Mylpeal berikt! 

Klik op 'e earste letter fan it Fryske tiidwurd datst sikest:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

     Sykje yn alle letters   

Klik op 'e earste letter fan it Nederlânske tiidwurd datst sikest:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

     Sykje yn alle letters   

Oersjoch fan alle ûnregelmjittige tiidwurden

De 100 meastbrûkte ûnregelmjittige tiidwurden

 De 100 meastbrûkte regelmjittige tiidwurden 

Test dyn kennis fan tiidwurden en bûgingen!


Fryske tiidwurden

Fryske tiidwurden

Fryske tiidwurden

Fryske tiidwurden

Fryske tiidwurden

Dochst mei?

It doel fan dizze webside is alle Fryske tiidwurden mei de Nederlândske oersetting te sammeljen. Sa kinne de tiidwurden maklik fûn wurde. Se binne tagonklik en praktysk brûkber. In stipe foar elkenien om it Frysk te learen en te ferbetterjen.

Om it gebrûk maklik te meitsjen binne de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden yn detail opnommen mei notiid, doetiid, mulwurd en foarbylden (sjoch b.g. sjen). De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-side.

Op dizze webside fynst gjin grammatika, taalkundige ûntledingen of wittenskiplike ferhannelingen. Dêrfoar kinst terjochte by offisjele publikaasjes.

De teller
stiet op

10.393

tiidwurden

Nije wurden binne wolkom!

De tiidwurden binne foaral sammele troch famylje, freonen, besikers fan dizze side, oare websides, de Fryske Akademy en fansels de redaksje. It is hast net te leauwen dat der sa'n soad tiidwurden binne.

Dochst ek mei?
Hast Fryske tiidwurden dy't noch net op dizze webside steane? Of hast in korreksje of oanfolling? Stjoer in e-mail mei dyn bydrage nei tiidwurden@gmail.com.