Fryske tiidwurden begjinnend mei D

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

daledalen
damjedammen
dampedampen
dangeljeslenteren
dartedarten
datearjedateren
dautraapjedauwtrappen
daverjedaveren
de-aktivearjede-activeren
de-eskalearjede-escaleren
deabite u (sjoch bite)doodbijten
deabliede u (sjoch bliede)doodbloeden
deabruiedoodslaan
deadwaan u (sjoch dwaan)doden
deadzjedoden
deafalle u (sjoch falle)doodvallen
deafrieze u (sjoch frieze)doodvriezen
deagean u (sjoch gean)doodgaan
deahuffedoodslaan
deajeie u (sjoch jeie)doodjagen
deakneppeljedoodknuppelen
dealedealen
dealizze u (sjoch lizze)doodliggen
dearânseljedoodranselen
dearederen
dearinne u (sjoch rinne)doodlopen
deasjen u (sjoch sjen)doodkijken
deasjitte u (sjoch sjitte)doodschieten
deaskoppedoodschoppen
deaskrikke u (sjoch skrikke)doodschrikken
deaslaan u (sjoch slaan)doodslaan
deaswijedoodzwijgen
deawrameafbeulen
debattearjedebatteren
debitearjedebiteren
deblokkearjedeblokkeren
debutearjedebuteren
dedusearjededuceren
definiearjedefiniëren
deformearjedeformeren
degenerearjedegenereren
degradearjedegraderen
deidreamedagdromen
deiljetwisten
deitekenjedagtekenen
dekke udekken
deklamearjedeclameren
deklarearjedeclareren
deklassearjedeklasseren
dekodearjedecoderen, ontsleutelen
dekolonisearjedekoloniseren
dekorearjedecoreren
dekriminalisearjedecriminaliseren
delbêdzjekalmeren, sussen
delbûgeneerbuigen
deldonderjeneerdonderen, neersmijten
deldrinke u (sjoch drinke)opdrinken
deldriuwe u (sjoch driuwe)langsdrijven
deldrukkeneerdrukken
deldwaan u (sjoch dwaan)neerdoen, neerlaten
delegearjedelegeren
delfalle u (sjoch falle)neervallen
delflappeneerslaan
delflijeneervlijen
delgean u (sjoch gean)achteruitgaan, afdalen, langsgaan
delgoaieneergooien
delhakjeafhouwen
delheljeneerhalen
delhouweafhouwen
deliberearjedelibereren
delkeileneergooien
delkeiljeneergooien
delkiperjeneerkieperen
delklappeneerklappen, neersmakken
delknibbeljeneerknielen
delkomme u (sjoch komme)bezoeken, langskomen
delkwakkeneerkwakken, neerslaan
delkypjeneerzien
delliededownloaden
dellitte u (sjoch litte)neerlaten
dellizze u (sjoch lizze)neerleggen
delplakkeneerplakken
delploffeneerploffen
delrôljeomlaag rollen
delrûgeljeneerdwarrelen
delsaaieneerdalen (zwevend)
delsakjeafzakken, ineenzakken
delsetteneerzetten
delsjen u (sjoch sjen)neerkijken, neerzien
delsjitte u (sjoch sjitte)neerschieten
delskriuwe u (sjoch skriuwe)neerschrijven
delslaan u (sjoch slaan)neerslaan
delsmite u (sjoch smite)neersmijten
delstekke u (sjoch stekke)neersteken
delstjitte u (sjoch stjitte)neerstoten
delstoarteneerstorten
delstompeneerstompen, neerstoten
delstrike u (sjoch strike)neerstrijken
delstruieneerstrooien
deltelleneertellen
deltraapjeneertrappen
deltwinge u (sjoch twinge)onderdrukken
demarkearjedemarkeren
demilitarisearjedemilitariseren
demintearjedementeren
demjedempen (van water)
demobilisearjedemobilisereb
demokratisearjedemocratiseren
demonstrearjedemonstereren
demontearjedemonteren
demoralisearjedemoraliseren
denasjonalisearjedenationaliseren
denaturalisearjedenaturaliseren
deponearjedeponeren
deportearjedeporteren
deprimearjedeprimeren
deregulearjedereguleren
derop libjeklaplopen
deryn rinne u (sjoch rinne)erin tuinen
desertearjedeserteren
desimearjedecimeren
desintralisearjedecentraliseren
desyllusjonearjedesillusioneren
desynfektearjedesinfecteren
desyntegrearjedesintegreren
desynvestearjedesinvesteren
detaillearjedetailleren
detasjearjedetacheren
detektearjedetecteren
determinearjedetermineren
detinearjedetineren
devaluearjedevalueren
dichtsjedichten (poëzie)
dieledelen
dielnimme u (sjoch nimme)deelnemen
dievjedieven
differinsjearjedifferentiëren
digerjeturen
digitalisearjedigitaliseren
dijegedijen
dikerjeturen
diktearjedicteren
dimjedimmen
dimmedimmen
dinderjedenderen
dinearjedineren
dippedopen (koekje in thee)
dirigearjedirigeren
diskriminearjediscrimineren
diskusjearjediscusiëren
diskwalifisearjediskwalificeren
dispensearjedispenseren
disponearjedisponeren
disputearjedisputeren
distansjearjedistantiëren
distillearjedistileren
distribuearjedistribueren
divergearjedivergeren
djipfrieze u (sjoch frieze)diepvriezen
djoeiedartelen
doare (ek doarre) udurven
doarmjedolen, dwalen
dobbeljedobbelen
dobberjedobberen
dodzjedommelen, dutten
doedeljeneuriën
doekjebelizze u (sjoch lizze)zakdoekje leggen
doemjedoemen
dogedeugen
dokumintearjedocumenteren
dolledelven, rooien
dominearjedomineren
dompeljedompelen
donderjedonderen
donderjeie u (sjoch jeie)donderjagen
donearjedoneren
dongjemesten
dookjejij zeggen, tutoyeren
doovjedempen (van licht, geluid)
dopedopen (in kerk)
dopjedoppen
dosearjedoceren, doseren
dotearjedoteren
dotterjedotteren
dôvjedempen (van licht, geluid), doven
downloadedownloaden
draaiedraaien
draakjefleane u (sjoch fleane)vliegeren
drage udragen
drainearjedraineren
dramatisearjedramatiseren
drammeljedralen
drapearjedraperen
dravedraven, hollen, rennen
dreagjeafgieten, afromen
dreamedromen
dreechmealledroogmalen
drêgjedreggen
dressearjedresseren
dreunedreunen
driigjedreigen, weifelen
drilledrillen
drinke udrinken
drippedruipen, druppelen
dritsekakken, ontlasten, poepen
driuwe udrijven
droechlizze u (sjoch lizze)droogleggen
drûchsiede u (sjoch siede)droogkoken
drûchskearedroogscheren
drûchswimme u (sjoch swimme)droogzwemmen
drûgedrogen
drûgjedrogen
drukkedrukken
drummedrummen
dûbeldtearedubbelvouwen
dûbeltearedubbelvouwen
duellearjeduelleren
dûkeduiken
dûkeljebuitelen, duikelen
duldzjedulden
dumpedumpen
dúnjedeinen, draven, duinen vormen
dúnjeie u (sjoch jeie)sneeuwduinen vormen
dûnsjedansen
duorjeduren
dupearjeduperen
duplisearjedupliceren
dûsedouchen
dústeaanstoten, porren
dûzeljeduizelen
dwaan udoen
dwaledwalen
dwarreljedwarrelen
dweiljedweilen
dwersdriuwe u (sjoch driuwe)dwarsdrijven (koppig zijn)
dwerskopjedwarsbomen
dwerslizze u (sjoch lizze)dwarsliggen
dwêsteblussen
dwestgjeblussen
dwestjeblussen
dwyljeijlen

Home

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy’t begjinne mei in D. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-pagina.

dekke - dekken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik dek
do dekst
hy dekt
wy dekke
ik duts (ek diek)
do dutst (ek diekst)
hy duts (ek diek)
wy dutsen (ek dieken)
ik haw dutsen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

doare (ek doarre) - durven

u Unregelmjittich tiidwurd
ik doar
do doarst
hy doar (ek doart)
wy doare (ek doarre)
ik doarst
do doarst (ek doarste)
hy doarst
wy doarsten
ik haw doarst (ek doaren, doard)
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

drage - dragen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik draach
do draachst
hy draacht
wy drage
ik droech
do droechst
hy droech
wy droegen
ik haw droegen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home

drinke - drinken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik drink
do drinkst
hy drinkt
wy drinke
ik dronk
do dronkst
hy dronk
wy dronken
ik haw dronken
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home

driuwe - drijven

u Unregelmjittich tiidwurd
ik driuw
do driuwst
hy driuwt
wy driuwe
ik dreau
do dreaust
hy dreau
wy dreauwen (ek dreaune(n))
ik haw dreaun
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

dwaan - doen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik doch
do dochst
hy docht
wy dogge
ik die
do diest
hy die
wy dienen
ik haw dien
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home