Fryske tiidwurden begjinnend mei B

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

baaiebaden
baarjegolven
babbeljebabbelen
babysitte u (sjoch sitte)babysitten, oppassen
badinearjebadineren
baffeljewauwelen
bagatellisearjebagatelliseren
baggeljebaggeren
baggerjebaggeren
bakkebakken
bakkeleiebakkeleien
balansearjebalanceren
balebalen
baljeballen
ballotearjeballoteren
balsemjebalsemen
baltebrullen, schreeuwen
banjerjebanjeren
bankerottearjefailliet gaan
bankettearjesmullen, verkwisten
bankierjebankieren
bankjeuithouden, vertoeven
bankwurkjebankwerken
bânlaapjeband plakken
bannebannen
bânplakkeband plakken
barbecueëbarbecueën
barbierjehet kappersvak uitoefenen
bargjeknoeien, morsen
barregebeuren, geschieden
barrikadearjebarricaderen
barstebarsten
basearjebaseren
basketbaljebasketballen
basterjeverbasteren
batebaten
batsebeuken
baujewild heen en weer bewegen
bazúnjebazuinen
beamkeferjeie u (sjoch jeie)stuivertje-wisselen
beamkeferwikseljestuivertje-wisselen
beamkopjetoppen van bomen
beänderjebeantwoorden
beanlizze u (sjoch lizze)bonen poten
beantjeskopjeboontjes doppen
beäntwurdzjebeantwoorden
beärbeidzjebewerken
beareroemen, tekeergaan, veinzen, voorwenden
beärgumintearjebeargumenteren
beäzemjebeademen
bebakerjeinbakeren, warm kleden
bebaltebeschreeuwen
bebargjebevuilen
bebeakenjebebakenen
bebekjekeuvelen, roddelen
bebekkebespraakt zijn
bebetterjebeteren
bebiddeoverhalen, vermurwen
bebikjeopbikken, opeten
bebine u (sjoch bine)samenbinden
bebite u (sjoch bite)verbijten
bebliede u (sjoch bliede)bebloeden
beboetebeboeten
beboetsjebeboeten
bebokseljebelopen
bebouwebebouwen
bebrûkebruikbaar maken
bebuordzjebewegwijzeren
bedarjebedaren
bedekke u (sjoch dekke)bedekken
bedielebedelen
bedijebedijen
bedimjebedwingen, beheersen, beteugelen, intomen
bedippebesprenkelen
bedjerre ubederven, verwennen
bedobbebedelven, begraven
bedobjebedelven, begraven
bedonderjebedonderen
bedongjebemesten
bedraaiebedriegen
bedrage ubedriegen
bedrage u (sjoch drage)bedragen
bedriigjebedreigen, belagen
bedrinke u (sjoch drinke)bedrinken
bedrippebedruipen
bedriuwe u (sjoch driuwe)bedrijven
bedroevebedroeven
bedrûgebedrogen
beduveljebeduvelen
bedwaan u (sjoch dwaan)bevuilen
bedwelmjebedwelmen
bedykjebedijken
beëagjebeogen
beëameljezaniken
beëarskjedrentelen
beëdigjebeëdigen
beëinigjebeëindigen
beethawwe u (sjoch hawwe)beethebben
beetnimme u (sjoch nimme)beetnemen
beetpakkebeetpakken
befalle u (sjoch falle)bevallen
befange u (sjoch fange)bevangen
befarre u (sjoch farre)bevaren
befeiligjebeveiligen
befeljebevelen
befellebevelen
befêstigjebevestigen (bekrachtigen)
befetsjebehelzen, bevatten, omspannen
befeugeljevastbinden
befielebevoelen
befiemjebevatten
befine u (sjoch fine)bevinden
befjochtsje u (sjoch fjochtsje)bemachtigen, bevechten
beflappeonderbrengen, vangen
befleane u (sjoch fleane)bevliegen
befloeiebevloeien
befluorjebestraten, plaveien
befoarderjebevorderen
befoardielebevoordelen
befoardieljebevoordelen
befoarriedzjebevoorraden
befoarrjochtsjebevoorrechten
befochtigjebevochtigen
befochtsjebevochtigen
befolkjebevolken
befrachtsjebevrachten
befredigjebevredigen
befrieze u (sjoch frieze)bevriezen
befrijebevrijden
befrisseljevervlechten
befruchtsjebevruchten
befykjebesnijden
begapjebegapen
begean u (sjoch gean)begaan
begearebegeren
begeliede u (sjoch liede)begeleiden
begerskjebegrazen
begeunstigjebegunstigen
begjinne uaanvangen, beginnen
begluorkjebegluren, bespieden
begnuvebeloeren
begrauweberispen
begrave u (sjoch grave)begraven
begriemebevuilen
begrinz(g)jebegrenzen
begripe u (sjoch gripe)begrijpen
begroetsjebegroeten
begrutsjebegroten (budgetteren, medelijden hebben)
begûcheljebegoochelen
behaagjebehagen
behâlde u (sjoch hâlde)behouden
behangplakkebehangen
behanneljebehandelen
behappebehappen
beharkjebeluisteren
behearebeheren
behearrebehoren
behearskjebeheersen
beheinebeperken, inperken
beheisterjeberedderen
beheljebehalen, betrekken
behelpe u (sjoch helpe)behelpen
behertigjebehartigen
behimmeljeverorberen
behinderjebelemmeren, verhinderen
behingje u (sjoch hingje)behangen
behoedzjebehoeden
beïerdigjebegraven
beïerdzjebegraven
beiteljebeitelen
beitsebeitsen
bejaan u (sjoch jaan)begeven
bejarjegieren (gier uitrijden)
bejeftigjebegiftigen
bejegenjebejegenen
bejeie u (sjoch jeie)voortjagen
bejitte u (sjoch jitte)begieten
bejubeljebejubelen
bekeapje u (sjoch keapje)bekopen
bekearebekeren
bekearjebekeren
bekennebekennen
bekeurebekeuren
bekfjochtsje u (sjoch fjochtsje)bekvechten
bekflaaievleien
bekibjebekijven, berispen
bekistjebekisten
bekjekletsen, kwebbelen, tongzoenen
beklaaieafleggen, bekleden
bekladderjebeklimmen
bekladzjebekladden
beklamjebeklemtonen
bekleie u (sjoch kleie)beklagen
beklibjebeklijven
bekliemebesmeuren
beklimme u (sjoch klimme)beklimmen
beklinke u (sjoch klinke)beklinken
bekliuwe u (sjoch kliuwe)beklimmen
bekloekjebezuinigen
bekoarebekoren
bekoarjebespugen
bekoartsjebekorten, verkorten
bekomme u (sjoch komme)bekomen, uitbuiken
bekommentariearjebecommentariëren
bekonkurrearjebeconcurreren
bekostigjebekostigen
bekrassebekrassen
bekrêftigjebekrachtigen
bekreunebekreunen
bekritisearjebekritiseren
bekroadzjebekommeren
bekroanebekronen
bekrûpebekruipen
bekûgeljebekogelen
bekuoljebekoelen
bekweadigjebezondigen
bekypjebegluren
belaapjeverstellen (van kleding)
beladebeladen
belangjebetreffen
belangstellebelangstellen
belânjebelanden
belazerjebelazeren
beleanjebelonen
belearedresseren, onderrichten
beledigjebeledigen
belegerjebelegeren
belêstebelasten
belettebeletten
beletterjebeletteren
belibjebeleven
belide ubelijden
belienebelenen
belijeontgelden
belizze u (sjoch lizze)beleggen
beljebellen
beljochtsjebelichten
belovebeloven
belûke u (sjoch lûke)betrekken
belúnjeafnemen, bedaren
beluorkjebegluren
belústerjebeluisteren
belykjeevenaren
belytsjeverkleinen, verminderen
bemachtigjebemachtigen
bemanjebemannen
bemaskerjevermommen
bemeallebemalen
bememkjebemoederen
bemerke u (sjoch merke)bemerken
bemiddeljebemiddelen
beminnebeminnen
bemiterjebedriegen
bemjitte u (sjoch mjitte)bemeten
bemjuksjemengen
bemoedigjebemoedigen
bemomkaapjevermommen
bemotsjebevuilen
bemuoiebemoeien
bemûskopjesmoezen, stiekem regelen
benaaieborduren, naaien
benaderjebenaderen
beneamebenoemen
benearjebeklemmen, benauwen
benei komme u (sjoch komme)evenaren
beneidielebenadelen
beneidieljebenadelen
beneveljebenevelen
benijebenieuwen
benimme u (sjoch nimme)benemen
benjeskjebedisselen
benutsjebenutten
benuttebenutten
beoardielebeoordelen
beoardieljebeoordelen
beoefenjebeoefenen
bepalebepalen
bepankoekbakkebekokstoven
beplakkebeplakken
beplantsjebeplanten
bepleisterjebepleisteren
bepleitsjebepleiten
beplúzjeafkluiven, oppeuzelen
bepratebepraten
beprippedoorprikken
berêdeberedderen
beredenearjeberedeneren
berekkenjeberekenen
berêsteberusten
bergje ubergen
beride u (sjoch ride)berijden
beriede u (sjoch riede)beraden
berikkebereiken
berinne u (sjoch rinne)belopen
berjochtsjeberichten
bernegeboren
bernjebaren
beroereberoeren
berôljewikkelen
berongjebeteugelen
beroppe u (sjoch roppe)beroepen
berouweberouwen
berôvjeberoven
berûgeljebestrooien
beruorjeregelen
berûzebedwelmen
besakjebedaren, bezinken
besearjebezeren
beseffebeseffen
besegeljebezegelen
beselskipjevergezellen
besettebezetten
besidebergje u (sjoch bergje)verstoppen, wegbergen
besideboartsjeverstoppertje spelen
besidebringe u (sjoch bringe)wegstoppen
besidegean u (sjoch gean)naar bed gaan, verschuilen
besidehâlde u (sjoch hâlde)afzonderen, verborgen houden
besidekrûpenaar bed gaan, verschuilen
besidelizze u (sjoch lizze)verstoppen, wegleggen
besidestopjeverstoppen, wegmoffelen
besieljebezielen
besiferjebecijferen
besingeljeomsingelen
besinnebezinnen
besitte u (sjoch sitte)bezitten
besjacheljebedotten
besjen u (sjoch sjen)bekijken
besjitte u (sjoch sjitte)beschieten
besjonge u (sjoch sjonge)bezingen
beskaaieberedderen
beskeadigjebeschadigen
beskermjebeschermen
beskeukebedisselen
beskikkebeschikken
beskilderjebeschilderen
beskimmeljebeschimmelen
beskimpebeschimpen
beskinebeschijnen
beskoeiebeschoeien
beskôgjebeschouwen
beskriuwe u (sjoch skriuwe)beschrijven
beskrobjeberispen
beskuldigjebeschuldigen
beskûljeverschuilen
beskuorrebescheuren
beskuttebeschutten
beslaan u (sjoch slaan)beslaan
besliepe u (sjoch sliepe)beslapen
beslissebeslissen
besljochtsjebeslechten
beslûpe u (sjoch slûpe)besluipen
beslute u (sjoch slute)besluiten
besmarrebesmeren
besmettebesmetten
besmoareverkroppen
besmoargjebevuilen
besmodzgjebesmeuren, bezoedelen
besnije u (sjoch snije)besnijden
besnjittebesprenkelen
besoademiterjebesodemieteren
besoargjebezorgen
besoarjestoven
bespannebespannen
besparjebesparen
bespeurebespeuren
bespionearjebespionneren
bespottebespotten
besprekke u (sjoch sprekke)bespreken
bespringe u (sjoch springe)bespringen
besprinkeljebesprenkelen
besproeiebesproeien
bespuitsjebespuiten
bestean u (sjoch stean)bestaan
besteegjebesteden
bestellebestellen
bestelle u (sjoch stelle)bestelen
besterkjeversterken
bestevigjeverstevigen
bestimmebestemmen
bestimpeljebestempelen
bestindigjebestendigen
bestjerre u (sjoch stjerre)besterven
bestjoerebesturen
bestoarmjebestormen
bestokebestoken
bestopjetoedekken
bestowebestuiven
bestraffebestraffen
bestride u (sjoch stride)bestrijden
bestrieljebestralen
bestrike u (sjoch strike)bestrijken
bestrjittebestraten
bestruiebestrooien
bestudearjebestuderen
besûndigjebezondigen
besunigjebezuinigen
beswarrebezweren
beswike ubezwijken
besykje u (sjoch sykje)bezoeken, proberen
betaastebetasten
beteareaflopen
betegeljebetegelen
beteljebetalen
betiizjeverstrikken, verwarren
betinke u (sjoch tinke)verzinnen
betiteljebetitelen
betizeverwarren
betommeljebedaren
betoverjebetoveren
betraapjebetrappen
betrêdzjebetreden
betreffe u (sjoch treffe)betreffen
betrekke u (sjoch trekke)betrekken
betreurjebetreuren
betroljeomwikkelen
betsjinjebedienen
betsjoenebeheksen, betoveren
betsjûgjebetuigen
betsjusterjeverduisteren
betsjuttebeduiden, betekenen
betterjebeteren
betwinge u (sjoch twinge)bedwingen
beukebeuken
bevebeven
bewapenjebewapenen
bewarjebewaren
bewegebewegen
beweitsje u (sjoch weitsje)bewaken
bewetterjebewateren
bewijreekjebewieroken
bewineomwinden
bewizebewijzen
bewûnderjebewonderen
bewurkjebewerken, bewerkstelligen
beynfloedzjebeïnvloeden
bibberjebibberen
bibbertoskjeklappertanden
biddebidden
biddeljebedelen
biede ubieden
biisbaujeginnegappen, gniffelen
bikjebikken
bikkebikken
bine ubinden
binnendriuwe u (sjoch driuwe)binnendrijven
binnenlitte u (sjoch litte)binnenlaten
binnenslûpe u (sjoch slûpe)binnensluipen
biologearjebiologeren
bite ubijten
bitekopjekoppen van bieten
bitekrûdzjekoppen van bieten
bivakkearjebivakkeren
blaffeblaffen
blafkjeblaffen (zacht)
blamearjeblameren
blansearjeblancheren
blaubekjeblauwbekken
blaujeblauw maken, blauw worden
bleakerjeblakeren
bleatlizze u (sjoch lizze)blootleggen, blootliggen
bleatstelleblootstellen
bledderjebladeren
blêdzjebladeren
blèreblèren
blessearjeblesseren
bliede ubloeden
blierkjelonken, stralen
blike ublijken
bliksemjebliksemen
blindearjeblinderen
blinke ublinken
blinkerjeschitteren
bliuwe ublijven
bloeiebloeien
blokkearjeblokkeren
blomkjebloeien
blomskikkebloemschikken
blondearjeblonderen
bloweblowen
bluffebluffen
blusseblussen
blyndearjeblinderen
boadskipjeboodschappen doen
boargjeborgen
boarjeboren
boarsteljeborstelen
boartsjespelen (bijv. van kinderen)
bodzjesappelen, zwoegen
boeieboeien
boekbine u (sjoch bine)boekbinden
boekeboeken
boekhâlde u (sjoch hâlde)boekhouden
boetsearjeboetseren
boetsjeboeten
bokseboksen
bokseljedribbelen
bolderjebulderen
boljebol staan
bombardearjebombarderen
bongeljebengelen, bungelen
boppedriuwe u (sjoch driuwe)bovendrijven
boppelizze u (sjoch lizze)bovenliggen, de baas zijn
boppeslaan u (sjoch slaan)bovenslaan
borduereborduren
botteljebottelen
bouwebouwen, verbouwen
bowlebowlen
brainstoarmjebrainstormen
brakebraken
brânebranden
brânmerkjebrandmerken
brea-ite u (sjoch ite)ontbijten
breidzjebreien
breinstoarmjebrainstormen
brekke ubreken
briede ubraden, broeden
brimjebrommen
bringe ubrengen
brinzgjebriesen, brullen, hinniken
britsevoor de broek geven
brobbelblazebellenblazen
brobbeljebubbelen
broddeljebroddelen
broekbine u (sjoch bine)broek ophalen en vastmaken
brousebrowsen (bladeren op computer)
brouwebrouwen
browsebrowsen (bladeren op computer)
bruieneerslaan
brûillearjebrouilleren
brûkeaanwenden, bezigen, gebruiken
brutalisearjebrutaliseren (met geweld bejegenen)
brûzebruisen
budzjettearjebudgetteren
bufferjebufferen
bûgebuigen, neigen, vervoegen (van werkwoorden)
bûkdûnsjebuikdansen
bûkjebeuken
bûksprekke u (sjoch sprekke)buikspreken
bûleblazebellenblazen
bûltsjeblazebellenblazen
bumperklevebumperkleven
buorkjeboeren (bedrijf)
bûtenslaan u (sjoch slaan)uitslaan
bûtenslute u (sjoch slute)buitensluiten
bûtsebeuken, ruilen, slaan
bûtsykje u (sjoch sykje)strandjutten
by 't hert krije u (sjoch krije)vertederen
bybestellebijbestellen
bybeteljebijbetalen
bybine u (sjoch bine)bijbinden
bybliuwe u (sjoch bliuwe)bijblijven
byboekebijboeken
bybringe u (sjoch bringe)bijbrengen
bychtsjebiechten
bydraaiebijdraaien
bydrage u (sjoch drage)bijdragen
byfertsjinjebijklussen, bijverdienen
byfoljebijvullen
byfuorjebijvoeren
byfykjebijsnijden
byinoar sykje u (sjoch sykje)bijeenzoeken
byinoar wenjesamenwonen
byinoarskrabjebijeenschrapen
byinoartromjebijeentrommelen
bykleurjebijkleuren
byknippebijknippen
bykomme u (sjoch komme)bijkomen
byldbeljebeeldbellen
byldhouwebeeldhouwen
byldzjeblinken, uitbeelden
bylearebijleren, herscholen
byleverjebijleveren
bylizze u (sjoch lizze)bijleggen
byljeblaffen, janken (dier)
byljochtsjebijlichten
bylkjeschitteren
bymeitsje u (sjoch meitsje)bijbrengen (bij bewustzijn), bijverdienen, repareren
byminge u (sjoch minge)bijmengen
byplakkebijplakken
byplussebijplussen
bypratebijpraten
bysettebijzetten
bysitte u (sjoch sitte)bijzitten
byskinke u (sjoch skinke)bijschenken
byskriuwe u (sjoch skriuwe)bijschrijven
bysliepe u (sjoch sliepe)bijslapen
byslypjebijslijpen
bysnije u (sjoch snije)bijsnijden
byspringe u (sjoch springe)bijspringen
bystean u (sjoch stean)bijstaan
bystellebijstellen
bystjoerebijsturen
bystoartebijstorten
bytekenjebijtekenen
bytellebijtellen
bywurkjebijwerken

Home

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy’t begjinne mei in B. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-pagina.

bedjerre - bederven, verwennen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik bedjer
do bedjerst
hy bedjert
wy bedjerre
ik bedoar
do bedoarst
hy bedoar
wy bedoaren
ik bin/haw bedoarn
Foarbylden: Tegel

Home

bedrage - bedriegen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik bedraach
do bedraachst
hy bedraacht
wy bedrage
ik bedreach (ek bedroech)
do bedreachst (ek bedroechst)
hy bedreach (ek bedroech)
wy bedreagen (ek bedroegen)
ik haw bedragen
Foarbylden:

Home

begjinne - beginnen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik begjin
do begjinst
hy begjint
wy begjinne
ik begûn
do begûnst
hy begûn
wy begûnen
ik bin begûn
Foarbylden:

Home

belide - belijden

u Unregelmjittich tiidwurd
ik beliid
do beliidst
hy beliidt
wy belide
ik belied
do beliedst
hy belied
wy belieden
ik haw beliden
Foarbylden:

Home

bergje - bergen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik bergje
do bergest
hy berget
wy bergje
ik burch
do burchst
hy burch
wy burgen
ik haw burgen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

beswike - bezwijken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik beswyk
do beswykst
hy beswykt
wy beswike
ik beswiek
do beswiekst
hy beswiek
wy beswieken
ik bin beswykt
Foarbylden:

Home

biede - bieden

u Unregelmjittich tiidwurd
ik bied
do biedst
hy biedt
wy biede
ik bea
do beast
hy bea
wy beaen
ik haw bean
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

bine - binden

u Unregelmjittich tiidwurd
ik byn
do bynst
hy bynt
wy bine
ik bûn
do bûnst
hy bûn
wy bûnen
ik haw bûn
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

bite - bijten

u Unregelmjittich tiidwurd
ik byt
do bytst
hy byt
wy bite
ik biet
do bietst
hy biet
wy bieten
ik haw biten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

bliede - bloeden

u Unregelmjittich tiidwurd
ik blied
do bletst
hy blet
wy bliede
ik blette
do blettest
hy blette
wy bletten
ik haw blet
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

blike - blijken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik blyk
do blykst
hy blykt
wy blike
ik bliek
do bliekst
hy bliek
wy blieken
ik haw bleken
Foarbylden:

Home

blinke - blinken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik blink
do blinkst
hy blinkt
wy blinke
ik blonk
do blonkst
hy blonk
wy blonken
ik haw blonken
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

bliuwe - blijven

u Unregelmjittich tiidwurd
ik bliuw
do bliuwst
hy bliuwt
wy bliuwe
ik bleau
do bleaust
hy bleau
wy bleauwen (ek bleaune(n))
ik haw bleaun
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home

brekke - breken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik brek
do brekst
hy brekt
wy brekke
ik bruts
do brutst
hy bruts
wy brutsen
ik haw brutsen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home

briede - braden, broeden

u Unregelmjittich tiidwurd
ik bried
do bretst
hy bret
wy briede
ik brette
do brettest
hy brette
wy bretten
ik haw bret
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

bringe - brengen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik bring
do bringst
hy bringt
wy bringe
ik brocht
do brochtst
hy brocht
wy brochten
ik haw brocht
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home