Fryske tiidwurden begjinnend mei E

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

e-mailee-mailen
eachfernieleogen bederven
eachweidzjeaanschouwen (met plezier)
eageljeogen
eagjeogen, staren
ealgjebemerken, vermoeden
eameljeraaskallen, zaniken, zeuren
eandzjelammeren
eangjevrezen
earbiedigjeeerbiedingen
earjeeren
earmerkjeoormerken
earmoedzjeklagen
earmtakjelopend met ellebogen zwaaien
eartetellemuggenziften
eartsjeafgrazen
eartskifteuitzoeken
eartsoujezeven van erwten
easkjeeisen
eazjehozen, stortregenen
ebjeebben
effektuearjeeffectueren
effenjeeffenen
efterbliuwe (sjoch bliuwe)achterblijven
efterfolgjeachtervolgen
efterhâlde (sjoch hâlde)achterhouden
efterheljeachterhalen
efterkomme (sjoch komme)erachter komen, nazetten
efterlitte (sjoch litte)achterlaten
efterlizze (sjoch lizze)achterliggen
efterneiblaaietong uitsteken achter iemands rug om
efterneidraveachternarennen
efterneigean (sjoch gean)achternagaan
efterneikomme (sjoch komme)achternakomen
efterneikrûpeachternakruipen
efterneirinne (sjoch rinne)achternalopen
efterneiroppe (sjoch roppe)achternaroepen
efterneisettenazetten
efterneisitte (sjoch sitte)achternazitten
efterneisjen (sjoch sjen)achternakijken
efterneispringe (sjoch springe)achternaspringen
efterneistjoereachternasturen
efteroangean (sjoch gean)achternagaan
efteroankomme (sjoch komme)achteraankomen, achterblijven (geestelijk)
efteroanrinne (sjoch rinne)achteraanlopen
efteroerbûgeachteroverbuigen
efteroerfalle (sjoch falle)achterovervallen
efteroerslaan (sjoch slaan)achteroverslaan
efteroertommeljeachterovertuimelen
efteromsjen (sjoch sjen)achteromkijken
efteropkomme (sjoch komme)achteropkomen
efteropreitsje (sjoch reitsje)achteropraken
efterreitsje (sjoch reitsje)achterraken
efterride (sjoch ride)achteraan rijden
efterrinne (sjoch rinne)achterlopen
eftersitte (sjoch sitte)achternazitten, vervolgen
efterstean (sjoch stean)achterstaan
efterstelleachterstellen
efterútbiddevloeken
efterútbuorkjeachteruitboeren, achteruitgaan
efterútgean (sjoch gean)achteruitgaan
efterúthâlde (sjoch hâlde)achterhouden, verzwijgen
efterútride (sjoch ride)achteruitrijden
efterútrinne (sjoch rinne)achteruitlopen
efterútsetteachteruitzetten
efterútsjen (sjoch sjen)achteruitkijken
efterútsjitte u (sjoch sjitte)achteruitdeinzen
efterútstean (sjoch stean)achterstaan
efterútstelleachterstellen
efterynkomme (sjoch komme)achteropkomen, inhalen
efterynrinne (sjoch rinne)achteroplopen
egalisearjeeffenen, egaliseren
eidzjeeggen
eigenjetoe-eigenen, vorderen (opeisen)
eigenoanrêde (sjoch rêde)vervaardigen (zelf)
einevorderen (vooruitgaan)
einemelke u (sjoch melke)houden van eenden
einigjeeindigen
ejakulearjeejaculeren
ekartearjeecarteren (verwijderen)
eksaminearjeexamineren
eksekutearjeexecuteren
eksellearjeexcelleren
ekserpearjeexcerperen
eksersearjeexerceren
ekskommunisearjeexcommuniceren
ekskusearjeexcuseren
ekspediearjeexpediëren
eksperimintearjeexperimenteren
ekspirearjeexpireren
eksplisaerjeexpliceren
eksplisitearjeexpliciteren
eksplodearjeexploderen
eksploitearjeexploiteren
eksplorearjeexploreren
eksportearjeexporteren
eksposearjeexposeren
eksterminearjeextermineren (uitroeien; verdelgen)
ekstrahearjeextraheren
ekstrapolearjeextrapoleren
elektrifisearjeelektrificeren
elektrokutearjeelektrocuteren
elektrolysearjeelektrolyseren
elidearjeelideren (weglaten)
eliminearjeelimineren
emaljearjeemailleren
emansipearjeemanciperen
emigrearjeemigreren
emittearjeemitteren
emulgearjeemulgeren
endossearjeendosseren
enervearjeenerveren
engazjerjeengageren
enketearjeenquêteren
enluminearjeenlumineren (toevoegen van kleuren)
ensenearjeensceneren
ensilearjeensileren
entamearjeentameren
entûsjasmearjeenthousiasmeren
epilearjeepileren
erbarmjeerbarmen
ergerjeergeren, opmerken
ergjeopmerken
erkenneerkennen
erodearjeeroderen
erveerven
ervjeerven
eskalearjeescaleren
eskortearjeescorteren
etalearjeetaleren
etikettearjeetiketteren
etseetsen
etymologisearjeetymologiseren
evakuearjeevacueren
evaluearjeevalueren
evangelisearjeevangeliseren
evoluearjeevolueren
ezeljezwoegen

Thús