Fryske tiidwurden begjinnend mei D

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

daagjedagen (dag worden), dagvaarden
daaieverdragen (uitstaan)
daalderjesnijden tot schijfjes
daledalen
damjeafdammen, dammen (spel)
damleikjeuitbaggeren van keerdammen
dammeafdammen, dammen (spel)
dampedampen
dangeljeslenteren
dartedarten
datearjedateren
daujedauwen (vochtig worden van dauw)
dautraapjedauwtrappen
dauwestrike (sjoch strike)voeten krom naar buiten zetten (maaivoeten)
daverjedaveren
de-aktivearjede-activeren
de-eskalearjede-escaleren
dea-aaiedoodaaien (figuurlijk)
dea-ergerjedoodergeren
dea-ezeljeafmatten
dea-ite u (sjoch ite)doodeten, rentenieren
deabealgjeafbeulen
deabite (sjoch bite)doodbijten
deabliede (sjoch bliede)doodbloeden
deabrânedoodbranden
deabriede u (sjoch briede)doodbroeden
deabruiedoodslaan
deadrukkedooddrukken
deadwaan (sjoch dwaan)doden
deadzjedoden
deafalle (sjoch falle)doodvallen
deafjochtsje (sjoch fjochtsje)doodvechten
deafleane u (sjoch fleane)doodvliegen
deafrieze (sjoch frieze)doodvriezen
deagean (sjoch gean)doodgaan
deahongerjedoodhongeren
deahouwedoodslaan
deahuffedoodslaan
deajeie (sjoch jeie)doodjagen
deakneppeljedoodknuppelen
deaknipe (sjoch knipe)doodknijpen
deaknoffeljedoodslaan
deakomme u (sjoch komme)omkomen
dealaitsje u (sjoch laitsje)doodlachen
dealedealen
dealizze (sjoch lizze)doodliggen
deamarteljedoodmartelen
deameitsje u (sjoch meitsje)doden, doodmaken
deamoardzjedoodmartelen
dearânseljedoodranselen
dearederen
dearide u (sjoch ride)doodrijden
dearinne (sjoch rinne)doodlopen
deasizze u (sjoch sizze)doodverklaren
deasjen (sjoch sjen)doodkijken
deasjitte (sjoch sjitte)doodschieten
deaskamjedoodschamen
deaskoppedoodschoppen
deaskreppedoodwerken
deaskrikke (sjoch skrikke)doodschrikken
deaslaan (sjoch slaan)doodslaan
deaspuitsjedoodspuiten
deastekke u (sjoch stekke)doodsteken
deaswijedoodzwijgen
deatraapjedoodtrappen
deawâdzjedoodschoppen
deawrameafbeulen
deawrotteafbeulen
debattearjedebatteren
debitearjedebiteren
deblokkearjedeblokkeren
debutearjedebuteren
dedusearjededuceren
deferearjedefereren (opdragen; overlaten aan)
defilearjedefileren
definiearjedefiniëren
deformearjedeformeren
degenerearjedegenereren
degradearjedegraderen
deidreamedagdromen
deiljetwisten
deisizze u (sjoch sizze)goedendag zeggen
deitekenjedagtekenen
dekke dekken
deklamearjedeclameren
deklarearjedeclareren
deklassearjedeklasseren
deklinearjedeclineren (achteruitgaan; afwijzen)
dekodearjedecoderen, ontsleutelen
dekolonisearjedekoloniseren
dekorearjedecoreren
dekretearjedecreteren
dekriminalisearjedecriminaliseren
delatearjedelateren (verklikken)
delbaarneafbranden, platbranden
delbêdzjekalmeren, sussen
delbine (sjoch bine)inbinden
delbjinneafboenen (van boven naar beneden)
delbliksemjeneersmijten (krachtig)
delbrâneafbranden
delbreidzjebreien (van boven naar beneden)
delbruieneersmijten (krachtig)
delbûgeneerbuigen
delbûkeneerbuigen, ontmoedigen, terneerslaan
delbûkjeneerbuigen, ontmoedigen, terneerslaan
deldonderjeneerdonderen, neersmijten
deldraaieneerdraaien
deldrage (sjoch drage)afhellen
deldrinke (sjoch drinke)opdrinken
deldriuwe (sjoch driuwe)langsdrijven
deldrukkeneerdrukken
deldûkeneerduiken
deldwaan (sjoch dwaan)neerdoen, neerlaten
deleazeneergutsen
deleazjeneergutsen
delegearjedelegeren
delfalle (sjoch falle)neervallen
delfarre (sjoch farre)neerdalen
delfeie (sjoch feie)vegen (van boven naar beneden)
delfladderjeneerfladderen
delflappeneerslaan
delflijeneervlijen
delflotsjeafvlotten
delflybjeneerspuwen
delflybkjeneerspuwen
delfytsefietsen (ergens heen of langs)
delgean (sjoch gean)achteruitgaan, afdalen, langsgaan
delglide (sjoch glide)neerglijden
delglûpegluipen (naar beneden)
delgoaieneergooien
delhakjeafhouwen
delhâlde (sjoch hâlde)omlaaghouden
delheakjelager haken
delheljeneerhalen
delhingje (sjoch hingje)neerhangen
delhompeneerstoten, vernederen
delhompjeneerstoten, vernederen
delhouweafhouwen
delhúzjeintrek nemen
deliberearjedelibereren
deljaan (sjoch jaan)bedaren
deljitte (sjoch jitte)neergieten
delkealjeneervallen
delkeileneergooien
delkeiljeneergooien
delkingeljeneersmijten
delkiperjeneerkieperen
delkjimmekammen (naar beneden)
delklappeneerklappen, neersmakken
delkletseneerkletsen (gooien of vallen)
delklitseneerkletsen (gooien of vallen)
delknibbeljeneerknielen
delknoffeljevallen (struikelen)
delkomme (sjoch komme)bezoeken, langskomen
delkûgeljeneergooien (krachtig)
delkwakkeneerkwakken, neerslaan
delkwatseneerkwakken
delkwitseneerspuwen
delkypjeneerzien
delliede (sjoch liede)downloaden
dellitte (sjoch litte)neerlaten
dellizze (sjoch lizze)neerleggen
dellûke (sjoch lûke)neertrekken
delmiterjeneergooien (krachtig)
delmjirkjeneergooien (onverschillig)
delnimme (sjoch nimme)wegnemen
delplakkeneerplakken
delplantsjeplanten
delploffeneerploffen
delplûnzjeneerplonzen
delpratekalmeren
delreagjevegen (van boven naar beneden)
delreineneerregenen
delride (sjoch ride)platwalsen
delrinne (sjoch rinne)afhellen, aflopen
delrôljeomlaag rollen
delroppe (sjoch roppe)naar beneden roepen
delrûgeljeneerdwarrelen
delrûtsenaar beneden rukken
delsaaieneerdalen (zwevend)
delsakjeafzakken, ineenzakken
delsetteneerzetten
delsiedzjeneerstrooien
delsigeneerzijgen
delsinke (sjoch sinke)neerzinken
delsipeljeneersijpelen
delsiperjeneersijpelen
delsitte u (sjoch sitte)neerzitten
delsjen (sjoch sjen)neerkijken, neerzien
delsjitte (sjoch sjitte)neerschieten
delskineneerschijnen
delskoweneerduwen, neerschuiven
delskriuwe (sjoch skriuwe)neerschrijven
delskrobjeschrobben (van boven naar beneden)
delskroeveneerschroeven
delskroevjeneerschroeven
delskutteafschutten
delslaan (sjoch slaan)neerslaan
delsmite (sjoch smite)neersmijten
delsoaleneergooien (krachtig)
delsompeneerploffen
delspieleafspoelen, afstromen
delspuieneerspuwen
delstekke (sjoch stekke)neersteken
delstjitte (sjoch stjitte)neerstoten
delstjoeresturen van een schip naar de lijkant
delstoarteneerstorten
delstompeneerstompen, neerstoten
delstreameneerstromen
delstrieljeneerstralen
delstrike (sjoch strike)neerstrijken
delstruieneerstrooien
delstrûpeneerstropen (bijv. mouwen)
deltelleneertellen
deltommeljeneertuimelen
deltraapjeneertrappen
deltriuwe (sjoch triuwe)neerdrukken, vernederen
deltropjeneerduwen
deltruzeljeneertuimelen
deltrûzeljeneertuimelen
deltsjen (sjoch tsjen)afdalen, neerdalen
deltwinge (sjoch twinge)onderdrukken
delwaaieneerwaaien
delwâdzjeneertrappen
demarkearjedemarkeren
demilitarisearjedemilitariseren
demintearjedementeren
demjeblussen (doven), dempen (van water)
demmeblussen (doven), dempen (van water)
demobilisearjedemobilisereb
demokratisearjedemocratiseren
demonstrearjedemonstereren
demontearjedemonteren
demoralisearjedemoraliseren
denasjonalisearjedenationaliseren
denaturalisearjedenaturaliseren
denaturearjedenatureren (ongeschikt maken voor consumptie)
deponearjedeponeren
deportearjedeporteren
deprimearjedeprimeren
deputearjeafvaardigen, deputeren
deregulearjedereguleren
derogearjeafbreuk doen, afwijken van een wettelijke bepaling
derop libjeklaplopen
deryn rinne (sjoch rinne)erin tuinen
desavûearjedesavoueren (wraken; niet erkennen)
desertearjedeserteren
desimearjedecimeren
desintralisearjedecentraliseren
desyllusjonearjedesillusioneren
desynfektearjedesinfecteren
desyntegrearjedesintegreren
desynvestearjedesinvesteren
detaillearjedetailleren
detasjearjedetacheren
detektearjedetecteren
determinearjedetermineren
detinearjedetineren
deuveljevastzetten met deuvels (houten pinnen)
devaluearjedevalueren
dichtsjedichten (poëzie)
dideldeintsjezwieren
dideljezwieren
dieledelen
dielnimme (sjoch nimme)deelnemen
dievjedieven (uitlopers van een plant verwijderen)
differinsjearjedifferentiëren
diftongearjeovergaan in een tweeklank
digerjeturen
diggeljein scherven vallen
digitalisearjedigitaliseren
dijegedijen
dikerjeturen
diktearjedicteren
dimjedimmen
dimmedimmen
dimpedempen
dinderjedenderen
dinedeinen, opzwellen
dinearjedineren
dipjedopen (bijv. koekje in thee)
diplomearjediplomeren
dippedopen (bijv. koekje in thee)
dirigearjedirigeren
diseljedieselen (doordraaien van een motor na uitzetten)
diskontearjedisconteren
diskriminearjediscrimineren
diskusjearjediscusiëren
diskwalifisearjediskwalificeren
dispensearjedispenseren
disponearjedisponeren
disputearjedisputeren
dissiplinearjedisciplineren
distansjearjedistantiëren
distillearjedistileren
distribuearjedistribueren
divergearjedivergeren
djipboarjediepboren
djipfrieze (sjoch frieze)diepvriezen
djiphakjediepspitten
djipjepeilen
djipploegjediepploegen
djipploeiediepploegen
djoeiedartelen, dekken (van dieren)
do-en-stowejijen en jouwen
doare (ek doarre) durven
doarkebeljebelletje trekken
doarmjedolen, dwalen
dobbeflagjezuiveren van een drenkput (bijv. weghalen van waterplanten)
dobbeljedobbelen
dobberjedobberen
dodzjedommelen, dutten
doedeljeneuriën
doekjebelizze (sjoch lizze)zakdoekje leggen
doelebedoelen, dolen (dwalen), mikken
doemjedoemen
doezeljedoezelen
dogedeugen
dogmatisearjedogmatiseren
dokkedokken (betalen)
dokterboartsjedokterje spelen
dokterjedokter zijn, dokteren (onder behandeling zijn)
dokterkeboartsjedokterje spelen
doktorearjepromoveren
dokumintearjedocumenteren
dolearjeafscheiden van een kerkgemeenschap, beklagen
dolledelven, rooien
dominearjedomineren
dominjedomino spelen
dominyharkjebeluisteren van een predikant (als lid van een hoorcommissie)
dominyhearrebeluisteren van een predikant (als lid van een hoorcommissie)
dominyspyljedomino spelen
domisiliearjedomiciliëren (kiezen als woonplaats)
dommenearjedomino spelen
dompedompelen, doven, duwen, maken van een dof geluid
dompeljedompelen
dompratedom praten
donderjedonderen
donderjeie (sjoch jeie)donderjagen
donearjedoneren
dongjemesten
dongjeie u (sjoch jeie)mest uitrijden
dongkroadzjekruien van mest over het land
dongmennemest over het land brengen
dongride u (sjoch ride)mest uitrijden
dongslypjemestslepen
donkerjedonker worden
dookjejij zeggen, tutoyeren
dookje-en-stookjejijen en jouwen
doopjedopen (in kerk)
doovjedempen (van licht; geluid)
dopedopen (in kerk)
dopjedoppen, pellen
dosearjedoceren, doseren
dossestuiteren
dotearjedoteren
dotterjedotteren
dôvjedempen (van licht; geluid), doven
doweduwen, jij zeggen, tutoyeren
dowemelke u (sjoch melke)duivenmelken, houden van duiven
downloadedownloaden
draaiedraaien
draaikjedraaien (onrustig zijn)
draakfleane u (sjoch fleane)vliegeren
draakjefleane (sjoch fleane)vliegeren
draakjeie u (sjoch jeie)vliegeren
draakoplitte u (sjoch litte)vliegeren
drafkjedraven
drage dragen
drainearjedraineren
draledralen
dramatisearjedramatiseren
drammeljedralen
drapearjedraperen
dravedraven, hollen, rennen
dreagjeafgieten, afromen
dreamedromen
dreechmealledroogmalen
drêgjedreggen
dressearjedresseren
dreunedreunen
dreuteljeaarzelen, dralen
dreveljedrevelen (dieper slaan; ponsen)
dribbeljedribbelen
driftkjesamendrijven
drigedreigen
drigemintsjedreigen
driigjedreigen, weifelen
drilledrillen
drinke drinken
drinkeljedoen verdrinken, staken van werk door regen
drinzedrenken, drinken
drinzgjedrenken, drinken
drinzjedrenken, drinken
dripkjedruipen, druppelen
drippedruipen, druppelen
dritekakken
dritsekakken, ontlasten, poepen
driuwe drijven
driuweljedrevelen (dieper slaan; ponsen)
driuwkeljedrijven
driuwkjedobberen, drijven
droechlizze (sjoch lizze)droogleggen
droechmelke u (sjoch melke)droogmelken
droechstokedroogstoken
droechswimme u (sjoch swimme)droogzwemmen
droegjedrogen
drôgjedralen, dromen, mijmeren
drompeljespringen met aaneengesloten benen
droppedroppen (spel om de weg terug te vinden; neerlaten uit een vliegtuig)
drosseontsnappen, vluchten
drûchfalle u (sjoch falle)droogvallen
drûchfrieze u (sjoch frieze)droogvriezen
drûchlizze u (sjoch lizze)droogleggen
drûchmealledroogmalen
drûchmeitsje u (sjoch meitsje)droogleggen
drûchmelke u (sjoch melke)droogmelken
drûchreitsje u (sjoch reitsje)droogvallen
drûchrinne u (sjoch rinne)drooglopen
drûchsettedroogzetten
drûchsiede (sjoch siede)droogkoken
drûchskearedroogscheren
drûchswimme (sjoch swimme)droogzwemmen
drûchwriuwe u (sjoch wriuwe)droogwrijven
drûgedrogen
drûgjedrogen
druiedrogen
drukkedrukken
drummedrummen
dûbeldtearedubbelvouwen
dûbeljeverdubbelen
dûbeltearedubbelvouwen
duchtsjeduchten, vrezen
duellearjeduelleren
dûkeduiken
dûkeljebuitelen, duikelen
dûkjebeuken, indeuken
duldzjedulden
dumpedumpen
dúnjedeinen, draven, duinen vormen, op elkaar rijden van tochtige koeien
dúnjeie u (sjoch jeie)op elkaar rijden van tochtige koeien, sneeuwduinen vormen
dûnkerjedonker worden
dûnsjedansen
duorjeduren
dupearjeduperen
duplisearjedupliceren
dûsedouchen
dústeaanstoten, porren
duveljerazen, tieren, vloeken
duveljeie u (sjoch jeie)donderjagen
dûzeljeduizelen
dwaan doen
dwaledwalen
dwarreljedwarrelen
dweiledweilen, slenteren
dweiljedweilen
dwelmjedwelmen (bedwelmd raken), slenteren
dwepedwepen
dwersbongeljedwarsbomen
dwersdriuwe (sjoch driuwe)dwarsdrijven (koppig zijn)
dwerseidzjedwarsbomen, dwarsdrijven (koppig zijn)
dwersfuotsjevoeten krom naar buiten zetten (maaivoeten)
dwersikkerjedwarsbomen
dwerskopjedwarsbomen
dwerslizze (sjoch lizze)dwarsliggen
dwerspoatsjevoeten krom naar buiten zetten (maaivoeten)
dwêsteblussen
dwestgjeblussen
dwestjeblussen
dwyljeijlen
dykferhurdzjeverharden van wegen
dykferswierjeverzwaren van dijken
dykjebedijken
dykopmeitsje u (sjoch meitsje)herstellen van dijken
dykskoujedijkschouwen
dylgjedelgen
dynjedeinen

Thús

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy't begjinne mei in D. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-side.

dekke - dekken

Unregelmjittich tiidwurd
ik dek
do dekst
hy dekt
wy dekke
ik duts (ek diek)
do dutst (ek diekst)
hy duts (ek diek)
wy dutsen (ek dieken)
ik haw dutsen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

doare (ek doarre) - durven

Unregelmjittich tiidwurd
ik doar
do doarst
hy doar (ek doart)
wy doare (ek doarre)
ik doarst
do doarst (ek doarste)
hy doarst
wy doarsten
ik haw doarst (ek doaren, doard)
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

drage - dragen

Unregelmjittich tiidwurd
ik draach
do draachst
hy draacht
wy drage
ik droech
do droechst
hy droech
wy droegen
ik haw droegen
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

drinke - drinken

Unregelmjittich tiidwurd
ik drink
do drinkst
hy drinkt
wy drinke
ik dronk
do dronkst
hy dronk
wy dronken
ik haw dronken
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

driuwe - drijven

Unregelmjittich tiidwurd
ik driuw
do driuwst
hy driuwt
wy driuwe
ik dreau
do dreaust
hy dreau
wy dreauwen (ek dreaune(n))
ik haw dreaun
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

dwaan - doen

Unregelmjittich tiidwurd
ik doch
do dochst
hy docht
wy dogge
ik die
do diest
hy die
wy dienen
ik haw dien
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús