Alle tiidwurden: Frysk - Nederlânsk

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Brûkst sykwize: Kolom links
Oare sykwizen:
Folsleine rigel Kolom links begjinnend mei...

Klik hjir foar útlis oer 'e sykwizen.

Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

aai-ite (sjoch ite)eieren eten
aaidopjeeieren pellen
aaieaaien, strelen
aaifandeljeeieren rapen
aaifarskjeeieren controleren
aaikebriede (sjoch briede)eieren uitbroeden
aaikjeaaien, strelen
aaiklopjeeieren klutsen
aailotterjeeieren controleren
aaisiede (sjoch siede)eieren koken
aaiskileeieren pellen
aaisykje (sjoch sykje)eieren zoeken
aardzjeaarden
aazjeaas aanslaan, azen
abbekaatsjeprocederen
abbelearjetegenspreken
abbesearjeavanceren
abonnearjeabonneren
abortearjeaborteren
absolvearjeabsolveren
absorbearjeabsorberen
abstrahearjeabstraheren
achteachten
achtenearjeachten, rekening houden met
achtsjeachten
achtslaan (sjoch slaan)gadeslaan, letten op
adamjezwoegen
adeljeadelen
administrearjeadministreren
adoptearjeadopteren
adorearjeadoreren
adressearjeadresseren
adstruearjeadstrueren
advertearjeadverteren
advisearjeadviseren
affektearjeaffecteren
affiliearjeaffiliëren
affirmearjeaffirmeren
affrontearjebeledigen
agearjeageren
aggewearjetegenspreken
agindearjeagenderen
agitearjeagiteren
agnossearjeagnosceren (erkennen; herkennen)
akklimatisearjeacclimatiseren
akkoartsjeovereenkomen (eens worden)
akkommodearjeaccomoderen
akkordearjeaccorderen
akkordeonspyljeaccordeon spelen
akkreditearjeaccrediteren
akkumulearjeaccumuleren
akseljetegenstribbelen
akseptearjeaccepteren
aksintuearjeaccentueren
aktearjeacteren
aktivearjeactiveren
aktualisearjeactualiseren
alarmearjealarmeren
âldehoereouwehoeren
alfabetisearjealfabetiseren
âljebrullen, loeien
alkjebabbelen
alliterearjeallitereren
allokearjealloceren
almenakjealmanak raadplegen
ambiearjeambiëren
amendearjeamenderen
amortisearjeamortiseren
amovearjeamoveren (slopen; ontslaan)
amputearjeamputeren
amusearjeamuseren
analogisearjeanalogiseren
analysearjeanalyseren
anderjeantwoorden
angelfiskjehengelen
angeljehengelen
animearjeanimeren
ankerjeankeren
ankjeglanzen (van gezondheid)
anneksearjeannexeren, inlijven
annonsearjeannonceren
annotearjeannoteren
annulearjeannuleren
anonimisearjeanonimiseren
antedatearjeantedateren
antisipearjeanticiperen
antwurdzjeantwoorden
apeljeblaken, glanzen (van gezondheid)
appeappen
appellearjeappelleren
applaudissearjeapplaudiseren
apportearjeapporteren
appresjearjeappreciëren
apriljeaprilgrap uithalen
arbeidzjewerken
arbitrearjearbitreren
argewearjeergeren, tegenspreken
argivearjearchiveren
argumintearjeargumenteren
aromatisearjearomatiseren
arranzjearjearrangeren, schikken
arrestearjearresteren
arrivearjearriveren
arsearjearceren
artikulearjearticuleren
asfaltearjeasfalteren
assemblearjeassembleren
assimilearjeassimileren
assistearjeassisteren, bijstaan
assosjearjeassociëren
assurearjeassureren
attakearjeaanvallen
attindearjeattenderen
attrapearjebetrappen
autentisearjeauthenticeren
autodieleautodelen
automatisearjeautomatiseren
autopetsjesteppen
autoride (sjoch ride)autorijden
autorisearjeautoriseren
avensearehaasten, opschieten
avensearjehaasten, opschieten
aventoerjewagen
avesearjeavanceren
azemjeademen
baaiebaden
baantsjeride u (sjoch ride)schaatsen van een rondje of baantje op de ijsbaan
baarjegolven
baarnebranden
baasspyljebazen
babbeljebabbelen
babysitte (sjoch sitte)babysitten, oppassen
badinearjebadineren
baffeljewauwelen
bagatellisearjebagatelliseren
baggeljebaggeren
baggerjebaggeren
bakerjebakker zijn, koesteren
bakkebakken
bakkeleiebakkeleien
bakseilheljebakzeil halen
bakseillûke u (sjoch lûke)bakzeil halen
balansearjebalanceren
balebalen
baljeballen
ballonfarre u (sjoch farre)ballonvaren
ballotearjeballoteren
balsemjebalsemen
baltebrullen, schreeuwen
bandigjeaan banden leggen, beteugelen
banjerjebanjeren
bankerotslaan u (sjoch slaan)failliet gaan
bankerotspyljefailliet gaan
bankerottearjebankroet gaan, failliet gaan
bankettearjesmullen, verkwisten
bankierjebankieren
bankjeuithouden, vertoeven
bankwurkjebankwerken
bânlaapjeband plakken
bannebannen
bannigjeaan banden leggen, beteugelen
bânplakkeband plakken
barbecueëbarbecueën
barbierjehet kappersvak uitoefenen
bargebite u (sjoch bite)ruziemaken
bargjeknoeien, morsen
baronspyljegewichtig doen
barrebeuren van geld, gebeuren, geschieden
barrikadearjebarricaderen
barstebarsten
basearjebaseren
basketbaljebasketballen
basterjeverbasteren
batebaten
batsebeuken
baujeginnegappen, wild heen en weer bewegen
bauweginnegappen
bazúnjebazuinen
beächtsjebeschouwen, in acht nemen
beädministrearjeadministreren, besturen, de baas spelen
beakenjeaftekenen, bakenen
bealgjewerken (ploeteren)
beamkeferjeie (sjoch jeie)stuivertje-wisselen
beamkeferlieze (sjoch ferlieze)stuivertje-wisselen
beamkeferlizze (sjoch lizze)stuivertje-wisselen
beamkeferlossestuivertje-wisselen
beamkeferruiljestuivertje-wisselen
beamkefersjitte (sjoch sjitte)stuivertje-wisselen
beamkeferwikseljestuivertje-wisselen
beamkekladderjeklauteren in een boom
beamkekladzjeklauteren in een boom
beamkeklanterjeklauteren in een boom
beamkeklatterjeklauteren in een boom
beamkjekweken van bomen
beamkopjetoppen van bomen
beamroegjerooien van bomen
beamroeierooien van bomen
beamsetteplanten van bomen
beanbine (sjoch bine)binden van bonengewas
beänderjebeantwoorden
beanlêze (sjoch lêze)uitzoeken van bonen
beanlizze (sjoch lizze)poten van bonen
beanpûljedoppen van bonen
beanpuntsjepunten van bonen
beanterskjedorsen van bonen
beantjeskopjedoppen van boontjes
beantriedzjeafhalen van bonen (draden verwijderen)
beantsjekopjepunten van bonen
beantsjepuntsjepunten van bonen
beäntwurdzjebeantwoorden
beärbeidzjebewerken
beareroemen, tekeergaan, veinzen, voorwenden
beärgumintearjebeargumenteren
beävensearjebewerkstelligen
beävesearjebewerkstelligen
beäzemjebeademen
bebakerjeinbakeren, warm kleden
bebakkeinbakken
bebaltebeschreeuwen
bebargjebevuilen
bebeakenjebebakenen
bebekjekeuvelen, roddelen
bebekkebespraakt zijn
bebetterjebeteren
bebiddeoverhalen, vermurwen
bebikjeopbikken, opeten
bebine (sjoch bine)samenbinden
bebite (sjoch bite)verbijten
bebliede (sjoch bliede)bebloeden
beboetebeboeten
beboetsjebeboeten
bebokseljebelopen
beboskjebebossen
bebouwebebouwen
bebriede (sjoch briede)bebroeden
bebrûkebruikbaar maken
bebuordzjebewegwijzeren
bebuorkjebeboeren (als boer aanwenden)
bedaarjebedaren
bedamjebedammen (voorzien van dammen)
bedarjebedaren, terechtkomen
bedekke (sjoch dekke)bedekken
bedielebedelen
bedigenjebedisselen, beredderen
bedigerjewaarnemen door scherp te turen
bedijebereiken, gedijen
bedikerjewaarnemen door scherp te turen
bedimjebedwingen, beheersen, beteugelen, intomen
bedimmebedwingen, beheersen, beteugelen, intomen
bedipjebesprenkelen, betten (van een wond)
bedippebesprenkelen, betten (van een wond)
bedjerre bederven, verwennen
bedjipjepeilen
bêdmeitsje (sjoch meitsje)bedopmaken
bêdmigebedwateren
bedobbebedelven, begraven
bedobjebedelven, begraven
bedobkjevoorzien van kuiltjes
bedoelebedoelen
bedonderjebedonderen
bedongjebemesten
bêdopmeitsje (sjoch meitsje)bedopmaken
bêdpisjebedwateren
bedraaiebedriegen
bedrage bedriegen
bedrage (sjoch drage)bedragen
bedraveafrichten
bedrigebedreigen, belagen
bedriigjebedreigen, belagen
bedrinke (sjoch drinke)bedrinken
bedrinzgjenatgooien met water
bedrippebedruipen
bedriuwe (sjoch driuwe)bedrijven
bedroegjeopdrogen
bedroevebedroeven
bedrôvjebedroeven
bedrûgeopdrogen
bedrûgjeopdrogen
bêdskodzjeopschudden van een bed
bêdstopjevullen van een beddezak met stro
beduchtebeduchten, betwijfelen
beduchtsjebeduchten, betwijfelen
beduveljebeduvelen
bedwaan (sjoch dwaan)bevuilen
bedwelmjebedwelmen
bêdwierjeluchten van een bed
bedykjebedijken
bêdzjebedopmaken, geven van een slaapplaats, luchten van een bed
beëagjebeogen
beëameljezaniken
beëangjebeangstigen
beëarskjedrentelen
beëazenatgooien
beëazjenatgooien
beëdigjebeëdigen
beëinigjebeëindigen
beërvebeërven
beërvjebeërven
beetbliuwe (sjoch bliuwe)bijhouden
beethâlde (sjoch hâlde)vasthouden
beethawwe (sjoch hawwe)beethebben
beetkrije (sjoch krije)beetkrijgen, eigen maken
beetnimme (sjoch nimme)beetnemen
beetpakkebeetpakken
beevjebeven
befalle (sjoch falle)bevallen
befange (sjoch fange)bevangen, kouvatten
befarre (sjoch farre)bevaren
befeestjefeestvieren, vieren
befeiligjebeveiligen
befeljebevelen
befellebevelen
befêstigjebevestigen (bekrachtigen)
befetsjebehelzen, bevatten, omspannen
befeugeljevastbinden
befielebevoelen
befiemebevatten
befiemjebevatten
befine (sjoch fine)bevinden
befingebevangen, kouvatten
befingerjebetasten met de vingers, bevingeren
befiseljeomwinden, vastsnoeren
befiskjebevissen
befizeljeomwinden, vastsnoeren
befjochtsje (sjoch fjochtsje)bemachtigen, bevechten
beflaagjeuitsteken van een vlag
beflagjeuitsteken van een vlag
beflappeonderbrengen, vangen
befleane (sjoch fleane)bevliegen
befloeiebevloeien
befloerzjebekleden met rouwfloers
befluorjebestraten, plaveien
beflybjebekwijlen, bespuwen
beflybkjebekwijlen, bespuwen
befoarderjebevorderen
befoardielebevoordelen
befoardieljebevoordelen
befoarriedzjebevoorraden
befoarrjochtsjebevoorrechten
befochtigjebevochtigen
befochtsjebevochtigen
befodzjebefrommelen
befolkjebevolken
befrachtsjebevrachten
befredigjeafgrenzen, bevredigen
befreedzjeafgrenzen
befreegjebevragen
befrieze (sjoch frieze)bevriezen
befrijebevrijden
befrisseljevervlechten
befroedzjebegrijpen, bevroeden
befrommeljebefrommelen
befruchtsjebevruchten
befuorjebehalen van winst door te voederen, voorzien van een voering
befykjebesnijden
befyljevijlen
befytsebefietsen
begapjebegapen
begean (sjoch gean)begaan
begearebegeren, slinken
begearjeslinken
begeieophef maken
begekjebespotten
begeliede (sjoch liede)begeleiden
begenedigjebegenadigen
begerskjebegrazen
begeunstigjebegunstigen
begieterjebesproeien met een gieter
begjinne aanvangen, beginnen
beglêzebeglazen
beglêzjebeglazen
beglimkjeglimlachend aankijken
begluorkjebegluren, bespieden
beglûpebesluipen, bespieden
begnibbeljebeknabbelen, beknibbelen
begnibjebeknabbelen, beknibbelen
begnobjebeknagen
begnodzjebeknotten
begnuvebeloeren
begoarjebesparen, ontgelden
begrapeinpikken
begrauweberispen
begrave (sjoch grave)begraven
begreppeljemaken van greppels
begriemebevuilen
begrienjegroen begroeien
begrintsjebedekken met grind
begrinzgjebegrenzen
begrinzjebegrenzen
begripe (sjoch gripe)begrijpen
begrobjeberispen, doorweken
begroeiebegroeien, dichtgroeien
begroetsjebegroeten
begrûnjepeilen
begrúskjebijeensparen van kleine sommen
begrutsjebegroten (budgetteren; medelijden hebben)
begrúzjebeduimelen, oppeuzelen
begrûzjebeduimelen, oppeuzelen
begûcheljebegoochelen
begûkjebegluren
behaagjebehagen
behaaiebinnenhalen van hooi
behaffeljebeknabbelen, bespreken (babbelend)
behâlde (sjoch hâlde)behouden
behangplakkebehangen
behanneljebehandelen
behappebehappen
beharkjebeluisteren
behavenjein orde brengen, reinigen
behearebeheren
behearrebehoren
behearskjebeheersen
beheinebeperken, inperken
beheisterjeberedderen
beheljebehalen, betrekken
behelpe (sjoch helpe)behelpen
behelterjebedaren
behertigjebehartigen
behimmeljeverorberen
behinderjebelemmeren, verhinderen
behingje (sjoch hingje)behangen
behoedzjebehoeden
behoffenjebijwerken, reinigen
behurdzjeverharden
behutseljeafmaken (van werk)
beïerdigjebegraven
beïerdzjebegraven
beierjebeieren (klokken luiden)
beiploaitsjeplukken van bessen
beiplôkjeplukken van bessen
beisykje (sjoch sykje)plukken van bessen
beiteljebeitelen
beiteppeplukken van bessen
beitsebeitsen
beïverjebeijveren
beïzeljebeijzelen
bejaan (sjoch jaan)begeven
bejachtsjebejagen
bejarjegieren (gier uitrijden)
bejeftigjebegiftigen
bejegenjebejegenen
bejeie (sjoch jeie)voortjagen
bejeuzeljebepraten, overhalen
bejitte (sjoch jitte)begieten
bejubeljebejubelen
bekaaieaflopen, bedriegen, beetnemen
bekalkjebekalken
bekampjebekampen, bestrijden
bekapjebekappen
bekappebekappen
bekeakeljebespreken
bekeapje (sjoch keapje)bekopen
bekearebekeren
bekearjebekeren
bekeatseevenaren (bij kaatsen)
bekennebekennen
bekeurebekeuren
bekfjochtsje (sjoch fjochtsje)bekvechten
bekflaaievleien
bekibjebekijven, berispen
bekistjebekisten
bekjekletsen, kwebbelen, tongzoenen
bekkesnije (sjoch snije)vechten met messen
beklaaieafleggen, bekleden
bekladderjebeklimmen
bekladzjebekladden
beklamjeaccentueren, beklemtonen
beklammeaccentueren, beklemtonen
beklauwebekrabbelen
bekleie (sjoch kleie)beklagen
beklibjebeklijven, samenkleven
bekliemebesmeuren
beklimme (sjoch klimme)beklimmen
beklinke (sjoch klinke)beklinken
bekliuwe (sjoch kliuwe)beklimmen
bekloekjebezuinigen
beklomjeverkleumen
beklommerjeverkleumen
beklopjebekloppen
bekluieafkluiven, beknagen
beklûke (sjoch lûke)bekkentrekken
beklûmjeverkleumen
beknibbeljebeknabbelen, beknibbelen
bekniezekneuzen door beknelling
beknipe (sjoch knipe)beknellen
beknippebeknippen (fatsoeneren door te knippen)
beknoffeljebedisselen
beknoopjevastknopen
beknopevastknopen
beknopedraaieverdoezelen van de waarheid
beknotsjebeknotten
beknúskjeknutselend (rustig) tot stand brengen
beknuzeljeknutselend (rustig) tot stand brengen
bekoarebekoren, verleiden
bekoarjebedenken, bekoren, bespugen, verleiden
bekoartebekorten, verkorten
bekoartsjebekorten, verkorten
bekôgjeoverwegen
bekomme (sjoch komme)bekomen, uitbuiken
bekommentariearjebecommentariëren
bekommerjebekommeren, zorgen maken
bekonkeljebedisselen, bekonkelen
bekonkurrearjebeconcurreren
bekostigjebekostigen
bekostjebekostigen
bekramjebekrammen (met ijzerdraad vastmaken)
bekrammebekrammen (met ijzerdraad vastmaken)
bekrantsjebepraten
bekrânzebekransen
bekrânzgjebekransen
bekrânzjebekransen
bekrassebekrassen
bekreauweafdingen, betwisten
bekrêftigjebekrachtigen
bekreunebekommeren, bekreunen
bekreunjebekommeren, bekreunen
bekrimpe (sjoch krimpe)inkrimpen, korten
bekritisearjebekritiseren
bekroadzjebekommeren
bekroanebekronen
bekroanjebekronen
bekrûpebekruipen
bekûgeljebekogelen
bekuoljebekoelen
bekûpjebedisselen, verzwijgen
bekweadigjebezondigen
bekweadzjebezondigen
bekypjebegluren
belaabjebelasteren, beschimpen
belaapjeverstellen (van kleding)
belabjebelasteren, beschimpen
beladebeladen
belaitsje (sjoch laitsje)bespotten, uitlachen
belangjebetreffen
belangstellebelangstellen
belânjebelanden
belapjeverstellen (van kleding)
belasterjebelasteren
belazerjebelazeren
belderjebellen, bengelen, klinken, slenteren
beldrukkebelletje trekken, deurtje bellen
beleanjebelonen
belearedresseren, onderrichten
belearzjedoorwaden met laarzen
beleavjebelieven, goeddunken
beledigjebeledigen
belegerjebelegeren
belekjebelasteren, verminderen
belêstebelasten
belêstgjebelasten
belêstigjebelasten
belêstjebelasten
belettebeletten
beletterjebeletteren
belêze (sjoch lêze)belezen, bezweren, overhalen
belibjebeleven
belide belijden
belienebelenen
beligebeliegen
belijeontgelden
belizze (sjoch lizze)beleggen
beljebellen
beljeie (sjoch jeie)arren (rijden met een arrenslee)
beljochtsjebelichten
beloaitsje (sjoch loaitsje)gadeslaan, waarnemen
beloerebeloeren
belommerjebetrekken (van de lucht)
beloovjebeloven
belovebeloven
belslydejeie (sjoch jeie)arren (rijden met een arrenslee)
belslydjeie (sjoch jeie)arren (rijden met een arrenslee)
belslydzjearren (rijden met een arrenslee)
beltsjedrukkebelletje trekken
beltsjelûke u (sjoch lûke)belletje trekken
beluchtsjebeluchten
belûke (sjoch lûke)betrekken
belullebelullen, goedpraten, overreden (bepraten)
belúnjeafnemen, bedaren
beluorkjebegluren
belustebenieuwen
belústerjebeluisteren
belykjeevenaren
belytsjeverkleinen, verminderen
bemachtigjebemachtigen
bemaklikjevergemakkelijken
bemalebemalen, ongemak op de hals halen
bemanjebemannen
bemanteljebedekken
bemaskerjevermommen
bemasterjebemachtigen
bemeallebemalen
bemeierjebeheren als zetboer of pachter
bememkjebemoederen
bemerke (sjoch merke)bemerken
bemeunsterjebemonsteren
bemiddeljebemiddelen
bemielebeschilderen
beminge (sjoch minge)dooreenmengen
beminnebeminnen
bemiterjebedriegen
bemitseljebemetselen
bemjitte (sjoch mjitte)bemeten
bemjoksjedooreenmengen
bemjuksjemengen
bemodderjebevuilen
bemoedigjebemoedigen
bemoeiebemoeien
bemomkaapjevermommen
bemotsjebevuilen
bemûlkjemompelen, prevelen
bemuoiebemoeien
bemuorjeommuren
bemuozjebevuilen
bemûskopjesmoezen, stiekem regelen
benaaieborduren, naaien
benachtsjeovervallen worden door de nacht
benaderjebenaderen
beneamebenoemen
benearebeklemmen, benauwen
benearjebeklemmen, benauwen
benefterbliuwe (sjoch bliuwe)achterblijven
benefterhâlde (sjoch hâlde)achterhouden
benefterkomme (sjoch komme)achteraankomen
benefterlitte (sjoch litte)achterlaten, achterwege laten
benefterreitsje (sjoch reitsje)achteropraken
benefterstean (sjoch stean)achterstaan, onderdoen
benei komme (sjoch komme)evenaren
beneidielebenadelen
beneidieljebenadelen
beneierjebenaderen, ontvreemden
beneiljebenagelen (met nagels vastmaken)
benesteljenestelen, vestigen
beneveljebenevelen
benijebenieuwen
benimme (sjoch nimme)benemen
benjeskjebedisselen
benoaskjebekijken (kritisch), doorsnuffelen
benoazjebekijken (kritisch), doorsnuffelen
benoegjetevreden stellen, vergenoegen
benuddeljeverstellen (van kleding)
benuljeverstellen (van kleding)
benúnderjebestrooien met schelpen (bijv. paden)
benutsjebenutten
benuttebenutten
benuttigjebeknotten
beoarderjeordenen
beoardielebeoordelen
beoardieljebeoordelen
beoefenjebeoefenen
bepaadzjevoorzien van een pad
bepakkebeladen, inpakken, inwikkelen
bepalebepalen
bepankoekbakkebekokstoven
bepealjeafzetten met palen, bepalen, beperken, versterken met palen
bepeaskjeaflopen, vuilmaken
bepeazgjeaflopen, vuilmaken
bepielebezig zijn met kleinigheden
bepikjeteren (bestrijken met teer)
bepisjebepissen
beplakkebeplakken
beplantsjebeplanten
beplaskjedik schillen
beplasterjebepleisteren (bestrijken met specie), vergoelijken
bepleisterjebepleisteren (bestrijken met specie), vergoelijken
bepleitsjebepleiten
beploegjebeploegen (bewerken van land)
beploeiebeploegen (bewerken van land)
beplúzjeafkluiven, oppeuzelen
bepoatsjeaflopen, vuilmaken
bepongjein elkaar flansen
bepratebepraten
bepreekjebepreken
beprippedoorprikken
beprotteljemummelen
bepúnjeverharden met puin
berabjebekritiseren, belasteren
bereagjeregelen
bereareberokkenen, doorroeren, tot stand brengen
berêde (sjoch rêde)afranselen, beredderen, bereiden, bestieren, bezwangeren
beredenearjeberedeneren
bereineberegenen
bereizgjebereizen
berekke u (sjoch rekke)inrekenen, vuur met as bedekken
berekkenjeberekenen
berêsteberusten
bergje bergen
beride (sjoch ride)berijden
beriede (sjoch riede)beraden
beriereberokkenen, doorroeren, tot stand brengen
berikjeblootstellen aan rook
berikkebereiken
berimeberijmen
berinne (sjoch rinne)belopen, overrompelen
beripeberijpen
berjochtigjemachtigen
berjochtsjeberichten
bernegeboren
bernheljebaren van kinderen
bernjebaren
bernmeitsje (sjoch meitsje)bezwangeren
beroastjeverroesten
beroastkjeverroesten
beroereberoeren
berôljewikkelen
beromjeberoemen
berongjebeteugelen
beroppe (sjoch roppe)beroepen
berouweberouwen
beroveberoven
berôvjeberoven
berûgeljebedriegen, bestrooien
berûkebesnuffelen
beruorjeregelen, uitvoeren
beruorkjeregelen, uitvoeren
berustjeverroesten
berustkjeverroesten
berûzebedwelmen
berykjeblootstellen aan rook
berymjeberijmen
berymkjeberijmen
besakjebedaren, bezakken, bezinken, inklinken, kalmeren
besauweontstellen, verwonderen
beseadzjebezoden
besearebezeren, krenken
besearjebezeren, krenken
beseffebeseffen
besegeljebezegelen
beseiferjebedriegen
beselskipjevergezellen
besettebezetten
besidebergje (sjoch bergje)verstoppen, wegbergen
besideboartsjeverstoppertje spelen
besidebringe (sjoch bringe)wegstoppen
besidegean (sjoch gean)naar bed gaan, verschuilen
besidehâlde (sjoch hâlde)afzonderen, verborgen houden
besidehonkboartsjeverstoppertje spelen
besidekrûpenaar bed gaan, verschuilen
besidelizze (sjoch lizze)verstoppen, wegleggen
besideplakboartsjeverstoppertje spelen
besidestopjeverstoppen, wegmoffelen
besiede u (sjoch siede)inkoken, meekoken
besiedzjebezaaien
besieljebezielen
besiferjebecijferen, bedriegen
besigekouvatten (door tocht), uitdruipen
besimmerjebeklijven
besingeljeomsingelen
besinke u (sjoch sinke)bezinken
besinnebezinnen
besitte (sjoch sitte)bezitten
besjacheljebedotten
besjaggeljebedriegen
besjen (sjoch sjen)bekijken
besjitte (sjoch sjitte)beschieten
besjonge (sjoch sjonge)bezingen
beskaadzjebeschaduwen
beskaaieberedderen
beskamjebeschamen
beskarreljebijeenscharrelen
beskavebeschaven
beskeadigjebeschadigen
beskermjebeschermen
beskeukebedisselen
beskiede u (sjoch skiede)beschikken
beskikkebeschikken
beskilderjebeschilderen
beskimmeljebeschimmelen
beskimpebeschimpen
beskinebeschijnen
beskipperjeberedderen, schipperen
beskite (sjoch skite)bedriegen
beskoaiebeschoeien, opschooien
beskoalmasterjebevitten
beskoatteljeopsluiten
beskoeiebeschoeien
beskôgjebeschouwen
beskonkjebelopen
beskreppeverkrijgen door hard werken
beskriemebeschreien, betreuren
beskriuwe (sjoch skriuwe)beschrijven
beskrobjeberispen
beskûlboartsjeverstoppertje spelen
beskuldigjebeschuldigen
beskûleboartsjeverstoppertje spelen
beskûlgean u (sjoch gean)schuilgaan
beskûlhâlde u (sjoch hâlde)schuilhouden, verbergen
beskûljeverschuilen
beskûlkrûpeverschuilen, wegkruipen
beskuorrebescheuren
beskuttebeschutten
beslaan (sjoch slaan)beslaan
beslabberjebemorsen
beslachtsjeverliezen van gewicht bij het slachten
beslanterjebedriegen
besleiferjebedriegen
besliepe (sjoch sliepe)beslapen
beslikjebelikken
beslingerjebeslingeren, bevochtigen
beslissebeslissen
besljochtsjebeslechten
beslûpe (sjoch slûpe)besluipen
beslute (sjoch slute)besluiten
besmarrebesmeren
besmettebesmetten
besmite u (sjoch smite)besmijten, bestrijken met specie
besmoareverkroppen
besmoargjebevuilen
besmodzgjebesmeuren, bezoedelen
besmûzebesmoezen
besnije (sjoch snije)besnijden
besnjittebesprenkelen
besnoeiebesnoeien
besnústerjebevuilen, bezoedelen
besnuvebesnuffelen, bespieden
besoademiterjebesodemieteren
besoaljemisleiden, voorzien van zolen
besoargjebezorgen
besoarjestoven
besoerjebezuren, boeten, zuur worden
besomjebesommen, optellen
bespannebespannen
besparjebesparen
bespattebespatten
bespegeljebespiegelen
bespeurebespeuren
bespiedebespieden
bespikkeljebespikkelen
bespinne u (sjoch spinne)omspinnen, verdienen
bespionearjebespionneren
bespjeldzjevastspelden
bespottebespotten
besprekke (sjoch sprekke)bespreken
besprikkeljebespikkelen
bespringe (sjoch springe)bespringen
besprinkeljebesprenkelen
besprinzgjebesprenkelen
besproeiebesproeien
bespuitsjebespuiten
bespyljebespelen
besseljerijgen
bestammerjestamelen
bestean (sjoch stean)bestaan
besteegjebesteden
bestekjevoorzien van hekken
bestekke u (sjoch stekke)bekonkelen, vastmaken met steken
besteljerijgen
bestellebestellen
bestelle (sjoch stelle)bestelen
besterkjeversterken
besteuterjebedisselen, beredderen
bestevigjeverstevigen
bestiivjeverstijven
bestikkebestikken (stikwerk aanbrengen)
bestiljebedaren, kalmeren
bestimmebestemmen
bestimpeljebestempelen
bestindigjebestendigen
bestipjebestippelen, bezwangeren
bestipkjebestippelen
bestippeljebestippelen
bestjerre (sjoch stjerre)besterven
bestjoerebesturen
bestjurjestollen
bestoarmjebestormen
bestokebestoken
bestopjetoedekken
bestowebestuiven
bestraffebestraffen
bestralebestralen
bestride (sjoch stride)bestrijden
bestrielebestralen
bestrieljebestralen
bestrike (sjoch strike)bestrijken
bestrjittebestraten
bestruiebestrooien
bestrunebespieden
bestrûpestrikken (vangen in een strik)
bestudearjebestuderen
bestueretekeergaan
bestuiverjebetalen
besûndigjebezondigen
besunigjebezuinigen
besuorjebezuren, boeten, zuur worden
besûpebedrinken, bezuipen
besusjekalmeren
besuskjekalmeren
beswarrebezweren
beswettebegrenzen, belenden
beswierjebelasten, bezwaren
beswike bezwijken
beswymjebezwijmen (in zwijm vallen)
besykje (sjoch sykje)bezoeken, proberen
besytsjebezoeken
betaastebetasten
betankjeafslaan (weigeren), bedanken, ontslag nemen, opzeggen
betarreslinken, verminderen
beteareaflopen
betegeljebetegelen
beteisterjebedisselen, beredderen
beteljebetalen, boeten
betichtsjebetichten (beschuldigen), dicht maken
betiezeverstrikken, verwarren
betiezjeverstrikken, verwarren
betiigjebetichten (beschuldigen)
betiizjeverstrikken, verwarren
betimmerjebetimmeren
betingjeafdingen, bedingen
betinke (sjoch tinke)verzinnen
betipeljebetoverd raken, prutsen, verwarren
betitelesearjebenoemen, betitelen
betiteljebetitelen
betizeverwarren
betoaneblijk geven van
betoarjeverdorren, verwelken
betomkjebeduimelen, betasten
betommeljebedaren, bekoelen
betonjeafbakenen met tonnen
betoverjebetoveren
betraapjebetrappen
betrachtsjebetrachten
betrêdzjebetreden
betreffe (sjoch treffe)betreffen
betrekke (sjoch trekke)beetnemen, betrekken
betreurjebetreuren
betroljeomwikkelen
betrouwevertrouwen
betsjen (sjoch tsjen)betijen (laten gaan)
betsjinjebedienen
betsjoenebeheksen, betoveren
betsjûgjebetuigen
betsjusterjeverduisteren
betsjuttebeduiden, betekenen
bettebetten (natmaken)
betterjebeteren
betwinge (sjoch twinge)bedwingen
betwiveljebetwijfelen
beukebeuken
beulewerpen van centen of knikkers (spel)
beurzjebeurzen (buurten; nieuwtjes uitwisselen), beurzen (op de beurs staan)
bevebeven
bewaaieverwaaien
bewaakse (sjoch waakse)begroeien
bewaarjeacclimatiseren, ondergaan van weersveranderingen
bewâdzjebemorsen (met de voeten)
bewâldebeschermen, heersen
bewâldzjebeschermen, heersen
bewâljevoorzien van een wal
bewanneljebewandelen (figuurlijk)
bewapenjebewapenen
bewarjebewaren
bewaskje (sjoch waskje)bewassen, verkleuren door wassen
bewazemjebewasemen
bewearebeweren
bewegebewegen, ontroeren, overhalen
beweidzjeafgrazen, beweiden
beweitsje (sjoch weitsje)bewaken
bewekjebewaken
bewenjebewonen
bewennegewennen
bewetterjebewateren
beweveverweven
bewiereekjebewieroken
bewietsjebevochtigen, natmaken
bewiivjeveranderen van vrouwelijk uiterlijk tijdens het huwelijk
bewiizgjebewijzen
bewiizjebewijzen
bewijreekjebewieroken
bewilligjetoestemmen
bewineomwinden
bewinterjeoverwinteren
bewisjevergewissen
bewissigjevergewissen
bewizebewijzen
bewoarteljeinwortelen, vastwortelen
bewrakseljebereiken door hard werken
bewramebereiken door hard werken
bewranteljebereiken door hard werken
bewrottebereiken door hard werken
bewûnderjebewonderen
bewuoljeomwikkelen, omwinden
bewurkjebewerken, bewerkstelligen, verfraaien
bewurkmasterjebewerkstelligen
beynfloedzjebeïnvloeden
bibberjebibberen
bibbertoskjeklappertanden
biddebidden
biddeljebedelen
biede bieden
bierjeafleggen (van een dode)
bietsjeoogsten van bieten
biezembine (sjoch bine)bezembinden
biezemjebezemen, bezems maken
biggeljebiggelen van tranen, biggen werpen
bigjebiggen werpen
biidzjebeiden (afwachten)
biisbaujeginnegappen, gniffelen
biizjedollen, voortbewegen (snel)
bijkjebijen houden, imkeren
bikjeaftellen (bij spel), bikken, stoten
bikkebikken
bimbamjebimbammen (luiden van een klok)
bine binden
bingeljebengelen
binnendriuwe (sjoch driuwe)binnendrijven
binnenlitte (sjoch litte)binnenlaten
binnenslûpe (sjoch slûpe)binnensluipen
biologearjebiologeren
bite bijten
bitekopjekoppen van bieten
bitekrûdzjekoppen van bieten
bivakkearjebivakkeren
bjinneboenen
blaaieblaten (van schapen), hijgen met tong uit de mond, klikken, likken, zeuren
blaffeblaffen
blafkjeblaffen (zacht)
blamearjeblameren
blansearjeblancheren
blaubekjeblauwbekken
blaujeblauw maken, blauw worden
blazeblazen
bleakerjeblakeren, koesteren
bleatkomme u (sjoch komme)te voorschijn komen
bleatlizze (sjoch lizze)blootleggen, blootliggen
bleatstelleblootstellen
bledderjebladeren
blêdzjebladeren
blèreblèren
blessearjeblesseren
blibjepruilen
blibkjepruilen
bliede bloeden
blierkjelonken, stralen
bliezeblazen
blike blijken
bliken dwaan (sjoch dwaan)blijken
bliksemjebliksemen
blindearjeblinderen
blinke blinken
blinkerjeschitteren
bliuwe blijven
bloeiebloeien
blokjeverdelen van turf in blokken
blokkeblokken (flink studeren)
blokkearjeblokkeren
blomkjebloeien
blomskikkebloemschikken
blondearjeblonderen
bloweblowen
bluffebluffen
blusseblussen
blyndearjeblinderen
blyndoekjeboartsjeblindemannetje spelen
boadskipjeboodschappen doen
boadskiprinne (sjoch rinne)boodschappen doen
boargjeborgen
boarjeboren
boarreljeborrelen (borrel drinken; opkomen van luchtbellen)
boarsteljeborstelen
boartjeie u (sjoch jeie)ravotten
boartsjespelen (bijv. van kinderen)
boatsjefarre u (sjoch farre)bootje varen
bocheljeie u (sjoch jeie)tikkertje spelen
bodzjesappelen, zwoegen
boechsearjeboegseren (slepen van een schip)
boeieboeien
boekbine (sjoch bine)boekbinden
boekeboeken
boekhâlde (sjoch hâlde)boekhouden
boemeljeboemelen
boeteboete doen, boeten
boetkjeherstellen (bijv. van netten)
boetsearjeboetseren
boetsjeboeten
bokjebukken
bokkeljestrompelen
bokseboksen
bokseljedribbelen
bolderjebulderen
bôle-ite (sjoch ite)ontbijten
bôlebakkebakken van brood
bôlejeie (sjoch jeie)venten van brood
bôlesmarresmeren van brood
bôlesnije (sjoch snije)snijden van brood
boljebol staan, staken, stoeien
boljeie (sjoch jeie)venten van brood
bollejeie u (sjoch jeie)dekken van een koe
bombardearjebombarderen
bomekloeten (voortduwen van een schip met een vaarboom)
bommeljeboemelen, mompelen
bongeljebengelen, bungelen
bonsjoerewegsturen
boomkjekloeten (voortduwen van een schip met een vaarboom)
boppedriuwe (sjoch driuwe)bovendrijven
boppekomme (sjoch komme)boven water komen, zegevieren
boppelizze (sjoch lizze)bovenliggen, de baas zijn
boppeslaan (sjoch slaan)bovenslaan
borduereborduren
boskjemaaien van pollen gras
boskmeanemaaien van pollen gras
bosserjestuiteren
bossjitte u (sjoch sjitte)schieten met een proppenschieter
bosterjestuiteren
botanisearjebotaniseren
botteljebottelen
bouwebouwen, verbouwen
bowlebowlen
brainstoarmjebrainstormen
brakebraken
brânebranden (grootschalig)
brânmerkjebrandmerken
brânskattebrandschatten, uitplunderen
brânskilderjebrandschilderen
brânstichtsjebrandstichten
brantsjebaarnevuurtje stoken
brea-ite (sjoch ite)ontbijten
breidzjebreien
breinstoarmjebrainstormen
brekke breken
briede braden, broeden
briefkjebriefwisselen
brievjebriefwisselen
brij-ite (sjoch ite)pap-eten
brijkjebrouwen (praten met de r achter in de keel)
brijsiede (sjoch siede)pap koken
brimjebrommen
bringe brengen
brinzgjebriesen, brullen, hinniken
britsevoor de broek geven
brobbelblazebellenblazen
brobbeljebubbelen
brochje-ite (sjoch ite)ontbijten
broddeljebroddelen
broekbine (sjoch bine)broek ophalen en vastmaken
broeksetteinspannen
brogge-ite (sjoch ite)ontbijten
bromjebrommen (geluid maken; op brommer rijden)
brommebrommen (geluid maken; op brommer rijden)
brousebrowsen (bladeren op computer)
brouwebreeuwen (kalefateren), brouwen
browsebrowsen (bladeren op computer)
bruieneerslaan
brûillearjebrouilleren
brûkeaanwenden, bezigen, gebruiken
brúnjebruin maken, bruin worden
brutalisearjebrutaliseren (met geweld bejegenen)
brûzebruisen
brykbekjekrompraten
budzjettearjebudgetteren
buffeljebuffelen, schransen
bufferjebufferen
bûgebuigen, bukken, neigen, vervoegen (van werkwoorden)
bûgjebuigen
bûkdûnsjebuikdansen
bûkebukken
bûkeljestrompelen
bûkjebeuken
bûksprekke (sjoch sprekke)buikspreken
bûleblazebellenblazen
bûljeborrelen (opkomen van luchtbellen)
bûltsjeblazebellenblazen
bumperklevebumperkleven
buorkjeboeren (bedrijf)
buorreljeborrelen (borrel drinken; opkomen van luchtbellen)
burreljeborrelen (borrel drinken; opkomen van luchtbellen)
bûtenskoatteljebuitensluiten
bûtenslaan (sjoch slaan)uitslaan
bûtenslute (sjoch slute)buitensluiten
bûtsebeuken, ruilen, slaan
bûtsykje (sjoch sykje)strandjutten
by 't hert krije (sjoch krije)vertederen
bybestellebijbestellen
bybeteljebijbetalen
bybine (sjoch bine)bijbinden
bybliuwe (sjoch bliuwe)bijblijven
byboekebijboeken
bybringe (sjoch bringe)bijbrengen
bychtsjebiechten
bydraaiebijdraaien
bydrage (sjoch drage)bijdragen
byfalle (sjoch falle)bijvallen, invallen
byfersekerjebijverzekeren
byfertsjinjebijklussen, bijverdienen
byfervjebijschilderen, bijverven
byflutsebewerkstellingen
byfoegjebijvoegen
byfoljebijvullen
byfuorjebijvoeren
byfykjebijsnijden
byfyljebijvijlen
byfytsebijbenen
bygroeiebijgroeien
byhâlde u (sjoch hâlde)bijhouden
byheljebijhalen
byhelpe (sjoch helpe)bijhelpen
byhierebijhuren
byienkomme u (sjoch komme)bijeen komen
byinoar sykje (sjoch sykje)bijeenzoeken
byinoar wenjesamenwonen
byinoarskrabjebijeenschrapen
byinoartromjebijeentrommelen
byjitte (sjoch jitte)bijgieten, bijschenken
byklauwebijharken, inhalen, toegeven
bykleurjebijkleuren
byknippebijknippen
bykomme (sjoch komme)bijkomen
byldbeljebeeldbellen
byldhouwebeeldhouwen
byldzjeblinken, uitbeelden
bylearebijleren, herscholen
byleverjebijleveren
bylizze (sjoch lizze)bijleggen
byljeblaffen, janken (dier)
byljochtsjebijlichten
bylkjeschitteren
bylûke u (sjoch lûke)bijtrekken (van kleuren)
bymeitsje (sjoch meitsje)bijbrengen (bij bewustzijn), bijverdienen, repareren
byminge (sjoch minge)bijmengen
bypassebijpassen
byplakkebijplakken
byplantsjebijplanten
byplussebijplussen
bypratebijpraten
bypuntsjebijpunten
bysettebijzetten
bysitte (sjoch sitte)bijzitten
byskavebijschaven
byskikkebijschikken
byskinke (sjoch skinke)bijschenken
byskonkjebijbenen
byskowebijschuiven
byskriuwe (sjoch skriuwe)bijschrijven
byskuorrebijleggen, bijzetten van zeilen
bysliepe (sjoch sliepe)bijslapen
bysloffebijsloffen
byslute u (sjoch slute)bijsluiten, insluiten
byslypjebijslijpen
bysmite u (sjoch smite)bijwerpen
bysnije (sjoch snije)bijsnijden
byspikerjebijspijkeren, herstellen
byspringe (sjoch springe)bijspringen
byspyljemeedoen
bystean (sjoch stean)bijstaan
bystekke u (sjoch stekke)bijsteken
bystellebijstellen
bystjoerebijsturen
bystoartebijstorten
byswyljebijharken
bytankebijtanken
bytekenjebijtekenen
bytellebijtellen
bytsjeoogsten van bieten
bywaskje u (sjoch waskje)bijkomen door te wassen
bywiidzjemeerderen (bij het breien)
bywurkjebijwerken
carpooljecarpoolen
charterjecharteren
chattechatten
checkechecken
chokechoken
claimeclaimen
coachecoachen
cricketsjecricketen
crossecrossen
daagjedagen (dag worden), dagvaarden
daaieverdragen (uitstaan)
daalderjesnijden tot schijfjes
daledalen
damjeafdammen, dammen (spel)
damleikjeuitbaggeren van keerdammen
dammeafdammen, dammen (spel)
dampedampen
dangeljeslenteren
dartedarten
datearjedateren
daujedauwen (vochtig worden van dauw)
dautraapjedauwtrappen
dauwestrike (sjoch strike)voeten krom naar buiten zetten (maaivoeten)
daverjedaveren
de-aktivearjede-activeren
de-eskalearjede-escaleren
dea-aaiedoodaaien (figuurlijk)
dea-ergerjedoodergeren
dea-ezeljeafmatten
dea-ite u (sjoch ite)doodeten, rentenieren
deabealgjeafbeulen
deabite (sjoch bite)doodbijten
deabliede (sjoch bliede)doodbloeden
deabrânedoodbranden
deabriede u (sjoch briede)doodbroeden
deabruiedoodslaan
deadrukkedooddrukken
deadwaan (sjoch dwaan)doden
deadzjedoden
deafalle (sjoch falle)doodvallen
deafjochtsje (sjoch fjochtsje)doodvechten
deafleane u (sjoch fleane)doodvliegen
deafrieze (sjoch frieze)doodvriezen
deagean (sjoch gean)doodgaan
deahongerjedoodhongeren
deahouwedoodslaan
deahuffedoodslaan
deajeie (sjoch jeie)doodjagen
deakneppeljedoodknuppelen
deaknipe (sjoch knipe)doodknijpen
deaknoffeljedoodslaan
deakomme u (sjoch komme)omkomen
dealaitsje u (sjoch laitsje)doodlachen
dealedealen
dealizze (sjoch lizze)doodliggen
deamarteljedoodmartelen
deameitsje u (sjoch meitsje)doden, doodmaken
deamoardzjedoodmartelen
dearânseljedoodranselen
dearederen
dearide u (sjoch ride)doodrijden
dearinne (sjoch rinne)doodlopen
deasizze u (sjoch sizze)doodverklaren
deasjen (sjoch sjen)doodkijken
deasjitte (sjoch sjitte)doodschieten
deaskamjedoodschamen
deaskoppedoodschoppen
deaskreppedoodwerken
deaskrikke (sjoch skrikke)doodschrikken
deaslaan (sjoch slaan)doodslaan
deaspuitsjedoodspuiten
deastekke u (sjoch stekke)doodsteken
deaswijedoodzwijgen
deatraapjedoodtrappen
deawâdzjedoodschoppen
deawrameafbeulen
deawrotteafbeulen
debattearjedebatteren
debitearjedebiteren
deblokkearjedeblokkeren
debutearjedebuteren
dedusearjededuceren
deferearjedefereren (opdragen; overlaten aan)
defilearjedefileren
definiearjedefiniëren
deformearjedeformeren
degenerearjedegenereren
degradearjedegraderen
deidreamedagdromen
deiljetwisten
deisizze u (sjoch sizze)goedendag zeggen
deitekenjedagtekenen
dekke dekken
deklamearjedeclameren
deklarearjedeclareren
deklassearjedeklasseren
deklinearjedeclineren (achteruitgaan; afwijzen)
dekodearjedecoderen, ontsleutelen
dekolonisearjedekoloniseren
dekorearjedecoreren
dekretearjedecreteren
dekriminalisearjedecriminaliseren
delatearjedelateren (verklikken)
delbaarneafbranden, platbranden
delbêdzjekalmeren, sussen
delbine (sjoch bine)inbinden
delbjinneafboenen (van boven naar beneden)
delbliksemjeneersmijten (krachtig)
delbrâneafbranden
delbreidzjebreien (van boven naar beneden)
delbruieneersmijten (krachtig)
delbûgeneerbuigen
delbûkeneerbuigen, ontmoedigen, terneerslaan
delbûkjeneerbuigen, ontmoedigen, terneerslaan
deldonderjeneerdonderen, neersmijten
deldraaieneerdraaien
deldrage (sjoch drage)afhellen
deldrinke (sjoch drinke)opdrinken
deldriuwe (sjoch driuwe)langsdrijven
deldrukkeneerdrukken
deldûkeneerduiken
deldwaan (sjoch dwaan)neerdoen, neerlaten
deleazeneergutsen
deleazjeneergutsen
delegearjedelegeren
delfalle (sjoch falle)neervallen
delfarre (sjoch farre)neerdalen
delfeie (sjoch feie)vegen (van boven naar beneden)
delfladderjeneerfladderen
delflappeneerslaan
delflijeneervlijen
delflotsjeafvlotten
delflybjeneerspuwen
delflybkjeneerspuwen
delfytsefietsen (ergens heen of langs)
delgean (sjoch gean)achteruitgaan, afdalen, langsgaan
delglide (sjoch glide)neerglijden
delglûpegluipen (naar beneden)
delgoaieneergooien
delhakjeafhouwen
delhâlde (sjoch hâlde)omlaaghouden
delheakjelager haken
delheljeneerhalen
delhingje (sjoch hingje)neerhangen
delhompeneerstoten, vernederen
delhompjeneerstoten, vernederen
delhouweafhouwen
delhúzjeintrek nemen
deliberearjedelibereren
deljaan (sjoch jaan)bedaren
deljitte (sjoch jitte)neergieten
delkealjeneervallen
delkeileneergooien
delkeiljeneergooien
delkingeljeneersmijten
delkiperjeneerkieperen
delkjimmekammen (naar beneden)
delklappeneerklappen, neersmakken
delkletseneerkletsen (gooien of vallen)
delklitseneerkletsen (gooien of vallen)
delknibbeljeneerknielen
delknoffeljevallen (struikelen)
delkomme (sjoch komme)bezoeken, langskomen
delkûgeljeneergooien (krachtig)
delkwakkeneerkwakken, neerslaan
delkwatseneerkwakken
delkwitseneerspuwen
delkypjeneerzien
delliede (sjoch liede)downloaden
dellitte (sjoch litte)neerlaten
dellizze (sjoch lizze)neerleggen
dellûke (sjoch lûke)neertrekken
delmiterjeneergooien (krachtig)
delmjirkjeneergooien (onverschillig)
delnimme (sjoch nimme)wegnemen
delplakkeneerplakken
delplantsjeplanten
delploffeneerploffen
delplûnzjeneerplonzen
delpratekalmeren
delreagjevegen (van boven naar beneden)
delreineneerregenen
delride (sjoch ride)platwalsen
delrinne (sjoch rinne)afhellen, aflopen
delrôljeomlaag rollen
delroppe (sjoch roppe)naar beneden roepen
delrûgeljeneerdwarrelen
delrûtsenaar beneden rukken
delsaaieneerdalen (zwevend)
delsakjeafzakken, ineenzakken
delsetteneerzetten
delsiedzjeneerstrooien
delsigeneerzijgen
delsinke (sjoch sinke)neerzinken
delsipeljeneersijpelen
delsiperjeneersijpelen
delsitte u (sjoch sitte)neerzitten
delsjen (sjoch sjen)neerkijken, neerzien
delsjitte (sjoch sjitte)neerschieten
delskineneerschijnen
delskoweneerduwen, neerschuiven
delskriuwe (sjoch skriuwe)neerschrijven
delskrobjeschrobben (van boven naar beneden)
delskroeveneerschroeven
delskroevjeneerschroeven
delskutteafschutten
delslaan (sjoch slaan)neerslaan
delsmite (sjoch smite)neersmijten
delsoaleneergooien (krachtig)
delsompeneerploffen
delspieleafspoelen, afstromen
delspuieneerspuwen
delstekke (sjoch stekke)neersteken
delstjitte (sjoch stjitte)neerstoten
delstjoeresturen van een schip naar de lijkant
delstoarteneerstorten
delstompeneerstompen, neerstoten
delstreameneerstromen
delstrieljeneerstralen
delstrike (sjoch strike)neerstrijken
delstruieneerstrooien
delstrûpeneerstropen (bijv. mouwen)
deltelleneertellen
deltommeljeneertuimelen
deltraapjeneertrappen
deltriuwe (sjoch triuwe)neerdrukken, vernederen
deltropjeneerduwen
deltruzeljeneertuimelen
deltrûzeljeneertuimelen
deltsjen (sjoch tsjen)afdalen, neerdalen
deltwinge (sjoch twinge)onderdrukken
delwaaieneerwaaien
delwâdzjeneertrappen
demarkearjedemarkeren
demilitarisearjedemilitariseren
demintearjedementeren
demjeblussen (doven), dempen (van water)
demmeblussen (doven), dempen (van water)
demobilisearjedemobilisereb
demokratisearjedemocratiseren
demonstrearjedemonstereren
demontearjedemonteren
demoralisearjedemoraliseren
denasjonalisearjedenationaliseren
denaturalisearjedenaturaliseren
denaturearjedenatureren (ongeschikt maken voor consumptie)
deponearjedeponeren
deportearjedeporteren
deprimearjedeprimeren
deputearjeafvaardigen, deputeren
deregulearjedereguleren
derogearjeafbreuk doen, afwijken van een wettelijke bepaling
derop libjeklaplopen
deryn rinne (sjoch rinne)erin tuinen
desavûearjedesavoueren (wraken; niet erkennen)
desertearjedeserteren
desimearjedecimeren
desintralisearjedecentraliseren
desyllusjonearjedesillusioneren
desynfektearjedesinfecteren
desyntegrearjedesintegreren
desynvestearjedesinvesteren
detaillearjedetailleren
detasjearjedetacheren
detektearjedetecteren
determinearjedetermineren
detinearjedetineren
deuveljevastzetten met deuvels (houten pinnen)
devaluearjedevalueren
dichtsjedichten (poëzie)
dideldeintsjezwieren
dideljezwieren
dieledelen
dielnimme (sjoch nimme)deelnemen
dievjedieven (uitlopers van een plant verwijderen)
differinsjearjedifferentiëren
diftongearjeovergaan in een tweeklank
digerjeturen
diggeljein scherven vallen
digitalisearjedigitaliseren
dijegedijen
dikerjeturen
diktearjedicteren
dimjedimmen
dimmedimmen
dimpedempen
dinderjedenderen
dinedeinen, opzwellen
dinearjedineren
dipjedopen (bijv. koekje in thee)
diplomearjediplomeren
dippedopen (bijv. koekje in thee)
dirigearjedirigeren
diseljedieselen (doordraaien van een motor na uitzetten)
diskontearjedisconteren
diskriminearjediscrimineren
diskusjearjediscusiëren
diskwalifisearjediskwalificeren
dispensearjedispenseren
disponearjedisponeren
disputearjedisputeren
dissiplinearjedisciplineren
distansjearjedistantiëren
distillearjedistileren
distribuearjedistribueren
divergearjedivergeren
djipboarjediepboren
djipfrieze (sjoch frieze)diepvriezen
djiphakjediepspitten
djipjepeilen
djipploegjediepploegen
djipploeiediepploegen
djoeiedartelen, dekken (van dieren)
do-en-stowejijen en jouwen
doare (ek doarre) durven
doarkebeljebelletje trekken
doarmjedolen, dwalen
dobbeflagjezuiveren van een drenkput (bijv. weghalen van waterplanten)
dobbeljedobbelen
dobberjedobberen
dodzjedommelen, dutten
doedeljeneuriën
doekjebelizze (sjoch lizze)zakdoekje leggen
doelebedoelen, dolen (dwalen), mikken
doemjedoemen
doezeljedoezelen
dogedeugen
dogmatisearjedogmatiseren
dokkedokken (betalen)
dokterboartsjedokterje spelen
dokterjedokter zijn, dokteren (onder behandeling zijn)
dokterkeboartsjedokterje spelen
doktorearjepromoveren
dokumintearjedocumenteren
dolearjeafscheiden van een kerkgemeenschap, beklagen
dolledelven, rooien
dominearjedomineren
dominjedomino spelen
dominyharkjebeluisteren van een predikant (als lid van een hoorcommissie)
dominyhearrebeluisteren van een predikant (als lid van een hoorcommissie)
dominyspyljedomino spelen
domisiliearjedomiciliëren (kiezen als woonplaats)
dommenearjedomino spelen
dompedompelen, doven, duwen, maken van een dof geluid
dompeljedompelen
dompratedom praten
donderjedonderen
donderjeie (sjoch jeie)donderjagen
donearjedoneren
dongjemesten
dongjeie u (sjoch jeie)mest uitrijden
dongkroadzjekruien van mest over het land
dongmennemest over het land brengen
dongride u (sjoch ride)mest uitrijden
dongslypjemestslepen
donkerjedonker worden
dookjejij zeggen, tutoyeren
dookje-en-stookjejijen en jouwen
doopjedopen (in kerk)
doovjedempen (van licht; geluid)
dopedopen (in kerk)
dopjedoppen, pellen
dosearjedoceren, doseren
dossestuiteren
dotearjedoteren
dotterjedotteren
dôvjedempen (van licht; geluid), doven
doweduwen, jij zeggen, tutoyeren
dowemelke u (sjoch melke)duivenmelken, houden van duiven
downloadedownloaden
draaiedraaien
draaikjedraaien (onrustig zijn)
draakfleane u (sjoch fleane)vliegeren
draakjefleane (sjoch fleane)vliegeren
draakjeie u (sjoch jeie)vliegeren
draakoplitte u (sjoch litte)vliegeren
drafkjedraven
drage dragen
drainearjedraineren
draledralen
dramatisearjedramatiseren
drammeljedralen
drapearjedraperen
dravedraven, hollen, rennen
dreagjeafgieten, afromen
dreamedromen
dreechmealledroogmalen
drêgjedreggen
dressearjedresseren
dreunedreunen
dreuteljeaarzelen, dralen
dreveljedrevelen (dieper slaan; ponsen)
dribbeljedribbelen
driftkjesamendrijven
drigedreigen
drigemintsjedreigen
driigjedreigen, weifelen
drilledrillen
drinke drinken
drinkeljedoen verdrinken, staken van werk door regen
drinzedrenken, drinken
drinzgjedrenken, drinken
drinzjedrenken, drinken
dripkjedruipen, druppelen
drippedruipen, druppelen
dritekakken
dritsekakken, ontlasten, poepen
driuwe drijven
driuweljedrevelen (dieper slaan; ponsen)
driuwkeljedrijven
driuwkjedobberen, drijven
droechlizze (sjoch lizze)droogleggen
droechmelke u (sjoch melke)droogmelken
droechstokedroogstoken
droechswimme u (sjoch swimme)droogzwemmen
droegjedrogen
drôgjedralen, dromen, mijmeren
drompeljespringen met aaneengesloten benen
droppedroppen (spel om de weg terug te vinden; neerlaten uit een vliegtuig)
drosseontsnappen, vluchten
drûchfalle u (sjoch falle)droogvallen
drûchfrieze u (sjoch frieze)droogvriezen
drûchlizze u (sjoch lizze)droogleggen
drûchmealledroogmalen
drûchmeitsje u (sjoch meitsje)droogleggen
drûchmelke u (sjoch melke)droogmelken
drûchreitsje u (sjoch reitsje)droogvallen
drûchrinne u (sjoch rinne)drooglopen
drûchsettedroogzetten
drûchsiede (sjoch siede)droogkoken
drûchskearedroogscheren
drûchswimme (sjoch swimme)droogzwemmen
drûchwriuwe u (sjoch wriuwe)droogwrijven
drûgedrogen
drûgjedrogen
druiedrogen
drukkedrukken
drummedrummen
dûbeldtearedubbelvouwen
dûbeljeverdubbelen
dûbeltearedubbelvouwen
duchtsjeduchten, vrezen
duellearjeduelleren
dûkeduiken
dûkeljebuitelen, duikelen
dûkjebeuken, indeuken
duldzjedulden
dumpedumpen
dúnjedeinen, draven, duinen vormen, op elkaar rijden van tochtige koeien
dúnjeie u (sjoch jeie)op elkaar rijden van tochtige koeien, sneeuwduinen vormen
dûnkerjedonker worden
dûnsjedansen
duorjeduren
dupearjeduperen
duplisearjedupliceren
dûsedouchen
dústeaanstoten, porren
duveljerazen, tieren, vloeken
duveljeie u (sjoch jeie)donderjagen
dûzeljeduizelen
dwaan doen
dwaledwalen
dwarreljedwarrelen
dweiledweilen, slenteren
dweiljedweilen
dwelmjedwelmen (bedwelmd raken), slenteren
dwepedwepen
dwersbongeljedwarsbomen
dwersdriuwe (sjoch driuwe)dwarsdrijven (koppig zijn)
dwerseidzjedwarsbomen, dwarsdrijven (koppig zijn)
dwersfuotsjevoeten krom naar buiten zetten (maaivoeten)
dwersikkerjedwarsbomen
dwerskopjedwarsbomen
dwerslizze (sjoch lizze)dwarsliggen
dwerspoatsjevoeten krom naar buiten zetten (maaivoeten)
dwêsteblussen
dwestgjeblussen
dwestjeblussen
dwyljeijlen
dykferhurdzjeverharden van wegen
dykferswierjeverzwaren van dijken
dykjebedijken
dykopmeitsje u (sjoch meitsje)herstellen van dijken
dykskoujedijkschouwen
dylgjedelgen
dynjedeinen
e-mailee-mailen
eachfernieleogen bederven
eachweidzjeaanschouwen (met plezier)
eageljeogen
eagjeogen, staren
ealgjebemerken, vermoeden
eameljeraaskallen, zaniken, zeuren
eandzjelammeren
eangjevrezen
earbiedigjeeerbiedingen
earjeeren
earmerkjeoormerken
earmoedzjeklagen
earmtakjelopend met ellebogen zwaaien
eartetellemuggenziften
eartsjeafgrazen
eartskifteuitzoeken
eartsoujezeven van erwten
easkjeeisen
eazjehozen, stortregenen
ebjeebben
effektuearjeeffectueren
effenjeeffenen
efterbliuwe (sjoch bliuwe)achterblijven
efterfolgjeachtervolgen
efterhâlde (sjoch hâlde)achterhouden
efterheljeachterhalen
efterkomme (sjoch komme)erachter komen, nazetten
efterlitte (sjoch litte)achterlaten
efterlizze (sjoch lizze)achterliggen
efterneiblaaietong uitsteken achter iemands rug om
efterneidraveachternarennen
efterneigean (sjoch gean)achternagaan
efterneikomme (sjoch komme)achternakomen
efterneikrûpeachternakruipen
efterneirinne (sjoch rinne)achternalopen
efterneiroppe (sjoch roppe)achternaroepen
efterneisettenazetten
efterneisitte (sjoch sitte)achternazitten
efterneisjen (sjoch sjen)achternakijken
efterneispringe (sjoch springe)achternaspringen
efterneistjoereachternasturen
efteroangean (sjoch gean)achternagaan
efteroankomme (sjoch komme)achteraankomen, achterblijven (geestelijk)
efteroanrinne (sjoch rinne)achteraanlopen
efteroerbûgeachteroverbuigen
efteroerfalle (sjoch falle)achterovervallen
efteroerslaan (sjoch slaan)achteroverslaan
efteroertommeljeachterovertuimelen
efteromsjen (sjoch sjen)achteromkijken
efteropkomme (sjoch komme)achteropkomen
efteropreitsje (sjoch reitsje)achteropraken
efterreitsje (sjoch reitsje)achterraken
efterride (sjoch ride)achteraan rijden
efterrinne (sjoch rinne)achterlopen
eftersitte (sjoch sitte)achternazitten, vervolgen
efterstean (sjoch stean)achterstaan
efterstelleachterstellen
efterútbiddevloeken
efterútbuorkjeachteruitboeren, achteruitgaan
efterútgean (sjoch gean)achteruitgaan
efterúthâlde (sjoch hâlde)achterhouden, verzwijgen
efterútride (sjoch ride)achteruitrijden
efterútrinne (sjoch rinne)achteruitlopen
efterútsetteachteruitzetten
efterútsjen (sjoch sjen)achteruitkijken
efterútsjitte u (sjoch sjitte)achteruitdeinzen
efterútstean (sjoch stean)achterstaan
efterútstelleachterstellen
efterynkomme (sjoch komme)achteropkomen, inhalen
efterynrinne (sjoch rinne)achteroplopen
egalisearjeeffenen, egaliseren
eidzjeeggen
eigenjetoe-eigenen, vorderen (opeisen)
eigenoanrêde (sjoch rêde)vervaardigen (zelf)
einevorderen (vooruitgaan)
einemelke u (sjoch melke)houden van eenden
einigjeeindigen
ejakulearjeejaculeren
ekartearjeecarteren (verwijderen)
eksaminearjeexamineren
eksekutearjeexecuteren
eksellearjeexcelleren
ekserpearjeexcerperen
eksersearjeexerceren
ekskommunisearjeexcommuniceren
ekskusearjeexcuseren
ekspediearjeexpediëren
eksperimintearjeexperimenteren
ekspirearjeexpireren
eksplisaerjeexpliceren
eksplisitearjeexpliciteren
eksplodearjeexploderen
eksploitearjeexploiteren
eksplorearjeexploreren
eksportearjeexporteren
eksposearjeexposeren
eksterminearjeextermineren (uitroeien; verdelgen)
ekstrahearjeextraheren
ekstrapolearjeextrapoleren
elektrifisearjeelektrificeren
elektrokutearjeelektrocuteren
elektrolysearjeelektrolyseren
elidearjeelideren (weglaten)
eliminearjeelimineren
emaljearjeemailleren
emansipearjeemanciperen
emigrearjeemigreren
emittearjeemitteren
emulgearjeemulgeren
endossearjeendosseren
enervearjeenerveren
engazjerjeengageren
enketearjeenquêteren
enluminearjeenlumineren (toevoegen van kleuren)
ensenearjeensceneren
ensilearjeensileren
entamearjeentameren
entûsjasmearjeenthousiasmeren
epilearjeepileren
erbarmjeerbarmen
ergerjeergeren, opmerken
ergjeopmerken
erkenneerkennen
erodearjeeroderen
erveerven
ervjeerven
eskalearjeescaleren
eskortearjeescorteren
etalearjeetaleren
etikettearjeetiketteren
etseetsen
etymologisearjeetymologiseren
evakuearjeevacueren
evaluearjeevalueren
evangelisearjeevangeliseren
evoluearjeevolueren
ezeljezwoegen
faazjefluisteren
fabrisearjefabriceren
fabrykjefabriceren, prutsen
faksearjeforceren, sarren
faksimilearjefaxen
faksinearjevaccineren
fakturearjefactureren
fâldzjevouwen
falefalen
falidearjevalideren
falle vallen
famjevrijen
fan 'e rinten libjerentenieren
fange vangen
fantasearjefantaseren
fanwegenkomme (sjoch komme)optreden (van gezag)
fariearjeafwisselen, variëren
farkjevaren
farre varen
farwolwinskevaarwelwensen
fasearjefaseren
fasettearjefacetteren (slijpen van facetten)
fasilitearjefaciliteren
fassinearjefascineren
fatsoenearjefatsoeneren
feantsjevervenen (veen worden)
fearjeveren
fearkebaljebadmintonnen
fearnjevierendelen
fechtevechten
fechtsjevechten
feeberêde (sjoch rêde)verzorgen van vee
feestfierefeestvieren
feesthâlde u (sjoch hâlde)feestvieren
feestjefeesten
fegevegen
fegeljevastbinden
fegetearjevegeteren
feie vegen
feilichstelleveiligstellen
feiljefalen, paren, veilen
feintsjejeie (sjoch jeie)flirten
felgjeploegen
felisitearjefeliciteren
feljebedriegen, foppen, verschalken
feminisearjefeminiseren
fentilearjeventileren
ferabbekaatsjeverliezen van geld met procederen
ferachtsjeverachten
feraffrontearjebeledigen
ferâldereverouderen
ferâlderjeverouderen
ferâldzjeverouderen
feralgemienisearjeveralgemenen
feralgemienjeveralgemenen
ferankerjeverankeren
ferantwurdzjeverantwoorden
ferarbeidzjeoverspannen (te veel werken), verwerken
ferassurearjeverzekeren
feravensearjebewegen
feravesearjebewegen
ferbaarnebranden, verbranden
ferbabbeljeverbabbelen
ferbaggeljevervenen (veen worden)
ferbakerjekoesteren, vertroetelen
ferbakkeverbakken
ferbalisearjeverbaliseren
ferbaljeverstoren
ferbanneverbannen
ferbargjevermorsen
ferbarreverbeuren
ferbasterjeverbasteren
ferbazeverbazen
ferbealgjeafwerken, overwerken (lichamelijk)
ferbêdzjeverbedden (van bed wisselen)
ferbeeldeverbeelden
ferbeeldzjeverbeelden
ferbefrachtsjevervrachten
ferbekjeoververtellen
ferbergje (sjoch bergje)verbergen, verhullen
ferbetterjeverbeteren
ferbeuleafbeulen, overwerken (lichamelijk)
ferbeuneoverwerken (lichamelijk)
ferbiddeoverhalen door te bidden of smeken
ferbiede (sjoch biede)verbieden
ferbiidzjeverwachten
ferbine (sjoch bine)verbinden, zwachtelen
ferbite (sjoch bite)verbijten
ferbjusterjemisleiden, verbijsteren
ferblaaieoverbabbelen
ferbliede (sjoch bliede)doodbloeden
ferbliidzjeverblijden
ferblikjeverbleken
ferblikkeverbleken
ferblineverblinden
ferbliuwe (sjoch bliuwe)verblijven
ferblomjeverbloemen
ferblomkjeverbloemen
ferblommeverbloemen
ferblynjeverblinden
ferbodzjeoverwerken (lichamelijk)
ferboelguodzjeveilen
ferboemeljeverboemelen
ferbouweverbouwen
ferbrâneverbranden
ferbrasjeverbrassen
ferbreedzjeverbreden
ferbreidzjeverbreien
ferbrekke (sjoch brekke)verbreken
ferbriede (sjoch briede)bederven door overmatig braden
ferbringe (sjoch bringe)verplaatsen
ferbrizeljeverbrijzelen
ferbroazeljeverbrokkelen
ferbroddeljeverbroddelen
ferbroeieblootstellen aan te veel warmte
ferbrokkeljeverbrokkelen
ferbruieverbruien
ferbrûkeverbruiken
ferbûgeverbuigen, vervoegen
ferbûgjeverbuigen, vervoegen
ferbûkjeterneerslaan
ferbûtsjeverruilen
ferbyldeverbeelden
ferbyldzjeverbeelden
ferdaagjeuitstellen, verdagen
ferdampeverdampen
ferdedigjeverdedigen
ferdekke (sjoch dekke)verbergen, vervangen van dakbedekking
ferdeleverdelen
ferdideldeintsjeverspillen
ferdideljeverlummelen
ferdieleverdelen
ferdierlikjeverdierlijken
ferdigenjeverdedigen
ferdiggeljein scherven vallen, verkwisten
ferdijevertikken, weigeren
ferdingeljeverkwisten
ferdiskontearjeverdisconteren
ferdistruwearjeslopen, vernielen
ferdivedearjevermaken (amuseren)
ferdizenjevervagen
ferdjerre verderven
ferdjipjeverdiepen
ferdobbeljeverdobbelen
ferdodzjeversuffen
ferdokterjeverdokteren (uitgeven aan dokters en medicijnen)
ferdomjeverdoemen
ferdommeverdoemen
ferdommenearjebederven
ferdonderjeverknoeien
ferdonderjeie (sjoch jeie)verknoeien
ferdouweverdragen, verkroppen
ferdôvjeverdoven
ferdowedrinke (sjoch drinke)bederven, vergaan
ferdraaieverdraaien
ferdrage (sjoch drage)verdragen
ferdrifkjeverdrijven
ferdrinke (sjoch drinke)verdrinken
ferdrinzeverdrinken laten
ferdrinzgjeverdrinken laten
ferdrinzjeverdrinken laten
ferdriuwe (sjoch driuwe)verdrijven
ferdroegjeverdrogen
ferdrôgjeverdromen
ferdrûgeverdrogen
ferdrûgjeverdrogen
ferdrukkeverdrukken
ferdûbeljeverdubbelen
ferdûbellûdzjeovergaan in een tweeklank
ferdúdlikjeverduidelijken
ferduorjedulden, overleven, verduren
ferduorsumjeverduurzamen
ferdútseverklaren
ferdútskjeverklaren
ferdwaan (sjoch dwaan)verdoen
ferdwaleverdwalen
ferdwine verdwijnen
ferdylgjeverdelgen
ferealjeveredelen, verliefd raken
ferearjevereren
ferearmjeverarmen, verbleken
ferearmoedzjeverarmen
fereaskjevereisen, vorderen
fereffenjevereffenen
ferefterjeachteruitgaan (slechter worden)
ferekerjeindelen in akkers
ferervevererven
ferervjevererven
ferfalle (sjoch falle)vervallen
ferfange (sjoch fange)vervangen
ferfarre (sjoch farre)verhuizen
ferfarskjeverversen
ferfeanjevervenen (veen worden)
ferfeantsjevervenen (veen worden)
ferfearjeververen (ruien)
ferfeestjefeestvieren tot je erbij neervalt
ferfelevervelen
ferfeljevervellen
ferfetsjehervatten
ferfierevervoeren
ferfijeverfoeien
ferfilmjeverfilmen
ferfiterjeverkwisten
ferfiterknotsjeverkwisten
ferfjurjevervuren (aantasten van hout)
ferflakjevervlakken
ferflaujeverflauwen
ferfleane (sjoch fleane)vervliegen
ferflechtigjevervluchtigen
ferfloeievervloeien
ferflokkevervloeken
ferfluorjevernieuwen van vloer of straat
ferfoar rinne (sjoch rinne)erin tuinen
ferfoarkjevorken (met vork verplaatsen)
ferfoarlikjevervroegen
ferfoarmjevervormen
ferfodzjeverfrommelen
ferfoegjevervoegen (tot iemand wenden)
ferfolgjevervolgen, verwezenlijken
ferfoljevervullen
ferfrette (sjoch frette)aanvreten
ferfrieze (sjoch frieze)bederven door vriezen
ferfrisjeverfrissen
ferfriskjeverfrissen
ferfrisseverfrissen
ferfrisseljevervlechten
ferfrjemdzjevervreemden
ferfrommeljeverfrommelen
ferfryskjeverfriesen (tot het Fries overgaan)
ferfuorjevervoederen (te veel voederen)
ferfynjeverfijnen
ferfyskjeverklappen, verklikken
ferfytseverkeerd fietsen
fergaljevergallen
fergaloppearjevergalopperen
fergapjevergapen
fergarjeopsparen, vergaren
fergasjevergassen
fergassevergassen
fergean (sjoch gean)vergaan
fergearjeopsparen, vergaderen, vergaren
fergeiebespotten, uitjouwen
fergelykjevergelijken
fergêstjevergisten
fergestjevergisten
fergieljevergelen
fergiftigjevergiftigen
fergjeeisen, vergen
ferglide (sjoch glide)verglijden
ferglimjeverliezen van glans (vergaan)
ferglimme u (sjoch glimme)verliezen van glans (vergaan)
ferglydzjeverglijden
fergnisjetooien, versieren
fergnissetooien, versieren
fergoadzjeverafgoden
fergoaievergooien
fergoedzjevergoeden
fergokkevergokken
fergriemeverbrassen, verknallen, verkwisten, verspillen
fergrienjevergroenen
fergriizjevergrijzen
fergrineverkniezen, wegkwijnen
fergripe (sjoch gripe)vergrijpen
fergroeievergroeien
fergroomjeverchromen
fergrutsjevergroten
fergrúzjevergruizelen
fergûcheljemisleiden
ferguldzjevergulden
fergunnebenijden, misgunnen
ferguodlikjevergoelijken
ferhaastigjeverhaasten
ferhaastjeverhaasten
ferhakstikjebespreken, geschikt maken, in orde brengen
ferhakstukjebespreken, geschikt maken, in orde brengen
ferhâlde (sjoch hâlde)verhouden
ferhandeljebespreken, verhandelen
ferhanneljebespreken, verhandelen
ferhânseljeverkwanselen
ferhantsjedoor de handen laten gaan van touw
ferharjeverkleumen
ferhaspeljeverhaspelen
ferhastigjebespoedigen
ferhastjebespoedigen
ferhavenjehavenen (beschadigen)
ferheakjevasthaken op een andere plaats
ferheareverhoren
ferhearlikjeverheerlijken
ferhearreverhoren
ferheegjeverhogen
ferheeljeverbergen, verhelen
ferheffetrots zijn, verheffen
ferheisterebederven
ferheisterjebederven
ferhelderjeverhelderen
ferheljeverplaatsen van een schip (verhalen)
ferhelpe (sjoch helpe)verhelpen
ferheuveljeverschrikken
ferhiereverhuren
ferhierjeverharen
ferhimmeljegoedpraten
ferhinderjebeletten, verhinderen
ferhingje (sjoch hingje)verhangen
ferhiperjeverkleumen
ferhippeverkleumen, vertikken, weigeren
ferhoasjebederven, verknoeien
ferhoasseljebederven, verknoeien
ferhoedzjeverhoeden
ferhollânskjeverhollandsen (veranderen; vertalen)
ferhongerjeverhongeren
ferhûddûkjeonderdrukken
ferhûdzjevervellen
ferhûgjeverheugen
ferhúgjeverheugen
ferhunehonen, verguizen
ferhûneloartsjeten onder gaan, verongelukken
ferhúnjebespotten, verguizen
ferhûntheiein de war schoppen
ferhuorkjeverhoeren
ferhurddraveverkwisten bij wedrennen
ferhurdride u (sjoch ride)verrijden (om een prijs schaatsen bij een wedstrijd)
ferhurdzjeverharden, verstokken
ferhúshimmeljeoverwerkt raken door de schoonmaak
ferhutseljeopschudden, verzitten
ferhúzjeverhuizen
ferhynstjebederven van land door te veel beweiding
ferhypoteekjeverhypothekeren
ferhypteekjeverhypothekeren
ferienigjeverenigen (ook verbroederen)
ferienjeverenigen (ook verbroederen)
ferienlikjevereenzamen
feriensumjevereenzamen
feriezeovereten
feriezjeovereten
ferifiearjeverifiëren
ferite u (sjoch ite)opeten, overeten, uitgeven aan eten
ferivigjevereeuwigen
ferjaan (sjoch jaan)vergeven
ferjeie (sjoch jeie)verjagen
ferjetterjeafpeigeren
ferjierjeverjaren (ook verlopen)
ferjilde (sjoch jilde)vergelden
ferjitte vergeten
ferjitterjeafpeigeren
ferjongeverjongen, vernieuwen
ferkâldzjeverkoelen, verkouden worden
ferkalkjeverkalken
ferkankerjeverkankeren
ferkarkjevervoeren met een kar
ferkasjeverkassen
ferkasseoverbluffen
ferkatseoverbluffen
ferkattemolkjebederven, verknoeien
ferkaveljeverkavelen
ferkeapje (sjoch keapje)verkopen
ferkeareverkeren
ferkeatseverkaatsen
ferkenneverkennen
ferketterjeverketteren
ferkettermintsjevervloeken
ferkieze (sjoch kieze)verkiezen
ferkjeldzjeziek worden van kou
ferklaaieverkleden
ferklamjekramp krijgen
ferklapbosseverbrassen
ferklapbusseverbrassen
ferklappeverklappen
ferklasjelaten overgaan (school)
ferklasselaten overgaan (school)
ferklearjeverklaren
ferkleie u (sjoch kleie)aanklagen
ferkletseverkletsen
ferkleureverkleuren
ferkleurjeverkleuren
ferkliemeverknoeien
ferklikkeverklikken
ferklinke u (sjoch klinke)versterven van geluid
ferkloffeverstuiken, verzwikken
ferklomjeverkleumen
ferklosseverstuiken, vertimmeren, verzwikken
ferklûmjeverkleumen
ferkniezewegkwijnen
ferknikkeverkwisten, weigeren
ferknipe (sjoch knipe)stukknijpen
ferknippeverknippen
ferknoeieverknoeien
ferknoffeljebederven (van de sfeer), verstuiken, verzwikken
ferknotsjeaaneenknopen
ferknûkeljeverkreukelen
ferknûkerjeverkreukelen
ferknûkjeverkreukelen
ferknûzestukknijpen
ferkoaitsje u (sjoch koaitsje)verkoken
ferkoaljeverkolen
ferkoarteverkorten
ferkoartsjeverkorten
ferkôkjeverkoken
ferkomme u (sjoch komme)bederven, omkomen
ferkommerjeverkommeren
ferkrantsjerondvertellen
ferkrêftsjeverkrachten
ferkrije (sjoch krije)verkrijgen
ferkringe (sjoch kringe)verdringen
ferkroadzjeverhuizen
ferkrommeljeverkruimelen
ferkropjeverkroppen
ferkrotsjeverkrotten
ferkrûpewegkruipen
ferkundigjeverkondigen
ferkuoljeverkoelen
ferkwânseljeverkwanselen, verruilen
ferkwikkeverkwikken
ferkwinewegkwijnen
ferkwistjeverkwisten
ferladeoverladen, verladen
ferlakkebeetnemen, verlakken
ferlamjeverlammen
ferlangjebegeren, verlangen, verlengen
ferlânjeverlanden (tot land maken)
ferlaskjeverdunnen
ferlatsjeverplaatsen van daklatten, vervangen van daklatten
ferleagenjeverloochenen
ferleanjeuitbetalen aan loon, verlonen
ferleareverleren
ferleegjeverlagen
ferleskjeverdunnen
ferlet hawwe (fan) (sjoch hawwe)behoeven (nodig hebben)
ferletsjeverhinderen
ferletteverhinderen
ferleugenjeverloochenen
ferlibjeoverleven
ferlichteverlichten (minder zwaar maken)
ferlichtsjeverlichten (minder zwaar maken)
ferliderjeversukkelen
ferliede (sjoch liede)misleiden, verleiden
ferlieneverlenen
ferlieze verliezen
ferligevoorliegen
ferlijete gronde gaan, verzwakken
ferlikenjevergelijken
ferlingeverlengen
ferlingjeverlengen
ferlitte (sjoch litte)verlaten
ferlizze (sjoch lizze)verleggen, verliggen
ferljochtsjeverhelderen, verlichten
ferloaikjeverluieren
ferloaiterjeverluieren
ferloegjeverstapelen
ferloeieverstapelen
ferloftigjeeen luchtje scheppen, verluchtigen
ferlokjeverlokken
ferlosboartsjetikkertje met verlos-spelen
ferlosseverlossen
ferlotsjeverloten
ferloveverloven
ferluchtsjeluchten
ferluftigjeeen luchtje scheppen, verluchtigen
ferluiterjeverluieren
ferlûke (sjoch lûke)vertrekken
ferlulleverlullen
ferlustigjeverlustigen
ferlykjeegaliseren, vergelijken
ferlytsjeverkleinen
fermalefoppen, overhalen (bepraten), verkwisten
fermâlkjeverkwisten
fermanjemoed vatten, vermannen
fermannichfâldigjevermenigvuldigen
fermaskjeverkwisten
fermasterjeverdokteren
fermeagerjevermageren
fermealevermalen
fermeallevermalen
fermearderjevermeerderen
fermeitsje (sjoch meitsje)vermaken (amuseren; anders maken)
fermeldevermelden
fermelke u (sjoch melke)vermelken
fermieljemelken van een koe verminderen
ferminderjeverminderen
ferminge (sjoch minge)vermengen
fermintearjefermenteren
fermjirkjeverrekken (van de kou)
fermjoksjeverkwisten, vermengen
fermjuksjeverkwisten
fermoaikjemooier maken, verbloemen
fermoanjevermanen
fermoardzjevermoorden
fermoarzeljevermorzelen
fermoasjemuf worden
fermodderjevervuilen
fermoedsoeneverzoenen
fermoedsoenjeverzoenen
fermoedzjevermoeden
fermoffeljewegmoffelen
fermôgeljevermolmen
fermôgjevermolmen
fermomjevermommen
fermotsjeverspillen
fermuozjevermorsen
fermurvjeoverhalen, vermurwen
fermûzjedoor muizen vernield worden
fermynjete hoog bieden (bij mijnen)
fermytsjevermijten (bederven door mijt)
fernaaievernaaien (verkeerd naaien)
fernacheljevernachelen
fernachtsjeovernachten
fernaujevernauwen
ferneamevernoemen
ferneareverdragen
ferneatigjevernietigen
fernederjevernederen
ferneiljevernagelen
ferneukebedriegen, verneuken
ferneuljeverkwisten
ferneveljevernevelen
fernielevernielen
fernijevernieuwen, waarschuwen
fernikkeljevernikkelen
fernimme (sjoch nimme)vernemen
fernoegjevermaken (amuseren), voldoen (betalen)
fernoeievermaken (amuseren), voldoen (betalen)
fernoflikjeveraangenamen
fernuverjeverbazen
feroardieleveroordelen
feroardieljeveroordelen
feroarjeveranderen
feroarsaakjeveroorzaken
feroatmoedigjeverootmoedigen (nederig gedragen)
feroverjeveroveren
ferpachtsjeverpachten
ferpakkeverpakken
ferpangeljeverkwanselen
ferpânjeverpanden
ferpankoekbakkeverkwisten
ferpankoekjeverspillen
ferpartjeverdelen
ferpartsjeverdelen
ferpatseverpatsen
ferpegeljemeten van kleine hoeveelheden
ferpesteverpesten, verstieren, verzieken
ferpestjeverpesten, verstieren, verzieken
ferpieleverkwisten
ferpikeljeverkleumen, verpekelen
ferpimpeljeverpimpelen
ferpingeljeverkwanselen
ferplakkeverplaatsen
ferplantsjeverplanten
ferpleatseverplaatsen
ferpleegjeverplegen
ferpletsjeverpletten
ferpletterjeverpletteren
ferplichteverplichten
ferplichtsjeverplichten
ferpoazjeverpozen
ferpoepeljeverbrassen
ferpoffeweigeren
ferpopjeverpoppen, verwennen
ferpopkjeverpoppen, verwennen
ferpotsjeverpotten
ferprateverpraten
ferpûdeljeverbroddelen
ferpûstpelskjeverkwisten
ferpypkjeoproken met een pijp
ferraneomsmelten
ferraskjebetrappen, verrassen
ferrassebetrappen, verrassen
ferrêdzjescheuren door droogte, verdrogen
ferreineverregenen
ferreizgjeverreizen
ferrekke (sjoch rekke)verrekken
ferrekkenjeverrekenen
ferreppeverroeren
ferride u (sjoch ride)verrijden
ferriede (sjoch riede)verraden
ferrifeljebedriegen, foppen, verschalken
ferrikjebederven door rook
ferrinkelroaieverboemelen
ferrinne (sjoch rinne)verlopen
ferrinnewearjevernielen, verwaarlozen
ferrjochtsjeverrichten
ferroastjeverroesten
ferroereverroeren
ferromjeopluchten, verruimen
ferrosseverkwanselen, verruilen
ferrotsjeverrotten
ferruiljeverruilen
ferrustkjeverroesten
ferrykjebederven door rook, verrijken
fersaakjeverzaken
fersaggerynjebezwijken door chagrijn
fersakeverzaken
fersakjeverzakken
fersâltsjeverzouten
fersammeljeverzamelen
fersânjeverzanden
ferseagjeverzagen
fersêdzjeverzadigen
fersêftsjeverzachten
fersegeljeverzegelen
fersekerjeverzekeren
fersekjein andere zakken doen
fersetteverzetten
fersideboartsjeverstoppertje spelen
fersidebringe (sjoch bringe)verstoppen
fersidehâlde u (sjoch hâlde)apart houden, verborgen houden
fersidekrûpenaar bed gaan, wegkruipen
fersideplakboartsjeverstoppertje spelen
fersiede u (sjoch siede)verkoken
fersiedzjeuitzaaien
fersiereversieren
fersierjeversieren
fersigedroog worden door uitdruipen
fersigeljeverzegelen
fersiigjedroog worden door uitdruipen
fersikerjeverzekeren
fersileverzeilen
fersiljeverkwisten, verstrooien
fersinke u (sjoch sinke)verzinken
fersinnevergissen
fersitte u (sjoch sitte)verzitten, voorbij laten gaan
fersizze u (sjoch sizze)toezeggen
fersjen (sjoch sjen)verkijken
fersjitte (sjoch sjitte)verschieten
fersjonge u (sjoch sjonge)uitloven van een zangprijs, verzingen (verkeerd zingen)
fersjouweversjouwen
ferskaaieverbasteren, verschuiven
ferskaffeverschaffen
ferskeleverschillen
ferskelle u (sjoch skelle)uitschelden
ferskerpjeverscherpen
ferskeukeverschikken
ferskiede u (sjoch skiede)sterven, verscheiden
ferskierjevervalen
ferskikkeverschikken
ferskilleverschillen
ferskimmeljeverschimmelen
ferskineverkleuren, verschijnen
ferskite (sjoch skite)verkwisten
ferskjinjeverschonen
ferskodzjeopschudden
ferskoppeverschoppen
ferskoweverschuiven
ferskraaljeverschralen
ferskreppeoverwerken (lichamelijk)
ferskrikke (sjoch skrikke)verschrikken
ferskriuwe (sjoch skriuwe)verschrijven
ferskroeieverschroeien, verzengen
ferskrokjeuitdrogen
ferskrompeljeverschrompelen
ferskronfeljeverschrompelen
ferskûlboartsjeverstoppertje spelen
ferskûleboartsjeverstoppertje spelen
ferskûljeverschuilen
ferskuorreverscheuren
ferslaan (sjoch slaan)verslaan
ferslaavjeverslaven
ferslachtsjeafslachten
ferslampampjeverlummelen, verslampampen
fersleaukjeveronachtzamen
fersleiferjeverkwanselen, verruilen
ferslepeverslepen
fersliepe (sjoch sliepe)verslapen
ferslimjeverergeren
ferslineverslinden
ferslingerjeverslingeren
ferslite (sjoch slite)verslijten
fersloereversloffen, verwaarlozen
ferslofjeversloffen
ferslokkeverslikken
ferslopjeverslappen
ferslykjedichtslibben
fersmaadzjeversmaden
fersmachtsjeversmachten
fersmeieversmeden
fersmeljeversmallen
fersmelte (sjoch smelte)versmelten
fersmite u (sjoch smite)aborteren, afwijzen, wegsmijten
fersmoareversmoren
fersmoargjevervuilen
fersmoarkjevervuilen
fersmokeverroken
fersnakkeverspreken
fersnappeverspreken
fersnije u (sjoch snije)versnijden
fersnipeljeversnipperen
fersnobjeversnoepen
fersnústerjevervuilen, verwaarlozen
fersoaljeverzolen
fersoargjeverzorgen
fersoarjeverdampen, verdorren, verdrogen
fersoberjeversoberen
fersoeneverzoenen
fersoenjeverzoenen
fersomjeverzuimen
ferspanneveranderen van spanning
ferspeldzjeverspelden (anders spelden)
ferspielewegspoelen
ferspijeverachten
ferspikerjeverspijkeren
fersplinterjeversplinteren
ferspoarebesteden aan reizen per trein
ferspranteljevertakken
fersprekke (sjoch sprekke)verspreken
ferspriede (sjoch spriede)verspreiden
ferspringe (sjoch springe)verspringen
ferspuieverachten
ferspyljeverbeuren, verspelen
ferstâleverstellen (van kleding)
ferstâljeverplaatsen naar een andere stal, verstellen (van kleding)
ferstappeverstappen
ferstean (sjoch stean)verstaan
ferstedskjeverstedelijken
ferstekke u (sjoch stekke)versteken (anders steken), verstoppen
ferstelleverstellen
fersterkjeversterken
fersteureverstoren
fersteurjeverstoren
ferstevigjeverstevigen
ferstienjeverstenen
ferstiivjeverstijven
ferstikkeverstikken
ferstiljeverstillen
ferstjerre (sjoch stjerre)overlijden
ferstjitte (sjoch stjitte)verstoten
ferstjoereversturen
ferstjurjestollen
ferstoarmjevernield worden door storm
ferstokeverstoken
ferstomjeverstommen
ferstompeverstompen, verstoten
ferstompjestomp maken, versuffen
ferstopjeverstoppen, wegbergen
ferstoveverkoken
ferstoweverstuiven
ferstrekkeverstrekken
ferstrike (sjoch strike)verstrijken
ferstrikjeverstrikken
ferstruieverstrooien
ferstrûpeverkleden
ferstûkjeverstuiken
fersulverjeverzilveren
fersuorjeverzuren
fersûpeverzuipen
fersuterjeverslonzen, verwaarlozen
ferswakjeverzwakken
ferswarreoverbluffen
ferswetseoverbluffen
fersweveverdwijnen
ferswierjeverzwaren
ferswietsjeveraangenamen
ferswijeverzwijgen
ferswikkeverzwikken
ferswine (sjoch swine)verdwijnen
ferswolgjeverzwelgen
fersykje (sjoch sykje)verzoeken
fertaastemistasten, vergrijpen
fertakjevertakken
fertaleverklaren, vertalen
fertarreverteren
ferteisterjebeschadigen
fertellevertellen
ferteuteljeverklappen
ferteutsjeverklappen
ferticheljeafzanden
fertiezeverwarren
fertiezjeverwarren
fertiigjeoverlijden, wegkwijnen
fertiizjeverwarren
fertijeontijdig kalveren
fertillevertillen
fertimmerjevertimmeren
fertinjeverdunnen, vertinnen
fertinke (sjoch tinke)verdenken
fertizeverwarren
fertjirmjewegkwijnen
fertoaljeverflensen, verleppen
fertoarjeverdorren
fertoarkjeomkomen, verspreid worden, verworden
fertoarstgjeomkomen van dorst, verdorsten
fertoarstjeomkomen van dorst, verdorsten
fertoevjevertoeven
fertoffeljeonderdrukken
fertôgjeverslepen, wegslepen
fertokjeverleiden
fertolkjevertolken
fertoskjewisselen van tanden
fertraagjevertragen
fertraapjevertrappen
fertreastgjevertroosten
fertreastjevertroosten
fertrêdzjevertreden
fertrekke (sjoch trekke)vertrekken
fertribeljeverspelen
fertrijedûbeljeverdriedubbelen
fertriuwe u (sjoch triuwe)afschaffen, verstoten, wegduwen
fertrouwevertrouwen
fertsjen (sjoch tsjen)vertrekken
fertsjinjeverdienen
fertsjinwurdigjevertegenwoordigen
fertsjokjedikker worden
fertsjusterjeverduisteren
fertsjustermoanjeverdonkeremanen
fertsjutskjemeedelen, verduidelijken, verklaren
fertutearzjeomkomen, verworden
fertwifeljevertwijfelen
fertwirjewegdwarrelen
fertwjirjewegdwarrelen
ferûnderstelleveronderstellen
ferûngelokjeverongelukken
ferûngelykjeverongelijken
ferûngemakjeverongelukken
ferûnsuverjeverontreinigen
ferûntskuldigjeverontschuldigen
fervjeschilderen, verven
ferwaaieverwaaien
ferwaakse (sjoch waakse)vergroeien
ferwaarjeverweren
ferwaarleazgjeverwaarlozen
ferwaarloazgjeverwaarlozen
ferwaarmjeverwarmen
ferwâdzjevertrappen
ferwarreverwarren
ferwaskje u (sjoch waskje)verwassen
ferwedzjeverwedden
ferweevjeverweven
ferwegebewegen
ferweidzjeverweiden
ferwerpe (sjoch werpe)verwerpen
ferwetterjeverwateren
ferwêzentlikjeverwezenlijken
ferwiderjeverwijderen, weghalen
ferwierjeverweren
ferwiidzjeverwijden
ferwijedoemen, verdoemen
ferwikseljeverwisselen
ferwineverbinden
ferwinskeverwensen
ferwinskjeverwensen
ferwisjebevestigen
ferwiskjeuitwissen
ferwissigjeovertuigen
ferwite (sjoch wite)verwijten
ferwittigjeverwittigen
ferwizeverwijzen
ferwoasteverwoesten
ferwoastgjeverwoesten
ferwoestjeverwoesten
ferwolkomjeverwelkomen
ferwonderjeverwonderen
ferwrâldskjeverwereldlijken
ferwringe u (sjoch wringe)verwringen
ferwrottekapot werken
ferwûnderjeverwonderen
ferwûnjeverwonden
ferwurde (sjoch wurde)verworden
ferwurdzjeverwoorden
ferwurkjeverwerken
ferwylderjeverwilderen
ferwyldjeie (sjoch jeie)verboemelen
ferwylgjeverwelken
ferwylkjeverwelken
ferwynderjeverwaaien
feryljevereelten
fêstbine (sjoch bine)vastbinden
fêstbite (sjoch bite)vastbijten
fêstdraaievastdraaien
fêstdwaan (sjoch dwaan)vastdoen
fêstfiterjevastsnoeren (van veters)
fêstfrieze (sjoch frieze)vastvriezen
fêstgripe (sjoch gripe)vastgrijpen
fêstgroeievastgroeien
fêsthâlde (sjoch hâlde)vasthouden
fêstheakjevasthaken
festigjevestigen
fêstigjevestigen
festjevasten
fêstjevasten
fêstkeppeljevastkoppelen
fêstklamjevastklampen, vastklemmen
fêstklammevastklampen, vastklemmen
fêstklammerjevastklampen, vastklemmen
fêstklampevastklampen, vastklemmen
fêstklampjevastklampen, vastklemmen
fêstknipe (sjoch knipe)vastknijpen
fêstknoopjevastknopen
fêstknopevastknopen
fêstknotsjevastknopen
fêstlizze (sjoch lizze)vastleggen, vastliggen
fêstmeitsje (sjoch meitsje)bevestigen (vastmaken)
fêstneiljevastnagelen
fêstnytsjevastnieten
fêstplakkevastkleven, vastplakken
fêstpratevastpraten
fêstprippeopprikken, vastprikken
fêstreitsje (sjoch reitsje)vastraken
fêstrinne (sjoch rinne)vastlopen
fêstroastkjevastroesten
fêstrustkjevastroesten
fêstsettevastzetten
fêstsitte (sjoch sitte)vastzitten
fêstsjitte (sjoch sjitte)vastschieten
fêstskroevevastschroeven
fêstskroevjevastschroeven
fêstspikerjevastspijkeren
fêstspjeldzjevastspelden
fêststean (sjoch stean)vaststaan
fêststellevaststellen
fêsttraapjevasttrappen
fêstwâdzjevasttrappen
fêstwoarteljevastwortelen
fetfuorjevetmesten
fetmestevetmesten
fetweidzjevetweiden (vetmesten)
feugeljevastbinden
fiattearjefiatteren
fibrearjevibreren
fideljevioolspelen
fideobeljevideobellen
fideoskiljevideobellen
fiedevoeden
fielevoelen
fiemjebegrijpen, doorgronden
fierder trêdzjevoortschrijden
fierevieren, voeren (strijd)
fierkjeturen
fierljeppepolsstokverspringen
fiersjen (sjoch sjen)verkijken, verzien
fiersjitte u (sjoch sjitte)verschieten
fierspringe (sjoch springe)verspringen
figuerevervaardigen
figuerseagjefiguurzagen
figurearjefigureren
fiisbekjevuilbekken
fiispratevuilbekken
fiivjevijven (spel)
fiksearjefixeren
filearjefileren
filleafpersen, villen
filmjefilmen
filosofearjefilosoferen
filterjefilteren
filtrearjefilteren, filtreren
fimeljefriemelen, frutselen, knutselen
fimeltiizjeruziën
finansierjefinancieren
fine vinden
fingearjefingeren
fingerjevingeren
finjettearjevignetteren
fioeleseagjezagen op de viool (raspen)
fisitearjevisiteren
fiskjevissen
fisualisearjevisualiseren
fitaminearjetoedienen van vitamines
fiterdollegraven van kweek uit de grond
fiterjeaansporen, dichtrijgen met een veter, knevelen, volhouden
fiterknotsjebeuzelen
fitseantwoorden (bits; kortaf), vitten
fittevitten
fizeljevijzelen
fjochtevechten
fjochtsje vechten
fjoerspuievuurspuwen
fjouwerjegalopperen
fjuchtevechten
fjuchtsjevechten
fjurjevuren
fjurkestokevuurtje stoken
flaagjeveranderlijk zijn van windrichting, vlaggen
flaaibekjeslijmen (aardig doen)
flaaieslijmen (aardig doen), vleien
flaaikjeslijmen (aardig doen)
flaaksrûpeljerepelen van vlas
fladderjefladderen
flagellearjeflagelleren (geselen; tuchtigen)
flagjevlaggen
flakkerjeflakkeren
flambearjeflamberen
flamjevlammen
flamkjefonkelen
flanearjeflaneren
flankearjeflankeren
flânzjeflansen
flappeflappen
flaterjefouten maken
flattearjeflatteren
fleane vliegen
flechtsje vlechten
flechtsje (regelmjittich)vluchten
fleksibilisearjeflexibiliseren
fleugeljevastbinden
fliejeie (sjoch jeie)vlooien vangen
fliemeflemen, vleien
fliemkjeflemen, vleien
flijevlijen
flikflaaieflikflooien
flikfloaieflikflooien
flikkerjeflikkeren
flimerjeblinken
flinterknippeverlummelen
flippeflippen, floepen
flirteflirten
flitterjedruk heen en weer lopen, keilen
floeievloeien
floepefloepen
floitsjefluiten
flokkevervloeken, vloeken
floppefloppen
florearjefloreren
flotsjevlotten
flouwejokken
fluitsjefluiten
fluitspyljefluit spelen
fluktuearjefluctueren
fluoresearjefluoresceren (licht uitstralen)
fluoridearjefluorideren (fluor toevoegen)
fluorjebestraten, vloeren
flústerjefluisteren
flybjekwijlen
flybkjespugen, spuwen
flymjevlijmen
fnitteljebeuzelen, drentelen
foar jin út triuwe (sjoch triuwe)voortduwen
foarbakkevoorbakken
foarbehâlde u (sjoch hâlde)voorbehouden
foarbeskiede u (sjoch skiede)voorbeschikken
foarbeskikkevoorbeschikken
foarbetingjevoorbedingen
foarbine (sjoch bine)voorbinden
foarbliuwe (sjoch bliuwe)voorblijven
foarbriede (sjoch briede)voorbraden
foarbringe (sjoch bringe)voorbrengen (bij de rechter), voordragen
foarbydravevoorbijrennen
foarbyfytsevoorbijfietsen
foarbygean (sjoch gean)voorbijgaan
foarbyglydzjevoorbijglijden
foarbykomme u (sjoch komme)passeren, voorbijkomen
foarbyleareovertreffen in het leren
foarbyparteoverslaan (bij verdelen)
foarbypartsjeoverslaan (bij verdelen)
foarbyprateoverreden
foarbyride u (sjoch ride)voorbijrijden
foarbyrinne u (sjoch rinne)voorbijlopen
foarbysjen (sjoch sjen)over het hoofd zien
foarbysjitte u (sjoch sjitte)voorbijschieten
foarderjeopeisen, vorderen (vooruitgaan)
foardrage (sjoch drage)voordragen
foardroegjevoordrogen
foardûnsjevoordansen
foardwaan (sjoch dwaan)voordoen
foareidzjeeggen voor het zaaien
foarfalle u (sjoch falle)gebeuren, voorvallen
foarferwaarmjevoorverwarmen
foarfielevoorvoelen
foarfloeievoorvloeien
foarflouwevoorjokken
foargean (sjoch gean)voorgaan
foarhâlde (sjoch hâlde)voorhouden
foarhawwe (sjoch hawwe)voorhebben
foarhearregeluiden horen die een gebeurtenis aankondigen
foarheljenaar voren halen
foarite u (sjoch ite)vooraf eten
foarjaan (sjoch jaan)voorwenden
foarkeareverhinderen
foarkimevoorkiemen
foarkjevorken (met vork verplaatsen)
foarkomme (sjoch komme)voorkomen
foarkomme (sjoch komme)voorkomen
foarkringe (sjoch kringe)voordringen
foarkymjevoorkiemen
foarlêze (sjoch lêze)voorlezen
foarliede (sjoch liede)voorleiden
foarligevoorliegen
foarlizze (sjoch lizze)voorleggen, voorliggen
foarljochtsjevoorlichten
foarlûke (sjoch lûke)voortrekken
foarmeanevoormaaien
foarmelke u (sjoch melke)voormelken
foarmjaan (sjoch jaan)vormgeven
foarmjevormen
foarnimme (sjoch nimme)voornemen
foaroangean (sjoch gean)vooraangaan
foaroerbûgevooroverbuigen
foarôfgean (sjoch gean)voorafgaan
foaropstellevooropstellen
foarornearjevoorbestemmen
foarpratetoespreken, voorspiegelen, wijsmaken
foarpreekjevoorspiegelen
foarpriuwe (sjoch priuwe)voorproeven
foarprogrammearjevoorprogrammeren
foarrekkenjevoorrekenen
foarride (sjoch ride)voorrijden
foarrinne (sjoch rinne)voorlopen
foarroppe u (sjoch roppe)dagvaarden, oproepen
foarsettevoorzetten
foarsilevoorzeilen
foarsitte (sjoch sitte)voorzitten
foarsitterjepresideren, voorzitten
foarsizze (sjoch sizze)voorzeggen
foarsizze (sjoch sizze)voorspellen
foarsjen (sjoch sjen)voorzien
foarsjitte (sjoch sjitte)voorschieten
foarsjonge (sjoch sjonge)voorzingen
foarskriuwe (sjoch skriuwe)voorschrijven
foarslaan u (sjoch slaan)voorslaan
foarsmite u (sjoch smite)tegenwerpen, voorstellen
foarsnije (sjoch snije)voorsnijden
foarsortearjevoorsorteren
foarspannevoorspannen
foarspegeljevoorspiegelen
foarspellevoorspellen
foarspielevoorspoelen
foarsprekke u (sjoch sprekke)verdedigen, voorspreken
foarspyljevoorspelen
foarstean (sjoch stean)voorstaan
foarstellevoorstellen
foarstimmevoorstemmen
foarstride u (sjoch stride)strijden voor iets
foartrekke (sjoch trekke)voortrekken
foarútarbeidzjevooruitwerken
foarútbestellevooruitbestellen
foarútbeteljevooruitbetalen
foarútbringe (sjoch bringe)bevorderen, verbeteren, vooruitbrengen
foarútbuorkjevooruitboeren, vooruitgaan
foarútdravevooruitrennen
foarútgean (sjoch gean)vooruitgaan
foarúthelpe u (sjoch helpe)vooruithelpen
foarútite u (sjoch ite)vooruiteten
foarútjaan u (sjoch jaan)voorsprong geven (bij een spel)
foarútkomme (sjoch komme)vooruitkomen
foarútprakkesearjeoverpeizen van de toekomst
foarútride (sjoch ride)vooruitrijden
foarútrinne (sjoch rinne)vooruitlopen
foarútsettevooruitzetten
foarútsjen (sjoch sjen)vooruitkijken, vooruitzien
foarútsjitte u (sjoch sjitte)vooruitschieten
foarútskreppevooruitwerken
foarútspringe u (sjoch springe)vooruitspringen
foarútstekke u (sjoch stekke)vooruitsteken
foarútstjoerevooruitsturen
foarútstribjevooruitstreven
foarútstykjevooruitsteken
foarúttinke u (sjoch tinke)vooruitdenken
foarúttriuwe (sjoch triuwe)vooruitduwen
foarútwrottevooruitploeteren
foarútwurkjevooruitwerken
foarwaarmjevoorwarmen
foarweakjevoorweken
foarweidevoorweiden
foarweidwaan (sjoch dwaan)afdoen van kleding
foarweidzjevoorweiden
fodzjefrommelen
foegjevoegen
foerazjearjefoerageren
foeterjefoeteren
fokseljelopen op een sukkeldraf
folboarnevolgieten (met drank)
folbringe (sjoch bringe)volbrengen
foldwaan (sjoch dwaan)voldoen
folgjevolgen
folhâlde (sjoch hâlde)volhouden
foljevullen
foljitte u (sjoch jitte)volgieten (met drank)
folksdûnsjevolksdansen
follybaljevolleyballen
folpropjeopproppen, volproppen
folskinke (sjoch skinke)volschenken
folsmite (sjoch smite)volgooien
folstean (sjoch stean)volstaan
folstreamevolstromen
foltôgjevolsjouwen, voltooien
foltrekke (sjoch trekke)voltrekken
foltriuwe (sjoch triuwe)volproppen, volstoppen
foltropjevolstoppen
fonduëfonduen
forinzjeforenzen
formalisearjeformaliseren
formattearjeformatteren
formearjeformeren
formulearjeformuleren
forsearjeforceren
fosforessearjefosforesceren
fotografearjefotograferen
fotteldrafkjelopen op een sukkeldraf
fraachlearecatechiseren
frachtfarre (sjoch farre)vracht varen
frachtride (sjoch ride)vrachtrijden
fragelearecatechiseren
fragmintearjefragmenteren
frankearjefrankeren
frappearjefrapperen
fraudearjefrauderen
freedzjeafrasteren
freegjevragen
freezjevrezen
fretsjefretten (met een fret op konijnen jagen)
frette vreten
fretterjefretten (met een fret op konijnen jagen)
frezevrezen
frieze vriezen
frijevrijen
frijfjochtsje (sjoch fjochtsje)vrijvechten
frijhâlde u (sjoch hâlde)openhouden, vrijhouden
frijkomme (sjoch komme)ontsnappen
frijlitte (sjoch litte)vrijlaten
frijpleitsjevrijpleiten
frijskattekwijtschelden, vrijspreken
frijsprekke (sjoch sprekke)vrijspreken
frijstellevrijstellen
frijwarjevrijwaren
frisseljevlechten
frommeljefrommelen
fruchtnimme (sjoch nimme)aborteren
fruchtôfnimme (sjoch nimme)aborteren
frustrearjefrustreren
fûgelfange (sjoch fange)vogels vangen
fûgelflappevogels vangen met een net
fûgeljevogelen
fûgelmelke (sjoch melke)vogels houden voor de eieren
fûillearjefouilleren
fûkebreidzjeknopen van een fuik
fûkenaaieknopen van een fuik
fulminearjefulmineren
fundearjefunderen
fungearjefungeren
fûnisjevonnissen
funksjonearjefunctioneren
fuorgjemaken van greppels
fuorjevoeren (eten geven)
fuormanjemennen van een wagen, voorman zijn
fuortarbeidzjeverderwerken, voortzetten van het werk
fuortbaljewegjagen
fuortbannewegjagen
fuortblazewegblazen
fuortbonsjoerewegsturen
fuortbreidzjevoortborduren
fuortbringe (sjoch bringe)begraven, wegbrengen
fuortbruieweglopen (smeren), wegwerpen
fuortbuorkjevoortboeren
fuortdonderjewegsmijten
fuortdrage (sjoch drage)wegdragen
fuortdravevoortdraven, weghollen
fuortdriuwe (sjoch driuwe)wegdrijven
fuortduorjevoortduren
fuortdwaan (sjoch dwaan)wegdoen
fuortfarre u (sjoch farre)voortvaren, wegvaren
fuortfierewegvoeren
fuortfiterjeaandrijven, voortzwepen
fuortfleane (sjoch fleane)wegvliegen
fuortflechtsjewegvluchten
fuortfloeiewegvloeien
fuortfrette u (sjoch frette)doorvreten
fuortfytsewegfietsen
fuortgean (sjoch gean)weggaan, wegtrekken
fuortglide (sjoch glide)wegglijden
fuortglûpewegsluipen
fuortglydzjewegglijden
fuortgrave (sjoch grave)weggraven
fuortheljeverplaatsen van een schip (verhalen)
fuorthelpe u (sjoch helpe)voorthelpen, vooruithelpen
fuorthoaiedoormodderen
fuortjaan (sjoch jaan)weggeven
fuortkassebannewegsturen
fuortkegeljewegkegelen
fuortkomme (sjoch komme)wegkomen
fuortkrije u (sjoch krije)wegkrijgen
fuortkroadzjevoortsukkelen
fuortkrukkevoortlopen op krukken
fuortkrûpewegkruipen
fuortlaitsje u (sjoch laitsje)weglachen
fuortlêze u (sjoch lêze)doorlezen
fuortlibjevoortleven
fuortliede (sjoch liede)wegleiden
fuortlûke (sjoch lûke)wegtrekken
fuortmeanewegmaaien
fuortmuozjewegmoffelen
fuortpieledoorwerken
fuortplantsjevoortplanten
fuortprakkesearjewegpraten
fuortpratewegpraten
fuortreagjeverdrijven, wegjagen
fuortrêde (sjoch rêde)weghelpen
fuortreitsje (sjoch reitsje)wegraken
fuortride (sjoch ride)wegrijden
fuortrinne (sjoch rinne)weglopen
fuortsettewegzetten
fuortsizze u (sjoch sizze)doorvertellen
fuortsjen (sjoch sjen)wegkijken
fuortsjitte (sjoch sjitte)wegschieten
fuortskaaiewegslingeren
fuortskeineafschepen
fuortskikkewegzenden
fuortskoppewegschoppen
fuortslaan (sjoch slaan)wegslaan
fuortslagjevertrekken
fuortslepewegslepen
fuortslûpe (sjoch slûpe)wegsluipen
fuortsmite u (sjoch smite)verwijderen, weggooien, wegsmijten
fuortsnije (sjoch snije)wegsnijden
fuortsoargjeweggaan met tegenzin
fuortspringe (sjoch springe)wegspringen
fuortstekke u (sjoch stekke)vertrekken
fuortsterkjesterken
fuortstimmewegstemmen
fuortstjoerewegsturen
fuortstrike u (sjoch strike)wegspoeden
fuortstrûpeuit de voeten maken
fuortswikkewegslingeren
fuorttôgjewegslepen
fuorttraapjewegtrappen
fuorttriuwe (sjoch triuwe)wegduwen
fuorttsjen (sjoch tsjen)wegtrekken
fuorttyljevoorttelen
fuortwaaiewegwaaien
fuortwerpe (sjoch werpe)wegwerpen
fuortwreidzjevoorttelen
fuotbaljevoetballen
fuotfeie u (sjoch feie)voeten vegen
fuotfrijevoetjevrijen
fuotsjefrijevoetjevrijen
fusearjefuseren
fûstkjehandenschudden
fuzearjefuseren
fykjesnijden
fyljevijlen
fynhakjefijnhakken
fynhakseljefijnhakken
fynknipe (sjoch knipe)fijnknijpen
fynmeallefijnmalen
fynmeitsje u (sjoch meitsje)fijnmaken, stukmaken
fynstampefijnstampen
fynwriuwe (sjoch wriuwe)fijnwrijven
fytsefietsen
gaaljeongelijk liggen
gaffeljegeeuwen, schrokken
gaggeljesnateren
gakjesnateren
gakkeljesnateren
gakkerjesnateren
galevlijmen
galjegallen (vervelend doen), ontdoen van de gal
galmjegalmen
galoppearjegalopperen
galvanisearjegalvaniseren
gammeljesteeds ongesteld zijn, sukkelen
gapjegapen, geeuwen
garandearjegaranderen
garjesparen, verzamelen
garnearjegarneren
gasboarjeboren naar gas
gaspjegespen
gasterearjegastereren (lekker eten en drinken)
gastjegasten ontvangen, te gast gaan
gatsjegaten maken
gatstopjegaten stoppen
gean gaan
gearbakkesamenbakken
gearbaljesamenballen
gearbine (sjoch bine)samenbinden
gearboazjesamenkomen van ziekten
gearboskjesamenscholen
gearbringe (sjoch bringe)bijeenbrengen, samenbrengen
gearbrouwesamenbrouwen
gearbruiebij elkaar smijten
gearbûgebuigen over (bestuderen), samenbuigen
geardwaan (sjoch dwaan)samenvouwen
gearfalle (sjoch falle)samenvallen
gearfandeljebijeenbrengen, verzamelen
gearfanneljebijeenrapen, verzamelen
gearfetsjesamenvatten
gearflânzjesamenflansen
gearflappesamenklappen (dichtklappen)
gearflechtsje (sjoch flechtsje)samenvlechten
gearfloeiesamenvloeien
gearfoegjesamenvoegen
gearfrisseljesamenvlechten
gearhâlde (sjoch hâlde)bijeenhouden
gearheapjeophopen
gearhingje (sjoch hingje)samenhangen
gearhokjesamenhokken
gearjeschuin toelopen, sparen, verzamelen
gearjeftsjevieren van de voorbruiloft
gearjeie (sjoch jeie)ophopen (sneeuw; zand)
gearkeppeljesamenkoppelen
gearkloftsjesamenscholen
gearkoaitsje (sjoch koaitsje)gaarkoken
gearkôkjegaarkoken
gearkomme (sjoch komme)bijeenkomen, samenkomen, vergaderen
gearkringe (sjoch kringe)samendringen
gearlibjesamenleven
gearlûke (sjoch lûke)samentrekken
gearmjoksjedooreenmengen
gearmjuksjedooreenmengen
gearnimme (sjoch nimme)bijeennemen
gearparsjesamenpersen
gearpongjesamenflansen
gearranesamensmelten
gearrinne (sjoch rinne)samenlopen, samenvloeien
gearrippesamenflansen
gearriuwe u (sjoch riuwe)samenrijgen
gearroppe (sjoch roppe)samenroepen
gearrútsjesamenscholen
gearsakjeinzakken
gearsettein elkaar zetten, samenvoegen
gearsiede (sjoch siede)gaarkoken
gearsjitte (sjoch sjitte)stremmen
gearslaan (sjoch slaan)ineenslaan
gearsmeiesamensmeden
gearsmelte (sjoch smelte)samensmelten
gearsmite (sjoch smite)bijeengooien
gearsmoaregaar smoren
gearsoarjegaar sudderen
gearsoarreljegaar sudderen
gearspannesamenspannen
gearstallesamenstellen
gearstappesamenstappen, verenigen
gearstokeljesamenzweren
gearstovegaar stoven
gearstreamesamenstromen
gearswyljeverzamelen
geartearesamenvouwen
geartropjeineenduwen, samendrommen, samenscholen
gearweevjesamenweven
gearwenjesamenwonen
gearwurkjesamenwerken
geauwegeeuwen
gebiede (sjoch biede)gebieden
gedachtelêze u (sjoch lêze)gedachtelezen
gedogegedogen
geheimhâlde (sjoch hâlde)geheimhouden
geiegieren (schreewen)
gekjegekheid maken
gekjeie (sjoch jeie)gekscheren, stoeien
gekoanstekke (sjoch stekke)spotten
genearjegeneren
generalisearjegeneraliseren
generearjegenereren
genêze genezen
genietsjegenieten
gerêststellegeruststellen
geriivjebijstaan, ter wille zijn
gernierkjeuitoefenen van land- of tuinbouw
gersdroegjedrogen van gras
gersdrûgjedrogen van gras
gerskjegrazen
gersmeanegrasmaaien
gerzjegrazen
gestegisten
gestikulearjegesticuleren
gêstjegisten
geurjegeuren
gewaarwurde (sjoch wurde)gewaarworden
gewichtheffegewichtheffen
gibeljegiebelen, giechelen
giberjetochten
gieljegeel maken, geel worden
gielokerjebestrijken met gele oker
gieregieren (schreeuwen), slingeren
gieterjebesproeien met een gieter
giisgabjeginnegappen, gniffelen
giisgapjeginnegappen, gniffelen
giisgobjeginnegappen, gniffelen
giizjeginnegappen, gniffelen
ginneontginnen
gipsegipsen (voorzien van gips)
girearjegireren
giseljegeselen, voortbewegen
giselsturtsjekwispelen, kwispelstaarten
giseltopjetollen
gizeljegijzelen
gjalpegulpen (gutsen), schreeuwen
gjalpjegulpen (gutsen), schreeuwen
glânzgjeglanzen, vernissen
glânzjeglanzen, vernissen
glasearjeglaceren
glazuerjeglazuren
glêdbakkeglazuren, ijzelen
glêdfyljegladvijlen
glêdiizjeijzelen
glêdskavegladschaven
glêdskearegladscheren
glêdskjirjegladschuren
glêdstrike u (sjoch strike)gladstrijken
glêdwriuwe (sjoch wriuwe)gladwrijven
glêdzjegladmaken
gleibakkebakken van geglazuurd aardewerk
gleonjegloeien, schitteren
glêsbakkeijzelen
glêsblazeglasblazen
glêshimmeljeglazen wassen
gleskedraaiedraaien van een glas om geesten op te roepen
glesketikjetikken op ruiten
gleskjeglazenmaken, ruiten inzetten
glêssetteglaszetten
glêswaskje (sjoch waskje)ramen wassen
glêzewaskje (sjoch waskje)ramen wassen
glide glijden
gliereglijden (zacht)
glimkjeglimlachen
glimme glimmen
glimmerjeglimmen
glinsterjeglinsteren
gljurkjelonken
gloaieglooien
gloarjegloren, stralen
globalisearjeglobaliseren
gloedzjeglanzen
gloeiegloeien
glorearjegloreren
glunderjeglunderen
gluorjegloren
gluorkjegluren
glûpegluipen
glûpeagjegluipen
glûpsturtsjeafdruipen (met de staart tussen de benen)
glydskjeglijden (voorzichtig)
glydzjeglijden
glysterjeuitglijden
gnauweknauwen
gnauweljeknabbelen
gnibbeljeknabbelen
gnibjeknabbelen
gniisgabjegrinneken, grinniken
gniisgapjegrinneken
gniisgobjegrinniken
gnippeknabbelen
gnirdzjeknarsen, knijpen, krijsen
gnizegrijnzen, spotlachen
gnjirdzjeknarsen, knijpen, krijsen
gnjirjeknarsen, krijsen
gnoarjeknorren, mopperen
gnobjeonderling bijten van beesten, stelen van kleinigheden
gnodzjeknabbelen, knagen
gnúfkjesnuffelen, speuren
gnúskjekarweitjes doen
gnútsjefluisteren (heimelijk praten)
gnuvegluren, loeren
gnyskjegrijnzen
goaiegooien
goarjearmoedig leven, goor en smerig worden, sukkelen
goarreljegorgelen
goatehimmeljeschoonmaken van goten
goatsjemaken van greppels
gobberjehunkeren
gobjelachen
goedachtsjegoeddunken
goeddwaan (sjoch dwaan)goeddoen, weldoen
goedfine u (sjoch fine)goedvinden
goedhâlde (sjoch hâlde)goedhouden
goedkarregoedkeuren
goedkrije u (sjoch krije)goedkeuren
goedmeitsje (sjoch meitsje)goedmaken
goedprategoedpraten, verontschuldigen
goedsizze u (sjoch sizze)borg staan
goedtinke (sjoch tinke)goeddunken
goermetsjegourmetten
gojeaangapen, hunkeren
gokkegokken
golleloegjehooi opeenhopen in een hooivak
gollesetteopzetten van een hooivak
gollesljochtsjehooi effenen in een hooivak
golloegjehooi opeenhopen in een hooivak
golsetteopzetten van een hooivak
golsljochtsjehooi effenen in een hooivak
golvjegolven
gomjegummen
gondeljegondelen
gongeljewandelen
gonzeljegonzen
gonzjegonzen
gouweaangapen
goverjeuitvoeren van een rondedans
govertsjeuitvoeren van een rondedans
goweaangapen, hunkeren
gowerjehunkeren
grabbeljegrabbelen
gradearjegraderen
graduearjegradueren
granulearjegranuleren (verkorrelen)
grânzgjegrommen
grânzjegrommen
grapegrijpen, stelen
grapjeie (sjoch jeie)grappen
grasjearjegratiëren (gratie verlenen)
gratifisearjegratificeren
gratinearjegratineren
graujesnauwen
grauwesnauwen
grave graven
gravearjegraveren
greidebrekke u (sjoch brekke)grasland scheuren (vernietigen)
greideskuorregrasland scheuren (vernietigen)
greppeljegraven van greppels, uitdiepen van greppels
griemeknoeien, prutsen
griemmankjemengen
griendollerooien van aardappelen terwijl het lof nog groen is
griendongjegeven van groenbemesting
grienjegroen maken, groen worden, ontgroenen
griffeljegriffen
grifjegriffen
grifkjegriffen
griizjegrijs maken, grijs worden, grijzen
griljegrillen
grimearjegrimeren
grimelgrammeljekrioelen
grimeljekrioelen
grimjegrommen
grimmeljekrioelen
grinegrienen
grintsjeverharden met grind
grinzgjegrenzen
grinzjegrenzen
gripe grijpen
grizegriezelen, gruwen, huiveren
grizeljegriezelen
grobbeljewassen
grobjegrommen
grodzemodzjedooreenmengen tot een mengelmoes
groedeprykjegraven van kweek uit de grond
groedzjegroeien
groeiegroeien
groepearjegroeperen
groetsjegroeten
groljegrommen
grôljegrommen
gromjegrommen
grommeljegrommen
gropjegraven van greppels, uitdiepen van greppels
grossearjegrosseren
groujegruwen
grouwegruwen
grouweljegruwen
grudzjeklungelen, knoeien
grûndearjegronden
grûnfervjeaanbrengen van grondverf
grûnfêstjegrondvesten
grûnjegronden
grûntsjeklauwezwemmen op z'n hondjes
grutbekjebrutaal zijn
grutbringe (sjoch bringe)grootbrengen, opvoeden
grutdwaan (sjoch dwaan)belangrijk doen
gruthâlde (sjoch hâlde)groothouden
grutmeitsje u (sjoch meitsje)grootbrengen (opvoeden), verheerlijken
grútsjefluisteren (heimelijk praten)
grutsprekke u (sjoch sprekke)opscheppen (pochen)
gruzeljemompelen
grûzemoezjedooreenmengen tot een mengelmoes, mengen
grúzjeklungelen, knoeien
grûzjeklungelen, knoeien
grymjebetrekken van de lucht, grimmen (boos zijn)
gûcheljegoochelen
gûlehuilen
gunnegunnen
gûnzeljegonzen
gûnzjegonzen, ronken (brommen)
guodwierjeluchten
guorljegorgelen
guorreljegorgelen
guozzebrievjeganzenborden
guozzemelke u (sjoch melke)houden van ganzen
gurdzjevastmaken met een gordel
gutsegutsen
gybjegijpen, snakken naar adem, tochten, zieltogen
gycheljegiechelen
gymnastykjegymnastieken
gysgabjegrinneken
gysgapjegrinneken
gysgobjegrinneken
haachknippeknippen van de heg
haagjebehagen
haaiehooien (binnenhalen van hooi)
haaiemaaieronddraaien
haastjehaasten
haatsjehaten
hacheljeeten (gulzig)
haffeljekauwen, kletsen, redetwisten
hageljehagelen
hakehaken (met een naald)
hakebrakeslootjespringen (met een been om de polsstok)
hakjehakken, spitten
hakkebite (sjoch bite)vechten
hakkebrakeslootjespringen (met een been om de polsstok)
hakkeljehakkelen
hakkenjehakkelen
hakkenkrukjestuntelen
hakketakjekibbelen
hakketearjekibbelen
hakseljehakselen
hakstûkjehakkelen
hâlde houden
haletieren (welvaren)
hallusinearjehallucineren
halmjehalma-spelen
halseagjereikhalzen
halsfuorchjeie u (sjoch jeie)naploegen van land
halsfuorgejeie u (sjoch jeie)naploegen van land
halvearjehalveren
halzjevastzetten van de zeilhals
hamboaiblazehobo spelen
hamboaikjehobo spelen
hammerjehameren
hamsterjehamsteren
hânbaljehandballen
hânbûkjehanden warmen (door de armen kruislings over de borst te slaan)
hânbûtsehanden warmen (door de armen kruislings over de borst te slaan)
hânbûtsjehanden warmen (door de armen kruislings over de borst te slaan)
handigjevan de hand gaan
hângearjehandenvouwen (bij bidden)
hânhâlde (sjoch hâlde)handhaven
hânklappeapplaudisseren
hânlangjehandreiken, helpen bij werk
hânmelke (sjoch melke)handmelken
hanneljehandelen
hannengearjehandenvouwen (bij bidden)
hantearjehanteren
hanthavenjehandhaven
hantlangehandreiken, helpen bij werk
hantlangjehandreiken, helpen bij werk
hantsjehanteren
hantsjebakkeloven en bieden (handjeklap)
hantsjeklappeapplaudisseren
hantsjeplakkeloven en bieden (handjeklap)
hantsjewjuddewieden met de hand
hantsjewjûdewieden met de hand
hantsjewjudzjewieden met de hand
hantsjewjûdzjewieden met de hand
hantwurkjehandwerken
hânwaarmjehanden warmen
hanwaarmjehanden warmen
hanwaskje (sjoch waskje)handen wassen
hânwaskje (sjoch waskje)handen wassen
hânwjuddewieden met de hand
hânwjûdewieden met de hand
hânwjudzjewieden met de hand
hânwjûdzjewieden met de hand
haperjehaperen
happehappen
hapskeareschrapen (geldzucht)
harevechten
harjescherpen van een zeis
harkjeluisteren
harmoanikaspyljeharmonika spelen
harmoniearjeharmoniëren
harmonisearjeharmoniseren
harpoenearjeharpoeneren
harpoenjeharpoeneren
harpuizjeharpuizen (hout beschermen)
harrewarjekibbelen
harseharsen
harsenskrabjepiekeren
haspeljehaspelen
hastigjehaasten
hatehaten
havenjehavenen
hawwe hebben
hazze-en-hûnboartsjekrijgertje spelen
hazzeboartsjekrijgertje spelen
hazzebûtsekrijgertje spelen
hazzefange u (sjoch fange)vangen van hazen, vroedvrouw zijn
hazzejeie u (sjoch jeie)helpen bij een bevalling, jagen op hazen, krijgertje spelen
heablazehooi blazen
headelsmite (sjoch smite)hooi naar beneden gooien
headollehooi van een gat voorzien bij broei
headrage (sjoch drage)hooi dragen
headroegjehooi drogen
headrûgjehooi drogen
heafuorjehooi voeren
heajaan u (sjoch jaan)voeren van hooi aan vee
heakearehooi keren
heakjehaken (achter iets vastraken), vasthaken
heakkeljehekkelen (sloten ontdoen van waterplanten)
healeegjehooi lossen
healoegjehooi op een wagen laden
healpratestamelen
healrêgjeploegen van de eerste vore
healwiizjedollen, mallen
heamennebinnenhalen van hooi
heaparsehooi persen
heaparsjehooi persen
heapjeophopen
heaplôkjehooi plukken
hearebelanden (terechtkomen), horen, prikkelen in de keel
hearide u (sjoch ride)binnenhalen van hooi
hearjeprikkelen in de keel
hearoedzjehooi meten op broei
hearrehoren
hearskjeheersen
heaskodzjehooi schudden
heasplittehooi lossteken
heaterskjehooi dorsen, nutteloos werk doen
heatiezjehooi schudden
heatiizjehooi schudden
heawierjemeezitten van het weer om hooi te oogsten
heawinne (sjoch winne)hooien (binnenhalen van hooi)
heazeprikkelen in de keel
heazjeprikkelen in de keel
hechtsjehechten
heechachtsjehoogachten
heechhâlde (sjoch hâlde)hooghouden
heechhawwe u (sjoch hawwe)hoogachten
heechsettehoogachten
heechskattehoogschatten
heechspringe (sjoch springe)hoogspringen
heegjeverhogen
heeljehelen (heel worden)
heffeheffen
heftdriuwe u (sjoch driuwe)met netten vastlopen op een obstakel
heftrinne u (sjoch rinne)met netten vastlopen op een obstakel
heibeiemorsen, werken (haastig; slordig)
heibeljeheibelen, herrie maken
heidebaarneverbranden van heide
heidebrâneverbranden van heide
heieheien
heiljehagelen
heinderbaljekaatseballen
heinevangen
heinebaljekaatseballen
heisterjedruk bezig zijn (heisteren)
hekkeljehekkelen (sloten ontdoen van waterplanten)
hekseheksen
helderjehelder worden, opklaren
helehelen (gestolen goed kopen)
heljehalen
hellingjeherstellen op een scheepshelling
helpe helpen
helterjeinpalmen
herbergje (sjoch bergje)herbergen
herfaksinearjehervaccineren
herfoarmjehervormen
herheljeherhalen
herkieze (sjoch kieze)herkiezen
herskeppe (sjoch skeppe)herscheppen (opnieuw maken)
herstelleherstellen
hertejeie u (sjoch jeie)hartenjagen (kaartspel)
heugeherinneren, heugen
heukeljebehelpen, kleumen, moeilijk lopen, ziekelijk zijn
heukerjebehelpen, kleumen, moeilijk lopen, ziekelijk zijn
heuleheulen
heupbûtsebij het opslaan van een kaatsbal de arm of heup raken
heuveljebestraffen, reinigen
hevegebeuren, heffen
heveljehevelen
hieljehelen (heel worden)
hierbeteljebetalen van huur
hierboarsteljeborstelen van de haren
hierehuren
hierflechtsje (sjoch flechtsje)vlechten van de haren
hierfrisseljevlechten van de haren
hierjeontharen, verharen
hierkjimmekammen van de haren, knippen van de haren
hierwaskje (sjoch waskje)wassen van de haren
hifkjetillen, toetsen (controleren)
hikhakjekibbelen
hikjehikken
hikkegeboren
hikkebikjehikken
hikkeljehekelen
hikkerjehekelen
hilligjeheiligen
himdkjeverschonen (schoon hemd of ondergoed aantrekken)
himmehm zeggen, kuchen
himmeljezemen
hinderjehinderen
hingeljerondhangen
hingje hangen
hinkelepinkjehinkepinken (mank lopen), kreupelen
hinkeljehinkelen
hinkjehinken
hinne-en-werjeheen- en weergaan
hinnebruiestaken, weglopen (onbesuisd)
hinnebuorkjehouden van kippen
hinnefuorjevoederen van kippen
hinnegean (sjoch gean)heengaan
hinnekomme u (sjoch komme)bereiken van een goed resultaat
hinnelizze (sjoch lizze)neerleggen
hinnemelke u (sjoch melke)houden van kippen
hinnerinne u (sjoch rinne)heenlopen, weglopen
hinneslachtsjeslachten van kippen
hinnetsjen u (sjoch tsjen)voorbijgaan, wegtrekken
hinnewizeheenwijzen, verwijzen
hipkjetrippelen
hippehet glas heffen, huppelen
hippelewipjekwispelen
hippeljehuppelen
hisehijsen
hjerringfiskjevissen op haring
hjersthimmeljenajaarsschoonmaak houden
hjerstmelke u (sjoch melke)buiten melken in de herfst
hjitfolgjeplagen, stalken
hjitsjeheet maken, hitte geven
hjitte bevelen, gebieden, heten
hjouwermennebinnenhalen van haver
hjouwerynjebinnenhalen van haver
hoaiekoesteren, verzorgen
hoallefoaljedartelen
hoantseflappevangen van kemphanen met een flapnet
hoarnblazeblazen op een hoorn
hoarnjestoten
hoartehorten, rukken
hoassokjelopen op kousevoeten
hoasstopjestoppen van kousen
hoastjehoesten
hobbeljehobbelen
hockeyehockeyen
hoedebehoeden
hoedzjebehoeden
hoefbekapjebesnijden van hoeven
hoegehoeven
hoekhâlde (sjoch hâlde)standhouden, volharden
hoekjevissen met een hoek (lijn met haakjes)
hoekjeboartsjeverstoppertje spelen
hoekjeferkrûpeverstoppertje spelen
hoekjerinne u (sjoch rinne)stuivertje-wisselen
hoelahoepjehoelahoepen
hoepjehoepelen
hoepjeie (sjoch jeie)hoepelen
hoepomlizze u (sjoch lizze)slaan van een ijzeren band om een vat
hoepslaan u (sjoch slaan)slaan van een ijzeren band om een vat
hoerearjehoereren
hoerejeie (sjoch jeie)naar de hoeren gaan
hoffenjehekelen
hofkesjonge u (sjoch sjonge)stelen van vruchten uit een boomgaard
hofkjehovenieren, stelen van vruchten uit een boomgaard
hofsjonge u (sjoch sjonge)stelen van vruchten uit een boomgaard
hôfsjonge u (sjoch sjonge)stelen van vruchten uit een boomgaard
hohâlde u (sjoch hâlde)stoppen
hokjehokken
hoksekideljekietelen in de knieholte
hoksettein hokken zetten (bijv. van graanschoven)
hokstikblokboartsjekrijgertje spelen
holjebevallen (aanstaan), uithollen
hollânboartsjeelkaar omsingelen (spel)
hollannerjeNederlands spreken
hollânzjeelkaar omsingelen (spel)
holleknikkehoofdknikken
hollerekkenjehoofdrekenen
holsterjehobbelen
homologearjehomologeren (bekrachtigen bijv. door een rechtbank)
hompekreupelen, stompen
hompeljemank of kreupel lopen, trekkebenen
hongerjehongeren
hongerlapjehongeren
hongerlijehongerlijden
honkbaljehonkballen
honkeljesukkelen
honorearjehonoreren
hontheiedollen
hoopjehopen
hoppeboartsjepaardje spelen
hospitalisearjehospitaliseren
hospitearjehospiteren
hossehossen
hossebosjebotsen, kijven, vrijen
hossebossebotsen, kijven, vrijen
hotseop en neer bewegen, schudden
hotsjeslijpen, wetten
hottefyljekibbelen
houbraakjevlasbraken (breken op een braak)
houbrakevlasbraken (breken op een braak)
houkjewieden
houlikjehuwen, trouwen
houtenjeverven met nabootsen van houtnerven
houtfykjehoutsnijden
houtgravearjehout graveren
houthakjehouthakken
houtmeitsje u (sjoch meitsje)houthakken (voor brandhout)
houtsjehouthakken (voor brandhout)
houtsjekappehouthakken (voor brandhout)
houtsnije u (sjoch snije)houtsnijden
houtstokehout stoken
houwehouwen
húcheljehuichelen
húdzjeploegen van bouwgrond
hûdzjewerken (ploeteren)
huffeslaan
huiejouwen
huiljejoelen
hûkearzjehurken
huldigjehuldigen
húljeeten met tegenzin
humanisearjehumaniseren
hûmpekreupelen, stompen
hûnedrafkjelopen op een sukkeldrafje
hûneklauwezwemmen op z'n hondjes
hûnemelke (sjoch melke)treuzelen
húnjehonen
hunkerjehunkeren
hûntheiedollen
hûntsjeklauwezwemmen op z'n hondjes
huodsjebaljehoedjeballen (spel)
huordzjebewaren, opbergen
huorkjehoereren
huorrejeie (sjoch jeie)naar de hoeren gaan
huppeljehuppelen
hurddraveharddraven
hurdeharden
hurdfytsewielrennen
hurdride u (sjoch ride)hardrijden (o.a. schaatsen)
hurdrinne (sjoch rinne)hardlopen
hurdzjeharden
húsbesjen u (sjoch sjen)huizen kijken (voor koop of huur)
huseophitsen
husearjeverblijfhouden
hûsfestjehuisvesten
húsfestjehuisvesten
húshâlde (sjoch hâlde)huishouden
húshâldsterjehuishoudster zijn
húshimmeljegrote schoonmaak doen
húsjeophitsen
húskeleegjeomwisselen van de toiletton
húskjenaar het toilet gaan, wonen
húsmanjeverblijf houden, wonen
húsoprêde (sjoch rêde)opruimen
húswarjebabysitten, oppassen
huterjehuiveren
hutseljeop en neer bewegen, schudden
hútsjeploegen van bouwgrond, uitschiften
huverjehuiveren
húzjebouwen van een huis, samenleven, wonen
hûzjebouwen van een huis, samenleven, wonen
hymjehijgen, puffen
hynderbedraveafrichten van een paard
hynderbeleareafrichten van een paard
hynderboartsjepaardje spelen
hynderjebezig zijn met paarden, draven als een paard
hynderjeie u (sjoch jeie)paardje spelen
hynderkeboartsjepaardje spelen
hyndermanjeverrichten van werk op het land met een paard
hynderspringe u (sjoch springe)paardspringen (bij turnen)
hynderwurkjeverrichten van werk op het land met een paard
hynsteberide (sjoch ride)africhten van een paard
hynstebeslaan u (sjoch slaan)beslaan van paardenhoeven
hynsteboartsjepaardje spelen
hynstejeie u (sjoch jeie)paardje spelen
hynstemennemennen van paarden, paardje spelen
hynsteride (sjoch ride)paardrijden
hynsterosseroskammen
hyperfentilearjehyperventileren
hypnotisearjehypnotiseren
hypostasearjehypostaseren (verheffen tot zelfstandigheid)
hypotekearjehypothekeren
hysjehitsen
idealisearjeidealiseren
idelteutsjeijdeltuiterij
identifisearjeidentificeren
ielfiskjepaling vissen
ielrikjepaling roken
ielstrûpepaling ontvellen
ienentritigjeéénendertigen (kaartspel)
ienentweintigjeéénentwintigen (spel)
ienjeuitdunnen
ientsjelûke (sjoch lûke)uitdunnen (van planten)
ienwurde (sjoch wurde)één-worden, integreren
iepenbarsteopenbarsten
iepenbatseopenbeuken
iepenbierjeopenbaren
iepenbliuwe (sjoch bliuwe)openblijven
iepenbrekke (sjoch brekke)openbreken
iependraaieopendraaien
iependrukkeopendrukken
iependwaan (sjoch dwaan)opendoen
iepenfalle (sjoch falle)openvallen
iepenfiereopenduwen
iepenflappeopenklappen
iepengean (sjoch gean)opengaan
iepengoaieopengooien
iepenhakjeopenhakken
iepenhâlde (sjoch hâlde)openhouden
iepenheljeopenhalen
iepenhoarteopenrukken, openscheuren
iepenjeopenen
iepenkapjeopenkappen
iepenklappeopenklappen
iepenknippeopenknippen
iepenlitte (sjoch litte)openlaten
iepenlizze (sjoch lizze)blootstellen, openliggen
iepenlûke (sjoch lûke)opentrekken
iepenmeitsje (sjoch meitsje)openmaken
iepenrameopenstoten
iepenrippeopenrijten
iepenrôljeopenrollen
iepenroppeopenrijten, openscheuren
iepenrosseopenwrijven
iepensetteopenzetten
iepenskoweopenschuiven
iepenskuorreopenscheuren
iepenslaan (sjoch slaan)openslaan, scharnieren
iepensmite (sjoch smite)opengooien
iepensnije (sjoch snije)opensnijden
iepenspatteopenspatten
iepenspjalteopensplijten
iepensplite (sjoch splite)opensplijten
iepenspringe (sjoch springe)openspringen
iepenstean (sjoch stean)openstaan
iepenstelleopenstellen
iepenstjitte (sjoch stjitte)openstoten
iepenteareopenvouwen
iepentraapjeopentrappen
iepentriuwe (sjoch triuwe)openduwen
iepenwaaieopenwaaien
iepenwâdzjeopentrappen
iepenwrikkeopenwrikken
ierappeldolleoogsten van aardappelen
ierappeljasseaardappelen schillen
ierappeljeaardappelen oogsten
ierappelskileaardappelen schillen
ierappelwaskje u (sjoch waskje)aardappelen wassen
ierdollevroeg rooien
ierdride (sjoch ride)vervoeren van aarde
ierdzjeaarden
ierlitte (sjoch litte)aderlaten
ierswyljebijeenharken van aren
iezeaas aanslaan, azen
iezjeaas aanslaan, azen
iggewearjetegenspreken
iikskileeikschillen (van bast ontdoen)
iisbrekke (sjoch brekke)ijs breken
iisdûnsjeijsdansen
iisfiskjeijsvissen
iisreineijsregenen
iisseagjezagen in ijs (openingen maken)
iissileijszeilen
iizjeopenhouden van vaarten bij vorst
ikebasseeikschillen (van bast ontdoen)
ikeboskjeeikschillen (van bast ontdoen)
ikelsykje (sjoch sykje)eikels zoeken
ikerjeijken
ikkerjeopperen
imitearjeimiteren
immen eat ligen hjitte (sjoch hjitte)logenstraffen van iemand
immen te skande settelogenstraffen van iemand
implodearjeimploderen
in kaam krije (sjoch krije)blozen
inisjalisearjeinitialiseren
inisjearjeinitiëren
interjeaankunnen, enteren
intsjeenten
islamisearjeislamiseren
isolearjeisoleren
it wetter om 'e tosken rinne (sjoch rinne)watertanden
ite eten
itensiede (sjoch siede)koken
itensmarresmeren van boterhammen
itensnije (sjoch snije)snijden van brood
itigjeijken
iverjeijveren
izeljeijzelen
izerflechtsje (sjoch flechtsje)ijzervlechten
izerjewerken met een steekijzer bij het turfmaken
jaan geven, toedienen
jachtsjehaasten
jakkerjejakkeren
jaknikkejaknikken
jammerjejammeren
jankejanken
jankjejanken
jarjegieren (gier uitrijden)
jaskjejassen (aardappelen schillen)
jassejassen (aardappelen schillen)
jattejatten
jeie jagen
jeneverjejenever drinken
jeremiearjejeremiëren
jernkleaunjegaren op een kluwen winden
jernopkleaunjegaren op een kluwen winden
jernopwinegaren op een kluwen winden
jernopwuoljegaren op een kluwen winden
jerntwinegaren twijnen
jernwinegaren op een kluwen winden
jeuzeljeraaskallen, zaniken, zeuren
jezeracen, sjezen, voortmaken
jierdeifiereverjaren
jildbelizze (sjoch lizze)geld beleggen
jilde gelden, kosten
jin om 'e mûle slikjelikkebaarden
jineophijsen, optakelen
jirpeldolleoogsten van aardappelen
jitte gieten
jizzeljehuiveren
joadeljejodelen
joadzjesjacheren
joddeljeomploegen (gemakzuchtig)
joecheiejuichen
joeiedartelen
joelejoelen
joeljejoelen
joepeparen
joepseparen, springen
joetsedekken (van dieren), in elkaar flansen, paren
joggejoggen
jokerjejokeren
jokjejeuken, kietelen, krabben, kriebelen
jompespringen
jonassejonassen
jongjejongen
jonglearjejongleren
jonkerjebesterven laten
jookjeu zeggen, vousvoyeren
jotsehossen, paardje rijden (met kind op een knie), paren
jotsjehossen
jotskjehossen
journalisearjejournaliseren
joyride (sjoch ride)joyriding
jubeljejubelen
jubilearjejubileren
judasjejudassen, pesten, sarren
judojejudoën
jûnjeavond worden
jûnpizeljebezoeken in de avond
jûnpratebezoeken in de avond
jûnsizze (sjoch sizze)goedenavond zeggen
jûnskoaiebedelen bij nacht
jûpseneuken
jurearjejureren
justearjejusteren (afstemmen van instrument)
justifisearjejustificeren
jûtseparen
juttejutten
kaapmommeboartsjeblindemannetje spelen
kaardzjekaarden (ontwarren van vezels), krabben, liefkozen (strelen) van een boze koe
kaartekaarten
kaartjaan u (sjoch jaan)kaarten geven (spel)
kaartlêze u (sjoch lêze)kaartlezen
kaartlizze (sjoch lizze)kaartleggen, waarzeggen
kaartsjekaarten
kaartspyljekaarten
kacheljeschoonmaken van een kachel
kachelsetteplaatsen van een kachel
kachelstokekachel stoken
kadastrearjekadastreren
kaftsjekaften
kakekaken (van haring)
kakkekakken
kakkestuollemaaiemet z'n tweeën op ineengeslagen handen een kind dragen, op de armen wiegen (van een baby)
kakkestuollemeiemet z'n tweeën op ineengeslagen handen een kind dragen
kâldgnizegrijnzen
kâldgnyskjegrijnzen
kâldklomjekoukleumen
kâldklommerjekoukleumen
kâldlaitsje u (sjoch laitsje)grijnzen, onnozel lachen
kalfaterjekalefateren
kalibrearjekalibreren
kalkbaarnekalkbranden
kalkbrânekalkbranden
kalkearjecalqueren (overtrekken van een tekening)
kalkjekalken
kalkulearjecalculeren
kallefaterjekalefateren
kalligrafearjekalligraferen
kalmearjekalmeren
kâltsjekouten (babbelen)
kamjein elkaar grijpen van tandwielen, kammen
kammekammen
kampekampen, strijden
kampearjekamperen
kamûflearjecamoufleren
kanalisearjekanaliseren
kandidearjekandideren
kankerjekankeren, woekeren
kannibalisearjekannibaliseren
kanofarre (sjoch farre)kanoën
kanojekanoën
kanonisearjecanoniseren (heilig verklaren)
kanonnearjekanonneren
kanteljekantelen
kantklossekantklossen
kantrjochtsjekantrechten (recht afzagen)
kantsjeafkanten
kapekapen, stelen
kaperboartsjetikkertje spelen waarbij een rij wordt gevormd
kaperjeie u (sjoch jeie)tikkertje spelen waarbij een rij wordt gevormd
kapitalisearjekapitaliseren
kapitteljeberispen, kapittelen
kapitulearjecapituleren (overgeven)
kapjekappen (boom), vellen (boom)
kapotmeitsje (sjoch meitsje)kapotmaken
kappekappen (haar)
karakterisearjekarakteriseren
karambolearjekaramboleren
karbidsjitte u (sjoch sjitte)carbidschieten
kardzjekaarden (ontwarren van vezels), krabben
karikaturisearjekarikaturiseren
karjekaarden (ontwarren van vezels), krabben
karmasterjejureren
karrekeuren
kartearjekarteren (in kaart brengen)
karteljekartelen
kartonnearjekartonneren (verpakken in karton)
karweikjekarweitjes doen, klussen
karzjekaarden (ontwarren van vezels), krabben
kassearjecasseren (vernietingen van een arrest)
kassebannewegjagen
kastijekastijden, tuchtigen
kastkekiketelevisie kijken
kastleinjekastelein zijn
kastrearjecastreren
kat-en-katerjetikkertje spelen waarbij een rij wordt gevormd
katalogisearjecatalogiseren
katalysearjekatalyseren
kategisearjecatechiseren
kategorisearjecategoriseren
katerjachtsjetikkertje spelen waarbij een rij wordt gevormd
katerjedraven (druk)
katerjeie u (sjoch jeie)tikkertje spelen waarbij een rij wordt gevormd
kateterisearjekatheteriseren
kattejeie (sjoch jeie)jagen op katten
kattekneppeljekatknuppelen
kattemelke u (sjoch melke)polsstokspringen met de stok tussen de benen
kattemeppekatknuppelen
kausjonearjeborg staan, cautioneren
kaveljeverkavelen
keakeljekakelen, kwebbelen
kealferbringe u (sjoch bringe)ontijdig kalveren
kealferlizze u (sjoch lizze)ontijdig kalveren
kealfersmite u (sjoch smite)ontijdig kalveren
kealfertijeontijdig kalveren
kealjekalven
kealknippekaalknippen
kealleslûkjeillegaal kalveren slachten
kealplôkjekaalplukken
keapje kopen
keapmanjehandeldrijven
kearekeren
keatsekaatsen
keatsebaljekaatseballen
keatsjekoten (werpspel), losbandig leven
keatsjitte u (sjoch sjitte)koten (werpspel)
keatsoanmerke u (sjoch merke)aangeven van de kaats met een blokje
kediizjebeslissen, voor het zeggen hebben
kedizebeslissen, voor het zeggen hebben
keepekeepen (doelverdedigen)
keepjeinsnijden
keffekeffen
kefjekeffen
kegeljekegelen
keilekeilen, smijten
keiljekeilen, smijten
keizerjelandverovertje spelen
kelderjeafgewezen worden, kelderen, zakken (voor een examen)
kenmerkjekenmerken
kenne kennen
kenterjekenteren
kepeinsnijden
keperjeaanbrengen van een keper (dakbalk)
keppeljekoppelen, tikkertje spelen waarbij een rij wordt gevormd, verbinden
kernjekerven
kerntsjekerven
kerreljekorrelen
kerstenjekerstenen
kertekortwieken
kertieredoodergeren, doodlachen, vierendelen
kertsjekortwieken
kervekerven
kervjekerven
kerweikjeklussen
keteljekijven
ketseketsen, weigeren (niet afgaan)
ketskjeklakken
ketterjekijven, tieren (tekeergaan)
kettermintsjekijven, tieren (tekeergaan)
keunstride u (sjoch ride)kunstschaatsen
keurekeuren
keuteljedrentelen, keutelen, knikkeren
keutelstemmetikkertje spelen
keuveljekeuvelen
keveljekeuvelen, mummelen
kezeneuken
kibeljekantelen
kibjekibbelen
kichekuchen
kicheljekuchen (aanhoudend)
kideljekietelen
kidnappekidnappen
kidneppekidnappen
kieljekelen, slachten
kielsetteeen keel opzetten
kielskrabjekeel schrapen
kieskaujekieskauwen (met tegenzin eten)
kieslûke u (sjoch lûke)trekken van een kies
kiesútlûke u (sjoch lûke)trekken van een kies
kieze kiezen
kiezzebite (sjoch bite)harrewarren, kibbelen
kiffekeffen, knagen
kifjekeffen, knagen
kiftekiften, kijven
kiivjekeffen, onzeker zijn (over de afloop)
kiizjekietelen
kijferweidzjeverweiden van koeien
kijopheljeophalen van koeien voor het melken
kikkekikken (geluid maken)
kikkerjekwaken
kikkertjeie (sjoch jeie)aansporen, klakken
kikkertsjejeie (sjoch jeie)klakken
kingeljesmijten
kinkeklinken, smijten
kinkeljesmijten
kinkjein de knoop raken, klinken, smijten
kinne kunnen
kinterjekenteren
kipekeepen (doelverdedigen)
kiperjekieperen
kippelief kijken
kistjekisten
kiteljekietelen
kitseafwijzen, ketsen, verwerpen, weigeren (niet afgaan)
kitskjeklakken
kiveonzeker zijn (over de afloop)
kjeld skypjekouvatten
kjeldlijekoukleumen
kjibjekibbelen
kjiffeknagen
kjifjeknagen
kjifteknagen
kjimmekammen
kjirmjekermen
kjitseafwijzen, ketsen, verwerpen, weigeren (niet afgaan)
klaaiekleden
kladderjekladden
kladzjekladden
klaimeclaimen
klakkeklakken
klaksonnearjeclaxonneren
klam lizze (sjoch lizze)benadrukken
klanderjekalanderen (gladmaken)
klaphalzjeklepperen
klappeklappen (in de handen slaan), verklappen
klapperjeklepperen
klappertoskjeklappertanden
klapperwjukjeklapwieken
klaptoskjeklappertanden
klapwjukjeklapwieken
klassearjeklasseren
klassifisearjeclassificeren
klausulearjeclausuleren
klauweklauteren, krabben
klaverjasseklaverjassen
kleanmeitsje u (sjoch meitsje)kleermaken
klearjeklaren
klearkomme (sjoch komme)klaarkomen
klearlizze (sjoch lizze)klaarleggen, klaarliggen
klearmeitsje (sjoch meitsje)klaarmaken
klearsetteklaarzetten
klearspyljeklaarspelen
klearstomeklaarstomen
kleaunjekluwenen (opwinden van draad tot een kluwen)
kleauweklieven
kleie klagen
klemeclaimen
klepperjeklepperen
kletterjekletteren
kleurjekleuren
klevekleven
klibjekleven
kliemebesmeuren, smeren, temen
klienearjekleineren
klikkeklikken
klikkebikjeklikken
klikkerjeklikken
klimme klimmen
klinke klinken (van geluid; ook proosten)
klisjearjeclicheren (cliché maken)
kliuwe klimmen
kloarkjelurken, uithoren, zuigen
kloatdroegjeluieren
kloatdrûgjeluieren
kloatfegepluimstrijken, vleien
kloatrôljeklootschieten
kloatsekjekloothannesen, kloten
kloatsjitte (sjoch sjitte)klootschieten
kloatskavelopen met tegenzin
kloeterjekloeten (voortduwen van een schip met een vaarboom)
kloetsjekloeten (voortduwen van een schip met een vaarboom)
kloftsjesamenscholen
klokkeklokken
klomjekleumen
klommerjekleumen
klompjelopen op klompen (hoorbaar)
klompkjelopen op klompen (hoorbaar)
klompkramjevastzetten van ijzerdraad over een klomp
klompmeitsje u (sjoch meitsje)klompen maken
kloneklonen
klongeljeklungelen
klonterjeklonteren
klopjekloppen, klutsen
kloskebreidzjepunniken
kluiekluiven
klûmerjekleumen
klúnjeklunen
klûnterjeklonteren
kluotterjekloeten (voortduwen van een schip met een vaarboom)
klútsjeklonteren
klúzjeleven als een kluizenaar
klûzjeleven als een kluizenaar
klypklapjeeen kleppend geluid geven
knabbeljeknabbelen
knabjeknagen
knakkeknakken
knappeklappen (barsten), knappen
knapperjeknappen (aanhoudend)
knarseknarsen
knechtsjekraken van gewrichten
kneppeljeknuppelen
knetsjekneden
kneveljeknevelen
knibbeljeafdingen, knibbelen, knielen
knibbelrjochtsjestrekken van de knieën
knierjescharnieren
kniezekneuzen
knikkeknikken
knikkebiljeknikkebenen
knikkebolleknikkebollen
knikkerjeknikkeren
knipe knijpen
kniperjeknipperen
knippeknippen
knipperjedutten, knipperen
knisterjeknerpen van sneeuw
knoaskjemummelen
knobjeknippen van nagels, knuffelen, kortwieken
knoffeljebreken van iets door onhandigheid, struikelen, stuntelen
knoopjeknopen
knoopkepotteknopen werpen (spel)
knoopkerôljeknopen rollen (spel)
knopjeknoppen, uitbotten
knopkjeknoppen, uitbotten
knopsetteknoppen, uitbotten
knotsjeknopen
knuffesmullen
knuffeljeknuffelen
knûkekreuken
knûkeljekreukelen
knûkerjekreukelen
knûkfoarskjeaankruipen, afranselen, knuffelen
knûkjekreuken
knúskjekarweitjes doen
knuzeljekarweitjes doen
knyntsjeboartsjekonijntje spelen
knypeagjeknipogen
koaitsje koken
koal ferkeapje (sjoch keapje)beuzelen
koaljekool oogsten
koalkjeverbouwen van groente, verbouwen van kool
koalplantsjekool planten
koalraapjekoolrapen oogsten, liegen
koaltsjeverbouwen van groente, verbouwen van kool
koarddûnsjekoorddansen
koarjebraken
koarkbreidzjepunniken
koarkjebreidzjepunniken
koartekorten
koartkriemezakelijk optreden
koartsjekorten
koartswyljeschertsen
koarttekenjeparaferen
koartwjokjekortwieken
kochekuchen
kocheljekuchen (aanhoudend)
kodearjecoderen, versleutelen
kodifisearjecodificeren
koeienearjekoeioneren
koekehappekoekhappen
koerflechtsje u (sjoch flechtsje)vlechten van manden
koesterjekoesteren
koezjeliefkozen
kofjedrinke (sjoch drinke)koffiedrinken
kofjemeallekoffiemalen
kofjesettekoffiezetten
kôgjekauwen
kokermynjecenten schieten (spel)
kokettearjekoketteren
kokhalzjekokhalzen
kokjekokhalzen
kokkekokhalzen
kolkjekolken
kollaborearjecollaboreren
kollektearjecollecteren
kolonisearjekoloniseren
kolpjepruilen
kolportearjecolporteren
kombinearjecombineren
komelke u (sjoch melke)een klein veehoudersbedrijf hebben, koeien melken
kommandearjecommanderen
komme komen
kommittearjecommitteren
kommunisearjecommuniceren
kompensearjecompenseren
kompilearjecompileren
kompletearjecompleteren
komplimintearjecomplimenteren
komplisearjecompliceren
komponearjecomponeren
kompostearjecomposteren
komprimearjecomprimeren
kompromittearjecompromitteren
kondinsearjecondenseren
kondisjonearjeconditioneren
kondolearjecondoleren
konferearjeconfereren
konfigurearjeconfigureren
konfirmearjeconfirmeren
konfiskearjeconfisqueren
konformearjeconformeren
konfrontearjeconfronteren
konkelfoezjekonkelfoezen
konkeljekonkelen
konkludearjeconcluderen
konkretisearjeconcretiseren
konkurrearjeconcurreren
konnotearjeconnoteren
konsakrearjeconsacreren
konservearjeconserveren
konsinjearjeconsigneren
konsintrearjeconcentreren
konsipiearjeconcipiëren
konsolidearjeconsolideren
konstatearjeconstateren
konstruearjeconstrueren
konsultearjeconsulteren
konsumearjeconsumeren
kontaminearjecontamineren
kontemplearjecontempleren
kontinuearjecontinuëren
kontraktearjecontracteren
kontrastearjecontrasteren
kontribuearjecontribuëren
kontrolearjecontroleren
kontsjedraaieheupwiegen
konvergearjeconvergeren
konversearjeconverseren
konvertearjeconverteren
koöperearjecoöpereren
koördinearjecoördineren
kopiearjekopiëren
kopjekoppen, koppensnellen
kopkekikekoffiedikkijken
kopkekypjekoffiedikkijken
kopkjekoppen
koppekoppen
kopskodzjehoofdschudden
kopulearjecopuleren
korrelearjecorreleren
korrespondearjecorresponderen
korrizjearjecorrigeren
korrodearjecorroderen
kossebannewegsturen
kostjekosten
kostumearjekostumeren
kraaiekraaien
krabbeljekrabbelen
kramjekrammen
krammekrammen
krantelêze u (sjoch lêze)krant lezen
krantlêze u (sjoch lêze)krant lezen
kraskjekrassen
krauwekrauwen (krabben)
kreakjekraken (geluid; kluis; woning)
kreamjebevallen, kramen
kreauwekrakelen, ruziën
kreditearjecrediteren
kreëarjecreëren
kremearjecremeren
krepearjekreperen
kreunekreunen
kreveljejeuken, kriebelen
krewearjeijveren, strijden
kreweikjeklussen
kribelekrabbeljekrioelen
kribeljekriebelen
krielekrioelen
krieljekrioelen
kriemewenden
kriezjeknerpen, krijsen
kriizjeknerpen
krijboartsjekrijgertje spelen
krije krijgen - ook verwerven
krijeboartsjekrijgertje spelen
krijoanboartsjekrijgertje spelen
krimeljekrioelen
kriminalisearjecriminaliseeren
krimmenearjeklagen, zeuren
krimpe krimpen
kringe dringen
kringeljekringelen
krinke krenken
krinkjespuierondhangen
krioelekrioelen
krioeljekrioelen
kristenjekerstenen
krite jammeren, krijten
kritisearjecriticeren
kriuweljekriebelen
kroanekronen
kroaskjeslenteren
krôkjeboeren (oprispen), licht sneeuwen
krôlekronkelen, krullen
krôljekronkelen
krombûgekrom buigen
krommeljekruimelen
kropjeboeren (oprispen)
krûdzjekruiden
krûpekruipen
krûpweiboartsjeverstoppertje spelen
krúsdrage (sjoch drage)kruis dragen
krusekruisen
krusigjekruisigen
krúsjassekruisjassen (kaartspel)
krúskjekruisen
krytwytsjewitmaken van voegen met witkalk
kuchekuchen
kucheljekuchen (aanhoudend)
kuereturen
kuereagjeturen
kûgelstjitte (sjoch stjitte)kogelstoten
kuierjewandelen
kullefoppen
kulminearjeculmineren
kultivearjecultiveren
kultsjebrekke u (sjoch brekke)polsstokspringen met de stok tussen de benen
kûltsjeknikkerjeknikkeren
kumulearjecumuleren
kuoljekoelen
kuorbaljekorfballen
kûpearjecouperen
kursivearjecursiveren
kûtlizze (sjoch lizze)kuitschieten
kûtsjitte u (sjoch sjitte)kuitschieten
kwadratearjekwadrateren
kwadrearjekwadreren
kwadruplearjequadrupleren, verviervoudigen
kwakkeljekwakkelen (van het weer), sukkelen (met gezondheid)
kwaksalverjekwakzalven
kwaksalvjekwakzalven
kwalifisearjekwalificeren
kwânseljekwanselen
kwantifisearjekwantificeren
kwartetsjekwartetten
kwatsespuwen
kwattespuwen
kwatteljekladden
kweadwaan (sjoch dwaan)kwaad doen
kweakjekwaken, kwekken
kweanimme (sjoch nimme)kwalijk nemen
kweasprekke (sjoch sprekke)kwaadspreken
kweatinke (sjoch tinke)kwaad denken
kweazgjeuitpersen van vocht
kweazjeuitpersen van vocht
kweekjekweken
kwekekweken
kwekkekwekken
kwekkerjekwekken
kwetsekwetsen
kwiizjeuitpersen van vocht
kwinekwijnen
kwispeljekwispelstaarten
kwitearjekwiteren
kwitskjespuwen
kwotearjequoteren
kwytmeitsje (sjoch meitsje)ontdoen van
kwytreitsje (sjoch reitsje)kwijtraken
kwytseljebewerken van hout
kwytsjebewerken van hout
kyljevastzetten met een wig
kymjekiemen
kypjegluren, lief kijken
laafkjevis uit een net scheppen
laapjebijbrengen, lappen, oplappen
laavjelaven
labberjewaaien (zacht)
labeiskjebabbelen, praatjes verkopen
labeljelabelen
laberearjelijden aan
ladeladen
laisisearjelaïciseren (het beheer door geestelijken vervangen door leken)
laitsje lachen
lakkelakken
laksearjelaxeren
lambrisearjelambriseren
lamentearjelamenteren
laminearjelamineren
lamjelammeren
lammetellelammeren tellen
lammetyskjelammeren verhandelen
lânarbeidzjewerken op het land
lânberêde (sjoch rêde)gereedmaken van land
lânferfarre (sjoch farre)emigreren, landverhuizen
lânferhúzjeemigreren, landverhuizen
langebaanride (sjoch ride)lange baan rijden (schaatsen)
langhalzjereikhalzen
langjeoverreiken, verlangen
langlaufelanglaufen
lânjelanden
lânmjitte (sjoch mjitte)landmeten
lânoanmeitsje (sjoch meitsje)ontginnen
lânoanwinne (sjoch winne)inpolderen
lansearjelanceren
lânskomme (sjoch komme)langskomen, rondkomen
lanterfantsjelanterfanten
lantsjeferdielelandverovertje spelen
lantsjeferoverjelandverovertje spelen
lantsjepikkelandverovertje spelen
lantsjerôvjelandverovertje spelen
lappelappen
lapsalvjekwakzalven
lardearjelarderen
laskjelassen
lasterjelasteren
latinisearjelatiniseren
latsjebeslaan met (pan)latten
lavearjelaveren
lazerjelazeren
leadzjeloden, peilen met dieplood
leafhawwe (sjoch hawwe)liefhebben
leafkjeliefkozen
leagenjeliegen, loochenen
leagjelogen (in de loog zetten)
leanjelonen
leareleren
learloaieleerlooien
leartouweleerlooien, looien
leaseleasen
leastjevoetafdrukken maken
leastkjevoetafdrukken maken
leauwegeloven
leavjebeminnen, liefhebben
lebeurearbeiden, kuitschieten
lêbjetemen
ledewinne (sjoch winne)leden winnen
leechachtsjeminachten
leechdrinke (sjoch drinke)leegdrinken, uitdrinken
leechfoarkjeleegmaken met een vork
leechgoaieleeggooien
leechheljeleeghalen
leechhingje (sjoch hingje)laaghangen
leechlizze (sjoch lizze)kleineren, minachten
leechmeitsje (sjoch meitsje)leegmaken, opruimen
leechnimme (sjoch nimme)leegdrinken
leechpompeleegpompen
leechrinne (sjoch rinne)leeglopen
leechrôvjeleegroven
leechsetteminachten
leechskeppeleegscheppen
leechskinke (sjoch skinke)leegschenken
leechskodzjeuitschudden
leechstean (sjoch stean)leegstaan
leechstekke (sjoch stekke)leegdrinken
leechstreameleegstromen
leechsûgjeleegzuigen
leechwippeleegdrinken
leedoansizze (sjoch sizze)aanzeggen (na overlijden)
leedomsizze (sjoch sizze)aanzeggen (na overlijden)
leedsizze (sjoch sizze)aanzeggen (na overlijden)
leegjelegen
legalisearjelegaliseren
legatearjelegateren
legearjelegeren
legerjelegeren
legitimearjelegitimeren
leikjebaggeren
lekjelaken, misprijzen
lekkelekken
lekskoaiebedillen, vitten
lellelellen
lepkjelebberen
leppeljelepelen
lesjaan (sjoch jaan)lesgeven
lêstelusten
lêstlingboartsjetikkertje spelen
lêstslachboartsjetikkertje spelen
lettehinderen, letten
letterfrette (sjoch frette)boeken verslinden (veel lezen)
letterjeletteren, merken
letterjitte (sjoch jitte)lettergieten
lettersetteletterzetten
leuneleunen
leverjeleveren
lêze lezen
liberalisearjeliberaliseren
liberearjebevrijden, vrijmaken
libjeleven
lichtelichten (optillen)
lichtsjelichten (optillen)
liearjeliëren
liede (1) leiden
liede (2) luiden
lienelenen
liftsjeliften
ligejokken, liegen
lijelijden
likwidearjeliquideren
liljetrillen
lillepypkjedoedelzak spelen
limitearjelimiteren
lingjelengen
liniearjeliniëren
lipepruilen
lipkjenippen
liplêze (sjoch lêze)liplezen
lisitearjeliciteren (veilen)
lispeljelispelen
lispjelispelen
litte laten
lizze leggen, liggen
ljeppespringen (met polsstok)
ljipmelke (sjoch melke)kievitseieren op één na uit een nest halen
ljippenjeoogsten van graan
ljochtsjelichten (helder worden)
ljuentsjeneuriën
ljunetoegeven aan iemands luimen
ljúnjetoegeven aan iemands luimen
loadseloodsen
loadsjebinnenloodsen
loaielooien
loaikjeluieren
loailakjeluilakken
loaiterjeluieren
loaitsje kijken, zien
loarkjelurken
loazelozen
lobbyelobbyen
lobjecastreren
loegjeopstapelen, stapelen
loeieopstapelen
loerebedriegen, loeren
loeveloeven
lofbaarneloof verbranden
lofpriizgjelofprijzen
lofsjonge (sjoch sjonge)lofzingen
loftfytsefantaseren
lôgjelaaien, vlammen
lokalisearjelokaliseren
lokjelokken
lokkelukken
lokwinskegelukwensen
lokwinskjefeliciteren, gelukwensen
lompebedriegen, beetnemen, lasteren, misleiden, trekkebenen
longerjehunkeren
lonkjelonken
loovjeloven, prijzen
losbaarnelosbranden
losbarstelosbarsten
losbrânelosbranden
losbrekke (sjoch brekke)losbreken
losdraaielosdraaien
losdwaan (sjoch dwaan)losdoen
losfiterjelosmaken van veters
losfleane (sjoch fleane)losvliegen
losgaspjelosgespen
losgean (sjoch gean)losgaan
losheakjeloshaken
loshingje (sjoch hingje)loshangen
loshoastjeloshoesten
losjelossen, lozen, uitladen
loskeapje (sjoch keapje)loskopen
loskeppeljeontkoppelen
losklopjeloskloppen
losknippelosknippen
losknoopjelosknopen
loskomme (sjoch komme)loskomen
loskrije (sjoch krije)loskrijgen
loslitte (sjoch litte)loslaten
loslûke (sjoch lûke)lostrekken
losmeitsje (sjoch meitsje)loskoppelen, losmaken, ontketenen
losreitsje (sjoch reitsje)losraken
losrinne (sjoch rinne)loslopen
losselossen, lozen, uitladen
lossitte (sjoch sitte)loszitten
lossjitte (sjoch sjitte)losschieten
losskodzjelosschudden
losskoffeljelosschoffelen
losskroevelosschroeven
losskuorrelosscheuren
losslaan (sjoch slaan)losslaan
lossmite (sjoch smite)lossmijten
lossnappelosglippen, losschieten
losspjeldzjelosspelden
losstean (sjoch stean)losstaan
lostoarnelospeuteren, lostornen
lostsjen (sjoch tsjen)lostrekken
losweakjelosweken
loswrakseljelosvechten
loswrikkeloswrikken
loswrotteloswroeten
loswurkjeloswerken
lotsjeloten
lotterjelouteren, onderzoeken, testen
loveloven
luchtsjeluchten, verluchten
lûdzjeklinken, luiden
luiterjeluieren
lûke trekken
lûkeagjemet de ogen trekken
lullelullen
lúmjevariëren
lummeljelanterfanten, lummelen
lúnjevariëren, verminderen
lunsjelunchen
luorkjegluren
lúskjimmeontluizen
lustebenieuwen
lústerjeluisteren
luterjegeld afnemen
lúzjeluizen krijgen, ontfutselen
lykberjochtigjegelijkberechtigen
lykgean (sjoch gean)gelijk gaan (klok), goed verstand hebben
lykhâlde (sjoch hâlde)gelijk blijven, quite spelen
lykjegelijken, lijken
lyklûke (sjoch lûke)gelijktrekken
lykmeitsje (sjoch meitsje)effenen, gelijkmaken
lyksettegelijkzetten
lykskeakeljegelijkschakelen
lykslaan (sjoch slaan)gelijkstellen, vereenzelvingen
lykspyljequite spelen, rondkomen (financieel)
lykstellegelijkstellen
lykstrike (sjoch strike)vereffenen
lymjelijmen
lymstankjemorren
lynchelynchen
lynjeleunen
lytsachtsjegeringschatten, kleinachten, minachten
maaievoeten krom naar buiten zetten (maaivoeten)
maaiemjeregenen
maatslaan u (sjoch slaan)maatslaan (dirigeren)
maatspyljespelen met twee tegen twee
machtigjemachtigen
machtsferheffemachtsverheffen
maffemaffen
magnetisearjemagnetiseren
mailemailen
maitiidshúshimmeljevoorjaarsschoonmaak houden
maitiidsploegjeploegen in het voorjaar
maitsejeie u (sjoch jeie)jagen op maden
makeljemakelen
maksimalisearjemaximaliseren
maksimearjemaximeren
mâlbeareoverdrijven
mâldwaan (sjoch dwaan)plezier maken
malemalen
mâlfarjedollen, stoeien
mâlfarkjedollen, stoeien
mâlgûlegillen
mâljeaanstellen
mâljeie (sjoch jeie)aanstellen
malkjekladden, malen
mâlkopjeboos zijn, driftig zijn
mâlsjen (sjoch sjen)boos kijken
mâltjirgjestoeien, uitgelaten zijn (dollen)
mâltjirjestoeien, uitgelaten zijn (dollen)
man-en-wiivjeraden van voornamen (spel)
mandatearjemandateren
manemanen (eisen)
maneuveljegebaren
mangeljemangelen
manifestearjemanifesteren
manikuerjemanicuren
manipulearjemanipuleren
mankemank gaan, mank lopen
mankearjemankeren
mankjemank gaan, mank lopen
manoeuvrearjemanoeuvreren
marginalisearjemarginaliseren
margjemaken van bloedworst
marinearjemarineren
markearjemarkeren
marsearjemarcheren
marsjandearjemarchanderen
marsjearjemarcheren
marskjemarcheren
marteljemartelen
maserearjemacereren (afmatten; intrekken in vloeistof)
masinearjemachineren
masinebreidzjemachinaal breien
masinebriede u (sjoch briede)machinaal broeden
masinemeanemachinaal maaien
masinemelke u (sjoch melke)machinaal melken
masinenaaiemachinaal naaien
masinesettemachinaal zetten
masinesiedzjemachinaal zaaien
masineskriuwe (sjoch skriuwe)machineschrijven, typen
masineswyljemachinaal zwelen (bijeenharken van hooi)
maskearjemaskeren
maskerjemaskeren
massearjemasseren
masterjeonder behandeling van een dokter zijn
masturbearjemasturberen
matematisearjemathematiseren
materialisearjematerialiseren
matflechtsje u (sjoch flechtsje)vlechten van matten
matfrisseljevlechten van matten
matsematsen
matteflechtsje u (sjoch flechtsje)vlechten van matten
mattefrisseljevlechten van matten
matteklopjemattenkloppen
mattemeitsje u (sjoch meitsje)matten maken
maukjemiauwen
mauwemiauwen
mazemazen (herstellen van een gat in textiel)
mazzeljegeluk hebben, mazzelen
mealkjekladden
meallemalen
meänderjemeanderen
meanemaaien
mearderjemeerderen (bij het breien)
mearjemeerderen (bij het breien)
medisinearjemedicineren (geneesmiddelen gebruiken)
meditearjemediteren
mêdzjeafmatten
mefroujeaanspreken met mevrouw
mefroukjeaanspreken met mevrouw
meganisearjemechaniseren
mei-arbeidzjemeewerken
mei-ervemee-erven
mei-ervjemee-erven
mei-ite (sjoch ite)mee-eten
meibehearemedebeheren
meibelibjemeebeleven, meemaken
meiberekkenjemeeberekenen
meibeslute (sjoch slute)meebesluiten
meibeteljemeebetalen
meibiddemeebidden
meibiede (sjoch biede)meebieden
meiblazemeeblazen
meiboartsjemeespelen
meibringe (sjoch bringe)meebrengen
meibrûkemedegebruiken
meidielemededelen, meedelen
meidijemeevallen
meidraaiemeedraaien
meidrage (sjoch drage)meedragen
meidrinke (sjoch drinke)meedrinken
meidriuwe (sjoch driuwe)meedrijven
meidwaan (sjoch dwaan)meedoen
meie mogen
meifalle (sjoch falle)meevallen
meifarre (sjoch farre)meevaren
meifersekerjemeeverzekeren
meifersikerjeverzekeren
meifielemeevoelen
meifieremeevoeren
meifinansierjemeefinancieren
meifjochtsje (sjoch fjochtsje)meevechten
meifleane (sjoch fleane)meevliegen
meifreegjemeevragen
meifrijemeevrijen
meigean (sjoch gean)meegaan
meigenietsjemeegenieten
meigroeiemeegroeien
meihawwe (sjoch hawwe)meehebben (bij zich hebben)
meihelpe (sjoch helpe)meehelpen
meihieremeehuren
meijaan (sjoch jaan)meegeven
meikedizemedezeggenschap uitoefenen, meepraten
meikinne u (sjoch kinne)meekunnen
meikomme (sjoch komme)meekomen
meikrije (sjoch krije)meekrijgen
meilaitsje (sjoch laitsje)meelachen
meilibjemeeleven
meiloadsemeelokken, meeloodsen
meilokjemeelokken
meilûke (sjoch lûke)meetrekken
meimeitsje (sjoch meitsje)meemaken
meinimme (sjoch nimme)meenemen
meipartsjemeedelen (een deel krijgen)
meipleegjemeeplegen
meipratemeepraten
meireizgjemeereizen
meirekkenjemeerekenen
meiride (sjoch ride)meerijden
meirinne (sjoch rinne)meelopen
meisiede (sjoch siede)meekoken
meisitte (sjoch sitte)meezitten
meisjen (sjoch sjen)meekijken
meisjonge (sjoch sjonge)meezingen
meisjouwemeesjouwen
meiskriuwe (sjoch skriuwe)meeschrijven
meiskuorremeesleuren
meislagjemeelopen, welslagen
meislepemeeslepen
meisprekke (sjoch sprekke)meespreken
meispyljemeespelen
meistimmemeestemmen
meistjoeremeesturen
meistride (sjoch stride)meestrijden
meitellemeetellen
meitingjemeedingen
meitinke (sjoch tinke)meedenken
meitôgjemeesjouwen, meezeulen
meitokjemeelokken
meitraapjemeetrappen
meitroaiemeelokken
meitroanemeelokken
meitsje maken
meitwinge (sjoch twinge)dwingen mee te gaan
meiûndertekenjemeeondertekenen
meiwaarjemeehebben (voordeel hebben), meezitten (voordeel hebben)
meiwierjemeehebben (voordeel hebben), meezitten (voordeel hebben)
meiwurkjemeewerken
mêkjemekkeren
mekkerjemekkeren
meldemelden
meliorearjemelioreren (verbeteren)
melke melken
memkjemem (mam) zeggen
memorearjememoreren
memorisearjememoriseren
mennemennen
mennidzjemanagen
menstruearjemenstrueren
meppemeppen
merakeljeschertsen
merkbite (sjoch bite)merken
merke merken
merkefierekermis vieren
merkehâlde u (sjoch hâlde)kermis houden
merkjekermis houden, markten
merserisearjemerceriseren (veredelen van textiel)
meskepikkelandverovertje spelen
meskestekke u (sjoch stekke)landverovertje spelen
messlypjemesslijpen
mestemesten
mêstklimme u (sjoch klimme)mastklimmen
mêstkliuwe u (sjoch kliuwe)mastklimmen
meterjemeters maken (voortgang boeken)
meubeljemeubileren
meubilearjemeubileren
meukezacht worden
meunsterjekeuren, monsteren
meunsternimme u (sjoch nimme)monster nemen (voor onderzoek)
meuresmullen
miaujemiauwen
miaukjemiauwen
miauwemiauwen
middeljebemiddelen, middelen
miedzjegebruiken als hooiland
mielemalen, schilderen
mieljemalen, schilderen
mienemenen
miereprutsen
miezeljesukkelen, ziekelijk zijn
migezeiken
miggejeie (sjoch jeie)vliegen verjagen
miggeljemiezeren (zacht regenen)
miggesiftemuggenziften
miggetyskjeverdrijven van vliegen
migjeverdrijven van vliegen
migrearjemigreren
mijemijden, vermijden
mikerjeturen
mikjeloensen, turen
mikkemikken
miksemixen
milimeterjemillimeteren (erg kort afknippen)
mimemimen (spraakloos uitbeelden)
mimearjemimeren (nabootsen met gebaren)
mimerjemijmeren
minachtsjeminachten
minderesearjeverminderen
minderjeminderen
minearjemineren (ondermijnen)
mineralisearjemineraliseren
minge mengen
mingeljemengen
minimalisearjeminimaliseren
minkehinken, mank gaan
minkjemank gaan
minneminnen
minnesearjemenageren (versmallen van materiaal om een verbinding te maken)
minskemoardzjevermoorden van mensen
mintenearjeonderhouden
misbeslaan (sjoch slaan)mislukken
misbetearemislukken
misbreukemisdragen, overtreden van de wet
misbrûkemisbruiken
misdraaiewegdraaien
misdrage (sjoch drage)misdragen
misdriuwe (sjoch driuwe)misdrijven
misdwaan (sjoch dwaan)misdoen
misfalle (sjoch falle)tegenlopen, tegenvallen
misferstean (sjoch stean)misverstaan
misfoarmjemisvormen
misgean (sjoch gean)misgaan
misgripe u (sjoch gripe)misgrijpen, vergrijpen
misgunnemisgunnen
mishaagjemishagen
mishâlde (sjoch hâlde)misdragen
mishanneljemishandelen
mishearreverkeerd verstaan
misjegenjeverkeerd bejegenen
misjilde (sjoch jilde)ontgelden
miskearjehaperen, mankeren, ontbreken
miskennemiskennen
miskomme (sjoch komme)ongelegen komen, slecht bekomen
mislearjemislukken
misledigjebeledigen
misliede (sjoch liede)misleiden
mislokkemislukken
mismeitsje (sjoch meitsje)ontsieren
mispriizgjeafkeuren, misprijzen
mispriizjeafkeuren, misprijzen
misreitsje (sjoch reitsje)missen
misrekkenjemisrekenen
misriede (sjoch riede)verkeerd raden, verkeerde raad geven
misrinne (sjoch rinne)mislopen
misroaiemissen, misslaan
missemissen, ontberen
missizze (sjoch sizze)miszeggen
missjen (sjoch sjen)miszien, verkeerd zien
misslaan (sjoch slaan)misslaan
misstappemisstappen
misstean (sjoch stean)misstaan
mistaastemisgrijpen
mistribeljemislukken
mistrouwewantrouwen
miswierjetegenzitten
miterjemieteren, schelen, vallen
mitigearjemitigeren
mitraillearjemitrailleren (schieten met een machinegeweer)
mitseljemetselen
mittearjemitteren (ontslaan; wegzenden)
mizeljesukkelen, ziekelijk zijn
mjekjeblaten, mekkeren
mjirkjevlug en springend voortbewegen (bijv. honden)
mjitskjemotregenen
mjitte meten
mjoksjemengen, uitmesten
mjukseljewaden
mjuksjemengen, uitmesten
moaimeitsje u (sjoch meitsje)mooimaken, verfraaien
moaipratemooipraten (vleien)
moaiskriuwe (sjoch skriuwe)kalligraferen, schoonschrijven
moaiwaarjemooi weer worden
moaiwaarspyljegoede sier maken, mooi weer spelen
moalkjekladden
moandeihâlde u (sjoch hâlde)ziekmelden op maandag na vertier op zondag
moanjemanen
moardzjemoorden, zwoegen
moarmerjemarmeren (beschilderen als marmer), morrelen, peuteren
moartsjebrullen
moarzeljevermorzelen
moatte moeten
mobilisearjemobiliseren
modderbaaiewaden door modden en slijk
modderbatsewaden door modden en slijk
modderfarre u (sjoch farre)kleiaarde varen
modderjeaanmodderen
modderjeie (sjoch jeie)fijnmaken van klei met een hek of raam getrokken door paarden
modderkarkjevervoeren van kleiaarde per kar
modderwrakseljemodderworstelen
modelbouwemodelbouwen
modellearjemodelleren
modeltekenjemodeltekenen
modernisearjemoderniseren
modifisearjemodificeren
modulearjemoduleren
moeteontmoeten
moetsjeontmoeten
moezjepeinzen
moffeljemoffelen (ongemerkt iets doen)
môgjemolmen (vergaan; verteren)
mokerjezacht worden
mokjesetteschotsje lopen (ijs breken)
mokkemokken
mokseljeborrelend koken
molbuordzjeverplaatsen van grond met een molbord
molestearjemolesteren
moljevangen van mollen, wentelen in zand (vogels)
mollefange u (sjoch fange)mollen vangen
mollejeie (sjoch jeie)mollen verjagen
mommeljemummelen
mompeljemompelen
monkeljemeesmuilen, spotlachen
monopolisearjemonopoliseren
montearjemonteren
moolderjenegenhoeken (spel)
mooljenegenhoeken (spel)
mopperjemopperen
moralisearjemoraliseren
morvjemurw worden
mostermeallemosterd malen, traag werken, treuzelen, vervelen
motivearjemotiveren
motorisearjemotoriseren
motorride u (sjoch ride)motorrijden
motreinemotregenen
motseafranselen
motsjemorsen, motregenen
moudbuordzjeverplaatsen van grond met een molbord
moudzjewentelen in zand (vogels)
mudzjedutten
muffescheten laten
muierjeschikken
mûlkjekussen, lekker vinden, mompelen, smaken
multiplisearjemultipliceren
mûmeljemummelen
mummeljemummelen
mummifisearjemummificeren
mûnderjenegenhoeken (spel)
mûnjenegenhoeken (spel)
muntsjedoelen (richten op), munten (geld slaan)
muoiebetreuren, spijten
muolkjekussen, lekker vinden, mompelen, smaken
muorreskrobjeschrobben van muren
muorrewytsjewitten van muren
muozjemorsen, motregenen
murdejeie u (sjoch jeie)jagen op bunzingen
murdzjejagen op bunzingen, nachtbraken
murmurearjemorren
murvjemurw worden
mûsearjemousseren (van wijn)
musisearjemusiceren
mûskopjesmoezen
mutseafranselen
mûzedrillevolgieten van muizegaten met water om muizen te verjagen of verdrinken
mûzedrinzgjevolgieten van muizegaten met water om muizen te verjagen of verdrinken
mûzedrinzjevolgieten van muizegaten met water om muizen te verjagen of verdrinken
mûzewikeljejagen op muizen (door valken vanuit de lucht)
mûzjemet de muis een computer bedienen, muizen vangen
muzykjemuziek maken
mykjeloensen, turen
mylderjetemperen, verzachten
mynhearjeaanspreken met mijnheer
mynhearkjeaanspreken met mijnheer
mynjemijnen (bij openbare verkoop)
mystifisearjemystificeren
mytologisearjemythologiseren
mytsjeaantasten door mijt
naaienaaien
nachtbiddebedelen bij nacht, nachtbraken, stelen bij nacht, vragen om nachtverblijf
nachtbiddeljebedelen bij nacht, nachtbraken, stelen bij nacht, vragen om nachtverblijf
nachtbrakenachtbraken
nachtdravenachtbraken
nachtraavjenachtbraken
nachtravenachtbraken
nachtravenjenachtbraken
naderjenaderen
nageljehollen
narjenarren
narkotisearjenarcotiseren
nasalearjenasaleren (uitspreken door de neus)
nasjonalisearjenationaliseren
naturalisearjenaturaliseren
nauwslute u (sjoch slute)nauwsluiten
navigearjenavigeren
neamenoemen, vermelden
neareagjetreurig kijken
nearjeminderen
neatdwaan u (sjoch dwaan)nietsdoen, nietsen
needsaakjenoodzaken (dwingen)
negearjenegeren
negerjenegeren
nei-aapjena-apen
nei-aardzjeovererven
nei-arbeidzjenawerken
nei-eagjenastaren
nei-eidzjenaëggen, nasnuffelen
nei-ite (sjoch ite)naëten
neibauwenabauwen (spottend nadoen)
neibeareimiteren, nadoen
neibehanneljenabehandelen
neibestellenabestellen
neibeteljenabetalen
neiblaaiebespotten
neibliede (sjoch bliede)nabloeden
neibliuwe (sjoch bliuwe)nablijven
neibloeienabloeien
neibouweverbouwen van een veredeld plantenras
neibriede (sjoch briede)nabraden
neidigerjenastaren
neidikerjenastaren
neidiseljenadieselen (doordraaien van een motor na uitzetten)
neidrage u (sjoch drage)nadragen
neidravenadraven
neidreunenadreunen (van geluid)
neidrippenadruipen
neidroegjeluieren
neidûkenaduiken
neidwaan (sjoch dwaan)nadoen
neidwêstenablussen
neiferbrânenaverbranden
neifertellenavertellen
neifielenavoelen
neifiskjenaspeuren, uitvissen
neifloeienavloeien
neifluitsjenafluiten
neifoarderjenavorderen
neifolgjenavolgen
neifoljenavullen
neifreegjenavragen
neifuorjenavoederen
neigalmjenagalmen
neigapjenagapen
neigean (sjoch gean)nagaan
neigenietsjenagenieten
neigloeienagloeien
neiglûpenasluipen
neihâlde (sjoch hâlde)nahouden
neiheffenaheffen
neiheljeopbreken
neijaan (sjoch jaan)nageven
neijeie (sjoch jeie)najagen
neikaartenakaarten
neiklinke u (sjoch klinke)naklinken
neikôgjenakauwen
neikomme (sjoch komme)nakomen
neikrije (sjoch krije)bekritiseerd worden
neilasterjeroddelen
neilbite (sjoch bite)nagelbijten
neilbriede (sjoch briede)luieren
neildrûgjeluieren
neileverjenaleveren
neilêze (sjoch lêze)nalezen
neilhimmeljeschoonmaken van nagels
neilibjenaleven
neilitte (sjoch litte)nalaten
neiljenagelen
neilknippenagels knippen
neillakkenagels lakken
neilskerpjescherp maken van nagels
neiltsjebite (sjoch bite)nagelbijten
neilûke (sjoch lûke)natrekken
neilúzjenasporen
neimalkjenabootsen
neimeanemaaien (nogmaals)
neimeitsje (sjoch meitsje)namaken
neimelke (sjoch melke)namelken
neimimerjenapeinzen
neimjitte (sjoch mjitte)nameten
neinimme (sjoch nimme)aantrekken (ergens mee zitten)
neinoaskenasnuffelen
neinoaskjenasnuffelen
neipetearjenapraten
neipiuwenaroepen
neipizeljenazitten
neipjukjenawijzen (spottend)
neipjukkenarooien
neiplúzjenapluizen
neiprakkesaasjepeinzen
neiprakkesearjenadenken
neipratenapraten
neiprintsjenadrukken, traceren
neirachenaschelden
neirazenaschreeuwen
neireizgjenareizen
neirekkenjenarekenen
neiride (sjoch ride)narijden
neirikjenaroken
neirinne (sjoch rinne)nalopen
neiroppe (sjoch roppe)naroepen
neisettenazetten
neisiferjecontroleren, narekenen
neisitte (sjoch sitte)nablijven, nazitten
neisizze (sjoch sizze)nazeggen
neisjen (sjoch sjen)nakijken
neisjonge (sjoch sjonge)nazingen
neiskaaieovererven
neiskelle (sjoch skelle)naschelden
neiskriuwe (sjoch skriuwe)kopiëren, naschrijven
neislaan (sjoch slaan)naslaan
neisneupenapluizen, nasnuffelen
neispeurenaspeuren
neispoarenasporen
neispyljenaspelen
neistjoerenasturen
neistoarjenastaren
neistribjenastreven
neiswyljebijeenbrengen
neisykje (sjoch sykje)nazoeken
neisyngronisearjenasynchroniseren
neitafeljenatafelen
neitekenjenatekenen
neitellenatellen
neitineopzwellen na het koken
neitinke (sjoch tinke)bezinnen, nadenken, overdenken
neitraapjenatrappen
neitrêdzjenatreden
neitriljenatrillen
neitsjinjenadienen (in het leger)
neiwage u (sjoch wage)nawegen
neiweagenawegen
neiweidzjenaweiden (na de oogst)
neiwinne (sjoch winne)naoogsten
neiwiuwenawuiven
neiwizenawijzen
neiwriuwe u (sjoch wriuwe)nawrijven
neiwurkjenawerken
nekjenekken
neontsjeneuriën
neppeneppen, toebrengen van nadeel
neskjenestelen
nêstdraaienestelen
nesteljenestelen
nêstmeitsje u (sjoch meitsje)nestelen
netbreidzjebreien van netten
netsjevissen met een net
netteboetsjeboeten (herstellen) van netten
nettebreidzjebreien van netten
netteljenetelen (bijten; irriteren)
netwurkjenetwerken
neukeneuken
neuljezeuren
neuntsjeneuriën
neuteljezeuren
neutralisearjeneutraliseren
nifeljeknutselen, prutsen
nigeneigen (voorkeur hebben), nijgen (licht buigen)
nigeljeontkomen, vluchten
niigjeneigen (voorkeur hebben), nijgen (licht buigen)
nijjierjenieuwjaar vieren, nieuwjaar wensen
nijjierwinne (sjoch winne)nieuwjaar wensen
nijjierwinskjenieuwjaar wensen
nikkeknikken
nikkeljevernikkelen (voorzien van nikkel)
niksdwaan (sjoch dwaan)nietsdoen, niksen
nimme nemen
nipenijpen
nippenippen
niteljesarren
nitigjesarren
nivellearjenivelleren
njidzjepesten
njoggeneagjenegenhoeken (spel)
njoggenstekke (sjoch stekke)negenhoeken (spel)
njuentsjeneuriën
noadigjeuitnodigen
noadzjeuitnodigen
noarmearjenormeren
noasbliede (sjoch bliede)neusbloeden
noaskeplúzjeneuspeuteren
noaskjebevallen (aanstaan)
noasklankjepraten door de neus
noaspjukkeneuspeuteren
noasplúzjeneuspeuteren
noassnute u (sjoch snute)neussnuiten
noazjebevallen (aanstaan)
nodzjeknuffelen
noedzjehoeden, instaan (garanderen), riskeren
noekerjeflemen, mooipraten, vleien
nokkerjegiechelen
nominalisearjenominaliseren
nominearjenomineren
normalisearjenormaliseren
normearjenormeren
notearjenoteren
notifisearjenotificeren
nôtride u (sjoch ride)binnenhalen van graan
nôtsjeoogsten van graan
notulearjenotuleren
nuansearjenuanceren
nuddeljenaaien
nûgjeuitnodigen
nukkeneuken
nuljenaaien
nûmerjenummeren
núnderjeneuriën
núskjetalmen
nutebossenotenschieten (spel)
nutedosjenotenschieten (spel)
nutedossenotenschieten (spel)
nutepuonnenotenschieten (spel)
nutesjitte u (sjoch sjitte)notenschieten (spel)
nútsjebossenotenschieten (spel)
nútsjedosjenotenschieten (spel)
nútsjedossenotenschieten (spel)
nútsjepoannenotenschieten (spel)
nútsjepuonnenotenschieten (spel)
nútsjesjitte u (sjoch sjitte)notenschieten (spel)
nuttigjenuttigen
nytsjenieten
oanarbeidzjedoorwerken
oanbaarneaanbranden
oanbakkeaanbakken
oanbefeljeaanbevelen
oanbefelleaanbevelen
oanbelangjebetreffen
oanbeljeaanbellen
oanbesteegjeaanbesteden
oanbestelleaanbesteden
oanbeteljeaanbetalen
oanbetrouwetoevertrouwen
oanbetterjeopknappen
oanbiddeaanbidden
oanbiede (sjoch biede)aanbieden
oanbine (sjoch bine)aanbinden
oanblaffeaanblaffen
oanblazeaanblazen
oanblierjetoelachen
oanblierketoelachen
oanbliuwe (sjoch bliuwe)aanblijven
oanboarjeaanboren
oanboazjeverergeren
oanboeteaansteken van vuur
oanboetsjeaansteken van vuur
oanbokseljedoorlopen (stevig)
oanbouweaanbouwen (uitbreiden)
oanbrâneaanbranden, aankoeken
oanbreidzjeaanbreien
oanbrekke (sjoch brekke)aanbreken
oanbriede (sjoch briede)aanbraden
oanbringe (sjoch bringe)aanbrengen
oanbyljeaanblaffen
oandamjedempen, plempen
oandeareaandoen (deren; aan het hart gaan)
oandikjeaandikken
oandoare (sjoch doare)aandurven
oandompeaanstoten
oandonderjeopschieten
oandraaieaandraaien
oandrage (sjoch drage)aandragen
oandriftkjeaandrijven, aansporen (tot werken)
oandriuwe (sjoch driuwe)aandrijven, voortstuwen
oanduorjeaanhouden
oandústeaanstoten
oandwaan (sjoch dwaan)aandoen, aantrekken (van kleding)
oandweileaandweilen
oandykjeaandijken
oaneidzjeaaneggen (land in orde brengen met een eg)
oaneigenjetoeëigenen
oaneinbringe (sjoch bringe)doorbrengen
oanergerjeverergeren
oanerveaanerven
oanfalle u (sjoch falle)aanvallen
oanfange (sjoch fange)aanvangen
oanfarre (sjoch farre)aanvaren
oanfeie (sjoch feie)aanvegen
oanfertrouwetoevertrouwen
oanfetsjeaanvatten
oanfeugeljeaanmoedigen
oanfieleaanvoelen
oanfiereaanvoeren
oanfingeontbranden
oanfinkjeaanvinken
oanfiterjeaanmoedigen
oanfjochtsje (sjoch fjochtsje)aanvechten
oanfjurjeaanvuren
oanfleane (sjoch fleane)aanvliegen
oanflippeaanfloepen
oanfloepeaanfloepen
oanfokjeaanfokken
oanfoljeaanvullen
oanfonkjeaanvonken
oanfreegjeaanvragen
oanfrette u (sjoch frette)aanvreten
oanfrieze (sjoch frieze)aanvriezen
oanfuorjevetmesten (extra voederen)
oanfurdigjeaanvaarden
oanfurdzjeaanvaarden
oanfytseaanfietsen
oangapjeaangapen
oangaspjeaangespen
oangean (sjoch gean)aangaan
oangleonjeaangloeien
oanglimkjeglimlachen
oanglimme u (sjoch glimme)aanglimmen
oangluorkjeaangluren
oanglûpeaansluipen
oangnizeaangrijnzen
oangnuvebeloeren
oangoaieaangooien
oangoweaangapen
oangrânzjeaangrommen
oangripe (sjoch gripe)aangrijpen
oangrizeafgrijzen, opwekken van medelijden
oangroeieaangroeien
oangûkjeaankijken
oangurdzjeaangorden
oanhâlde (sjoch hâlde)aanhouden, arresteren
oanhalzjevastzetten (zeil)
oanhanneljeaankopen
oanharkjeaanhoren
oanheakjeaanhaken
oanheareaanhoren
oanhearreaanhoren
oanheegjeophogen
oanheffeaanheffen
oanheieheien
oanheljeaanhalen, adopteren
oanhimmeljeaanvegen (schoonmaken), opmaken (van eten)
oanhingje (sjoch hingje)aanhangen
oanhiseaanmoedigen, vastzetten (zeil)
oanhoaieomtobben
oanhoekjeaanpassen aan een hoek
oanhompeaanstoten
oanhuseaanhitsen
oanhúsjeaanhitsen
oanhysjeaanmoedigen, aanvuren
oaniezevoorzien van aas
oaniezjevoorzien van aas
oaninoarknoopjeaaneenknopen
oanite u (sjoch ite)beginnen met eten voordat iedereen er is, vlugger eten
oanjaan (sjoch jaan)aangeven
oanjeie (sjoch jeie)besmetten
oanjeldzjeaansteken (van vuur)
oankalkjeaankalken
oankantsjeverzetten
oankeapje (sjoch keapje)aankopen
oanketskjeklakken
oankinne u (sjoch kinne)aankunnen
oanklaaieaankleden
oankladzjebelasteren
oanklampeaanklampen
oanklampjeaanklampen
oanklaujeaanharken
oanklauweaanharken
oankleie (sjoch kleie)aanklagen
oankleveaankleven
oanklibjeaankleven
oanklinke u (sjoch klinke)aanklinken (vaster klinken)
oanklopjeaankloppen
oankneppeljeaankomen (raken)
oanknikketoeknikken
oanknipe (sjoch knipe)aanknijpen
oanknippeaanknippen
oanknoffeljeraken (hard; gevoelig)
oanknoopjeaanknopen
oanknopeaanknopen
oanknotsjeaanknopen
oankoekjevriezen (streng)
oankôgjeaanschouwen
oankomme (sjoch komme)aankomen, groeien
oankrije (sjoch krije)aankrijgen
oankringe (sjoch kringe)aandringen
oankroadzjeaankruien
oankrúnjeaanbrengen van een kruin
oankrûpeknuffelen
oankruseaankruisen
oankrytsjeaankrijten
oankundigjeaankondigen
oankûseaanvlijen tegen iemand (in bed)
oankûskjeaanvlijen tegen iemand (in bed)
oankweekjeaankweken
oankwekeaankweken
oankwelderjeaanslibben
oankyljevastzetten met een wig
oankypjeaankijken
oanlaapjeopbrengen van veel geld, opschieten met het werk
oanlaitsje u (sjoch laitsje)toelachen
oanlangeaanreiken
oanlangjeaanreiken
oanlânjeaanlanden, belanden
oanlaskjeaanlassen
oanleareaanleren
oanlekjeafkeuren
oanleuneaanleunen
oanlingeaanlengen
oanlingjeaanlengen
oanlitte (sjoch litte)aanlaten
oanlizze (sjoch lizze)aanleggen
oanljochtsjeaanlichten
oanloaitsje u (sjoch loaitsje)aankijken
oanloereaanloeren
oanloeveaanloeven
oanlokjeaanlokken
oanlotsjeinloten
oanlûke (sjoch lûke)aantrekken
oanlymjeaanlijmen
oanmatigjeaanmatigen
oanmeitsje (sjoch meitsje)aanmaken
oanmeldeaanmelden
oanmepperaken (hard)
oanmerke (sjoch merke)aanmerken
oanmeunsterjeaanmonsteren
oanminge (sjoch minge)aanlengen, vermengen
oanmjitte (sjoch mjitte)aanmeten
oanmoanjeaanmanen
oanmoedigjeaanmoedigen
oanmuntsjeaanmunten
oannimme u (sjoch nimme)aannemen, adopteren
oanpakkeaanpakken
oanpasseaanpassen
oanpieleaanmodderen
oanpierkjeverlokken
oanpikkeaanhaken (aansluiten bij iemand die inhaalt)
oanplakkeaanplakken
oanplantsjeaanplanten
oanploegjeaanploegen
oanpoanneaandringen, aansporen
oanpoarjeaandringen, aansporen
oanpoarkjeaandringen, aansporen
oanpoateljeaanpoten
oanpoatsjeaanpoten
oanpoeneaandringen, aansporen
oanpompeaanstoten
oanprangeopdringen
oanprangjeopdringen
oanprateaanpraten
oanpresjeaandringen, pressen
oanpresseaandringen, pressen
oanprigeljeaandringen, aansporen
oanpriizgjeaanprijzen
oanpriizjeaanprijzen
oanprikeljeaandringen, aansporen
oanprykjeaandringen, aansporen
oanpuonneaandringen, aansporen
oanpûsteaanblazen
oanpûsterjeaanblazen
oanpypkjeaansteken van een pijp
oanrânseljeaanklampen
oanreareaanroeren
oanreauweaanschaffen
oanreitsje (sjoch reitsje)aanraken, aanroeren
oanrekkenjeaanrekenen
oanrekommandearjeaanbevelen
oanride (sjoch ride)aanrijden
oanriede (sjoch riede)aanraden
oanriereaanroeren
oanrigeljeuitbreiden
oanrikjerook naar iemand blazen
oanrikkeaanreiken
oanrikkemandearjeaanbevelen
oanrinne (sjoch rinne)aanlopen
oanrisseaanschaffen
oanrjochtsjeaanrichten
oanroaljeverkrijgen door te ruilen
oanroereaanraken, aanroeren
oanroppe (sjoch roppe)aanroepen
oanrosseverkrijgen door te ruilen
oanrûgeljekomen en gaan (doorlopend)
oanruiljeverkrijgen door te ruilen
oanrypjeaanrijpen
oansaasjeaanhitsen (van een hond)
oansangerjeaanbranden, zeuren (aanhoudend)
oansasjeaanhitsen (van een hond)
oansasseaanhitsen (van een hond)
oanseameljetreuzelen (aanhoudend)
oansêdzjeverzadigen
oansetteaanzetten, vastkoeken
oansiikjeaanzoeken, verzoeken
oansileaanzeilen
oansitte (sjoch sitte)aanzitten
oansizze (sjoch sizze)aanzeggen
oansjasjeaanhitsen (van een hond)
oansjen u (sjoch sjen)aanzien
oansjitte (sjoch sjitte)aanschieten
oansjouweaansjouwen
oanskaffeaanschaffen
oanskaveaanlopen (van een apparaat)
oanskikkeaanschikken
oanskiljeaanbellen
oanskôgjeaanschouwen
oanskoweaanschuiven
oanskrabjebijeenschrapen
oanskrasseaanschrappen
oanskriuwe (sjoch skriuwe)aanschrijven
oanskroeveaanschroeven
oanslaan u (sjoch slaan)aanslaan, vat krijgen op
oanslepeaanslepen
oanslibjeaanslibben
oanslimpeaanslibben
oanslimpjeaanslibben
oanslingerjeaanslingeren, duur zijn, regenen (hard)
oanslinterjeaanslenteren
oansljurkjenaderen
oansluereaanlopen (van een apparaat)
oanslute (sjoch slute)aansluiten, toetreden
oanslykjeaanslibben
oansmarreaansmeren
oansmokeaansteken (van rookgerei)
oansnije (sjoch snije)aansnijden
oansnjittebespatten
oansnoarjeaansnorren
oanspanneaanspannen
oanspieleaanspoelen
oanspijeaanspuwen
oanspoareaansporen
oansprekke (sjoch sprekke)aanspreken
oanspringe (sjoch springe)aanspringen
oanspuieaanspuwen
oanstampeaanstampen
oanstappeaanstappen
oanstean (sjoch stean)aanstaan
oanstekke (sjoch stekke)aansteken
oanstelleaanstellen
oansterkjeaansterken
oanstipjeaanstippen
oanstippeaanstippen
oanstjerre u (sjoch stjerre)verkrijgen door erfenis
oanstjitte (sjoch stjitte)aanstoten
oanstjoereaansturen, managen
oanstoaieaanstuiven
oanstoarjeaanstaren
oanstoarmjeaanstormen, toestormen
oanstokeaanstoken, opjuinen
oanstokeljeaanstoken, opjuinen
oanstompeaanstoten
oanstopjeopvullen
oanstoweaanstuiven
oanstreekjeaanstrepen
oanstride (sjoch stride)aanvechten
oanstrike (sjoch strike)aanstrijken
oanstrûpeaantrekken (van kleding)
oansûgerjeaanzuigen
oansûgjeaanzuigen
oansuverjeaanzuiveren
oanswierjezwaarder worden
oanswietsjeaanzoeten
oanswingeljeaanzwengelen
oanswyljeaanharken
oansykje u (sjoch sykje)aanzoeken, verzoeken
oantaasteaanranden, aantasten, arresteren
oantakeljeoptuigen (van een schip)
oantekenjeaantekenen
oantiigjeaantijgen
oantikjeaantikken
oantingeljeduur zijn
oantingjeaandringen
oantoarneaanmanen
oantôgjeaandragen
oantraapjeaantrappen
oantreasteaanmoedigen, aansporen
oantreastgjeaanmoedigen, aansporen
oantreastjeaanmoedigen, aansporen
oantredeaantreden
oantrêdzjedoorlopen
oantreffe (sjoch treffe)aantreffen
oantrekke u (sjoch trekke)aantrekken
oantriljeschokken (van het lichaam)
oantriuwe (sjoch triuwe)aanduwen
oantroevjetreffen
oantrouweaantrouwen
oantruneaandringen
oantrúnjeaansporen
oantsjen (sjoch tsjen)aantrekken
oantsjinjeaandienen
oantsjusterjedonker worden
oantsjutteaanduiden
oantugeaanschaffen
oanturvjeturven
oantwinge u (sjoch twinge)aandringen
oantyskjeaandrijven, aanzwepen
oanwaaieaanwaaien
oanwaakse (sjoch waakse)aangroeien
oanwakkerjeaanwakkeren
oanweigean (sjoch gean)aan de hand zijn, gebeuren
oanwenneaanwennen
oanwerveaanwerven
oanwinne (sjoch winne)toenemen, uitdijen
oanwinterjeaanwinteren
oanwippeaanwippen
oanwizeaanwijzen
oanwriuwe u (sjoch wriuwe)aantijgen, aanwrijven, ten laste leggen
oanwynderjetoewaaien
oarberjeorberen
oardeeljeoordelen
oarderjeordenen, rangschikken
oardieleoordelen
oardieljeoordelen
obediearjegehoorzamen
objektivearjeobjectiveren
obsedearjeobsederen
observearjeobserveren
obsterwearjeobserveren
obstrewearjeobserveren
obstruearjeobstrueren
oefenjeoefenen
oer 't mad komme (sjoch komme)overrompelen
oeralheljeoverhoophalen
oerarbeidzjeoverwerken
oerbêdzjeverbedden (van bed wisselen)
oerbekjeoverbabbelen
oerbelêstigjeoverbelasten
oerbeljochtsjeoverbelichten
oerbetterjeovergaan (niet doorgaan)
oerbeweidzjeoverbeweiden
oerbiede (sjoch biede)overbieden
oerbine u (sjoch bine)overbinden (opnieuw)
oerblaaieoverbabbelen
oerblebkjeoverbabbelen
oerbletterjeoverbabbelen
oerblibkjeoverbabbelen
oerbliuwe (sjoch bliuwe)overblijven
oerbluffeoverbluffen
oerboekeoverboeken
oerboekjeoverboeken
oerbôgjeoverwelven
oerbrêgjeoverbruggen
oerbriefkjeoverbrieven
oerbrievjeoverbrieven
oerbringe (sjoch bringe)overbrengen
oerbûgeoverhangen, overhellen
oerbûgjeoverhangen, overhellen
oerbuorkjeoverboeren (veel verdienen met boeren)
oerdekke (sjoch dekke)overdekken
oerdonderjeoverdonderen
oerdopeherdopen
oerdraaieoverdraaien, terugdraaien
oerdrage (sjoch drage)overdragen
oerdriuwe (sjoch driuwe)overdrijven (aanstellen; voorbijdrijven)
oerdrukkeoverdrukken
oerdwaan (sjoch dwaan)overdoen
oereagjeoverzien
oereaskjeovervragen
oereidzjeevalueren
oereinfearjeovereind veren
oereingean (sjoch gean)overeind gaan staan
oereinhelpe u (sjoch helpe)overeind helpen
oereinjaan u (sjoch jaan)omhoogkomen, opvliegen (driftig worden)
oereinklauweopstaan met moeite
oereinkomme u (sjoch komme)overeind komen
oereinrizeovereind gaan staan
oereinsetteovereindzetten
oereinsitte (sjoch sitte)overeindzitten
oereinsjitte u (sjoch sjitte)overeindschieten
oereinspatteopspringen
oereinspringe (sjoch springe)overeindspringen
oereinstean u (sjoch stean)overeind staan
oereinstykjeovereind gaan staan
oererveovererven
oerervjeovererven
oerfalle u (sjoch falle)overrompelen, overvallen
oerfarre u (sjoch farre)overvaren
oerfersekerjeoververzekeren
oerfertelleoververtellen
oerfertsjinjeoververdienen (meer dan nodig)
oerfervjeoververven
oerflappeoverslaan
oerfleane (sjoch fleane)overvliegen
oerfloeieovervloeien
oerfreegjeovervragen
oerfuorjeovervoeren (te veel voederen)
oergarjeoversparen
oergean (sjoch gean)overgaan
oergjalpeoverstelpen
oergjalpjeoverstelpen
oerglânzjeoverglanzen, oververnissen
oergoaieovergooien
oergroedzjeovergroeien (bijv. onkruid)
oergroeieovergroeien (bijv. onkruid), te boven komen van een ziekte door groei of ouder worden
oerhaastgjeoverhaasten
oerhaastigjeoverhaasten
oerhâlde (sjoch hâlde)overhouden
oerhandigjeoverhandigen
oerhastigjeoverhaasten
oerhawwe (sjoch hawwe)overhebben
oerhearjeonderdrukken, overheersen
oerhearreoverhoren
oerheljeoverhalen
oerheveljeoverhevelen
oerhingje (sjoch hingje)overhangen, overhellen
oerienbringe (sjoch bringe)overeenbrengen (schikken)
oerienkomme (sjoch komme)overeenkomen
oerienstimmeovereenstemmen
oeriezeovereten
oeriezjeovereten
oerikkerjete berde brengen
oerite u (sjoch ite)overeten
oerjaan (sjoch jaan)overgeven, prijsgeven
oerjeie (sjoch jeie)afjakkeren
oerjitte u (sjoch jitte)opgieten, overgieten
oerkalkjeoverkalken
oerkeapje u (sjoch keapje)overkopen
oerklaaieoverkleden, overtrekken
oerkoaitsje u (sjoch koaitsje)overkoken
oerkôgjeherkauwen (telkens herhalen)
oerkôkjeoverkoken
oerkomme (sjoch komme)overkomen
oerkoperjeverkoperen
oerkrantsjeoverbabbelen
oerkrije u (sjoch krije)overdragen, overnemen
oerlaapjeoverlappen
oerladeoverladen
oerlangeovergeven (overhandigen)
oerlangjeovergeven (overhandigen)
oerleverjeoverleveren
oerlibjeoverleven
oerlitte (sjoch litte)overlaten
oerlizze (sjoch lizze)overleggen (bespreken; verstrekken)
oerlûke (sjoch lûke)overtrekken
oermachtigjeovermeesteren
oermanjeovermeesteren
oermeanemaaien van pollen gras
oermeitsje (sjoch meitsje)overmaken
oermeunsterjeovermeesteren
oermjitte u (sjoch mjitte)overmeten
oernaaieovernaaien
oernachtsjeovernachten
oernimme (sjoch nimme)overnemen
oernoadigjeiemand te logeren vragen
oernoadzjeiemand te logeren vragen
oernoegjeiemand te logeren vragen
oerplakkeoverplakken
oerplantsjeoverplanten
oerplasterjeoverpleisteren (bestrijken met specie)
oerpleisterjeoverpleisteren (bestrijken met specie)
oerpotsjeoverpotten
oerpotteoverpotten
oerprintsjeoverdrukken
oerreedzjeoverreden
oerrekkenjeoverrekenen
oerride (sjoch ride)overrijden
oerrikkeoverreiken, terhandstellen
oerrinne (sjoch rinne)overlopen
oerrisseljebedekt worden met een dun laagje ijs
oerrompeljeoverrompelen
oerroppe u (sjoch roppe)overroepen
oerrusseljebedekt worden met een dun laagje ijs
oersakjeoverhellen, overzakken
oersetteoverzetten, vertalen
oersiede (sjoch siede)overkoken
oersiedzjeoverzaaien
oersileoverzeilen
oersizze u (sjoch sizze)herhalen, overzeggen
oersjen (sjoch sjen)overzien
oersjitte (sjoch sjitte)overschieten
oerskaadzjeoverschaduwen
oerskatteoverschatten
oerskeakeljeoverschakelen
oerskeppeoverscheppen
oerskilderjeoverschilderen
oerskôgjeoverzien
oerskoweoverschuiven
oerskrabjeoversparen (door zuinigheid)
oerskreppeoverwerken (lichamelijk)
oerskriuwe (sjoch skriuwe)overschrijven
oerslaan (sjoch slaan)overslaan
oersliepe u (sjoch sliepe)overnemen van gewoonten door de partner
oersljochtsjeuitvlakken
oerslute (sjoch slute)oversluiten
oersmarreoversmeren
oersmite u (sjoch smite)opleveren van winst, overgooien
oerspanneoverspannen
oersparjeoversparen
oerspringe (sjoch springe)overspringen
oerspyljeoverspelen (opnieuw spelen)
oerstappeoverstappen
oerstean u (sjoch stean)overstaan (blijven staan)
oerstekke (sjoch stekke)oversteken
oerstimmeoverstemmen
oerstjalpjeoverstelpen
oerstjelpjeoverstelpen
oerstjitte (sjoch stjitte)overstorten
oerstjoereoversturen
oerstoarteoverstorten
oerstreameoverstromen
oerstrike u (sjoch strike)besmeren, overstrijken, verven
oerstykjeoversteken, uitsteken
oerswimme u (sjoch swimme)overzwemmen
oerswyljebijeenharken (herhaaldelijk)
oertaksearjeovertaxeren
oerteareovervouwen (opnieuw)
oertekenjeovertekenen (nog eens tekenen), overtekenen (te veel intekenen)
oertellehertellen, overtellen
oertikboartsjetikkertje spelen
oertikjeovertypen, tikkertje spelen
oertikkeovertypen
oertinke (sjoch tinke)overdenken
oertraapjeovertrappen
oertrêdzjeovertreden
oertreffe (sjoch treffe)overtreffen
oertrekke u (sjoch trekke)bedekken, overtrekken
oertriuwe u (sjoch triuwe)overduwen
oertroevjeovertroeven
oertromjerondbazuinen
oertsjen u (sjoch tsjen)overtrekken
oertsjûgjeovertuigen
oertwinge u (sjoch twinge)opzij duwen (krachtig)
oertypeovertypen
oerwaaieoverwaaien
oerwachtsjewachten op de volgende trein
oerwage (sjoch wage)overwegen
oerwâldzjeoverheersen
oerweageoverwegen (opnieuw)
oerweldigjeoverweldigen
oerwinne (sjoch winne)overwinnen
oerwinterjeoverwinteren
oerwippeoverwippen
oerwoekerjeoverwoekeren
oerwreidzjeoverwoekeren
oerwurdearjeoverwaarderen
oerwurkjeoverwerken
oerwytsjeoverwitten
ôf-en-oanjeafwisselend beter en slechter zijn
ôfâldzjeverouderen
ôfbaarneafbranden
ôfbakkeafbakken
ôfbaljeafschrikken, verdrijven
ôfbanderjeafschrikken, wegsturen
ôfbeakenjeafbakenen
ôfbealgjeafbeulen
ôfbeareoverdrijven
ôfbeljeafbellen, afzeggen (telefonisch)
ôfbeteljeafbetalen
ôfbeuleafbeulen
ôfbeuneafbeulen
ôfbiddeafbidden
ôfbiddeljeafbedelen
ôfbiizgjeafbeulen, slijten
ôfbikjeafbikken
ôfbine (sjoch bine)afbinden
ôfbinzgjeafboenen, afrossen, geven van een pak slaag
ôfbite (sjoch bite)afbijten
ôfbjinneafboenen
ôfblaffeafblaffen
ôfblazeafblazen
ôfblêdzjeafbladeren
ôfblierjeafbladderen
ôfbliuwe (sjoch bliuwe)afblijven
ôfboaljeafbeulen
ôfboarsteljeafborstelen
ôfbodzjeafsloven
ôfboeieuitwijken
ôfboekeafboeken
ôfboekjeafboeken
ôfbonkjeafgraven veenlaag
ôfboskjeafgraven veenlaag
ôfbosseafbetalen, afschuiven
ôfbouweafbouwen
ôfbrâneafbranden
ôfbrasseafbrassen, uit de voeten maken
ôfbreideljeafbreien, beëindigen
ôfbreidzjeafbreien
ôfbrekke (sjoch brekke)afbreken
ôfbringe (sjoch bringe)afbrengen, afhelpen
ôfbroazeljeafbrokkelen
ôfbrokkeljeafbrokkelen
ôfbrouweafranselen
ôfbruieafranselen
ôfbrûkeafgebruiken
ôfbûgeafbuigen
ôfbyldzjeafbeelden
ôfdamjeafdammen
ôfdammeafdammen
ôfdekke (sjoch dekke)afdekken
ôfdiggeljeafbrokkelen
ôfdijetegenvallen
ôfdippeafdeppen
ôfdoarmjeafdwalen
ôfdoeljeafperken
ôfdokkeafdokken, betalen
ôfdonderjeafdonderen
ôfdraaieafdraaien
ôfdrage (sjoch drage)afdragen
ôfdraveafdraven
ôfdreagjeafgieten, afromen
ôfdrinke (sjoch drinke)afdrinken
ôfdrinzevolgieten met water zodat ongedierte verdrinkt
ôfdrinzgjevolgieten met water zodat ongedierte verdrinkt
ôfdrippeafdruipen
ôfdriuwe (sjoch driuwe)afdrijven
ôfdroegjeafdrogen, afranselen, opdrogen
ôfdrosseafdruipen (zonder resultaat weggaan)
ôfdrûgeafdrogen
ôfdrûgjeafdrogen
ôfdrukkeafdrukken
ôfdwaan (sjoch dwaan)afdoen
ôfdwaleafdwalen
ôfdweiljeafdweilen
ôfdwersjeafwenden
ôfdykjeafsluiten met een dijk
ôfeagjeafturen
ôfearteschiften (uitzoeken)
ôfeartsjeschiften (uitzoeken)
ôfeaskjeeisen, vergen
ôfebjeafebben
ôfeidzjezoeken
ôffalle (sjoch falle)afvallen, tegenvallen
ôffange (sjoch fange)afvangen
ôffarre (sjoch farre)afvaren
ôffeantsjeafvenen (veen wegnemen)
ôffeardigjeafvaardigen
ôffeie (sjoch feie)afvegen
ôffergjeafvergen
offerjeofferen
ôffervjeafgeven van verf, afverven
ôffiemjeafvademen (meten)
ôffiereafvoeren
ôffinkjeafvinken
ôffjurjeafvuren
ôfflaaievleiend afhandig maken
ôfflakjeafvlakken
ôfflamboujegeven van lichtseinen
ôfflamjegeven van lichtseinen
ôffleane (sjoch fleane)afvliegen, afzoeken
ôffloeieafvloeien
ôffoarderjeeisen
ôffoarkjeleegmaken met een vork
ôffoegjeafvoegen
offrearjeoffreren
ôffredigjeafbakenen, omheinen
ôffreedzjeafbakenen, omheinen
ôffreegjeafvragen
ôffrette (sjoch frette)afvreten
ôffrieze (sjoch frieze)afvriezen
ôffuorjeafvoederen
ôffurdigjeafvaardigen
ôffurtelaten van een wind, veesten (winden laten)
ôffûstkjegeven van een hand (bij afscheid; ter verzoening)
ôfgean (sjoch gean)afgaan
ôfgerskjeafgrazen
ôfgiggeljeafbedelen
ôfglêdzjeminderen van gladheid
ôfglide (sjoch glide)afglijden
ôfgnauweafknauwen
ôfgnobjeontfutselen
ôfgnúfkjeafloeren
ôfgnuveafloeren
ôfgrauweafsnauwen
ôfgrave (sjoch grave)afgraven
ôfgrûneafgronden
ôfgrúzjeafweiden
ôfhakjeafhakken
ôfhâlde (sjoch hâlde)afhouden
ôfhammerjeafhameren
ôfhanneljeafhandelen, afwikkelen
ôfharkjeafluisteren
ôfhaspeljeafhaspelen
ôfhawwe (sjoch hawwe)afhebben
ôfheakjeafhaken
ôfheareafluisteren
ôfhearreafluisteren, overhoren
ôfhechtsjeafhechten
ôfheineafluisteren
ôfheljeafhalen
ôfhelpe (sjoch helpe)afhelpen
ôfhiereafhuren
ôfhierjeafharen
ôfhimmeljeschoonmaken (buitenkant)
ôfhingje (sjoch hingje)afhangen
ôfhoffenjereinigen
ôfhouweafkappen
ôfhuffeafrossen
ôfite (sjoch ite)afeten
ôfjaan u (sjoch jaan)afgeven, vertrekken
ôfjakkerjeafjakkeren
ôfjeie (sjoch jeie)afjakkeren, afleggen van grote afstanden
ôfjitte (sjoch jitte)afgieten
ôfkarreafkeuren
ôfkatsjeafkatten, afwijzen
ôfkealjeafkalven
ôfkeapje (sjoch keapje)afkopen
ôfkeareafkeren
ôfkeureafkeuren
ôfkinkeljeafslijten
ôfkinne (sjoch kinne)afkunnen
ôfkitseafketsen, verwerpen
ôfklaaieafkleden
ôfklauweafharken
ôfklearjeklaren
ôfkleureafkleuren
ôfkleurjeafkleuren
ôfklinke (sjoch klinke)krimpen
ôfklinzgjeafspoelen, afwassen
ôfklopjeafkloppen
ôfknappeafknappen
ôfknibbeljeafknibbelen
ôfknipe (sjoch knipe)afknijpen
ôfknippeafknippen
ôfknobjeafknotten
ôfkoaitsje (sjoch koaitsje)afkoken
ôfkoarteafkorten (van woorden)
ôfkomme (sjoch komme)afkomen, afstammen
ôfkonfoaieafpoeieren, afschepen, uitgeleide doen
ôfkreakjeafkraken
ôfkrije (sjoch krije)afkrijgen
ôfkroaskjeafdruipen (zonder resultaat weggaan)
ôfkrommeljeafdingen, afkruimelen
ôfkroskjeafdruipen (zonder resultaat weggaan)
ôfkundigjeafkondigen
ôfkuoljeafkoelen
ôfladeafladen
ôflamjelammeren werpen
ôfleanjeontslaan en het laatste loon betalen
ôfleareafleren
ôflekjezwart maken van iemand
ôfleverjeafleveren
ôflêze (sjoch lêze)aflezen
ôflibjeafleven, aftakelen
ôfliede (sjoch liede)afleiden
ôflitte (sjoch litte)afgeven van kleur, aflaten
ôflizze (sjoch lizze)afleggen
ôfljochtsjeafzoeken met een lamp
ôflobjeafromen
ôfloereafloeren
ôfloeveafdruipen (zonder resultaat weggaan)
ôflosseaflossen
ôflûke (sjoch lûke)aftrekken
ôflústerjeafluisteren
ôflúzjeaftroggelen
ôfmarskjeafmarcheren
ôfmarteljeafbeulen
ôfmealeafmalen
ôfmeaneafmaaien
ôfmêdzjeafmatten, uitputten
ôfmeitsje (sjoch meitsje)afmaken
ôfmeldeafmelden
ôfmelke u (sjoch melke)afmelken
ôfmeunsterjeafkammen (negatief doen), afkeuren, afmonsteren
ôfmieljeafschilderen (voorstelling van zaken geven)
ôfmjitte (sjoch mjitte)afmeten
ôfmuffemeuren
ôfmynjeafmijnen
ôfnimme (sjoch nimme)afnemen
ôfnoaskjeafneuzen
ôfpaaieafpoeieren, afschepen
ôfpaikjeafpoeieren, afschepen
ôfpakkeafpakken
ôfpangeljeaftroggelen
ôfparkjeafperken
ôfparsjeafpersen
ôfpasseafpassen
ôfpealjeafpalen
ôfpeileafpeilen
ôfpeiljeafpeilen
ôfpikkeafpikken
ôfplakkeafplakken
ôfplatsjeafplatten
ôfploegjeafploegen
ôfplôkjeafplukken
ôfplúzjeafpluizen
ôfpoatsjeaflopen
ôfpocheljeafbeulen
ôfpoeierjeafpoeieren
ôfpoepeveesten (winden laten)
ôfpoetseafpoetsen
ôfpôljeaftroggelen
ôfpolleaftroggelen
ôfpongeljesjokken
ôfpongjeaftroggelen
ôfpôpjeaftroggelen
ôfprateafspreken
ôfprintsjeafdrukken
ôfprykjetintelen van kou
ôfpûdeljeafspoelen, aftroggelen
ôfpûljeafpellen, aftroggelen
ôfpûlkjeaftroggelen
ôfpuoljedoppen van bonen
ôfraffeljeafraffelen
ôfrânseljeafranselen
ôfratteljeafratelen
ôfreagearjeafreageren
ôfreagjeafragen
ôfrêde (sjoch rêde)afruimen
ôfregeljeafregelen
ôfreizgjeafreizen
ôfrekkenjeafrekenen
ôfremjeafremmen
ôfride (sjoch ride)afrijden
ôfriede (sjoch riede)afraden
ôfringjeafsnauwen
ôfrinkeljeafrossen
ôfrinne (sjoch rinne)aflopen
ôfripeljeafrepelen van vlas
ôfriskjeafristen
ôfritseafrossen
ôfrjochtsjeafrichten, berispen, tuchtigen
ôfroaieafbakenen
ôfroedzjeafmeten
ôfroffeljeafraffelen
ôfrôljeafrollen, afwentelen
ôfromjeafruimen
ôfrommeljeafruimen
ôfroppe (sjoch roppe)afroepen
ôfrosseafrossen, schoonvegen
ôfrûnjeafronden
ôfrûpeljeafhandig maken
ôfruskjeafristen
ôfsaaieafvallen
ôfsakjeafzakken
ôfsaltsjeafschepen, afzouten
ôfsânjeafzanden
ôfseadzjeafzoden
ôfseagjeafzagen
ôfsealjeafzadelen
ôfseamjeafranselen
ôfsetteafzetten, flessen, vertrekken
ôfsiede (sjoch siede)afkoken
ôfsigeopdrogen (van land)
ôfsileafzeilen
ôfsizze (sjoch sizze)afgelasten, afzeggen
ôfsjen (sjoch sjen)afkijken, afzien, spieken
ôfsjitte (sjoch sjitte)afschieten
ôfsjoeleafsteken met een spade
ôfsjonge (sjoch sjonge)afzingen
ôfsjouweafsjouwen
ôfskaaieafstammen
ôfskaffeafschaffen
ôfskampeafschampen
ôfskarjeafkluiven, afsnijden (vlees van been)
ôfskeanjeafschuinen
ôfskeareafscheren
ôfskepeafschepen
ôfskeppeafscheppen
ôfskermjeafschermen
ôfsketsjeafschutten
ôfsketteafschutten
ôfskiede (sjoch skiede)afscheiden
ôfskiftsjeafscheiden
ôfskilderjeafschilderen
ôfskileafschillen
ôfskilferjeafschilferen
ôfskiljeafbellen, afzeggen (telefonisch)
ôfskineafschijnen
ôfskite (sjoch skite)scheten laten
ôfskjinjeopklaren
ôfskjirjeafschuren
ôfskoaieafschooien
ôfskoatteljeafsluiten, vergrendelen
ôfskodzjeafschudden
ôfskonkjeweglopen
ôfskouderjeafserveren (afwijzen)
ôfskoweafschuiven, dokken
ôfskrabjeafschrapen
ôfskrikke (sjoch skrikke)afschrikken
ôfskriuwe (sjoch skriuwe)afschrijven
ôfskrobjeafschrobben
ôfskulferjeafschilferen
ôfskûljeontschuilen, schuilen voor regen
ôfskutteafschutten
ôfskypjeafschepen
ôfslaan (sjoch slaan)afslaan
ôfslikjeaflikken
ôfslite (sjoch slite)afslijten
ôfslute (sjoch slute)afsluiten
ôfslypjeafslijpen
ôfsmekeafsmeken
ôfsmite (sjoch smite)afwerpen
ôfsnauweafsnauwen
ôfsnije (sjoch snije)afsnijden
ôfsnute u (sjoch snute)afsnauwen
ôfsnuterjeafsnauwen
ôfsobjeafsabbelen
ôfspegeljeafspiegelen
ôfspjalteafsplitsen
ôfspjeldzjeafspelden
ôfsplitteafsteken
ôfsprekke (sjoch sprekke)afspreken
ôfspringe (sjoch springe)afspringen
ôfspyljeafspelen (plaatsvinden)
ôfstamjeafstammen
ôfstammeafstammen
ôfstappeafstappen
ôfstean (sjoch stean)afstaan
ôfstekke (sjoch stekke)afsteken
ôfstelleafstellen, stelen
ôfstjerre (sjoch stjerre)afsterven
ôfstjitte (sjoch stjitte)afstoten
ôfstjoereafsturen
ôfstofjeafstoffen
ôfstompeafstompen, afstoten
ôfstraffeafstraffen
ôfstreupeafstropen
ôfstrieljeafstralen
ôfstrike u (sjoch strike)afstrijken
ôfstropeafstropen
ôfstruneafzoeken
ôfstrûpeafstropen
ôfstudearjeafstuderen
ôfstuitsjeafstuiten
ofstûkjenauwer maken
ôfsûgerjestofzuigen
ôfsûnderjeafzonderen
ôfsuteljeafventen
ôfswaaieafzwaaien
ôfswakjeafzwakken
ôfswalkjeafzwerven
ôfswarreafzweren
ôfswartsjezwart afgeven
ôfsweveafzwerven
ôfswitteafzweten
ôfswyljebijeenharken
ôfsykje (sjoch sykje)afzoeken
ôftaapjeaftappen
ôftaasteaftasten
ôftakeafkapen
ôftakeljeaftakelen
ôftakjeafnemen, aftakken
ôftankjeafdanken
ôftekenjeaftekenen
ôftelleaftellen
ôfterskjeafdorsen
ôfticheljeafranselen
ôftichtsjeafdichten
ôftikjeaftikken
ôftimmerjeaftimmeren
ôftingeafdingen
ôftobjeaftobben
ôftoevjeafwachten
ôftoffeljeafranselen
ôftokjeontfutselen
ôftopjeaftoppen
ôftoppeaftroggelen
ôftouweafranselen
ôftraapjeaftrappen
ôftredeaftreden
ôftrêdzjeaftreden
ôftrekke (sjoch trekke)aftrekken
ôftriedzjeafdraden
ôftriuwe (sjoch triuwe)afduwen
ôftroaieaftroggelen
ôftroevjeaftroeven
ôftroggeljeaftroggelen
ôftrúnjeaftroggelen
ôftsjen (sjoch tsjen)afreizen
ôftugeaftuigen
ôfturvjeafranselen, afturven
ôftútsjeafzoenen, verzoenen
ôftwinge (sjoch twinge)afdwingen
ôfwaaieafwaaien
ôfwachtsjeafwachten
ôfwage (sjoch wage)afwegen
ôfwarreafweren
ôfwaskje (sjoch waskje)afwassen
ôfweageafwegen
ôfweevjeafhandelen, afweven, voltooien
ôfweidzjeafweiden
ôfweineafwenden
ôfwenneafwennen
ôfwerpe (sjoch werpe)afwerpen
ôfwetterjeafwateren
ôfwike (sjoch wike)afwijken
ôfwikkeljeafwikkelen
ôfwikseljeafwisselen
ôfwineafwinden
ôfwiskjeafwissen
ôfwitte (sjoch witte)afweten
ôfwizeafwijzen
ôfwriuwe (sjoch wriuwe)afwrijven
ôfwuoljeafwikkelen
ôfwurdearjeafwaarderen
ôfwurkjeafwerken
okerjebestrijken met oker
okkupearjeoccuperen
oksidearjeoxideren
oktroaiearjeoctrooieren
omarbeidzjeomwerken
omavensearjerondscharrelen
ombargjeaanmodderen, schutteren, voortsukkelen
ombazúnjerondbazuinen
ombeljeomroepen
ombine (sjoch bine)ombinden
ombingeljerondslenteren
ombjinneomboenen
omblazeomblazen
omblêdzjeombladeren
omboardzjeomboorden
omboartsjeomspelen
ombochtsjeafdwalen
omboekeomboeken
ombôgjeafdwalen
ombongeljerondslingeren
ombouweombouwen
ombrekke u (sjoch brekke)omploegen
ombringe (sjoch bringe)ombrengen (doden), rondbrengen
ombûgeombuigen
ombuordzjeomboorden
ombuorjerondwandelen (bijv. om een buurt)
ombûtseomruilen
ombûtsjeomruilen
omdangeljerondslenteren
omdideldeinerondslenteren
omdideldeintsjerondslenteren
omdieleronddelen
omdiggeljeronddobberen, tinkelen
omdingeljerondslingeren
omdjoeieomstoeien
omdoarmjerondzwerven
omdobberjeronddobberen
omdoedeljeverlummelen
omdokterjedokteren, prutsen
omdolleomgraven
omdonderjeomdonderen
omdoopjeomdopen
omdopeherdopen, omdopen
omdraaieomdraaien
omdrage (sjoch drage)ronddragen
omdrammeljetreuzelen
omdraveronddraven
omdrealjetreuzelen
omdreuletreuzelen
omdreuteljetreuzelen
omdribbeljeomdribbelen
omdrinteljerondslenteren
omdriuwe u (sjoch driuwe)ronddrijven
omdriuweljedrijven
omdriuwkeljeronddrijven
omdroegjeomdrogen
omdrometreuzelen
omdúnjeopbreken
omdwaan (sjoch dwaan)omdoen
omdwaleomdwalen, ronddwalen
omdwarreljeronddwarrelen
omdweiledweilen, rondslenteren
omdweiljedweilen, rondslenteren
omdwelmjeronddolen
omdykjeomdijken
omearmjeomarmen, omhelzen
omearmkjeomarmen, omhelzen
omeidzjeomeggen
omfalle u (sjoch falle)omvallen
omfarre u (sjoch farre)omvaren
omfeie u (sjoch feie)afvegen
omfelgjeomploegen (licht)
omfetsjeomvatten
omfiemeomvatten
omfiemjeomvatten
omfiereomduwen, omstoten
omfiisbilkjeronddrentelen
omfimeljefriemelen
omfiterjebeuzelen
omflaaieflikflooien (voortdurend)
omflanterjerondslenteren
omflappeomklappen
omfleane (sjoch fleane)omvliegen
omflechtsje (sjoch flechtsje)omvlechten
omflinterjeverlummelen
omflinterknippeverlummelen
omflitterjeronddrentelen
omflodderjerondfladderen
omfoarmjeomvormen
omfodzjeverfrommelen
omfotteljeomdribbelen
omfreedzjeomheinen
omfreegjerondvragen
omfrisseljeomvlechten
omfutteljeomdribbelen
omfyskjenutteloos werk doen
omfytseomfietsen
omgammeljesukkelen
omgaspjeomgespen
omgean (sjoch gean)omgaan
omgiseljerondvliegen
omgnoarjebedillen, knorren
omgnúfkjerondneuzen
omgnuverondneuzen
omgoaieomgooien
omgoarjekwakkelen, sukkelen
omgriemeschutteren
omgromjevertroebelen
omgrommeljevertroebelen
omgrûnjevertroebelen
omgûcheljegoochelen
omhakjeomhakken
omhâlde u (sjoch hâlde)rondgaan
omhantsjedragen met de andere hand
omheechgean (sjoch gean)omhooggaan, stijgen
omheechknipe u (sjoch knipe)opknijpen (krapper gaan zeilen)
omheechtilleomhoogtillen
omheidenjerondvliegen (druk; wild), rondwoelen (druk; wild)
omheisterjeoverhoophalen
omheljeomhalen
omheukerjearmoedig leven, ziekelijk zijn
omhimmeljeschoonmaken (binnenkant)
omhingeljeomhangen
omhingje (sjoch hingje)omhangen
omhoaieverwennen
omhokjesamenhokken
omhonkeljeomhangen
omhonkjeomhangen
omhottefyljekibbelen (voortdurend)
omhouweomkappen
omhuorkjehoereren
omhúsmanjehuishouden
omhynderjestoeien
omittearjeweglaten
omjaan u (sjoch jaan)ronddelen (bijv. bij kaartspel)
omjachtsjedruk heen en weer lopen
omjaskjede hort op zijn, rondlopen (druk)
omjeie (sjoch jeie)omverrijden met hoge snelheid
omjitte u (sjoch jitte)omgieten
omjoddeljeomploegen (licht en slordig)
omjokseljeheen en weer lopen of reizen (voortdurend)
omjonkerjerondlopen zonder doel
omkanteljeomkantelen
omkantsjeomkantelen
omkapjeomkappen
omkaterjerondlopen (wild)
omkatsjeomkatten
omkealjeomvallen
omkeapje (sjoch keapje)omkopen
omkeareomkeren
omkegeljeomkegelen
omkeileomgooien
omkeiljeomgooien
omkipeomvallen
omkiperjeomkieperen
omkippeomkieperen
omklaaieomhullen, omkleden
omklamjeomklemmen
omklammeomklemmen
omklampeomklemmen (het handen of armen)
omklampjeomklemmen (het handen of armen)
omklappeomklappen
omklauweomkrabben
omkletseomkletsen
omkliemetalmen
omklinke u (sjoch klinke)met een bel bekend maken, omroepen
omklommerjerondlopen (kleumend)
omklongeljeomklungelen
omkluorkjeomknutselen
omklúzjeleven als een kluizenaar
omklûzjeleven als een kluizenaar
omknoeieomprutsen
omknoffeljeprutsen, schutteren
omknúskjekarweitjes doen
omknuzeljekarweitjes doen
omkôgjesteeds praten over hetzelfde
omkomme (sjoch komme)omkomen
omkrantsjebekendmaken
omkrânzgjeomkransen
omkriemeomdraaien, omkeren
omkriterondlopen (jammerend)
omkroaskjeomsukkelen
omkroljeomkrullen
omkrôljeomkronkelen (bijv. van pijn)
omkrûperondkruipen
omkruseomkruisen, omzwerven
omkuierjerondwandelen
omkuorreljerondwaggelen
omkwakkeljekwakkelen (van het weer), sukkelen (met gezondheid)
omkwineomsukkelen
omleareomscholen
omleechgean (sjoch gean)dalen, omlaaggaan
omliede (sjoch liede)omleiden
omlijesukkelen
omlisteomlijsten
omlistjeomlijsten
omlizze (sjoch lizze)omleggen
omloaikjelanterfanten
omloaiterjelanterfanten
omlongerjerondhangen bij huis
omlûke (sjoch lûke)omtrekken
omlúmjeveranderlijk zijn (van het weer)
omlummeljelanterfanten
omlústerjeomluisteren
ommalein de war zijn, omwoelen, treuzelen
ommalkjetreuzelen, veranderen van (wind)richting
ommanteljeommantelen
ommeallein de war zijn, omwoelen
ommuozjeomprutsen
omnaaieomnaaien
omnamjegeven van een andere naam
omneamegeven van een andere naam
omnesteljebeuzelen
omneuletreuzelen
omneuljetreuzelen
omnifeljekarweitjes doen
omnimme u (sjoch nimme)dragen met de andere hand
omnjuskjebeuzelen
omnoaskjerondneuzen
omnúskjebeuzelen
omnusseljebeuzelen
ompakkeompakken, tobben (voortdurend)
ompanderjerondwandelen
ompangeljerondslenteren
ompankoekjeronddrentelen
ompantsjeroveomknutselen
ompartsjeronddelen
ompasseompassen
omploegjeomploegen
omprateompraten
omramaaierondslaan (wild; met geweld)
omrameomsmijten
omrammeieomrammen
omrânjeomranden
omreitsje u (sjoch reitsje)omvallen
omreizgjerondreizen
omrekkenjeomrekenen
omride (sjoch ride)omrijden
omrideljewoelen
omriereomroeren
omrikkeomreiken
omrinne (sjoch rinne)omlopen
omroaieomhakken, omknutselen
omroegjeomhakken
omrôljeomrollen, omwentelen
omrommeljerommelen
omroppe (sjoch roppe)omroepen
omrosseborstelen, kwaadspreken
omrûgeljeomvallen
omrûgjerooien
omruiljeomruilen
omsabeljeomgooien, omvallen
omsammeljetreuzelen
omsangerjedoorzeuren
omsanikjedoorzeuren
omseagjeomzagen
omsealjetreuzelen
omseameljetreuzelen
omseamjeafranselen, omzomen
omsetteomzetten
omseupeljedoorzuipen
omseuredralen
omsileomzeilen
omsingeljeomsingelen
omsizze u (sjoch sizze)aanzeggen, rondzeggen
omsjamperjeomsukkelen
omsjen (sjoch sjen)omkijken, omzien
omsjouweomsjouwen
omskaaierommelen
omskarreljerondscharrelen
omskeakeljeomschakelen
omskeljeomroepen
omskeppeomscheppen
omskermesearjeomschermen
omskermjeomschermen
omsketsjeomschutten
omsketteomschutten
omskeukewoelen
omskeuveljeschuifelen
omskikkeomschikken
omskilderjeronddrentelen
omskiljeomroepen
omskoaljeomscholen
omskodzjeomschudden
omskoppeomschoppen
omskriuwe (sjoch skriuwe)omschrijven
omskuorjeomschuren
omskuorreomploegen
omskutteomschutten
omslaan (sjoch slaan)omslaan
omsleepjerondslepen
omsleperondslepen
omsliererondslenteren
omslierkjerondslenteren
omslikjeschoonlikken
omslingerondslingeren, wegwerken van rafels door textiel om te naaien
omslingerjerondslingeren
omsloeresleuren
omslute (sjoch slute)omsluiten
omsmeieomsmeden
omsmelte (sjoch smelte)omsmelten
omsmite (sjoch smite)omwerpen
omsnaaierondsnuffelen
omsneuperondsnuffelen
omsnitteljeronddrentelen
omsnoeierondsnuffelen
omsnúverondsnuffelen
omsoaleomdonderen
omsoaljeomdonderen
omspanerondlopen, rondspoken
omsparreljerondspartelen
omspegeljepronken, ronddrentelen
omspieleomspoelen
omspitteomspitten
omspoarerondlopen, rondspoken
omspoekjeomspoken, rondspoken
omspringe (sjoch springe)omspringen
omspúskjespeuren
omstâljeverwisselen van plaats
omstapperondstappen
omstean u (sjoch stean)omkeren
omstekjeomheinen
omstekke u (sjoch stekke)omnaaien
omsteuterjerondscharrelen
omstikjeomstikken
omstippelummelen
omstjitte (sjoch stjitte)omstoten
omstjoereomsturen
omstoarteoverstorten
omstoaterjerondscharrelen
omstompeomstoten
omstreakjeomstrelen
omstrike u (sjoch strike)afranselen, omstrijken, zwerven
omstrikjeomstrikken (van een das)
omstringeljeomstrengelen
omstrunerondspeuren
omstrykjeomstrikken (van een das)
omstuiterjerondscharrelen
omsuiskjekroegen aflopen, rondslenteren
omsukkeljesukkelen
omsuteljerondslenteren, rondventen
omsuterjevuil worden door rondslingeren
omswaaieveranderen van mening, wenden
omswaarmjerondzwermen
omswabberjekroegen aflopen, omzwabberen
omswachteljeomzwachtelen
omswalkjerondzwerven
omswerve (sjoch swerve)omzwerven, rondzwerven
omsweveomzweven
omswiereomzwieren
omswierjeomzwieren
omswindeljerondzwerven
omswine (sjoch swine)rondzwerven
omtaasterondtasten
omteantsjerondlopen op tenen
omteareomvouwen
omteisterjerondvliegen (figuurlijk)
omtiezepiekeren
omtiezjepiekeren
omtiigjelanterfanten
omtiizjepiekeren
omtikjeaftellen (bij spel)
omtillepiekeren, vertillen
omtipeljepeuteren
omtizepiekeren
omtjirmjekwijnen, weeklagen, zaniken
omtoarkjerondslingeren, sukkelen
omtoffeljerondscharrelen, scharrelen
omtôgjerondzeulen
omtommeljeomtuimelen
omtongerjerondbazuinen
omtonjeomwisselen van een stjerne (stapel turf)
omtopjeomtobben
omtoppeomtobben
omtouterjeomspelen, schommelen
omtouweafranselen met een touw
omtraapjeomtrappen
omtrêdzjemeten van de omtrek in stappen
omtribeljeonbestendig zijn
omtriuwe (sjoch triuwe)omduwen
omtroaievleien
omtroljesollen, strooplikken
omtrôljesollen, strooplikken
omtromjerondbazuinen
omtrouweechtscheiden
omtruzeljeomtuimelen
omtrûzeljeomtuimelen
omtsjen (sjoch tsjen)omtrekken
omtsjernjeomwisselen van een stjerne (stapel turf)
omtsjetterjeschreeuwen
omtsjoeneomtoveren
omtsjouwezeuren (voortdurend)
omtyskjeslaan met zweep of stok
omtyspeljepeuteren
omwaaieomwaaien
omwaarjerondwaren
omwaarûljerondzwerven
omwâdzjeomschoppen
omwâljeronddraaien
omwaskje u (sjoch waskje)omwassen
omweevjewiebelen
omweigean (sjoch gean)aan de hand zijn, gebeuren
omwenneacclimatiseren
omwevewiebelen
omwikseljeomwisselen
omwilewaaljerondhangen (niets doen)
omwilewaljerondhangen (niets doen)
omwilewarjerondhangen (niets doen)
omwimeljerondscharrelen, wiebelen
omwineomwinden, woelen
omwinterjevriezen en dooien (afwisselend)
omwippeomwippen
omwjirmjeomwurmen
omwjudzjeomwieden
omwjukkeljerondfladderen
omwoeleomwoelen
omwoeljeomwoelen
omwouterjein behandeling nemen, niet veel uitvoeren, verzorgen
omwrakseljeworstelen (aanhoudend)
omwramewoelen
omwranteljewoelen
omwrikkeomwrikken
omwrotteomwoelen, scharrelen
omwuoljeomwikkelen
omwurkjeomwerken
omwynderjebewegen met wind of tocht tot gevolg
onanearjebevredigen, onaneren
ondulearjeonduleren (watergolven)
ongeljestollen, vormen van ijskegels
ontearjeonteren
op 'e nij kieze (sjoch kieze)herkiezen
op 'e nij wurdearjeherwaarderen
op 'e skûle boartsjeverstoppertje spelen
op en del trêdzjeijsberen
op-en-deljeop en neer gaan
oparbeidzjeopwerken (verbeteren), samenwerken
opavensearjeopschieten, voortmaken
opbaaksterjekoesteren, opwarmen
opbaarneopbranden
opbaggeljeopbaggeren
opbaggerjeopbaggeren
opbakerjekoesteren, opwarmen
opbakkebakken, opbakken
opbarsteopenbarsten
opbealgjeopzuipen
opbekjehijgend (met open mond) tegen de wind inlopen
opbeljeopbellen
opbergje (sjoch bergje)opbergen
opbestestikken (met naald en draad)
opbestjestikken (met naald en draad)
opbetterjegenezen
opbiede (sjoch biede)opbieden
opbiereopbaren
opbikjeopbikken
opbiljeaanscherpen van een molensteen
opbine (sjoch bine)opbinden
opblazeopblazen
opblierjeopvrolijken
opbliksemjeopdonderen
opbliuwe (sjoch bliuwe)opblijven
opbloeieopbloeien
opboarjeopboren
opboarsteopenbarsten
opboeieopbinden
opbokseopboksen
opbolsterjeopschudden
opbouweopbouwen
opbrâneopbranden
opbrekke (sjoch brekke)opbreken
opbriede u (sjoch briede)opbakken, opbraden
opbringe (sjoch bringe)opbrengen
opbroeieopbroeien
opbruieintensiveren
opbrûkeopgebruiken
opbrûzeopbruisen
opbrûzjeopbruisen
opbuffeljeopbuffelen, opschransen
opbûgeomhoogbuigen, opbuigen
opbûlgjeopborrelen
opbûljeopborrelen
opbychteopbiechten
opbychtsjeopbiechten
opdaagjeopdagen
opdampeopdampen
opdichtsjebedenken, verzinnen
opdieleopdelen
opdiggeljeopdirken
opdiggerjeopdirken
opdijeopgroeien
opdippeputten
opdisseopdissen
opdjipjeopdiepen
opdoekeopdoeken
opdoekjeopdoeken
opdokjebetalen, doen van onthullingen
opdokkebetalen, doen van onthullingen
opdolleopdelven
opdonderjeopdonderen, oprotten
opdonkerjedonkerder maken
opdosseopdirken, uitdossen
opdraaieopdraaien
opdrage (sjoch drage)opdragen
opdraveopdraven
opdrêgjeopdreggen
opdregjeopdreggen
opdreuneopdreunen
opdrinke (sjoch drinke)opdrinken
opdriuwe (sjoch driuwe)opdrijven, voortstuwen
opdrosseopdonderen
opdrûgeopdrogen
opdrukkeopdrukken
opdúdlikjeophelderen
opdûkeopduiken
opdúnjeophopen (sneeuw; zand)
opduveljeopduvelen, ophoepelen
opdwaan (sjoch dwaan)opdoen, verwerven
opdweileopdweilen
opdweiljeopdweilen
opdykjeophogen van een dijk
opeaskjeopeisen
opeinevooruitkomen, vorderen
operearjeopereren
operjeopperen
opermeitsje u (sjoch meitsje)opperen
opersetteopperen
opfalle u (sjoch falle)opvallen
opfandeljeoprapen
opfange (sjoch fange)opvangen
opfarre u (sjoch farre)opvaren
opfearjeopveren
opfegeuitvallen (scherp reageren)
opfeie (sjoch feie)opvegen
opferguldzjevergulden (opnieuw)
opfervjeopverven
opfetsjeopvatten
opfiedeopvoeden
opfiemjeopruimen van touw door het op te vademen
opfiereopvoeren
opfiskjeopvissen
opfiterjeophitsen
opfizeljeopvijzelen
opflakkerjeopflakkeren
opflamjeopvlammen
opflappeopenklappen
opfleane (sjoch fleane)opvliegen
opfleurjeopbeuren, opfleuren, opmonteren, opvrolijken
opflikkerjeopflikkeren
opflotsjevervoeren met een vlot
opfnaskjeoppeuzelen
opfoarderjeopeisen
opfoarkjeomhoogbrengen met een vork
opfodzjeopvouwen (slordig)
opfoegjeopvoegen (opvullen van voegen)
opfokjeopfokken
opfokkeopfokken
opfolgjeopvolgen
opfoljeopvullen
opfolleopvullen
opfreegjenavraag doen naar iemand, opeisen
opfrette (sjoch frette)opvreten, verslinden
opfrieze (sjoch frieze)opvriezen
opfrisjeopfrissen
opfriskjeopfrissen
opfrisseopfrissen
opfrisseljeopvlechten
opfrommeljeopfrommelen
opfuorjeopvoederen
opfurteljeaanmoedigen
opgarjeverzamelen
opgean (sjoch gean)opgaan
opglânzgjeopglanzen, oververnissen
opglierjeopklaren (van de lucht)
opglimkjeopglimmen
opglimme u (sjoch glimme)opglimmen
opgloeieopgloeien
opgluorjeopgloeien, opklaren (van de lucht)
opgluorkjeopgloeien, opklaren (van de lucht)
opgnisjeopsieren
opgnisseopknappen
opgoaieopgooien
opgrapeoprapen
opgrave (sjoch grave)opgraven
opgrienjeopgroenen (weer groen worden)
opgroeieopgroeien
opgrûnjeopdagen, verschijnen
opguldzjevergulden
ophaaiebinnenhalen van hooi
ophaffeljeopschrokken
ophakjeophakken, opscheppen
ophâlde (sjoch hâlde)ophouden
ophappeophappen
opharkjeaanharken, ophoren
ophawwe (sjoch hawwe)ophebben
opheapjeophopen
ophearreophoren
opheegjeophogen
opheffeopheffen (beëindigen)
opheineopvangen
ophelderjeophelderen
opheljeophalen
ophelpe u (sjoch helpe)helpen vooruit te komen
opheurgjeopfleuren
opheuveljeophevelen
opheveopheffen, ophemelen
ophichtsjeophogen
ophimmeljeophemelen
ophingje (sjoch hingje)ophangen
ophiseophijsen, ophitsen
ophoarteopenstoten
ophoastjeophoesten
ophoepeljeophoepelen
ophokjeophokken
ophongerjeuithongeren
ophuffeopeten
ophuseophitsen
ophúsjeophitsen
ophutseljeopschudden
ophysjeophijsen, ophitsen
opienfolgjeopeenvolgen
opikkerjeophalen
opiniearjeopiniëren
opite (sjoch ite)opeten
opjaan u (sjoch jaan)opgeven (aanmelden; stoppen), overgeven (braken; verstrekken)
opjeie (sjoch jeie)opjagen
opjutteopjutten
opkalfaterjeherstellen, opkalefateren
opkapjeophakken
opkatsjeopkatten (optakelen van een anker)
opkeapje (sjoch keapje)opkopen
opkearetegenhouden, vertragen
opkikkerjeopkikkeren
opkinne u (sjoch kinne)opkunnen
opkitseoploeven
opkjimmeopkammen
opklaaieopkleden (deftig kleden)
opklampeopklampen (verstevigen met klampen)
opklampjeopklampen (verstevigen met klampen)
opklanderjeopkalanderen (gladmaken)
opklappeopklappen
opklauweomhoogklimmen (met moeite), opharken
opklearjeophelderen, opklaren
opkleaunjeopkluwen (opwinden van draad tot een kluwen)
opkleurjeopkleuren
opklimme (sjoch klimme)opklimmen
opklinke u (sjoch klinke)opklinken (galmen)
opkliuwe (sjoch kliuwe)opklimmen
opklopjeopkloppen
opknapjeopknappen
opknappeopknappen, oppeuzelen
opkneppeljeophoepelen
opknipe u (sjoch knipe)opknijpen
opknippeopknippen
opknoopjeopknopen
opkoaitsje u (sjoch koaitsje)opkoken (opnieuw koken)
opkoartekorter worden, minderen
opkoartsjekorter worden, minderen
opkôgjeopkauwen
opkôkjeopkoken (opnieuw koken)
opkommandearjeopcommanderen, oproepen
opkomme (sjoch komme)opkomen
opkopjeboter vormen in een kop
opkopkjeboter vormen in een kop
opkrabbeljeopschrijven (slordig)
opkramjeuitvallen (de waarheid zeggen)
opkreammerjeophoepelen, opruimen
opkreazjeopknappen, verfraaien
opkrije (sjoch krije)opkrijgen, oprapen
opkrimpe u (sjoch krimpe)opkrimpen (korter maken)
opkringe (sjoch kringe)opdringen
opkroadzjeophoepelen, opkruien
opkroaskjeophoepelen, opkrassen
opkrôkjeboeren (oprispen)
opkroljeopkrullen, oprollen
opkrolleopkrullen, oprollen
opkropjeopkroppen, oprispen
opkrosjeophoepelen, opkrassen
opkroskjeophoepelen, opkrassen
opkrosseophoepelen, opkrassen
opkrûpeomhoogkruipen, opkruipen
opkuierjeopwandelen
opkweekjeopkweken
opkwekeopkweken
opkwikjeopknappen, opkwikken
opkwikkeopknappen, opkwikken
opkwikkerjeopknappen, opkwikken
opkwispeljebijstrijken
opkwitsebijstrijken
oplaapjeoplappen
oplabeurjeopfleuren
opladeopladen (batterij; vracht), uploaden
oplakkeoplakken
oplapjeoplappen
oplazerjeoplazeren
opleikjeopbaggeren
opleppeljeoplepelen
opletterjeweer leesbaar maken van letters
opleverjeopleveren
oplêze (sjoch lêze)oplezen
oplibjeopleven
oplichtsjeoplichten (bedriegen)
opliede (sjoch liede)opleiden, scholen
oplitte (sjoch litte)oplaten
oplizze (sjoch lizze)opleggen
opljeppeopspringen
opljochtsjeoplichten (helder worden)
oploarkjeopslurpen
oploegjeopladen (van vracht), opstapelen
oploeieopladen (van vracht), opstapelen
oploeveoploeven
oplôgjeoplaaien, opvlammen
oplosseoplossen
opluchtsjeopluchten
oplûke (sjoch lûke)optrekken
oplymjevastlijmen
opmarsjearjeopmarcheren
opmarskjeophoepelen
opmasterjeopspelen, schelden
opmeitsje (sjoch meitsje)opmaken
opmelke u (sjoch melke)vaker melken voor meer opbrengst
opmerke (sjoch merke)opmerken
opmeunsterjeopmonsteren (uitdossen)
opmiterjeophoepelen
opmitseljeopmetselen
opmjitte (sjoch mjitte)opmeten
opmoedigjebemoedigen
opmonterjeopbeuren, opmonteren, opvrolijken
opmûzjeoppeuzelen
opnaaieopnaaien
opneameopnoemen
opnimme (sjoch nimme)opnemen
opofferjeopofferen
oppakkeoppakken
opparseoppersen
opparsjeoppersen
oppasseoppassen
oppenearjevoordoen
oppeppeoppeppen
opperjeopperen
oppeuterjeoppoken, opporren
oppeuzeljeoppeuzelen
oppikkeoppikken
opplakkeopplakken
opplúzjeoppeuzelen (met smaak opeten)
oppoarjeoppoken, opporren
oppoarkjeoppoken, opporren
oppoeierjeopmaken (aanbrengen van make-up)
oppoetseoppoetsen
oppokeoppoken
oppompeoppompen
opponearjeopponeren
oppotsjeoppotten
oppotteoppotten
oppriuwe u (sjoch priuwe)opdrinken
opproppeopproppen
opprotsjeomhoogkruipen, opkruipen
opputskjeopzwelgen
opputteopputten
oprabbeljeopdreunen
oprakkeopruimen
oprameopenstoten
opratteljeopdreunen
opreakeljeoprakelen
oprêde (sjoch rêde)klaarspelen, opruimen
opreitsje (sjoch reitsje)opraken
oprekke (sjoch rekke)oprekken
oprekkenjeoptellen
opride u (sjoch ride)oprijden
oprinne (sjoch rinne)oplopen
oprispjeboeren (oprispen)
opritteopenrijten
oprizeverheffen
oprjochtsjeoprichten
oproasterjeoproosteren
oprokeoproken
oprokkeljeopruien
oprokkenjeopruien
oprôljeoprollen
opromjeopruimen
oprommeljeopruimen
oproppe (sjoch roppe)oproepen, verwekken
oprosseverwijderen door te wrijven
oprukkeoprukken
opsâltsjeopzouten
opsammeljebijeenbrengen, verzamelen
opsealjeopzadelen
opsekjeopzakken (in zakken doen)
opsetteopzetten, opzwellen
opsichterjeopzichter zijn
opsiede u (sjoch siede)opkoken (opnieuw koken)
opsiereopsieren
opsierjeopsieren
opsigeopdrogen
opsimmerjeherstellen door het zachte weer, opfleuren, opzomeren
opsizze (sjoch sizze)opzeggen
opsjen (sjoch sjen)opkijken, opzien
opsjitte (sjoch sjitte)opschieten
opsjogjeopknappen
opsjouweopsjouwen
opskarreljeopscharrelen
opskaveopschaven
opskeareopklaren, opscheren
opskeppeopscheppen
opskeukeopscharrelen
opskiemanjeopknappen (van een schip)
opskikkeopschikken (plaats vrijmaken)
opskilderjeopschilderen
opskiljeopbellen
opskimanjeopknappen (van een schip)
opskinke (sjoch skinke)opschenken
opskipperjebedisselen, beredderen
opskjinjeopschonen
opskjirjeopschuren
opskoaieopschooien
opskoarjeschragen
opskoarteopschorten
opskoatteljeopsluiten
opskobbeljeopscharrelen
opskobberjeopscharrelen
opskobjeopscharrelen
opskodzjeopschudden
opskoenderjeophoepelen, weggaan
opskoffeljeschoffelen
opskommeljeopscharrelen
opskopjeopscharrelen
opskoweopschuiven
opskranderjeaanzetten (om iets te doen)
opskriljeopschrikken
opskriuwe (sjoch skriuwe)opschrijven
opskroarjeopknappen
opskroeveopschroeven
opskroevjeopschroeven
opskuorjeopschuren
opskuorreopscheuren
opskutteopschutten (van een schip)
opskypjeopschepen (ergens mee belast zijn)
opslaan (sjoch slaan)opslaan
opslabberjeopslobberen
opslabjeopslobberen
opslatteuitbaggeren
opslepeopslepen
opslikjeoplikken
opsloarpeopslurpen
opsloarpjeopslurpen
opslobberjeopslobberen
opslobjeopslobberen
opslokkeopslokken
opslûpe u (sjoch slûpe)omhoogsluipen, opsluipen
opslurpeopslurpen
opslurpjeopslurpen
opslute (sjoch slute)opsluiten
opslykjeaanslibben
opslypjeslijpen (scherp maken)
opsmite (sjoch smite)opleveren, opwerpen
opsmokeoproken
opsnasjeverslinden (bijv. van eten)
opsnaskjeverslinden (bijv. van eten)
opsnasseljeverslinden (bijv. van eten)
opsneupeopsnuffelen, opsporen
opsneuveljeopsmikkelen, opsnuffelen
opsnije u (sjoch snije)opsnijden
opsnoarkjeopstoven
opsnobjeopsnoepen
opsnoeieopsnoeien
opsnolkjeopsieren, opsmukken
opsnuffeopsmikkelen
opsnuveopsnuiven
opsoademiterjeophoepelen, opsodemieteren
opsoaljeophoepelen, opsodemieteren
opsobjeopsabbelen
opsokkebaljeopdonderen, opkrassen
opsomjeopsommen
opsouderjeopzolderen (opbergen op zolder)
opspanneopspannen
opsparjeopsparen
opspatteopspatten, uitvaren (heftig reageren)
opspieleuitspoelen
opspinne u (sjoch spinne)pochen
opspjalteopsplijten
opspjeldzjeopspelden
opsplite u (sjoch splite)opensplijten, opsplijten
opspoareopsporen
opsprekke u (sjoch sprekke)afspreken (overeenkomen), pochen
opspringe (sjoch springe)opspringen
opspuitsjeopspuiten
opspyljeopspelen (tekeergaan)
opstâleopstellen (klaarzetten), ordenen
opstaljeopstellen (klaarzetten), ordenen
opstalleopstellen (klaarzetten), ordenen
opstappebetreden, opstappen
opstarteopstarten
opstean u (sjoch stean)opstaan
opsteapeljeopstapelen
opstekke (sjoch stekke)opsteken
opstelleopstellen
opsterkjeaansterken
opstevigjeverstevigen
opstigeopstijgen
opstiivjeopstijven
opstimmeopstemmen (van een muziekinstrument)
opstjitte (sjoch stjitte)opstoten
opstjoereopsturen
opstoaieopsieren
opstokeopstoken
opstokeljeophitsen, opruien
opstomeopstomen
opstopjeopstoppen
opstoveopstoven
opstoweopstuiven, opstuwen
opstreakjeopsieren
opstrewearjeobserveren
opstride u (sjoch stride)opdringen (van een mening)
opstrike u (sjoch strike)openschuiven, ophemelen, opstrijken
opstrûpeopstropen (bijv. mouwen)
opstûkjein hokken zetten (bijv. van graanschoven)
opstuoljeomhoogzetten
opstuolkjeomhoogzetten
opstuoltsjeomhoogzetten
opsûgjeopzuigen
opsûpearjeopsouperen, verbrassen
opsuverjeopzuiveren
opswarreuitvaren (tekeergaan)
opswetsepochen, snoeven
opswolgjeopzwelgen
opswolleopzwellen
opswyljebijeenharken
opswypkjeopzwepen
opsykje (sjoch sykje)opzoeken
optakeljeoptakelen, optuigen
optarjeopteren (bestrijken met teer)
optarreverteren
opteareopvouwen
optearjeopteren
opteieopdooien
optekenjeoptekenen
optelleoptellen
optilleopheffen (optillen), oplichten (optillen)
optimalisearjeoptimaliseren
optimmerjeoptimmeren
optineopzwellen, uitdijen
optinke (sjoch tinke)fingeren, verzinnen
optoaieoptooien, uitdossen
optoarneopentornen, optornen
optoateljeoptooien
optoaterjeoptooien
optoffeljeopdirken
optopjeopboren
optredeoptreden (bijv. toneel)
optriuwe u (sjoch triuwe)opduwen, openduwen
optromjeoptrommelen
optsjanterjeopdreunen
optsjen (sjoch tsjen)optrekken
optsjepjeopknappen
optsjernjenakarnen
optsjinjeopdienen
optugeoptuigen
optuorjeopstapelen
optuorkjeopstapelen
optutsjeopdoffen, optutten
optutteopdoffen, optutten
optwinge u (sjoch twinge)opdringen, opdwingen
opûntbiede u (sjoch biede)ontbieden
opwaaieopwaaien
opwaakse (sjoch waakse)opgroeien
opwaarjeophelderen
opwaarmjeopwarmen
opwachtsjeopwachten
opwalgjeopkomen (van weersverandering)
opwâljeopwellen
opweageopwegen
opweidzjeopknappen door rust en verzorging
opwekjeopwekken, verwekken
opwekkeopwekken, verwekken
opwekkerjeactiveren (aansporen)
opwierjeverbeteren van het weer
opwineopwinden
opwinterjeopwinteren (opnieuw gaan vriezen)
opwippeopwippen
opwouterjebijbrengen van vaardigheden
opwriuwe (sjoch wriuwe)opwrijven
opwrokjewrokken
opwrotteopwroeten
opwuoljeopwinden
opwurdearjeopwaarderen
opwurkjeopwerken
opwytsjeopwitten (opnieuw witten)
orakeljeorakelen
ordinearjeordineren (geven van de priesterwijding)
ordonnearjeordonneren
orearjeoreren
organisearjeorganiseren
oriïntearjeoriënteren
orkestrearjeorkestreren
ornearjeaannemen (veronderstellen), ordineren (bepalen)
otterjeetteren
ovulearjeovuleren
paadsjoeleuitdiepen van voren
paadsljochtsjeeffenen van een pad
paaiepaaien
pachtsjepachten
paffepaffen
paginearjepagineren
pakjeverwerken van hooi tot pakjes
pakjeslaan u (sjoch slaan)verwerken van hooi tot pakjes
pakkepakken
paktearjesamenspannen
palmjepalmen (omvatten met de hand)
pampevolstoppen met eten
pampeljevoortdurend geneesmiddelen gebruiken
panbakkebakken van dakpannen
panderjekuieren
pandoerepandoeren (kaartspel)
panearjepaneren
pânferbarrepandverbeuren
pangeljekwanselen
pankoekjepannekoek bakken en eten, prutsen
panlizze (sjoch lizze)pannen leggen
pânserjepanseren
panskrobjeschoonmaken van pannen
panstrike (sjoch strike)dichtstrijken van naden tussen dakpannen
pantsjerovepanden roven (spel)
pantsjerôvjepanden roven (spel)
papjepappen
papkjepappen
paradearjeparaderen
parafearjeparaferen
parafrasearjeparafraseren
paralysearjeverlammen
parasaileparasailen
parasitearjeparasiteren
parasjutearjeparachuteren
parasjutespringe u (sjoch springe)parachutespringen
parearjepareren
parfumearjeparfumeren
parkearjeparkeren
parlefinkjeparlevinken (venten op het water), parlevinken, rondslenteren
parodiearjeparodiëren
parsearjeparseren (ontleden)
parsjepersen
partisipearjeparticiperen
partoerjepassen
partsjedelen
partstean u (sjoch stean)bijstaan
pasifisearjepacificeren
pasjepassen
pasjonearjepassioneren
passazjierjepassagieren
passepassen
passearjepasseren, verlijden (bijv. van een akte)
pasteurisearjepasteuriseren
pastisjearjepasticheren (nabootsen)
patintearjepatineren
patrûillearjepatrouilleren
patrûlearjepatrouilleren
patrûljearjepatrouilleren
patrûllearjepatrouilleren
patsjekussen
paujepronken als een pauw
peadzgjewaden
peadzjewaden
pealjegrenzen, palen
pealsitte (sjoch sitte)paal zitten
pearderjevoorttrekken van een schip door een paard
peardzjevoorttrekken van een schip door een paard
peareljeparelen
pearjeparen
pearterjevoorttrekken van een schip door een paard
peartsjevoorttrekken van een schip door een paard
peaskjewaden
peaterjewaden
peatsjewaden
peatskjewaden
peatterjewaden
peazgjewaden
peazjewaden
peddeljepeddelen
pegeljepegelen (peilen)
peieprakken
peilepeilen
peinzgjepeinzen
pelepelen (ontharen)
pellepellen
penetrearjepenetreren
pensjonearjepensioneren
perfeksjonearjeperfectioneren
perforearjeperforeren
periodisearjeperiodiseren
perkhinkeljehinkelen (spel)
perkhinkjehinkelen (spel)
perkolearjepercoleren
permanintsjepermanenten (van haar)
permittearjepermitteren
persiflearjepersifleren
personifiearjepersonificeren
pervertearjeperverteren
pesjanteljedrentelen
pestepesten
petearjekeuvelen, praten
petisjonearjepetitioneren
petsjebaljepetjeballen (spel)
petsjegoaiepetjeballen (spel)
petsjekarbaljepetjeballen (spel)
petsjeroaiepetjeballen (spel)
peuterjepeuteren
peuzeljepeuzelen
pezepezen
pianospyljepianospelen
pibaboartsjekiekeboe spelen
picknickepicknicken
pielebezig zijn
pierefoppen
pierewaaiepierewaaien
piipbaboartsjekiekeboe spelen
piipjefluiten, piepen, prikkelen
piipsmokeroken van een pijp
piipstopjestoppen van een pijp
piizgjedrenzen
piizjedrenzen
pikearjepikeren
pikeljepekel strooien, pekelen
pikelstruiepekelen
pikerjepiekeren
pikjepekken, pikken
pikjedroaiecenten schieten (spel)
pikjesjitte u (sjoch sjitte)centen schieten (spel)
pikkepikken
piknikkepicknicken
piksjitte u (sjoch sjitte)centen schieten (spel)
pikskraabjeschrapen van pek
pikskrabjeschrapen van pek
piksmite u (sjoch smite)centen schieten (spel)
pileboutsjitte u (sjoch sjitte)pijltjes met een zweep wegslingeren (spel)
piljetoedienen van pillen
pilledraaiepillen draaien
pimeljepiemelen
pimpeljepimpelen
pimperjetintelen
pindeljependelen
pinfiskjeonderzoeken
pingeljepingelen (afdingen; bij voetbal)
pingpongepingpongen, tafeltennissen
pinigjepijnigen
pinkeagjeknipogen
pinkeljeflikkeren, flonkeren, pinkelen (spel), pinkeren (spel)
pinkertsjepinkelen (spel), pinkeren (spel)
pinkhappekoekhappen
pinkjeknipogen, pinkelen (spel), pinkeren (spel)
pinnepinnen
pinsieljepenselen
pipenakdossespelen met pijpesteel
piperdobbeljespelen met pepernoten
piperjepeperen
pipermûsfersydzjeverstoppertje spelen
pipernútsjespelen met pepernoten
pipernútstruiepepernoten strooien (sinterklaas)
pisjepissen, plassen
piuwekieskauwen, peeuwen (zeuren; klagen), peuteren
piuwkjepeeuwen (zeuren; klagen)
pizeljedrenzen, kouten
pjerrefoppen, treiteren
pjukjeprikken
pjukkeprikken
plaatsjedraaieafspelen van grammofoonplaat
plachtsjeprocederen
plafonnearjevoorzien van een plafond
plaggestekke (sjoch stekke)plaggen steken (bodem afschrapen)
plagiearjeplagiëren
plagjeplaggen steken (bodem afschrapen)
plakbesjen (sjoch sjen)bezichtigen van een (stand)plaats
plakbesprekke (sjoch sprekke)plaats bespreken
plakferfange (sjoch fange)plaatsvervangen (waarnemen)
plakferhierezitplaatsen verhuren
plakfine (sjoch fine)plaatsvinden
plakhâlde u (sjoch hâlde)plaats reserveren
plakhawwe (sjoch hawwe)plaatshebben
plakjeboartsjeverstoppertje spelen
plakjekrûpeverstoppertje spelen
plakkeplakken
plaksykje u (sjoch sykje)zoeken naar een plaats of baan
plamuerjeplamuren
planearjeplaneren (varen op eigen boeggolf)
plankedrage u (sjoch drage)dom werk doen, planken dragen
plankesjouwedom werk doen, planken dragen
plankjesileplankzeilen
planksilesurfen
planneplannen
plantsetteuitplanten
plantsjeplanten
plaskjedik schillen, plassen, reinigen met water
plasterjepleisteren (bestrijken met specie)
plastifisearjeplastificeren
platbrâneplatbranden
platdrukkeplatdrukken
platfiterjeneuken
platfoegjevoegen van een muur (plat)
platfuotsjeijsberen (heen en weer lopen), lopen met platvoeten, lopen op sokken of blootvoets
platgoaieplatgooien
platlizze (sjoch lizze)platleggen
platrinne (sjoch rinne)platlopen
platsaaiekeilen
platserjeplassen, ploeteren
platsjeplatdrukken, prakken
platsjesaaiekeilen
platsjitte u (sjoch sjitte)platschieten
platslaan u (sjoch slaan)platslaan
platsmite u (sjoch smite)platgooien
platspuitsjeplatspuiten
platstrike u (sjoch strike)platstrijken
plattraapjeplattrappen
platwâdzjeplattrappen
playbackjeplaybacken
pleagjeplagen
pleatsbesjen u (sjoch sjen)bezichtigen van te koop of te huur staande boerderij
pleatseplaatsen
pleatsfine (sjoch fine)plaatsvinden
pleatshawwe (sjoch hawwe)plaatshebben
pleegjegewoon zijn, plegen
pleisterjepleisteren (bestrijken met specie), voorzien van een pleister
pleitsjepleiten
plestifisearjeplastificeren
pletsjepletten
plezierfiskjesportvissen
plezierjeplezieren
plichtsjegewoon zijn, plegen
pliigjegewoon zijn, plegen
plissearjeplisseren
ploaieplooien
ploechdriuwe (sjoch driuwe)mennen van paarden bij het ploegen
ploegjeploegen
ploeieploegen
ploeterjeploeteren
ploffeploffen
plôkjeplukken
plombaljebadmintonnen
plombearjeplomberen
plomjeplukken
plomkestreakjepluimstrijken, vleien
plomkestrike u (sjoch strike)pluimstrijken, vleien
plomkjeplukken
plompeplompen, plonzen
plomstrike u (sjoch strike)pluimstrijken, vleien
plonderjeplunderen
plugjepluggen
plûmjeplukken
plúskjelangzaam en weinig eten, pluizen
plústerjepluizen
plúzjepluizen
poaiesouteneur zijn, zuipen
poanneaansporen, morrelen, tokkelen (op snaren)
poarjeporren
poatbekapjebesnijden van hoeven
poateljeafmeten, dribbelen, poten (van aardappels), te voet gaan
poatsjepoten
poatsjebaaiepootjebaden
poatsjedraaiebeentje lichten
poatterjepeuteren
poazjepauzeren, toeven
pochepochen
pocheljezwoegen
poddebûkjewaggelen, zwoegen
poedeljemisslaan (bij sport), poedelen
poeiezuipen
poeierjepoederen
poeneaansporen, morrelen, tokkelen (op snaren)
poepepoepen
poepearzjestortregenen
poepertsjedraaieheupwiegen
poepertsjeglide u (sjoch glide)zittend glijden
poepertsjeride u (sjoch ride)zittend glijden
poepertsjesljurkjezittend glijden
poepertsjewippeheupwiegen
poepmangeljestrijken van wasgoed door erop te zitten
poepslaan u (sjoch slaan)spelen van een soort trefbal
poerepeuren
poereriuwe u (sjoch riuwe)rijgen van een peur (vislijn)
poerlefinkjeparlevinken (venten op het water), rondslenteren
poetsepoetsen
poffepochen
pogjekwijnen
pokerjepokeren
polarisearjepolariseren
polderjepolderen
pôlebûkjeuiteenslaan van greppelzoden
pôlebûtseuiteenslaan van greppelzoden
pôledraaiedralen, talmen
politisearjepolitiseren
politoerjeaanbrengen van een afwerklaag, politoeren
pôljemaaien van pollen gras
pôlmeanemaaien van pollen gras
polojepoloën
polospyljepoloën
polskjepolsen
polsspringe (sjoch springe)polsstokspringen
polsstôkheechspringe (sjoch springe)polsstokhoogspringen
polsstôkspringe (sjoch springe)polsstokspringen
polygromearjepolychromeren
polystepolijsten
pompepompen, stompen
ponearjeponeren
pongeljesjokken
ponghâlde (sjoch hâlde)penningmeester zijn
pongjeverdienen (van geld)
ponkjerinne (sjoch rinne)collecteren
ponnyride (sjoch ride)ponyrijden
pookjepoken
poolbiljertepoolbiljarten
popbesjen (sjoch sjen)op kraamvisite gaan
popboartsjespelen met poppen, vertroetelen
popeldrukkeniets uitvoeren, rentenieren, zitten op een stoel (voortdurend)
popeljemompelen, popelen
poperjemompelen, popelen
popheljebaren
pôpjeaftroggelen (iemand kaalplukken)
popkebesjen (sjoch sjen)op kraamvisite gaan
popkeboartsjespelen met poppen, vertroetelen
popkesjen u (sjoch sjen)op kraamvisite gaan
popkjespelen met poppen
poppebesjen u (sjoch sjen)op kraamvisite gaan
poppeboartsjespelen met poppen, vertroetelen
poppeheineverlenen van kraamhulp
poppelaapjeverstellen van poppenkleren
poppeslokjeop kraamvisite gaan met een drankje erbij
popularisearjepopulariseren
portretskilderjeportretschilderen
portrettearjeportretteren
posearjeposeren
posisjonearjepositioneren
postdatearjepostdateren
posteposten
postueredoen voorkomen, lijken
postuerjedoen voorkomen, lijken
postulearjepostuleren
pot-en-panhimmeljeschoonmaken van potten en pannen
potdekseljeplanken dakpansgewijs bevestigen
potdigeljetollen (spel)
potdikeljetollen (spel)
potfertarrepotverteren
potleadslypjepotlood slijpen
potleadsuteljepotloodventen
potsestelen
potsjepotten
potsjedigeljetollen (spel)
potsjedikeljetollen (spel)
potsjedrinke (sjoch drinke)koffiedrinken met visite
potsjegnuvepottekijken
potsjejudeljeknikkeren (spel)
potsjeklitseknikkeren (spel)
potsjeklovetollen (spel)
potsjeknikkeknikkeren (spel)
potsjemeitsje (sjoch meitsje)grappen maken
potsjepisjeplassen in de pot
potsjesjitte u (sjoch sjitte)knikkeren (spel)
potsjetopjetollen (spel)
potsjitte u (sjoch sjitte)knikkeren (spel)
potskjirjeschuren van metalen potten
potstokekoken van veevoer
pottepotten
pottebakkepottenbakken
praaieaanspreken
prakjeprakken
prakkesearjepiekeren, prakkiseren
prakketinke (sjoch tinke)prakkiseren (prakkezeren)
praktisearjepraktiseren
prangjedrukken, persen
pratepraten, spreken
prealjepralen
preamhaaiehooien met de praam (platbodem)
preamkeskowefietsen (gebrekkig), schaatsen met ongelijke slag, voortduwen van een praam (platbodem)
preamkjevaren met een praam (platbodem)
preamskowefietsen (gebrekkig), schaatsen met ongelijke slag, voortduwen van een praam (platbodem)
prebearjebeproeven
predestinearjepredestineren
predeterminearjepredetermineren (vooraf bepalen)
preekjepreken
prefabrisearjeprefabriceren
preferearjeprefereren
prefigearjeprefigeren (voorzien van een prefix)
prejudisjearjeprejudiciëren (vooruitlopen)
preludearjepreluderen
preökkupearjepreoccuperen
preordinearjepreordineren (vooraf instellen of vaststellen)
preparearjepreparen
presidearjepresideren
presintearjepresenteren
presipitearjeneerslaan, precipiteren
presisearjepreciseren
pressepressen
prestearjepresteren
pretindearjepretenderen
preuvelemintsjeprevelen
preuveljeprevelen
prevalearjeprevaleren
priemkjepriemen
priisjaan u (sjoch jaan)prijsgeven
priiskeatsekaatsen om de prijzen
priissjitte u (sjoch sjitte)prijsschieten
priissjonge u (sjoch sjonge)prijszingen (deelnemen aan een zangconcours)
priissprekke u (sjoch sprekke)deelnemen aan een reciteerwedstrijd
priisútdieleuitreiken van een prijs
priiswinne u (sjoch winne)winnen van een prijs
priizgjeprijzen, roemen
priizjeprijzen
prikeljeprikkelen
prikjelûke u (sjoch lûke)lootjes trekken, strootjes trekken (loten)
prikjestellekrijgertje spelen
prikslydjeie u (sjoch jeie)sleetjerijden (met prikstokken)
priksykje (sjoch sykje)sprokkelen
printsjedrukken, printen
printsjebesjen u (sjoch sjen)plaatjes kijken
printsjekypjeplaatjes kijken
prioritearjeprioriseren
prippeprikken
priuwe proeven
priuwkjeproeven van kleine beetjes
privatisearjeprivatiseren
privilezjearjeprivilegiëren
privilezjiearjeprivilegiëren
proasteproosten
proazjeveel tegelijk eten
probearjeproberen
problematisearjeproblematiseren
produsearjeproduceren
proefdraaieproefdraaien
proeffarre u (sjoch farre)proefvaren
proezjeveel tegelijk eten
profanearjeprofaneren
profesjonalisearjeprofessionaliseren
profetearjeprofeteren
profilearjeprofileren
profitearjeprofiteren
prognostisearjeprognoticeren
programmearjeprogrammeren
projeksjetekenjeprojectietekenen
projektearjeprojecteren
proklamearjeproclameren
prokreëarjevoortplanten
prokurearjeprocureren
prolongearjeprolongeren
promittearjebeloven, toezeggen
promjepruimen
promkjepruimen
prommeljemompelen
promovearjepromoveren
pronkjepronken
pronkride u (sjoch ride)schoonrijden
prononsearjeprononceren
propagearjepropageren
propjeproppen
proponearjeproponeren (voorstellen)
prosedearjeprocederen
prosperearjeprospereren (bloeien)
prostituearjeprostitueren
protestearjeprotesteren
protokollearjeprotocolleren
protsjenaar buiten persen, pruilen
prottemopperen, pruilen
protteljefoeteren, pruttelen
protterroereverjagen van spreeuwen
prouskjetikkertje spelen
proviandearjebunkeren, provianderen (bevoorraden)
provosearjeprovoceren
prulepruilen, stoven
prúljepruilen
prúmkjepruimen
prûmkjepruimen
prústeniezen, proesten
prutseprutsen
prûzeprakken
prykjeprikkelen, prikken, tintelen
pryskjeprijzen (voorzien van een prijs), prijzen
psalmjepsalmzingen
psalmsjonge u (sjoch sjonge)psalmzingen
psychologisearjepsychologiseren
publisearjepubliceren
pûdeagjeuitpuilen
pûdsjeplakketijddodend werk doen, zakjes plakken
pûdzjeuitpuilen
pûleagjeuitpuilen
pûlemûljemompelen
pûlemûlkjemompelen, prevelen
pûlfinkjerondslenteren
pûljedoppen
pûlkjepeuteren, pulken
pûltsjepuntsjepunten van peulen
pûmeljepommelen (zwoegen; klungelen)
pûnjezwaar zijn
púnromjepuinruimen
púnskoppesloffen
punterjepunteren
punteslypjepuntenslijpen
puntlaskjepuntlassen
puntsjeafknippen van punten, geven van een punt, voorzien van een (scherpe) punt
puntsjeslypjepuntenslijpen
pûnzjeponsen
puoljedoppen van bonen
puollemûljemompelen
puollemûlkjemompelen
puonneaansporen, morrelen, tokkelen (op snaren)
puozjemorsen
purearjepureren
purgearjepurgeren
pûssearjepousseren, vooruithelpen
pûsteblazen, puffen
pûsterjetrappen op een orgel
pûstertraapjetrappen op een orgel
putskjeopputten
putteputten
puzeljepuzzelen
pykjesmeren (uit de voeten maken), weglopen
pykjedrilleslootjespringen
pykjesetteslootjespringen
pykjespringe u (sjoch springe)slootjespringen
pyksetteaftroeven, slootjespringen
pylgerjepelgrimeren (pelgrimsreis maken)
pyljeflitsen, pijlsnel schieten
pylk-en-bôgesjitte u (sjoch sjitte)pijl-en-boog schieten
pylkjeflitsen, pieken
pylkjesjitte u (sjoch sjitte)papieren pijltjes door een pijp schieten (spel)
pylkjesykje u (sjoch sykje)pijlen zoeken (spel)
pylksjitte u (sjoch sjitte)pijltjes met een zweep wegslingeren (spel)
pyngpangjeslaan van een klok
pypboartsjeverstoppertje spelen
pypfersideboartsjeverstoppertje spelen
pypfersydzjeverstoppertje spelen
pypkebeskûlboartsjeverstoppertje spelen
pypkeblazeblazen in een pijpje (bij alcoholcontrole)
pypkelizze u (sjoch lizze)draineren
pypkeskûlboartsjeverstoppertje spelen
pypkjepijproken
pypsekjein het nauw drijven, pressen
pypsjespelen met pijpesteel
pypskoftsjepauzeren tijdens werk
pypskûlboartsjeverstoppertje spelen
pypstaltsjegoaiespelen met pijpesteel
pypûleboartsjeverstoppertje spelen
pytskjezwepen
raaiereien (rondedans uitvoeren)
raaiemaaieronddraaien
raaimeaneraai (grashalm) maaien
raapjerapen oogsten
raaptepperapen uit de grond trekken
raardwaan u (sjoch dwaan)gek doen
rabbeljekwaadspreken, kwebbelen
rabjekwaadspreken, roddelen
rabrakeradbraken
raceracen
racheschelden
racheljerochelen
radikalisearjeradicaliseren
raffeljerafelen
raffinearjeraffineren
rakebrakeslootjespringen (met een been om de polsstok)
rakkereinigen
ramaaierondslaan (wild; met geweld)
ramegraaien, grijpen, rammen, stoten
rammerammen
rammeljerammelen
rampenearjebeschadigen
rampoaiebeschadigen
ranesmelten (boter)
rânjevoorzien van een rand
rankjeranken (groeien van stengels aan planten)
rânseljeranselen, terechtwijzen
rantsjekletsen, mompelen
rantsoenearjerantsoeneren
rantsoenweidzjeverweiden door het verplaatsen van schokdraad
ranzjearjerangeren
rapperappen (zingen)
rappelearjeherinneren, terugroepen
rappellearjeherinneren, terugroepen
rapportearjerapporteren
rasjonalisearjerationaliseren
raskertsjepinkelen (spel), pinkeren (spel)
rasketsjepinkelen (spel), pinkeren (spel)
raskjepinkelen (spel), pinkeren (spel)
rasperaspen
raspjeraspen
ratifisearjeratificeren
ratteljeratelen
rauntsjeneuriën
rauzerauzen
raveroven
ravitaillearjebevoorraden, ravitailleren
razerazen, schreeuwen
readzjerood maken, rood worden
reagearjereageren
reagjeragen, verjagen
reaktivearjereactiveren
realisearjerealiseren
reallokearjerealloceren
reanimearjereanimeren
reauntsjeneuriën, ruisen
rebellearjerebelleren
rebinkertsjepinkelen (spel), pinkeren (spel)
rebinketsjepinkelen (spel), pinkeren (spel)
rebinkjepinkelen (spel), pinkeren (spel)
rêchrjochtsjerug rechten
rêchswimme (sjoch swimme)rugzwemmen
recycljerecyclen
rêdbrakeradbraken
rêde redden
redefiereredevoeren
redekaveljepraten
redendieledebatteren
redenearjeredeneren
redigearjeredigeren
reduplisearjeverdubbelen
redusearjereduceren
reedmeitsje (sjoch meitsje)schaatsen maken
reedride (sjoch ride)schaatsen
reedsljochtsjepad effenen
reedslypjeschaatsenslijpen
reekjeroken, walmen
reemeitsje (sjoch meitsje)bereiden
reepfiskjevissen (met een koord)
reepjeie (sjoch jeie)vissen (met een koord)
reepstropevissen (met een koord)
reevjereven (zeil minderen)
refalidearjerevalideren
referearjerefereren
reflektearjereflecteren
reformearjereformeren
regearjeregeren
regeljeregelen
regenerearjeregenereren
regionalisearjeregionaliseren
regissearjeregisseren
registrearjeregistreren
rêgjeruggen
reglemintearjereglementeren
regularisearjeregulariseren
regulearjereguleren
rehabilitearjerehabiliteren
reidbine (sjoch bine)binden van riet
reiddekke (sjoch dekke)rietdekken van een dak
reidferbine (sjoch bine)herbinden van riet
reidflechtsje (sjoch flechtsje)riet vlechten
reidskarjeriet snijden
reidskarreriet snijden
reidskeareriet snijden
reidsnije (sjoch snije)riet snijden
reidtekjerietdekken van een dak
reineregenen
reinigjereinigen
reisbefrachtsjereisbevrachten
reitsje raken
reizgjereizen
rekapitulearjerecapituleren
rekhalzjereikhalzen
rekke rekken
rekken hâlde u (sjoch hâlde)rekening houden
rekkenjerekenen
rekkenopnimme (sjoch nimme)controleren van de kas
rekkenride (sjoch ride)rekeningrijden
reklamearjereclameren
reklassearjereclasseren
rekombinearjehergroeperen, recombineren
rekommandearjeaanbevelen
rekonstruearjereconstrueren
rekreëarjerecreëren
rekrutearjerekruteren
rektifisearjerectificeren
rekuperearjerecupereren
rekusearjerecuseren, verwerpen, wraken
rekwestrearjeindienen van verzoekschrift, rekestreren, rekwestreren
rekwirearjerekwireren
relatearjerelateren
relativearjerelativeren
relaxerelaxen
relayearjeheruitzenden (versterkt), relayeren
relevearjereleveren, vrijspreken
remigrearjeremigreren
remittearjekwijtschelden, overmaken van geld, remitteren
remjeremmen
rendearjerenderen
renovearjerenoveren
renvoaiearjerenvoieren
reorganisearjereorganiseren
reparearjerepareren
repatriearjerepatriëren
repeafscheuren, opensnijden (ruw), repen
repetearjerepeteren
replisearjeantwoorden, repliceren
reppebewegen, reppen
represintearjerepresenteren
reprodusearjereproduceren
reservearjereserveren
residearjeresideren
residivearjeresidiveren
resignearjeberusten, indienen van ontslag, resigneren
resinsearjerecenseren
resitearjereciteren
resjersearjerechercheren
resjersjearjerechercheren
resolvearjebesluiten, ontbinden, resolveren
resonearjeresoneren
resorbearjeopzuigen, resorberen
resosjalisearjeresocialiseren
respektearjerespecteren
respondearjeantwoorden, responderen
ressortearjeressorteren
restaurearjerestaureren
rêsterusten
restearjeresteren
restituearjerestitueren
restornearjerestorneren, terugbetalen van het teveel betaalde
resultearjeresulteren
resumearjeresumeren
retirearjeretireren, terugtrekken
retoernearjeretourneren
retrosedearjeafstaan (herhaald), retrocederen
retûsjearjeretoucheren
reuveljeschoonmaken (hardhandig)
revaluearjerevalueren
revansearjerevancheren
revereven (zeil minderen)
revindisearjeopeisen, revindiceren, terugvorderen
revisearjereviseren
revoltearjein opstand komen, muiten, revolteren
revolvearjerevolveren, wentelen (herhaald)
reynkarnearjereïncarneren
reyntegrearjereïntegreren
ribbeklopjeaanmanen
ribbeljeribbelen (ribbels aanbrengen)
ribbesekjepak slaag geven
ribsekjepak slaag geven
ribskoarjeeten
richeljeregelen
ridderjeridderen
ride rijden
rideljebeven, trillen
ridzjedraven, paaien, ritten
rie hâlde (sjoch hâlde)raadplegen
ried hâlde (sjoch hâlde)raadplegen
riede raden
riejaan (sjoch jaan)raadgeven
rieplachtsjeberaadslagen, raadplegen
riereroeren
rifeljebedriegen, rafelen
riffeljeschrijnen
rigeljerijen (in een rij zetten)
riigjerijgen
rijereien (bewerken met een reischaaf)
rikjeroken (vis; vlees; schoorsteen)
rikkereiken, strekken
rikkemedearjeaanbevelen
rikketikjetikken (met regelmaat; op ruiten)
riljerillen
rilkjewerken met de plonsstok
rimerijmen
rimeljerijmelen (slechte verzen maken)
rimpeljerimpelen
ringdûnsjedansen in een kring
ringjeringeloren
ringride (sjoch ride)ringsteken (rijdend)
ringsmite (sjoch smite)ringwerpen
ringstekke (sjoch stekke)ringsteken
rinkefyljeafrossen, onder handen nemen, pakken
rinkeljerinkelen
rinkelroaieverboemelen
rinkinkeljerinkinkelen
rinkinkjerinkinkelen
rinkjesmite (sjoch smite)ringwerpen
rinne lopen
rinnewearjeruïneren
rintenierjerentenieren
rintenierkjerentenieren
rintsjerenten
rintsjejeie (sjoch jeie)slootjespringen
rintsjespringe (sjoch springe)slootjespringen
riperijpen
ripeljerepelen van vlas
ripostearjeriposteren
rippeafscheuren, opensnijden (ruw)
riskearjeriskeren
rispjeoogsten
rissegereedmaken
risseljeritselen (geluid), vriezen (licht)
risselwearjeaanstalten maken, gereedmaken
rite rijten
ritseritsen
ritualisearjeritualiseren
riuwe rijgen
riuwjeharken
rivalisearjerivaliseren
rizerijzen
rjochtbreidzjerechtbreien (goedmaken)
rjochtfeardigjerechtvaardigen
rjochtlûke u (sjoch lûke)rechttrekken
rjochtpraterechtpraten (goedpraten)
rjochtsetterechtzetten
rjochtsjerichten
rjochtsprekke (sjoch sprekke)rechtspreken
rjuchtbreidzjerechtbreien (goedmaken)
roaiemikken, ramen, rooien
roasterjeroosteren
roastjeroesten
roastkjeroesten
roazehartelijk danken (ook spottend)
robbeklopjeaanmanen
robbeljekrabben
robjekrabben
robotisearjerobotiseren
rocheljerochelen
rock-'n-roljerock-'n-rollen
roddeljeomploegen (slordig)
rodeljerodelen
roedzjehooi meten op broei, meten met een roede
roeieroeien
roeikjeroeien (langzaam), wiegen
roerebewegen, roeren, verroeren
roetdrippedruipen van roet
roetseroetsjen
roetsjeroet vormen
roffeljeroffelen
roggemeallerogge malen
roggeride (sjoch ride)binnenhalen van rogge
roggeynjebinnenhalen van rogge
rokeroken
rokearjerokeren (schaakterm)
roljerollen
rôljerollen
rolleareinstuderen van een rol
rolleboljerollebollen
roltsjeride (sjoch ride)rolschaatsen
romanisearjeromaniseren
romantisearjeromantiseren
rombommedrukte maken
romfeljerimpelen
romjeruimen
rommeljerommelen
rompbefrachtsjerompbevrachten
ronfeljerimpelen
rongjeeten (gulzig)
ronkjeronken
ronseljeronselen
roovjeroven
ropjerukken, scheuren
roppe roepen
ropsekjeplukken (financieel)
rosbeiestoeien
roskammeroskammen
roskjimmeroskammen
rosserossen
rotearjeroteren
rotsjerotten
rotteferdylgjeratten verdelgen
rou-izeljerijpen
roujerouwen
roukleie (sjoch kleie)rouwklagen
rousizze (sjoch sizze)aanzeggen (na overlijden), rondzeggen
roveroven
rôveroven
rôvjeroven
royearjeroyeren
rubrisearjerubriceren
rûchbûtsewerken (ruw; slordig; verkwistend)
rûchfrieze (sjoch frieze)rijpen
rûchhouwewerken (ruw; slordig; verkwistend)
rûchjesmite (sjoch smite)strootjes omhoogwerpen (vogels in een nest)
rûchsmite (sjoch smite)strootjes omhoogwerpen (vogels in een nest)
rúdzjeruien
ruftwaskje (sjoch waskje)luiers wassen
rûgeljeneervallen, strooien
ruggeljeklaren
rûgjerooien, verharen, werken (ruw; slordig)
ruilebûtseruilen, verkwanselen
ruilferkaveljeruilverkavelen
ruiljeruilen
ruïnearjeruïneren
rûkerieken, ruiken
rûlearjerouleren
rûlebûtseruilen, verkwanselen
ruminearjerumineren (herkauwen)
rûmpartsjeuitdelen
rûnbringe (sjoch bringe)bezorgen, rondbrengen
rûndraaieronddraaien
rûndraveronddraven
rûnfertellerondvertellen
rûnfreegjerondvragen
rûngean (sjoch gean)rondgaan
rûnhâlde u (sjoch hâlde)rondpresenteren
rúnjeruinen
rûnjerond maken, ronden
rûnkomme (sjoch komme)rondkomen
rûnkrantsjerondbazuinen, rondstrooien
rûnkrije (sjoch krije)rondkrijgen
rûnliede (sjoch liede)rondleiden
runnerunnen
rûnsjen (sjoch sjen)rondkijken
rûnskriuwe (sjoch skriuwe)rondschrijven
rûnstruierondstrooien
rûntsjekring vormen
rûntsjedraaieronddraaien
rûntsjemealleronddraaien
ruoikjeroeien (langzaam), wiegen
ruorjebewegen, roeren, verroeren
rûpeljeafzetten, repelen van vlas
ruskebreidzjevlechten met biezen
russeljevriezen (licht)
rustjeroesten
rustkjeroesten
ruteplunderen, reutelen
rûtearjerouteren
ruteljereutelen, rochelen
ruterearjeretireren, terugtrekken
ruterjeop ruiters zetten van o.a. hooi
rúthimmeljeramen wassen
rútride u (sjoch ride)weghalen van waterplanten uit de sloot
rútsjemompelen, rochelen
rútsjetikjetikken op ruiten
rútwaskje (sjoch waskje)ramen wassen
rûzeruisen, schatten
rûzebroekjehuishouden (slordig)
rûzeljeruisen
rûzemuozjemengen
rûzjeruisen
rûzjemeitsje (sjoch meitsje)ruziemaken, ruziën
rûzjesykje (sjoch sykje)ruzie zoeken
rydboskjebibberen (van angst)
rydholjeschuddebollen
rykjeroken (vis; vlees; schoorsteen)
rykkrakjekraken (geluid), rammelen
rykrakjekraken (geluid), rammelen
rymjerijmen
rymkjerijmelen (slechte verzen maken)
rypjerijpen
rypmesteslachtrijp mesten
ryskjehardlopen, racen
saagjezagen
saaiewerpen
sabeareboartsjenabootsen
sabjesabbelen
sabotearjesaboteren
sakjedalen, zakken
sakrearjesacreren
saksearjeverminderen, zakken
salariearjesalariëren
saldearjesalderen
sâltsjezouten
saluearjesalueren
salvjezalven
sammeljeverzamelen
sanearjesaneren
sangerjedreinen, zeuren
sanikjezaniken
sânjemet zand bedekken, zand afgraven
sanksjonearjesanctioneren
sanride u (sjoch ride)vervoeren van zand
sânstrieljezandstralen
sanstruiezandstrooien
sauzjesauzen
scannescannen
seagjezagen
sealjezadelen
seameljezemelen
seamjezomen
sedemasterjemoraliseren
sedepreekjezedepreken
sêdzjeverzadigen
seesilezeezeilen
segeljezegelen
segelplakkezegelplakken
segeltsjeplakkezegelplakken
segenjezegenen
seineseinen
seineharjescherpen van een zeis
seingjezegenen
seinigjezegenen
seinjezegenen
sekjerinne (sjoch rinne)zaklopen
sekondearjeseconderen
sekseseksen
sekularisearjeseculariseren
selebrearjecelebreren
selektearjeselecteren
selskipjevergezellen, vergezelschappen
sensurearjecensureren
separearjesepareren
seponearjeseponeren
servearjeserveren
seteljezetelen
settezetten
seupeljepimpelen, zuipen
seurezeuren
shockearjeshockeren
showeshowen
sidderjesidderen
sidekrûpboartsjeverstoppertje spelen
sideplakboartsjeverstoppertje spelen
siede koken
siedzjezaaien
sieresieren
sierjesieren
siferjecijferen
sigetochten
sigesaagjezigzaggen
siizjesissen
silezeilen
siljezeven
sille zullen
simmerjezomeren
simperjeklagen
simplifisearjesimplificeren
simulearjesimuleren
singerjezeuren
sinjalearjesignaleren
sinjearjesigneren
sinke zinken
sinnepeinzen, zinnen
sinnebaaiezonnebaden
sinnebakkezonnebakken
sinnigjezinnen
sinspyljezinspelen
sinsurearjecensureren
sintralisearjecentraliseren
sintrearjecentreren
sintrifugearjecentrifugeren
sintsjezonnen
sipeljesijpelen, uien oogsten
sipelsichtsjenutteloos werk doen
siperjesijpelen
sirkeljecirkelen
sirkulearjecirculeren
sisterjesissen
sitearjeciteren
sitte zitten
situearjesitueren
sivilisearjeciviliseren
sizesissen
sizze zeggen
sjablonearjesjabloneren
sjacheljesjacheren
sjacherjesjacheren
sjaggeljesjokken
sjakkeschelen
sjalonnearjejalonneren (afbakenen)
sjampeljevoortsukkelen
sjamperjevoortsukkelen
sjankerjepruilen
sjansesjansen
sjantearjechanteren
sjarmearjecharmeren
sjarterjecharteren
sjarzjearjechargeren
sjasjeaanhitsen
sjauffeurjechaufferen
sjelearjegeleren
sjen kijken, zien
sjen litte (sjoch litte)aantonen, tonen
sjenearjegeneren
sjerpslikjestrooplikken
sjerpstrike u (sjoch strike)vleien
sjezesjezen (voor examen)
sjimperjeklagen
sjipjezepen
sjitte schieten
sjoelesjoelen, sloffen
sjokkesjokken
sjokkearjeshockeren
sjokseljesjokken, slenteren
sjonge zingen
sjorjesjorren
sjoukerjeschotsje lopen (ijs breken)
sjouskjeschotsje lopen (ijs breken)
sjouwesjouwen
sjurearjejureren
sjurreljepruttelen, sudderen
sjutteljesukkelen
skaadzjeschaduwen
skaaieafstammen
skaaimerkjekenmerken
skacheljesjacheren
skacherjesjacheren
skakeschaken
skakearjeschakeren
skâljeschallen
skalpearjescalperen
skamjeschamen
skammeljeslingeren
skampeschampen
skamperjeschamperen
skandearjescanderen
skansearjebeschadigen
skarescharen
skarjescheren
skarreljescharrelen
skatgrave (sjoch grave)schatgraven
skatteschatten
skatterjeschateren
skatterlaitsje (sjoch laitsje)schaterlachen
skaveschaven
skeakeljeschakelen
skeanprintsjecursief afdrukken
skearescheren
skeelerjeskeeleren
skeineschenden
skeleschelen
skelle schelden, tieren (tekeergaan)
skelmdwaan (sjoch dwaan)valsspelen
skelmjevalsspelen
skematisearjeschematiseren
skennescannen
skeperjehoeden van schapen
skeppescheppen (iets opscheppen)
skeppe scheppen (maken)
skermesearjeophef maken
skermjeschermen
skermskiljebeeldbellen
skermutseljeravotten, schermutselen
skernbûtsemest verspreiden met een greep
skerpslypjescherpslijpen (tegen andermans mening ingaan)
skerpstellescherpstellen
sketseschetsen
sketteafschutten
sketterjeschetteren
skeukeheen en weer bewegen, schurken (tegen jeuk)
skeuveljescharrelen
skewielebijstaan, inschikken, steunen
skibjeschilferen
skiede scheiden
skiedsrjochterjescheidsrechter zijn
skiemanjeberedderen, schoonmaken
skiepmelke (sjoch melke)schapen melken
skieppedrifkjeschapen drijven
skieppedriftkjeschapen drijven
skieppedritseschapen melken (figuurlijk)
skieppedriuwe u (sjoch driuwe)schapen drijven
skieppegatsjeschapen melken (figuurlijk)
skieppehoedzjehoeden van schapen
skieppesturtsjeschapen melken (figuurlijk)
skieppetelleschapen tellen
skiftsjeschiften
skiifsjitte u (sjoch sjitte)schijfschieten
skiivjeglijden over een katrol
skikkeschikken
skilderjeschilderen
skileschillen
skiljebellen
skimanjeberedderen, schoonmaken
skimerjeschemeren
skimerjûnjeschemeren
skimmeljeschimmelen
skimpeschimpen
skineschijnen
skinke schenken
skipperjeschipperen
skite schijten
skitterjeschitteren
skjinbrâneschoonbranden
skjinfeie (sjoch feie)schoonvegen
skjinhâlde (sjoch hâlde)schoonhouden
skjinhimdkjeverschonen (schoon hemd of ondergoed aantrekken)
skjinjereinigen, schonen, zuiveren
skjinmeitsje (sjoch meitsje)schoonmaken
skjinprateverontschuldigen, vrijpleiten
skjinspieleschoonspoelen
skjinspuitsjeschoonspuiten
skjinswyljebijeenharken
skjinwaskje u (sjoch waskje)schoonwassen
skjinwriuwe (sjoch wriuwe)schoonwrijven
skjirjeschuren
skoaieschooien
skoalbliuwe (sjoch bliuwe)schoolblijven (nablijven)
skoalhâlde u (sjoch hâlde)lesgeven, schoolhouden
skoaljescholen
skoalskûljespijbelen
skoaltsjeboartsjeschooltje spelen
skoaltsjeferkrûpespijbelen
skoaltsjeskûljespijbelen
skoarescoren
skoarjeschragen, stutten
skoarskjekoesteren
skoatsjitte u (sjoch sjitte)centen schieten (spel)
skoatteljevergrendelen
skobberjeklaplopen
skobjekrabben, schrokken
skodholjehoofdschudden
skodkopjehoofdschudden
skodzjeschudden
skoeieschoeien
skoffeljeschoffelen
skoftsjepauzeren, schaften
skôgjeschouwen
skokkeschokken
skolperjekabbelen
skombekjeschuimbekken
skomjeschuimen
skommeljeschommelen
skonkjebenen
skonkjebrekke u (sjoch brekke)polsstokspringen met de stok tussen de benen
skoppeschoppen
skoskedopeschotsje lopen (ijs breken)
skoskefarre u (sjoch farre)schotsje lopen (ijs breken)
skoskeflikkeschotsje lopen (ijs breken)
skoskejeie u (sjoch jeie)schotsje lopen (ijs breken)
skoskerinne u (sjoch rinne)schotsje lopen (ijs breken)
skoskesetteschotsje lopen (ijs breken)
skosketraapjeschotsje lopen (ijs breken)
skoskewippeschotsje lopen (ijs breken)
skotsjitte u (sjoch sjitte)betalen van belasting om stemrecht te krijgen
skouderjemet de nek aanzien, op de schouders nemen
skoujeschouwen (inspecteren)
skouweschouwen, schuwen (mijden)
skrabjekrabben, schrapen
skrammeschrammen
skrânzgjeschranzen
skrânzjeschranzen
skrassekrassen, schrappen
skreauwegillen, schreeuwen
skreppewerken (ijverig)
skriemeschreien, wenen
skriezeknerpen
skrikke schrikken
skriljeschrikken
skrineschrijnen
skriuwe schrijven
skrobjeschrobben
skroeieschroeien
skroeveschroeven
skrokkeschrokken
skromjeschromen
skrompeljeschrompelen
skronfeljeschrompelen
skroujehuiveren
skrouskjehuiveren
skrouwehuiveren
skûdeljekeilen
skûdskjeschuren, schurken
skufeljeschuifelen
skuieljeslingeren
skuileglijden
skuiljeslingeren
skûlderjekeilen
skûleboartsjeverstoppertje spelen
skûlebûlebaaiekeilen
skûlebûljekeilen
skûlebûtsekeilen
skûlebûtsjekeilen
skulferjeschilferen
skûljekeilen, schuilen
skûltsjeblinkboartsjeverstoppertje spelen
skûltsjeboartsjeverstoppertje spelen
skuonlaapjeschoenlappen
skuonmeitsje (sjoch meitsje)schoenlappen
skuorjeschuren
skuorrerukken, scheuren
skûtelbûtsekeilen
skûtelbûtsjekeilen
skûteljeafwassen
skûtelwaskje u (sjoch waskje)afwassen
skutjasseschutten
skûtsjesileskûtsjesilen (zeilen)
skutteschutten
skyeskiën
skymanjeberedderen, schoonmaken
skypjeinschepen
skytbûtsemest verspreiden met een greep
skytskoarjeschoorvoeten
slaan slaan
slabberjeslobberen
slabjeslobberen
slachbaljeslagballen
slachtofferjeslachtofferen
slachtsjeslachten
slagjelukken, slagen
slalomjeslalommen
slampampjeslampampen
slankjeafslanken
slanterjeknoeien, morsen
slatmodderjebemesten van land met slootmodder
slattebaggeren
sleatflagjezuiveren van een sloot (bijv. weghalen van waterplanten)
sleatheakkeljeschoonmaken van sloten
sleathekkeljeschoonmaken van sloten
sleathoukjeschoonmaken van sloten
sleatsjeuitdiepen van sloten
sleatsjebaaiewaden door een sloot (bijv. van koeien)
sleatsjebruiewaden door een sloot (bijv. van koeien)
sleatsjeljeppeslootjespringen
sleatsjeride u (sjoch ride)waden door een sloot (bijv. van koeien)
sleatsjerinne u (sjoch rinne)waden door een sloot (bijv. van koeien)
sleatsjesilewaden door een sloot (bijv. van koeien)
sleatsjespringe u (sjoch springe)slootjespringen
sleaukjedralen
sleepsoaljeschuifelen, sloffen
slepeslepen, sleuren
slepe-en-delsetteslepen en neerzetten (drag and drop)
sliepe slapen
sliepwanneljeslaapwandelen
sliereslieren
slierkjeslieren
slikjelikken
slimerjeslijmen (slijm afgeven)
slimjekleven
slimpeslempen
slinesnoepen
slingerjeslingeren
slinke slinken
slinterjeslenteren
slippeslippen
slisseslissen
slite slijten
sljochtsjeslechten
sljurkjesleuren
sloaiedumpen
sloarpjeslurpen
slobberjeslobberen
sloeresleuren
sloffesloffen
slofferjesloffen
slofkjesloffen
slokjedrinke (sjoch drinke)borrelen
slokkeslikken, zuigen, zwelgen
slomjesluimeren
slommerjesluimeren
sloovjesloven
slopeslopen
slopjeverslappen
slovesloven
slûchsturtsjeafdruipen (met de staart tussen de benen)
slûgjedommelen, dutten
sluierjesluieren
slûkjesmokkelen
slûksturtsjeafdruipen (met de staart tussen de benen)
sluorkjeslieren (aansloffen)
slûpe sluipen
slûpsturtsjeafdruipen (met de staart tussen de benen)
slurpjeslurpen
slute sluiten
slydjeie (sjoch jeie)sleeën
slydskjesleeën
slydzjesleeën
slykjedichtslibben (met slijk), sloffen
slykslakjeslepen, sloffen
slymjeslijmen (slijm afgeven)
slypjeslijpen
smaadzjesmaden
smachtsjesmachten
smakkesmakken
smarresmeren
smeekjesmeken
smeiesmeden
smeitsje smaken
smekesmeken
smeljeversmallen
smelte smelten (metaal)
smeltsjesmelten
smertesmarten
smettesmetten
smeulesmalen, smeulen
smidzjesmeden
smikkeljesmikkelen
smikseljesmeren
sminkeschminken
smite smijten
smjirkjemorsen
smoaresmoren
smokeroken (tabak)
smousjassebedriegen, smousjassen (kaartspel)
smoutsjeluwen (luwte geven)
smouzjebedriegen
sms'esms'en
smullesmullen
smûzesmoezen, smullen
smûzjesmoezen
smyksmakkesmakken
snaaiekapen, wegpakken
snakkesnakken
snappesnappen
snauwesnauwen
sneinhâlde u (sjoch hâlde)vieren van de zondag
sneupebrowsen (bladeren op computer), neuzen, snuffelen, verkennen
snibjesnibben
sniderjekleermaken
snieskowesneeuwruimen, sneeuwschuiven
snije snijden
snije (regelmjittich)sneeuwen
snikkerjesnikken
snippesnappen
snjirkjekeilen
snjittewegslingeren, wegspatten
snoarkjeronken, snurken
snobjesnoepen
snoeiesnoeien
snokkerjesnikken
snuorjepruttelen, snauwen, snoeren
snute snuiten
snuvesnuiven
soalesmijten (ruw; hard)
soaljesmijten (ruw; hard), voorzien van nieuwe zolen
soargjezorgen
soarjesudderen
soarreljepruttelen
soberearjebezuinigen
sobjesabbelen
sobkjesabbelen
soebattesoebatten
soeieschommelen
soeikjeschommelen (zachtjes), wiegen
softbaljesoftballen
sokjeveroorzaken van zuiging (bij schepen)
sokkebaljeslingeren
soldearjesolderen
solearjesoleren
sollisitearjesolliciteren
sommearjesommeren
sondearjesonderen
sopjesoppen
sortearjesorteren
sosjalisearjesocialiseren
souderjevoorzien van een zolder
soujezeven
soukjeschotsje lopen (ijs breken)
souskjeschotsje lopen (ijs breken)
soutekoopjedragen van een kind op de rug
soutemoutedragen van een kind op de rug
soutemouterjedragen van een kind op de rug
souweschotsje lopen (ijs breken)
souweljeschotsje lopen (ijs breken)
souzjeschotsje lopen (ijs breken)
spâltesplijten
spandearjespenderen
spannespannen
spansearjespenderen
sparjesparen
spasjearjespatiëren
spattespatten
speakjemislukken, spaak lopen
spearsmite (sjoch smite)speerwerpen
spearwerpe (sjoch werpe)speerwerpen
speechespeechen
spegeljespiegelen
spekjespekken
spekkespekken
spekrikjeroken van spek
speksettespek aanzetten (voordeel halen)
speksjitte u (sjoch sjitte)opscheppen
speksnije (sjoch snije)snijden van spek
spekulearjespeculeren
spesifisearjespecificeren
spesjalisearjespecialiseren
speurespeuren
spiedespieden
spielespoelen
spikerjespijkeren
spikkeljespikkelen
spinne spinnen
spinreagjespinraggen (met de bezem)
spionearjespioneren
spite spijten
spittespitten
spjaltesplijten
spjeldzjespelden
splintersjen (sjoch sjen)haarkloven, muggenziften
splintersykje (sjoch sykje)haarkloven, muggenziften
splite splijten
splittelossteken van hooi of kuilvoer met een splitlodde (hooispade)
spoaresporen
sponsorjesponsoren
sportesporten
sportfiskjesportvissen
spotgnyskjegrimlachen
spottespotten
sprekke spreken
spriede spreiden
springe springen
sprintesprinten
sproeiesproeien
sprutekiemen, spruiten
sprútsjespruiten
spuiebraken, overgeven, spugen
spûkgûleaanhoudend janken of huilen van een hond
spûkjespoken
spûkride u (sjoch ride)spookrijden
spúskjespeuren
spylbekjeaanmoedigen, veinzen dat men iets niet kan
spyljespelen (bijv. piano)
spytgnizegrimlachen
spytgnyskjegrimlachen
staavjestaven
stabilisearjestabiliseren
stagnearjestagneren
stakestaken
stalkjestalken
stallestallen
stamjestammen
stammestammen
stammerjestamelen, stotteren
stampestampen
standerdisearjestandaardiseren
stânhâlde u (sjoch hâlde)standhouden
stappestappen
startestarten
stasjonearjestationeren
staverjespellen
stealswyljenaharken
stean staan
steapeljestapelen
stekke steken
stekweidzjeverweiden door het verplaatsen van schokdraad
stellestellen
stelle stelen
steltrinne (sjoch rinne)steltlopen
stenografearjestenograferen
sterilisearjesteriliseren
sterkjesterken
steupeljestapelen
steurestoren
steuterjerondscharrelen
stevigjestevig maken
stichtsjestichten
stiennigjestenigen
stienseagjenutteloos werk doen, zagen van stenen
stigestijgen
stigmatisearjestigmatiseren
stikelstekke (sjoch stekke)distels steken, hekelen, muggenziften
stikkestikken
stikkenbrekke (sjoch brekke)stukbreken
stikkengean (sjoch gean)stukgaan
stikkenmeitsje (sjoch meitsje)stukmaken
stikkenrinne (sjoch rinne)stuklopen
stikkenskuorrestukscheuren
stikkenslaan (sjoch slaan)stukslaan
stilearjestileren
stilhâlde u (sjoch hâlde)stilhouden
stillibjerentenieren
stillizze (sjoch lizze)stilliggen
stilstean (sjoch stean)stilstaan
stilswijestilzwijgen
stimmestemmen (instrumenten; verkiezingen)
stimpeljestempelen
stimulearjestimuleren
stinneklagen, zuchten
stipjedopen (bijv. koekje in thee), stippen
stipkjestippelen
stippedopen (bijv. koekje in thee), stippen
stippeljestippelen
stipulearjestipuleren
stjerre sterven
stjitte stoten
stjoeresturen
stjonke stinken
stjurjestollen, verdikken
stoaieboekstaven, staven, stouwen
stoareagjestaren
stoarjestaren
stoarmhoedzjebeschermen, voorkomen van ongemak
stoarmjestormen
stoarmrinne (sjoch rinne)stormlopen
stoartestorten
stoaterjerondscharrelen
stoatskaveschuifelen
stoeiestoeien
stoffearjestofferen
stofjestoffen
stofsûgerjestofzuigen
stofsûgjestofzuigen
stokeljeopruien, stoken
stomestomen
stompestompen, stoten
stompjestomp maken, stompen
stomprinne (sjoch rinne)spaak lopen, vastlopen
stopjestoppen
stopsettestopzetten
stovestoven
stowestuiven
straffestraffen
strânjestranden
strânjuttestrandjutten
streamestromen
streamlynjestroomlijnen
streekjestrepen
streekjesmite u (sjoch smite)werpen van centen of knikkers (spel)
stressestressen
streupestropen
stribjestreven
stride strijden
striekelûke (sjoch lûke)strootjes trekken (loten)
striekesykje (sjoch sykje)strootjes zoeken (vogels voor een nest)
strieketôgjestrootjes aanbrengen (vogels in een nest)
striekewippestrootjes omhoogwerpen (vogels in een nest)
strielestralen
strieljestralen
strike strijken
strikkestrikken
stringeljestrengelen
stripdûnsjestripdansen
strippestrippen
stroffeljestruikelen
strokeovereenkomen, stroken
strompeljestrompelen
strontbûtsemest verspreiden met een greep
strontfeie u (sjoch feie)mest in de groep vegen
strontsykje (sjoch sykje)muggenziften
struiestrooien
strukturearjestrucureren
struleurineren, wateren
strunestruinen
strúnjeie (sjoch jeie)bespieden
strûpestropen, villen
strûzevoortijlen
studearjestuderen
stuitsjestuiten
stukadoarestukadoren
stûkjehaperen, stokken
stûkstealswyljebijeenharken van graanhalmen
stûkswyljebijeenharken van graanhalmen
stumemokken
stúmjemokken
stúmkopjemokken
stunemokken
stúnjemokken
stúnkopjemokken
stuoljestoelen
sturtfrisseljestaartvlecht maken
sturtgiseljekwispelen
sturtsjebrekke u (sjoch brekke)polsstokspringen met de stok tussen de benen
sturtskodzjekwispelstaarten
sturtswyljenaharken
sturtwaskje u (sjoch waskje)wassen van koeienstaarten
stútjeie (sjoch jeie)venten van brood
stykjehaken (achter iets vastraken), uitsteken
styldûnsjestijldansen
stymjedampen, mokken
stypjeondersteunen, ruggensteunen, steunen
sublimearjesublimeren
subordinearjesubordineren
subsidiearjesubsidiëren
substituearjesubstitueren
sûflearjesouffleren
sûgerjestofzuigen
suggerearjesuggereren
sûgjezuigen
sûndigjezondigen
sûnwinskjegezondheid wensen
sûpezuipen
sûpearjesouperen
supervisearjesuperviseren
supplearjesuppleren
surfesurfen
surveillearjesurveilleren
suteljecolporteren, venten
sûtenearjesouteneren
suverjezuiveren
sûzesoezen
sûzjesoezen
swaaiezwaaien
swaarmhoedzjehelpen bij een bevalling
swaarmjezwermen
swabberjezwabberen, zwerven
swakjezwakker worden
swalkjezwerven
swangeljezwachtelen
swannemelke u (sjoch melke)zwaneneieren op één na uit een nest halen
swarrezweren (eed afleggen)
swartsjezwart maken, zwart worden
swartsjen u (sjoch sjen)nors kijken, zwartkijken
sweeffleane u (sjoch fleane)zweefvliegen
sweltsjetippekeilen
swerve zwerven
swervelsjitte u (sjoch sjitte)afschieten van voetzoekers
swetsepochen, zwetsen
swettegrenzen, zwetten
swevezweven
swichtezwichten
swichtsjezwichten
swier meitsje (sjoch meitsje)bezwangeren
swiftezwichten
swijezwijgen
swimme zwemmen
swine zwinden (verdwijnen)
swingeswingen
swingjeswingen
swinkezwenken
swinkeljeonvast lopen, wankelen
switfeie (sjoch feie)wegvegen van zweet
swittezweten
swoegjezwoegen
swollezweren (etteren)
swyljebijeenharken van hooi, zwelen
swypketopjetollen
swypkjezwepen, zwiepen
swyptopjetollen
sykheljeademen
sykje zoeken
syksokjedrentelen
syltôgjezieltogen
symbolisearjesymboliseren
sympatisearjesympathiseren
syngronisearjesynchroniseren
sypjesijpelen
systematisearjesystematiseren
systerjesissen
taanjeafnemen, tanen
taapjetappen
taastegrijpen, tasten
tabakkeaanvriezen, doorvriezen
tabakprúmkjepruimen van tabak
tabargjevervuilen
tabedieletoebedelen
tabehearretoebehoren
tabeteljetoebetalen
tabetingjetoebedingen
tabetrouwetoevertrouwen
tabiede (sjoch biede)overbieden
tabine (sjoch bine)dichtbinden, toebinden
tabite (sjoch bite)toebijten
taboarnetoedienen van veel drank
taboeieopdirken, toetakelen, verminken
tabringe (sjoch bringe)toebrengen
tadekke (sjoch dekke)toedekken
tadieletoedelen
tadijemeevallen
tadrage (sjoch drage)toedragen
tadrinke (sjoch drinke)toedrinken (toast uitbrengen)
tadwaan (sjoch dwaan)toedoen
tafalle (sjoch falle)meevallen
tafelhimmeljeafwassen
tafeljetafelen
tafelklearmeitsje (sjoch meitsje)tafeldekken
tafeloansettetafeldekken
tafelôfheljetafel afruimen
tafelôfrêde (sjoch rêde)tafel afruimen
tafelôfromjetafel afruimen
tafeloprêde (sjoch rêde)tafel afruimen
tafelwaskje (sjoch waskje)afwassen
tafersjochhâlde (sjoch hâlde)surveilleren, toezichthouden
tafertrouwetoevertrouwen
tafieretoevoeren
taflappedichtklappen
tafloeietoevloeien
taflotsjeaanvoeren met een vlot
tafoegjetoevoegen
tafreegjetoevragen, vragen om een toegift
tagean (sjoch gean)in z'n werk gaan, toegaan
tagnauwetoesnauwen
tagoaietoegooien
tagrizetegenstaan
tahâlde (sjoch hâlde)verblijven
tahappetoehappen
taharkjetoehoren
taheakjebijvoegen, toevoegen
tahearretoebehoren, toehoren
taillearjetailleren
tajaan (sjoch jaan)toegeven
tajubeljetoejuichen
tajûchjetoejuichen
takepikken, stelen
takearetoekeren
takeatsetoekaatsen
takeljetakelen
takennetoekennen
takjebeuken, slaan
takkeljekerven, voorzien van tanden (inkervingen)
taklappetoeklappen
taknappeaanvriezen
takneppeljeduur zijn
taknikketoeknikken
taknipe (sjoch knipe)dichtknijpen, toeknijpen
takomme (sjoch komme)toekomen
taksearjetaxeren
taladeafladen
talaitsje (sjoch laitsje)toelachen
taletalen
taleverjetoeleveren
taliede (sjoch liede)erven, toeluiden
talitte (sjoch litte)gedogen, toelaten
talizze (sjoch lizze)toeleggen
taljochtsjetoelichten
talmeitsje (sjoch meitsje)voordragen (voor een functie)
talmjetalmen
talústerjetoefluisteren
talykjelijken, toeschijnen
tamboerebenadrukken
tameitsje (sjoch meitsje)bereiden
tamjetemmen
tamjitte (sjoch mjitte)toemeten
tamoffeljetoemoffelen
tamponnearjetamponneren
tamtearjebeschadigen, kwellen, pijnigen
tanaujenauwer worden
taneafnemen, tanen
taneierjetoenaderen
tanimme (sjoch nimme)toenemen
tankedanken, tanken
tankjedanken
tantearjebeschadigen, kwellen, mishandelen, pijnigen
tantsjepolsen, uithoren
tapakkeaanpakken, toetasten
tapartsjetoedelen
tapassetoepassen
tapijeopdringen, opdringen van eten of drinken
tapjetappen
tapoaietoedienen van veel drank
tapresjeopdringen van eten of drinken
tapresseopdringen van eten of drinken
tareauntsjetoefluisteren
tarekkenjetoerekenen
tariede (sjoch riede)voorbereiden
tarifearjetariferen
tarikkeaanreiken, toereiken
tarinne (sjoch rinne)toelopen
tarissetoerusten, voorbereiden
tarjeteren (bestrijken met teer)
taroppe (sjoch roppe)toeroepen
tarreteren (voorzien in levensonderhoud)
tarrearjetarreren (tarragewicht vaststellen)
tartetarten, tergen, uitdagen
tasetteinspannen
tasizze (sjoch sizze)toezeggen
tasjen (sjoch sjen)toekijken, toezien
tasjitte (sjoch sjitte)toeschieten
tasjonge (sjoch sjonge)toezingen
tasjouweaandragen
taskikkeaanbieden
taskôgjetoeschouwen
taskoppetoeschoppen
taskowetoeschuiven
taskriuwe (sjoch skriuwe)toeschrijven
taskroeiedichtschroeien
taskroevedichtschroeven
taslaan (sjoch slaan)toeslaan
taslimjedichtslibben
taslute (sjoch slute)dichtdoen
taslykjedichtslibben
taslymjedichtslibben
tasmite (sjoch smite)toesmijten
tasnauwetoesnauwen
tasprekke (sjoch sprekke)toespreken
taspringe (sjoch springe)toespringen
taspyljetoespelen
tastânbringe (sjoch bringe)tot stand brengen
tastean (sjoch stean)toestaan
tastekke (sjoch stekke)toesteken
tastimmetoestemmen
tastjerre (sjoch stjerre)erven
tastjoeretoesturen
tastopjetoestoppen
tastreametoestromen
tastrike (sjoch strike)toestrijken (geld geven)
tataastetoetasten
tatakeljetoetakelen
tatedrinke (sjoch drinke)moedermelk drinken
tatelleuittellen
taterjebabbelen, keuvelen
tatestamintsjelegateren (toewijzen bij testament)
tatinke (sjoch tinke)toedenken
tatoeëarjetatoeëren
tatôgjeaandragen
tatongerjetoeschreeuwen (dreigend)
tatriuwe (sjoch triuwe)duwen (krachtig), toestoppen
tatroevjeaankomen, raken
tatropjetoeduwen, toestoppen
tatwinge (sjoch twinge)opdringen
taweagetoewegen (iets meer wegen)
tawierjemeezitten
tawijetoewijden
tawinsketoewensen
tawinskjetoewensen
tawiuwetoewuiven
tawizetoewijzen
tawurkjetoewerken
te binnen heljeherinneren
te ierde bringe (sjoch bringe)ter aarde bestellen
teametemen
teamjebeteugelen, tomen
teantsjeop tenen lopen
tearevouwen
tebarstestukbarsten
tebekdraaieterugdraaien
tebekdriuwe (sjoch driuwe)terugdrijven
tebekeangjeterugdeinzen
tebekfalle (sjoch falle)instorten, terugvallen
tebekfiereterugvoeren
tebekfoegjeterugvoegen
tebekgean (sjoch gean)teruggaan
tebekgripe (sjoch gripe)teruggrijpen
tebekhâlde (sjoch hâlde)weerhouden
tebekkearetegenhouden
tebekkeatseterugkaatsen, weerkaatsen
tebekklauweterugkrabbelen
tebekkringe (sjoch kringe)terugdringen
tebeklêze (sjoch lêze)teruglezen
tebeklûke (sjoch lûke)terugtrekken
tebekride (sjoch ride)achteruitrijden
tebekrinne (sjoch rinne)achteruitlopen, teruglopen
tebeksetteterugzetten
tebeksjen (sjoch sjen)terijgkijken, terugzien
tebekskriljeterugdeinzen
tebekskruteterugschrikken
tebekslaan (sjoch slaan)achteruitslaan, terugslaan
tebeksmite (sjoch smite)terugwerpen
tebekstaljeop de achtergrond houden
tebekstalleop de achtergrond houden
tebekstappeterugtreden
tebektaasteteruggrijpen, terugtasten
tebektinke (sjoch tinke)terugdenken
tebekwike (sjoch wike)terugwijken
tebinnebringe (sjoch bringe)herinneren
tebite (sjoch bite)stukbijten
teboarjestukboren
tebringe (sjoch bringe)doorbrengen
tebrizeljeverbrijzelen
tebroazeljeverbrijzelen
tebûgekrommen, verbuigen
tebûkjevernielen (door te beuken)
tebûtsevernielen (door te beuken)
tedollevergraven
teesettetheezetten
teeveesjen (sjoch sjen)televisiekijken
tefrette (sjoch frette)aanvreten
tefrommeljeverfrommelen
tegeljebetegelen
tegelsettetegelzetten
tegnibbeljestukknabbelen
tegruzeljevergruizelen
tegrúzjevergruizelen
tehaffeljestukbijten
tehakjefijnhakken
tehakseljefijnhakken
teheisterjebeschadigen
tei-iizjeschotsje lopen (ijs breken)
teiedooien
teie litte u (sjoch litte)ontdooien
teiluereschotsje lopen (ijs breken)
teilutsjeschotsje lopen (ijs breken)
teilutterjeschotsje lopen (ijs breken)
teiyskjeschotsje lopen (ijs breken)
tejeie (sjoch jeie)stukjagen (vernielen)
tekeargean (sjoch gean)tekeergaan
tekenjetekenen
tekervetoetakelen
teknetterjeverpletteren
tekniezevernielen
teknipe (sjoch knipe)stukknijpen
teknippeverknippen
teknûkeljeverkreukelen
teknûkerjeverkreukelen
teknûkjeverkreukelen
tekoartsjitte (sjoch sjitte)tekortschieten
tekrommeljeverkruimelen
tekstferwurkjetekstverwerken
teletelen
telefonearjetelefoneren
telegrafearjetelegraferen
telider gean u (sjoch gean)te gronde gaan
telider slaan u (sjoch slaan)ontgoochelen, vernielen, verslaan
teljedderjeladderen (van kousen)
telletellen
teloarstelleteleurstellen
temoarzeljevermorzelen
temosterjevermorzelen
temporisearjetemporiseren
tendearjetenderen
tennisjetennissen
tentaminearjetentamineren
tentoanstelletentoonstellen
teologisearjetheologiseren
teoretisearjetheoretiseren
tepikkestukpikken
tergjetergen, treiteren
terjochtstelleterechtstellen
terjochtwizeterechtwijzen
terminearjebeëindigen, termineren
teronfeljeverrimpelen
terrorisearjeterroriseren
terskjedorsen
teslopeslopen
tesnipeljeversnipperen
tesplinterjeversplinteren
testetesten
tetterjetetteren
teweechbringe (sjoch bringe)teweegbrengen, veroorzaken
teweibringe (sjoch bringe)teweegbrengen, veroorzaken
tewriuwe u (sjoch wriuwe)fijnwrijven
thúsbliuwe (sjoch bliuwe)thuisblijven
thúsbringe (sjoch bringe)thuisbrengen (ook herkennen)
thúsfine (sjoch fine)thuis vinden, treffen
thúshâlde (sjoch hâlde)bij zich houden, thuishouden
thúshearrethuishoren
thúsheljenaar huis halen
thúskomme (sjoch komme)thuiskomen
thúskrije (sjoch krije)thuiskrijgen
thúslizze (sjoch lizze)kost en inwoning genieten, thuisliggen
thústreffe (sjoch treffe)thuis treffen
thúswurkjethuiswerken
tichtbine (sjoch bine)dichtbinden
tichtdraaiedichtdraaien
tichtdwaan (sjoch dwaan)dichtdoen
tichtflappedichtklappen
tichtfrieze (sjoch frieze)dichtvriezen
tichtgean (sjoch gean)dichtgaan
tichtklappedichtklappen
tichtknipe (sjoch knipe)dichtknijpen
tichtknoopjedichtknopen
tichtplakkedichtplakken
tichtsetteblokkeren, dichtzetten
tichtsjedichten (dichtmaken), dichtstoppen
tichtskowedichtschuiven
tichtskroeiedichtschroeien
tichtskroevedichtschroeven
tichtslykjedichtslibben
tichtsmite (sjoch smite)dempen, dichtsmijten
tichtspikerjedichtspijkeren
tichttraapjedichttrappen
tichttriuwe (sjoch triuwe)dichtduwen
tichtwaakse (sjoch waakse)dichtgroeien
tierelieretierelieren
tierelierjetierelieren
tiidbefrachtsjetijdbevrachten
tiizjeontwarren, verwarren
tik- en honkboartsjetikkertje met verlos-spelen
tikboartsjetikkertje spelen
tikjetikken
tikje-de-pealboartsjetikkertje met verlos-spelen
tikkeboartsjetikkertje spelen
tilbereeboartsjeverstoppertje spelen
tilbryboartsjeverstoppertje spelen
tilletillen
tilmereeboartsjeverstoppertje spelen
timmerjetimmeren
timperjetemperen
tinezwellen
tingjeafdingen, dingen
tinke denken
tipeljepinkelen (spel), pinkeren (spel)
tippeljetippelen (lopen; prostitueren)
tirannisearjetiranniseren
titeljetitelen
tizeontwarren, verwarren
tjirgjetieren, uitleven
tjirjetieren, uitleven
toaietooien
toanielspyljetoneelspelen
toarkjeslingeren
toarnbeisykje u (sjoch sykje)bramen zoeken
toarnelospeuteren, tornen
toarteljetortelen
toastetoasten
tobjetobben
toeterjetoeteren
toevjetoeven, vertoeven
toffeljelopen op pantoffels
tôgjesjouwen, zeulen
toilettearjetoiletteren
tokkeljetokkelen
tolerearjetolereren
tomkesobjeduimzuigen
tomkesûgjeduimzuigen
tomkjeduimen
tommeljebuitelen
tongerjedonderen
topjeaftroggelen, tollen
topjeie (sjoch jeie)tollen
topkeswevepolsstok hoog vastpakken
topsettetollen
torpedearjetorpederen
toskbjinnetandenpoetsen
toskboarsteljetandenpoetsen
toskeknarseknarsetanden, tandenknarsen
toskplúzjetandenstoken
toskpoetsetandenpoetsen
tossetossen
totalisearjetotaliseren
toudûnsjetouwtjespringen
touspringe (sjoch springe)touwtjespringen
touterjeschommelen
toutsjedûnsjetouwtjespringen
toutsjespringe (sjoch springe)touwtjespringen
toverjetoveren
tôvjetoeven, vertoeven
traapjetrappen
trainetrainen
traktearjetrakteren
trammereizen met de tram, trammen
tramreizgjereizen met de tram
tramtearjebeschadigen, kwellen, pijnigen
trânseljefrommelen
transendearjetranscenderen
transferearjetransfereren
transformearjetransformeren
transmittearjeoverbrengen
transpirearjetranspireren
transplantearjetransplanteren
transportearjetransporteren
trappearjebetrappen
trasearjetraceren
traumatisearjetraumatiseren
treastgjetroosten
tredetreden
trêdzjeschrijden, treden
treffe treffen
trekke trekken
tremblearjetrillen (bij graveren)
tremolearjetrillen (van een apparaat)
tremulearjetrillen (van een apparaat)
trênearjetraineren
treprinne u (sjoch rinne)traplopen
treurjetreuren
treuzeljetreuzelen
tribeljewispelturig zijn
triedweidzjeverweiden door het verplaatsen van schokdraad
triedzjemet de klompen afpassen wie een wedstrijd mag beginnen
trieneagjetraanogen
trienjetranen
trienwetterjetraanogen, tranen
triljebibberen (van kou), trillen
triomfearjetriomferen
tripjetrippen
trippeljetrippelen
triuwe duwen
troaiekalmeren, tevreden stellen
troaikjekalmeren, tevreden stellen
trocharbeidzjedoorwerken
trochavensearjedoorwerken, voortgang maken
trochbaarnedoorbranden
trochbakkedoorbakken
trochbeljedoorbellen
trochbeteljedoorbetalen
trochbite (sjoch bite)doorbijten
trochblaffedoorblaffen
trochblazedoorblazen
trochblêdzjedoorbladeren
trochbliede (sjoch bliede)doorbloeden
trochbloeiedoorbloeien
trochboarjedoorboren
trochboartsjedoorspelen
trochbokseljedoorlopen (haastig)
trochbordueredoorborduren, voortborduren
trochborduerjevoortborduren
trochbrânedoorbranden
trochbrekke (sjoch brekke)doorbreken
trochbriede (sjoch briede)doorbroeden
trochbringe (sjoch bringe)doorbrengen
trochbuffeljedooreten (gulzig)
trochbûgedoorbuigen
trochbyljedoorblaffen
trochdieledoordelen
trochdolgjedoorpriemen, doorsteken
trochdolledoorgraven
trochdraaiedoordraaien
trochdrage (sjoch drage)doordragen
trochdravedoordraven
trochdriuwe (sjoch driuwe)doordrijven
trochdrukkedoordrukken
trochduorjevoortduren
trochdwaan (sjoch dwaan)doorhalen
trocheameljedoorzeuren
trocheidzjedoornemen, voorteggen
trochfarre (sjoch farre)doorvaren
trochfegedoorsnijden
trochferbine (sjoch bine)doorverbinden
trochferkeapje (sjoch keapje)doorverkopen
trochfersekerjeherverzekeren
trochfertelledoorvertellen
trochferwizedoorverwijzen
trochfieredoorvoeren
trochfjochtsje (sjoch fjochtsje)doorvechten
trochfleane u (sjoch fleane)doorvliegen, tikkertje spelen
trochfrette (sjoch frette)doorvreten, invreten
trochfrieze (sjoch frieze)doorvriezen
trochfrisseljedoorvlechten
trochfuorjedoorvoederen
trochfykjedoorsnijden
trochgapjedoorgeeuwen
trochgean (sjoch gean)doorgaan
trochgnúfkjedoorneuzen, doorsnuffelen
trochgnúvedoorneuzen, doorsnuffelen
trochgrave (sjoch grave)doorgraven
trochgroeiedoorgroeien
trochgrûnjedoorgronden
trochhakjedoorhakken
trochhawwe (sjoch hawwe)doorhebben
trochheljedoorhalen
trochhingje (sjoch hingje)doorhangen
trochjaan (sjoch jaan)doorgeven
trochjakkerjedoorjakkeren
trochjeie (sjoch jeie)doorjagen, verkwisten
trochjeuzeljedoorzeuren
trochkankerjevoortwoekeren
trochklinke (sjoch klinke)doorklinken
trochknikkedoorknikken
trochknipe (sjoch knipe)doorknijpen
trochknippedoorknippen
trochkomme (sjoch komme)doorkomen
trochkrassewegschrappen
trochkrije (sjoch krije)doorkrijgen
trochkringe (sjoch kringe)doordringen
trochkrûpedoorkruipen
trochkrusedoorkruisen
trochkypjedoorkijken
trochlearedoorleren
trochlekkedoorlekken
trochlêze (sjoch lêze)doorlezen
trochlibjedoorleven
trochlitte (sjoch litte)doorlaten
trochlizze (sjoch lizze)doorliggen
trochljochtsjedoorlichten
trochluchtsjedoorluchten
trochlûke (sjoch lûke)doortrekken
trochmeitsje (sjoch meitsje)doormaken
trochmelke u (sjoch melke)doormelken
trochmjitte (sjoch mjitte)doormeten
trochnaaiedoornaaien
trochnimme (sjoch nimme)doornemen
trochnoaskjedoorneuzen
trochnoazjedoorneuzen
trochnûmerjedoornummeren
trochpakkedoorpakken
trochpielebezig blijven
trochpikkedoorpikken
trochplakkedoorlaten van water, doorregenen
trochpratedoorpraten
trochpriemjedoorpriemen
trochpriemkjedoorpriemen
trochprippedoorprikken
trochprotteljedoorkoken (zacht), doormopperen
trochredenearjevoortredeneren
trochreinedoorregenen
trochreizgjedoorreizen
trochride (sjoch ride)doorrijden
trochrieredoorroeren
trochrikjedoorroken (met rook doortrekken)
trochrinne (sjoch rinne)doorlopen, voortvloeien
trochrokedoorroken
trochroppe (sjoch roppe)afroepen
trochrotsjedoorrotten
trochrûgeljedoor blijven lopen
trochsakjedoorzakken
trochsangerjedoorzeuren
trochsanikjedoorzaniken
trochseagjedoorzagen
trochsettedoorzetten
trochsiede (sjoch siede)doorkoken
trochsigedoorwaaien
trochsiikjedoorzieken
trochsiledoorzeilen, voorbijzeilen
trochsiperjedoorsijpelen
trochsjen (sjoch sjen)doorzien
trochsjitte (sjoch sjitte)doorschieten
trochskarreljedoorscharrelen
trochskeakeljedoorschakelen
trochskiljedoorbellen
trochskimerjedoorschemeren
trochskinedoorschijnen
trochskodzjedoorschudden
trochskoffeljedoorschoffelen
trochskôgjedoorschouwen, doorzien
trochskowedoorschuiven
trochskrassedoorkrassen
trochskriuwe (sjoch skriuwe)doorschrijven
trochskuorredoorscheuren
trochskuttedoorschutten (door een schutsluis brengen)
trochslaan (sjoch slaan)doorslaan
trochsliepe (sjoch sliepe)doorslapen
trochslingerjedoorslingeren
trochslite (sjoch slite)doorslijten
trochslokkedoorslikken, inslikken
trochsmarredoorsmeren
trochsmeuledoorsmeulen
trochsmokedoorroken
trochsneupedoorsnuffelen
trochsnije (sjoch snije)doorsnijden
trochspieledoorspoelen
trochspittedoorspitten
trochsprekke (sjoch sprekke)doorspreken
trochspyljedoorspelen
trochstappedoorstappen
trochstartedoorstarten
trochstean (sjoch stean)doorstaan
trochstekke (sjoch stekke)doorsteken
trochstjitte (sjoch stjitte)doorstoten
trochstjoeredoorsturen
trochstomedoorstomen
trochstreamedoorstromen
trochstreekjedoorstrepen
trochstrike (sjoch strike)doorstrijken
trochstudearjedoorstuderen
trochswittedoorzweten
trochswolgjedoorzwelgen
trochswolledoorzweren
trochswypkjedoorzwiepen
trochsykje (sjoch sykje)doorzoeken
trochsypjedoorsijpelen
trochtaastedoortasten
trochteiedoordooien
trochtinke (sjoch tinke)doordenken
trochtraapjedoortrappen
trochtsjen (sjoch tsjen)doorreizen
trochwaaiedoorwaaien
trochwaakse (sjoch waakse)doorgroeien
trochwaarmjedoorwarmen
trochweakjedoorweken
trochwetterjedoorwateren (verzadigd raken)
trochwierjedoorluchten
trochwrottedoorwroeten
trochwurkjedoorwerken
troevjetroeven
troggeljeaftroggelen
troljeliefkozen
tromjetrommelen
trompetblazetrompetten
trompetsjetrompetten
trompetspyljetrompet spelen
tropjestoppen
trotsearjetrotseren
trouwehuwen, trouwen
trûzeljeduikelen, tuimelen
tsierekibbelen, krakelen
tsjaffeljewauwelen
tsjanterjedreinen, ruziën
tsjen tijgen, trekken
tsjernjekarnen
tsjettechatten
tsjetterjekwetteren
tsjilpetsjilpen
tsjinabbelearjetegenspreken
tsjinakseljetegenstribbelen
tsjinarbeidzjetegenwerken
tsjinavensearjetegenstreven, tegenstribbelen
tsjinbekjetegenspreken (krachtig)
tsjineameljetegenspreken (zeurend)
tsjinfalle (sjoch falle)tegenvallen
tsjingean (sjoch gean)beletten, tegengaan (bestrijden)
tsjingeljetingelen
tsjinhaffeljetegenspreken (voortdurend)
tsjinhâlde (sjoch hâlde)tegenhouden
tsjinhaspeljetegenwerpen, verzetten
tsjinhawwe (sjoch hawwe)tegenhebben
tsjinhingje (sjoch hingje)tegenhangen
tsjiniggewearjetegenspreken
tsjinjedienen
tsjinkearetegengaan, verhinderen
tsjinkomme (sjoch komme)tegenkomen
tsjinnaaietegennaaien (bij het rietdekken)
tsjinpratetegenspreken
tsjinrinne (sjoch rinne)tegenlopen
tsjinsitte (sjoch sitte)tegenzitten
tsjinskoarjeschrap zetten
tsjinslagjemislukken
tsjinsmite (sjoch smite)tegenwerpen
tsjinspardeljetegenspartelen
tsjinsprekke (sjoch sprekke)tegenspreken
tsjinstean (sjoch stean)tegenstaan, weerstaan
tsjinstimmetegenstemmen
tsjinstjoeretegensturen
tsjinstribbeljetegenstribbelen
tsjinstribjetegenstreven
tsjinstride (sjoch stride)tegenstrijden
tsjintribeljetegenlopen, tegenzitten
tsjinwaarjetegenzitten
tsjinwarretegenweer bieden
tsjinwierjetegenzitten
tsjinwrottetegenstribbelen, tegenwerken
tsjinwurkjetegenwerken
tsjirgjetieren, uitleven
tsjispeljekwispelen
tsjitskjeklakken
tsjittekibbelen, tjilpen
tsjitterjekibbelen, tjilpen
tsjoarjetuieren (aan de ketting leggen)
tsjoenetoveren
tsjokjedik worden
tsjotteljekwebbelen
tsjotterjekwetteren
tsjousterjezeuren
tsjouwekibbelen, zeuren
tsjuereljuerkjetierelieren
tsjuereljurkjetierelieren
tsjuereluerjetierelieren
tsjûgjegetuigen
tsjurjetuieren (aan de ketting leggen)
tsjurreljesudderen
túchslobberjestofzuigen
túchsûgjestofzuigen
tugetuigen
tûkerjetintelen
tûkjetintelen
túnhakjespitten van de tuin
túnkjetuinieren
túnklauweharken, tuinharken
túntsjetuinieren
tûpearjetouperen
turnjeturnen
turvjeturven
tûsjearjetoucheren
tuteboartsjeminnekozen
tútsjekussen
tútsjeboartsjeminnekozen
twifeljetwijfelen
twinge dwingen
twinkeljetwinkelen
twirjedwarrelen, wervelen
twiveljetwijfelen
typetypen
typearjetyperen
tyskjekwanselen
tyspeljedwarrelen
ûleboartsjeverstoppertje spelen
ûnderbeljochtsjeonderbelichten
ûnderbeteljeonderbetalen
ûnderbiede (sjoch biede)onderbieden
ûnderbine (sjoch bine)onderbinden
ûnderbouweonderbouwen
ûnderbrekke (sjoch brekke)onderbreken
ûnderbringe (sjoch bringe)onderbrengen
ûnderdamjeonderspit delven
ûnderdompeljeonderdompelen
ûnderdrukkeonderdrukken
ûnderdûkeonderduiken
ûnderdwaan (sjoch dwaan)onderdoen
ûnderfange (sjoch fange)ondervangen
ûnderferdieleonderverdelen
ûnderferhiereonderverhuren
ûnderfersekerjeonderverzekeren
ûnderfine (sjoch fine)ondervinden
ûnderfreegjeverhoren
ûnderfrette u (sjoch frette)eten van iemands voedsel
ûndergean (sjoch gean)ondergaan
ûndergrave (sjoch grave)ondergraven
ûndergrûnjediepploegen
ûnderhâlde (sjoch hâlde)onderhouden
ûnderhanneljeonderhandelen
ûnderheieondersteunen met heipalen
ûnderheljeopheffen
ûnderhiereonderhuren
ûnderite u (sjoch ite)eten van iemands voedsel, leven op iemands kosten
ûnderkenneonderkennen
ûnderkomme (sjoch komme)onderkomen
ûnderkrûpeonderkruipen, werken terwijl collega's staken
ûnderkuoljeonderkoelen
ûnderkypjeonderzoeken
ûnderlizze (sjoch lizze)onderleggen, onderliggen
ûndermjitte u (sjoch mjitte)ondermaats zijn
ûndermynjeondermijnen
ûndernimme (sjoch nimme)ondernemen
ûnderoarderjeonderverdelen
ûnderploegjeomploegen
ûnderploeieomploegen
ûnderplompeonderplompen
ûnderpompeonderpompen
ûnderride u (sjoch ride)omverrijden, overrijden
ûnderrinne (sjoch rinne)onderlopen
ûnderrjochtsjeonderrichten
ûndersetteonderzetten
ûndersjitte u (sjoch sjitte)onderzoeken
ûnderskatteonderschatten
ûnderskeppeonderscheppen, tegenhouden
ûnderskiede (sjoch skiede)onderscheiden
ûnderskite (sjoch skite)onderschijten
ûnderskoweonderschuiven
ûnderskriuwe (sjoch skriuwe)onderschrijven
ûnderstean u (sjoch stean)onderstaan, uithoren
ûnderstek dwaan (sjoch dwaan)ondermijnen
ûnderstelleveronderstellen
ûnderstipkjeonderstippelen
ûnderstopjeonderstoppen
ûnderstoweonderstuiven
ûnderstreekjeonderstrepen
ûnderstrûpeonder water lopen
ûnderstypjeondersteunen, onderstutten
ûndersykje (sjoch sykje)onderzoeken
ûndertaastebetasten
ûndertarreinteren
ûndertekenjeondertekenen
ûndertelleminder bevatten dan berekend of verwacht
ûndertiteljeondertitelen
ûndertroevjeondertroeven
ûndertrouweondertrouwen
ûnderútgean (sjoch gean)onderuitgaan
ûnderwerpe (sjoch werpe)onderwerpen
ûnderwizeonderwijzen
ûnderwrotteondergraven, ondermijnen
ûnderwurdearjeonderwaarderen
ûngetiidzjehooien (binnenhalen van hooi)
unifisearjeunificeren
uniformearjeuniformeren
ûntbearjeontberen
ûntbiede (sjoch biede)ontbieden
ûntbine (sjoch bine)ontbinden
ûntbleatsjeontbloten, onthullen
ûntblêdzjeontbladeren
ûntboezemjeontboezemen
ûntbokseontfutselen
ûntbokseljeontfutselen
ûntboksjeontfutselen
ûntbrekke (sjoch brekke)ontbreken
ûntdekke (sjoch dekke)ontdekken, onthullen
ûntdjipjeminder diep maken
ûntdûkeontduiken
ûntdwaan (sjoch dwaan)ontdoen
ûntearjeonteren
ûnteigenjeonteigenen
ûntervjeonterven
ûntfalle (sjoch falle)ontvallen
ûntfamjeontmaagden
ûntfange (sjoch fange)ontvangen
ûntfermjeontfermen
ûntfiereontvoeren
ûntflamjeontvlammen
ûntflechtsjeontvluchten
ûntfoarderjeeisen
ûntfolkjeontvolken
ûntfotseljeontfutselen
ûntfrisseljeontvlechten
ûntfromjeontvreemden
ûntfryskjeontfriesen (het Friese karakter verliezen)
ûntfytmanjeontfutselen
ûntgean (sjoch gean)ontgaan
ûntginneontginnen
ûntglide u (sjoch glide)ontglijden
ûntglûpeontglippen
ûntglydzjeontglijden
ûntgnobjeontvreemden
ûntgrienjeontgroenen
ûntgroeieontgroeien
ûntgûcheljeontgoochelen
ûnthaadzjeonthoofden
ûnthâlde (sjoch hâlde)onthouden
ûnthalzjeonthoofden
ûntheffeontheffen
ûntheisterjeontredderen
ûntheljeonthalen
ûnthierjeontharen
ûnthilligjeontheiligen
ûnthinderjeontvreemden
ûnthjitte (sjoch hjitte)beloven
ûntholjeonthoofden
ûnthurdzjeontharden
ûntiigjedruk zijn (wild; baldadig)
ûntjaan u (sjoch jaan)ontspannen, ontwikkelen
ûntjilde (sjoch jilde)ontgelden
ûntkalkjeontkalken
ûntkeareonthouden (niet verstrekken)
ûntkenneontkennen
ûntklaaieontkleden
ûntknoopjeontknopen
ûntkomme (sjoch komme)ontkomen, ontsnappen
ûntkreauwebetwisten
ûntkrêftigjeontkrachten, ontzenuwen
ûntkrêftsjeontkrachten
ûntkrije u (sjoch krije)afpakken
ûntkrûpeontkomen, ontkruipen
ûntkymjeontkiemen
ûntladeontladen
ûntleareafleren
ûntledeontleden
ûntleedzjeontleden
ûntlêsteontlasten
ûntlêstgjeontlasten
ûntlêstjeontlasten
ûntlichteverlichten (minder zwaar maken)
ûntliddigjeontleden
ûntlidzjeontleden
ûntlieneontlenen
ûntlijeontgelden
ûntlinzgjeontlasten
ûntlitte u (sjoch litte)ontlaten
ûntlizze u (sjoch lizze)betwisten, uit het hoofd praten
ûntlokjeontlokken
ûntluchtsjeontluchten
ûntlûke (sjoch lûke)onttrekken
ûntlúzjeontluizen
ûntlymjeontlijmen
ûntmanjeontmannen
ûntmanteljeontmantelen
ûntmaskerjeontmaskeren
ûntmeitsje u (sjoch meitsje)onterven, ontnemen
ûntmerke u (sjoch merke)onbekend raken, onopgemerkt blijven
ûntmoedigjeontmoedigen
ûntmoffeljeontfutselen
ûntmomjeontmommen
ûntnaderjeontnemen
ûntnimme u (sjoch nimme)ontnemen
ûntnochterjeontnuchteren
ûntpakkeafpakken
ûntploaieontplooien, ontwikkelen
ûntploffeontploffen
ûntpratebepraten, overhalen
ûntrabjeafhandig maken door kwaadspreken
ûntraffeljeontrafelen
ûntregeljeontregelen
ûntreineverregenen
ûntreinigjeverontreinigen
ûntrêstigjeverontrusten
ûntriivjeontrieven
ûntrinne u (sjoch rinne)ontlopen, uiteenlopen
ûntriveontrieven
ûntrjemjeontromen
ûntrjochtsjeontrechten
ûntroereontroeren
ûntrôljeaftroggelen, openrollen
ûntromjeontruimen
ûntrôveontroven
ûntrûgeljeontvallen, uiteenvallen
ûntrustkjeontroesten
ûntsakjekwijtraken (figuurlijk)
ûntsânjeontzanden
ûntseedlikjeontzedelijken
ûntsegeljeontzegelen
ûntsetteontzetten
ûntsiereontsieren
ûntsierjeontsieren
ûntsiferjeontcijferen
ûntsileontkomen
ûntsinke (sjoch sinke)ontvallen
ûntsitte u (sjoch sitte)afnemen
ûntsizze (sjoch sizze)ontzeggen
ûntsjen (sjoch sjen)ontzien
ûntsjitte (sjoch sjitte)ontschieten
ûntskoatteljeontgrendelen
ûntskuldigjeverontschuldigen
ûntskûljeontschuilen
ûntskuorreonttrekken
ûntslaan (sjoch slaan)ontslaan
ûntslûpe (sjoch slûpe)ontglippen
ûntslute (sjoch slute)ontsluiten
ûntsmetteontsmetten
ûntsmouzjeafhandig maken door bedrog
ûntsnappeontsnappen
ûntspanneontspannen
ûntspoareontsporen
ûntspringe (sjoch springe)ontspringen
ûntspruteontspruiten, voortspruiten
ûntstean (sjoch stean)ontstaan
ûntstekke (sjoch stekke)ontsteken
ûntstelleontstellen, stelen
ûntstichtsjeontstichten
ûntstjerre (sjoch stjerre)ontsterven
ûntstjoergjeverontrusten
ûntstokestoken van de oven
ûntstopjeontstoppen
ûntstride u (sjoch stride)tegenspreken
ûntsûndigjeontzondigen
ûnttakeontfutselen
ûnttakeljeonttakelen
ûntteieontdooien
ûnttizeontwarren
ûnttokjeaftroggelen
ûnttrekke u (sjoch trekke)onttrekken
ûnttroaieaftroggelen
ûnttroanjeonttronen
ûnttroggeljeontfutselen
ûnttsjen u (sjoch tsjen)onttrekken
ûnttsjoeneonttoveren
ûnttsjusterjeverduisteren (bijv. van geld)
ûntwaaieontbloten
ûntwaakse (sjoch waakse)ontgroeien
ûntwapenjeontwapenen
ûntweitsje (sjoch weitsje)ontwaken
ûntwekjeontwaken
ûntwenneontwennen
ûntwerpe (sjoch werpe)ontwerpen
untwetterjeontwateren
ûntwijeontwijden
ûntwike (sjoch wike)ontwijken
ûntwikkeljeontwikkelen
ûntwineafwinden (na opwinden), ontlopen
ûntwoarteljeontwortelen
ûntwrakseljeontworstelen
ûntwrameafnemen, ontfutselen
ûntwringe u (sjoch wringe)ontwringen
ûntwrotteinpikken
ûnwaarjeonweren
urinearjeurineren
út 'e holle learememoriseren
út 'e rigel sjitte (sjoch sjitte)uit de hand lopen
út 'e wei boartsjeverstoppertje spelen
út-'e-wei-krûp boartsjeverstoppertje spelen
útâljeuitschreeuwen
útarbeidzjeuitwerken
útazemjeuitademen
útbaarneuitbranden
útbaggeljeuitbaggeren
útbakkeuitbakken
útbalansearjeuitbalanceren
útbaljeverbannen
útbalteuitschreeuwen
útbanneuitbannen
útbarstelosbarsten
útbeakenjeafbakenen
útbeareuitrazen, uitschelden
útbeiteljeuitbeitelen
útbesteegjeaanbesteden, uitbesteden
útbestelleaanbesteden, uitbesteden
útbesytsjeop visite gaan
útbeteljeuitbetalen
útbiggeljeafslaan
útbikjeuitbikken
útbite (sjoch bite)uitbijten
útbjinneuitboenen
útblaaieuitlikken
útblaffeuitkafferen
útblazeuitblazen
útblêredoorvertellen
útblêrjedoorvertellen
útbletterjedoorvertellen
útbliede (sjoch bliede)uitbloeden
útblikkeuitbleken
útblinke (sjoch blinke)uitblinken
útbliuwe (sjoch bliuwe)uitblijven
útbloeieuitbloeien
útboargjeverkopen op de pof, verstrekken op krediet
útboarjeuitboren, uithollen
útboarstelosbarsten
útboarsteljeuitborstelen
útbochtsjenemen van een bocht aan de buitenkant
útboekeuitboeken
útboekjeuitboeken
útbolderjeuitbulderen
útbonkjeuitbenen
útbotsjeuitbotten
útbotteuitbotten
útbouweuitbouwen
útbrâneuitbranden
útbreidzjeuitbreiden, uitbreien
útbrekke (sjoch brekke)uitbreken
útbriede (sjoch briede)uitbroeden
útbringe (sjoch bringe)uitbrengen
útbroazeljeuitbrokkelen
útbroeieuitbroeien
útbrokkeljeuitbrokkelen
útbrûkeuitputten
útbûgeuitbuigen
útbûkjeuitzakken
útbuorkjeuitmergelen
útbûtsjeuitdeuken
útbyldzjeuitbeelden
útbyljeblaffen, janken (dier)
útcheckeuitchecken
útdaagjetarten, uitdagen
útdampeuitdampen
útddripkjeuitdruipen
útdieleuitdelen
útdijeuitdijen
útdippeuitdeppen
útdjipjeuitdiepen
útdokkeuithoren
útdokterjeuitdokteren
útdolleuitgraven
útdompeuitdoven
útdopjeuitdoppen
útdôvjeuitdoven
útdraaieuitdraaien
útdrage (sjoch drage)uitdragen
útdrinke (sjoch drinke)uitdrinken
útdrinzgjeblussen
útdrippeuitdruipen
útdriuwe (sjoch driuwe)uitdrijven
útdroegjeuitdrogen
útdrûgeuitdrogen
útdrûgjeuitdrogen
útdrukkeuitdrukken
útdûkjeuitdeuken
útdwaan (sjoch dwaan)uitdoen
útdweileuitdweilen
útdweiljeuitdweilen
útdwêsteuitblussen
útdwestgjeuitblussen
útdwestjeuitblussen
útdylgjeuitdelgen
úteagjeafzien
úteazehozen
úteazgjehozen
úteazjehozen
úteinsettebeginnen
uterjeuiten
útfalle (sjoch falle)uitvallen
útfanhûzjelogeren
útfarre (sjoch farre)uitvaren
útfasearjeuitfaseren
útfeanjeuitvenen (veen afgraven)
útfeantsjeuitvenen (veen afgraven)
útfeardigjeuitvaardigen
útfeestjebeëindigen van een feest
útfegeuitvegen
útfeie (sjoch feie)uitvegen
útfeileuitveilen (te koop aanbieden)
útfeiljeuitveilen (te koop aanbieden)
útfergrutsjeuitvergroten
útferkarreuitverkiezen
útferkeapje (sjoch keapje)uitverkopen
útferkieze (sjoch kieze)uitverkiezen
útfersykje (sjoch sykje)uitnodigen
útfertelleuitvertellen
útfeugeljeuitkafferen
útfiemeuitvademen (meten)
útfiemjeuitvademen (meten)
útfiereuitvoeren
útfierkjeuitzien naar iets
útfigelearjeuitvogelen (uitdenken)
útfiizjereinigen (schoonmaken; luchten)
útfilterjeuitfilteren
útfine (sjoch fine)uitvinden
útfiskjeuitvissen, uitzoeken
útfiterjeberispen
útfjochtsje (sjoch fjochtsje)uitvechten
útflaagjeuitbaggeren
útflagjeuitbaggeren
útflakkeuitvegen, uitvlakken
útflappeuitflappen
útflarderjeuitrafelen
útflardkjeuitrafelen
útflardzjeuitrafelen
útfleane (sjoch fleane)uitvliegen
útflechtsjeuitvliegen (het ouderlijk huis verlaten; vaak uitgaan)
útflippeuitfloepen
útfloeieuitvloeien
útfloepeuitfloepen
útflokkeuitschelden, uitvloeken
útfluitsjeuitfluiten
útfoegjeuitvoegen
útfoljeuitvullen
útfreegjeuitvragen
útfrette (sjoch frette)uitvreten
útfrieze (sjoch frieze)doodvriezen, uitvriezen
útfurdigjeuitvaardigen
útfûterjeuitfoeteren
útfykjeuitsnijden, vluchten
útgalmjeuitgalmen
útgean (sjoch gean)uitgaan
útgeieuitjubelen, uitschreeuwen
útgestjeuitgisten
útgêstjeuitgisten
útgiereuitgieren (van pret)
útglide (sjoch glide)uitglijden
útgloeieuitgloeien
útglydzjeuitglijden
útgnizeuitlachen (spottend)
útgnyskjeuitlachen (spottend)
útgoaieuitgooien
útgoedebewaren (zonder te bederven)
útgomjeuitgummen
útgrave (sjoch grave)uitgraven
útgreppeljeuitdiepen van greppels
útgroeieuitgroeien
útgûleuithuilen
úthakjeuithakken
úthâlde (sjoch hâlde)uithouden
útharkjeuithoren
útheakjeuithaken
útheakkeljeschoonmaken van sloten
úthearreuithoren
útheevjeuitvoeren, verrichten
úthekkeljeschoonmaken van sloten
útheljeuithalen
úthelpe (sjoch helpe)uithelpen
útheuveljeberispen, uitkafferen
útheveuithalen
úthimmeljeschoonmaken (binnenkant)
úthingje (sjoch hingje)uithangen
úthoaljeuithollen
útholjeuithollen
úthongerjeuithongeren
úthoovjeuitvoeren, verrichten
úthoukjeschoonmaken van sloten
úthouwebeitelen, uithouwen
úthoveuitvoeren, verrichten
úthuiljeuitjouwen
úthúljeontdoen van zaadschil
úthurdzjevolharden
úthylkjeuithuwelijken
útiensetteuiteenzetten
útilisearjeutiliseren
útinoardriuwe (sjoch driuwe)uitelkaardrijven
útinoargean (sjoch gean)uiteengaan
útinoarraffeljeontrafelen, uiteenrafelen
útite u (sjoch ite)aansterken, afronden (oplossen), uiteten (afeten)
útjaan (sjoch jaan)uitgeven
útjammerjeuitjammeren
útjitte (sjoch jitte)uitgieten
útjubeljeuitjubelen
útkankerjeuitkankeren
útkapjeuitkappen
útkarreuitkiezen, uitverkiezen
útkassebanneverjagen
útkealjeafkalven
útkeapje (sjoch keapje)uitkopen
útkeareuitkeren
útkepeuitkepen
útketeljeuitschelden
útkettermintsjeuitketteren, uitschelden
útkieze (sjoch kieze)uitkiezen
útkineuitkienen
útkippeopvallen, uitzoeken
útkjimmeuitkammen
útklaaieuitkleden
útklappeuitklappen
útklauweuitkrabben
útklearjeuitklaren
útkletseuitslaan (ontdoen van vocht)
útklinke (sjoch klinke)uitklinken
útklinzgjereinigen, uitspoelen
útkloarkjeuithalen, uithollen, uithoren
útklopjeuitkloppen
útkneukeljeventen van vlees
útknikkevolhouden
útknipe (sjoch knipe)uitknijpen
útknippeuitknippen
útkoarjeuitbraken
útkôgjeuitkauwen
útkôkjeuitkoken
útkomme (sjoch komme)uitkomen
útkonfoaieuitgeleide doen
útkraaieuitkraaien
útkrageuitkragen
útkralevluchten
útkrantsjerondvertellen
útkrasseschrappen, uitkrassen
útkreamjeuitkramen
útkreammerjeuitkramen
útkrije (sjoch krije)uitkrijgen
útkristallisearjeuitkristalliseren
útkrite (sjoch krite)uiten van leed (schreien), uitschelden
útkroadzjeuitkruien
útkrosseafdruipen, vertrekken
útkuereuitvoeren
útkûpjeuitdeuken
útkweazgjeuitpersen
útkwineuitkwijnen
útkynjeuitkienen
útkypjeopletten, uitkijken
útladeuitladen
útlaitsje (sjoch laitsje)uitlachen
útlangjeuitsparen
útleagjeuitlogen
útlegerjeuitbouwen (vergroten)
útleikjeuitbaggeren
útlekkeuitlekken (zowel vocht als geheim)
útleppeljeuitlepelen
útleverjeuitleveren
útlêze (sjoch lêze)uitlezen
útlibjeuitleven
útliede (sjoch liede 1)uitleiden
útliede (sjoch liede 2)uitluiden
útlieneuitlenen
útlijeuitteren
útlitte (sjoch litte)uitlaten
útlizze (sjoch lizze)uitleggen
útljeppeuitspringen
útljochtsjeuitlichten
útloadseuitloodsen
útlobberjeuithoren
útlobjeafromen
útloggeuitloggen
útlokjeuitlokken
útlonterjeuithoren
útlosseuitladen
útlotsjeuitloten
útloveuitloven
útluchtsjeuitluchten
útlûke (sjoch lûke)uittrekken
útlúzjeblut maken, ontfutselen
útlynjeuitlijnen
útmanteljeberispen
útmealleuitmalen
útmeitsje (sjoch meitsje)uitmaken
útmelke (sjoch melke)uitmelken
útmergeljeuitmergelen
útmeunsterjeuitmonsteren
útmiterjevluchten, weglopen
útmjirkjevluchten, weglopen
útmjitte (sjoch mjitte)uitmeten
útmjoksjeuitmesten
útmoardzjeuitmoorden
útmoartsjeuitschreeuwen
útmôgjevermolmen (vergaan)
útmûnjeuitmonden
útmuntsjeuitmunten
útnaaieweglopen (vluchten)
útnageljevluchten, weglopen
útnigeljevluchten, weglopen
útnimme (sjoch nimme)uitnemen
útnoadigjeuitnodigen
útnoadzjeuitnodigen
útnoegjeuitnodigen
útnûgjeuitnodigen
útoefenjeuitoefenen
útornearjeuitdenken
útpakkeuitpakken
útparkearjeuitparkeren
útparseuitpersen
útparsjeuitpersen
útpartsjeuitdelen
útpealjeafbakenen, afpalen
útpikevluchten
útpikkeuitkiezen, uitpikken
útpinfiskjeuithoren, uitvorsen
útpingeljeaftroggelen
útpinigjepijnigen (maximaal)
útpiuwenawijzen (spottend)
útpjukjeuithollen, uitsteken
útpjukkeuithollen, uitsteken
útplantsjeuitplanten
útplatsjeplatmaken, pletten
útploaitsjeuitpluizen
útploegjeuitdiepen met een ploeg
útploeieuitdiepen met een ploeg
útplôkjeuitplukken
útplonderjeuitplunderen
útplunderjeuitplunderen
útplústerjeuitpluizen
útplúzjeuitpluizen
útpoetseuitpoetsen
útpolderjetrekken laten door koken (koffie; thee)
útpongeljeaftroggelen
útportrettearjefotograferen
útprakkesearjeuitdenken, uitprakkiseren
útprateuitpraten
útprobearjeuitproberen
útprotsjeuitpuilen
útprotteljeuitfoeteren
útprulemokken, pruilen
útprúljemokken, pruilen
útprústeuitniezen, uitproesten
útprûsteuitniezen, uitproesten
útpûljeuitpuilen
útpûlkjeuitpuilen
útpûsteuitblazen, uitpuffen
útputteuitputten
útpykjevluchten
útpylkjeer vandoor gaan, het hazenpad kiezen
útpyngeljeaftroggelen
útracheuitschelden
útracheleuitschelden
útracheljeuitschelden
útraffeljeuitrafelen
útraneuitsmelten
útrazeuitrazen
útreagjeuitragen
útrêde (sjoch rêde)uitredden, uitruimen
útreitsje (sjoch reitsje)uitraken
útrekke (sjoch rekke)uitrekken
útrekkenjeuitrekenen
útrepeer vandoor gaan, het hazenpad kiezen
útrêsteuitrusten
útridderjeverkopen wegens schulden
útride (sjoch ride)uitrijden
útrigeljeuitzetten op een rij
útrikjeuitroken
útrikkeuitreiken, uitstrekken
útrinne (sjoch rinne)uitlopen
útrisseuitrusten
útritseafbakenen, uitzetten
útrjochtsjeuitrichten
útroegjeuitroeien, verdelgen
útroffeljeuitschelden, verwijten
útroljeuitrollen
útromjeuitruimen
útrommeljeverwijderen van rommel
útropjeuitroeien, uittrekken, verdelgen
útroppe (sjoch roppe)uitroepen
útrosseuitwrijven
útrûgjeuitroeien
útrûpeljeverwaarlozen
útruteljeaftroggelen, plunderen
útrypjeuitrijpen
útsabjeuitsabbelen
útsakjeuitzakken
útsânjezand uitgraven
útseagjeuitzagen
útsegenjeuitschelden, uitvloeken
útselektearjeuitselecteren
útservearjeuitserveren
útsetteuitzetten, zwellen
útsiede (sjoch siede)uitkoken
útsiedzjeuitzaaien
útsiferjeuitcijferen
útsigedrogen
útsiikjeuitzieken
útsileuitzeilen, wegzeilen
útsiljeuitzeven
útsipeljeuitsijpelen
útsiperjeuitsijpelen
útsitte (sjoch sitte)uitzitten
útsizze (sjoch sizze)uiten, uitzeggen
útsjebezoeken, uitgaan
útsjen (sjoch sjen)uitkijken
útsjitte (sjoch sjitte)uitschieten
útsjoeleafsteken en uitdiepen van land
útsjonge (sjoch sjonge)uitzingen
útsjouweafdragen (van kleding)
útskaaieafstammen
útskampeschampen
útskatterjeuitschateren
útskaveuitschaven
útskeakeljeuitschakelen
útskeareuitscheren
útskekkeuitschudden van stro
útskelle (sjoch skelle)uitschelden
útskeppeuitscheppen
útskiede (sjoch skiede)uitscheiden
útskiftsjeuitschiften
útskikkeopschuiven
útskilderjeuitschilderen
útskileuitkleden
útskinke (sjoch skinke)uitschenken
útskite (sjoch skite)uitschijten
útskjirjeuitschuren
útskodzjeuitschudden
útskoffeljeuitschoffelen
útskoppeuitschoppen
útskoweuitschuiven
útskrabjeuitschrapen, uitschrappen
útskrasseuitkrassen
útskreauweuitschreeuwen
útskriemeuitschreien
útskriuwe (sjoch skriuwe)uitschrijven
útskroarjeuitsparen
útskroateuitsparen
útskrobbearjeberispen, geven van een uitbrander
útskrobjeuitschrobben
útskroeveuitschroeven
útskroevjeuitschroeven
útskulpeuitschulpen
útskuorjeuitschuren
útskuorreuitscheuren
útslaan (sjoch slaan)uitslaan
útslabberjeuitslobberen
útslabjeuitslobberen
útslachtsjeuitslachten
útslatteuitdiepen van sloten
útsliepe (sjoch sliepe)uitslapen
útslikjeuitlikken
útslingerjeuitslingeren
útslipeuitslijpen
útslite (sjoch slite)uitslijten
útsljochtsjeeffenen
útsloarpeuitslurpen
útsloarpjeuitslurpen
útslobberjeuitslobberen
útsloereverwaarlozen
útsloovjeuitsloven
útslopeslopen (binnenkant)
útsloveuitsloven
útslûpe (sjoch slûpe)uiteengaan
útslute (sjoch slute)uitsluiten
útslypjeuitslijpen
útsmarreuitsmeren
útsmeieuitsmeden
útsmeljesmaller worden
útsmelte (sjoch smelte)uitsmelten (metaal)
útsmeltsjeuitsmelten (metaal)
útsmite (sjoch smite)uitsmijten, uitwerpen
útsnappelosglipen, losschieten
útsnije (sjoch snije)uitsnijden
útsnjitteuitspuiten
útsnoeieuitsnoeien
útsnokjeuitsnikken
útsnokkeuitsnikken
útsnokkerjeuitsnikken
útsnute u (sjoch snute)uitsnuiten
útsnypjeuitspuiten
útsoeneverzoenen
útsoenjeverzoenen
útsoujeuitziften
útspanneuitspannen
útspatteopstuiven, uiteenspatten, uitspatten
útspeakjeuitrekken, uitstrekken
útspieleuitspoelen
útspijeuitspuwen
útspikerjevluchten, weglopen
útspinne (sjoch spinne)uitspinnen
útspoekjeuitspoken
útspranteljevertakken
útsprekke (sjoch sprekke)vellen (vonnis)
útspriede (sjoch spriede)uitspreiden
útspringe (sjoch springe)uitspringen
útspruteontkiemen
útspuieuitspuwen
útspuitsjeuitspuiten
útspûkjeuitspoken
útspyljeuitspelen
útstaaiespannen
útstalletentoonstellen, uitstallen
útstappeuitstappen, uittreden
útstean (sjoch stean)uitstaan
útstekke (sjoch stekke)uitsteken
útstelleuitstellen, voorstellen
útstigeuitstijgen
útstipkjeuitstippelen
útstippeljeuitstippelen
útstjerre (sjoch stjerre)uitsterven
útstjitte (sjoch stjitte)uitstoten
útstjoereuitsturen, uitzenden
útstoarteuitstorten
útstofjeuitstoffen
útstomeuitstomen
útstrampeljevertakken
útstrekkeuitstrekken
útstrieljeuitstralen
útstrike (sjoch strike)uitstrijken, uitwissen
útstruieuitstrooien
útstrûpeplunderen, uittrekken (van kleding), uitzuigen
útstûkjerekken
útsûgeafpersen, uitzuigen
útsûgjeuitzuigen
útsukkeljeuitteren
útsûnderjeuitzonderen
útsunigjeuitsparen
útsûpeleegdrinken, uitzuipen
útsuteljeuitventen
útsuverjeuitzuiveren
útswaarmjeuitzwermen
útswakjeuitteren, verzwakken
útswingeuitslaan (ontdoen van vocht)
útswinkeuitzwenken
útswitteuitzweten
útswolleuitzweren
útsykje (sjoch sykje)uitzoeken
útsypjeuitsijpelen
úttaapjeuittappen
úttantsjeuithoren
úttarreuitteren
útteareontvouwen, uitvouwen
útteieontdooien
úttekenjeuittekenen
úttelleuittellen
útterskjeuitdorsen
útticheljeuitgraven, uitmergelen
úttilleuittillen, verheffen
úttingjeuitsparen
úttinjeuitdunnen
úttinke (sjoch tinke)uitdenken
úttizeontwarren, oplossen
úttjirgjeuitrazen, uittieren
úttjirjeuitrazen, uittieren
úttoetsjerondbazuinen
úttongerjeuitdonderen
úttraapjeuittrappen
úttrêdzjeuittreden
úttrekke (sjoch trekke)uittrekken, vertrekken
úttromjerondbazuinen
úttrompetsjerondbazuinen
úttrotsjeuitdagen, uittarten
úttrouweuithuwelijken
úttsjen (sjoch tsjen)uittrekken, vertrekken
úttsjinjeuitdienen
úttsjutteuitduiden
úttuorjeuittorenen
útwaaieuitwaaien
útwaakse (sjoch waakse)uitgroeien
útwaarjebedaren
útwâdzjeuittrappen (bijv. van vuur)
útwage u (sjoch wage)uitwegen
útwaskje (sjoch waskje)uitwassen
útwazemjeuitwasemen
útweakjeuitweken
útweidzjeuitweiden
útwenjebuiten Fryslân wonen, uitwonen
útwetterjeuitwateren (lozen)
útwierjeafreageren, botvieren
útwike (sjoch wike)uitwijken
útwikseljeuitwisselen
útwinewegsluipen
útwinne (sjoch winne)uitsparen, uitwinnen
útwinterjedoodvriezen van gewassen
útwiskjeuitwissen
útwizeuitwijzen
útwjudzjeuitwieden
útwoedzjeuitwoeden
útwreidzjeuitbreiden
útwringe (sjoch wringe)uitwringen
útwriuwe (sjoch wriuwe)uitwrijven
útwurkjeuitwerken
útwynderjeuitwaaien
útzoomeuitzoomen
waadrinne (sjoch rinne)wadlopen
waaiewaaien
waaierjewaaieren
waakse groeien
waaksjewassen
waarboargjewaarborgen
waarjerondwaren, weren
waarmjewarmen
waarmmielbiddeklaplopen, tafelschuimen
waarmmielrinne u (sjoch rinne)klaplopen, tafelschuimen
waarmrinne (sjoch rinne)warmlopen
waarnimme (sjoch nimme)waarnemen
wachthâlde (sjoch hâlde)wachthouden
wachtrinne (sjoch rinne)wachtlopen
wachtsjewachten
wâdzjeschoppen, waden
wafelbakkewafelbakken
wage wegen
waggeljewaggelen
wâldzjebeschermen, heersen, hoeden
walgjewalgen
wâljewellen
walmjewalmen
wâlopswyljebijeenharken van hooi op een wal
walsewalsen
wâlterjewentelen (van een paard)
wanachtsjeminachten
wanewanen
wanhoopjewanhopen
wankedreigen
wankeljewankelen
wanneljeruilen, wandelen
wantrouwewantrouwen
wapenjewapenen
wapperjewapperen
warberjewerken (ijverig)
warjebeschermen, hoeden
warreweren
warreljedwarrelen
warsjeafwijzen
warskôgjevermanen, waarschuwen
waskje wassen
wattearjewatteren
wauweljewauwelen
waveljewiegelen
wazemjewasemen
weagjewagen
weakjeweken
wearzgjetegenstaan
webeljewankelen
wedzjewedden
weefopjewippen
weekleie (sjoch kleie)weeklagen
weetmennebinnenhalen van tarwe
weevjewankelen, weven
wegerjeweigeren
wei-ebjewegebben
weibaljeverbannen
weibanneverbannen
weibargjeverliezen
weibergje (sjoch bergje)wegbergen
weiblazewegblazen
weibliuwe (sjoch bliuwe)wegblijven
weibrânewegbranden
weibrekke (sjoch brekke)wegbreken
weibringe (sjoch bringe)thuisbrengen (herkennen), verliezen (kwijtraken), wegbrengen
weibruiewegsmijten
weidleegjeveldopbrengst (bijv. hooi) van een wagen laden
weidloegjeveldopbrengst (bijv. hooi) op een wagen laden
weidloeieveldopbrengst (bijv. hooi) op een wagen laden
weidriuwe (sjoch driuwe)wegdrijven
weidûkewegduiken
weidwaan (sjoch dwaan)wegdoen
weidzjegrazen, veldopbrengst (bijv. hooi) op een wagen laden, weiden
weifalle (sjoch falle)wegvallen
weifeie (sjoch feie)wegvegen
weifierewegduwen, wegvoeren
weigean (sjoch gean)weggaan
weiglide (sjoch glide)wegglijden
weigoaieweggooien
weigriemezoekmaken
weihawwe (sjoch hawwe)weghebben van (lijken op)
weiheljeweghalen
weijaan (sjoch jaan)weggeven
weikearewegkeren
weikomme u (sjoch komme)vandaan komen, wegkomen
weikrûpboartsjeverstoppertje spelen
weikrûpewegkruipen
weikrûperkeboartsjeverstoppertje spelen
weikwinewegkwijnen
weilitte (sjoch litte)weglaten
weilizze (sjoch lizze)wegleggen
weilûke (sjoch lûke)wegtrekken
weimalezoekmaken
weimasterjegenezen, verdrijven (van een kwaal)
weimeanewegmaaien
weimeitsje (sjoch meitsje)wegmaken
weimjoksjezoekmaken
weimoffeljewegmoffelen
weimuozjewegmoffelen
weindzjewenden, wenen
weinewenden, wenen
weinimme (sjoch nimme)wegnemen
weinjewenden, wenen
weinmeitsje (sjoch meitsje)wagens maken (produceren; repareren)
weipakkewegpakken
weipikkewegpikken
weipromovearjewegpromoveren
weireagjewegjagen, wegragen
weirêde (sjoch rêde)opruimen
weireitsje (sjoch reitsje)zoekraken
weireizgjesterven, wegreizen
weirekkenjewegrekenen
weirinne (sjoch rinne)weglopen
weiroppe (sjoch roppe)wegroepen
weirotsjewegrotten
weirustkjewegroesten
weisakjewegzakken
weiseagjewegzagen
weisettewegzetten
weisiferjewegcijferen
weisinke (sjoch sinke)wegzinken
weisjitte (sjoch sjitte)wegschieten
weiskinke (sjoch skinke)wegschenken
weiskite (sjoch skite)verkwanselen
weiskouweschouwen van wegen
weiskûljewegschuilen
weislaan (sjoch slaan)wegslaan
weislagjevertrekken, wegraken
weislepekwijtraken, wegslepen
weislineverslinden
weisljochtsjeeffen maken van een weg
weislûpe (sjoch slûpe)wegsluipen
weislypjewegslijpen
weismite (sjoch smite)wegsmijten
weisnije (sjoch snije)wegsnijden
weisoalewegwerpen
weisoaljewegwerpen
weisoargjeweggaan met tegenzin
weispielewegspoelen
weispyljewegspelen
weistjerre (sjoch stjerre)wegsterven
weistjoerewegsturen
weistoaiewegbergen, wegstouwen
weistopjewegstoppen
weistreamewegstromen
weistreekjewegstrepen
weiswine (sjoch swine)verdwijnen, wegsterven (van geluid)
weitakewegkapen
weitaneverliezen van glans, wegtanen
weitarrewegteren
weiteiewegdooien
weitinke (sjoch tinke)wegdenken (buiten beschouwing laten)
weitôgjekwijtraken, verliezen, wegslepen
weitokjeweglokken
weitraapjewegtrappen
weitriuwe (sjoch triuwe)wegduwen
weitsje waken
weitsjen (sjoch tsjen)wegtrekken
weiwaaiewegwaaien
weiwrottewegwroeten
weiwurde (sjoch wurde)verdwijnen, zoekraken
weiwurkjewegwerken
wekjewaken, wekken (wakker maken)
wekkewekken (groente inmaken)
wekker meitsje (sjoch meitsje)wekken (wakker maken)
weljewellen
wellesmeden, wellen
wenjewonen
wennegewennen, wennen
wer byinoar bringe (sjoch bringe)herenigen
wer opbouweherbouwen
werbelizze (sjoch lizze)herbeleggen
werbeneameherbenoemen
werbewapenjeherbewapenen
werbringe (sjoch bringe)terugbrengen
werdopeherdopen
werferhierewederverhuren
werferkaveljeherverkavelen
werferkeapje (sjoch keapje)wederverkopen
werferkieze (sjoch kieze)herverkiezen
werfinansierjeherfinancieren
werfine (sjoch fine)terugvinden
werheljeherhalen, terughalen
werhûsfestjeherhuisvesten
werjaan (sjoch jaan)weergeven
werkeareterugkeren
werkenneherkennen
werkieze (sjoch kieze)herkiezen
werkomme (sjoch komme)terugkomen
werkrije (sjoch krije)terugkrijgen
werladeherladen
weroerwage (sjoch wage)heroverwegen
werombarreterugkrijgen
werombeljeterugbellen
werombesoargjeterugbezorgen
werombeteljeterugbetalen
weromboeketerugboeken
werombringe (sjoch bringe)terugbrengen
weromdraaieongedaan maken, terugdraaien
weromdriuwe (sjoch driuwe)terugdrijven
weromdwaan (sjoch dwaan)terugdoen
weromeaskjeterugeisen
weromfalle (sjoch falle)terugvallen
weromfarre (sjoch farre)terugvaren
weromfertellenavertellen
weromfertsjinjeterugverdienen
weromferwizeterugverwijzen
weromfiereterugvoeren
weromfine (sjoch fine)terugvinden
weromfjochtsje (sjoch fjochtsje)terugvechten
weromfleane (sjoch fleane)terugvliegen
weromfloeieterugvloeien
weromfluitsjeterugfluiten
weromfoarderjeterugvorderen
weromfreegjeterugvragen
weromgean (sjoch gean)teruggaan
weromgripe (sjoch gripe)teruggrijpen
weromgroetsjeteruggroeten
weromhâlde (sjoch hâlde)terughouden, weerhouden
weromhawwe (sjoch hawwe)terughebben
weromheljeterughalen
weromhingje (sjoch hingje)terughangen
weromjaan (sjoch jaan)teruggeven
weromkeapje (sjoch keapje)terugkopen
weromkeareterugkeren
weromkeatseterugkaatsen (van bal)
weromkenneherkennen
weromkeppeljeterugkoppelen
weromkomme (sjoch komme)terugkeren, terugkomen
weromkrije (sjoch krije)terugkrijgen
weromliede (sjoch liede)herleiden, terugleiden
weromlizze (sjoch lizze)terugleggen
weromlûke (sjoch lûke)terugtrekken
werommaileterugmailen
weromnimme (sjoch nimme)terugnemen
weromreizgjeterugreizen
weromride (sjoch ride)terugrijden
weromrinne (sjoch rinne)teruglopen
weromroppe (sjoch roppe)terugroepen
weromsetteterugzetten
weromsizze (sjoch sizze)antwoorden, terugzeggen
weromsjen (sjoch sjen)terugkijken
weromsjitte (sjoch sjitte)terugschieten
weromskelle (sjoch skelle)terugschelden
weromskiljeterugbellen
weromskriuwe (sjoch skriuwe)terugschrijven
weromslaan (sjoch slaan)terugslaan
weromsmite (sjoch smite)teruggooien, terugwerpen
weromsnauweterugsnauwen
weromsnoarjeterugsnauwen
weromsnuorjeterugsnauwen
weromspyljeterugspelen
weromstjoereterugsturen, terugzenden
weromstoarteterugstorten
weromstuitsjeterugstuiten
weromtriuwe (sjoch triuwe)terugduwen
weromtsjen (sjoch tsjen)terugtrekken
weromwinne (sjoch winne)terugwinnen
weromwinskjeterugwensen
weromwizeterugwijzen
weropfiedeheropvoeden
werpe werpen
werprintsjeherdrukken
werroppe (sjoch roppe)herroepen
wersjeafdanken, afstoten, afwijzen
wersjen (sjoch sjen)herzien, weerzien
werskeppe (sjoch skeppe)herscheppen (opnieuw maken)
werskriuwe (sjoch skriuwe)herschrijven
werstarteherstarten
werstimmeherstemmen
wertinke (sjoch tinke)terugdenken
wertrouwehertrouwen
wervewerven
weryndieleherindelen
werynfiereherinvoeren
werynrjochtsjeherinrichten
wettergolvjewatergolven
wetterjeurineren, wateren
wetterskyewaterskiën
wetterterskjehooi dorsen, zinloos werk doen
wettertoskjewatertanden
wettertraapjewatertrappen
wettigjewettigen
weveweven
weveljewankelen
wêze zijn
wêzenjescheppen, verwezenlijken
wibeljewiebelen
widzjewiegen
wieljekolken
wierjeluchten, weren
wiermeitsje (sjoch meitsje)waarmaken
wiersizze (sjoch sizze)waarzeggen
wietgoaienatgooien
wiethâlde (sjoch hâlde)nathouden
wietreinenatregenen
wietsjebevochtigen, natmaken
wietskearenatscheren
wietsmite (sjoch smite)natgooien
wietspuitsjenatspuiten
wifeljeaarzelen
wifelsturtsjekwispelstaarten
wifkjeaarzelen, weifelen
wigeljewiegen
wiggeljewiegen
wiidzjemeerderen (bij het breien), wijder maken
wiigjewiegen
wiisbauweoreren
wiismeitsje (sjoch meitsje)wijsmaken
wiisprateoreren
wijewijden
wike wijken
wikeljebidden
wikkewikken
wikseljewisselen
wilewaaljewiebelen
wilewarljewiebelen
wimeljewemelen
wimerjewriemelen
wimmeljewemelen
winekeren, wenden, winden
winke wenken
winkeljewinkelen
winne aanwerven, verwerven, werven, winnen
winskjewensen
winteljewentelen
winterjewinteren
wipgatsjewippen
wippeneuken, wippen
wippeljewiebelen
wipsturtsjekwispelstaarten
wiskjestuiven, verwijderen, wissen
wispeljewispelen
wispelsturtsjekwispelstaarten
wite wijten
witte weten
wiuwewuiven
wizewijzen
wizigjewijzigen
wjerakseljetegenstribbelen
wjerfarre (sjoch farre)wedervaren
wjergalmjeweergalmen
wjerhâlde (sjoch hâlde)weerhouden
wjerkeatseterugkaatsen (van geluid)
wjerklinke (sjoch klinke)weerklinken
wjerkôgjeherkauwen
wjerlizze (sjoch lizze)weerleggen
wjerljochtsjebliksemen, weerlichten
wjerlûdzjeweergalmen
wjerspegeljeweerspiegelen
wjersprekke (sjoch sprekke)weerspreken
wjerstean (sjoch stean)trotseren, weerstaan
wjerstribjetegenspartelen, weerstreven
wjirgjewurgen
wjirmdollewormen graven
wjirmjeploeteren, wurmen
wjokkeljefladderen (gebrekkig bewegen)
wjuddewieden
wjûdewieden
wjûdzjewieden
wjukjevliegen (van vogels), wieken (vliegen van vogels)
wjukkeljefladderen (gebrekkig bewegen)
wjukwapperjeklapwieken
woarteljewortelen
woartellûke (sjoch lûke)worteltrekken
woartelsjitte (sjoch sjitte)wortelschieten
woedzjewoeden
woekerjewoekeren
woelewoelen
woeljewoelen
woldwaan (sjoch dwaan)weldoen
wolkjewolken vormen
wolkjimmewolkammen
wolle willen
wraggeljewaggelen
wrakseljestoeien, worstelen
wramezwoegen
wranteljewoelen
wreedzjeruwen
wreidzjeverbreiden, verspreiden
wrekewreken
wriggeljewankelen
wrigjewrikken
wrikkewrikken
wrimeljewriemelen
wringe wringen
wrinzgjebriesen, hinniken
writeschrijnen
wriuwe wrijven
wroegjewroegen
wrokjeruzie zoeken, wrokken
wrottewoelen, wroeten
wulvjewelven
wûnjewonden
wuoljewikkelen
wurch meitsje (sjoch meitsje)vermoeien
wurde worden
wurdearjewaarderen
wurdhâlde u (sjoch hâlde)woord houden
wurgjewurgen
wurkjewerken
wyldjeie (sjoch jeie)ravotten, stoeien
wyldkaterjetekeergaan
wyldpisjewildplassen
wyldsjitte (sjoch sjitte)jagen op wild
wyldzjestoeien
wylgjeverwelken
wyljeverwelken
wynbealgjezuipen van wijn
wynderjetochten, wapperen
wynhappeademhalen, snakken naar adem
wynsûpezuipen van wijn
wynsurfewindsurfen
wynsurvewindsurfen
wytfrieze (sjoch frieze)rijpen (licht vriezen)
wytgjeprofeteren, voorspellen
wytkalkjebestrijken met witkalk
wytsjewit maken, witten
wytwaskje (sjoch waskje)witwassen
ykjeijken
ylluminearjeillumineren
yllustrearjeillustreren
ymkerjebijen houden, imkeren
ymkjebijen houden, imkeren
ymmigrearjeimmigreren
ymmunisearjeimmuniseren
ympelearjegebruiken, toe-eigenen
ymplantearjeimplanteren
ymplegearjegebruiken
ymplemintearjeimplementeren
ymplisearjeimpliceren
ymponearjeimponeren
ymportearjeimporteren
ympregnearjeimpregneren
ymprovisearjeimproviseren
ymputearjeimputeren, verwijten
yn 'e brân fleane u (sjoch fleane)ontbranden
yn 'e bulten jeie (sjoch jeie)verzieken
yn 'e gaten hâlde u (sjoch hâlde)in de gaten houden
yn 'e rekken hâlde u (sjoch hâlde)in de gaten houden
yn it moed taasteontroeren
yn it sin bringe u (sjoch bringe)herinneren
ynaktivearjeinactiveren
ynarbeidzjeinwerken
ynaugurearjeinaugereren
ynazemjeinademen
ynbaarneinbranden
ynbakerjewarm aankleden
ynbarrebeuren, innen
ynbêdzjeinbedden
ynbergje (sjoch bergje)bergen
ynbesytsjevisite ontvangen
ynbetterjeinboeten
ynbiede (sjoch biede)binnennodigen (uitnodigen binnen te komen)
ynbine (sjoch bine)inbinden
ynbite (sjoch bite)inbijten
ynblazeinblazen, influisteren
ynbliezeinblazen
ynblikjeinblikken
ynbliuwe (sjoch bliuwe)schoolblijven (nablijven)
ynboargerjeinburgeren
ynboekeinboeken
ynboekjeinboeken
ynbouweinbouwen
ynbrâneinbranden
ynbrekke (sjoch brekke)inbreken
ynbringe (sjoch bringe)inbrengen
ynbûgeinbuigen
ynbûkjestukslaan
ynbuorkjeachteruitgaan
ynbyldzjeinbeelden
yncheckeinchecken
yndaleindalen
yndamjeindammen, interen
yndampebevochtigen
yndekke (sjoch dekke)indekken
yndeksearjeindexeren
yndemnisearjeindemniseren, schadeloosstellen, vrijwaren
yndieleindelen
yndippeindopen
yndisearjeindiceren
yndividualisearjeindividualiseren
yndodzjeindommelen, indutten
yndoktrinearjeindoctrineren
yndonderjeinstorten
yndraaieindraaien
yndrage (sjoch drage)indragen
yndrinke (sjoch drinke)indrinken
yndriuwe (sjoch driuwe)indrijven
yndrûgeindrogen
yndrûgjeindrogen
yndruieindrogen, inpeperen, inprenten
yndrukkeindrukken
yndûkeindeuken
yndûkjeindeuken
yndusearjeinduceren
yndustrialisearjeindustrialiseren
yndwaan (sjoch dwaan)bijvoegen, indoen
yndweileinwassen met een dweil
yndweiljeinwassen met een dweil
yndykjeindijken, inpolderen
yneinbringe (sjoch bringe)doorbrengen
yneineinhalen
ynelkoartiizjeverward raken in elkaar
ynfalle (sjoch falle)binnenvallen, invallen
ynfandeljebijeenrapen
ynfarre (sjoch farre)invaren
ynfasearjeinfaseren
ynfeie (sjoch feie)invegen
ynfektearjeinfecteren
ynfestearjeinvesteren
ynfetsjeinvetten
ynfieleinvoelen
ynfiemeinpalmen
ynfiemjeinpalmen
ynfiereinvoeren
ynfiltrearjeinfiltreren
ynfleane (sjoch fleane)invliegen
ynflechtsje (sjoch flechtsje)invlechten
ynflijeinschikken, toegeven
ynfloedzjebeïnvloeden
ynflústerjeinfluisteren
ynfoarderjeinvorderen
ynfochtsjebevochtigen
ynfoegjeinvoegen
ynfokkeintelen
ynfoljeinvullen
ynfolleinvullen
ynformearjeinformeren
ynfreegjeuitnodigen binnen te komen
ynfrette (sjoch frette)invreten
ynfrieze (sjoch frieze)invriezen
ynfrisseljeinvlechten, invoegen
yngapjegluren
yngastjegasten ontvangen
yngean (sjoch gean)ingaan
ynglûpebinnensluipen, gluren
yngnuvegluren
yngoaieingooien
yngrave (sjoch grave)ingraven
yngripe (sjoch gripe)ingrijpen
yngroeieingroeien
ynhaaiebinnenhalen van hooi
ynhâlde (sjoch hâlde)inhouden
ynhalearjeinhaleren
ynhawwe (sjoch hawwe)betekenen, bezitten
ynheakjeinhaken
ynheieinheien, inprenten
ynheineopvangen
ynheljebinnenhalen, inhalen
ynhiereinhuren
ynhingje (sjoch hingje)hangen
ynhuldigjeinhuldigen
yninoarfrisseljeineenvlechten
yninoarskrompeljeineenschrompelen
yninoarstoarteineenstorten
yninoarteareineenvouwen
ynintsjeinenten
ynjaan (sjoch jaan)ingeven, inlaten, inspireren
ynjebeuren, innen
ynjeie (sjoch jeie)naar binnen drijven
ynjektearjeinjecteren
ynjitte (sjoch jitte)inschenken
ynkalkulearjeincalculeren
ynkammein elkaar grijpen van tandwielen
ynkankerjeinkankeren
ynkapseljeinkapselen
ynkarnearjeincarneren
ynkassearjeincasseren
ynkealjeinstorten
ynkeapje (sjoch keapje)inkopen
ynkeareinkeren
ynkeatsjehoger hangen van een kookpot boven het vuur
ynkeepjeinkepen
ynkeileingooien
ynkeiljeingooien
ynkepeinkepen
ynkernjeinkerven
ynkerntsjeinkerven
ynkertiereinkwartieren
ynkertierjeinkwartieren
ynkerveinkerven
ynkervjeinkerven
ynklaaieinkleden
ynklâdzjevervuilen bij het binnenlopen
ynklauweschrapen
ynklearjeinklaren
ynkleurjeinkleuren
ynklimme (sjoch klimme)inklimmen
ynklinearjeneigen, tenderen
ynklinke (sjoch klinke)inklinken
ynklopjeinkloppen
ynklúnjeinstorten
ynknippeinknippen
ynkoarteinkorten
ynkoartsjeinkorten
ynkommandearjehinderen
ynkomme (sjoch komme)inkomen
ynkommodearjehinderen
ynkoppeinkoppen
ynkorporearjeincorporeren
ynkrije (sjoch krije)binnenkrijgen
ynkriminearjebeschuldigen, incrimineren
ynkrimpe (sjoch krimpe)inkrimpen
ynkringe (sjoch kringe)binnendringen, indringen
ynkroadzjeinkruien
ynkrommeljeinteren (beetje bij beetje)
ynkubearjeincuberen
ynkûljeinkuilen
ynkyljeslap hangen van zeilen
ynkypjeinkijken
ynladedownloaden, inladen
ynlaskjeinlassen
ynlekkeinlekken
ynleverjeinleveren
ynlibjeinleven
ynliede (sjoch liede 1)inleiden
ynliede (sjoch liede 2)inluiden
ynlieneinlenen
ynliivjeinlijven
ynlisteinlijsten
ynlistjeinlijsten, omsluiten
ynlitte (sjoch litte)inlaten
ynlizze (sjoch lizze)inleggen
ynljochtsjeinlichten
ynloggeinloggen
ynlosseinlossen
ynlûke (sjoch lûke)herroepen, intrekken
ynlústerjeinfluisteren
ynmealleinmalen (water de polder inmalen)
ynmeitsje (sjoch meitsje)inmaken
ynmitseljeinmetselen
ynmjitte (sjoch mjitte)inmeten
ynmoanjeinvorderen
ynmynjeinmijnen (kopen)
ynnaaieinnaaien
ynnesteljeillegaal vestigen, innestelen
ynnimme (sjoch nimme)innemen
ynnoadzjeuitnodigen binnen te komen
ynnoegjeuitnodigen binnen te komen
ynnovearjeinnoveren
ynnûgjeuitnodigen binnen te komen
ynpakkeinpakken
ynpalmjeinpalmen
ynparkearjeinparkeren
ynpasseinpassen
ynpikkeinpikken
ynpiperjeinpeperen
ynplakkeinplakken
ynplanneinplannen
ynplantsjeinplanten
ynpluggeinpluggen
ynpoaljeinzakken
ynpolderjeinpolderen
ynpompeinpompen
ynprateinpraten
ynpresseinprenten
ynprikeljeinprenten
ynprintsjeinboezemen
ynproazjeveel eten
ynrameinstoten
ynrantsoenebijdraaien, verzoenen
ynreineinregenen
ynrekkenjeinrekenen
ynride (sjoch ride)inrijden
ynriede (sjoch riede)inslaan (goederen)
ynrinne (sjoch rinne)inlopen
ynriuwe (sjoch riuwe)inrijgen
ynrjochtsjeinrichten
ynroasterjeinroosteren
ynrôljeinrollen
ynromjeinruimen
ynroppe (sjoch roppe)inroepen
ynrosseinsmeren (krachtig)
ynrotsjeinrotten
ynruiljeinruilen
ynrustkjeinroesten
ynsakjeinzakken
ynsâltsjeinzouten
ynsammeljeinzamelen
ynseagjeinzagen
ynsegenjeinzegenen
ynseingjeinzegenen
ynseinigjeinzegenen
ynseinjeinzegenen
ynsekjein zakken doen
ynseminearjebevruchten, insemineren
ynserearjeinlassen (invoegen), insereren
ynsetteinzetten
ynsiede (sjoch siede)indikken, inkoken
ynsiedzjeinzaaien
ynsilebinnenzeilen
ynsinke (sjoch sinke)inzinken
ynsinuearjeinsinueren
ynsitte (sjoch sitte)inzitten
ynsjen (sjoch sjen)inkijken, inzien
ynsjipjeinwrijven met sneeuw, inzepen
ynsjitte (sjoch sjitte)inschieten
ynsjonge (sjoch sjonge)inzingen
ynskarreinscharen
ynskatteinschatten
ynskeakeljeinschakelen
ynskeppeinscheppen
ynskerpjebenadrukken, inscherpen
ynskewieleinschikken
ynskikkeinschikken
ynskinke (sjoch skinke)inschenken
ynskipjeinschepen
ynskoatteljevergrendelen
ynskobjeinschrokken
ynskoppeinschoppen
ynskoweinschuiven
ynskrabjeschrapen
ynskrasseinkrassen
ynskriuwe (sjoch skriuwe)inschrijven
ynskunesouffleren
ynskuorreinscheuren
ynskypjeinschepen
ynslaan (sjoch slaan)inslaan
ynslachtsjeverliezen van gewicht bij het slachten
ynsliepe (sjoch sliepe)inslapen
ynslimpeinslempen
ynsloarpjeinslurpen
ynsloarvjeinslurpen
ynslokkeinslikken
ynslomjeinsluimeren
ynslommerjeinsluimeren
ynslûkjebinnensmokkelen
ynslûpe (sjoch slûpe)insluipen
ynslute (sjoch slute)insluiten
ynsmarreinsmeren
ynsmite (sjoch smite)ingooien
ynsnije (sjoch snije)insnijden
ynsnuorjeinsnoeren
ynspanneinspannen
ynspektearjeinspecteren
ynspieleinspoelen
ynspirearjeinspireren
ynsprekke (sjoch sprekke)inspreken
ynspringe (sjoch springe)inspringen
ynspuitsjeinspuiten
ynspyljeinspelen
ynstallearjeinstalleren
ynstampeinstampen
ynstappebetreden, instappen
ynstean (sjoch stean)instaan
ynstekke (sjoch stekke)insteken
ynstelleinstellen
ynstigearjeinstigeren
ynstimmeinstemmen
ynstipjeindopen
ynstippeindopen
ynstitúsjonalisearjeinstitutionaliseren
ynstjoereinsturen
ynstjonke (sjoch stjonke)instinken
ynstoarteinstorten
ynstopjeinstoppen
ynstowebinnenstuiven
ynstruearjeinstrueren
ynstruieinstrooien
ynstrumintearjeinstrumenteren
ynstudearjeinstuderen
ynstûkjenauwer maken
ynsûgjeinzuigen
ynswachteljeinzwachtelen
ynswolgjeinzwelgen
ynswyljebijeenharken
yntaapjeintappen
yntaasteinvoelen
yntakkeljeinkerven
yntapeintapen
yntarreinteren
ynteareinvouwen, samenvouwen
yntegrearjeintegreren
ynteieontdooien
yntekenjeintekenen
ynterdisearjeinterdiceren, verbieden
ynteressearjeinteresseren
ynterferearjeinterfereren
yntermittearjeintermitteren (onderbreken)
ynternasjonalisearjeinternationaliseren
ynternearjeinterneren
ynternetsjeinternetten
ynternetteinternetten
ynternetwinkeljeonline shoppen, winkelen op internet
ynterpellearjeinterpelleren
ynterpolearjeinterpoleren
ynterpretearjeinterpreteren
ynterrumpearjeinterrumperen
ynterveniearjeinterveniëren
yntervieweinterviewen
ynterviewjeinterviewen
yntimidearjeintimideren
yntinke (sjoch tinke)indenken
yntinsivearjeintensiveren
yntoetseintoetsen
yntonearjeintoneren
yntraanjeinsmeren met traanolie
yntraapjeintrappen
yntrapolearjeintrapoleren
yntrekke (sjoch trekke)intrekken
yntrigearjeintrigeren
yntriuwe (sjoch triuwe)induwen
yntrodusearjeintroduceren
yntroevjeintroeven
yntropjeinproppen
yntrouweintelen
yntsjen (sjoch tsjen)binnentrekken, intrekken
yntsjinjeaanhangig maken, indienen
yntugeinslaan (van voorraad)
yntwinge (sjoch twinge)bedwingen
yntyljeintelen
yntypeintypen
ynundearjeinunderen (gebied onder water zetten)
ynventarisearjeinventariseren
ynvestearjeinvesteren
ynvitearjeinviteren
ynwaaieinwaaien
ynwachtsjeafwachten, opwachten
ynwâdzjeintrappen
ynwaskje (sjoch waskje)inwassen
ynweageinwegen
ynweakjeinweken
ynwenjeinwonen
ynwetterjeinwateren
ynwijeinwijden
ynwikseljeinwisselen
ynwilligjeinwilligen
ynwineinpalmen, inrollen
ynwinne (sjoch winne)inwinnen
ynwippebinnenwippen
ynwriuwe (sjoch wriuwe)inwrijven
ynwurkjeinwerken
ynzoomeinzoomen
yrridearjeirrideren (uitlachen)
yrrigearjeirrigeren
yrritearjeirriteren
ytsjeijken

Thús