Fryske tiidwurden begjinnend mei A

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

aai-iteeieren eten
aaidopjeeieren pellen
aaieaaien
aaifandeljeeieren rapen
aaifarskjeeieren controleren
aaikebriede u (sjoch briede)eieren uitbroeden
aaikjestrelen
aaiklopjeeieren klutsen
aailotterjeeieren controleren
aaisiedeeieren koken
aaiskileeieren pellen
aaisykje u (sjoch sykje)eieren zoeken
aardzjeaarden
aazjeaas aanslaan, azen
abbelearjetegenspreken
abbesearjeavanceren
abonnearjeabonneren
abortearjeaborteren
absolvearjeabsolveren
absorbearjeabsorberen
abstrahearjeabstraheren
achtenearjeachten
achtsjeachten
achtslaan u (sjoch slaan)gadeslaan, letten op
adamjezwoegen
adeljeadelen
administrearjeadministreren
adoptearjeadopteren
adorearjeadoreren
adressearjeadresseren
adstruearjeadstrueren
advertearjeadverteren
advisearjeadviseren
affektearjeaffecteren
affiliearjeaffiliëren
affirmearjeaffirmeren
affrontearjebeledigen
agearjeageren
aggewearjetegenspreken
agindearjeagenderen
agitearjeagiteren
akklimatisearjeacclimatiseren
akkoartsjeovereenkomen (eens worden)
akkommodearjeaccomoderen
akkordearjeaccorderen
akkordeonspyljeaccordeon spelen
akkreditearjeaccrediteren
akkumulearjeaccumuleren
akseljetegenstribbelen
akseptearjeaccepteren
aksintuearjeaccentueren
aktearjeacteren
aktivearjeactiveren
aktualisearjeactualiseren
alarmearjealarmeren
âldehoereouwehoeren
alfabetisearjealfabetiseren
âljebrullen, loeien
alkjebabbelen
alliterearjeallitereren
allokearjealloceren
almenakjealmanak raadplegen
ambiearjeambiëren
amendearjeamenderen
amortisearjeamortiseren
amovearjeamoveren (slopen, ontslaan)
amputearjeamputeren
amusearjeamuseren
analysearjeanalyseren
anderjeantwoorden
angelfiskjehengelen
angeljehengelen
animearjeanimeren
ankerjeankeren
ankjeglanzen (van gezondheid)
anneksearjeannexeren, inlijven
annonsearjeannonceren
annotearjeannoteren
annulearjeannuleren
anonimisearjeanonimiseren
antedatearjeantedateren
antisipearjeanticiperen
antwurdzjeantwoorden
apeljeblaken, glanzen (van gezondheid)
appeappen
appellearjeappelleren
applaudissearjeapplaudiseren
apportearjeapporteren
appresjearjeappreciëren
apriljeaprilgrap uithalen
arbeidzjewerken
arbitrearjearbitreren
argewearjeergeren, tegenspreken
argivearjearchiveren
argumintearjeargumenteren
aromatisearjearomatiseren
arranzjearjearrangeren, schikken
arrestearjearresteren
arrivearjearriveren
arsearjearceren
artikulearjearticuleren
asfaltearjeasfalteren
assemblearjeassembleren
assimilearjeassimileren
assistearjeassisteren, bijstaan
assosjearjeassociëren
assurearjeassureren
attindearjeattenderen
attrapearjebetrappen
autentisearjeauthenticeren
autodieleautodelen
automatisearjeautomatiseren
autopetsjesteppen
autoride u (sjoch ride)autorijden
autorisearjeautoriseren
avensearjehaasten, opschieten
aventoerjewagen
avesearjeavanceren
azemjeademen

Home