Fryske tiidwurden begjinnend mei B

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

baaiebaden
baantsjeride u (sjoch ride)schaatsen van een rondje of baantje op de ijsbaan
baarjegolven
baarnebranden
baasspyljebazen
babbeljebabbelen
babysitte (sjoch sitte)babysitten, oppassen
badinearjebadineren
baffeljewauwelen
bagatellisearjebagatelliseren
baggeljebaggeren
baggerjebaggeren
bakerjebakker zijn, koesteren
bakkebakken
bakkeleiebakkeleien
bakseilheljebakzeil halen
bakseillûke u (sjoch lûke)bakzeil halen
balansearjebalanceren
balebalen
baljeballen
ballonfarre u (sjoch farre)ballonvaren
ballotearjeballoteren
balsemjebalsemen
baltebrullen, schreeuwen
bandigjeaan banden leggen, beteugelen
banjerjebanjeren
bankerotslaan u (sjoch slaan)failliet gaan
bankerotspyljefailliet gaan
bankerottearjebankroet gaan, failliet gaan
bankettearjesmullen, verkwisten
bankierjebankieren
bankjeuithouden, vertoeven
bankwurkjebankwerken
bânlaapjeband plakken
bannebannen
bannigjeaan banden leggen, beteugelen
bânplakkeband plakken
barbecueëbarbecueën
barbierjehet kappersvak uitoefenen
bargebite u (sjoch bite)ruziemaken
bargjeknoeien, morsen
baronspyljegewichtig doen
barrebeuren van geld, gebeuren, geschieden
barrikadearjebarricaderen
barstebarsten
basearjebaseren
basketbaljebasketballen
basterjeverbasteren
batebaten
batsebeuken
baujeginnegappen, wild heen en weer bewegen
bauweginnegappen
bazúnjebazuinen
beächtsjebeschouwen, in acht nemen
beädministrearjeadministreren, besturen, de baas spelen
beakenjeaftekenen, bakenen
bealgjewerken (ploeteren)
beamkeferjeie (sjoch jeie)stuivertje-wisselen
beamkeferlieze (sjoch ferlieze)stuivertje-wisselen
beamkeferlizze (sjoch lizze)stuivertje-wisselen
beamkeferlossestuivertje-wisselen
beamkeferruiljestuivertje-wisselen
beamkefersjitte (sjoch sjitte)stuivertje-wisselen
beamkeferwikseljestuivertje-wisselen
beamkekladderjeklauteren in een boom
beamkekladzjeklauteren in een boom
beamkeklanterjeklauteren in een boom
beamkeklatterjeklauteren in een boom
beamkjekweken van bomen
beamkopjetoppen van bomen
beamroegjerooien van bomen
beamroeierooien van bomen
beamsetteplanten van bomen
beanbine (sjoch bine)binden van bonengewas
beänderjebeantwoorden
beanlêze (sjoch lêze)uitzoeken van bonen
beanlizze (sjoch lizze)poten van bonen
beanpûljedoppen van bonen
beanpuntsjepunten van bonen
beanterskjedorsen van bonen
beantjeskopjedoppen van boontjes
beantriedzjeafhalen van bonen (draden verwijderen)
beantsjekopjepunten van bonen
beantsjepuntsjepunten van bonen
beäntwurdzjebeantwoorden
beärbeidzjebewerken
beareroemen, tekeergaan, veinzen, voorwenden
beärgumintearjebeargumenteren
beävensearjebewerkstelligen
beävesearjebewerkstelligen
beäzemjebeademen
bebakerjeinbakeren, warm kleden
bebakkeinbakken
bebaltebeschreeuwen
bebargjebevuilen
bebeakenjebebakenen
bebekjekeuvelen, roddelen
bebekkebespraakt zijn
bebetterjebeteren
bebiddeoverhalen, vermurwen
bebikjeopbikken, opeten
bebine (sjoch bine)samenbinden
bebite (sjoch bite)verbijten
bebliede (sjoch bliede)bebloeden
beboetebeboeten
beboetsjebeboeten
bebokseljebelopen
beboskjebebossen
bebouwebebouwen
bebriede (sjoch briede)bebroeden
bebrûkebruikbaar maken
bebuordzjebewegwijzeren
bebuorkjebeboeren (als boer aanwenden)
bedaarjebedaren
bedamjebedammen (voorzien van dammen)
bedarjebedaren, terechtkomen
bedekke (sjoch dekke)bedekken
bedielebedelen
bedigenjebedisselen, beredderen
bedigerjewaarnemen door scherp te turen
bedijebereiken, gedijen
bedikerjewaarnemen door scherp te turen
bedimjebedwingen, beheersen, beteugelen, intomen
bedimmebedwingen, beheersen, beteugelen, intomen
bedipjebesprenkelen, betten (van een wond)
bedippebesprenkelen, betten (van een wond)
bedjerre bederven, verwennen
bedjipjepeilen
bêdmeitsje (sjoch meitsje)bedopmaken
bêdmigebedwateren
bedobbebedelven, begraven
bedobjebedelven, begraven
bedobkjevoorzien van kuiltjes
bedoelebedoelen
bedonderjebedonderen
bedongjebemesten
bêdopmeitsje (sjoch meitsje)bedopmaken
bêdpisjebedwateren
bedraaiebedriegen
bedrage bedriegen
bedrage (sjoch drage)bedragen
bedraveafrichten
bedrigebedreigen, belagen
bedriigjebedreigen, belagen
bedrinke (sjoch drinke)bedrinken
bedrinzgjenatgooien met water
bedrippebedruipen
bedriuwe (sjoch driuwe)bedrijven
bedroegjeopdrogen
bedroevebedroeven
bedrôvjebedroeven
bedrûgeopdrogen
bedrûgjeopdrogen
bêdskodzjeopschudden van een bed
bêdstopjevullen van een beddezak met stro
beduchtebeduchten, betwijfelen
beduchtsjebeduchten, betwijfelen
beduveljebeduvelen
bedwaan (sjoch dwaan)bevuilen
bedwelmjebedwelmen
bêdwierjeluchten van een bed
bedykjebedijken
bêdzjebedopmaken, geven van een slaapplaats, luchten van een bed
beëagjebeogen
beëameljezaniken
beëangjebeangstigen
beëarskjedrentelen
beëazenatgooien
beëazjenatgooien
beëdigjebeëdigen
beëinigjebeëindigen
beërvebeërven
beërvjebeërven
beetbliuwe (sjoch bliuwe)bijhouden
beethâlde (sjoch hâlde)vasthouden
beethawwe (sjoch hawwe)beethebben
beetkrije (sjoch krije)beetkrijgen, eigen maken
beetnimme (sjoch nimme)beetnemen
beetpakkebeetpakken
beevjebeven
befalle (sjoch falle)bevallen
befange (sjoch fange)bevangen, kouvatten
befarre (sjoch farre)bevaren
befeestjefeestvieren, vieren
befeiligjebeveiligen
befeljebevelen
befellebevelen
befêstigjebevestigen (bekrachtigen)
befetsjebehelzen, bevatten, omspannen
befeugeljevastbinden
befielebevoelen
befiemebevatten
befiemjebevatten
befine (sjoch fine)bevinden
befingebevangen, kouvatten
befingerjebetasten met de vingers, bevingeren
befiseljeomwinden, vastsnoeren
befiskjebevissen
befizeljeomwinden, vastsnoeren
befjochtsje (sjoch fjochtsje)bemachtigen, bevechten
beflaagjeuitsteken van een vlag
beflagjeuitsteken van een vlag
beflappeonderbrengen, vangen
befleane (sjoch fleane)bevliegen
befloeiebevloeien
befloerzjebekleden met rouwfloers
befluorjebestraten, plaveien
beflybjebekwijlen, bespuwen
beflybkjebekwijlen, bespuwen
befoarderjebevorderen
befoardielebevoordelen
befoardieljebevoordelen
befoarriedzjebevoorraden
befoarrjochtsjebevoorrechten
befochtigjebevochtigen
befochtsjebevochtigen
befodzjebefrommelen
befolkjebevolken
befrachtsjebevrachten
befredigjeafgrenzen, bevredigen
befreedzjeafgrenzen
befreegjebevragen
befrieze (sjoch frieze)bevriezen
befrijebevrijden
befrisseljevervlechten
befroedzjebegrijpen, bevroeden
befrommeljebefrommelen
befruchtsjebevruchten
befuorjebehalen van winst door te voederen, voorzien van een voering
befykjebesnijden
befyljevijlen
befytsebefietsen
begapjebegapen
begean (sjoch gean)begaan
begearebegeren, slinken
begearjeslinken
begeieophef maken
begekjebespotten
begeliede (sjoch liede)begeleiden
begenedigjebegenadigen
begerskjebegrazen
begeunstigjebegunstigen
begieterjebesproeien met een gieter
begjinne aanvangen, beginnen
beglêzebeglazen
beglêzjebeglazen
beglimkjeglimlachend aankijken
begluorkjebegluren, bespieden
beglûpebesluipen, bespieden
begnibbeljebeknabbelen, beknibbelen
begnibjebeknabbelen, beknibbelen
begnobjebeknagen
begnodzjebeknotten
begnuvebeloeren
begoarjebesparen, ontgelden
begrapeinpikken
begrauweberispen
begrave (sjoch grave)begraven
begreppeljemaken van greppels
begriemebevuilen
begrienjegroen begroeien
begrintsjebedekken met grind
begrinzgjebegrenzen
begrinzjebegrenzen
begripe (sjoch gripe)begrijpen
begrobjeberispen, doorweken
begroeiebegroeien, dichtgroeien
begroetsjebegroeten
begrûnjepeilen
begrúskjebijeensparen van kleine sommen
begrutsjebegroten (budgetteren; medelijden hebben)
begrúzjebeduimelen, oppeuzelen
begrûzjebeduimelen, oppeuzelen
begûcheljebegoochelen
begûkjebegluren
behaagjebehagen
behaaiebinnenhalen van hooi
behaffeljebeknabbelen, bespreken (babbelend)
behâlde (sjoch hâlde)behouden
behangplakkebehangen
behanneljebehandelen
behappebehappen
beharkjebeluisteren
behavenjein orde brengen, reinigen
behearebeheren
behearrebehoren
behearskjebeheersen
beheinebeperken, inperken
beheisterjeberedderen
beheljebehalen, betrekken
behelpe (sjoch helpe)behelpen
behelterjebedaren
behertigjebehartigen
behimmeljeverorberen
behinderjebelemmeren, verhinderen
behingje (sjoch hingje)behangen
behoedzjebehoeden
behoffenjebijwerken, reinigen
behurdzjeverharden
behutseljeafmaken (van werk)
beïerdigjebegraven
beïerdzjebegraven
beierjebeieren (klokken luiden)
beiploaitsjeplukken van bessen
beiplôkjeplukken van bessen
beisykje (sjoch sykje)plukken van bessen
beiteljebeitelen
beiteppeplukken van bessen
beitsebeitsen
beïverjebeijveren
beïzeljebeijzelen
bejaan (sjoch jaan)begeven
bejachtsjebejagen
bejarjegieren (gier uitrijden)
bejeftigjebegiftigen
bejegenjebejegenen
bejeie (sjoch jeie)voortjagen
bejeuzeljebepraten, overhalen
bejitte (sjoch jitte)begieten
bejubeljebejubelen
bekaaieaflopen, bedriegen, beetnemen
bekalkjebekalken
bekampjebekampen, bestrijden
bekapjebekappen
bekappebekappen
bekeakeljebespreken
bekeapje (sjoch keapje)bekopen
bekearebekeren
bekearjebekeren
bekeatseevenaren (bij kaatsen)
bekennebekennen
bekeurebekeuren
bekfjochtsje (sjoch fjochtsje)bekvechten
bekflaaievleien
bekibjebekijven, berispen
bekistjebekisten
bekjekletsen, kwebbelen, tongzoenen
bekkesnije (sjoch snije)vechten met messen
beklaaieafleggen, bekleden
bekladderjebeklimmen
bekladzjebekladden
beklamjeaccentueren, beklemtonen
beklammeaccentueren, beklemtonen
beklauwebekrabbelen
bekleie (sjoch kleie)beklagen
beklibjebeklijven, samenkleven
bekliemebesmeuren
beklimme (sjoch klimme)beklimmen
beklinke (sjoch klinke)beklinken
bekliuwe (sjoch kliuwe)beklimmen
bekloekjebezuinigen
beklomjeverkleumen
beklommerjeverkleumen
beklopjebekloppen
bekluieafkluiven, beknagen
beklûke (sjoch lûke)bekkentrekken
beklûmjeverkleumen
beknibbeljebeknabbelen, beknibbelen
bekniezekneuzen door beknelling
beknipe (sjoch knipe)beknellen
beknippebeknippen (fatsoeneren door te knippen)
beknoffeljebedisselen
beknoopjevastknopen
beknopevastknopen
beknopedraaieverdoezelen van de waarheid
beknotsjebeknotten
beknúskjeknutselend (rustig) tot stand brengen
beknuzeljeknutselend (rustig) tot stand brengen
bekoarebekoren, verleiden
bekoarjebedenken, bekoren, bespugen, verleiden
bekoartebekorten, verkorten
bekoartsjebekorten, verkorten
bekôgjeoverwegen
bekomme (sjoch komme)bekomen, uitbuiken
bekommentariearjebecommentariëren
bekommerjebekommeren, zorgen maken
bekonkeljebedisselen, bekonkelen
bekonkurrearjebeconcurreren
bekostigjebekostigen
bekostjebekostigen
bekramjebekrammen (met ijzerdraad vastmaken)
bekrammebekrammen (met ijzerdraad vastmaken)
bekrantsjebepraten
bekrânzebekransen
bekrânzgjebekransen
bekrânzjebekransen
bekrassebekrassen
bekreauweafdingen, betwisten
bekrêftigjebekrachtigen
bekreunebekommeren, bekreunen
bekreunjebekommeren, bekreunen
bekrimpe (sjoch krimpe)inkrimpen, korten
bekritisearjebekritiseren
bekroadzjebekommeren
bekroanebekronen
bekroanjebekronen
bekrûpebekruipen
bekûgeljebekogelen
bekuoljebekoelen
bekûpjebedisselen, verzwijgen
bekweadigjebezondigen
bekweadzjebezondigen
bekypjebegluren
belaabjebelasteren, beschimpen
belaapjeverstellen (van kleding)
belabjebelasteren, beschimpen
beladebeladen
belaitsje (sjoch laitsje)bespotten, uitlachen
belangjebetreffen
belangstellebelangstellen
belânjebelanden
belapjeverstellen (van kleding)
belasterjebelasteren
belazerjebelazeren
belderjebellen, bengelen, klinken, slenteren
beldrukkebelletje trekken, deurtje bellen
beleanjebelonen
belearedresseren, onderrichten
belearzjedoorwaden met laarzen
beleavjebelieven, goeddunken
beledigjebeledigen
belegerjebelegeren
belekjebelasteren, verminderen
belêstebelasten
belêstgjebelasten
belêstigjebelasten
belêstjebelasten
belettebeletten
beletterjebeletteren
belêze (sjoch lêze)belezen, bezweren, overhalen
belibjebeleven
belide belijden
belienebelenen
beligebeliegen
belijeontgelden
belizze (sjoch lizze)beleggen
beljebellen
beljeie (sjoch jeie)arren (rijden met een arrenslee)
beljochtsjebelichten
beloaitsje (sjoch loaitsje)gadeslaan, waarnemen
beloerebeloeren
belommerjebetrekken (van de lucht)
beloovjebeloven
belovebeloven
belslydejeie (sjoch jeie)arren (rijden met een arrenslee)
belslydjeie (sjoch jeie)arren (rijden met een arrenslee)
belslydzjearren (rijden met een arrenslee)
beltsjedrukkebelletje trekken
beltsjelûke u (sjoch lûke)belletje trekken
beluchtsjebeluchten
belûke (sjoch lûke)betrekken
belullebelullen, goedpraten, overreden (bepraten)
belúnjeafnemen, bedaren
beluorkjebegluren
belustebenieuwen
belústerjebeluisteren
belykjeevenaren
belytsjeverkleinen, verminderen
bemachtigjebemachtigen
bemaklikjevergemakkelijken
bemalebemalen, ongemak op de hals halen
bemanjebemannen
bemanteljebedekken
bemaskerjevermommen
bemasterjebemachtigen
bemeallebemalen
bemeierjebeheren als zetboer of pachter
bememkjebemoederen
bemerke (sjoch merke)bemerken
bemeunsterjebemonsteren
bemiddeljebemiddelen
bemielebeschilderen
beminge (sjoch minge)dooreenmengen
beminnebeminnen
bemiterjebedriegen
bemitseljebemetselen
bemjitte (sjoch mjitte)bemeten
bemjoksjedooreenmengen
bemjuksjemengen
bemodderjebevuilen
bemoedigjebemoedigen
bemoeiebemoeien
bemomkaapjevermommen
bemotsjebevuilen
bemûlkjemompelen, prevelen
bemuoiebemoeien
bemuorjeommuren
bemuozjebevuilen
bemûskopjesmoezen, stiekem regelen
benaaieborduren, naaien
benachtsjeovervallen worden door de nacht
benaderjebenaderen
beneamebenoemen
benearebeklemmen, benauwen
benearjebeklemmen, benauwen
benefterbliuwe (sjoch bliuwe)achterblijven
benefterhâlde (sjoch hâlde)achterhouden
benefterkomme (sjoch komme)achteraankomen
benefterlitte (sjoch litte)achterlaten, achterwege laten
benefterreitsje (sjoch reitsje)achteropraken
benefterstean (sjoch stean)achterstaan, onderdoen
benei komme (sjoch komme)evenaren
beneidielebenadelen
beneidieljebenadelen
beneierjebenaderen, ontvreemden
beneiljebenagelen (met nagels vastmaken)
benesteljenestelen, vestigen
beneveljebenevelen
benijebenieuwen
benimme (sjoch nimme)benemen
benjeskjebedisselen
benoaskjebekijken (kritisch), doorsnuffelen
benoazjebekijken (kritisch), doorsnuffelen
benoegjetevreden stellen, vergenoegen
benuddeljeverstellen (van kleding)
benuljeverstellen (van kleding)
benúnderjebestrooien met schelpen (bijv. paden)
benutsjebenutten
benuttebenutten
benuttigjebeknotten
beoarderjeordenen
beoardielebeoordelen
beoardieljebeoordelen
beoefenjebeoefenen
bepaadzjevoorzien van een pad
bepakkebeladen, inpakken, inwikkelen
bepalebepalen
bepankoekbakkebekokstoven
bepealjeafzetten met palen, bepalen, beperken, versterken met palen
bepeaskjeaflopen, vuilmaken
bepeazgjeaflopen, vuilmaken
bepielebezig zijn met kleinigheden
bepikjeteren (bestrijken met teer)
bepisjebepissen
beplakkebeplakken
beplantsjebeplanten
beplaskjedik schillen
beplasterjebepleisteren (bestrijken met specie), vergoelijken
bepleisterjebepleisteren (bestrijken met specie), vergoelijken
bepleitsjebepleiten
beploegjebeploegen (bewerken van land)
beploeiebeploegen (bewerken van land)
beplúzjeafkluiven, oppeuzelen
bepoatsjeaflopen, vuilmaken
bepongjein elkaar flansen
bepratebepraten
bepreekjebepreken
beprippedoorprikken
beprotteljemummelen
bepúnjeverharden met puin
berabjebekritiseren, belasteren
bereagjeregelen
bereareberokkenen, doorroeren, tot stand brengen
berêde (sjoch rêde)afranselen, beredderen, bereiden, bestieren, bezwangeren
beredenearjeberedeneren
bereineberegenen
bereizgjebereizen
berekke u (sjoch rekke)inrekenen, vuur met as bedekken
berekkenjeberekenen
berêsteberusten
bergje bergen
beride (sjoch ride)berijden
beriede (sjoch riede)beraden
beriereberokkenen, doorroeren, tot stand brengen
berikjeblootstellen aan rook
berikkebereiken
berimeberijmen
berinne (sjoch rinne)belopen, overrompelen
beripeberijpen
berjochtigjemachtigen
berjochtsjeberichten
bernegeboren
bernheljebaren van kinderen
bernjebaren
bernmeitsje (sjoch meitsje)bezwangeren
beroastjeverroesten
beroastkjeverroesten
beroereberoeren
berôljewikkelen
beromjeberoemen
berongjebeteugelen
beroppe (sjoch roppe)beroepen
berouweberouwen
beroveberoven
berôvjeberoven
berûgeljebedriegen, bestrooien
berûkebesnuffelen
beruorjeregelen, uitvoeren
beruorkjeregelen, uitvoeren
berustjeverroesten
berustkjeverroesten
berûzebedwelmen
berykjeblootstellen aan rook
berymjeberijmen
berymkjeberijmen
besakjebedaren, bezakken, bezinken, inklinken, kalmeren
besauweontstellen, verwonderen
beseadzjebezoden
besearebezeren, krenken
besearjebezeren, krenken
beseffebeseffen
besegeljebezegelen
beseiferjebedriegen
beselskipjevergezellen
besettebezetten
besidebergje (sjoch bergje)verstoppen, wegbergen
besideboartsjeverstoppertje spelen
besidebringe (sjoch bringe)wegstoppen
besidegean (sjoch gean)naar bed gaan, verschuilen
besidehâlde (sjoch hâlde)afzonderen, verborgen houden
besidehonkboartsjeverstoppertje spelen
besidekrûpenaar bed gaan, verschuilen
besidelizze (sjoch lizze)verstoppen, wegleggen
besideplakboartsjeverstoppertje spelen
besidestopjeverstoppen, wegmoffelen
besiede u (sjoch siede)inkoken, meekoken
besiedzjebezaaien
besieljebezielen
besiferjebecijferen, bedriegen
besigekouvatten (door tocht), uitdruipen
besimmerjebeklijven
besingeljeomsingelen
besinke u (sjoch sinke)bezinken
besinnebezinnen
besitte (sjoch sitte)bezitten
besjacheljebedotten
besjaggeljebedriegen
besjen (sjoch sjen)bekijken
besjitte (sjoch sjitte)beschieten
besjonge (sjoch sjonge)bezingen
beskaadzjebeschaduwen
beskaaieberedderen
beskamjebeschamen
beskarreljebijeenscharrelen
beskavebeschaven
beskeadigjebeschadigen
beskermjebeschermen
beskeukebedisselen
beskiede u (sjoch skiede)beschikken
beskikkebeschikken
beskilderjebeschilderen
beskimmeljebeschimmelen
beskimpebeschimpen
beskinebeschijnen
beskipperjeberedderen, schipperen
beskite (sjoch skite)bedriegen
beskoaiebeschoeien, opschooien
beskoalmasterjebevitten
beskoatteljeopsluiten
beskoeiebeschoeien
beskôgjebeschouwen
beskonkjebelopen
beskreppeverkrijgen door hard werken
beskriemebeschreien, betreuren
beskriuwe (sjoch skriuwe)beschrijven
beskrobjeberispen
beskûlboartsjeverstoppertje spelen
beskuldigjebeschuldigen
beskûleboartsjeverstoppertje spelen
beskûlgean u (sjoch gean)schuilgaan
beskûlhâlde u (sjoch hâlde)schuilhouden, verbergen
beskûljeverschuilen
beskûlkrûpeverschuilen, wegkruipen
beskuorrebescheuren
beskuttebeschutten
beslaan (sjoch slaan)beslaan
beslabberjebemorsen
beslachtsjeverliezen van gewicht bij het slachten
beslanterjebedriegen
besleiferjebedriegen
besliepe (sjoch sliepe)beslapen
beslikjebelikken
beslingerjebeslingeren, bevochtigen
beslissebeslissen
besljochtsjebeslechten
beslûpe (sjoch slûpe)besluipen
beslute (sjoch slute)besluiten
besmarrebesmeren
besmettebesmetten
besmite u (sjoch smite)besmijten, bestrijken met specie
besmoareverkroppen
besmoargjebevuilen
besmodzgjebesmeuren, bezoedelen
besmûzebesmoezen
besnije (sjoch snije)besnijden
besnjittebesprenkelen
besnoeiebesnoeien
besnústerjebevuilen, bezoedelen
besnuvebesnuffelen, bespieden
besoademiterjebesodemieteren
besoaljemisleiden, voorzien van zolen
besoargjebezorgen
besoarjestoven
besoerjebezuren, boeten, zuur worden
besomjebesommen, optellen
bespannebespannen
besparjebesparen
bespattebespatten
bespegeljebespiegelen
bespeurebespeuren
bespiedebespieden
bespikkeljebespikkelen
bespinne u (sjoch spinne)omspinnen, verdienen
bespionearjebespionneren
bespjeldzjevastspelden
bespottebespotten
besprekke (sjoch sprekke)bespreken
besprikkeljebespikkelen
bespringe (sjoch springe)bespringen
besprinkeljebesprenkelen
besprinzgjebesprenkelen
besproeiebesproeien
bespuitsjebespuiten
bespyljebespelen
besseljerijgen
bestammerjestamelen
bestean (sjoch stean)bestaan
besteegjebesteden
bestekjevoorzien van hekken
bestekke u (sjoch stekke)bekonkelen, vastmaken met steken
besteljerijgen
bestellebestellen
bestelle (sjoch stelle)bestelen
besterkjeversterken
besteuterjebedisselen, beredderen
bestevigjeverstevigen
bestiivjeverstijven
bestikkebestikken (stikwerk aanbrengen)
bestiljebedaren, kalmeren
bestimmebestemmen
bestimpeljebestempelen
bestindigjebestendigen
bestipjebestippelen, bezwangeren
bestipkjebestippelen
bestippeljebestippelen
bestjerre (sjoch stjerre)besterven
bestjoerebesturen
bestjurjestollen
bestoarmjebestormen
bestokebestoken
bestopjetoedekken
bestowebestuiven
bestraffebestraffen
bestralebestralen
bestride (sjoch stride)bestrijden
bestrielebestralen
bestrieljebestralen
bestrike (sjoch strike)bestrijken
bestrjittebestraten
bestruiebestrooien
bestrunebespieden
bestrûpestrikken (vangen in een strik)
bestudearjebestuderen
bestueretekeergaan
bestuiverjebetalen
besûndigjebezondigen
besunigjebezuinigen
besuorjebezuren, boeten, zuur worden
besûpebedrinken, bezuipen
besusjekalmeren
besuskjekalmeren
beswarrebezweren
beswettebegrenzen, belenden
beswierjebelasten, bezwaren
beswike bezwijken
beswymjebezwijmen (in zwijm vallen)
besykje (sjoch sykje)bezoeken, proberen
besytsjebezoeken
betaastebetasten
betankjeafslaan (weigeren), bedanken, ontslag nemen, opzeggen
betarreslinken, verminderen
beteareaflopen
betegeljebetegelen
beteisterjebedisselen, beredderen
beteljebetalen, boeten
betichtsjebetichten (beschuldigen), dicht maken
betiezeverstrikken, verwarren
betiezjeverstrikken, verwarren
betiigjebetichten (beschuldigen)
betiizjeverstrikken, verwarren
betimmerjebetimmeren
betingjeafdingen, bedingen
betinke (sjoch tinke)verzinnen
betipeljebetoverd raken, prutsen, verwarren
betitelesearjebenoemen, betitelen
betiteljebetitelen
betizeverwarren
betoaneblijk geven van
betoarjeverdorren, verwelken
betomkjebeduimelen, betasten
betommeljebedaren, bekoelen
betonjeafbakenen met tonnen
betoverjebetoveren
betraapjebetrappen
betrachtsjebetrachten
betrêdzjebetreden
betreffe (sjoch treffe)betreffen
betrekke (sjoch trekke)beetnemen, betrekken
betreurjebetreuren
betroljeomwikkelen
betrouwevertrouwen
betsjen (sjoch tsjen)betijen (laten gaan)
betsjinjebedienen
betsjoenebeheksen, betoveren
betsjûgjebetuigen
betsjusterjeverduisteren
betsjuttebeduiden, betekenen
bettebetten (natmaken)
betterjebeteren
betwinge (sjoch twinge)bedwingen
betwiveljebetwijfelen
beukebeuken
beulewerpen van centen of knikkers (spel)
beurzjebeurzen (buurten; nieuwtjes uitwisselen), beurzen (op de beurs staan)
bevebeven
bewaaieverwaaien
bewaakse (sjoch waakse)begroeien
bewaarjeacclimatiseren, ondergaan van weersveranderingen
bewâdzjebemorsen (met de voeten)
bewâldebeschermen, heersen
bewâldzjebeschermen, heersen
bewâljevoorzien van een wal
bewanneljebewandelen (figuurlijk)
bewapenjebewapenen
bewarjebewaren
bewaskje (sjoch waskje)bewassen, verkleuren door wassen
bewazemjebewasemen
bewearebeweren
bewegebewegen, ontroeren, overhalen
beweidzjeafgrazen, beweiden
beweitsje (sjoch weitsje)bewaken
bewekjebewaken
bewenjebewonen
bewennegewennen
bewetterjebewateren
beweveverweven
bewiereekjebewieroken
bewietsjebevochtigen, natmaken
bewiivjeveranderen van vrouwelijk uiterlijk tijdens het huwelijk
bewiizgjebewijzen
bewiizjebewijzen
bewijreekjebewieroken
bewilligjetoestemmen
bewineomwinden
bewinterjeoverwinteren
bewisjevergewissen
bewissigjevergewissen
bewizebewijzen
bewoarteljeinwortelen, vastwortelen
bewrakseljebereiken door hard werken
bewramebereiken door hard werken
bewranteljebereiken door hard werken
bewrottebereiken door hard werken
bewûnderjebewonderen
bewuoljeomwikkelen, omwinden
bewurkjebewerken, bewerkstelligen, verfraaien
bewurkmasterjebewerkstelligen
beynfloedzjebeïnvloeden
bibberjebibberen
bibbertoskjeklappertanden
biddebidden
biddeljebedelen
biede bieden
bierjeafleggen (van een dode)
bietsjeoogsten van bieten
biezembine (sjoch bine)bezembinden
biezemjebezemen, bezems maken
biggeljebiggelen van tranen, biggen werpen
bigjebiggen werpen
biidzjebeiden (afwachten)
biisbaujeginnegappen, gniffelen
biizjedollen, voortbewegen (snel)
bijkjebijen houden, imkeren
bikjeaftellen (bij spel), bikken, stoten
bikkebikken
bimbamjebimbammen (luiden van een klok)
bine binden
bingeljebengelen
binnendriuwe (sjoch driuwe)binnendrijven
binnenlitte (sjoch litte)binnenlaten
binnenslûpe (sjoch slûpe)binnensluipen
biologearjebiologeren
bite bijten
bitekopjekoppen van bieten
bitekrûdzjekoppen van bieten
bivakkearjebivakkeren
bjinneboenen
blaaieblaten (van schapen), hijgen met tong uit de mond, klikken, likken, zeuren
blaffeblaffen
blafkjeblaffen (zacht)
blamearjeblameren
blansearjeblancheren
blaubekjeblauwbekken
blaujeblauw maken, blauw worden
blazeblazen
bleakerjeblakeren, koesteren
bleatkomme u (sjoch komme)te voorschijn komen
bleatlizze (sjoch lizze)blootleggen, blootliggen
bleatstelleblootstellen
bledderjebladeren
blêdzjebladeren
blèreblèren
blessearjeblesseren
blibjepruilen
blibkjepruilen
bliede bloeden
blierkjelonken, stralen
bliezeblazen
blike blijken
bliken dwaan (sjoch dwaan)blijken
bliksemjebliksemen
blindearjeblinderen
blinke blinken
blinkerjeschitteren
bliuwe blijven
bloeiebloeien
blokjeverdelen van turf in blokken
blokkeblokken (flink studeren)
blokkearjeblokkeren
blomkjebloeien
blomskikkebloemschikken
blondearjeblonderen
bloweblowen
bluffebluffen
blusseblussen
blyndearjeblinderen
blyndoekjeboartsjeblindemannetje spelen
boadskipjeboodschappen doen
boadskiprinne (sjoch rinne)boodschappen doen
boargjeborgen
boarjeboren
boarreljeborrelen (borrel drinken; opkomen van luchtbellen)
boarsteljeborstelen
boartjeie u (sjoch jeie)ravotten
boartsjespelen (bijv. van kinderen)
boatsjefarre u (sjoch farre)bootje varen
bocheljeie u (sjoch jeie)tikkertje spelen
bodzjesappelen, zwoegen
boechsearjeboegseren (slepen van een schip)
boeieboeien
boekbine (sjoch bine)boekbinden
boekeboeken
boekhâlde (sjoch hâlde)boekhouden
boemeljeboemelen
boeteboete doen, boeten
boetkjeherstellen (bijv. van netten)
boetsearjeboetseren
boetsjeboeten
bokjebukken
bokkeljestrompelen
bokseboksen
bokseljedribbelen
bolderjebulderen
bôle-ite (sjoch ite)ontbijten
bôlebakkebakken van brood
bôlejeie (sjoch jeie)venten van brood
bôlesmarresmeren van brood
bôlesnije (sjoch snije)snijden van brood
boljebol staan, staken, stoeien
boljeie (sjoch jeie)venten van brood
bollejeie u (sjoch jeie)dekken van een koe
bombardearjebombarderen
bomekloeten (voortduwen van een schip met een vaarboom)
bommeljeboemelen, mompelen
bongeljebengelen, bungelen
bonsjoerewegsturen
boomkjekloeten (voortduwen van een schip met een vaarboom)
boppedriuwe (sjoch driuwe)bovendrijven
boppekomme (sjoch komme)boven water komen, zegevieren
boppelizze (sjoch lizze)bovenliggen, de baas zijn
boppeslaan (sjoch slaan)bovenslaan
borduereborduren
boskjemaaien van pollen gras
boskmeanemaaien van pollen gras
bosserjestuiteren
bossjitte u (sjoch sjitte)schieten met een proppenschieter
bosterjestuiteren
botanisearjebotaniseren
botteljebottelen
bouwebouwen, verbouwen
bowlebowlen
brainstoarmjebrainstormen
brakebraken
brânebranden (grootschalig)
brânmerkjebrandmerken
brânskattebrandschatten, uitplunderen
brânskilderjebrandschilderen
brânstichtsjebrandstichten
brantsjebaarnevuurtje stoken
brea-ite (sjoch ite)ontbijten
breidzjebreien
breinstoarmjebrainstormen
brekke breken
briede braden, broeden
briefkjebriefwisselen
brievjebriefwisselen
brij-ite (sjoch ite)pap-eten
brijkjebrouwen (praten met de r achter in de keel)
brijsiede (sjoch siede)pap koken
brimjebrommen
bringe brengen
brinzgjebriesen, brullen, hinniken
britsevoor de broek geven
brobbelblazebellenblazen
brobbeljebubbelen
brochje-ite (sjoch ite)ontbijten
broddeljebroddelen
broekbine (sjoch bine)broek ophalen en vastmaken
broeksetteinspannen
brogge-ite (sjoch ite)ontbijten
bromjebrommen (geluid maken; op brommer rijden)
brommebrommen (geluid maken; op brommer rijden)
brousebrowsen (bladeren op computer)
brouwebreeuwen (kalefateren), brouwen
browsebrowsen (bladeren op computer)
bruieneerslaan
brûillearjebrouilleren
brûkeaanwenden, bezigen, gebruiken
brúnjebruin maken, bruin worden
brutalisearjebrutaliseren (met geweld bejegenen)
brûzebruisen
brykbekjekrompraten
budzjettearjebudgetteren
buffeljebuffelen, schransen
bufferjebufferen
bûgebuigen, bukken, neigen, vervoegen (van werkwoorden)
bûgjebuigen
bûkdûnsjebuikdansen
bûkebukken
bûkeljestrompelen
bûkjebeuken
bûksprekke (sjoch sprekke)buikspreken
bûleblazebellenblazen
bûljeborrelen (opkomen van luchtbellen)
bûltsjeblazebellenblazen
bumperklevebumperkleven
buorkjeboeren (bedrijf)
buorreljeborrelen (borrel drinken; opkomen van luchtbellen)
burreljeborrelen (borrel drinken; opkomen van luchtbellen)
bûtenskoatteljebuitensluiten
bûtenslaan (sjoch slaan)uitslaan
bûtenslute (sjoch slute)buitensluiten
bûtsebeuken, ruilen, slaan
bûtsykje (sjoch sykje)strandjutten
by 't hert krije (sjoch krije)vertederen
bybestellebijbestellen
bybeteljebijbetalen
bybine (sjoch bine)bijbinden
bybliuwe (sjoch bliuwe)bijblijven
byboekebijboeken
bybringe (sjoch bringe)bijbrengen
bychtsjebiechten
bydraaiebijdraaien
bydrage (sjoch drage)bijdragen
byfalle (sjoch falle)bijvallen, invallen
byfersekerjebijverzekeren
byfertsjinjebijklussen, bijverdienen
byfervjebijschilderen, bijverven
byflutsebewerkstellingen
byfoegjebijvoegen
byfoljebijvullen
byfuorjebijvoeren
byfykjebijsnijden
byfyljebijvijlen
byfytsebijbenen
bygroeiebijgroeien
byhâlde u (sjoch hâlde)bijhouden
byheljebijhalen
byhelpe (sjoch helpe)bijhelpen
byhierebijhuren
byienkomme u (sjoch komme)bijeen komen
byinoar sykje (sjoch sykje)bijeenzoeken
byinoar wenjesamenwonen
byinoarskrabjebijeenschrapen
byinoartromjebijeentrommelen
byjitte (sjoch jitte)bijgieten, bijschenken
byklauwebijharken, inhalen, toegeven
bykleurjebijkleuren
byknippebijknippen
bykomme (sjoch komme)bijkomen
byldbeljebeeldbellen
byldhouwebeeldhouwen
byldzjeblinken, uitbeelden
bylearebijleren, herscholen
byleverjebijleveren
bylizze (sjoch lizze)bijleggen
byljeblaffen, janken (dier)
byljochtsjebijlichten
bylkjeschitteren
bylûke u (sjoch lûke)bijtrekken (van kleuren)
bymeitsje (sjoch meitsje)bijbrengen (bij bewustzijn), bijverdienen, repareren
byminge (sjoch minge)bijmengen
bypassebijpassen
byplakkebijplakken
byplantsjebijplanten
byplussebijplussen
bypratebijpraten
bypuntsjebijpunten
bysettebijzetten
bysitte (sjoch sitte)bijzitten
byskavebijschaven
byskikkebijschikken
byskinke (sjoch skinke)bijschenken
byskonkjebijbenen
byskowebijschuiven
byskriuwe (sjoch skriuwe)bijschrijven
byskuorrebijleggen, bijzetten van zeilen
bysliepe (sjoch sliepe)bijslapen
bysloffebijsloffen
byslute u (sjoch slute)bijsluiten, insluiten
byslypjebijslijpen
bysmite u (sjoch smite)bijwerpen
bysnije (sjoch snije)bijsnijden
byspikerjebijspijkeren, herstellen
byspringe (sjoch springe)bijspringen
byspyljemeedoen
bystean (sjoch stean)bijstaan
bystekke u (sjoch stekke)bijsteken
bystellebijstellen
bystjoerebijsturen
bystoartebijstorten
byswyljebijharken
bytankebijtanken
bytekenjebijtekenen
bytellebijtellen
bytsjeoogsten van bieten
bywaskje u (sjoch waskje)bijkomen door te wassen
bywiidzjemeerderen (bij het breien)
bywurkjebijwerken

Thús

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy't begjinne mei in B. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-side.

bedjerre - bederven, verwennen

Unregelmjittich tiidwurd
ik bedjer
do bedjerst
hy bedjert
wy bedjerre
ik bedoar
do bedoarst
hy bedoar
wy bedoaren
ik bin/haw bedoarn
Foarbylden: Tegel

Thús

bedrage - bedriegen

Unregelmjittich tiidwurd
ik bedraach
do bedraachst
hy bedraacht
wy bedrage
ik bedreach (ek bedroech)
do bedreachst (ek bedroechst)
hy bedreach (ek bedroech)
wy bedreagen (ek bedroegen)
ik haw bedragen
Foarbylden:

Thús

begjinne - beginnen

Unregelmjittich tiidwurd
ik begjin
do begjinst
hy begjint
wy begjinne
ik begûn
do begûnst
hy begûn
wy begûnen
ik bin begûn
Foarbylden: Tegel

Thús

belide - belijden

Unregelmjittich tiidwurd
ik beliid
do beliidst
hy beliidt
wy belide
ik belied
do beliedst
hy belied
wy belieden
ik haw beliden
Foarbylden:

Thús

bergje - bergen

Unregelmjittich tiidwurd
ik bergje
do bergest
hy berget
wy bergje
ik burch
do burchst
hy burch
wy burgen
ik haw burgen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

beswike - bezwijken

Unregelmjittich tiidwurd
ik beswyk
do beswykst
hy beswykt
wy beswike
ik beswiek
do beswiekst
hy beswiek
wy beswieken
ik bin beswykt
Foarbylden:

Thús

biede - bieden

Unregelmjittich tiidwurd
ik bied
do biedst
hy biedt
wy biede
ik bea
do beast
hy bea
wy beaen
ik haw bean
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

bine - binden

Unregelmjittich tiidwurd
ik byn
do bynst
hy bynt
wy bine
ik bûn
do bûnst
hy bûn
wy bûnen
ik haw bûn
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

bite - bijten

Unregelmjittich tiidwurd
ik byt
do bytst
hy byt
wy bite
ik biet
do bietst
hy biet
wy bieten
ik haw biten
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

bliede - bloeden

Unregelmjittich tiidwurd
ik blied
do bletst
hy blet
wy bliede
ik blette
do blettest
hy blette
wy bletten
ik haw blet
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

blike - blijken

Unregelmjittich tiidwurd
ik blyk
do blykst
hy blykt
wy blike
ik bliek
do bliekst
hy bliek
wy blieken
it is bleken (ek blykt)
Foarbylden:
Tip: Sjoch ek by dwaan foar it tiidwurd bliken dwaan - blijken.

Thús

blinke - blinken

Unregelmjittich tiidwurd
ik blink
do blinkst
hy blinkt
wy blinke
ik blonk
do blonkst
hy blonk
wy blonken
ik haw blonken
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

bliuwe - blijven

Unregelmjittich tiidwurd
ik bliuw
do bliuwst
hy bliuwt
wy bliuwe
ik bleau
do bleaust
hy bleau
wy bleauwen (ek bleaune(n))
ik haw bleaun
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

brekke - breken

Unregelmjittich tiidwurd
ik brek
do brekst
hy brekt
wy brekke
ik bruts
do brutst
hy bruts
wy brutsen
ik haw brutsen
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

briede - braden, broeden

Unregelmjittich tiidwurd
ik bried
do bretst
hy bret
wy briede
ik brette
do brettest
hy brette
wy bretten
ik haw bret
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

bringe - brengen

Unregelmjittich tiidwurd
ik bring
do bringst
hy bringt
wy bringe
ik brocht
do brochtst
hy brocht
wy brochten
ik haw brocht
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús