Alle tiidwurden: Frysk - Nederlânsk

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Brûkst sykwize: Folsleine rigel
Oare sykwizen:
Kolom links Kolom links begjinnend mei...

Klik hjir foar útlis oer 'e sykwizen.

Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

aai-iteeieren eten
aaidopjeeieren pellen
aaieaaien
aaifandeljeeieren rapen
aaifarskjeeieren controleren
aaikebriede u (sjoch briede)eieren uitbroeden
aaikjestrelen
aaiklopjeeieren klutsen
aailotterjeeieren controleren
aaisiedeeieren koken
aaiskileeieren pellen
aaisykje u (sjoch sykje)eieren zoeken
aardzjeaarden
aazjeaas aanslaan, azen
abbelearjetegenspreken
abbesearjeavanceren
abonnearjeabonneren
abortearjeaborteren
absolvearjeabsolveren
absorbearjeabsorberen
abstrahearjeabstraheren
achtenearjeachten
achtsjeachten
achtslaan u (sjoch slaan)gadeslaan, letten op
adamjezwoegen
adeljeadelen
administrearjeadministreren
adoptearjeadopteren
adorearjeadoreren
adressearjeadresseren
adstruearjeadstrueren
advertearjeadverteren
advisearjeadviseren
affektearjeaffecteren
affiliearjeaffiliëren
affirmearjeaffirmeren
affrontearjebeledigen
agearjeageren
aggewearjetegenspreken
agindearjeagenderen
agitearjeagiteren
akklimatisearjeacclimatiseren
akkoartsjeovereenkomen (eens worden)
akkommodearjeaccomoderen
akkordearjeaccorderen
akkordeonspyljeaccordeon spelen
akkreditearjeaccrediteren
akkumulearjeaccumuleren
akseljetegenstribbelen
akseptearjeaccepteren
aksintuearjeaccentueren
aktearjeacteren
aktivearjeactiveren
aktualisearjeactualiseren
alarmearjealarmeren
âldehoereouwehoeren
alfabetisearjealfabetiseren
âljebrullen, loeien
alkjebabbelen
alliterearjeallitereren
allokearjealloceren
almenakjealmanak raadplegen
ambiearjeambiëren
amendearjeamenderen
amortisearjeamortiseren
amovearjeamoveren (slopen, ontslaan)
amputearjeamputeren
amusearjeamuseren
analysearjeanalyseren
anderjeantwoorden
angelfiskjehengelen
angeljehengelen
animearjeanimeren
ankerjeankeren
ankjeglanzen (van gezondheid)
anneksearjeannexeren, inlijven
annonsearjeannonceren
annotearjeannoteren
annulearjeannuleren
anonimisearjeanonimiseren
antedatearjeantedateren
antisipearjeanticiperen
antwurdzjeantwoorden
apeljeblaken, glanzen (van gezondheid)
appeappen
appellearjeappelleren
applaudissearjeapplaudiseren
apportearjeapporteren
appresjearjeappreciëren
apriljeaprilgrap uithalen
arbeidzjewerken
arbitrearjearbitreren
argewearjeergeren, tegenspreken
argivearjearchiveren
argumintearjeargumenteren
aromatisearjearomatiseren
arranzjearjearrangeren, schikken
arrestearjearresteren
arrivearjearriveren
arsearjearceren
artikulearjearticuleren
asfaltearjeasfalteren
assemblearjeassembleren
assimilearjeassimileren
assistearjeassisteren, bijstaan
assosjearjeassociëren
assurearjeassureren
attindearjeattenderen
attrapearjebetrappen
autentisearjeauthenticeren
autodieleautodelen
automatisearjeautomatiseren
autopetsjesteppen
autoride u (sjoch ride)autorijden
autorisearjeautoriseren
avensearjehaasten, opschieten
aventoerjewagen
avesearjeavanceren
azemjeademen
baaiebaden
baarjegolven
babbeljebabbelen
babysitte u (sjoch sitte)babysitten, oppassen
badinearjebadineren
baffeljewauwelen
bagatellisearjebagatelliseren
baggeljebaggeren
baggerjebaggeren
bakkebakken
bakkeleiebakkeleien
balansearjebalanceren
balebalen
baljeballen
ballotearjeballoteren
balsemjebalsemen
baltebrullen, schreeuwen
banjerjebanjeren
bankerottearjefailliet gaan
bankettearjesmullen, verkwisten
bankierjebankieren
bankjeuithouden, vertoeven
bankwurkjebankwerken
bânlaapjeband plakken
bannebannen
bânplakkeband plakken
barbecueëbarbecueën
barbierjehet kappersvak uitoefenen
bargjeknoeien, morsen
barregebeuren, geschieden
barrikadearjebarricaderen
barstebarsten
basearjebaseren
basketbaljebasketballen
basterjeverbasteren
batebaten
batsebeuken
baujewild heen en weer bewegen
bazúnjebazuinen
beamkeferjeie u (sjoch jeie)stuivertje-wisselen
beamkeferwikseljestuivertje-wisselen
beamkopjetoppen van bomen
beänderjebeantwoorden
beanlizze u (sjoch lizze)bonen poten
beantjeskopjeboontjes doppen
beäntwurdzjebeantwoorden
beärbeidzjebewerken
beareroemen, tekeergaan, veinzen, voorwenden
beärgumintearjebeargumenteren
beäzemjebeademen
bebakerjeinbakeren, warm kleden
bebaltebeschreeuwen
bebargjebevuilen
bebeakenjebebakenen
bebekjekeuvelen, roddelen
bebekkebespraakt zijn
bebetterjebeteren
bebiddeoverhalen, vermurwen
bebikjeopbikken, opeten
bebine u (sjoch bine)samenbinden
bebite u (sjoch bite)verbijten
bebliede u (sjoch bliede)bebloeden
beboetebeboeten
beboetsjebeboeten
bebokseljebelopen
bebouwebebouwen
bebrûkebruikbaar maken
bebuordzjebewegwijzeren
bedarjebedaren
bedekke u (sjoch dekke)bedekken
bedielebedelen
bedijebedijen
bedimjebedwingen, beheersen, beteugelen, intomen
bedippebesprenkelen
bedjerre ubederven, verwennen
bedobbebedelven, begraven
bedobjebedelven, begraven
bedonderjebedonderen
bedongjebemesten
bedraaiebedriegen
bedrage ubedriegen
bedrage u (sjoch drage)bedragen
bedriigjebedreigen, belagen
bedrinke u (sjoch drinke)bedrinken
bedrippebedruipen
bedriuwe u (sjoch driuwe)bedrijven
bedroevebedroeven
bedrûgebedrogen
beduveljebeduvelen
bedwaan u (sjoch dwaan)bevuilen
bedwelmjebedwelmen
bedykjebedijken
beëagjebeogen
beëameljezaniken
beëarskjedrentelen
beëdigjebeëdigen
beëinigjebeëindigen
beethawwe u (sjoch hawwe)beethebben
beetnimme u (sjoch nimme)beetnemen
beetpakkebeetpakken
befalle u (sjoch falle)bevallen
befange u (sjoch fange)bevangen
befarre u (sjoch farre)bevaren
befeiligjebeveiligen
befeljebevelen
befellebevelen
befêstigjebevestigen (bekrachtigen)
befetsjebehelzen, bevatten, omspannen
befeugeljevastbinden
befielebevoelen
befiemjebevatten
befine u (sjoch fine)bevinden
befjochtsje u (sjoch fjochtsje)bemachtigen, bevechten
beflappeonderbrengen, vangen
befleane u (sjoch fleane)bevliegen
befloeiebevloeien
befluorjebestraten, plaveien
befoarderjebevorderen
befoardielebevoordelen
befoardieljebevoordelen
befoarriedzjebevoorraden
befoarrjochtsjebevoorrechten
befochtigjebevochtigen
befochtsjebevochtigen
befolkjebevolken
befrachtsjebevrachten
befredigjebevredigen
befrieze u (sjoch frieze)bevriezen
befrijebevrijden
befrisseljevervlechten
befruchtsjebevruchten
befykjebesnijden
begapjebegapen
begean u (sjoch gean)begaan
begearebegeren
begeliede u (sjoch liede)begeleiden
begerskjebegrazen
begeunstigjebegunstigen
begjinne uaanvangen, beginnen
begluorkjebegluren, bespieden
begnuvebeloeren
begrauweberispen
begrave u (sjoch grave)begraven
begriemebevuilen
begrinz(g)jebegrenzen
begripe u (sjoch gripe)begrijpen
begroetsjebegroeten
begrutsjebegroten (budgetteren, medelijden hebben)
begûcheljebegoochelen
behaagjebehagen
behâlde u (sjoch hâlde)behouden
behangplakkebehangen
behanneljebehandelen
behappebehappen
beharkjebeluisteren
behearebeheren
behearrebehoren
behearskjebeheersen
beheinebeperken, inperken
beheisterjeberedderen
beheljebehalen, betrekken
behelpe u (sjoch helpe)behelpen
behertigjebehartigen
behimmeljeverorberen
behinderjebelemmeren, verhinderen
behingje u (sjoch hingje)behangen
behoedzjebehoeden
beïerdigjebegraven
beïerdzjebegraven
beiteljebeitelen
beitsebeitsen
bejaan u (sjoch jaan)begeven
bejarjegieren (gier uitrijden)
bejeftigjebegiftigen
bejegenjebejegenen
bejeie u (sjoch jeie)voortjagen
bejitte u (sjoch jitte)begieten
bejubeljebejubelen
bekeapje u (sjoch keapje)bekopen
bekearebekeren
bekearjebekeren
bekennebekennen
bekeurebekeuren
bekfjochtsje u (sjoch fjochtsje)bekvechten
bekflaaievleien
bekibjebekijven, berispen
bekistjebekisten
bekjekletsen, kwebbelen, tongzoenen
beklaaieafleggen, bekleden
bekladderjebeklimmen
bekladzjebekladden
beklamjebeklemtonen
bekleie u (sjoch kleie)beklagen
beklibjebeklijven
bekliemebesmeuren
beklimme u (sjoch klimme)beklimmen
beklinke u (sjoch klinke)beklinken
bekliuwe u (sjoch kliuwe)beklimmen
bekloekjebezuinigen
bekoarebekoren
bekoarjebespugen
bekoartsjebekorten, verkorten
bekomme u (sjoch komme)bekomen, uitbuiken
bekommentariearjebecommentariëren
bekonkurrearjebeconcurreren
bekostigjebekostigen
bekrassebekrassen
bekrêftigjebekrachtigen
bekreunebekreunen
bekritisearjebekritiseren
bekroadzjebekommeren
bekroanebekronen
bekrûpebekruipen
bekûgeljebekogelen
bekuoljebekoelen
bekweadigjebezondigen
bekypjebegluren
belaapjeverstellen (van kleding)
beladebeladen
belangjebetreffen
belangstellebelangstellen
belânjebelanden
belazerjebelazeren
beleanjebelonen
belearedresseren, onderrichten
beledigjebeledigen
belegerjebelegeren
belêstebelasten
belettebeletten
beletterjebeletteren
belibjebeleven
belide ubelijden
belienebelenen
belijeontgelden
belizze u (sjoch lizze)beleggen
beljebellen
beljochtsjebelichten
belovebeloven
belûke u (sjoch lûke)betrekken
belúnjeafnemen, bedaren
beluorkjebegluren
belústerjebeluisteren
belykjeevenaren
belytsjeverkleinen, verminderen
bemachtigjebemachtigen
bemanjebemannen
bemaskerjevermommen
bemeallebemalen
bememkjebemoederen
bemerke u (sjoch merke)bemerken
bemiddeljebemiddelen
beminnebeminnen
bemiterjebedriegen
bemjitte u (sjoch mjitte)bemeten
bemjuksjemengen
bemoedigjebemoedigen
bemomkaapjevermommen
bemotsjebevuilen
bemuoiebemoeien
bemûskopjesmoezen, stiekem regelen
benaaieborduren, naaien
benaderjebenaderen
beneamebenoemen
benearjebeklemmen, benauwen
benei komme u (sjoch komme)evenaren
beneidielebenadelen
beneidieljebenadelen
beneveljebenevelen
benijebenieuwen
benimme u (sjoch nimme)benemen
benjeskjebedisselen
benutsjebenutten
benuttebenutten
beoardielebeoordelen
beoardieljebeoordelen
beoefenjebeoefenen
bepalebepalen
bepankoekbakkebekokstoven
beplakkebeplakken
beplantsjebeplanten
bepleisterjebepleisteren
bepleitsjebepleiten
beplúzjeafkluiven, oppeuzelen
bepratebepraten
beprippedoorprikken
berêdeberedderen
beredenearjeberedeneren
berekkenjeberekenen
berêsteberusten
bergje ubergen
beride u (sjoch ride)berijden
beriede u (sjoch riede)beraden
berikkebereiken
berinne u (sjoch rinne)belopen
berjochtsjeberichten
bernegeboren
bernjebaren
beroereberoeren
berôljewikkelen
berongjebeteugelen
beroppe u (sjoch roppe)beroepen
berouweberouwen
berôvjeberoven
berûgeljebestrooien
beruorjeregelen
berûzebedwelmen
besakjebedaren, bezinken
besearjebezeren
beseffebeseffen
besegeljebezegelen
beselskipjevergezellen
besettebezetten
besidebergje u (sjoch bergje)verstoppen, wegbergen
besideboartsjeverstoppertje spelen
besidebringe u (sjoch bringe)wegstoppen
besidegean u (sjoch gean)naar bed gaan, verschuilen
besidehâlde u (sjoch hâlde)afzonderen, verborgen houden
besidekrûpenaar bed gaan, verschuilen
besidelizze u (sjoch lizze)verstoppen, wegleggen
besidestopjeverstoppen, wegmoffelen
besieljebezielen
besiferjebecijferen
besingeljeomsingelen
besinnebezinnen
besitte u (sjoch sitte)bezitten
besjacheljebedotten
besjen u (sjoch sjen)bekijken
besjitte u (sjoch sjitte)beschieten
besjonge u (sjoch sjonge)bezingen
beskaaieberedderen
beskeadigjebeschadigen
beskermjebeschermen
beskeukebedisselen
beskikkebeschikken
beskilderjebeschilderen
beskimmeljebeschimmelen
beskimpebeschimpen
beskinebeschijnen
beskoeiebeschoeien
beskôgjebeschouwen
beskriuwe u (sjoch skriuwe)beschrijven
beskrobjeberispen
beskuldigjebeschuldigen
beskûljeverschuilen
beskuorrebescheuren
beskuttebeschutten
beslaan u (sjoch slaan)beslaan
besliepe u (sjoch sliepe)beslapen
beslissebeslissen
besljochtsjebeslechten
beslûpe u (sjoch slûpe)besluipen
beslute u (sjoch slute)besluiten
besmarrebesmeren
besmettebesmetten
besmoareverkroppen
besmoargjebevuilen
besmodzgjebesmeuren, bezoedelen
besnije u (sjoch snije)besnijden
besnjittebesprenkelen
besoademiterjebesodemieteren
besoargjebezorgen
besoarjestoven
bespannebespannen
besparjebesparen
bespeurebespeuren
bespionearjebespionneren
bespottebespotten
besprekke u (sjoch sprekke)bespreken
bespringe u (sjoch springe)bespringen
besprinkeljebesprenkelen
besproeiebesproeien
bespuitsjebespuiten
bestean u (sjoch stean)bestaan
besteegjebesteden
bestellebestellen
bestelle u (sjoch stelle)bestelen
besterkjeversterken
bestevigjeverstevigen
bestimmebestemmen
bestimpeljebestempelen
bestindigjebestendigen
bestjerre u (sjoch stjerre)besterven
bestjoerebesturen
bestoarmjebestormen
bestokebestoken
bestopjetoedekken
bestowebestuiven
bestraffebestraffen
bestride u (sjoch stride)bestrijden
bestrieljebestralen
bestrike u (sjoch strike)bestrijken
bestrjittebestraten
bestruiebestrooien
bestudearjebestuderen
besûndigjebezondigen
besunigjebezuinigen
beswarrebezweren
beswike ubezwijken
besykje u (sjoch sykje)bezoeken, proberen
betaastebetasten
beteareaflopen
betegeljebetegelen
beteljebetalen
betiizjeverstrikken, verwarren
betinke u (sjoch tinke)verzinnen
betiteljebetitelen
betizeverwarren
betommeljebedaren
betoverjebetoveren
betraapjebetrappen
betrêdzjebetreden
betreffe u (sjoch treffe)betreffen
betrekke u (sjoch trekke)betrekken
betreurjebetreuren
betroljeomwikkelen
betsjinjebedienen
betsjoenebeheksen, betoveren
betsjûgjebetuigen
betsjusterjeverduisteren
betsjuttebeduiden, betekenen
betterjebeteren
betwinge u (sjoch twinge)bedwingen
beukebeuken
bevebeven
bewapenjebewapenen
bewarjebewaren
bewegebewegen
beweitsje u (sjoch weitsje)bewaken
bewetterjebewateren
bewijreekjebewieroken
bewineomwinden
bewizebewijzen
bewûnderjebewonderen
bewurkjebewerken, bewerkstelligen
beynfloedzjebeïnvloeden
bibberjebibberen
bibbertoskjeklappertanden
biddebidden
biddeljebedelen
biede ubieden
biisbaujeginnegappen, gniffelen
bikjebikken
bikkebikken
bine ubinden
binnendriuwe u (sjoch driuwe)binnendrijven
binnenlitte u (sjoch litte)binnenlaten
binnenslûpe u (sjoch slûpe)binnensluipen
biologearjebiologeren
bite ubijten
bitekopjekoppen van bieten
bitekrûdzjekoppen van bieten
bivakkearjebivakkeren
blaffeblaffen
blafkjeblaffen (zacht)
blamearjeblameren
blansearjeblancheren
blaubekjeblauwbekken
blaujeblauw maken, blauw worden
bleakerjeblakeren
bleatlizze u (sjoch lizze)blootleggen, blootliggen
bleatstelleblootstellen
bledderjebladeren
blêdzjebladeren
blèreblèren
blessearjeblesseren
bliede ubloeden
blierkjelonken, stralen
blike ublijken
bliksemjebliksemen
blindearjeblinderen
blinke ublinken
blinkerjeschitteren
bliuwe ublijven
bloeiebloeien
blokkearjeblokkeren
blomkjebloeien
blomskikkebloemschikken
blondearjeblonderen
bloweblowen
bluffebluffen
blusseblussen
blyndearjeblinderen
boadskipjeboodschappen doen
boargjeborgen
boarjeboren
boarsteljeborstelen
boartsjespelen (bijv. van kinderen)
bodzjesappelen, zwoegen
boeieboeien
boekbine u (sjoch bine)boekbinden
boekeboeken
boekhâlde u (sjoch hâlde)boekhouden
boetsearjeboetseren
boetsjeboeten
bokseboksen
bokseljedribbelen
bolderjebulderen
boljebol staan
bombardearjebombarderen
bongeljebengelen, bungelen
boppedriuwe u (sjoch driuwe)bovendrijven
boppelizze u (sjoch lizze)bovenliggen, de baas zijn
boppeslaan u (sjoch slaan)bovenslaan
borduereborduren
botteljebottelen
bouwebouwen, verbouwen
bowlebowlen
brainstoarmjebrainstormen
brakebraken
brânebranden
brânmerkjebrandmerken
brea-ite u (sjoch ite)ontbijten
breidzjebreien
breinstoarmjebrainstormen
brekke ubreken
briede ubraden, broeden
brimjebrommen
bringe ubrengen
brinzgjebriesen, brullen, hinniken
britsevoor de broek geven
brobbelblazebellenblazen
brobbeljebubbelen
broddeljebroddelen
broekbine u (sjoch bine)broek ophalen en vastmaken
brousebrowsen (bladeren op computer)
brouwebrouwen
browsebrowsen (bladeren op computer)
bruieneerslaan
brûillearjebrouilleren
brûkeaanwenden, bezigen, gebruiken
brutalisearjebrutaliseren (met geweld bejegenen)
brûzebruisen
budzjettearjebudgetteren
bufferjebufferen
bûgebuigen, neigen, vervoegen (van werkwoorden)
bûkdûnsjebuikdansen
bûkjebeuken
bûksprekke u (sjoch sprekke)buikspreken
bûleblazebellenblazen
bûltsjeblazebellenblazen
bumperklevebumperkleven
buorkjeboeren (bedrijf)
bûtenslaan u (sjoch slaan)uitslaan
bûtenslute u (sjoch slute)buitensluiten
bûtsebeuken, ruilen, slaan
bûtsykje u (sjoch sykje)strandjutten
by 't hert krije u (sjoch krije)vertederen
bybestellebijbestellen
bybeteljebijbetalen
bybine u (sjoch bine)bijbinden
bybliuwe u (sjoch bliuwe)bijblijven
byboekebijboeken
bybringe u (sjoch bringe)bijbrengen
bychtsjebiechten
bydraaiebijdraaien
bydrage u (sjoch drage)bijdragen
byfertsjinjebijklussen, bijverdienen
byfoljebijvullen
byfuorjebijvoeren
byfykjebijsnijden
byinoar sykje u (sjoch sykje)bijeenzoeken
byinoar wenjesamenwonen
byinoarskrabjebijeenschrapen
byinoartromjebijeentrommelen
bykleurjebijkleuren
byknippebijknippen
bykomme u (sjoch komme)bijkomen
byldbeljebeeldbellen
byldhouwebeeldhouwen
byldzjeblinken, uitbeelden
bylearebijleren, herscholen
byleverjebijleveren
bylizze u (sjoch lizze)bijleggen
byljeblaffen, janken (dier)
byljochtsjebijlichten
bylkjeschitteren
bymeitsje u (sjoch meitsje)bijbrengen (bij bewustzijn), bijverdienen, repareren
byminge u (sjoch minge)bijmengen
byplakkebijplakken
byplussebijplussen
bypratebijpraten
bysettebijzetten
bysitte u (sjoch sitte)bijzitten
byskinke u (sjoch skinke)bijschenken
byskriuwe u (sjoch skriuwe)bijschrijven
bysliepe u (sjoch sliepe)bijslapen
byslypjebijslijpen
bysnije u (sjoch snije)bijsnijden
byspringe u (sjoch springe)bijspringen
bystean u (sjoch stean)bijstaan
bystellebijstellen
bystjoerebijsturen
bystoartebijstorten
bytekenjebijtekenen
bytellebijtellen
bywurkjebijwerken
carpooljecarpoolen
charterjecharteren
chattechatten
checkechecken
chokechoken
claimeclaimen
coachecoachen
cricketsjecricketen
crossecrossen
daledalen
damjedammen
dampedampen
dangeljeslenteren
dartedarten
datearjedateren
dautraapjedauwtrappen
daverjedaveren
de-aktivearjede-activeren
de-eskalearjede-escaleren
deabite u (sjoch bite)doodbijten
deabliede u (sjoch bliede)doodbloeden
deabruiedoodslaan
deadwaan u (sjoch dwaan)doden
deadzjedoden
deafalle u (sjoch falle)doodvallen
deafrieze u (sjoch frieze)doodvriezen
deagean u (sjoch gean)doodgaan
deahuffedoodslaan
deajeie u (sjoch jeie)doodjagen
deakneppeljedoodknuppelen
dealedealen
dealizze u (sjoch lizze)doodliggen
dearânseljedoodranselen
dearederen
dearinne u (sjoch rinne)doodlopen
deasjen u (sjoch sjen)doodkijken
deasjitte u (sjoch sjitte)doodschieten
deaskoppedoodschoppen
deaskrikke u (sjoch skrikke)doodschrikken
deaslaan u (sjoch slaan)doodslaan
deaswijedoodzwijgen
deawrameafbeulen
debattearjedebatteren
debitearjedebiteren
deblokkearjedeblokkeren
debutearjedebuteren
dedusearjededuceren
definiearjedefiniëren
deformearjedeformeren
degenerearjedegenereren
degradearjedegraderen
deidreamedagdromen
deiljetwisten
deitekenjedagtekenen
dekke udekken
deklamearjedeclameren
deklarearjedeclareren
deklassearjedeklasseren
dekodearjedecoderen, ontsleutelen
dekolonisearjedekoloniseren
dekorearjedecoreren
dekriminalisearjedecriminaliseren
delbêdzjekalmeren, sussen
delbûgeneerbuigen
deldonderjeneerdonderen, neersmijten
deldrinke u (sjoch drinke)opdrinken
deldriuwe u (sjoch driuwe)langsdrijven
deldrukkeneerdrukken
deldwaan u (sjoch dwaan)neerdoen, neerlaten
delegearjedelegeren
delfalle u (sjoch falle)neervallen
delflappeneerslaan
delflijeneervlijen
delgean u (sjoch gean)achteruitgaan, afdalen, langsgaan
delgoaieneergooien
delhakjeafhouwen
delheljeneerhalen
delhouweafhouwen
deliberearjedelibereren
delkeileneergooien
delkeiljeneergooien
delkiperjeneerkieperen
delklappeneerklappen, neersmakken
delknibbeljeneerknielen
delkomme u (sjoch komme)bezoeken, langskomen
delkwakkeneerkwakken, neerslaan
delkypjeneerzien
delliededownloaden
dellitte u (sjoch litte)neerlaten
dellizze u (sjoch lizze)neerleggen
delplakkeneerplakken
delploffeneerploffen
delrôljeomlaag rollen
delrûgeljeneerdwarrelen
delsaaieneerdalen (zwevend)
delsakjeafzakken, ineenzakken
delsetteneerzetten
delsjen u (sjoch sjen)neerkijken, neerzien
delsjitte u (sjoch sjitte)neerschieten
delskriuwe u (sjoch skriuwe)neerschrijven
delslaan u (sjoch slaan)neerslaan
delsmite u (sjoch smite)neersmijten
delstekke u (sjoch stekke)neersteken
delstjitte u (sjoch stjitte)neerstoten
delstoarteneerstorten
delstompeneerstompen, neerstoten
delstrike u (sjoch strike)neerstrijken
delstruieneerstrooien
deltelleneertellen
deltraapjeneertrappen
deltwinge u (sjoch twinge)onderdrukken
demarkearjedemarkeren
demilitarisearjedemilitariseren
demintearjedementeren
demjedempen (van water)
demobilisearjedemobilisereb
demokratisearjedemocratiseren
demonstrearjedemonstereren
demontearjedemonteren
demoralisearjedemoraliseren
denasjonalisearjedenationaliseren
denaturalisearjedenaturaliseren
deponearjedeponeren
deportearjedeporteren
deprimearjedeprimeren
deregulearjedereguleren
derop libjeklaplopen
deryn rinne u (sjoch rinne)erin tuinen
desertearjedeserteren
desimearjedecimeren
desintralisearjedecentraliseren
desyllusjonearjedesillusioneren
desynfektearjedesinfecteren
desyntegrearjedesintegreren
desynvestearjedesinvesteren
detaillearjedetailleren
detasjearjedetacheren
detektearjedetecteren
determinearjedetermineren
detinearjedetineren
devaluearjedevalueren
dichtsjedichten (poëzie)
dieledelen
dielnimme u (sjoch nimme)deelnemen
dievjedieven
differinsjearjedifferentiëren
digerjeturen
digitalisearjedigitaliseren
dijegedijen
dikerjeturen
diktearjedicteren
dimjedimmen
dimmedimmen
dinderjedenderen
dinearjedineren
dippedopen (koekje in thee)
dirigearjedirigeren
diskriminearjediscrimineren
diskusjearjediscusiëren
diskwalifisearjediskwalificeren
dispensearjedispenseren
disponearjedisponeren
disputearjedisputeren
distansjearjedistantiëren
distillearjedistileren
distribuearjedistribueren
divergearjedivergeren
djipfrieze u (sjoch frieze)diepvriezen
djoeiedartelen
doare (ek doarre) udurven
doarmjedolen, dwalen
dobbeljedobbelen
dobberjedobberen
dodzjedommelen, dutten
doedeljeneuriën
doekjebelizze u (sjoch lizze)zakdoekje leggen
doemjedoemen
dogedeugen
dokumintearjedocumenteren
dolledelven, rooien
dominearjedomineren
dompeljedompelen
donderjedonderen
donderjeie u (sjoch jeie)donderjagen
donearjedoneren
dongjemesten
dookjejij zeggen, tutoyeren
doovjedempen (van licht, geluid)
dopedopen (in kerk)
dopjedoppen
dosearjedoceren, doseren
dotearjedoteren
dotterjedotteren
dôvjedempen (van licht, geluid), doven
downloadedownloaden
draaiedraaien
draakjefleane u (sjoch fleane)vliegeren
drage udragen
drainearjedraineren
dramatisearjedramatiseren
drammeljedralen
drapearjedraperen
dravedraven, hollen, rennen
dreagjeafgieten, afromen
dreamedromen
dreechmealledroogmalen
drêgjedreggen
dressearjedresseren
dreunedreunen
driigjedreigen, weifelen
drilledrillen
drinke udrinken
drippedruipen, druppelen
dritsekakken, ontlasten, poepen
driuwe udrijven
droechlizze u (sjoch lizze)droogleggen
drûchsiede u (sjoch siede)droogkoken
drûchskearedroogscheren
drûchswimme u (sjoch swimme)droogzwemmen
drûgedrogen
drûgjedrogen
drukkedrukken
drummedrummen
dûbeldtearedubbelvouwen
dûbeltearedubbelvouwen
duellearjeduelleren
dûkeduiken
dûkeljebuitelen, duikelen
duldzjedulden
dumpedumpen
dúnjedeinen, draven, duinen vormen
dúnjeie u (sjoch jeie)sneeuwduinen vormen
dûnsjedansen
duorjeduren
dupearjeduperen
duplisearjedupliceren
dûsedouchen
dústeaanstoten, porren
dûzeljeduizelen
dwaan udoen
dwaledwalen
dwarreljedwarrelen
dweiljedweilen
dwersdriuwe u (sjoch driuwe)dwarsdrijven (koppig zijn)
dwerskopjedwarsbomen
dwerslizze u (sjoch lizze)dwarsliggen
dwêsteblussen
dwestgjeblussen
dwestjeblussen
dwyljeijlen
e-mailee-mailen
eachfernieleogen bederven
eachweidzjeaanschouwen (met plezier)
eageljeogen
eagjeogen, staren
ealgjebemerken, vermoeden
eameljezeuren
eandzjelammeren
eangjevrezen
earbiedigjeeerbiedingen
earjeeren
earmerkjeoormerken
earmoedzjeklagen
earmtakjelopend met ellebogen zwaaien
eartetellemuggenziften
eartsjeafgrazen
eartskifteuitzoeken
easkjeeisen
eazjehozen, stortregenen
ebjeebben
effektuearjeeffectueren
effenjeeffenen
efterbliuwe u (sjoch bliuwe)achterblijven
efterfolgjeachtervolgen
efterhâlde u (sjoch hâlde)achterhouden
efterheljeachterhalen
efterkomme u (sjoch komme)erachter komen, nazetten
efterlitte u (sjoch litte)achterlaten
efterlizze u (sjoch lizze)achterliggen
efterneigean u (sjoch gean)achternagaan
efterneikomme u (sjoch komme)achternakomen
efterneirinne u (sjoch rinne)achternalopen
efterneiroppe u (sjoch roppe)achternaroepen
efterneisettenazetten
efterneisitte u (sjoch sitte)achternazitten
efterneisjen u (sjoch sjen)achternakijken
efterneispringe u (sjoch springe)achternaspringen
efterneistjoereachternasturen
efteroangean u (sjoch gean)achternagaan
efteroankomme u (sjoch komme)achteraankomen, achterblijven (geestelijk)
efteroanrinne u (sjoch rinne)achteraanlopen
efteroerfalle u (sjoch falle)achterovervallen
efteroerslaan u (sjoch slaan)achteroverslaan
efteroertommeljeachterovertuimelen
efteromsjen u (sjoch sjen)achteromkijken
efteropkomme u (sjoch komme)achteropkomen
efteropreitsje u (sjoch reitsje)achteropraken
efterreitsje u (sjoch reitsje)achterraken
efterride u (sjoch ride)achteraan rijden
efterrinne u (sjoch rinne)achterlopen
eftersitte u (sjoch sitte)achternazitten, vervolgen
efterstean u (sjoch stean)achterstaan
efterstelleachterstellen
efterútbiddevloeken
efterútbuorkjeachteruitboeren, achteruitgaan
efterútgean u (sjoch gean)achteruitgaan
efterúthâlde u (sjoch hâlde)achterhouden, verzwijgen
efterútride u (sjoch ride)achteruitrijden
efterútrinne u (sjoch rinne)achteruitlopen
efterútsetteachteruitzetten
efterútsjen u (sjoch sjen)achteruitkijken
efterútstean u (sjoch stean)achterstaan
efterútstelleachterstellen
efterynkomme u (sjoch komme)achteropkomen, inhalen
efterynrinne u (sjoch rinne)achteroplopen
egalisearjeeffenen, egaliseren
eidzjeeggen
eigenjetoe-eigenen, vorderen (opeisen)
einevorderen (vooruitgaan)
einigjeeindigen
ejakulearjeejaculeren
eksaminearjeexamineren
eksekutearjeexecuteren
eksellearjeexcelleren
ekserpearjeexcerperen
eksersearjeexerceren
ekskommunisearjeexcommuniceren
ekskusearjeexcuseren
ekspediearjeexpediëren
eksperimintearjeexperimenteren
ekspirearjeexpireren
eksplisaerjeexpliceren
eksplisitearjeexpliciteren
eksplodearjeexploderen
eksploitearjeexploiteren
eksplorearjeexploreren
eksportearjeexporteren
eksposearjeexposeren
ekstrahearjeextraheren
ekstrapolearjeextrapoleren
elektrifisearjeelektrificeren
elektrokutearjeelektrocuteren
elektrolysearjeelektrolyseren
eliminearjeelimineren
emaljearjeemailleren
emansipearjeemanciperen
emigrearjeemigreren
emittearjeemitteren
emulgearjeemulgeren
endossearjeendosseren
enervearjeenerveren
engazjerjeengageren
enketearjeenquêteren
ensenearjeensceneren
ensilearjeensileren
entamearjeentameren
entûsjasmearjeenthousiasmeren
epilearjeepileren
erbarmjeerbarmen
ergerjeergeren, opmerken
ergjeopmerken
erkenneerkennen
erodearjeeroderen
erveerven
ervjeerven
eskalearjeescaleren
eskortearjeescorteren
etalearjeetaleren
etikettearjeetiketteren
etseetsen
etymologisearjeetymologiseren
evakuearjeevacueren
evaluearjeevalueren
evangelisearjeevangeliseren
evoluearjeevolueren
ezeljezwoegen
faazjefluisteren
fabrisearjefabriceren
fabrykjefabriceren, prutsen
faksearjeforceren, sarren
faksinearjevaccineren
fakturearjefactureren
fâldzjevouwen
falefalen
falidearjevalideren
falle uvallen
fan 'e rinten libjerentenieren
fange uvangen
fantasearjefantaseren
fanwegenkomme u (sjoch komme)optreden (van gezag)
fariearjeafwisselen, variëren
farre uvaren
farwolwinskevaarwelwensen
fasearjefaseren
fasilitearjefaciliteren
fassinearjefascineren
fatsoenearjefatsoeneren
fearjeveren
fearkebaljebadmintonnen
fearnjevierendelen
feestfierefeestvieren
fegevegen
fegetearjevegeteren
feie uvegen
feilichstelleveiligstellen
feintsjejeie u (sjoch jeie)flirten
felisitearjefeliciteren
feljebedriegen, foppen, verschalken
feminisearjefeminiseren
fentilearjeventileren
ferachtsjeverachten
ferâlderjeverouderen
feralgemienjeveralgemenen
ferankerjeverankeren
ferantwurdzjeverantwoorden
ferarbeidzjeoverspannen (teveel werken), verwerken
feravesearjebewegen
ferbalisearjeverbaliseren
ferbaljeverstoren
ferbanneverbannen
ferbargjevermorsen
ferbergje u (sjoch bergje)verbergen, verhullen
ferbetterjeverbeteren
ferbiede u (sjoch biede)verbieden
ferbine u (sjoch bine)verbinden, zwachtelen
ferbite u (sjoch bite)verbijten
ferbjusterjeverbijsteren
ferblikjeverbleken
ferblikkeverbleken
ferbliuwe u (sjoch bliuwe)verblijven
ferblomjeverbloemen
ferblomkjeverbloemen
ferblommeverbloemen
ferbrâneverbranden
ferbreedzjeverbreden
ferbrekke u (sjoch brekke)verbreken
ferbringe u (sjoch bringe)verplaatsen
ferbrizeljeverbrijzelen
ferbroazeljeverbrokkelen
ferbroddeljeverbroddelen
ferbrokkeljeverbrokkelen
ferbruieverbruien
ferbrûkeverbruiken
ferbûgeverbuigen
ferbyldzjeverbeelden
ferdampeverdampen
ferdideldeintsjeverspillen
ferdideljeverlummelen
ferdieleverdelen
ferdierlikjeverdierlijken
ferdigenjeverdedigen
ferdingeljeverkwisten
ferdizenjevervagen
ferdjerre uverderven
ferdjipjeverdiepen
ferdommeverdoemen
ferdommenearjebederven
ferdonderjeverknoeien
ferdonderjeie u (sjoch jeie)verknoeien
ferdôvjeverdoven
ferdraaieverdraaien
ferdrage u (sjoch drage)verdragen
ferdrinke u (sjoch drinke)verdrinken
ferdriuwe u (sjoch driuwe)verdrijven
ferdrûgeverdrogen
ferdrukkeverdrukken
ferdúdlikjeverduidelijken
ferduorjeverduren
ferduorsumjeverduurzamen
ferdwaan u (sjoch dwaan)verdoen
ferdwaleverdwalen
ferdwine uverdwijnen
ferdylgjeverdelgen
ferearjevereren
fereffenjevereffenen
ferfalle u (sjoch falle)vervallen
ferfange u (sjoch fange)vervangen
ferfarre u (sjoch farre)verhuizen
ferfarskjeverversen
ferfearjeververen (ruien)
ferfetsjehervatten
ferfierevervoeren
ferfijeverfoeien
ferflakjevervlakken
ferflaujeverflauwen
ferfleane u (sjoch fleane)vervliegen
ferfloeievervloeien
ferfoar rinne u (sjoch rinne)erin tuinen
ferfoarkjevorken (met vork verplaatsen)
ferfoarmjevervormen
ferfolgjevervolgen, verwezenlijken
ferfoljevervullen
ferfriskjeverfrissen
ferfrisseverfrissen
ferfrisseljevervlechten
ferfrommeljeverfrommelen
fergaljevergallen
fergaloppearjevergalopperen
fergassevergassen
fergean u (sjoch gean)vergaan
fergelykjevergelijken
fergêstjevergisten
fergieljevergelen
fergiftigjevergiftigen
fergjeeisen, vergen
fergoadzjeverafgoden
fergoaievergooien
fergoedzjevergoeden
fergriemeverbrassen, verkwisten, verspillen
fergrienjevergroenen
fergriizjevergrijzen
fergripe u (sjoch gripe)vergrijpen
fergrutsjevergroten
ferhakstikjebespreken, geschikt maken, in orde brengen
ferhakstukjebespreken, geschikt maken, in orde brengen
ferhâlde u (sjoch hâlde)verhouden
ferhanneljeverhandelen
ferhaspeljeverhaspelen
ferhastigjebespoedigen
ferheakjevasthaken op een andere plaats
ferhearlikjeverheerlijken
ferhearreverhoren
ferheisterjebederven
ferhelderjeverhelderen
ferheljeverhalen
ferhelpe u (sjoch helpe)verhelpen
ferhiereverhuren
ferhingje u (sjoch hingje)verhangen
ferhûdzjevervellen
ferhûgjeverheugen
ferhúnjeverguizen
ferhurdzjeverharden, verstokken
ferhúzjeverhuizen
ferhypoteekjeverhypothekeren
ferienigjeverenigen (ook verbroederen)
ferienjeverenigen (ook verbroederen)
ferivigjevereeuwigen
ferjaan u (sjoch jaan)vergeven
ferjeie u (sjoch jeie)verjagen
ferjetterjeafpeigeren
ferjierjeverjaren (ook verlopen)
ferjilde u (sjoch jilde)vergelden
ferjitte uvergeten
ferjitterjeafpeigeren
ferjongeverjongen, vernieuwen
ferkalkjeverkalken
ferkankerjeverkankeren
ferkaveljeverkavelen
ferkeapje u (sjoch keapje)verkopen
ferkeareverkeren
ferkenneverkennen
ferkieze u (sjoch kieze)verkiezen
ferklaaieverkleden
ferklapbosseverbrassen
ferklapbusseverbrassen
ferklappeverklappen
ferklasjelaten overgaan (school)
ferklasselaten overgaan (school)
ferklearjeverklaren
ferkletseverkletsen
ferkleurjeverkleuren
ferklomjeverkleumen
ferknippeverknippen
ferknoeieverknoeien
ferkrêftsjeverkrachten
ferkrije u (sjoch krije)verkrijgen
ferkringe u (sjoch kringe)verdringen
ferkrommeljeverkruimelen
ferkropjeverkroppen
ferkrotsjeverkrotten
ferkuoljeverkoelen
ferkwânseljeverkwanselen, verruilen
ferlakkebeetnemen, verlakken
ferlamjeverlammen
ferleareverleren
ferleegjeverlagen
ferliede u (sjoch liede)verleiden
ferlieneverlenen
ferlieze uverliezen
ferlingjeverlengen
ferlitte u (sjoch litte)verlaten
ferlizze u (sjoch lizze)verleggen, verliggen
ferljochtsjeverhelderen, verlichten
ferlosseverlossen
ferloveverloven
ferlûke u (sjoch lûke)vertrekken
ferlustigjeverlustigen
ferlykjevergelijken
ferlytsjeverkleinen
fermannichfâldigjevermenigvuldigen
fermeallevermalen
fermearderjevermeerderen
fermeitsje u (sjoch meitsje)vermaken
fermeldevermelden
ferminderjeverminderen
ferminge u (sjoch minge)vermengen
fermjuksjeverkwisten
fermoaikjeverbloemen
fermoanjevermanen
fermoarzeljevermorzelen
fermôgjevermolmen
fermotsjeverspillen
fermûzjedoor muizen vernield worden
ferneamevernoemen
ferneareverdragen
ferneatigjevernietigen
fernederjevernederen
ferneukeverneuken
ferneveljevernevelen
fernielevernielen
fernijevernieuwen, waarschuwen
fernikkeljevernikkelen
fernimme u (sjoch nimme)vernemen
fernoflikjeveraangenamen
fernuverjeverbazen
feroardieleveroordelen
feroardieljeveroordelen
feroarjeveranderen
feroarsaakjeveroorzaken
feroverjeveroveren
ferpakkeverpakken
ferpangeljeverkwanselen
ferpânjeverpanden
ferpankoekbakkeverkwisten
ferpankoekjeverspillen
ferpartjeverdelen
ferpartsjeverdelen
ferpatseverpatsen
ferpimpeljeverpimpelen
ferplakkeverplaatsen
ferplantsjeverplanten
ferpleatseverplaatsen
ferpleegjeverplegen
ferpletsjeverpletten
ferpletterjeverpletteren
ferplichteverplichten
ferplichtsjeverplichten
ferpoazjeverpozen
ferpoepeljeverbrassen
ferpoffeweigeren
ferpopjeverpoppen, verwennen
ferpopkjeverpoppen, verwennen
ferpotsjeverpotten
ferprateverpraten
ferpûdeljeverbroddelen
ferpûstpelskjeverkwisten
ferraneomsmelten
ferrasseverrassen
ferreineverregenen
ferrekke u (sjoch rekke)verrekken
ferrekkenjeverrekenen
ferreppeverroeren
ferriede u (sjoch riede)verraden
ferrifeljebedriegen, foppen, verschalken
ferrinkelroaieverboemelen
ferrinne u (sjoch rinne)verlopen
ferrinnewearjevernielen, verwaarlozen
ferrjochtsjeverrichten
ferroastjeverroesten
ferroereverroeren
ferromjeopluchten, verruimen
ferrosseverkwanselen, verruilen
ferrotsjeverrotten
ferruiljeverruilen
ferrustkjeverroesten
ferrykjeverrijken
fersaakjeverzaken
fersakjeverzakken
fersânjeverzanden
ferseagjeverzagen
fersêdzjeverzadigen
fersêftsjeverzachten
fersegeljeverzegelen
fersekerjeverzekeren
fersekjein andere zakken doen
fersetteverzetten
fersidebringe u (sjoch bringe)verstoppen
fersiereversieren
fersinnevergissen
fersitte u (sjoch sitte)verzitten
fersjen u (sjoch sjen)verkijken
fersjitte u (sjoch sjitte)verschieten
ferskaffeverschaffen
ferskeukeverschikken
ferskierjevervalen
ferskikkeverschikken
ferskilleverschillen
ferskimmeljeverschimmelen
ferskineverkleuren, verschijnen
ferskiteverkwisten
ferskjinjeverschonen
ferskodzjeopschudden
ferskoppeverschoppen
ferskoweverschuiven
ferskraaljeverschralen
ferskrikke u (sjoch skrikke)verschrikken
ferskriuwe u (sjoch skriuwe)verschrijven
ferskroeieverschroeien, verzengen
ferskrompeljeverschrompelen
ferskronfeljeverschrompelen
ferskûleboartsjeverstoppertje spelen
ferskûljeverschuilen
ferskuorreverscheuren
ferslaan u (sjoch slaan)verslaan
ferslaavjeverslaven
ferslachtsjeafslachten
ferslampampjeverlummelen, verslampampen
fersleaukjeveronachtzamen
fersleiferjeverkwanselen, verruilen
ferslepeverslepen
fersliepe u (sjoch sliepe)verslapen
ferslimjeverergeren
ferslineverslinden
ferslingerjeverslingeren
ferslite u (sjoch slite)verslijten
fersloereversloffen, verwaarlozen
ferslofjeversloffen
ferslokkeverslikken
ferslopjeverslappen
ferslykjedichtslibben
fersmaadzjeversmaden
fersmachtsjeversmachten
fersmeieversmeden
fersmeljeversmallen
fersmelte u (sjoch smelte)versmelten
fersmoareversmoren
fersmoargjevervuilen
fersnobjeversnoepen
fersoargjeverzorgen
fersoberjeversoberen
fersoeneverzoenen
fersomjeverzuimen
ferspranteljevertakken
fersprekke u (sjoch sprekke)verspreken
ferspriede u (sjoch spriede)verspreiden
ferspringe u (sjoch springe)verspringen
ferspyljeverbeuren, verspelen
ferstappeverstappen
ferstean u (sjoch stean)verstaan
ferstedskjeverstedelijken
ferstelleverstellen
fersterkjeversterken
ferstevigjeverstevigen
ferstienjeverstenen
ferstiivjeverstijven
ferstikkeverstikken
ferstiljeverstillen
ferstjerre u (sjoch stjerre)overlijden
ferstjitte u (sjoch stjitte)verstoten
ferstjoereversturen
ferstjurjestollen
ferstoarmjevernield worden door storm
ferstokeverstoken
ferstomjeverstommen
ferstompeverstompen, verstoten
ferstompjestomp maken, versuffen
ferstopjeverstoppen, wegbergen
ferstoweverstuiven
ferstrekkeverstrekken
ferstrike u (sjoch strike)verstrijken
ferstrikjeverstrikken
ferstruieverstrooien
ferstrûpeverkleden
ferstûkjeverstuiken
fersulverjeverzilveren
fersuorjeverzuren
fersûpeverzuipen
fersuterjeverslonzen, verwaarlozen
ferswakjeverzwakken
ferswarreoverbluffen
ferswetseoverbluffen
fersweveverdwijnen
ferswierjeverzwaren
ferswietsjeveraangenamen
ferswijeverzwijgen
ferswikkeverzwikken
ferswine u (sjoch swine)verdwijnen
ferswolgjeverzwelgen
fersykje u (sjoch sykje)verzoeken
fertaastemistasten, vergrijpen
fertakjevertakken
fertaleverklaren, vertalen
fertarreverteren
ferteisterjebeschadigen
fertellevertellen
ferteuteljeverklappen
ferteutsjeverklappen
fertiezeverwarren
fertiezjeverwarren
fertinjeverdunnen
fertinke u (sjoch tinke)verdenken
fertoffeljeonderdrukken
fertôgjeverslepen
fertolkjevertolken
fertraagjevertragen
fertraapjevertrappen
fertrekke u (sjoch trekke)vertrekken
fertribeljeverspelen
fertrouwevertrouwen
fertsjen u (sjoch tsjen)vertrekken
fertsjinjeverdienen
fertsjinwurdigjevertegenwoordigen
fertsjusterjeverduisteren
fertsjustermoanjeverdonkeremanen
fertutearzjeomkomen, verworden
ferûnderstelleveronderstellen
ferûntskuldigjeverontschuldigen
fervjeverven
ferwaaieverwaaien
ferwaakse u (sjoch waakse)vergroeien
ferwaarjeverweren
ferwaarleazgjeverwaarlozen
ferwaarloazgjeverwaarlozen
ferwaarmjeverwarmen
ferwâdzjevertrappen
ferwarreverwarren
ferwedzjeverwedden
ferweevjeverweven
ferwerpe u (sjoch werpe)verwerpen
ferwetterjeverwateren
ferwêzentlikjeverwezenlijken
ferwiderjeverwijderen
ferwierjeverweren
ferwiidzjeverwijden
ferwijedoemen, verdoemen
ferwikseljeverwisselen
ferwineverbinden
ferwinskeverwensen
ferwisjebevestigen
ferwiskjeuitwissen
ferwissigjeovertuigen
ferwite u (sjoch wite)verwijten
ferwittigjeverwittigen
ferwizeverwijzen
ferwoasteverwoesten
ferwoastgjeverwoesten
ferwoestjeverwoesten
ferwolkomjeverwelkomen
ferwonderjeverwonderen
ferwrâldskjeverwereldlijken
ferwrottekapot werken
ferwûnderjeverwonderen
ferwûnjeverwonden
ferwurde u (sjoch wurde)verworden
ferwurdzjeverwoorden
ferwurkjeverwerken
ferwylderjeverwilderen
ferwyldjeie u (sjoch jeie)verboemelen
ferwylgjeverwelken
ferwylkjeverwelken
ferwynderjeverwaaien
fêstbine u (sjoch bine)vastbinden
fêstbite u (sjoch bite)vastbijten
fêstdraaievastdraaien
fêstdwaan u (sjoch dwaan)vastdoen
fêstfrieze u (sjoch frieze)vastvriezen
fêstgripe u (sjoch gripe)vastgrijpen
fêstheakjevasthaken
fêstigjevestigen
fêstjevasten
fêstknipe u (sjoch knipe)vastknijpen
fêstknoopjevastknopen
fêstlizze u (sjoch lizze)vastleggen, vastliggen
fêstmeitsje u (sjoch meitsje)bevestigen (vastmaken)
fêstneiljevastnagelen
fêstplakkevastkleven, vastplakken
fêstprippeopprikken, vastprikken
fêstreitsje u (sjoch reitsje)vastraken
fêstrinne u (sjoch rinne)vastlopen
fêstrustkjevastroesten
fêstsettevastzetten
fêstsitte u (sjoch sitte)vastzitten
fêstsjitte u (sjoch sjitte)vastschieten
fêstskroevevastschroeven
fêstspikerjevastspijkeren
fêstspjeldzjevastspelden
fêststean u (sjoch stean)vaststaan
fêststellevaststellen
fetmestevetmesten
fiattearjefiatteren
fibrearjevibreren
fideljevioolspelen
fideobeljevideobellen
fideoskiljevideobellen
fiedevoeden
fielevoelen
fiemjebegrijpen, doorgronden
fierder trêdzjevoortschrijden
fierevieren, voeren (strijd)
fierkjeturen
fierljeppepolsstokverspringen
fiersjen u (sjoch sjen)verkijken, verzien
fierspringe u (sjoch springe)verspringen
figuerevervaardigen
figuerseagjefiguurzagen
figurearjefigureren
fiivjevijven (spel)
fiksearjefixeren
filearjefileren
filmjefilmen
filosofearjefilosoferen
filterjefilteren
filtrearjefilteren, filtreren
fimeljefriemelen, frutselen, knutselen
fimeltiizjeruziën
finansierjefinancieren
fine uvinden
fingearjefingeren
fingerjevingeren
fisitearjevisiteren
fiskjevissen
fisualisearjevisualiseren
fiterknotsjebeuzelen
fitsevitten
fittevitten
fjochtsje uvechten
fjoerspuievuurspuwen
fjouwerjegalopperen
fjurjevuren
flaaibekjeslijmen (aardig doen)
flaaieslijmen (aardig doen), vleien
flaaikjeslijmen (aardig doen)
fladderjefladderen
flagjevlaggen
flakkerjeflakkeren
flambearjeflamberen
flamjevlammen
flamkjefonkelen
flanearjeflaneren
flankearjeflankeren
flânzjeflansen
flappeflappen
flaterjefouten maken
flattearjeflatteren
fleane uvliegen
flechtsje uvlechten, vluchten
fleksibilisearjeflexibiliseren
fliejeie u (sjoch jeie)vlooien vangen
flijevlijen
flikkerjeflikkeren
flippeflippen, floepen
flirteflirten
floeievloeien
floepefloepen
floitsjefluiten
flokkevervloeken, vloeken
floppefloppen
florearjefloreren
flotsjevlotten
flouwejokken
fluitsjefluiten
fluitspyljefluit spelen
fluktuearjefluctueren
fluoresearjefluoresceren (licht uitstralen)
fluorideren (fluor toevoegen)fluoridearje
fluorjebestraten, vloeren
flústerjefluisteren
flybjekwijlen
flybkjespugen, spuwen
flymjevlijmen
foarbakkevoorbakken
foarbine u (sjoch bine)voorbinden
foarbliuwe u (sjoch bliuwe)voorblijven
foarbriede u (sjoch briede)voorbraden
foarbringe u (sjoch bringe)voorbrengen (bij de rechter), voordragen
foarbygean u (sjoch gean)voorbijgaan
foarbysjen u (sjoch sjen)over het hoofd zien
foarderjeopeisen, vorderen (vooruitgaan)
foardrage u (sjoch drage)voordragen
foardwaan u (sjoch dwaan)voordoen
foarfielevoorvoelen
foargean u (sjoch gean)voorgaan
foarhâlde u (sjoch hâlde)voorhouden
foarhawwe u (sjoch hawwe)voorhebben
foarjaan u (sjoch jaan)voorwenden
foarkjevorken (met vork verplaatsen)
foarkomme u (sjoch komme)voorkomen
foarkomme u (sjoch komme)voorkomen
foarkringe u (sjoch kringe)voordringen
foarkymjevoorkiemen
foarlêze u (sjoch lêze)voorlezen
foarliede u (sjoch liede)voorleiden
foarlizze u (sjoch lizze)voorleggen, voorliggen
foarljochtsjevoorlichten
foarlûke u (sjoch lûke)voortrekken
foarmjevormen
foarnimme u (sjoch nimme)voornemen
foaroangean u (sjoch gean)vooraangaan
foarôfgean u (sjoch gean)voorafgaan
foaropstellevooropstellen
foarpriuwe u (sjoch priuwe)voorproeven
foarprogrammearjevoorprogrammeren
foarride u (sjoch ride)voorrijden
foarrinne u (sjoch rinne)voorlopen
foarsettevoorzetten
foarsitte u (sjoch sitte)voorzitten
foarsizze u (sjoch sizze)voorzeggen
foarsizze u (sjoch sizze)voorspellen
foarsjen u (sjoch sjen)voorzien
foarsjitte u (sjoch sjitte)voorschieten
foarsjonge u (sjoch sjonge)voorzingen
foarskriuwe u (sjoch skriuwe)voorschrijven
foarsnije u (sjoch snije)voorsnijden
foarsortearjevoorsorteren
foarspegeljevoorspiegelen
foarstean u (sjoch stean)voorstaan
foarstellevoorstellen
foarstimmevoorstemmen
foartrekke u (sjoch trekke)voortrekken
foarútarbeidzjevooruitwerken
foarútbestellevooruitbestellen
foarútbeteljevooruitbetalen
foarútbringe u (sjoch bringe)bevorderen, verbeteren, vooruitbrengen
foarútgean u (sjoch gean)vooruitgaan
foarútkomme u (sjoch komme)vooruitkomen
foarútride u (sjoch ride)vooruitrijden
foarútrinne u (sjoch rinne)vooruitlopen
foarútsettevooruitzetten
foarútsjen u (sjoch sjen)vooruitkijken, vooruitzien
foarútstjoerevooruitsturen
foarúttriuwe u (sjoch triuwe)vooruitduwen
foarútwurkjevooruitwerken
foarweidwaan u (sjoch dwaan)afdoen van kleding
foegjevoegen
foerazjearjefoerageren
foeterjefoeteren
folbringe u (sjoch bringe)volbrengen
foldwaan u (sjoch dwaan)voldoen
folgjevolgen
folhâlde u (sjoch hâlde)volhouden
foljevullen
folksdûnsjevolksdansen
follybaljevolleyballen
folpropjeopproppen, volproppen
folskinke u (sjoch skinke)volschenken
folsmite u (sjoch smite)volgooien
folstean u (sjoch stean)volstaan
folstreamevolstromen
foltôgjevolsjouwen, voltooien
foltrekke u (sjoch trekke)voltrekken
foltriuwe u (sjoch triuwe)volproppen, volstoppen
foltropjevolstoppen
fonduëfonduen
formalisearjeformaliseren
formattearjeformatteren
formearjeformeren
formulearjeformuleren
forsearjeforceren
fosforessearjefosforesceren
fotografearjefotograferen
fraachlearecatechiseren
fragelearecatechiseren
fragmintearjefragmenteren
frankearjefrankeren
frappearjefrapperen
fraudearjefrauderen
freegjevragen
freezjefrezen
frette uvreten
frieze uvriezen
frijevrijen
frijkomme u (sjoch komme)ontsnappen
frijlitte u (sjoch litte)vrijlaten
frijpleitsjevrijpleiten
frijskattekwijtschelden, vrijspreken
frijsprekke u (sjoch sprekke)vrijspreken
frijstellevrijstellen
frijwarjevrijwaren
frisseljevlechten
frommeljefrommelen
fruchtnimme u (sjoch nimme)aborteren
fruchtôfnimme u (sjoch nimme)aborteren
frustrearjefrustreren
fûgelfange u (sjoch fange)vogels vangen
fûgelflappevogels vangen met een net
fûgeljevogelen
fûgelmelkevogels houden voor de eieren
fûillearjefouilleren
fulminearjefulmineren
fundearjefunderen
fungearjefungeren
fûnisjevonnissen
funksjonearjefunctioneren
fuorgjemaken van greppels
fuorjevoeren (eten geven)
fuortblazewegblazen
fuortbreidzjevoortborduren
fuortbringe u (sjoch bringe)begraven, wegbrengen
fuortdonderjewegsmijten
fuortdrage u (sjoch drage)wegdragen
fuortdriuwe u (sjoch driuwe)wegdrijven
fuortdwaan u (sjoch dwaan)wegdoen
fuortfierewegvoeren
fuortfleane u (sjoch fleane)wegvliegen
fuortflechtsje u (sjoch flechtsje)wegvluchten
fuortfloeiewegvloeien
fuortgean u (sjoch gean)weggaan, wegtrekken
fuortglide u (sjoch glide)wegglijden
fuortgrave u (sjoch grave)weggraven
fuortjaan u (sjoch jaan)weggeven
fuortkegeljewegkegelen
fuortkomme u (sjoch komme)wegkomen
fuortliede u (sjoch liede)wegleiden
fuortlûke u (sjoch lûke)wegtrekken
fuortmeanewegmaaien
fuortplantsjevoortplanten
fuortreitsje u (sjoch reitsje)wegraken
fuortride u (sjoch ride)wegrijden
fuortrinne u (sjoch rinne)weglopen
fuortsettewegzetten
fuortsjen u (sjoch sjen)wegkijken
fuortsjitte u (sjoch sjitte)wegschieten
fuortslaan u (sjoch slaan)wegslaan
fuortslûpe u (sjoch slûpe)wegsluipen
fuortsmite u (sjoch smite)weggooien, wegsmijten
fuortsnije u (sjoch snije)wegsnijden
fuortspringe u (sjoch springe)wegspringen
fuortsterkjesterken
fuortstimmewegstemmen
fuortstjoerewegsturen
fuorttôgjewegslepen
fuorttraapjewegtrappen
fuorttriuwe u (sjoch triuwe)wegduwen
fuorttsjen u (sjoch tsjen)wegtrekken
fuortwaaiewegwaaien
fuortwerpe u (sjoch werpe)wegwerpen
fuotbaljevoetballen
fusearjefuseren
fûstkjehandenschudden
fykjesnijden
fyljevijlen
fynknipe u (sjoch knipe)fijnknijpen
fynmeallefijnmalen
fynstampefijnstampen
fynwriuwe u (sjoch wriuwe)fijnwrijven
fytsefietsen
gaffeljegeeuwen, schrokken
galevlijmen
galmjegalmen
galoppearjegalopperen
galvanisearjegalvaniseren
gapjegapen, geeuwen
garandearjegaranderen
garjesparen, verzamelen
garnearjegarneren
gaspjegespen
gastjegasten ontvangen, te gast gaan
gatstopjegaten stoppen
gean ugaan
gearbaljesamenballen
gearbine u (sjoch bine)samenbinden
gearboskjesamenscholen
gearbringe u (sjoch bringe)bijeenbrengen, samenbrengen
geardwaan u (sjoch dwaan)samenvouwen
gearfanneljebijeenrapen, verzamelen
gearfetsjesamenvatten
gearfoegjesamenvoegen
gearfrisseljesamenvlechten
gearhingje u (sjoch hingje)samenhangen
gearhokjesamenhokken
gearjeie u (sjoch jeie)ophopen (sneeuw, zand)
gearkeppeljesamenkoppelen
gearkloftsjesamenscholen
gearkomme u (sjoch komme)bijeenkomen, samenkomen, vergaderen
gearlibjesamenleven
gearlûke u (sjoch lûke)samentrekken
gearparsjesamenpersen
gearrinne u (sjoch rinne)samenlopen, samenvloeien
gearroppe u (sjoch roppe)samenroepen
gearsakjeinzakken
gearsmelte u (sjoch smelte)samensmelten
gearsmite u (sjoch smite)bijeengooien
gearspannesamenspannen
gearstallesamenstellen
geartearesamenvouwen
geartropjeineenduwen, samendrommen, samenscholen
gearwenjesamenwonen
gearwurkjesamenwerken
geauwegeeuwen
gebiede u (sjoch biede)gebieden
gedogegedogen
geheimhâlde u (sjoch hâlde)geheimhouden
geiegieren (schreewen)
gekjeie u (sjoch jeie)gekscheren, stoeien
genearjegeneren
generalisearjegeneraliseren
generearjegenereren
genêze ugenezen
genietsjegenieten
gerêststellegeruststellen
geriivjebijstaan, ter wille zijn
gerskjegrazen
gersmeanegrasmaaien
gestegisten
gestikulearjegesticuleren
gêstjegisten
geurjegeuren
gewaarwurde u (sjoch wurde)gewaarworden
giisgobjeginnegappen, gniffelen
girearjegireren
giseljegeselen
giselsturtsjekwispelen, kwispelstaarten
giseltopjetollen
glânzjeglanzen, vernissen
glazuerjeglazuren
glêdskearegladscheren
glêdwriuwe u (sjoch wriuwe)gladwrijven
glêsblazeglasblazen
glêssetteglaszetten
glêswaskjeramen wassen
glêzewaskjeramen wassen
glide uglijden
glimkje glimlachen
glimme uglimmen
glinsterjeglinsteren
gljurkjelonken
gloaieglooien
globalisearjeglobaliseren
gloedzjeglanzen
gloeiegloeien
glorearjegloreren
glunderjeglunderen
gluorjegloren
gluorkjegluren
glûpegluipen
glysterjeuitglijden
gnauweknauwen
gnibbeljeknabbelen
gnibjeknabbelen
gniisgobjegrinniken
gnizegrijnzen, spotlachen
gnoarjeknorren, mopperen
gnuvegluren
gnyskjegrijnzen
goaiegooien
gobberjehunkeren
gobjelachen
goeddwaan u (sjoch dwaan)goeddoen, weldoen
goedhâlde u (sjoch hâlde)goedhouden
goedkarregoedkeuren
goedmeitsje u (sjoch meitsje)goedmaken
gokkegokken
golvjegolven
gomjegummen
gongeljewandelen
gouweaangapen
grabbeljegrabbelen
grânzgjegrommen
grapjeie u (sjoch jeie)grappen
gratinearjegratineren
graujesnauwen
grauwesnauwen
grave ugraven
gravearjegraveren
griemeknoeien, prutsen
griemmankjemengen
grienjeontgroenen
grifjegriffen
griljegrillen
grimearjegrimeren
grimelgrammeljekrioelen
grinegrienen
grinzgjegrenzen
gripe ugrijpen
grizegriezelen, gruwen, huiveren
grizeljegriezelen
groeiegroeien
groepearjegroeperen
groetsjegroeten
groljegrommen
grôljegrommen
gromjegrommen
grommeljegrommen
groujegruwen
grûndearjegronden
grûnfêstjegrondvesten
grûnjegronden
grutbringe u (sjoch bringe)grootbrengen
grutdwaan u (sjoch dwaan)belangrijk doen
grútsjefluisteren
gruzeljemompelen
gûcheljegoochelen
gûlehuilen
gunnegunnen
gûnzjegonzen, ronken (brommen)
guorreljegorgelen
gutsegutsen
gycheljegiechelen
haagjebehagen
haaiehooien (hooi binnenhalen)
haaiemaaieronddraaien
haastjehaasten
haatsjehaten
hacheljeeten (gulzig)
haffeljekauwen, kletsen, redetwisten
hageljehagelen
hakehaken (met een naald)
hakebrakeslootjespringen (met een been om de polsstok)
hakjehakken, spitten
hakkebite u (sjoch bite)vechten
hakkebrakeslootjespringen (met een been om de polsstok)
hakkeljehakkelen
hakkenkrukjestuntelen
hakketakjekibbelen
hakketearjekibbelen
hakseljehakselen
hakstûkjehakkelen
hâlde uhouden
haletieren (welvaren)
hallusinearjehallucineren
halseagjereikhalzen
halvearje halveren
hamboaiblazehobo spelen
hamboaikjehobo spelen
hammerjehameren
hamsterjehamsteren
hânbaljehandballen
hânbûkjehanden warmen (door de armen kruislings over de borst te slaan)
hânbûtsehanden warmen (door de armen kruislings over de borst te slaan)
hânbûtsjehanden warmen (door de armen kruislings over de borst te slaan)
hângearjehandenvouwen (bij bidden)
hânhâlde u (sjoch hâlde)handhaven
hânklappeapplaudisseren
hanneljehandelen
hantearjehanteren
hanthavenjehandhaven
hantsjehanteren
hantsjebakkeloven en bieden (handjeklap)
hantsjeklappeapplaudisseren
hantsjeplakkeloven en bieden (handjeklap)
hantwurkjehandwerken
haperjehaperen
happehappen
hapskeareschrapen (geldzucht)
harevechten
harkjeluisteren
harmoniearjeharmoniëren
harmonisearjeharmoniseren
harrewarjekibbelen
harseharsen
harsenskrabjepiekeren
haspeljehaspelen
hastigjehaasten
hatehaten
havenjehavenen
hawwe uhebben
heakjehaken (achter iets vastraken), vasthaken
heakkeljehekkelen (sloten ontdoen van waterplanten)
healpratestamelen
healwiizjedollen, mallen
hearoedzjehooi meten op broei
hearrehoren
hearskjeheersen
hechtsjehechten
heechachtsjehoogachten
heechhâlde u (sjoch hâlde)hooghouden
heechspringe u (sjoch springe)hoogspringen
heegjeverhogen
heeljehelen (heel worden)
heffeheffen
heibeljeheibelen, herrie maken
heieheien
heiljehagelen
heinderbaljekaatseballen
heinevangen
heinebaljekaatseballen
hekkeljehekkelen (sloten ontdoen van waterplanten)
hekseheksen
helderjehelder worden, opklaren
helehelen (gestolen goed kopen)
heljehalen
helpe uhelpen
herbergjeherbergen
herfaksinearjehervaccineren
herfoarmjehervormen
herkieze u (sjoch kieze)herkiezen
herskeppe u (sjoch skeppe)herscheppen
herstelleherstellen
heugeheugen
heukerjebehelpen
heuleheulen
heuveljebestraffen, reinigen
hevegebeuren, heffen
heveljehevelen
hieljehelen (heel worden)
hierehuren
hifkjetoetsen (controleren)
hikhakjekibbelen
hikjehikken
hikkegeboren
hikkebikjehikken
hikkeljehekelen
hilligjeheiligen
himmeljezemen
hinderjehinderen
hingeljerondhangen
hingje uhangen
hinkeljehinkelen
hinkjehinken
hinne-en-werjeheen- en weergaan
hinnegean u (sjoch gean)heengaan
hinnelizze u (sjoch lizze)neerleggen
hipkjetrippelen
hippeljehuppelen
hisehijsen
hjitfolgjeplagen, stalken
hjitte ubevelen, gebieden, heten
hoallefoaljedartelen
hoartehorten, rukken
hoastjehoesten
hockeyehockeyen
hoedzjebehoeden
hoegehoeven
hoekhâlde u (sjoch hâlde)standhouden, volharden
hoepjeie u (sjoch jeie)hoepelen
hoerearjehoereren
hoerejeie u (sjoch jeie)naar de hoeren gaan
hoffenjehekelen
hokjehokken
hollerekkenjehoofdrekenen
holsterjehobbelen
hompekreupelen, stompen
hongerjehongeren
hongerlapjehongeren
hongerlijehongerlijden
honkbaljehonkballen
honorearjehonoreren
hontheiedollen
hoopjehopen
hospitalisearjehospitaliseren
hospitearjehospiteren
hossehossen
hottefyljekibbelen
houkjewieden
houwehouwen
húcheljehuichelen
huffeslaan
huiejouwen
huiljejoelen
hûkearzjehurken
huldigjehuldigen
hûmpekreupelen, stompen
hûnemelketreuzelen
húnjehonen
hunkerjehunkeren
hûntheiedollen
huordzjebewaren, opbergen
huorkjehoereren
huorrejeie u (sjoch jeie)naar de hoeren gaan
huppeljehuppelen
hurdeharden
hurdfytsewielrennen
hurdrinne u (sjoch rinne)hardlopen
hurdzjeharden
hûsfestjehuisvesten
húshâlde u (sjoch hâlde)huishouden
huterjehuiveren
huverjehuiveren
hymjehijgen, puffen
hynderbedraveafrichten van een paard
hynderbeleareafrichten van een paard
hynsteberideafrichten van een paard
hynsteride u (sjoch ride)paardrijden
hynsterosseroskammen
hyperfentilearjehyperventileren
hypnotisearjehypnotiseren
hypostasearjehypostaseren (verheffen tot zelfstandigheid)
idealisearjeidealiseren
idelteutsjeijdeltuiterij
identifisearjeidentificeren
ielfiskjepaling vissen
ielrikjepaling roken
ielstrûpepaling ontvellen
ienentritigjeéénendertigen (kaartspel)
ienentweintigjeéénentwintigen (spel)
ienjeuitdunnen
ientsjelûkeuitdunnen (van planten)
ienwurde u (sjoch wurde)één-worden, integreren
iepenbarsteopenbarsten
iepenbatseopenbeuken
iepenbierjeopenbaren
iepenbliuwe u (sjoch bliuwe)openblijven
iepenbrekke u (sjoch brekke)openbreken
iependraaieopendraaien
iependrukkeopendrukken
iependwaan u (sjoch dwaan)opendoen
iepenfalle u (sjoch falle)openvallen
iepenfiereopenduwen
iepenflappeopenklappen
iepengean u (sjoch gean)opengaan
iepengoaieopengooien
iepenhâlde u (sjoch hâlde)openhouden
iepenheljeopenhalen
iepenhoarteopenrukken, openscheuren
iepenjeopenen
iepenkapjeopenkappen
iepenklappeopenklappen
iepenknippeopenknippen
iepenlitte u (sjoch litte)openlaten
iepenlizze u (sjoch lizze)blootstellen, openliggen
iepenlûke u (sjoch lûke)opentrekken
iepenmeitsje u (sjoch meitsje)openmaken
iepenrameopenstoten
iepenrippeopenrijten
iepenrôljeopenrollen
iepenroppeopenrijten, openscheuren
iepenrosseopenwrijven
iepensetteopenzetten
iepenskoweopenschuiven
iepenskuorreopenscheuren
iepenslaan u (sjoch slaan)openslaan, scharnieren
iepensmite u (sjoch smite)opengooien
iepensnije u (sjoch snije)opensnijden
iepenspatteopenspatten
iepenspjalteopensplijten
iepensplite u (sjoch splite)opensplijten
iepenspringe u (sjoch springe)openspringen
iepenstean u (sjoch stean)openstaan
iepenstelleopenstellen
iepenstjitte u (sjoch stjitte)openstoten
iepenteareopenvouwen
iepentraapjeopentrappen
iepentriuwe u (sjoch triuwe)openduwen
iepenwaaieopenwaaien
iepenwâdzjeopentrappen
iepenwrikkeopenwrikken
ierappeljeaardappelen oogsten
ierdollevroeg rooien
ierdrideaarde vervoeren
ierdzjeaarden
ierlitte u (sjoch litte)aderlaten
iezeaas aanslaan, azen
iezjeaas aanslaan, azen
iggewearjetegenspreken
iikskileeikschillen (van bast ontdoen)
iisbrekke u (sjoch brekke)ijs breken
iisdûnsjeijsdansen
iisfiskjeijsvissen
iisreineijsregenen
iissileijszeilen
iizjeopenhouden van vaarten bij vorst
ikebasseeikschillen (van bast ontdoen)
ikeboskjeeikschillen (van bast ontdoen)
ikelsykjeeikels zoeken
ikerjeijken
ikkerjeopperen
imitearjeimiteren
immen eat ligen hjittelogenstraffen van iemand
implodearjeimploderen
in kaam krije u (sjoch krije)blozen
inisjalisearjeinitialiseren
inisjearjeinitiëren
interjeaankunnen, enteren
intsjeenten
islamisearjeislamiseren
isolearjeisoleren
it wetter om 'e tosken rinne u (sjoch rinne)watertanden
ite ueten
itensiede u (sjoch siede)koken
itensmarresmeren van boterhammen
itensnijesnijden van brood
itigjeijken
iverjeijveren
izeljeijzelen
izerflechtsjeijzervlechten
izerjewerken met een steekijzer bij het turfmaken
jaan ugeven, toedienen
jachtsjehaasten
jakkerjejakkeren
jaknikkejaknikken
jammerjejammeren
jankejanken
jankjejanken
jarjegieren (gier uitrijden)
jaskjejassen (aardappelen schillen)
jassejassen (aardappelen schillen)
jattejatten
jeie ujagen
jeneverjejenever drinken
jeremiearjejeremiëren
jernkleaunjegaren op een kluwen winden
jernopkleaunjegaren op een kluwen winden
jernopwinegaren op een kluwen winden
jernopwuoljegaren op een kluwen winden
jerntwinegaren twijnen
jernwinegaren op een kluwen winden
jeuzeljezeuren
jezeracen, sjezen, voortmaken
jierdeifiereverjaren
jildbelizze u (sjoch lizze)geld beleggen
jilde ugelden
jin om 'e mûle slikjelikkebaarden
jitte ugieten
jizzeljehuiveren
joadeljejodelen
joadzjesjacheren
joddeljeomploegen (gemakzuchtig)
joecheiejuichen
joelejoelen
joeljejoelen
joepeparen
joggejoggen
jokerjejokeren
jokjejeuken, kietelen, krabben, kriebelen
jompespringen
jonassejonassen
jongjejongen
jonglearjejongleren
jonkerjebesterven laten
jookjeu zeggen, vousvoyeren
jotsehossen
jotsjehossen
jotskjehossen
journalisearjejournaliseren
joyridejoyriding
jubeljejubelen
jubilearjejubileren
judasjejudassen
judojejudoën
jûnjeavond worden
jûnpizeljebezoeken in de avond
jûnpratebezoeken in de avond
jûnsizze u (sjoch sizze)goedenavond zeggen
jurearjejureren
justearjejusteren (afstemmen van instrument)
justifisearjejustificeren
juttejutten
kaartekaarten
kaartlizze u (sjoch lizze)kaartleggen, waarzeggen
kaftsjekaften
kakkekakken
kâldklomjekoukleumen
kâldklommerjekoukleumen
kalibrearjekalibreren
kalkjekalken
kalkulearjecalculeren
kalligrafearjekalligraferen
kalmearjekalmeren
kammekammen
kampearjekamperen
kamûflearjecamoufleren
kanalisearjekanaliseren
kandidearjekandideren
kankerjekankeren, woekeren
kanofarre u (sjoch farre)kanoën
kanojekanoën
kantklossekantklossen
kapekapen, stelen
kapitalisearjekapitaliseren
kapitulearjecapituleren (overgeven)
kapjekappen (boom), vellen (boom)
kappekappen (haar)
karakterisearjekarakteriseren
karambolearjekaramboleren
karikaturisearjekarikaturiseren
karrekeuren
kastijekastijden
kastrearjecastreren
katalogisearjecatalogiseren
katalysearjekatalyseren
kategisearjecatechiseren
kategorisearjecategoriseren
kateterisearjekatheteriseren
kattejeie u (sjoch jeie)jagen op katten
kealjekalven
keapje ukopen
kearekeren
keatsekaatsen
keatsebaljekaatseballen
kegeljekegelen
kenmerkjekenmerken
kenne ukennen
keppeljekoppelen, verbinden
kertekortwieken
kervjekerven
keteljekijven
keurekeuren
keuveljekeuvelen
keveljekeuvelen, mummelen
kibeljekantelen
kibjekibbelen
kideljekietelen
kielskrabjekeel schrapen
kieze ukiezen
kiezzebite u (sjoch bite)harrewarren, kibbelen
kikkekikken (geluid maken)
kikkertjeie u (sjoch jeie)aansporen
kinne ukunnen
kiperjekieperen
kippelief kijken
kistjekisten
kjeld skypjekouvatten
kjeldlijekoukleumen
kjibjekibbelen
kjimmekammen
kjirmjekermen
klaaiekleden
kladderjekladden
kladzjekladden
klaimeclaimen
klaksonnearjeclaxonneren
klam lizze u (sjoch lizze)benadrukken
klaphalzjeklepperen
klappeklappen (in de handen slaan), verklappen
klapperjeklepperen
klappertoskjeklappertanden
klapperwjukjeklapwieken
klapwjukjeklapwieken
klassearjeklasseren
klassifisearjeclassificeren
klausulearjeclausuleren
klauweklauteren, krabben
klaverjasseklaverjassen
klearjeklaren
klearkomme u (sjoch komme)klaarkomen
klearlizze u (sjoch lizze)klaarleggen, klaarliggen
klearmeitsje u (sjoch meitsje)klaarmaken
klearsetteklaarzetten
klearspyljeklaarspelen
klearstomeklaarstomen
kleauweklieven
kleie uklagen
klemeclaimen
klepperjeklepperen
kletterjekletteren
kleurjekleuren
klevekleven
klibjekleven
kliemebesmeuren, smeren, temen
klienearjekleineren
klikkeklikken
klimme uklimmen
klinke uklinken (van geluid, ook proosten)
kliuwe uklimmen
kloatrôljeklootschieten
kloatsekjekloothannesen, kloten
kloatsjitte u (sjoch sjitte)klootschieten
klokkeklokken
klomjekleumen
klommerjekleumen
kloneklonen
klongeljeklungelen
klonterjeklonteren
klopjekloppen, klutsen
klûmerjekleumen
klúnjeklunen
klútsjeklonteren
klypklapjeeen kleppend geluid geven
knabbeljeknabbelen
knabjeknagen
knakkeknakken
knappeklappen (barsten)
knarseknarsen
knechtsjekraken van gewrichten
kneppeljeknuppelen
knetsjekneden
knibbeljeafdingen, knibbelen, knielen
knierjescharnieren
kniezekneuzen
knikkeknikken
knikkebiljeknikkebenen
knikkebolleknikkebollen
knikkerjeknikkeren
knipe uknijpen
knippeknippen
knisterjeknerpen van sneeuw
knoffeljestruikelen
knoopjeknopen
knotsjeknopen
knuffeljeknuffelen
knûkfoarskjeaankruipen, knuffelen
knypeagjeknipogen
koaitsje ukoken
koal ferkeapje u (sjoch keapje)beuzelen
koarddûnsjekoorddansen
koarkbreidzjepunniken
koarkjebreidzjepunniken
kocheljekuchen
kodearjecoderen, versleutelen
kodifisearjecodificeren
koeienearjekoeioneren
koekehappekoekhappen
koesterjekoesteren
koezjeliefkozen
kofjesettekoffiezetten
kôgjekauwen
kokettearjekoketteren
kokhalzjekokhalzen
kokjekokhalzen
kokkekokhalzen
kolkjekolken
kollaborearjecollaboreren
kollektearjecollecteren
kolonisearjekoloniseren
kolportearjecolporteren
kombinearjecombineren
kommandearjecommanderen
komme ukomen
kommittearjecommitteren
kommunisearjecommuniceren
kompensearjecompenseren
kompilearjecompileren
kompletearjecompleteren
komplimintearjecomplimenteren
komplisearjecompliceren
komponearjecomponeren
kompostearjecomposteren
komprimearjecomprimeren
kompromittearjecompromitteren
kondinsearjecondenseren
kondisjonearjeconditioneren
kondolearjecondoleren
konferearjeconfereren
konfigurearjeconfigureren
konfirmearjeconfirmeren
konfiskearjeconfisqueren
konformearjeconformeren
konfrontearjeconfronteren
konkelfoezjekonkelfoezen
konkludearjeconcluderen
konkretisearjeconcretiseren
konkurrearjeconcurreren
konnotearjeconnoteren
konsakrearjeconsacreren
konservearjeconserveren
konsinjearjeconsigneren
konsintrearjeconcentreren
konsipiearjeconcipiëren
konsolidearjeconsolideren
konstatearjeconstateren
konstruearjeconstrueren
konsultearjeconsulteren
konsumearjeconsumeren
kontaminearjecontamineren
kontemplearjecontempleren
kontinuearjecontinuëren
kontraktearjecontracteren
kontrastearjecontrasteren
kontribuearjecontribuëren
kontrolearjecontroleren
kontsjedraaieheupwiegen
konvergearjeconvergeren
konversearjeconverseren
konvertearjeconverteren
koöperearjecoöpereren
koördinearjecoördineren
kopiearjekopiëren
kopjekoppen, koppensnellen
kopkekikekoffiedikkijken
kopkekypjekoffiedikkijken
kopkjekoppen
kopulearjecopuleren
korrelearjecorreleren
korrespondearjecorresponderen
korrizjearjecorrigeren
korrodearjecorroderen
kostjekosten
kostumearjekostumeren
kraaiekraaien
krabbeljekrabbelen
kreakjekraken (geluid, kluis, woning)
kreauwekrakelen
kreditearjecrediteren
kreëarjecreëren
kremearjecremeren
krepearjekreperen
kreunekreunen
krewearjeijveren, strijden
kriemewenden
kriezjeknerpen, krijsen
kriizjeknerpen
krije ukrijgen - ook verwerven
kriminalisearjecriminaliseeren
krimmenearjeklagen, zeuren
krimpe ukrimpen
kringe udringen
kringeljekringelen
krinke ukrenken
krinkjespuierondhangen
krite ujammeren, krijten
kritisearjecriticeren
kroanekronen
kroaskjeslenteren
krôkjeboeren (oprispen), licht sneeuwen
krôlekronkelen, krullen
krôljekronkelen
krommeljekruimelen
krûdzjekruiden
krûpekruipen
krusekruisen
krusigjekruisigen
krúskjekruisen
kuereturen
kuereagjeturen
kûgelstjitte u (sjoch stjitte)kogelstoten
kuierjewandelen
kulminearjeculmineren
kultivearjecultiveren
kumulearjecumuleren
kuoljekoelen
kuorbaljekorfballen
kûpearjecouperen
kursivearjecursiveren
kûtlizze u (sjoch lizze)kuitschieten
kwadratearjekwadrateren
kwadrearjekwadreren
kwadruplearjequadrupleren, verviervoudigen
kwaksalverjekwakzalven
kwalifisearjekwalificeren
kwantifisearjekwantificeren
kwartetsjekwartetten
kwatteljekladden
kweadwaan u (sjoch dwaan)kwaad doen
kweakjekwekken
kweasprekke u (sjoch sprekke)kwaadspreken
kweekjekweken
kwekekweken
kwekkekwekken
kwekkerjekwekken
kwetsekwetsen
kwinekwijnen
kwispeljekwispelstaarten
kwitearjekwiteren
kwotearjequoteren
kwytreitsje u (sjoch reitsje)kwijtraken
kymjekiemen
kypjegluren, lief kijken
laapjebijbrengen, oplappen
laavjelaven
labberjewaaien (zacht)
labeiskjebabbelen, praatjes verkopen
labeljelabelen
laberearjelijden aan
ladeladen
laitsje ulachen
lakkelakken
laksearjelaxeren
lambrisearjelambriseren
lamentearjelamenteren
laminearjelamineren
lamjelammeren
lammetellelammeren tellen
lammetyskjelammeren verhandelen
lânberêdeland gereedmaken
lânferfarre u (sjoch farre)emigreren, landverhuizen
lânferhúzjeemigreren, landverhuizen
langebaanridelange baan rijden (schaatsen)
langhalzjereikhalzen
langjeoverreiken, verlangen
langlaufelanglaufen
lânjelanden
lânmjitte u (sjoch mjitte)landmeten
lânoanmeitsje u (sjoch meitsje)ontginnen
lânoanwinne u (sjoch winne)inpolderen
lansearjelanceren
lânskomme u (sjoch komme)langskomen, rondkomen
lanterfantsjelanterfanten
lantsjeferdielelandje veroveren
lantsjeferoverjelandje veroveren
lantsjepikkelandje veroveren
lantsjerôvjelandje veroveren
lappelappen
lapsalvjekwakzalven
lardearjelarderen
laskjelassen
lasterjelasteren
latinisearjelatiniseren
lavearjelaveren
lazerjelazeren
leadzjeloden, peilen met dieplood
leafhawwe u (sjoch hawwe)liefhebben
leafkjeliefkozen
leagenjeliegen, loochenen
leagjelogen (in de loog zetten)
leanjelonen
leareleren
learloaieleerlooien
leartouweleerlooien, looien
leaseleasen
leastjevoetafdrukken maken
leastkjevoetafdrukken maken
leauwegeloven
leavjebeminnen, liefhebben
lêbjetemen
ledewinne u (sjoch winne)leden winnen
leechachtsjeminachten
leechdrinke u (sjoch drinke)leegdrinken, uitdrinken
leechfoarkjeleegmaken met een vork
leechgoaieleeggooien
leechheljeleeghalen
leechlizze u (sjoch lizze)kleineren, minachten
leechmeitsje u (sjoch meitsje)leegmaken, opruimen
leechnimme u (sjoch nimme)leegdrinken
leechpompeleegpompen
leechrinne u (sjoch rinne)leeglopen
leechrôvjeleegroven
leechsetteminachten
leechskeppeleegscheppen
leechskinke u (sjoch skinke)leegschenken
leechskodzjeuitschudden
leechstean u (sjoch stean)leegstaan
leechstekkeleegdrinken
leechstreameleegstromen
leechsûgjeleegzuigen
leechwippeleegdrinken
leedoansizze u (sjoch sizze)aanzeggen (na overlijden)
leedomsizze u (sjoch sizze)aanzeggen (na overlijden)
leedsizze u (sjoch sizze)aanzeggen (na overlijden)
leegjelegen
legalisearjelegaliseren
legatearjelegateren
legearjelegeren
legerjelegeren
legitimearjelegitimeren
leikjebaggeren
lekjelaken, misprijzen
lekkelekken
lekskoaiebedillen, vitten
lellelellen
lepkjelebberen
leppeljelepelen
lesjaan u (sjoch jaan)lesgeven
lêstelusten
lettehinderen, letten
letterfrette u (sjoch frette)boeken verslinden (veel lezen)
letterjeletteren, merken
letterjitte u (sjoch jitte)lettergieten
lettersetteletterzetten
leuneleunen
leverjeleveren
lêze ulezen
liberalisearjeliberaliseren
libjeleven
lichtelichten (optillen)
lichtsjelichten (optillen)
liearjeliëren
liede (1) uleiden
liede (2) uluiden
lienelenen
liftsjeliften
ligejokken, liegen
lijelijden
likwidearjeliquideren
liljetrillen
lillepypkjedoedelzak spelen
limitearjelimiteren
lingjelengen
liniearjeliniëren
lipepruilen
lipkjenippen
liplêze u (sjoch lêze)liplezen
lispeljelispelen
lispjelispelen
litte ulaten
lizze uleggen, liggen
ljeppespringen (met polsstok)
ljipmelkekievitseieren op één na uit een nest halen
ljochtsjelichten (helder worden)
ljuentsjeneuriën
loadseloodsen
loadsjebinnenloodsen
loaielooien
loaikjeluieren
loaiterjeluieren
loaitsje ukijken, zien
loarkjelurken
loazelozen
lobbyelobbyen
lobjecastreren
loegjeopstapelen, stapelen
loeieopstapelen
loerebedriegen, loeren
loeveloeven
lofbaarneloof verbranden
lofpriizgjelofprijzen
lofsjonge u (sjoch sjonge)lofzingen
loftfytsefantaseren
lôgjelaaien, vlammen
lokalisearjelokaliseren
lokjelokken
lokkelukken
lokwinskegelukwensen
lokwinskjefeliciteren
lompelasteren, misleiden
longerjehunkeren
lonkjelonken
loovjeloven, prijzen
losbarstelosbarsten
losbrânelosbranden
losbrekke u (sjoch brekke)losbreken
losdraaielosdraaien
losdwaan u (sjoch dwaan)losdoen
losfiterjelosmaken van veters
losfleane u (sjoch fleane)losvliegen
losgaspjelosgespen
losgean u (sjoch gean)losgaan
losheakjeloshaken
loshingje u (sjoch hingje)loshangen
loskeapje u (sjoch keapje)loskopen
loskeppeljeontkoppelen
losklopjeloskloppen
losknippelosknippen
losknoopjelosknopen
loskomme u (sjoch komme)loskomen
loskrije u (sjoch krije)loskrijgen
loslitte u (sjoch litte)loslaten
loslûke u (sjoch lûke)lostrekken
losmeitsje u (sjoch meitsje)loskoppelen, losmaken, ontketenen
losreitsje u (sjoch reitsje)losraken
losrinne u (sjoch rinne)loslopen
losselossen
lossitte u (sjoch sitte)loszitten
lossjitte u (sjoch sjitte)losschieten
losskodzjelosschudden
losskoffeljelosschoffelen
losskroevelosschroeven
losskuorrelosscheuren
losslaan u (sjoch slaan)losslaan
lossmite u (sjoch smite)lossmijten
losstean u (sjoch stean)losstaan
lostoarnelostornen
lostsjen u (sjoch tsjen)lostrekken
losweakjelosweken
loswrakseljelosvechten
loswrikkeloswrikken
loswrotteloswroeten
loswurkjeloswerken
lotsjeloten
lotterjelouteren, onderzoeken, testen
loveloven
luchtsjeluchten, verluchten
lûdzjeklinken, luiden
lûke utrekken
lûkeagjemet de ogen trekken
lullelullen
lúmjevariëren
lummeljelanterfanten, lummelen
lúnjevariëren, verminderen
lunsjelunchen
luorkjegluren
lúskjimmeontluizen
lustebenieuwen
lústerjeluisteren
luterjegeld afnemen
lúzjeluizen krijgen, ontfutselen
lykgean u (sjoch gean)gelijk gaan (klok), goed verstand hebben
lykhâlde u (sjoch hâlde)gelijk blijven, quite spelen
lykjegelijken, lijken
lyklûke u (sjoch lûke)gelijktrekken
lykmeitsje u (sjoch meitsje)effenen, gelijkmaken
lyksettegelijkzetten
lykskeakeljegelijkschakelen
lykslaan u (sjoch slaan)gelijkstellen, vereenzelvingen
lykstellegelijkstellen
lykstrike u (sjoch strike)vereffenen
lymjelijmen
lymstankjemorren
lynchelynchen
lynjeleunen
lytsachtsjekleinachten
machtigjemachtigen
machtsferheffemachtsverheffen
maffemaffen
magnetisearjemagnetiseren
maksimalisearjemaximaliseren
mâldwaan u (sjoch dwaan)plezier maken
malemalen
mâlfarjedollen, stoeien
mâlfarkjedollen, stoeien
mâlgûlegillen
mâljeie u (sjoch jeie)aanstellen
mâlkopjeboos zijn, driftig zijn
mâlsjen u (sjoch sjen)boos kijken
mâltjirgjestoeien, uitgelaten zijn (dollen)
mâltjirjestoeien, uitgelaten zijn (dollen)
mandatearjemandateren
maneuveljegebaren
mangeljemangelen
manifestearjemanifesteren
manipulearjemanipuleren
mankearjemankeren
manoeuvrearjemanoeuvreren
marginalisearjemarginaliseren
marinearjemarineren
markearjemarkeren
marsearjemarcheren
marsjandearjemarchanderen
marsjearjemarcheren
marskjemarcheren
marteljemartelen
masineskriuwe u (sjoch skriuwe)machineschrijven, typen
maskearjemaskeren
massearjemasseren
masturbearjemasturberen
materialisearjematerialiseren
matsematsen
mazzeljegeluk hebben, mazzelen
meallemalen
meänderjemeanderen
meanemaaien
meditearjemediteren
meganisearjemechaniseren
mei-ite u (sjoch ite)mee-eten
meiarbeidzjemeewerken
meibeteljemeebetalen
meibiddemeebidden
meibiede u (sjoch biede)meebieden
meiblazemeeblazen
meibringe u (sjoch bringe)meebrengen
meibrûkemedegebruiken
meidielemededelen, meedelen
meidijemeevallen
meidraaiemeedraaien
meidrinke u (sjoch drinke)meedrinken
meidriuwe u (sjoch driuwe)meedrijven
meidwaan u (sjoch dwaan)meedoen
meie umogen
meifalle u (sjoch falle)meevallen
meifarre u (sjoch farre)meevaren
meifielemeevoelen
meifieremeevoeren
meifjochtsje u (sjoch fjochtsje)meevechten
meifleane u (sjoch fleane)meevliegen
meifreegjemeevragen
meigean u (sjoch gean)meegaan
meigenietsjemeegenieten
meigroeiemeegroeien
meihelpe u (sjoch helpe)meehelpen
meijaan u (sjoch jaan)meegeven
meikomme u (sjoch komme)meekomen
meikrije u (sjoch krije)meekrijgen
meilaitsje u (sjoch laitsje)meelachen
meilibjemeeleven
meiloadsemeelokken, meeloodsen
meilokjemeelokken
meilûke u (sjoch lûke)meetrekken
meimeitsje u (sjoch meitsje)meemaken
meinimme u (sjoch nimme)meenemen
meiride u (sjoch ride)meerijden
meirinne u (sjoch rinne)meelopen
meisiede u (sjoch siede)meekoken
meisitte u (sjoch sitte)meezitten
meisjen u (sjoch sjen)meekijken
meisjonge u (sjoch sjonge)meezingen
meiskriuwe u (sjoch skriuwe)meeschrijven
meiskuorremeesleuren
meislepemeeslepen
meisprekke u (sjoch sprekke)meespreken
meistjoeremeesturen
meitellemeetellen
meitinke u (sjoch tinke)meedenken
meitôgjemeesjouwen, meezeulen
meitraapjemeetrappen
meitsje umaken
meiwurkjemeewerken
mêkjemekkeren
mekkerjemekkeren
meldemelden
melke umelken
memorearjememoreren
memorisearjememoriseren
mennemennen
menstruearjemenstrueren
meppemeppen
merakeljeschertsen
merkbite u (sjoch bite)merken
merke umerken
mestemesten
meubilearjemeubileren
meunsterjekeuren
meuresmullen
miaukjemiauwen
miauwemiauwen
middeljebemiddelen, middelen
mienemenen
miereprutsen
migezeiken
miggejeie u (sjoch jeie)vliegen verjagen
miggeljemiezeren (zacht regenen)
miggesiftemuggenziften
migrearjemigreren
mijemijden, vermijden
mikerjeturen
mikkemikken
miksemixen
mimearjemimeren (nabootsen met gebaren)
minachtsjeminachten
minderjeminderen
minge umengen
mingeljemengen
minimalisearjeminimaliseren
minneminnen
mintenearjeonderhouden
misbetearemislukken
misbrûkemisbruiken
misdriuwe u (sjoch driuwe)misdrijven
misdwaan u (sjoch dwaan)misdoen
misgean u (sjoch gean)misgaan
misgripe u (sjoch gripe)misgrijpen
misgunnemisgunnen
mishaagjemishagen
mishanneljemishandelen
mislearjemislukken
misledigjebeledigen
misliede u (sjoch liede)misleiden
mislokkemislukken
misroaiemissen, misslaan
missemissen, ontberen
missjen u (sjoch sjen)miszien, verkeerd zien
misslaan u (sjoch slaan)misslaan
misstappemisstappen
mistribeljemislukken
mitigearjemitigeren
mitseljemetselen
mjitskjemotregenen
mjitte umeten
mjoksjemengen, uitmesten
mjuksjemengen, uitmesten
moaiskriuwe u (sjoch skriuwe)kalligraferen, schoonschrijven
moaiwaarjemooi weer worden
moanjemanen
moardzjemoorden, zwoegen
moarzeljevermorzelen
moatte umoeten
mobilisearjemobiliseren
modderjeaanmodderen
modellearjemodelleren
modernisearjemoderniseren
modifisearjemodificeren
modulearjemoduleren
moeteontmoeten
moetsjeontmoeten
mokkemokken
molestearjemolesteren
mollejeie u (sjoch jeie)mollen verjagen
mompeljemompelen
monopolisearjemonopoliseren
montearjemonteren
mopperjemopperen
moralisearjemoraliseren
motivearjemotiveren
motorisearjemotoriseren
motseafranselen
motsjemorsen, motregenen
muierjeschikken
mummifisearjemummificeren
muoiebetreuren, spijten
musisearjemusiceren
mûskopjesmoezen
mutseafranselen
mûzjemet de muis een computer bedienen, muizen vangen
naaienaaien
nachtbrakenachtbraken
naderjenaderen
nageljehollen
narjenarren
nasjonalisearjenationaliseren
naturalisearjenaturaliseren
navigearjenavigeren
neamenoemen, vermelden
nearjeminderen
negearjenegeren
nei-aapjena-apen
nei-arbeidzjenawerken
neibeareimiteren
neibehanneljenabehandelen
neibestellenabestellen
neibeteljenabetalen
neibliede u (sjoch bliede)nabloeden
neibliuwe u (sjoch bliuwe)nablijven
neibloeienabloeien
neibouwenabouwen
neibriede u (sjoch briede)nabraden
neidrippenadruipen
neidûkenatrekken
neidwaan u (sjoch dwaan)nadoen
neidwêstenablussen
neifertellenavertellen
neifielenavoelen
neifloeienavloeien
neifluitsjenafluiten
neifoarderjenavorderen
neifolgjenavolgen
neifoljenavullen
neifreegjenavragen
neigalmjenagalmen
neigean u (sjoch gean)nagaan
neigenietsjenagenieten
neigloeienagloeien
neihâlde u (sjoch hâlde)nahouden
neiheffenaheffen
neijaan u (sjoch jaan)nageven
neijeie u (sjoch jeie)najagen
neikaartenakaarten
neikomme u (sjoch komme)nakomen
neilbite u (sjoch bite)nagelbijten
neileverjenaleveren
neilêze u (sjoch lêze)nalezen
neilibjenaleven
neilitte u (sjoch litte)nalaten
neiljenagelen
neimeitsje u (sjoch meitsje)namaken
neimjitte u (sjoch mjitte)nameten
neipetearjenapraten
neipizeljenazitten
neiplúzjenapluizen
neipratenapraten
neirachenaschelden
neirazenaschreeuwen
neireizgjenareizen
neirekkenjenarekenen
neirinne u (sjoch rinne)nalopen
neiroppe u (sjoch roppe)naroepen
neisettenazetten
neisitte u (sjoch sitte)nablijven, nazitten
neisizze u (sjoch sizze)nazeggen
neisjen u (sjoch sjen)nakijken
neisjonge u (sjoch sjonge)nazingen
neiskelle u (sjoch skelle)naschelden
neispeurenaspeuren
neispyljenaspelen
neistjoerenasturen
neistoarjenastaren
neistribjenastreven
neisykje u (sjoch sykje)nazoeken
neisyngronisearjenasynchroniseren
neitafeljenatafelen
neitekenjenatekenen
neitellenatellen
neitinke u (sjoch tinke)bezinnen, nadenken
neitinke oer u (sjoch tinke)overdenken
neitraapjenatrappen
neitriljenatrillen
neiwizenawijzen
neiwurkjenawerken
nekjenekken
neontsjeneuriën
nesteljenestelen
netteljenetelen (bijten, irriteren)
netwurkjenetwerken
neukeneuken
neuljezeuren
neuntsjeneuriën
neutralisearjeneutraliseren
nifeljeknutselen, prutsen
nigeljeontkomen, vluchten
niksdwaan u (sjoch dwaan)nietsdoen, niksen
nimme unemen
nipenijpen
nippenippen
niteljesarren
nitigjesarren
nivellearjenivelleren
njidzjepesten
njuentsjeneuriën
noarmearjenormeren
noasbliede u (sjoch bliede)neusbloeden
noaskjebevallen (aanstaan)
nodzjeknuffelen
noedzjehoeden
nokkerjegiechelen
nominalisearjenominaliseren
nominearjenomineren
normalisearjenormaliseren
normearjenormeren
notearjenoteren
notifisearjenotificeren
notulearjenotuleren
nuansearjenuanceren
nûmerjenummeren
núnderjeneuriën
núskjetalmen
nuttigjenuttigen
nytsjenieten
oanbakkeaanbakken
oanbefeljeaanbevelen
oanbelangjebetreffen
oanbeljeaanbellen
oanbeteljeaanbetalen
oanbiddeaanbidden
oanbiede u (sjoch biede)aanbieden
oanbine u (sjoch bine)aanbinden
oanblazeaanblazen
oanbliuwe u (sjoch bliuwe)aanblijven
oanboarjeaanboren
oanboazjeverergeren
oanbrâneaanbranden, aankoeken
oanbreidzjeaanbreien
oanbrekke u (sjoch brekke)aanbreken
oanbriede u (sjoch briede)aanbraden
oanbringe u (sjoch bringe)aanbrengen
oandoare u (sjoch doare)aandurven
oandraaieaandraaien
oandrage u (sjoch drage)aandragen
oandriuwe u (sjoch driuwe)aandrijven
oandwaan u (sjoch dwaan)aandoen, aantrekken (van kleding)
oaneinbringe u (sjoch bringe)doorbrengen
oanergerjeverergeren
oanfange u (sjoch fange)aanvangen
oanfarre u (sjoch farre)aanvaren
oanfeie u (sjoch feie)aanvegen
oanfetsjeaanvatten
oanfiereaanvoeren
oanfinkjeaanvinken
oanfiterjeaanmoedigen
oanfjochtsje u (sjoch fjochtsje)aanvechten
oanfjurjeaanvuren
oanfleane u (sjoch fleane)aanvliegen
oanflippeaanfloepen
oanfloepeaanfloepen
oanfoljeaanvullen
oanfrieze u (sjoch frieze)aanvriezen
oangapjeaangapen
oangean u (sjoch gean)aangaan
oangoaieaangooien
oangripe u (sjoch gripe)aangrijpen
oangroeieaangroeien
oanhâlde u (sjoch hâlde)aanhouden, arresteren
oanheakjeaanhaken
oanhearreaanhoren
oanheffeaanheffen
oanheieheien
oanheljeaanhalen, adopteren
oanhingje u (sjoch hingje)aanhangen
oaninoarknoopjeaaneenknopen
oanjaan u (sjoch jaan)aangeven
oanjeie u (sjoch jeie)besmetten
oanjeldzjeaansteken (van vuur)
oankalkjeaankalken
oankeapje u (sjoch keapje)aankopen
oanklaaieaankleden
oanklampeaanklampen
oanklauweaanharken
oankleie u (sjoch kleie)aanklagen
oankleveaankleven
oanklibjeaankleven
oankneppeljeaankomen (raken)
oanknipe u (sjoch knipe)aanknijpen
oanknoffeljeraken (hard, gevoelig)
oanknoopjeaanknopen
oankôgjeaanschouwen
oankomme u (sjoch komme)aankomen, groeien
oankrije u (sjoch krije)aankrijgen
oankringe u (sjoch kringe)aandringen
oankrûpeknuffelen
oankruseaankruisen
oankypjeaankijken
oanleareaanleren
oanleuneaanleunen
oanlingjeaanlengen
oanlitte u (sjoch litte)aanlaten
oanlizze u (sjoch lizze)aanleggen
oanlûke u (sjoch lûke)aantrekken
oanmeitsje u (sjoch meitsje)aanmaken
oanmeldeaanmelden
oanmerke u (sjoch merke)aanmerken
oanmeunsterjeaanmonsteren
oanmjitte u (sjoch mjitte)aanmeten
oanmoanjeaanmanen
oanpakkeaanpakken
oanpasseaanpassen
oanplakkeaanplakken
oanpoeneaandringen, aansporen
oanprateaanpraten
oanpûsteaanblazen
oanrânseljeaanklampen
oanreitsje u (sjoch reitsje)aanraken, aanroeren
oanrekommandearjeaanbevelen
oanride u (sjoch ride)aanrijden
oanriede u (sjoch riede)aanraden
oanrinne u (sjoch rinne)aanlopen
oanrisseaanschaffen
oanrjochtsjeaanrichten
oanroppe u (sjoch roppe)aanroepen
oanrosseverkrijgen door te ruilen
oanrypjeaanrijpen
oansetteaanzetten, vastkoeken
oansitte u (sjoch sitte)aanzitten
oansizze u (sjoch sizze)aanzeggen
oansjitte u (sjoch sjitte)aanschieten
oansjouweaansjouwen
oanskaffeaanschaffen
oanskiljeaanbellen
oanskoweaanschuiven
oanskriuwe u (sjoch skriuwe)aanschrijven
oanskroeveaanschroeven
oanslaan u (sjoch slaan)aanslaan
oanslepeaanslepen
oanslute u (sjoch slute)aansluiten, toetreden
oanslykjeaanslibben
oansmarreaansmeren
oansnije u (sjoch snije)aansnijden
oansnjittebespatten
oanspanneaanspannen
oansprekke u (sjoch sprekke)aanspreken
oanspringe u (sjoch springe)aanspringen
oanstampeaanstampen
oanstean u (sjoch stean)aanstaan
oanstekke u (sjoch stekke)aansteken
oanstelleaanstellen
oansterkjeaansterken
oanstjitte u (sjoch stjitte)aanstoten
oanstjoereaansturen
oanstoarmjeaanstormen, toestormen
oanstokeaanstoken, opjuinen
oanstokeljeaanstoken, opjuinen
oanstompeaanstoten
oanstoweaanstuiven
oanstreekjeaanstrepen
oanstrike u (sjoch strike)aanstrijken
oanstrûpeaantrekken (van kleding)
oansûgerjeaanzuigen
oansûgjeaanzuigen
oantaasteaanranden, aantasten, arresteren
oantekenjeaantekenen
oantiigjeaantijgen
oantoarneaanmanen
oantôgjeaandragen
oantraapjeaantrappen
oantredeaantreden
oantreffe u (sjoch treffe)aantreffen
oantriuwe u (sjoch triuwe)aanduwen
oantruneaandringen
oantrúnjeaansporen
oantsjen u (sjoch tsjen)aantrekken
oantsjinjeaandienen
oanwaaieaanwaaien
oanwaakse u (sjoch waakse)aangroeien
oanwakkerjeaanwakkeren
oanweigean u (sjoch gean)aan de hand zijn, gebeuren
oanwenneaanwennen
oanwerveaanwerven
oanwinne u (sjoch winne)toenemen, uitdijen
oanwizeaanwijzen
oarberjeorberen
oarderjeordenen, rangschikken
oardieleoordelen
objektivearjeobjectiveren
obsedearjeobsederen
observearjeobserveren
obstruearjeobstrueren
oefenjeoefenen
oer 't mad kommeoverrompelen
oerarbeidzjeoverwerken
oerbeljochtsjeoverbelichten
oerbiede u (sjoch biede)overbieden
oerbliuwe u (sjoch bliuwe)overblijven
oerboekeoverboeken
oerbrêgjeoverbruggen
oerbringe u (sjoch bringe)overbrengen
oerdekke u (sjoch dekke)overdekken
oerdonderjeoverdonderen
oerdrage u (sjoch drage)overdragen
oerdriuwe u (sjoch driuwe)overdrijven
oerdwaan u (sjoch dwaan)overdoen
oereaskjeovervragen
oereingean u (sjoch gean)overeind gaan staan
oereinsetteovereindzetten
oereinsitte u (sjoch sitte)overeindzitten
oereinspringe u (sjoch springe)overeindspringen
oerfalle u (sjoch falle)overvallen
oerflappeoverslaan
oerfleane u (sjoch fleane)overvliegen
oerfreegjeovervragen
oergean u (sjoch gean)overgaan
oergoaieovergooien
oerhâlde u (sjoch hâlde)overhouden
oerhandigjeoverhandigen
oerhawwe u (sjoch hawwe)overhebben
oerhearreoverhoren
oerheljeoverhalen
oerheveljeoverhevelen
oerienbringe u (sjoch bringe)overeenbrengen (schikken)
oerienkomme u (sjoch komme)overeenkomen
oerienstimmeovereenstemmen
oerjaan u (sjoch jaan)overgeven, prijsgeven
oerjeie u (sjoch jeie)afjakkeren
oerkalkjeoverkalken
oerkomme u (sjoch komme)overkomen
oerkoperjeverkoperen
oerlaapjeoverlappen
oerladeoverladen
oerlangjeovergeven (overhandigen)
oerleverjeoverleveren
oerlibjeoverleven
oerlitte u (sjoch litte)overlaten
oerlizze u (sjoch lizze)overleggen (bespreken, verstrekken)
oerlûke u (sjoch lûke)overtrekken
oermeitsje u (sjoch meitsje)overmaken
oernachtsjeovernachten
oernimme u (sjoch nimme)overnemen
oernoadigjeiemand te logeren vragen
oernoadzjeiemand te logeren vragen
oernoegjeiemand te logeren vragen
oerplakkeoverplakken
oerpotsjeoverpotten
oerride u (sjoch ride)overrijden
oerrinne u (sjoch rinne)overlopen
oersetteoverzetten, vertalen
oersiede u (sjoch siede)overkoken
oersjen u (sjoch sjen)overzien
oersjitte u (sjoch sjitte)overschieten
oerskatteoverschatten
oerskeppeoverscheppen
oerskriuwe u (sjoch skriuwe)overschrijven
oerslaan u (sjoch slaan)overslaan
oersljochtsjeuitvlakken
oerslute u (sjoch slute)oversluiten
oerspringe u (sjoch springe)overspringen
oerstappeoverstappen
oerstekke u (sjoch stekke)oversteken
oerstjitte u (sjoch stjitte)overstorten
oerstjoereoversturen
oerstoarteoverstorten
oerstreameoverstromen
oertaksearjeovertaxeren
oertellehertellen, overtellen
oertinke u (sjoch tinke)overdenken
oertraapjeovertrappen
oertrêdzjeovertreden
oertreffe u (sjoch treffe)overtreffen
oertroevjeovertroeven
oerwaaieoverwaaien
oerwage u (sjoch wage)overwegen
oerwinne u (sjoch winne)overwinnen
oerwinterjeoverwinteren
oerwurdearjeoverwaarderen
oerwurkjeoverwerken
ôfbakkeafbakken
ôfbaljeverdrijven
ôfbeakenjeafbakenen
ôfbeareoverdrijven
ôfbeteljeafbetalen
ôfbeuleafbeulen
ôfbine u (sjoch bine)afbinden
ôfbite u (sjoch bite)afbijten
ôfblaffeafblaffen
ôfblazeafblazen
ôfblierjeafbladderen
ôfboeieuitwijken
ôfboekeafboeken
ôfbouweafbouwen
ôfbrâneafbranden
ôfbrekke u (sjoch brekke)afbreken
ôfbringe u (sjoch bringe)afbrengen, afhelpen
ôfbroazeljeafbrokkelen
ôfbrokkeljeafbrokkelen
ôfbrouweafranselen
ôfbrûkeafgebruiken
ôfbûgeafbuigen
ôfbyldzjeafbeelden
ôfdekke u (sjoch dekke)afdekken
ôfdijetegenvallen
ôfdippeafdeppen
ôfdoarmjeafdwalen
ôfdonderjeafdonderen
ôfdrage u (sjoch drage)afdragen
ôfdreagjeafgieten, afromen
ôfdrippeafdruipen
ôfdriuwe u (sjoch driuwe)afdrijven
ôfdrûgeafdrogen
ôfdrûgjeafdrogen
ôfdrukkeafdrukken
ôfdwaan u (sjoch dwaan)afdoen
ôfdwaleafdwalen
ôffalle u (sjoch falle)afvallen, tegenvallen
ôffange u (sjoch fange)afvangen
ôffarre u (sjoch farre)afvaren
ôffeardigjeafvaardigen
ôffeie u (sjoch feie)afvegen
offerjeofferen
ôffiereafvoeren
ôffinkjeafvinken
ôffjurjeafvuren
ôfflakjeafvlakken
ôffloeieafvloeien
ôffoarderjeeisen
ôffoarkjeleegmaken met een vork
offrearjeoffreren
ôffrieze u (sjoch frieze)afvriezen
ôffurdigjeafvaardigen
ôfgean u (sjoch gean)afgaan
ôfglide u (sjoch glide)afglijden
ôfgnobjeontfutselen
ôfgrauweafsnauwen
ôfgrave u (sjoch grave)afgraven
ôfhakjeafhakken
ôfhâlde u (sjoch hâlde)afhouden
ôfhanneljeafhandelen, afwikkelen
ôfhawwe u (sjoch hawwe)afhebben
ôfheakjeafhaken
ôfheineafluisteren
ôfheljeafhalen
ôfhingje u (sjoch hingje)afhangen
ôfhouweafkappen
ôfhuffeafrossen
ôfite u (sjoch ite)afeten
ôfjaan u (sjoch jaan)afgeven
ôfjeie u (sjoch jeie)afjakkeren, afleggen van grote afstanden
ôfjitte u (sjoch jitte)afgieten
ôfkarreafkeuren
ôfkealjeafkalven
ôfkeapje u (sjoch keapje)afkopen
ôfkeareafkeren
ôfkeureafkeuren
ôfklaaieafkleden
ôfkleurjeafkleuren
ôfknipe u (sjoch knipe)afknijpen
ôfknippeafknippen
ôfkoaitsjeafkoken
ôfkomme u (sjoch komme)afkomen, afstammen
ôfkreakjeafkraken
ôfkrije u (sjoch krije)afkrijgen
ôfkrommeljeafkruimelen
ôfkuoljeafkoelen
ôfladeafladen
ôfleareafleren
ôfleverjeafleveren
ôfliede u (sjoch liede)afleiden
ôflizze u (sjoch lizze)afleggen
ôflobjeafromen
ôflosseaflossen
ôflûke u (sjoch lûke)aftrekken
ôfmarskjeafmarcheren
ôfmeitsje u (sjoch meitsje)afmaken
ôfmeldeafmelden
ôfmeunsterjeafkammen (negatief doen), afkeuren
ôfmjitte u (sjoch mjitte)afmeten
ôfmynjeafmijnen
ôfnimme u (sjoch nimme)afnemen
ôfpakkeafpakken
ôfplakkeafplakken
ôfplôkjeafplukken
ôfpocheljeafbeulen
ôfprateafspreken
ôfprintsjeafdrukken
ôfrânseljeafranselen
ôfreagearjeafreageren
ôfrêdeafruimen
ôfregeljeafregelen
ôfride u (sjoch ride)afrijden
ôfriede u (sjoch riede)afraden
ôfrinkeljeafrossen
ôfrinne u (sjoch rinne)aflopen
ôfriskjeafristen
ôfritseafrossen
ôfrjochtsjeafrichten
ôfroaieafbakenen
ôfroedzjeafmeten
ôfrôljeafrollen, afwentelen
ôfromjeafruimen
ôfrommeljeafruimen
ôfroppe u (sjoch roppe)afroepen
ôfrûnjeafronden
ôfrûpeljeafhandig maken
ôfruskjeafristen
ôfsakjeafzakken
ôfsealjeafzadelen
ôfsetteafzetten, flessen
ôfsiede u (sjoch siede)afkoken
ôfsizze u (sjoch sizze)afgelasten, afzeggen
ôfsjen u (sjoch sjen)afkijken, afzien, spieken
ôfsjitte u (sjoch sjitte)afschieten
ôfsjonge u (sjoch sjonge)afzingen
ôfskaaieafstammen
ôfskaffeafschaffen
ôfskeareafscheren
ôfskeppeafscheppen
ôfskermjeafschermen
ôfsketteafschutten
ôfskiede u (sjoch skiede)afscheiden
ôfskoatteljeafsluiten, vergrendelen
ôfskodzjeafschudden
ôfskrabjeafschrapen
ôfskrikke u (sjoch skrikke)afschrikken
ôfskriuwe u (sjoch skriuwe)afschrijven
ôfskrobjeafschrobben
ôfskûljeontschuilen
ôfskutteafschutten
ôfslaan u (sjoch slaan)afslaan
ôfslite u (sjoch slite)afslijten
ôfslute u (sjoch slute)afsluiten
ôfslypjeafslijpen
ôfsmekeafsmeken
ôfsmite u (sjoch smite)afwerpen
ôfsnauweafsnauwen
ôfsnije u (sjoch snije)afsnijden
ôfsnuteafsnauwen
ôfsnuterjeafsnauwen
ôfsobjeafsabbelen
ôfspegeljeafspiegelen
ôfspjalteafsplitsen
ôfspjeldzjeafspelden
ôfsprekke u (sjoch sprekke)afspreken
ôfspringe u (sjoch springe)afspringen
ôfstamjeafstammen
ôfstammeafstammen
ôfstappeafstappen
ôfstean u (sjoch stean)afstaan
ôfstekke u (sjoch stekke)afsteken
ôfstelleafstellen, stelen
ôfstjerre u (sjoch stjerre)afsterven
ôfstjitte u (sjoch stjitte)afstoten
ôfstjoereafsturen
ôfstofjeafstoffen
ôfstompeafstompen, afstoten
ôfstraffeafstraffen
ôfstreupeafstropen
ôfstudearjeafstuderen
ôfstuitsjeafstuiten
ôfsûnderjeafzonderen
ôfswaaieafzwaaien
ôfswakjeafzwakken
ôfswarreafzweren
ôfsykje u (sjoch sykje)afzoeken
ôftaapjeaftappen
ôftaasteaftasten
ôftakeljeaftakelen
ôftakjeafnemen, aftakken
ôftankjeafdanken
ôftelleaftellen
ôfticheljeafranselen
ôftichtsjeafdichten
ôftimmerjeaftimmeren
ôftingeafdingen
ôftoffeljeafranselen
ôftokjeontfutselen
ôftopjeaftoppen
ôftoppeaftroggelen
ôftredeaftreden
ôftriuwe u (sjoch triuwe)afduwen
ôftroaieaftroggelen
ôftroevjeaftroeven
ôftroggeljeaftroggelen
ôftugeaftuigen
ôfturvjeafturven
ôftwinge u (sjoch twinge)afdwingen
ôfwage u (sjoch wage)afwegen
ôfwarreafweren
ôfwaskje u (sjoch waskje)afwassen
ôfweineafwenden
ôfwerpe u (sjoch werpe)afwerpen
ôfwetterjeafwateren
ôfwike u (sjoch wike)afwijken
ôfwitte u (sjoch witte)afweten
ôfwizeafwijzen
ôfwriuwe u (sjoch wriuwe)afwrijven
ôfwuoljeafwikkelen
ôfwurdearjeafwaarderen
ôfwurkjeafwerken
okkupearjeoccuperen
oksidearjeoxideren
oktroaiearjeoctrooieren
omarbeidzjeomwerken
ombine u (sjoch bine)ombinden
omboekeomboeken
ombongeljerondslingeren
ombouweombouwen
ombringe u (sjoch bringe)ombrengen (doden), rondbrengen
omdoarmjerondzwerven
omdobberjeronddobberen
omdonderjeomdonderen
omdraaieomdraaien
omdwaan u (sjoch dwaan)omdoen
omdwaleomdwalen, ronddwalen
omearmjeomarmen, omhelzen
omfetsjeomvatten
omfimeljefriemelen
omflappeomklappen
omfleane u (sjoch fleane)omvliegen
omflechtsje u (sjoch flechtsje)omvlechten
omgammeljesukkelen
omgean u (sjoch gean)omgaan
omgoaieomgooien
omgriemeschutteren
omhakjeomhakken
omheechgean u (sjoch gean)omhooggaan, stijgen
omheisterjeoverhoophalen
omhingje u (sjoch hingje)omhangen
omhouweomkappen
omhuorkjehoereren
omjeie u (sjoch jeie)omverrijden met hoge snelheid
omkapjeomkappen
omkeapje u (sjoch keapje)omkopen
omkeareomkeren
omkegeljeomkegelen
omkeileomgooien
omkeiljeomgooien
omkipeomvallen
omkiperjeomkieperen
omkippeomkieperen
omklaaieomhullen, omkleden
omklamjeomklemmen
omklammeomklemmen
omklappeomklappen
omkomme u (sjoch komme)omkomen
omkrantsjebekendmaken
omleareomscholen
omleechgean u (sjoch gean)dalen, omlaaggaan
omliede u (sjoch liede)omleiden
omlizze u (sjoch lizze)omleggen
omlûke u (sjoch lûke)omtrekken
omploegjeomploegen
omprateompraten
omrânjeomranden
omride u (sjoch ride)omrijden
omrideljewoelen
omriereomroeren
omrinne u (sjoch rinne)omlopen
omroaieomhakken, omknutselen
omrôljeomrollen, omwentelen
omroppe u (sjoch roppe)omroepen
omrosseborstelen, kwaadspreken
omrûgeljeomvallen
omruiljeomruilen
omsangerjedoorzeuren
omsanikjedoorzeuren
omseamjeafranselen, omzomen
omsetteomzetten
omseuredralen
omsjen u (sjoch sjen)omkijken, omzien
omskaaierommelen
omskeppeomscheppen
omskermjeomschermen
omskeukewoelen
omskoaljeomscholen
omskriuwe u (sjoch skriuwe)omschrijven
omslaan u (sjoch slaan)omslaan
omslute u (sjoch slute)omsluiten
omsmelte u (sjoch smelte)omsmelten
omsmite u (sjoch smite)omwerpen
omspitteomspitten
omspringe u (sjoch springe)omspringen
omstjitte u (sjoch stjitte)omstoten
omstompeomstoten
omswabberjekroegen aflopen, omzwabberen
omswerve u (sjoch swerve)omzwerven, rondzwerven
omteareomvouwen
omtizepiekeren
omtoffeljerondscharrelen, scharrelen
omtôgjerondzeulen
omtribeljeonbestendig zijn
omtriuwe u (sjoch triuwe)omduwen
omtsjen u (sjoch tsjen)omtrekken
omtsjetterjeschreeuwen
omtyspeljepeuteren
omwaaieomwaaien
omwaarjerondwaren
omwâljeronddraaien
omweigean u (sjoch gean)aan de hand zijn, gebeuren
omwikseljeomwisselen
omwoeleomwoelen
omwoeljeomwoelen
omwramewoelen
omwranteljewoelen
omwrotteomwoelen, scharrelen
omwuoljeomwikkelen
onanearjebevredigen, onaneren
ontearjeonteren
op 'e nij kieze u (sjoch kieze)herkiezen
op 'e nij wurdearjeherwaarderen
op en del trêdzjeijsberen
oparbeidzjesamenwerken
opbaggeljeopbaggeren
opbakkebakken, opbakken
opbergje u (sjoch bergje)opbergen
opbetterjegenezen
opbiede u (sjoch biede)opbieden
opbiereopbaren
opbine u (sjoch bine)opbinden
opblazeopblazen
opbliuwe u (sjoch bliuwe)opblijven
opbloeieopbloeien
opboarjeopboren
opbouweopbouwen
opbrâneopbranden
opbrekke u (sjoch brekke)opbreken
opbringe u (sjoch bringe)opbrengen
opbrûkeopgebruiken
opdieleopdelen
opdiggeljeopdirken
opdijeopgroeien
opdippeputten
opdonderjeopdonderen, oprotten
opdraaieopdraaien
opdrage u (sjoch drage)opdragen
opdraveopdraven
opdrêgjeopdreggen
opdreuneopdreunen
opdrinke u (sjoch drinke)opdrinken
opdriuwe u (sjoch driuwe)opdrijven
opdrûgeopdrogen
opdrukkeopdrukken
opdûkeopduiken
opdúnjeophopen (sneeuw, zand)
opdwaan u (sjoch dwaan)opdoen, verwerven
opeaskjeopeisen
operearjeopereren
opfandeljeoprapen
opfange u (sjoch fange)opvangen
opfearjeopveren
opfeie u (sjoch feie)opvegen
opfiedeopvoeden
opfiereopvoeren
opflappeopenklappen
opfleane u (sjoch fleane)opvliegen
opfleurjeopbeuren, opfleuren, opvrolijken
opflikkerjeopflikkeren
opfoarderjeopeisen
opfolgjeopvolgen
opfoljeopvullen
opfrette u (sjoch frette)opvreten, verslinden
opfrieze u (sjoch frieze)opvriezen
opfriskjeopfrissen
opfrisseopfrissen
opgean u (sjoch gean)opgaan
opgloeieopgloeien
opgoaieopgooien
opgrave u (sjoch grave)opgraven
ophâlde u (sjoch hâlde)ophouden
ophawwe u (sjoch hawwe)ophebben
opheapjeophopen
opheegjeophogen
opheffeopheffen (beëindigen)
opheineopvangen
opheljeophalen
ophichtsjeophogen
ophingje u (sjoch hingje)ophangen
ophokjeophokken
ophuffeopeten
ophysjeophitsen
opiniearjeopiniëren
opite u (sjoch ite)opeten
opjeie u (sjoch jeie)opjagen
opjutteopjutten
opkalfaterjeopkalefateren
opkeapje u (sjoch keapje)opkopen
opkjimmeopkammen
opklappeopklappen
opklearjeophelderen, opklaren
opkleurjeopkleuren
opklimme u (sjoch klimme)opklimmen
opkliuwe u (sjoch kliuwe)opklimmen
opklopjeopkloppen
opkneppeljeophoepelen
opknippeopknippen
opknoopjeopknopen
opkomme u (sjoch komme)opkomen
opkopjeboter vormen in een kop
opkopkjeboter vormen in een kop
opkrabbeljeopschrijven (slordig)
opkreazjeverfraaien
opkrije u (sjoch krije)opkrijgen, oprapen
opkringe u (sjoch kringe)opdringen
oplaapjeoplappen
opladeopladen, uploaden
oplazerjeoplazeren
opleverjeopleveren
oplêze u (sjoch lêze)oplezen
oplibjeopleven
oplichtsjeoplichten (bedriegen)
opliede u (sjoch liede)opleiden, scholen
oplitte u (sjoch litte)oplaten
oplizze u (sjoch lizze)opleggen
opljochtsjeoplichten (helder worden)
oploegjeopladen
oplosseoplossen
oplûke u (sjoch lûke)optrekken
opmarsjearjeopmarcheren
opmarskjeophoepelen
opmeitsje u (sjoch meitsje)opmaken
opmerke u (sjoch merke)opmerken
opmjitte u (sjoch mjitte)opmeten
opmonterjeopbeuren
opmûzjeoppeuzelen
opneameopnoemen
opnimme u (sjoch nimme)opnemen
oppakkeoppakken
oppasseoppassen
oppenearjevoordoen
opperjeopperen
opplakkeopplakken
oppompeoppompen
opponearjeopponeren
oppotsjeoppotten
oppotteoppotten
opputteopputten
oprameopenstoten
opreitsje u (sjoch reitsje)opraken
oprekke u (sjoch rekke)oprekken
oprinne u (sjoch rinne)oplopen
oprizeverheffen
oprjochtsjeoprichten
oprokeoproken
oprôljeoprollen
opromjeopruimen
oproppe u (sjoch roppe)oproepen, verwekken
oprosseverwijderen door te wrijven
oprukkeoprukken
opsâltsjeopzouten
opsealjeopzadelen
opsetteopzetten, opzwellen
opsizze u (sjoch sizze)opzeggen
opsjen u (sjoch sjen)opkijken, opzien
opsjitte u (sjoch sjitte)opschieten
opsjogjeopknappen
opskarreljeopscharrelen
opskaveopschaven
opskeareopscheren
opskeppeopscheppen
opskeukeopscharrelen
opskinke u (sjoch skinke)opschenken
opskjinjeopschonen
opskobbeljeopscharrelen
opskobberjeopscharrelen
opskoweopschuiven
opskriljeopschrikken
opskriuwe u (sjoch skriuwe)opschrijven
opslaan u (sjoch slaan)opslaan
opslabjeopslobberen
opslokkeopslokken
opslute u (sjoch slute)opsluiten
opsmite u (sjoch smite)opleveren, opwerpen
opsmokeoproken
opsnobjeopsnoepen
opsokkebaljeopdonderen, opkrassen
opspanneopspannen
opspjalteopsplijten
opspjeldzjeopspelden
opspringe u (sjoch springe)opspringen
opspuitsjeopspuiten
opstappebetreden, opstappen
opstarteopstarten
opsteapeljeopstapelen
opstekke u (sjoch stekke)opsteken
opstelleopstellen
opsterkjeaansterken
opstevigjeverstevigen
opstigeopstijgen
opstiivjeopstijven
opstjitte u (sjoch stjitte)opstoten
opstokeopstoken
opstokeljeophitsen, opruien
opstomeopstomen
opstopjeopstoppen
opstrûpeopstropen
opsûgjeopzuigen
opsûpearjeopsouperen, verbrassen
opswolleopzwellen
opswypkjeopzwepen
opsykje u (sjoch sykje)opzoeken
opteareopvouwen
optearjeopteren
optekenjeoptekenen
optelleoptellen
optilleopheffen (optillen), oplichten (optillen)
optimalisearjeoptimaliseren
optinke u (sjoch tinke)fingeren, verzinnen
optoaieuitdossen
optoffeljeopdirken
optopjeopboren
optredeoptreden (bijv. toneel)
optromjeoptrommelen
optsjen u (sjoch tsjen)optrekken
optsjinjeopdienen
optugeoptuigen
optutsjeopdoffen
optutteopdoffen, optutten
opwaaieopwaaien
opwaakse u (sjoch waakse)opgroeien
opwaarjeophelderen
opwaarmjeopwarmen
opwâljeopwellen
opwekjeopwekken
opwineopwinden
opwriuwe u (sjoch wriuwe)opwrijven
opwuoljeopwinden
opwurdearjeopwaarderen
opwurkjeopwerken
ordonnearjeordonneren
orearjeoreren
organisearjeorganiseren
oriïntearjeoriënteren
orkestrearjeorkestreren
ornearjeordineren (bepalen)
otterjeetteren
ovulearjeovuleren
paaiepaaien
pachtsjepachten
paffepaffen
paginearjepagineren
pakkepakken
pampevolstoppen met eten
pampeljevoortdurend geneesmiddelen gebruiken
panderjekuieren
panearjepaneren
panlizze u (sjoch lizze)pannen leggen
pânserjepanseren
paradearjeparaderen
parafearjeparaferen
parafrasearjeparafraseren
paralysearjeverlammen
parasitearjeparasiteren
parasjutearjeparachuteren
parearjepareren
parfumearjeparfumeren
parkearjeparkeren
parodiearjeparodiëren
parsearjeparseren (ontleden)
parsjepersen
partisipearjeparticiperen
partoerjepassen
partsjedelen
pasifisearjepacificeren
pasjonearjepassioneren
passepassen
passearjepasseren, verlijden (bijv. van een akte)
pasteurisearjepasteuriseren
patintearjepatineren
patrûljearjepatrouilleren
patsjekussen
peadzjewaden
pealsitte u (sjoch sitte)paal zitten
pearjeparen
peaskjewaden
peazgjewaden
peddeljepeddelen
peieprakken
peilepeilen
peinzgjepeinzen
pellepellen
penetrearjepenetreren
pensjonearjepensioneren
perfeksjonearjeperfectioneren
perforearjeperforeren
periodisearjeperiodiseren
perkolearjepercoleren
permanintsjepermanenten (van haar)
permittearjepermitteren
persiflearjepersifleren
personifiearjepersonificeren
pervertearjeperverteren
pestepesten
petearjekeuvelen, praten
petisjonearjepetitioneren
peuterjepeuteren
peuzeljepeuzelen
pezepezen
picknickepicknicken
pielebezig zijn
piipjepiepen
piizgjedrenzen
pikearjepikeren
pikeljepekel strooien, pekelen
pikelstruiepekelen
pikerjepiekeren
pikkepikken
pimeljepiemelen
pimpeljepimpelen
pimperjetintelen
pindeljependelen
pinfiskjeonderzoeken
pingeljepingelen
pinigjepijnigen
pinkeagjeknipogen
pinkjeknipogen
pinnepinnen
piperjepeperen
pisjepissen, plassen
pizeljedrenzen, kouten
pjukkeprikken
plagiearjeplagiëren
plakfine u (sjoch fine)plaatsvinden
plakhawwe u (sjoch hawwe)plaatshebben
plakkeplakken
plamuerjeplamuren
plankjesileplankzeilen
planksilesurfen
planneplannen
plantsjeplanten
plasterjepleisteren
plastifisearjeplastificeren
platbrâneplatbranden
platdrukkeplatdrukken
platgoaieplatgooien
platlizze u (sjoch lizze)platleggen
platrinne u (sjoch rinne)platlopen
platspuitsjeplatspuiten
playbackjeplaybacken
pleagjeplagen
pleatseplaatsen
pleatsfine u (sjoch fine)plaatsvinden
pleatshawwe u (sjoch hawwe)plaatshebben
pleitsjepleiten
plestifisearjeplastificeren
pletsjepletten
plezierjeplezieren
plichtsjegewoon zijn, plegen
pliigjegewoon zijn, plegen
plissearjeplisseren
ploaieplooien
ploegjeploegen
ploeterjeploeteren
ploffeploffen
plôkjeplukken
plombaljebadmintonnen
plombearjeplomberen
plompeplompen, plonzen
plonderjeplunderen
plugjepluggen
plúzjepluizen
poarjeporren
poatsjepoten
poatsjebaaiepootjebaden
poatterjepeuteren
pochepochen
pocheljezwoegen
poedeljemisslaan (bij sport), poedelen
poeierjepoederen
poepepoepen
poerepeuren
poetsepoetsen
poffepochen
pogjekwijnen
pokerjepokeren
polarisearjepolariseren
polderjepolderen
pôledraaiedralen, talmen
politisearjepolitiseren
politoerjeaanbrengen van een afwerklaag, politoeren
polospyljepoloën
polskjepolsen
polsstôkheechspringe u (sjoch springe)polsstokhoogspringen
polsstôkspringe u (sjoch springe)polsstokspringen
polystepolijsten
pompepompen, stompen
ponearjeponeren
pongjeverdienen (van geld)
ponkjerinnecollecteren
pookjepoken
popbesjen u (sjoch sjen)op kraamvisite gaan
popeljepopelen
popheljebaren
popkebesjen u (sjoch sjen)op kraamvisite gaan
popularisearjepopulariseren
portrettearjeportretteren
posearjeposeren
posisjonearjepositioneren
postdatearjepostdateren
posteposten
postulearjepostuleren
potfertarrepotverteren
potleadsuteljepotloodventen
potsestelen
potsjepotten
pottepotten
pottebakkepottenbakken
praaieaanspreken
prakjeprakken
prakkesearjepiekeren, prakkiseren
praktisearjepraktiseren
prangjedrukken, persen
pratepraten, spreken
prealjepralen
prebearjebeproeven
predestinearjepredestineren
preekjepreken
prefabrisearjeprefabriceren
preferearjeprefereren
preludearjepreluderen
preökkupearjepreoccuperen
preparearjepreparen
presidearjepresideren
presintearjepresenteren
presipitearjeneerslaan, precipiteren
presisearjepreciseren
pressepressen
prestearjepresteren
pretindearjepretenderen
preuveljeprevelen
prevalearjeprevaleren
priemkjepriemen
priizgjeprijzen, roemen
priizjeprijzen
prikeljeprikkelen
priksykjesprokkelen
printsjedrukken, printen
prioritearjeprioriseren
prippeprikken
priuwe uproeven
privatisearjeprivatiseren
privilezjearjeprivilegiëren
proasteproosten
probearjeproberen
problematisearjeproblematiseren
produsearjeproduceren
proefdraaieproefdraaien
profanearjeprofaneren
profesjonalisearjeprofessionaliseren
profetearjeprofeteren
profilearjeprofileren
profitearjeprofiteren
prognostisearjeprognoticeren
programmearjeprogrammeren
projektearjeprojecteren
proklamearjeproclameren
prokurearjeprocureren
prolongearjeprolongeren
promjepruimen
promkjepruimen
promovearjepromoveren
pronkjepronken
prononsearjeprononceren
propagearjepropageren
propjeproppen
prosedearjeprocederen
prostituearjeprostitueren
protestearjeprotesteren
protokollearjeprotocolleren
protteljepruttelen
provosearjeprovoceren
prulestoven
prúljepruilen
prúmkjepruimen
prústeniezen, proesten
prutseprutsen
prûzeprakken
prykjeprikkelen, prikken, tintelen
pryskjeprijzen (van een prijs voorzien)
psychologisearjepsychologiseren
publisearjepubliceren
pûdzjeuitpuilen
pûlemûlkjemompelen, prevelen
pûljedoppen
pûlkjepeuteren
púnromjepuinruimen
punterjepunteren
pûnzjeponsen
puozjemorsen
purearjepureren
purgearjepurgeren
pûssearjepousseren, vooruithelpen
pûsteblazen, puffen
putskjeopputten
putteputten
puzeljepuzzelen
pypkjepijproken
pypsekjein het nauw drijven, pressen
raaiereien (rondedans uitvoeren)
raaiemaaieronddraaien
raaimeaneraai (grashalm) maaien
raapjerapen oogsten
raaptepperapen uit de grond trekken
rabbeljekwaadspreken, kwebbelen
rabjekwaadspreken, roddelen
rabrakeradbraken
raceracen
racheschelden
racheljerochelen
radikalisearjeradicaliseren
raffeljerafelen
raffinearjeraffineren
rakebrakeslootjespringen (met een been om de polsstok)
rakkereinigen
ramaaierondslaan (wild, met geweld)
ramegraaien, grijpen, rammen, stoten
rammerammen
rammeljerammelen
rampenearjebeschadigen
rampoaiebeschadigen
ranesmelten (boter)
rânjevoorzien van een rand
rankjeranken (groeien van stengels aan planten)
rânseljeranselen, terechtwijzen
rantsjekletsen, mompelen
rantsoenearjerantsoeneren
ranzjearjerangeren
rapperappen (zingen)
rappelearjeherinneren, terugroepen
rappellearjeherinneren, terugroepen
rapportearjerapporteren
rasjonalisearjerationaliseren
rasperaspen
raspjeraspen
ratifisearjeratificeren
ratteljeratelen
rauntsjeneuriën
rauzerauzen
raveroven
ravitaillearjebevoorraden, ravitailleren
razerazen, schreeuwen
readzjerood maken, rood worden
reagearjereageren
reagjeragen
reaktivearjereactiveren
realisearjerealiseren
reallokearjerealloceren
reanimearjereanimeren
reauntsjeruisen
rebellearjerebelleren
rêchrjochtsjerug rechten
rêchswimme u (sjoch swimme)rugzwemmen
recycljerecyclen
rêdbrakeradbraken
rêde uredden
redefiereredevoeren
redekaveljepraten
redendieledebatteren
redenearjeredeneren
redigearjeredigeren
reduplisearjeverdubbelen
redusearjereduceren
reedmeitsje u (sjoch meitsje)schaatsen maken
reedride u (sjoch ride)schaatsen
reedsljochtsjepad effenen
reedslypjeschaatsenslijpen
reemeitsje u (sjoch meitsje)bereiden
reepfiskjevissen (met een koord)
reepjeie u (sjoch jeie)vissen (met een koord)
reepstropevissen (met een koord)
reevjereven (zeil minderen)
refalidearjerevalideren
referearjerefereren
reflektearjereflecteren
reformearjereformeren
regearjeregeren
regeljeregelen
regenerearjeregenereren
regionalisearjeregionaliseren
regissearjeregisseren
registrearjeregistreren
rêgjeruggen
reglemintearjereglementeren
regularisearjeregulariseren
regulearjereguleren
rehabilitearjerehabiliteren
reidbine u (sjoch bine)binden van riet
reiddekkerietdekken van een dak
reidferbine u (sjoch bine)herbinden van riet
reidflechtsjeriet vlechten
reidskarjeriet snijden
reidskarreriet snijden
reidskeareriet snijden
reidsnijeriet snijden
reidtekjerietdekken van een dak
reineregenen
reinigjereinigen
reisbefrachtsjereisbevrachten
reitsje uraken
reizgjereizen
rekapitulearjerecapituleren
rekhalzjereikhalzen
rekke urekken
rekkenjerekenen
rekkenopnimmecontroleren van de kas
rekkenride u (sjoch ride)rekeningrijden
reklamearjereclameren
reklassearjereclasseren
rekombinearjehergroeperen, recombineren
rekommandearjeaanbevelen
rekonstruearjereconstrueren
rekreëarjerecreëren
rekrutearjerekruteren
rektifisearjerectificeren
rekuperearjerecupereren
rekusearjerecuseren, verwerpen, wraken
rekwestrearjeindienen van verzoekschrift, rekestreren, rekwestreren
rekwirearjerekwireren
relatearjerelateren
relativearjerelativeren
relaxerelaxen
relayearjeheruitzenden (versterkt), relayeren
relevearjereleveren, vrijspreken
remigrearjeremigreren
remittearjekwijtschelden, overmaken van geld, remitteren
remjeremmen
rendearjerenderen
renovearjerenoveren
renvoaiearjerenvoieren
reorganisearjereorganiseren
reparearjerepareren
repatriearjerepatriëren
repeafscheuren, opensnijden (ruw), repen
repetearjerepeteren
replisearjeantwoorden, repliceren
reppebewegen, reppen
represintearjerepresenteren
reprodusearjereproduceren
reservearjereserveren
residearjeresideren
residivearjeresidiveren
resignearjeberusten, indienen van ontslag, resigneren
resinsearjerecenseren
resitearjereciteren
resjersearjerechercheren
resjersjearjerechercheren
resolvearjebesluiten, ontbinden, resolveren
resonearjeresoneren
resorbearjeopzuigen, resorberen
resosjalisearjeresocialiseren
respektearjerespecteren
respondearjeantwoorden, responderen
ressortearjeressorteren
restaurearjerestaureren
rêsterusten
restearjeresteren
restituearjerestitueren
restornearjerestorneren, terugbetalen van het teveel betaalde
resultearjeresulteren
resumearjeresumeren
retirearjeretireren, terugtrekken
retoernearjeretourneren
retrosedearjeafstaan (herhaald), retrocederen
retûsjearjeretoucheren
reuveljeschoonmaken (hardhandig)
revaluearjerevalueren
revansearjerevancheren
revereven (zeil minderen)
revindisearjeopeisen, revindiceren, terugvorderen
revisearjereviseren
revoltearjein opstand komen, muiten, revolteren
revolvearjerevolveren, wentelen (herhaald)
reynkarnearjereïncarneren
reyntegrearjereïntegreren
ribbeklopjeaanmanen
ribbeljeribbelen (ribbels aanbrengen)
ribbesekjepak slaag geven
ribsekjepak slaag geven
ribskoarjeeten
richeljeregelen
ridderjeridderen
ride urijden
rideljebeven, trillen
ridzjedraven, paaien, ritten
rie hâlde u (sjoch hâlde)raadplegen
ried hâlde u (sjoch hâlde)raadplegen
riede uraden
riejaan u (sjoch jaan)raadgeven
rieplachtsjeberaadslagen, raadplegen
riereroeren
rifeljebedriegen, rafelen
riffeljeschrijnen
rigeljerijen (in een rij zetten)
riigjerijgen
rijereien (bewerken met een reischaaf)
rikjeroken (vis, vlees, schoorsteen)
rikkereiken
rikkemedearjeaanbevelen
rikketikjetikken (met regelmaat, op ruiten)
riljerillen
rilkjewerken met de plonsstok
rimerijmen
rimeljerijmelen (slechte verzen maken)
rimpeljerimpelen
ringdûnsjedansen in een kring
ringjeringeloren
ringride u (sjoch ride)ringsteken (rijdend)
ringsmite u (sjoch smite)ringwerpen
ringstekke u (sjoch stekke)ringsteken
rinkefyljeafrossen, pakken
rinkeljerinkelen
rinkelroaieverboemelen
rinkinkeljerinkinkelen
rinkinkjerinkinkelen
rinkjesmite u (sjoch smite)ringwerpen
rinne ulopen
rinnewearjeruïneren
rintenierjerentenieren
rintenierkjerentenieren
rintsjerenten
rintsjejeie u (sjoch jeie)slootjespringen
rintsjespringe u (sjoch springe)slootjespringen
riperijpen
ripostearjeriposteren
rippeafscheuren, opensnijden (ruw)
riskearjeriskeren
rispjeoogsten
rissegereedmaken
risseljeritselen (geluid), vriezen (licht)
risselwearjeaanstalten maken, gereedmaken
rite urijten
ritseritsen
ritualisearjeritualiseren
riuwe urijgen
riuwjeharken
rivalisearjerivaliseren
rizerijzen
rjochtbreidzjerechtbreien
rjochtfeardigjerechtvaardigen
rjochtsetterechtzetten
rjochtsjerichten
rjochtsprekke u (sjoch sprekke)rechtspreken
roaiemikken, ramen, rooien
roasterjeroosteren
roastjeroesten
roastkjeroesten
roazehartelijk danken (ook spottend)
robbeklopjeaanmanen
robbeljekrabben
robjekrabben
robotisearjerobotiseren
rocheljerochelen
rock-'n-roljerock-'n-rollen
roddeljeomploegen (slordig)
rodeljerodelen
roedzjehooi meten op broei, meten met een roede
roeieroeien
roeikjeroeien (langzaam), wiegen
roerebewegen, roeren, verroeren
roetdrippedruipen van roet
roetseroetsjen
roetsjeroet vormen
roffeljeroffelen
roggemeallerogge malen
roggeride u (sjoch ride)rogge binnenhalen
roggeynjerogge binnenhalen
rokeroken
rokearjerokeren (schaakterm)
roljerollen
rôljerollen
rolleareinstuderen van een rol
rolleboljerollebollen
roltsjeride u (sjoch ride)rolschaatsen
romanisearjeromaniseren
romantisearjeromantiseren
rombommedrukte maken
romfeljerimpelen
romjeruimen
rommeljerommelen
rompbefrachtsjerompbevrachten
ronfeljerimpelen
rongjeeten (gulzig)
ronkjeronken
ronseljeronselen
roovjeroven
ropjerukken, scheuren
roppe uroepen
ropsekjeplukken (financieel)
rosbeiestoeien
roskammeroskammen
roskjimmeroskammen
rosserossen
rotearjeroteren
rotsjerotten
rotteferdylgjeratten verdelgen
rou-izeljerijpen
roujerouwen
roukleie u (sjoch kleie)rouwklagen
rousizze u (sjoch sizze)aanzeggen (na overlijden), rondzeggen
roveroven
rôveroven
rôvjeroven
royearjeroyeren
rubrisearjerubriceren
rûchbûtsewerken (ruw, slordig, verkwistend)
rûchfriezerijpen
rûchhouwewerken (ruw, slordig, verkwistend)
rûchjesmite u (sjoch smite)strootjes omhoogwerpen (vogels in een nest)
rûchsmite u (sjoch smite)strootjes omhoogwerpen (vogels in een nest)
rúdzjeruien
ruftwaskjeluiers wassen
rûgeljeneervallen, strooien
ruggeljeklaren
rûgjerooien, verharen, werken (ruw, slordig)
ruilferkaveljeruilverkavelen
ruiljeruilen
ruïnearjeruïneren
rûkeruiken
rûlearjerouleren
rûmpartsjeuitdelen
rûnbringe u (sjoch bringe)bezorgen, rondbrengen
rûndraaieronddraaien
rûnfertellerondvertellen
rûnfreegjerondvragen
rûngean u (sjoch gean)rondgaan
rûnjerond maken, ronden
rúnjeruinen
rûnkomme u (sjoch komme)rondkomen
rûnkrantsjerondbazuinen, rondstrooien
rûnkrije u (sjoch krije)rondkrijgen
rûnliede u (sjoch liede)rondleiden
runnerunnen
rûnsjen u (sjoch sjen)rondkijken
rûnskriuwe u (sjoch skriuwe)rondschrijven
rûnstruierondstrooien
rûntsjekring vormen
rûntsjedraaieronddraaien
rûntsjemealleronddraaien
ruoikjeroeien (langzaam), wiegen
ruorjebewegen, roeren, verroeren
rûpeljeafzetten
ruskebreidzjevlechten met biezen
russeljevriezen (licht)
rustjeroesten
rustkjeroesten
ruteplunderen, reutelen
rûtearjerouteren
ruteljereutelen, rochelen
ruterearjeretireren, terugtrekken
ruterjeop ruiters zetten van o.a. hooi
rúthimmeljeramen wassen
rútsjemompelen, rochelen
rútsjetikjetikken op ruiten
rútwaskjeramen wassen
rûzeruisen, schatten
rûzebroekjehuishouden (slordig)
rûzeljeruisen
rûzemuozjemengen
rûzjeruisen
rûzjemeitsje u (sjoch meitsje)ruziemaken, ruziën
rûzjesykjeruzie zoeken
rydboskjebibberen (van angst)
rydholjeschuddebollen
rykkrakjekraken (geluid), rammelen
rykrakjekraken (geluid), rammelen
rymjerijmen
rymkjerijmelen (slechte verzen maken)
rypjerijpen
rypmesteslachtrijp mesten
ryskjehardlopen, racen
saaiewerpen
sabeareboartsjenabootsen
sabjesabbelen
sabotearjesaboteren
sakjedalen, zakken
sakrearjesacreren
saksearjeverminderen, zakken
salariearjesalariëren
saldearjesalderen
sâltsjezouten
saluearjesalueren
salvjezalven
sammeljeverzamelen
sanearjesaneren
sangerjedreinen, zeuren
sanikjezaniken
sânjemet zand bedekken, zand afgraven
sanksjonearjesanctioneren
sânstrieljezandstralen
sanstruiezandstrooien
sauzjesauzen
scannescannen
seagjezagen
sealjezadelen
seameljezemelen
seamjezomen
sedepreekjezedepreken
sêdzjeverzadigen
seesilezeezeilen
segeljezegelen
segelplakkezegelplakken
segeltsjeplakkezegelplakken
segenjezegenen
seineseinen
seingjezegenen
seinigjezegenen
seinjezegenen
sekjerinne u (sjoch rinne)zaklopen
sekondearjeseconderen
sekseseksen
sekularisearjeseculariseren
selebrearjecelebreren
selektearjeselecteren
selskipjevergezellen, vergezelschappen
sensurearjecensureren
separearjesepareren
seponearjeseponeren
servearjeserveren
seteljezetelen
settezetten
seupeljepimpelen
seurezeuren
shockearjeshockeren
showeshowen
sidderjesidderen
siede ukoken
siedzjezaaien
sieresieren
siferjecijferen
sigetochten
sigesaagjezigzaggen
siizjesissen
silezeilen
siljezeven
sille uzullen
simmerjezomeren
simperjeklagen
simplifisearjesimplificeren
simulearjesimuleren
singerjezeuren
sinjalearjesignaleren
sinjearjesigneren
sinke uzinken
sinnepeinzen, zinnen
sinnebaaiezonnebaden
sinnebakkezonnebakken
sinnigjezinnen
sinspyljezinspelen
sinsurearjecensureren
sintralisearjecentraliseren
sintrearjecentreren
sintrifugearjecentrifugeren
sintsjezonnen
sipeljesijpelen, uien oogsten
sipelsichtsjenutteloos werk doen
siperjesijpelen
sirkeljecirkelen
sirkulearjecirculeren
sitearjeciteren
sitte uzitten
situearjesitueren
sivilisearjeciviliseren
sizesissen
sizze uzeggen
sjablonearjesjabloneren
sjacherjesjacheren
sjaggeljesjokken
sjakkeschelen
sjansesjansen
sjantearjechanteren
sjarmearjecharmeren
sjarterjecharteren
sjarzjearjechargeren
sjauffeurjechaufferen
sjelearjegeleren
sjen ukijken, zien
sjen litte u (sjoch litte)aantonen, tonen
sjenearjegeneren
sjezesjezen (voor examen)
sjipjezepen
sjitte uschieten
sjoelesjoelen
sjokkesjokken
sjokkearjeshockeren
sjokseljesjokken, slenteren
sjonge uzingen
sjorjesjorren
sjouwesjouwen
sjurearjejureren
sjurreljepruttelen, sudderen
sjutteljesukkelen
skaadzjeschaduwen
skaaieafstammen
skaaimerkjekenmerken
skakeschaken
skakearjeschakeren
skâljeschallen
skalpearjescalperen
skamjeschamen
skammeljeslingeren
skampeschampen
skamperjeschamperen
skandearjescanderen
skansearjebeschadigen
skarescharen
skarjescheren
skarreljescharrelen
skatgrave u (sjoch grave)schatgraven
skatteschatten
skatterjeschateren
skatterlaitsje u (sjoch laitsje)schaterlachen
skaveschaven
skeakeljeschakelen
skeanprintsjecursief afdrukken
skearescheren
skeelerjeskeeleren
skeineschenden
skeleschelen
skelle uschelden, tieren (tekeergaan)
skelmdwaan u (sjoch dwaan)valsspelen
skelmjevalsspelen
skematisearjeschematiseren
skennescannen
skeperjehoeden (van schapen)
skeppescheppen (iets opscheppen)
skeppe uscheppen (maken)
skermesearjeophef maken
skermjeschermen
skermskiljebeeldbellen
skermutseljeravotten, schermutselen
skerpstellescherpstellen
sketseschetsen
sketteafschutten
sketterjeschetteren
skeuveljescharrelen
skewieleinschikken
skibjeschilferen
skiede uscheiden
skiepmelkeschapen melken
skiftsjeschiften
skikkeschikken
skilderjeschilderen
skileschillen
skiljebellen
skimerjeschemeren
skimerjûnjeschemeren
skimmeljeschimmelen
skimpeschimpen
skineschijnen
skinke uschenken
skipperjeschipperen
skite uschijten
skitterjeschitteren
skjinfeie u (sjoch feie)schoonvegen
skjinhâlde u (sjoch hâlde)schoonhouden
skjinjereinigen, schonen, zuiveren
skjinmeitsje u (sjoch meitsje)schoonmaken
skjinprateverontschuldigen
skjinspieleschoonspoelen
skjinspuitsjeschoonspuiten
skjinwriuwe u (sjoch wriuwe)schoonwrijven
skjirjeschuren
skoaieschooien
skoalbliuwe u (sjoch bliuwe)schoolblijven (nablijven)
skoaljescholen
skoalskûljespijbelen
skoaltsjeferkrûpespijbelen
skoarescoren
skoarjeschragen, stutten
skoarskjekoesteren
skoatteljevergrendelen
skobberjeklaplopen
skodholjehet hoofd schudden
skodkopjehet hoofd schudden
skodzjeschudden
skoeieschoeien
skoffeljeschoffelen
skoftsjepauzeren, schaften
skôgjeschouwen
skokkeschokken
skolperjekabbelen
skombekjeschuimbekken
skomjeschuimen
skommeljeschommelen
skonkjebenen
skoppeschoppen
skouweschouwen
skrabjekrabben, schrapen
skrânzgjeschranzen
skrânzjeschranzen
skrassekrassen, schrappen
skreauwegillen, schreeuwen
skreppewerken (ijverig)
skriemeschreien, wenen
skriezeknerpen
skrikke uschrikken
skriljeschrikken
skrineschrijnen
skriuwe uschrijven
skrobjeschrobben
skroeieschroeien
skroeveschroeven
skrokkeschrokken
skromjeschromen
skrompeljeschrompelen
skronfeljeschrompelen
skroujehuiveren
skrouskjehuiveren
skrouwehuiveren
skûdskjeschuren, schurken
skufeljeschuifelen
skuileglijden
skûlebûljekeilen
skulferjeschilferen
skûljeschuilen
skuonlaapjeschoenlappen
skuonmeitsje u (sjoch meitsje)schoenlappen
skuorjeschuren
skuorrerukken, scheuren
skûtelbûtsekeilen
skûtsjesileskûtsjesilen (zeilen)
skyeskiën
skytskoarjeschoorvoeten
slaan uslaan
slabberjeslobberen
slabjeslobberen
slachbaljeslagballen
slachtsjeslachten
slagjelukken, slagen
slalomjeslalommen
slampampjeslampampen
slankjeafslanken
slanterjeknoeien, morsen
slattebaggeren
sleaukjedralen
slepeslepen, sleuren
slepe-en-delsetteslepen en neerzetten (drag and drop)
sliepe uslapen
sliepwanneljeslaapwandelen
sliereslieren
slierkjeslieren
slikjelikken
slimerjeslijmen (slijm afgeven)
slimjekleven
slimpeslempen
slinesnoepen
slingerjeslingeren
slinke uslinken
slinterjeslenteren
slippeslippen
slisseslissen
slite uslijten
sljochtsjeslechten
sljurkjesleuren
sloaiedumpen
sloarpjeslurpen
slobberjeslobberen
sloeresleuren
sloffesloffen
slofkjesloffen
slokkeslikken, zuigen, zwelgen
slomjesluimeren
slommerjesluimeren
sloovjesloven
slopeslopen
slopjeverslappen
slovesloven
slûgjedommelen, dutten
sluierjesluieren
slûkjesmokkelen
slûksturtsjeafdruipen (met de staart tussen de benen)
sluorkjeslieren (aansloffen)
slûpe usluipen
slurpjeslurpen
slute usluiten
slydjeie u (sjoch jeie)sleeën
slydskjesleeën
slydzjesleeën
slymjeslijmen (slijm afgeven)
slypjeslijpen
smaadzjesmaden
smachtsjesmachten
smakkesmakken
smarresmeren
smeekjesmeken
smeiesmeden
smeitsje usmaken
smekesmeken
smeljeversmallen
smelte usmelten (metaal)
smertesmarten
smettesmetten
smeulesmalen, smeulen
smidzjesmeden
smikkeljesmikkelen
smikseljesmeren
sminkeschminken
smite usmijten
smjirkjemorsen
smokeroken (tabak)
sms'esms'en
smullesmullen
smûzesmoezen, smullen
smûzjesmoezen
smyksmakkesmakken
snappesnappen
snauwesnauwen
sneupebrowsen (bladeren op computer), neuzen, snuffelen, verkennen
snibjesnibben
snieskowesneeuwruimen, sneeuwschuiven
snije usnijden
snije (regelmjittich)sneeuwen
snikkerjesnikken
snjittewegspatten
snoarkjeronken, snurken
snobjesnoepen
snoeiesnoeien
snokkerjesnikken
snute usnuiten
snuvesnuiven
soalesmijten (ruw, hard)
soaljesmijten (ruw, hard)
soargjezorgen
soarjesudderen
soarreljepruttelen
soberearjebezuinigen
sobjesabbelen
softbaljesoftballen
sokkebaljeslingeren
soldearjesolderen
solearjesoleren
sollisitearjesolliciteren
sommearjesommeren
sondearjesonderen
sortearjesorteren
sosjalisearjesocialiseren
spâltesplijten
spandearjespenderen
spannespannen
spansearjespenderen
sparjesparen
spasjearjespatiëren
spattespatten
spearsmite u (sjoch smite)speerwerpen
spearwerpe u (sjoch werpe)speerwerpen
speechespeechen
spegeljespiegelen
spekulearjespeculeren
spesifisearjespecificeren
spesjalisearjespecialiseren
speurespeuren
spielespoelen
spikerjespijkeren
spinne uspinnen
spionearjespioneren
spite uspijten
spittespitten
spjaltesplijten
spjeldzjespelden
splintersjen u (sjoch sjen)haarkloven, muggenziften
splintersykje u (sjoch sykje)haarkloven, muggenziften
splite usplijten
spoaresporen
sponsorjesponsoren
sportesporten
spottespotten
sprekke uspreken
spriede uspreiden
springe uspringen
sprintesprinten
sproeiesproeien
sprutekiemen, spruiten
spuiebraken, overgeven, spugen
spûkjespoken
spyljespelen (bijv. piano)
spytgnizegrimlachen
staavjestaven
stabilisearjestabiliseren
stagnearjestagneren
stakestaken
stalkjestalken
stallestallen
stamjestammen
stammestammen
stampestampen
standerdisearjestandaardiseren
stappestappen
startestarten
stasjonearjestationeren
staverjespellen
stean ustaan
steapeljestapelen
stekke usteken
stellestellen
stelle ustelen
steltrinne u (sjoch rinne)steltlopen
stenografearjestenograferen
sterilisearjesteriliseren
sterkjesterken
steupeljestapelen
stevigjestevig maken
stiennigjestenigen
stigestijgen
stigmatisearjestigmatiseren
stikelstekkedistels steken, hekelen, muggenziften
stikkestikken
stilearjestileren
stillizze u (sjoch lizze)stilliggen
stilstean u (sjoch stean)stilstaan
stilswijestilzwijgen
stimmestemmen (instrumenten, verkiezingen)
stimpeljestempelen
stimulearjestimuleren
stinneklagen, zuchten
stipulearjestipuleren
stjerre usterven
stjitte ustoten
stjoeresturen
stjonke ustinken
stjurjestollen
stoareagjestaren
stoarjestaren
stoarmjestormen
stoarmrinne u (sjoch rinne)stormlopen
stoartestorten
stoatskaveschuifelen
stoeiestoeien
stoffearjestofferen
stofjestoffen
stofsûgerjestofzuigen
stofsûgjestofzuigen
stomestomen
stompestompen, stoten
stompjestomp maken, stompen
stomprinne u (sjoch rinne)spaaklopen, vastlopen
stopjestoppen
stopsettestopzetten
stowestuiven
straffestraffen
strânjuttestrandjutten
streamestromen
streamlynjestroomlijnen
streekjestrepen
stressestressen
streupestropen
stribjestreven
stride ustrijden
striekelûke u (sjoch lûke)strootjes trekken (loten)
striekesykje u (sjoch sykje)strootjes zoeken (vogels voor een nest)
strieketôgjestrootjes aanbrengen (vogels in een nest)
striekewippestrootjes omhoogwerpen (vogels in een nest)
strike ustrijken
strikkestrikken
stringeljestrengelen
stripdûnsjestripdansen
strippestrippen
stroffeljestruikelen
strokeovereenkomen, stroken
strompeljestrompelen
strontsykje u (sjoch sykje)muggenziften
struiestrooien
strukturearjestrucureren
strunestruinen
strúnjeie u (sjoch jeie)bespieden
strûpestropen, villen
studearjestuderen
stuitsjestuiten
stukadoarestukadoren
stûkjehaperen, stokken
stumemokken
stúmkopjemokken
stunemokken
stúnjemokken
stúnkopjemokken
sturtgiseljekwispelen
sturtskodzjekwispelstaarten
stútjeie u (sjoch jeie)venten van brood
stykjehaken (achter iets vastraken), uitsteken
styldûnsjestijldansen
stymjedampen, mokken
stypjeondersteunen, ruggensteunen, steunen
sublimearjesublimeren
subordinearjesubordineren
subsidiearjesubsidiëren
substituearjesubstitueren
sûflearjesouffleren
suggerearjesuggereren
sûgjezuigen
sûndigjezondigen
sûpezuipen
sûpearjesouperen
supervisearjesuperviseren
supplearjesuppleren
surfesurfen
surveillearjesurveilleren
suteljecolporteren, venten
sûtenearjesouteneren
sûzesoezen
sûzjesoezen
swaaiezwaaien
swaarmjezwermen
swabberjezwabberen, zwerven
swakjezwakker worden
swalkjezwerven
swarrezweren (eed afleggen)
sweltsjetippekeilen
swerve uzwerven
swetsepochen, zwetsen
swevezweven
swier meitsje u (sjoch meitsje)bezwangeren
swijezwijgen
swimme uzwemmen
swine uzwinden (verdwijnen)
swingeswingen
swinkezwenken
swittezweten
swollezweren (etteren)
swypketopjetollen
swyptopjetollen
sykheljeademen
sykje uzoeken
syksokjedrentelen
syltôgjezieltogen
symbolisearjesymboliseren
sympatisearjesympathiseren
syngronisearjesynchroniseren
sypjesijpelen
systematisearjesystematiseren
systerjesissen
taapjetappen
tabine u (sjoch bine)dichtbinden, toebinden
tabite u (sjoch bite)toebijten
tabringe u (sjoch bringe)toebrengen
tadekke u (sjoch dekke)toedekken
tadieletoedelen
tadijemeevallen
tadrage u (sjoch drage)toedragen
tadwaan u (sjoch dwaan)toedoen
tafalle u (sjoch falle)meevallen
tafeljetafelen
tafersjochhâlde u (sjoch hâlde)surveilleren, toezichthouden
taflappedichtklappen
tafloeietoevloeien
tafoegjetoevoegen
tagean u (sjoch gean)in z'n werk gaan, toegaan
tagoaietoegooien
tahâlde u (sjoch hâlde)verblijven
tahappetoehappen
taheakjebijvoegen, toevoegen
tahearretoehoren
taillearjetailleren
tajaan u (sjoch jaan)toegeven
takepikken, stelen
takeljetakelen
takennetoekennen
taknappeaanvriezen
takneppeljeduur zijn
takomme u (sjoch komme)toekomen
taksearjetaxeren
talaitsje u (sjoch laitsje)toelachen
taleverjetoeleveren
talitte u (sjoch litte)gedogen, toelaten
talizze u (sjoch lizze)toeleggen
taljochtsjetoelichten
talmjetalmen
tameitsje u (sjoch meitsje)bereiden
tamjitte u (sjoch mjitte)toemeten
tanimme u (sjoch nimme)toenemen
tanketanken
tankjedanken
tapassetoepassen
tariede u (sjoch riede)voorbereiden
tarifearjetariferen
tarinne u (sjoch rinne)toelopen
tarjeteren
taroppe u (sjoch roppe)toeroepen
tarreteren
tasizze u (sjoch sizze)toezeggen
tasjen u (sjoch sjen)toekijken, toezien
tasjitte u (sjoch sjitte)toeschieten
tasjonge u (sjoch sjonge)toezingen
taskikkeaanbieden
taskôgjetoeschouwen
taskriuwe u (sjoch skriuwe)toeschrijven
taslaan u (sjoch slaan)toeslaan
tasnauwetoesnauwen
tasprekke u (sjoch sprekke)toespreken
taspringe u (sjoch springe)toespringen
tastânbringe u (sjoch bringe)tot stand brengen
tastean u (sjoch stean)toestaan
tastjoeretoesturen
tastopjetoestoppen
tatakeljetoetakelen
tatedrinke u (sjoch drinke)moedermelk drinken
tatoeëarjetatoeëren
tatôgjeaandragen
tatropjetoeduwen, toestoppen
tawierjemeezitten
tawijetoewijden
tawinsketoewensen
tawiuwetoewuiven
tawizetoewijzen
tawurkjetoewerken
te ierde bringe u (sjoch bringe)ter aarde bestellen
teametemen
teamjebeteugelen, tomen
tearevouwen
tebekdraaieterugdraaien
tebekdriuwe u (sjoch driuwe)terugdrijven
tebekfiereterugvoeren
tebekgean u (sjoch gean)teruggaan
tebekgripe u (sjoch gripe)teruggrijpen
tebekhâlde u (sjoch hâlde)weerhouden
tebekklauweterugkrabbelen
tebekkringe u (sjoch kringe)terugdringen
tebeklêze u (sjoch lêze)teruglezen
tebeklûke u (sjoch lûke)terugtrekken
tebekrinne u (sjoch rinne)achteruitlopen, teruglopen
tebeksetteterugzetten
tebeksjen u (sjoch sjen)terijgkijken, terugzien
tebekskriljeterugdeinzen
tebeksmite u (sjoch smite)terugwerpen
tebekstappeterugtreden
tebekwike u (sjoch wike)terugwijken
tebinnebringe u (sjoch bringe)herinneren
tebite u (sjoch bite)stukbijten
tebringe u (sjoch bringe)doorbrengen
teesettetheezetten
teeveesjen u (sjoch sjen)televisiekijken
tefrommeljeverfrommelen
tegelsettetegelzetten
tegruzeljevergruizelen
tegrúzjevergruizelen
teheisterjebeschadigen
teiedooien
tejeie u (sjoch jeie)stukjagen (vernielen)
tekeargean u (sjoch gean)tekeergaan
tekenjetekenen
tekniezevernielen
tekoartsjitte u (sjoch sjitte)tekortschieten
tekrommeljeverkruimelen
tekstferwurkjetekstverwerken
teletelen
telefonearjetelefoneren
telegrafearjetelegraferen
telletellen
teloarstelleteleurstellen
temoarzeljevermorzelen
temosterjevermorzelen
temporisearjetemporiseren
tendearjetenderen
tennisjetennissen
tentaminearjetentamineren
tentoanstelletentoonstellen
teologisearjetheologiseren
teoretisearjetheoretiseren
terjochtstelleterechtstellen
terjochtwizeterechtwijzen
teronfeljeverrimpelen
terrorisearjeterroriseren
terskjedorsen
tesnipeljeversnipperen
testetesten
tetterjetetteren
teweechbringe u (sjoch bringe)teweegbrengen, veroorzaken
teweibringe u (sjoch bringe)teweegbrengen, veroorzaken
thúsbliuwe u (sjoch bliuwe)thuisblijven
thúsbringe u (sjoch bringe)thuisbrengen (ook herkennen)
thúshearrethuishoren
thúslizze u (sjoch lizze)kost en inwoning genieten, thuisliggen
thúswurkjethuiswerken
tichtbine u (sjoch bine)dichtbinden
tichtdraaiedichtdraaien
tichtdwaan u (sjoch dwaan)dichtdoen
tichtflappedichtklappen
tichtfrieze u (sjoch frieze)dichtvriezen
tichtgean u (sjoch gean)dichtgaan
tichtklappedichtklappen
tichtknipe u (sjoch knipe)dichtknijpen
tichtknoopjedichtknopen
tichtplakkedichtplakken
tichtsetteblokkeren, dichtzetten
tichtsjedichten (dichtmaken), dichtstoppen
tichtskowedichtschuiven
tichtskroeiedichtschroeien
tichtslykjedichtslibben
tichtsmite u (sjoch smite)dempen, dichtsmijten
tichttraapjedichttrappen
tichttriuwe u (sjoch triuwe)dichtduwen
tichtwaakse u (sjoch waakse)dichtgroeien
tiizjeontwarren, verwarren
tikjetikken
tilletillen
timmerjetimmeren
timperjetemperen
tinezwellen
tingjeafdingen, dingen
tinke udenken
tippeljetippelen (lopen, prostitueren)
tirannisearjetiranniseren
titeljetitelen
tizeontwarren, verwarren
toaietooien
toanielspyljetoneelspelen
toarkjeslingeren
toarnetornen
toastetoasten
tobjetobben
toeterjetoeteren
toevjetoeven, vertoeven
toffeljelopen op pantoffels
tôgjesjouwen, zeulen
toilettearjetoiletteren
tokkeljetokkelen
tolerearjetolereren
tomkesobjeduimzuigen
tomkesûgjeduimzuigen
tomkjeduimen
tommeljebuitelen
topjeaftroggelen, tollen
topjeie u (sjoch jeie)tollen
topsettetollen
torpedearjetorpederen
toskeknarseknarsetanden, tandenknarsen
toskplúzjetandenstoken
toskpoetsetandenpoetsen
tossetossen
totalisearjetotaliseren
toudûnsjetouwtjespringen
touspringe u (sjoch springe)touwtjespringen
toutsjedûnsjetouwtjespringen
toutsjespringe u (sjoch springe)touwtjespringen
toverjetoveren
tôvjetoeven, vertoeven
traapjetrappen
trainetrainen
traktearjetrakteren
trânseljefrommelen
transendearjetranscenderen
transferearjetransfereren
transformearjetransformeren
transpirearjetranspireren
transplantearjetransplanteren
transportearjetransporteren
trappearjebetrappen
trasearjetraceren
traumatisearjetraumatiseren
treastgjetroosten
tredetreden
trêdzjeschrijden
treffe utreffen
trekke utrekken
trênearjetraineren
treurjetreuren
treuzeljetreuzelen
tribeljewispelturig zijn
triljebibberen (van kou), trillen
triomfearjetriomferen
tripjetrippen
trippeljetrippelen
triuwe uduwen
troaiekalmeren, tevreden stellen
troaikjekalmeren, tevreden stellen
trocharbeidzjedoorwerken
trochbakkedoorbakken
trochbeteljedoorbetalen
trochbite u (sjoch bite)doorbijten
trochblaffedoorblaffen
trochblazedoorblazen
trochblêdzjedoorbladeren
trochbliede u (sjoch bliede)doorbloeden
trochbloeiedoorbloeien
trochboarjedoorboren
trochbordueredoorborduren, voortborduren
trochborduerjevoortborduren
trochbrânedoorbranden
trochbrekke u (sjoch brekke)doorbreken
trochbriede u (sjoch briede)doorbroeden
trochbringe u (sjoch bringe)doorbrengen
trochbûgedoorbuigen
trochdraaiedoordraaien
trochdriuwe u (sjoch driuwe)doordrijven
trochdrukkedoordrukken
trochdwaan u (sjoch dwaan)doorhalen
trocheameljedoorzeuren
trochferbine u (sjoch bine)doorverbinden
trochferwizedoorverwijzen
trochfieredoorvoeren
trochfjochtsje u (sjoch fjochtsje)doorvechten
trochfrisseljedoorvlechten
trochfykjedoorsnijden
trochgean u (sjoch gean)doorgaan
trochgroeiedoorgroeien
trochgrûnjedoorgronden
trochhawwe u (sjoch hawwe)doorhebben
trochheljedoorhalen
trochjaan u (sjoch jaan)doorgeven
trochjeie u (sjoch jeie)doorjagen, verkwisten
trochjeuzeljedoorzeuren
trochkankerjevoortwoekeren
trochklinke u (sjoch klinke)doorklinken
trochknikkedoorknikken
trochknipe u (sjoch knipe)doorknijpen
trochknippedoorknippen
trochkomme u (sjoch komme)doorkomen
trochkrassewegschrappen
trochkringe u (sjoch kringe)doordringen
trochkrusedoorkruisen
trochkypjedoorkijken
trochlearedoorleren
trochlêze u (sjoch lêze)doorlezen
trochlitte u (sjoch litte)doorlaten
trochlizze u (sjoch lizze)doorliggen
trochljochtsjedoorlichten
trochluchtsjedoorluchten
trochlûke u (sjoch lûke)doortrekken
trochmeitsje u (sjoch meitsje)doormaken
trochmjitte u (sjoch mjitte)doormeten
trochnimme u (sjoch nimme)doornemen
trochpakkedoorpakken
trochprippedoorprikken
trochride u (sjoch ride)doorrijden
trochrieredoorroeren
trochrinne u (sjoch rinne)doorlopen, voortvloeien
trochrokedoorroken
trochrotsjedoorrotten
trochsakjedoorzakken
trochsangerjedoorzeuren
trochsanikjedoorzaniken
trochseagjedoorzagen
trochsettedoorzetten
trochsiede u (sjoch siede)doorkoken
trochsjen u (sjoch sjen)doorzien
trochsjitte u (sjoch sjitte)doorschieten
trochskeakeljedoorschakelen
trochskowedoorschuiven
trochskuorredoorscheuren
trochslaan u (sjoch slaan)doorslaan
trochsliepe u (sjoch sliepe)doorslapen
trochslokkedoorslikken, inslikken
trochsmarredoorsmeren
trochsmeuledoorsmeulen
trochsmokedoorroken
trochsnije u (sjoch snije)doorsnijden
trochspieledoorspoelen
trochspittedoorspitten
trochsprekke u (sjoch sprekke)doorspreken
trochstappedoorstappen
trochstartedoorstarten
trochstean u (sjoch stean)doorstaan
trochstekke u (sjoch stekke)doorsteken
trochstjitte u (sjoch stjitte)doorstoten
trochstjoeredoorsturen
trochstomedoorstomen
trochstreamedoorstromen
trochstreekjedoorstrepen
trochstudearjedoorstuderen
trochsykje u (sjoch sykje)doorzoeken
trochtinke u (sjoch tinke)doordenken
trochtraapjedoortrappen
trochwaaiedoorwaaien
trochwaakse u (sjoch waakse)doorgroeien
trochwurkjedoorwerken
troevjetroeven
troggeljeaftroggelen, bedelen
troljeliefkozen
tromjetrommelen
trompetblazetrompetten
trompetsjetrompetten
trompetspyljetrompet spelen
tropjestoppen
trotsearjetrotseren
trouwetrouwen
trûzeljeduikelen, tuimelen
tsierekrakelen
tsjaffeljewauwelen
tsjen utijgen, trekken
tsjernjekarnen
tsjettechatten
tsjetterjekwetteren
tsjilpetsjilpen
tsjinakseljetegenstribbelen
tsjinarbeidzjetegenwerken
tsjineameljetegenspreken (zeurend)
tsjingean u (sjoch gean)beletten, tegengaan (bestrijden)
tsjinhâlde u (sjoch hâlde)tegenhouden
tsjinhawwe u (sjoch hawwe)tegenhebben
tsjinjedienen
tsjinkomme u (sjoch komme)tegenkomen
tsjinrinne u (sjoch rinne)tegenlopen
tsjinsitte u (sjoch sitte)tegenzitten
tsjinsmite u (sjoch smite)tegenwerpen
tsjinsprekke u (sjoch sprekke)tegenspreken
tsjinstean u (sjoch stean)tegenstaan, weerstaan
tsjinstimmetegenstemmen
tsjinstjoeretegensturen
tsjinstribbeljetegenstribbelen
tsjinstribjetegenstreven
tsjintribeljetegenlopen, tegenzitten
tsjinwaarjetegenzitten
tsjinwierjetegenzitten
tsjinwurkjetegenwerken
tsjoenetoveren
tsjotteljekwebbelen
tsjotterjekwetteren
tsjûgjegetuigen
tsjurreljesudderen
túchsûgjestofzuigen
tûkerjetintelen
tûkjetintelen
túnkjetuinieren
túntsjetuinieren
tûpearjetouperen
turnjeturnen
tûsjearjetoucheren
tútsjekussen
twifeljetwijfelen
twinge udwingen
twirjedwarrelen, wervelen
typetypen
typearjetyperen
tyskjekwanselen
tyspeljedwarrelen
ûnderbeljochtsjeonderbelichten
ûnderbeteljeonderbetalen
ûnderbiede u (sjoch biede)onderbieden
ûnderbine u (sjoch bine)onderbinden
ûnderbouweonderbouwen
ûnderbrekke u (sjoch brekke)onderbreken
ûnderbringe u (sjoch bringe)onderbrengen
ûnderdompeljeonderdompelen
ûnderdrukkeonderdrukken
ûnderdûkeonderduiken
ûnderdwaan u (sjoch dwaan)onderdoen
ûnderfange u (sjoch fange)ondervangen
ûnderferdieleonderverdelen
ûnderferhiereonderverhuren
ûnderfine u (sjoch fine)ondervinden
ûnderfreegjeverhoren
ûndergean u (sjoch gean)ondergaan
ûndergrave u (sjoch grave)ondergraven
ûnderhâlde u (sjoch hâlde)onderhouden
ûnderhanneljeonderhandelen
ûnderkenneonderkennen
ûnderkomme u (sjoch komme)onderkomen
ûnderlizze u (sjoch lizze)onderleggen, onderliggen
ûndermynjeondermijnen
ûndernimme u (sjoch nimme)ondernemen
ûnderrinne u (sjoch rinne)onderlopen
ûnderrjochtsjeonderrichten
ûndersetteonderzetten
ûnderskatteonderschatten
ûnderskiede u (sjoch skiede)onderscheiden
ûnderskite u (sjoch skite)onderschijten
ûnderskoweonderschuiven
ûnderskriuwe u (sjoch skriuwe)onderschrijven
ûnderstek dwaan u (sjoch dwaan)ondermijnen
ûnderstoweonderstuiven
ûnderstreekjeonderstrepen
ûndersykje u (sjoch sykje)onderzoeken
ûndertekenjeondertekenen
ûndertiteljeondertitelen
ûndertroevjeondertroeven
ûnderútgean u (sjoch gean)onderuitgaan
ûnderwerpe u (sjoch werpe)onderwerpen
ûnderwizeonderwijzen
ûnderwurdearjeonderwaarderen
unifisearjeunificeren
uniformearjeuniformeren
ûntbearjeontberen
ûntbiede u (sjoch biede)ontbieden
ûntbine u (sjoch bine)ontbinden
ûntbleatsjeontbloten, onthullen
ûntblêdzjeontbladeren
ûntboezemjeontboezemen
ûntbokseontfutselen
ûntbokseljeontfutselen
ûntboksjeontfutselen
ûntbrekke u (sjoch brekke)ontbreken
ûntdekke u (sjoch dekke)ontdekken
ûntdûkeontduiken
ûntdwaan u (sjoch dwaan)ontdoen
ûntearjeonteren
ûntfalle u (sjoch falle)ontvallen
ûntfamjeontmaagden
ûntfange u (sjoch fange)ontvangen
ûntfermjeontfermen
ûntfiereontvoeren
ûntflamjeontvlammen
ûntflechtsje u (sjoch flechtsje)ontvluchten
ûntfoarderjeeisen
ûntfytmanjeontfutselen
ûntgean u (sjoch gean)ontgaan
ûntginneontginnen
ûnthâlde u (sjoch hâlde)onthouden
ûnthalzjeonthoofden
ûntheffeontheffen
ûntheisterjeontredderen
ûntheljeonthalen
ûnthierjeontharen
ûnthilligjeontheiligen
ûnthjittebeloven
ûnthurdzjeontharden
ûntjilde u (sjoch jilde)ontgelden
ûntkalkjeontkalken
ûntkenneontkennen
ûntklaaieontkleden
ûntknoopjeontknopen
ûntkomme u (sjoch komme)ontkomen, ontsnappen
ûntkrêftigjeontkrachten, ontzenuwen
ûntkrêftsjeontkrachten
ûntkymjeontkiemen
ûntladeontladen
ûntleareafleren
ûntledeontleden
ûntleedzjeontleden
ûntlêstgjeontlasten
ûntlidzjeontleden
ûntlieneontlenen
ûntluchtsjeontluchten
ûntlûke u (sjoch lûke)onttrekken
ûntlúzjeontluizen
ûntmanteljeontmantelen
ûntmaskerjeontmaskeren
ûntmoedigjeontmoedigen
ûntmomjeontmommen
ûntploffeontploffen
ûntregeljeontregelen
ûntrinne u (sjoch rinne)ontlopen
ûntrôljeaftroggelen, openrollen
ûntromjeontruimen
ûntrustkjeontroesten
ûntsânjeontzanden
ûntsetteontzetten
ûntsizze u (sjoch sizze)ontzeggen
ûntsjen u (sjoch sjen)ontzien
ûntsjitte u (sjoch sjitte)ontschieten
ûntskuldigjeverontschuldigen
ûntskûljeontschuilen
ûntskuorreonttrekken
ûntslaan u (sjoch slaan)ontslaan
ûntslute u (sjoch slute)ontsluiten
ûntsmetteontsmetten
ûntsnappeontsnappen
ûntspanneontspannen
ûntspoareontsporen
ûntspringe u (sjoch springe)ontspringen
ûntspruteontspruiten
ûntstean u (sjoch stean)ontstaan
ûntstekke u (sjoch stekke)ontsteken
ûntstelleontstellen, stelen
ûntstjerre u (sjoch stjerre)ontsterven
ûntstopjeontstoppen
ûntteieontdooien
ûnttizeontwarren
ûnttokjeaftroggelen
ûnttroanjeonttronen
ûnttroggeljeontfutselen
ûntweitsje u (sjoch weitsje)ontwaken
ûntwerpe u (sjoch werpe)ontwerpen
ûntwijeontwijden
ûntwike u (sjoch wike)ontwijken
ûntwikkeljeontwikkelen
ûntwoarteljeontwortelen
ûntwrakseljeontworstelen
ûntwrameafnemen, ontfutselen
ûnwaarjeonweren
urinearjeurineren
út 'e holle learememoriseren
út 'e rigel sjitte u (sjoch sjitte)uit de hand lopen
útazemjeuitademen
útbalansearjeuitbalanceren
útbaljeverbannen
útbanneuitbannen
útbarstelosbarsten
útbeteljeuitbetalen
útbite u (sjoch bite)uitbijten
útblaffeuitkafferen
útblazeuitblazen
útbliede u (sjoch bliede)uitbloeden
útblinke u (sjoch blinke)uitblinken
útbliuwe u (sjoch bliuwe)uitblijven
útbloeieuitbloeien
útboekeuitboeken
útbouweuitbouwen
útbrâneuitbranden
útbrekke u (sjoch brekke)uitbreken
útbriede u (sjoch briede)uitbroeden
útbringe u (sjoch bringe)uitbrengen
útbrûkeuitputten
útbyldzjeuitbeelden
útcheckeuitchecken
útdaagjetarten, uitdagen
útdieleuitdelen
útdijeuitdijen
útdippeuitdeppen
útdjipjeuitdiepen
útdraaieuitdraaien
útdrage u (sjoch drage)uitdragen
útdrinke u (sjoch drinke)uitdrinken
útdrinzgjeblussen
útdrippeuitdruipen
útdriuwe u (sjoch driuwe)uitdrijven
útdrûgeuitdrogen
útdrukkeuitdrukken
útdwaan u (sjoch dwaan)uitdoen
útdwêsteuitblussen
úteinsettebeginnen
uterjeuiten
útfalle u (sjoch falle)uitvallen
útfanhûzjelogeren
útfarre u (sjoch farre)uitvaren
útfasearjeuitfaseren
útfeardigjeuitvaardigen
útfegeuitvegen
útfeie u (sjoch feie)uitvegen
útfergrutsjeuitvergroten
útferkarreuitverkiezen
útferkieze u (sjoch kieze)uitverkiezen
útfeugeljeuitkafferen
útfiereuitvoeren
útfilterjeuitfilteren
útfine u (sjoch fine)uitvinden
útflagjeuitbaggeren
útflappeuitflappen
útfleane u (sjoch fleane)uitvliegen
útflippeuitfloepen
útfloeieuitvloeien
útfloepeuitfloepen
útflokkeuitschelden, uitvloeken
útfluitsjeuitfluiten
útfoegjeuitvoegen
útfoljeuitvullen
útfrette u (sjoch frette)uitvreten
útfurdigjeuitvaardigen
útgalmjeuitgalmen
útgean u (sjoch gean)uitgaan
útgeieuitjubelen, uitschreeuwen
útglide u (sjoch glide)uitglijden
útgloeieuitgloeien
útgoaieuitgooien
útgomjeuitgummen
útgrave u (sjoch grave)uitgraven
útgûleuithuilen
úthakjeuithakken
úthâlde u (sjoch hâlde)uithouden
útheakjeuithaken
úthearreuithoren
útheljeuithalen
útheuveljeuitkafferen
úthingje u (sjoch hingje)uithangen
útholjeuithollen
úthongerjeuithongeren
úthouwebeitelen, uithouwen
útiensetteuiteenzetten
útinoardriuwe u (sjoch driuwe)uitelkaardrijven
útinoargean u (sjoch gean)uiteengaan
útinoarraffeljeontrafelen, uiteenrafelen
útjaan u (sjoch jaan)uitgeven
útjitte u (sjoch jitte)uitgieten
útkarreuitkiezen, uitverkiezen
útkeapje u (sjoch keapje)uitkopen
útkeareuitkeren
útketeljeuitschelden
útkettermintsjeuitketteren, uitschelden
útkieze u (sjoch kieze)uitkiezen
útkjimmeuitkammen
útklaaieuitkleden
útklappeuitklappen
útklearjeuitklaren
útknipe u (sjoch knipe)uitknijpen
útknippeuitknippen
útkomme u (sjoch komme)uitkomen
útkraaieuitkraaien
útkrije u (sjoch krije)uitkrijgen
útkristallisearjeuitkristalliseren
útladeuitladen
útlaitsje u (sjoch laitsje)uitlachen
útleverjeuitleveren
útlêze u (sjoch lêze)uitlezen
útlibjeuitleven
útliede u (sjoch liede)uitleiden
útliede u (sjoch liede)uitluiden
útlieneuitlenen
útlitte u (sjoch litte)uitlaten
útlizze u (sjoch lizze)uitleggen
útljochtsjeuitlichten
útloadseuitloodsen
útloggeuitloggen
útlokjeuitlokken
útloveuitloven
útlûke u (sjoch lûke)uittrekken
útlynjeuitlijnen
útmeitsje u (sjoch meitsje)uitmaken
útmelke u (sjoch melke)uitmelken
útmergeljeuitmergelen
útmjitte u (sjoch mjitte)uitmeten
útmûnjeuitmonden
útnaaieweglopen (vluchten)
útnageljevluchten, weglopen
útnoadigjeuitnodigen
útnoadzjeuitnodigen
útnûgjeuitnodigen
útoefenjeuitoefenen
útpakkeuitpakken
útparkearjeuitparkeren
útplôkjeuitplukken
útplúzjeuitpluizen
útpoetseuitpoetsen
útprateuitpraten
útprobearjeuitproberen
útpûljeuitpuilen
útpûlkjeuitpuilen
útpûsteuitblazen, uitpuffen
útputteuitputten
útracheuitschelden
útracheleuitschelden
útreitsje u (sjoch reitsje)uitraken
útrekke u (sjoch rekke)uitrekken
útride u (sjoch ride)uitrijden
útrikkeuitreiken
útrinne u (sjoch rinne)uitlopen
útrisseuitrusten
útritseafbakenen, uitzetten
útrjochtsjeuitrichten
útroljeuitrollen
útromjeuitruimen
útroppe u (sjoch roppe)uitroepen
útrosseuitwrijven
útrûpeljeverwaarlozen
útsakjeuitzakken
útsânjezand uitgraven
útsegenjeuitschelden, uitvloeken
útselektearjeuitselecteren
útservearjeuitserveren
útsetteuitzetten, zwellen
útsiede u (sjoch siede)uitkoken
útsitte u (sjoch sitte)uitzitten
útsjen u (sjoch sjen)uitkijken
útsjitte u (sjoch sjitte)uitschieten
útsjonge u (sjoch sjonge)uitzingen
útskaaieafstammen
útskeakeljeuitschakelen
útskelle u (sjoch skelle)uitschelden
útskeppeuitscheppen
útskiede u (sjoch skiede)uitscheiden
útskinke u (sjoch skinke)uitschenken
útskodzjeuitschudden
útskoweuitschuiven
útskrabjeuitschrapen
útskreauweuitschreeuwen
útskriuwe u (sjoch skriuwe)uitschrijven
útskrobjeuitschrobben
útskuorreuitscheuren
útslaan u (sjoch slaan)uitslaan
útsliepe u (sjoch sliepe)uitslapen
útsloovjeuitsloven
útsloveuitsloven
útslute u (sjoch slute)uitsluiten
útslypjeuitslijpen
útsmarreuitsmeren
útsmeljesmaller worden
útsmite u (sjoch smite)uitsmijten, uitwerpen
útsnije u (sjoch snije)uitsnijden
útsoeneverzoenen
útspanneuitspannen
útspieleuitspoelen
útspinne u (sjoch spinne)uitspinnen
útspranteljevertakken
útsprekke u (sjoch sprekke)vellen (vonnis)
útspringe u (sjoch springe)uitspringen
útspruteontkiemen
útspuieuitspuwen
útspuitsjeuitspuiten
útspûkjeuitspoken
útstalletentoonstellen, uitstallen
útstappeuitstappen, uittreden
útstean u (sjoch stean)uitstaan
útstekke u (sjoch stekke)uitsteken
útstelleuitstellen, voorstellen
útstigeuitstijgen
útstjerre u (sjoch stjerre)uitsterven
útstjitte u (sjoch stjitte)uitstoten
útstjoereuitsturen, uitzenden
útstoarteuitstorten
útstrieljeuitstralen
útstruieuitstrooien
útstûkjerekken
útsûgjeuitzuigen
útsûnderjeuitzonderen
útswaarmjeuitzwermen
útswakjeuitteren, verzwakken
útswinkeuitzwenken
útsykje u (sjoch sykje)uitzoeken
útteareontvouwen, uitvouwen
úttekenjeuittekenen
úttelleuittellen
úttinjeuitdunnen
úttizeontwarren, oplossen
úttraapjeuittrappen
úttsjinjeuitdienen
útwaaieuitwaaien
útwaakse u (sjoch waakse)uitgroeien
útwaarjebedaren
útwaskje u (sjoch waskje)uitwassen
útwazemjeuitwasemen
útweidzjeuitweiden
útwierjeafreageren, botvieren
útwike u (sjoch wike)uitwijken
útwikseljeuitwisselen
útwiskjeuitwissen
útwizeuitwijzen
útwreidzjeuitbreiden
útwringe u (sjoch wringe)uitwringen
útwriuwe u (sjoch wriuwe)uitwrijven
útwurkjeuitwerken
útzoomeuitzoomen
waadrinne u (sjoch rinne)wadlopen
waaiewaaien
waaierjewaaieren
waakse ugroeien
waaksjewassen
waarboargjewaarborgen
waarjerondwaren, weren
waarmjewarmen
waarmrinne u (sjoch rinne)warmlopen
waarnimme u (sjoch nimme)waarnemen
wachthâlde u (sjoch hâlde)wachthouden
wachtrinne u (sjoch rinne)wachtlopen
wachtsjewachten
wâdzjeschoppen, waden
wafelbakkewafelbakken
wage uwegen
waggeljewaggelen
wâldzjeheersen
walgjewalgen
wâljewellen
walmjewalmen
walsewalsen
wâlterjewentelen (van een paard)
wanachtsjeminachten
wanewanen
wanhoopjewanhopen
wankedreigen
wankeljewankelen
wanneljeruilen, wandelen
wantrouwewantrouwen
wapenjewapenen
wapperjewapperen
warberjewerken (ijverig)
warjebeschermen, hoeden
warreweren
warreljedwarrelen
warsjeafwijzen
warskôgjevermanen, waarschuwen
waskje uwassen
wattearjewatteren
wauweljewauwelen
wazemjewasemen
weagjewagen
weakjeweken
wearzgjetegenstaan
webeljewankelen
wedzjewedden
weefopjewippen
weekleie u (sjoch kleie)weeklagen
weetmennebinnenhalen van tarwe
weevjewankelen, weven
wegerjeweigeren
wei-ebjewegebben
weibaljeverbannen
weibanneverbannen
weibargjeverliezen
weibliuwe u (sjoch bliuwe)wegblijven
weibrânewegbranden
weibrekke u (sjoch brekke)wegbreken
weibringe u (sjoch bringe)thuisbrengen (herkennen), verliezen (kwijtraken), wegbrengen
weidriuwe u (sjoch driuwe)wegdrijven
weidûkewegduiken
weidwaan u (sjoch dwaan)wegdoen
weidzjegrazen
weifalle u (sjoch falle)wegvallen
weifeie u (sjoch feie)wegvegen
weifierewegduwen, wegvoeren
weigean u (sjoch gean)weggaan
weiglide u (sjoch glide)wegglijden
weigoaieweggooien
weigriemezoekmaken
weiheljeweghalen
weijaan u (sjoch jaan)weggeven
weikearewegkeren
weikomme u (sjoch komme)wegkomen
weikrûpboartsjeverstoppertje spelen
weikrûpewegkruipen
weikwinewegkwijnen
weilitte u (sjoch litte)weglaten
weilizze u (sjoch lizze)wegleggen
weilûke u (sjoch lûke)wegtrekken
weimeanewegmaaien
weimeitsje u (sjoch meitsje)wegmaken
weimoffeljewegmoffelen
weimuozjewegmoffelen
weinewenden, wenen
weinimme u (sjoch nimme)wegnemen
weipakkewegpakken
weipromovearjewegpromoveren
weireagjewegjagen, wegragen
weireitsje u (sjoch reitsje)zoekraken
weireizgjesterven, wegreizen
weirinne u (sjoch rinne)weglopen
weiroppe u (sjoch roppe)wegroepen
weirotsjewegrotten
weirustkjewegroesten
weisakjewegzakken
weiseagjewegzagen
weisettewegzetten
weisiferjewegcijferen
weisinke u (sjoch sinke)wegzinken
weisjitte u (sjoch sjitte)wegschieten
weiskinke u (sjoch skinke)wegschenken
weiskite u (sjoch skite)verkwanselen
weiskûljewegschuilen
weislaan u (sjoch slaan)wegslaan
weislagjevertrekken, wegraken
weislepewegslepen
weislineverslinden
weislûpe u (sjoch slûpe)wegsluipen
weislypjewegslijpen
weismite u (sjoch smite)wegsmijten
weisnije u (sjoch snije)wegsnijden
weispielewegspoelen
weispyljewegspelen
weistjerre u (sjoch stjerre)wegsterven
weistjoerewegsturen
weistopjewegstoppen
weistreamewegstromen
weistreekjewegstrepen
weitakewegkapen
weitarrewegteren
weiteiewegdooien
weitinke u (sjoch tinke)wegdenken (buiten beschouwing laten)
weitôgjekwijtraken, verliezen, wegslepen
weitraapjewegtrappen
weitriuwe u (sjoch triuwe)wegduwen
weitsje uwaken
weiwurde u (sjoch wurde)verdwijnen, zoekraken
weiwurkjewegwerken
wekjewaken, wekken (wakker maken)
wekkewekken (groente inmaken)
wekker meitsjewekken (wakker maken)
weljewellen
wellesmeden, wellen
wenjewonen
wennegewennen, wennen
wer byninoar bringe u (sjoch bringe)herenigen
wer opbouweherbouwen
werbelizze u (sjoch lizze)herbeleggen
werbeneameherbenoemen
werbringe u (sjoch bringe)terugbrengen
werdopeherdopen
werferhierewederverhuren
werferkaveljeherverkavelen
werferkeapje u (sjoch keapje)wederverkopen
werfinansierjeherfinancieren
werfine u (sjoch fine)terugvinden
werheljeherhalen, terughalen
werhûsfestjeherhuisvesten
werjaan u (sjoch jaan)weergeven
werkenneherkennen
werkieze u (sjoch kieze)herkiezen
werkomme u (sjoch komme)terugkomen
werladeherladen
weroerwage u (sjoch wage)heroverwegen
werombarreterugkrijgen
werombeljeterugbellen
werombesoargjeterugbezorgen
werombeteljeterugbetalen
weromboeketerugboeken
werombringe u (sjoch bringe)terugbrengen
weromdraaieongedaan maken, terugdraaien
weromdriuwe u (sjoch driuwe)terugdrijven
weromdwaan u (sjoch dwaan)terugdoen
weromeaskjeterugeisen
weromfalle u (sjoch falle)terugvallen
weromfarre u (sjoch farre)terugvaren
weromfertsjinjeterugverdienen
weromferwizeterugverwijzen
weromfiereterugvoeren
weromfine u (sjoch fine)terugvinden
weromfjochtsje u (sjoch fjochtsje)terugvechten
weromfleane u (sjoch fleane)terugvliegen
weromfloeieterugvloeien
weromfluitsjeterugfluiten
weromfoarderjeterugvorderen
weromfreegjeterugvragen
weromgean u (sjoch gean)teruggaan
weromgripe u (sjoch gripe)teruggrijpen
weromgroetsjeteruggroeten
weromheljeterughalen
weromhingje u (sjoch hingje)terughangen
weromjaan u (sjoch jaan)teruggeven
weromkeapje u (sjoch keapje)terugkopen
weromkeareterugkeren
weromkeatseterugkaatsen (van bal)
weromkenneherkennen
weromkeppeljeterugkoppelen
weromkomme u (sjoch komme)terugkeren, terugkomen
weromkrije u (sjoch krije)terugkrijgen
weromliede u (sjoch liede)herleiden, terugleiden
weromlizze u (sjoch lizze)terugleggen
weromlûke u (sjoch lûke)terugtrekken
werommaileterugmailen
weromnimme u (sjoch nimme)terugnemen
weromreizgjeterugreizen
weromride u (sjoch ride)terugrijden
weromrinne u (sjoch rinne)teruglopen
weromroppe u (sjoch roppe)terugroepen
weromsetteterugzetten
weromsizze u (sjoch sizze)antwoorden, terugzeggen
weromsjen u (sjoch sjen)terugkijken
weromsjitte u (sjoch sjitte)terugschieten
weromskelle u (sjoch skelle)terugschelden
weromskiljeterugbellen
weromskriuwe u (sjoch skriuwe)terugschrijven
weromslaan u (sjoch slaan)terugslaan
weromsmite u (sjoch smite)teruggooien, terugwerpen
weromstjoereterugsturen, terugzenden
weromstoarteterugstorten
weromstuitsjeterugstuiten
weromtriuwe u (sjoch triuwe)terugduwen
weromwinne u (sjoch winne)terugwinnen
weromwizeterugwijzen
weropfiedeheropvoeden
werpe uwerpen
werprintsjeherdrukken
werroppe u (sjoch roppe)herroepen
wersjeafdanken, afstoten, afwijzen
wersjen u (sjoch sjen)herzien, weerzien
werskriuwe u (sjoch skriuwe)herschrijven
werstarteherstarten
werstimmeherstemmen
wertinke u (sjoch tinke)terugdenken
wertrouwehertrouwen
weryndieleherindelen
werynfiereherinvoeren
werynrjochtsjeherinrichten
wettergolvjewatergolven
wetterjewateren
wetterskyewaterskiën
wetterterskjehooi dorsen, zinloos werk doen
wettertoskjewatertanden
wettertraapjewatertrappen
wettigjewettigen
weveljewankelen
wêze uzijn
wêzenjescheppen, verwezenlijken
wibeljewiebelen
widzjewiegen
wieljekolken
wierjeluchten, weren
wiermeitsje u (sjoch meitsje)waarmaken
wiersizze u (sjoch sizze)waarzeggen
wietgoaienatgooien
wiethâlde u (sjoch hâlde)nathouden
wietreinenatregenen
wietsjebevochtigen, natmaken
wietskearenatscheren
wietsmitenatgooien
wietspuitsjenatspuiten
wifeljeaarzelen
wifelsturtsjekwispelstaarten
wifkjeaarzelen, weifelen
wiidzjewijder maken
wiisbauweoreren
wiismeitsje u (sjoch meitsje)wijsmaken
wiisprateoreren
wijewijden
wike uwijken
wikeljebidden
wikkewikken
wikseljewisselen
wilewaaljewiebelen
wilewarljewiebelen
wimeljewemelen
winekeren, wenden, winden
winke uwenken
winkeljewinkelen
winne uaanwerven, verwerven, werven, winnen
winskjewensen
winteljewentelen
winterjewinteren
wipgatsjewippen
wippewippen
wippeljewiebelen
wipsturtsjekwispelstaarten
wiskjestuiven, wissen
wispeljewispelen
wispelsturtsjekwispelstaarten
wite uwijten
witte uweten
wiuwewuiven
wizewijzen
wizigjewijzigen
wjerakseljetegenstribbelen
wjerfarre u (sjoch farre)wedervaren
wjergalmjeweergalmen
wjerhâlde u (sjoch hâlde)weerhouden
wjerkeatseterugkaatsen (van geluid)
wjerklinke u (sjoch klinke)weerklinken
wjerkôgjeherkauwen
wjerlizze u (sjoch lizze)weerleggen
wjerljochtsjebliksemen
wjerlûdzjeweergalmen
wjerspegeljeweerspiegelen
wjersprekke u (sjoch sprekke)weerspreken
wjerstean u (sjoch stean)trotseren, weerstaan
wjerstribjetegenspartelen, weerstreven
wjirgjewurgen
wjirmdollewormen graven
wjirmjeploeteren, wurmen
wjokkeljefladderen (gebrekkig bewegen)
wjuddewieden
wjûdewieden
wjûdzjewieden
wjukjevliegen (van vogels), wieken (vliegen van vogels)
wjukkeljefladderen (gebrekkig bewegen)
wjukwapperjeklapwieken
woarteljewortelen
woartellûke u (sjoch lûke)worteltrekken
woartelsjitte u (sjoch sjitte)wortelschieten
woedzjewoeden
woekerjewoekeren
woelewoelen
woeljewoelen
woldwaan u (sjoch dwaan)weldoen
wolkjewolken vormen
wolkjimmewolkammen
wolle uwillen
wraggeljewaggelen
wrakseljeworstelen
wramezwoegen
wranteljewoelen
wreedzjeruwen
wreidzjeverbreiden, verspreiden
wrekewreken
wriggeljewankelen
wrigjewrikken
wrikkewrikken
wrimeljewriemelen
wringe uwringen
wrinzgjebriesen, hinniken
writeschrijnen
wriuwe uwrijven
wroegjewroegen
wrokjeruzie zoeken, wrokken
wrottewoelen, wroeten
wulvjewelven
wûnjewonden
wuoljewikkelen
wurch meitsje u (sjoch meitsje)vermoeien
wurde uworden
wurdearjewaarderen
wurgjewurgen
wurkjewerken
wyldjeie u (sjoch jeie)ravotten, stoeien
wyldkaterjetekeergaan
wyldpisjewildplassen
wyldsjitte u (sjoch sjitte)jagen op wild
wyldzjestoeien
wylgjeverwelken
wyljeverwelken
wynbealgjezuipen van wijn
wynderjewapperen
wynhappeademhalen, snakken naar adem
wynsûpezuipen van wijn
wynsurfewindsurfen
wynsurvewindsurfen
wytfriezerijpen (licht vriezen)
wytgjeprofeteren, voorspellen
wytkalkjebestrijken met witkalk
wytsjewitten
wytwaskje u (sjoch waskje)witwassen
ykjeijken
ylluminearjeillumineren
yllustrearjeillustreren
ymkerjebijen houden, imkeren
ymkjebijen houden, imkeren
ymmigrearjeimmigreren
ymmunisearjeimmuniseren
ympelearjegebruiken, toe-eigenen
ymplantearjeimplanteren
ymplegearjegebruiken
ymplemintearjeimplementeren
ymplisearjeimpliceren
ymponearjeimponeren
ymportearjeimporteren
ympregnearjeimpregneren
ymprovisearjeimproviseren
ymputearjeimputeren, verwijten
yn it moed taasteontroeren
ynaktivearjeinactiveren
ynarbeidzjeinwerken
ynaugurearjeinaugereren
ynazemjeinademen
ynbaarneinbranden
ynbarrebeuren, innen
ynbetterjeinboeten
ynbine u (sjoch bine)inbinden
ynbite u (sjoch bite)inbijten
ynblazeinblazen, influisteren
ynblikjeinblikken
ynbliuwe u (sjoch bliuwe)schoolblijven (nablijven)
ynboargerjeinburgeren
ynboekeinboeken
ynbouweinbouwen
ynbrâneinbranden
ynbrekke u (sjoch brekke)inbreken
ynbringe u (sjoch bringe)inbrengen
ynbûgeinbuigen
ynbuorkjeachteruitgaan
ynbyldzjeinbeelden
yncheckeinchecken
yndaleindalen
yndamjeindammen
yndampebevochtigen
yndekke u (sjoch dekke)indekken
yndeksearjeindexeren
yndemnisearjeindemniseren, schadeloosstellen, vrijwaren
yndieleindelen
yndippeindopen
yndisearjeindiceren
yndividualisearjeindividualiseren
yndodzjeindommelen, indutten
yndoktrinearjeindoctrineren
yndonderjeinstorten
yndraaieindraaien
yndrage u (sjoch drage)indragen
yndrinke u (sjoch drinke)indrinken
yndriuwe u (sjoch driuwe)indrijven
yndrûgeindrogen
yndrûgjeindrogen
yndruieinpeperen, inprenten
yndrukkeindrukken
yndûkjeindeuken
yndusearjeinduceren
yndustrialisearjeindustrialiseren
yndwaan u (sjoch dwaan)bijvoegen, indoen
yndweiljeinwassen met een dweil
yndykjeindijken
yneinbringe u (sjoch bringe)doorbrengen
ynelkoartiizjeverward raken in elkaar
ynfalle u (sjoch falle)binnenvallen, invallen
ynfandeljebijeenrapen
ynfarre u (sjoch farre)invaren
ynfasearjeinfaseren
ynfeie u (sjoch feie)invegen
ynfektearjeinfecteren
ynfetsjeinvetten
ynfieleinvoelen
ynfiemjeinpalmen
ynfiereinvoeren
ynfiltrearjeinfiltreren
ynfleane u (sjoch fleane)invliegen
ynflechtsje u (sjoch flechtsje)invlechten
ynflústerjeinfluisteren
ynfoarderjeinvorderen
ynfochtsjebevochtigen
ynfoegjeinvoegen
ynfokkeintelen
ynfoljeinvullen
ynfolleinvullen
ynformearjeinformeren
ynfreegjeuitnodigen binnen te komen
ynfrette u (sjoch frette)invreten
ynfrieze u (sjoch frieze)invriezen
yngapjegluren
yngastjegasten ontvangen
yngean u (sjoch gean)ingaan
ynglûpebinnensluipen, gluren
yngnuvegluren
yngoaieingooien
yngrave u (sjoch grave)ingraven
yngripe u (sjoch gripe)ingrijpen
yngroeieingroeien
ynhaaiebinnenhalen van hooi
ynhâlde u (sjoch hâlde)inhouden
ynhalearjeinhaleren
ynhawwe u (sjoch hawwe)betekenen, bezitten
ynheakjeinhaken
ynheieinheien, inprenten
ynheljeinhalen
ynhiereinhuren
ynhingjehangen
ynhuldigjeinhuldigen
yninoarfrisseljeineenvlechten
yninoarskrompeljeineenschrompelen
yninoarstoarteineenstorten
yninoarteareineenvouwen
ynintsjeinenten
ynjaan u (sjoch jaan)ingeven, inlaten, inspireren
ynjeie u (sjoch jeie)naar binnen drijven
ynjektearjeinjecteren
ynjitte u (sjoch jitte)inschenken
ynkalkulearjeincalculeren
ynkankerjeinkankeren
ynkapseljeinkapselen
ynkarnearjeincarneren
ynkassearjeincasseren
ynkealjeinstorten
ynkeapje u (sjoch keapje)inkopen
ynkeareinkeren
ynkeepjeinkepen
ynkeiljeingooien
ynkertiereinkwartieren
ynkertierjeinkwartieren
ynklaaieinkleden
ynklauweschrapen
ynklearjeinklaren
ynkleurjeinkleuren
ynklimme u (sjoch klimme)inklimmen
ynklinkeinklinken
ynklopjeinkloppen
ynklúnjeinstorten
ynknippeinknippen
ynkoartsjeinkorten
ynkomme u (sjoch komme)inkomen
ynkommodearjehinderen
ynkoppeinkoppen
ynkorporearjeincorporeren
ynkrije u (sjoch krije)binnenkrijgen
ynkriminearjebeschuldigen, incrimineren
ynkrimpe u (sjoch krimpe)inkrimpen
ynkringe u (sjoch kringe)binnendringen, indringen
ynkroadzjeinkruien
ynkubearjeincuberen
ynkûljeinkuilen
ynkyljeslap hangen van zeilen
ynkypjeinkijken
ynladedownloaden, inladen
ynlaskjeinlassen
ynlekkeinlekken
ynleverjeinleveren
ynlibjeinleven
ynliede u (sjoch liede)inleiden
ynliede u (sjoch liede)inluiden
ynlieneinlenen
ynliivjeinlijven
ynlistjeinlijsten, omsluiten
ynlitte u (sjoch litte)inlaten
ynlizze u (sjoch lizze)inleggen
ynljochtsjeinlichten
ynloggeinloggen
ynlosseinlossen
ynlûke u (sjoch lûke)herroepen, intrekken
ynmealleinmalen (water de polder inmalen)
ynmeitsje u (sjoch meitsje)inmaken
ynmitseljeinmetselen
ynmjitte u (sjoch mjitte)inmeten
ynmoanjeinvorderen
ynmynjeinmijnen (kopen)
ynnaaieinnaaien
ynnesteljeillegaal vestigen, innestelen
ynnimme u (sjoch nimme)innemen
ynnoadzjeuitnodigen binnen te komen
ynnoegjeuitnodigen binnen te komen
ynnovearjeinnoveren
ynnûgjeuitnodigen binnen te komen
ynpakkeinpakken
ynpalmjeinpalmen
ynparkearjeinparkeren
ynpasseinpassen
ynpikkeinpikken
ynpiperjeinpeperen
ynplakkeinplakken
ynplanneinplannen
ynplantsjeinplanten
ynpluggeinpluggen
ynpoaljeinzakken
ynpolderjeinpolderen
ynpompeinpompen
ynprateinpraten
ynprintsjeinboezemen
ynrameinstoten
ynrantsoenebijdraaien, verzoenen
ynreineinregenen
ynrekkenjeinrekenen
ynride u (sjoch ride)inrijden
ynriede u (sjoch riede)inslaan (goederen)
ynrinne u (sjoch rinne)inlopen
ynriuwe u (sjoch riuwe)inrijgen
ynrjochtsjeinrichten
ynroasterjeinroosteren
ynrôljeinrollen
ynromjeinruimen
ynroppe u (sjoch roppe)inroepen
ynrosseinsmeren (krachtig)
ynrotsjeinrotten
ynruiljeinruilen
ynrustkjeinroesten
ynsakjeinzakken
ynsâltsjeinzouten
ynsammeljeinzamelen
ynsegenjeinzegenen
ynseingjeinzegenen
ynseinigjeinzegenen
ynseinjeinzegenen
ynsekjein zakken doen
ynseminearjebevruchten, insemineren
ynserearjeinlassen (invoegen), insereren
ynsetteinzetten
ynsiede u (sjoch siede)indikken, inkoken
ynsiedzjeinzaaien
ynsilebinnenzeilen
ynsinke u (sjoch sinke)inzinken
ynsinuearjeinsinueren
ynsitte u (sjoch sitte)inzitten
ynsjen u (sjoch sjen)inkijken, inzien
ynsjipjeinzepen
ynsjitte u (sjoch sjitte)inschieten
ynsjonge u (sjoch sjonge)inzingen
ynskarreinscharen
ynskatteinschatten
ynskeakeljeinschakelen
ynskeppeinscheppen
ynskerpjebenadrukken, inscherpen
ynskewieleinschikken
ynskikkeinschikken
ynskinke u (sjoch skinke)inschenken
ynskipjeinschepen
ynskoatteljevergrendelen
ynskoppeinschoppen
ynskoweinschuiven
ynskrabjeschrapen
ynskrasseinkrassen
ynskriuwe u (sjoch skriuwe)inschrijven
ynskunesouffleren
ynskuorreinscheuren
ynslaan u (sjoch slaan)inslaan
ynsliepe u (sjoch sliepe)inslapen
ynslimpeinslempen
ynslokkeinslikken
ynslomjeinsluimeren
ynslommerjeinsluimeren
ynslûkjebinnensmokkelen
ynslûpe u (sjoch slûpe)insluipen
ynslute u (sjoch slute)insluiten
ynsmarreinsmeren
ynsmite u (sjoch smite)ingooien
ynsnije u (sjoch snije)insnijden
ynsnuorjeinsnoeren
ynspanneinspannen
ynspektearjeinspecteren
ynspieleinspoelen
ynspirearjeinspireren
ynsprekke u (sjoch sprekke)inspreken
ynspringe u (sjoch springe)inspringen
ynspuitsjeinspuiten
ynspyljeinspelen
ynstallearjeinstalleren
ynstampeinstampen
ynstappebetreden, instappen
ynstean u (sjoch stean)instaan
ynstekke u (sjoch stekke)insteken
ynstelleinstellen
ynstigearjeinstigeren
ynstimmeinstemmen
ynstippeindopen
ynstitúsjonalisearjeinstitutionaliseren
ynstjoereinsturen
ynstjonke u (sjoch stjonke)instinken
ynstoarteinstorten
ynstopjeinstoppen
ynstowebinnenstuiven
ynstruearjeinstrueren
ynstruieinstrooien
ynstrumintearjeinstrumenteren
ynstudearjeinstuderen
ynsûgjeinzuigen
ynswachteljeinzwachtelen
ynswolgjeinzwelgen
yntaapjeintappen
yntaasteinvoelen
yntapeintapen
yntarreinteren
ynteareinvouwen, samenvouwen
yntegrearjeintegreren
ynteieontdooien
yntekenjeintekenen
ynterdisearjeinterdiceren, verbieden
ynteressearjeinteresseren
ynterferearjeinterfereren
ynternasjonalisearjeinternationaliseren
ynternearjeinterneren
ynternetsjeinternetten
ynternetteinternetten
ynternetwinkeljeonline shoppen, winkelen op internet
ynterpellearjeinterpelleren
ynterpolearjeinterpoleren
ynterpretearjeinterpreteren
ynterrumpearje interrumperen
ynterveniearjeinterveniëren
yntervieweinterviewen
yntimidearjeintimideren
yntinke u (sjoch tinke)indenken
yntinsivearjeintensiveren
yntoetseintoetsen
yntonearjeintoneren
yntraapjeintrappen
yntrapolearjeintrapoleren
yntrekke u (sjoch trekke)intrekken
yntrigearjeintrigeren
yntriuwe u (sjoch triuwe)induwen
yntrodusearjeintroduceren
yntroevjeintroeven
yntropjeinproppen
yntrouweintelen
yntsjinjeindienen
yntwingebedwingen
yntyljeintelen
yntypeintypen
ynundearjeinunderen (gebied onder water zetten)
ynventarisearjeinventariseren
ynvestearjeinvesteren
ynvitearjeinviteren
ynwaaieinwaaien
ynwâdzjeintrappen
ynwaskjeinwassen
ynweakjeinweken
ynwenjeinwonen
ynwetterjeinwateren
ynwijeinwijden
ynwikseljeinwisselen
ynwilligjeinwilligen
ynwineinpalmen, inrollen
ynwinne u (sjoch winne)inwinnen
ynwippebinnenwippen
ynwriuwe u (sjoch wriuwe)inwrijven
ynwurkjeinwerken
ynzoomeinzoomen
yrridearjeirrideren (uitlachen)
yrrigearjeirrigeren
yrritearjeirriteren
ytsjeijken

Home