Fryske tiidwurden begjinnend mei C

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

tiidwurden

carpooljecarpoolen
charterjecharteren
chattechatten
checkechecken
chokechoken
claimeclaimen
coachecoachen
cricketsjecricketen
crossecrossen

Home