Fryske tiidwurden begjinnend mei F

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

faazjefluisteren
fabrisearjefabriceren
fabrykjefabriceren, prutsen
faksearjeforceren, sarren
faksimilearjefaxen
faksinearjevaccineren
fakturearjefactureren
fâldzjevouwen
falefalen
falidearjevalideren
falle vallen
famjevrijen
fan 'e rinten libjerentenieren
fange vangen
fantasearjefantaseren
fanwegenkomme (sjoch komme)optreden (van gezag)
fariearjeafwisselen, variëren
farkjevaren
farre varen
farwolwinskevaarwelwensen
fasearjefaseren
fasettearjefacetteren (slijpen van facetten)
fasilitearjefaciliteren
fassinearjefascineren
fatsoenearjefatsoeneren
feantsjevervenen (veen worden)
fearjeveren
fearkebaljebadmintonnen
fearnjevierendelen
fechtevechten
fechtsjevechten
feeberêde (sjoch rêde)verzorgen van vee
feestfierefeestvieren
feesthâlde u (sjoch hâlde)feestvieren
feestjefeesten
fegevegen
fegeljevastbinden
fegetearjevegeteren
feie vegen
feilichstelleveiligstellen
feiljefalen, paren, veilen
feintsjejeie (sjoch jeie)flirten
felgjeploegen
felisitearjefeliciteren
feljebedriegen, foppen, verschalken
feminisearjefeminiseren
fentilearjeventileren
ferabbekaatsjeverliezen van geld met procederen
ferachtsjeverachten
feraffrontearjebeledigen
ferâldereverouderen
ferâlderjeverouderen
ferâldzjeverouderen
feralgemienisearjeveralgemenen
feralgemienjeveralgemenen
ferankerjeverankeren
ferantwurdzjeverantwoorden
ferarbeidzjeoverspannen (te veel werken), verwerken
ferassurearjeverzekeren
feravensearjebewegen
feravesearjebewegen
ferbaarnebranden, verbranden
ferbabbeljeverbabbelen
ferbaggeljevervenen (veen worden)
ferbakerjekoesteren, vertroetelen
ferbakkeverbakken
ferbalisearjeverbaliseren
ferbaljeverstoren
ferbanneverbannen
ferbargjevermorsen
ferbarreverbeuren
ferbasterjeverbasteren
ferbazeverbazen
ferbealgjeafwerken, overwerken (lichamelijk)
ferbêdzjeverbedden (van bed wisselen)
ferbeeldeverbeelden
ferbeeldzjeverbeelden
ferbefrachtsjevervrachten
ferbekjeoververtellen
ferbergje (sjoch bergje)verbergen, verhullen
ferbetterjeverbeteren
ferbeuleafbeulen, overwerken (lichamelijk)
ferbeuneoverwerken (lichamelijk)
ferbiddeoverhalen door te bidden of smeken
ferbiede (sjoch biede)verbieden
ferbiidzjeverwachten
ferbine (sjoch bine)verbinden, zwachtelen
ferbite (sjoch bite)verbijten
ferbjusterjemisleiden, verbijsteren
ferblaaieoverbabbelen
ferbliede (sjoch bliede)doodbloeden
ferbliidzjeverblijden
ferblikjeverbleken
ferblikkeverbleken
ferblineverblinden
ferbliuwe (sjoch bliuwe)verblijven
ferblomjeverbloemen
ferblomkjeverbloemen
ferblommeverbloemen
ferblynjeverblinden
ferbodzjeoverwerken (lichamelijk)
ferboelguodzjeveilen
ferboemeljeverboemelen
ferbouweverbouwen
ferbrâneverbranden
ferbrasjeverbrassen
ferbreedzjeverbreden
ferbreidzjeverbreien
ferbrekke (sjoch brekke)verbreken
ferbriede (sjoch briede)bederven door overmatig braden
ferbringe (sjoch bringe)verplaatsen
ferbrizeljeverbrijzelen
ferbroazeljeverbrokkelen
ferbroddeljeverbroddelen
ferbroeieblootstellen aan te veel warmte
ferbrokkeljeverbrokkelen
ferbruieverbruien
ferbrûkeverbruiken
ferbûgeverbuigen, vervoegen
ferbûgjeverbuigen, vervoegen
ferbûkjeterneerslaan
ferbûtsjeverruilen
ferbyldeverbeelden
ferbyldzjeverbeelden
ferdaagjeuitstellen, verdagen
ferdampeverdampen
ferdedigjeverdedigen
ferdekke (sjoch dekke)verbergen, vervangen van dakbedekking
ferdeleverdelen
ferdideldeintsjeverspillen
ferdideljeverlummelen
ferdieleverdelen
ferdierlikjeverdierlijken
ferdigenjeverdedigen
ferdiggeljein scherven vallen, verkwisten
ferdijevertikken, weigeren
ferdingeljeverkwisten
ferdiskontearjeverdisconteren
ferdistruwearjeslopen, vernielen
ferdivedearjevermaken (amuseren)
ferdizenjevervagen
ferdjerre verderven
ferdjipjeverdiepen
ferdobbeljeverdobbelen
ferdodzjeversuffen
ferdokterjeverdokteren (uitgeven aan dokters en medicijnen)
ferdomjeverdoemen
ferdommeverdoemen
ferdommenearjebederven
ferdonderjeverknoeien
ferdonderjeie (sjoch jeie)verknoeien
ferdouweverdragen, verkroppen
ferdôvjeverdoven
ferdowedrinke (sjoch drinke)bederven, vergaan
ferdraaieverdraaien
ferdrage (sjoch drage)verdragen
ferdrifkjeverdrijven
ferdrinke (sjoch drinke)verdrinken
ferdrinzeverdrinken laten
ferdrinzgjeverdrinken laten
ferdrinzjeverdrinken laten
ferdriuwe (sjoch driuwe)verdrijven
ferdroegjeverdrogen
ferdrôgjeverdromen
ferdrûgeverdrogen
ferdrûgjeverdrogen
ferdrukkeverdrukken
ferdûbeljeverdubbelen
ferdûbellûdzjeovergaan in een tweeklank
ferdúdlikjeverduidelijken
ferduorjedulden, overleven, verduren
ferduorsumjeverduurzamen
ferdútseverklaren
ferdútskjeverklaren
ferdwaan (sjoch dwaan)verdoen
ferdwaleverdwalen
ferdwine verdwijnen
ferdylgjeverdelgen
ferealjeveredelen, verliefd raken
ferearjevereren
ferearmjeverarmen, verbleken
ferearmoedzjeverarmen
fereaskjevereisen, vorderen
fereffenjevereffenen
ferefterjeachteruitgaan (slechter worden)
ferekerjeindelen in akkers
ferervevererven
ferervjevererven
ferfalle (sjoch falle)vervallen
ferfange (sjoch fange)vervangen
ferfarre (sjoch farre)verhuizen
ferfarskjeverversen
ferfeanjevervenen (veen worden)
ferfeantsjevervenen (veen worden)
ferfearjeververen (ruien)
ferfeestjefeestvieren tot je erbij neervalt
ferfelevervelen
ferfeljevervellen
ferfetsjehervatten
ferfierevervoeren
ferfijeverfoeien
ferfilmjeverfilmen
ferfiterjeverkwisten
ferfiterknotsjeverkwisten
ferfjurjevervuren (aantasten van hout)
ferflakjevervlakken
ferflaujeverflauwen
ferfleane (sjoch fleane)vervliegen
ferflechtigjevervluchtigen
ferfloeievervloeien
ferflokkevervloeken
ferfluorjevernieuwen van vloer of straat
ferfoar rinne (sjoch rinne)erin tuinen
ferfoarkjevorken (met vork verplaatsen)
ferfoarlikjevervroegen
ferfoarmjevervormen
ferfodzjeverfrommelen
ferfoegjevervoegen (tot iemand wenden)
ferfolgjevervolgen, verwezenlijken
ferfoljevervullen
ferfrette (sjoch frette)aanvreten
ferfrieze (sjoch frieze)bederven door vriezen
ferfrisjeverfrissen
ferfriskjeverfrissen
ferfrisseverfrissen
ferfrisseljevervlechten
ferfrjemdzjevervreemden
ferfrommeljeverfrommelen
ferfryskjeverfriesen (tot het Fries overgaan)
ferfuorjevervoederen (te veel voederen)
ferfynjeverfijnen
ferfyskjeverklappen, verklikken
ferfytseverkeerd fietsen
fergaljevergallen
fergaloppearjevergalopperen
fergapjevergapen
fergarjeopsparen, vergaren
fergasjevergassen
fergassevergassen
fergean (sjoch gean)vergaan
fergearjeopsparen, vergaderen, vergaren
fergeiebespotten, uitjouwen
fergelykjevergelijken
fergêstjevergisten
fergestjevergisten
fergieljevergelen
fergiftigjevergiftigen
fergjeeisen, vergen
ferglide (sjoch glide)verglijden
ferglimjeverliezen van glans (vergaan)
ferglimme u (sjoch glimme)verliezen van glans (vergaan)
ferglydzjeverglijden
fergnisjetooien, versieren
fergnissetooien, versieren
fergoadzjeverafgoden
fergoaievergooien
fergoedzjevergoeden
fergokkevergokken
fergriemeverbrassen, verknallen, verkwisten, verspillen
fergrienjevergroenen
fergriizjevergrijzen
fergrineverkniezen, wegkwijnen
fergripe (sjoch gripe)vergrijpen
fergroeievergroeien
fergroomjeverchromen
fergrutsjevergroten
fergrúzjevergruizelen
fergûcheljemisleiden
ferguldzjevergulden
fergunnebenijden, misgunnen
ferguodlikjevergoelijken
ferhaastigjeverhaasten
ferhaastjeverhaasten
ferhakstikjebespreken, geschikt maken, in orde brengen
ferhakstukjebespreken, geschikt maken, in orde brengen
ferhâlde (sjoch hâlde)verhouden
ferhandeljebespreken, verhandelen
ferhanneljebespreken, verhandelen
ferhânseljeverkwanselen
ferhantsjedoor de handen laten gaan van touw
ferharjeverkleumen
ferhaspeljeverhaspelen
ferhastigjebespoedigen
ferhastjebespoedigen
ferhavenjehavenen (beschadigen)
ferheakjevasthaken op een andere plaats
ferheareverhoren
ferhearlikjeverheerlijken
ferhearreverhoren
ferheegjeverhogen
ferheeljeverbergen, verhelen
ferheffetrots zijn, verheffen
ferheisterebederven
ferheisterjebederven
ferhelderjeverhelderen
ferheljeverplaatsen van een schip (verhalen)
ferhelpe (sjoch helpe)verhelpen
ferheuveljeverschrikken
ferhiereverhuren
ferhierjeverharen
ferhimmeljegoedpraten
ferhinderjebeletten, verhinderen
ferhingje (sjoch hingje)verhangen
ferhiperjeverkleumen
ferhippeverkleumen, vertikken, weigeren
ferhoasjebederven, verknoeien
ferhoasseljebederven, verknoeien
ferhoedzjeverhoeden
ferhollânskjeverhollandsen (veranderen; vertalen)
ferhongerjeverhongeren
ferhûddûkjeonderdrukken
ferhûdzjevervellen
ferhûgjeverheugen
ferhúgjeverheugen
ferhunehonen, verguizen
ferhûneloartsjeten onder gaan, verongelukken
ferhúnjebespotten, verguizen
ferhûntheiein de war schoppen
ferhuorkjeverhoeren
ferhurddraveverkwisten bij wedrennen
ferhurdride u (sjoch ride)verrijden (om een prijs schaatsen bij een wedstrijd)
ferhurdzjeverharden, verstokken
ferhúshimmeljeoverwerkt raken door de schoonmaak
ferhutseljeopschudden, verzitten
ferhúzjeverhuizen
ferhynstjebederven van land door te veel beweiding
ferhypoteekjeverhypothekeren
ferhypteekjeverhypothekeren
ferienigjeverenigen (ook verbroederen)
ferienjeverenigen (ook verbroederen)
ferienlikjevereenzamen
feriensumjevereenzamen
feriezeovereten
feriezjeovereten
ferifiearjeverifiëren
ferite u (sjoch ite)opeten, overeten, uitgeven aan eten
ferivigjevereeuwigen
ferjaan (sjoch jaan)vergeven
ferjeie (sjoch jeie)verjagen
ferjetterjeafpeigeren
ferjierjeverjaren (ook verlopen)
ferjilde (sjoch jilde)vergelden
ferjitte vergeten
ferjitterjeafpeigeren
ferjongeverjongen, vernieuwen
ferkâldzjeverkoelen, verkouden worden
ferkalkjeverkalken
ferkankerjeverkankeren
ferkarkjevervoeren met een kar
ferkasjeverkassen
ferkasseoverbluffen
ferkatseoverbluffen
ferkattemolkjebederven, verknoeien
ferkaveljeverkavelen
ferkeapje (sjoch keapje)verkopen
ferkeareverkeren
ferkeatseverkaatsen
ferkenneverkennen
ferketterjeverketteren
ferkettermintsjevervloeken
ferkieze (sjoch kieze)verkiezen
ferkjeldzjeziek worden van kou
ferklaaieverkleden
ferklamjekramp krijgen
ferklapbosseverbrassen
ferklapbusseverbrassen
ferklappeverklappen
ferklasjelaten overgaan (school)
ferklasselaten overgaan (school)
ferklearjeverklaren
ferkleie u (sjoch kleie)aanklagen
ferkletseverkletsen
ferkleureverkleuren
ferkleurjeverkleuren
ferkliemeverknoeien
ferklikkeverklikken
ferklinke u (sjoch klinke)versterven van geluid
ferkloffeverstuiken, verzwikken
ferklomjeverkleumen
ferklosseverstuiken, vertimmeren, verzwikken
ferklûmjeverkleumen
ferkniezewegkwijnen
ferknikkeverkwisten, weigeren
ferknipe (sjoch knipe)stukknijpen
ferknippeverknippen
ferknoeieverknoeien
ferknoffeljebederven (van de sfeer), verstuiken, verzwikken
ferknotsjeaaneenknopen
ferknûkeljeverkreukelen
ferknûkerjeverkreukelen
ferknûkjeverkreukelen
ferknûzestukknijpen
ferkoaitsje u (sjoch koaitsje)verkoken
ferkoaljeverkolen
ferkoarteverkorten
ferkoartsjeverkorten
ferkôkjeverkoken
ferkomme u (sjoch komme)bederven, omkomen
ferkommerjeverkommeren
ferkrantsjerondvertellen
ferkrêftsjeverkrachten
ferkrije (sjoch krije)verkrijgen
ferkringe (sjoch kringe)verdringen
ferkroadzjeverhuizen
ferkrommeljeverkruimelen
ferkropjeverkroppen
ferkrotsjeverkrotten
ferkrûpewegkruipen
ferkundigjeverkondigen
ferkuoljeverkoelen
ferkwânseljeverkwanselen, verruilen
ferkwikkeverkwikken
ferkwinewegkwijnen
ferkwistjeverkwisten
ferladeoverladen, verladen
ferlakkebeetnemen, verlakken
ferlamjeverlammen
ferlangjebegeren, verlangen, verlengen
ferlânjeverlanden (tot land maken)
ferlaskjeverdunnen
ferlatsjeverplaatsen van daklatten, vervangen van daklatten
ferleagenjeverloochenen
ferleanjeuitbetalen aan loon, verlonen
ferleareverleren
ferleegjeverlagen
ferleskjeverdunnen
ferlet hawwe (fan) (sjoch hawwe)behoeven (nodig hebben)
ferletsjeverhinderen
ferletteverhinderen
ferleugenjeverloochenen
ferlibjeoverleven
ferlichteverlichten (minder zwaar maken)
ferlichtsjeverlichten (minder zwaar maken)
ferliderjeversukkelen
ferliede (sjoch liede)misleiden, verleiden
ferlieneverlenen
ferlieze verliezen
ferligevoorliegen
ferlijete gronde gaan, verzwakken
ferlikenjevergelijken
ferlingeverlengen
ferlingjeverlengen
ferlitte (sjoch litte)verlaten
ferlizze (sjoch lizze)verleggen, verliggen
ferljochtsjeverhelderen, verlichten
ferloaikjeverluieren
ferloaiterjeverluieren
ferloegjeverstapelen
ferloeieverstapelen
ferloftigjeeen luchtje scheppen, verluchtigen
ferlokjeverlokken
ferlosboartsjetikkertje met verlos-spelen
ferlosseverlossen
ferlotsjeverloten
ferloveverloven
ferluchtsjeluchten
ferluftigjeeen luchtje scheppen, verluchtigen
ferluiterjeverluieren
ferlûke (sjoch lûke)vertrekken
ferlulleverlullen
ferlustigjeverlustigen
ferlykjeegaliseren, vergelijken
ferlytsjeverkleinen
fermalefoppen, overhalen (bepraten), verkwisten
fermâlkjeverkwisten
fermanjemoed vatten, vermannen
fermannichfâldigjevermenigvuldigen
fermaskjeverkwisten
fermasterjeverdokteren
fermeagerjevermageren
fermealevermalen
fermeallevermalen
fermearderjevermeerderen
fermeitsje (sjoch meitsje)vermaken (amuseren; anders maken)
fermeldevermelden
fermelke u (sjoch melke)vermelken
fermieljemelken van een koe verminderen
ferminderjeverminderen
ferminge (sjoch minge)vermengen
fermintearjefermenteren
fermjirkjeverrekken (van de kou)
fermjoksjeverkwisten, vermengen
fermjuksjeverkwisten
fermoaikjemooier maken, verbloemen
fermoanjevermanen
fermoardzjevermoorden
fermoarzeljevermorzelen
fermoasjemuf worden
fermodderjevervuilen
fermoedsoeneverzoenen
fermoedsoenjeverzoenen
fermoedzjevermoeden
fermoffeljewegmoffelen
fermôgeljevermolmen
fermôgjevermolmen
fermomjevermommen
fermotsjeverspillen
fermuozjevermorsen
fermurvjeoverhalen, vermurwen
fermûzjedoor muizen vernield worden
fermynjete hoog bieden (bij mijnen)
fermytsjevermijten (bederven door mijt)
fernaaievernaaien (verkeerd naaien)
fernacheljevernachelen
fernachtsjeovernachten
fernaujevernauwen
ferneamevernoemen
ferneareverdragen
ferneatigjevernietigen
fernederjevernederen
ferneiljevernagelen
ferneukebedriegen, verneuken
ferneuljeverkwisten
ferneveljevernevelen
fernielevernielen
fernijevernieuwen, waarschuwen
fernikkeljevernikkelen
fernimme (sjoch nimme)vernemen
fernoegjevermaken (amuseren), voldoen (betalen)
fernoeievermaken (amuseren), voldoen (betalen)
fernoflikjeveraangenamen
fernuverjeverbazen
feroardieleveroordelen
feroardieljeveroordelen
feroarjeveranderen
feroarsaakjeveroorzaken
feroatmoedigjeverootmoedigen (nederig gedragen)
feroverjeveroveren
ferpachtsjeverpachten
ferpakkeverpakken
ferpangeljeverkwanselen
ferpânjeverpanden
ferpankoekbakkeverkwisten
ferpankoekjeverspillen
ferpartjeverdelen
ferpartsjeverdelen
ferpatseverpatsen
ferpegeljemeten van kleine hoeveelheden
ferpesteverpesten, verstieren, verzieken
ferpestjeverpesten, verstieren, verzieken
ferpieleverkwisten
ferpikeljeverkleumen, verpekelen
ferpimpeljeverpimpelen
ferpingeljeverkwanselen
ferplakkeverplaatsen
ferplantsjeverplanten
ferpleatseverplaatsen
ferpleegjeverplegen
ferpletsjeverpletten
ferpletterjeverpletteren
ferplichteverplichten
ferplichtsjeverplichten
ferpoazjeverpozen
ferpoepeljeverbrassen
ferpoffeweigeren
ferpopjeverpoppen, verwennen
ferpopkjeverpoppen, verwennen
ferpotsjeverpotten
ferprateverpraten
ferpûdeljeverbroddelen
ferpûstpelskjeverkwisten
ferpypkjeoproken met een pijp
ferraneomsmelten
ferraskjebetrappen, verrassen
ferrassebetrappen, verrassen
ferrêdzjescheuren door droogte, verdrogen
ferreineverregenen
ferreizgjeverreizen
ferrekke (sjoch rekke)verrekken
ferrekkenjeverrekenen
ferreppeverroeren
ferride u (sjoch ride)verrijden
ferriede (sjoch riede)verraden
ferrifeljebedriegen, foppen, verschalken
ferrikjebederven door rook
ferrinkelroaieverboemelen
ferrinne (sjoch rinne)verlopen
ferrinnewearjevernielen, verwaarlozen
ferrjochtsjeverrichten
ferroastjeverroesten
ferroereverroeren
ferromjeopluchten, verruimen
ferrosseverkwanselen, verruilen
ferrotsjeverrotten
ferruiljeverruilen
ferrustkjeverroesten
ferrykjebederven door rook, verrijken
fersaakjeverzaken
fersaggerynjebezwijken door chagrijn
fersakeverzaken
fersakjeverzakken
fersâltsjeverzouten
fersammeljeverzamelen
fersânjeverzanden
ferseagjeverzagen
fersêdzjeverzadigen
fersêftsjeverzachten
fersegeljeverzegelen
fersekerjeverzekeren
fersekjein andere zakken doen
fersetteverzetten
fersideboartsjeverstoppertje spelen
fersidebringe (sjoch bringe)verstoppen
fersidehâlde u (sjoch hâlde)apart houden, verborgen houden
fersidekrûpenaar bed gaan, wegkruipen
fersideplakboartsjeverstoppertje spelen
fersiede u (sjoch siede)verkoken
fersiedzjeuitzaaien
fersiereversieren
fersierjeversieren
fersigedroog worden door uitdruipen
fersigeljeverzegelen
fersiigjedroog worden door uitdruipen
fersikerjeverzekeren
fersileverzeilen
fersiljeverkwisten, verstrooien
fersinke u (sjoch sinke)verzinken
fersinnevergissen
fersitte u (sjoch sitte)verzitten, voorbij laten gaan
fersizze u (sjoch sizze)toezeggen
fersjen (sjoch sjen)verkijken
fersjitte (sjoch sjitte)verschieten
fersjonge u (sjoch sjonge)uitloven van een zangprijs, verzingen (verkeerd zingen)
fersjouweversjouwen
ferskaaieverbasteren, verschuiven
ferskaffeverschaffen
ferskeleverschillen
ferskelle u (sjoch skelle)uitschelden
ferskerpjeverscherpen
ferskeukeverschikken
ferskiede u (sjoch skiede)sterven, verscheiden
ferskierjevervalen
ferskikkeverschikken
ferskilleverschillen
ferskimmeljeverschimmelen
ferskineverkleuren, verschijnen
ferskite (sjoch skite)verkwisten
ferskjinjeverschonen
ferskodzjeopschudden
ferskoppeverschoppen
ferskoweverschuiven
ferskraaljeverschralen
ferskreppeoverwerken (lichamelijk)
ferskrikke (sjoch skrikke)verschrikken
ferskriuwe (sjoch skriuwe)verschrijven
ferskroeieverschroeien, verzengen
ferskrokjeuitdrogen
ferskrompeljeverschrompelen
ferskronfeljeverschrompelen
ferskûlboartsjeverstoppertje spelen
ferskûleboartsjeverstoppertje spelen
ferskûljeverschuilen
ferskuorreverscheuren
ferslaan (sjoch slaan)verslaan
ferslaavjeverslaven
ferslachtsjeafslachten
ferslampampjeverlummelen, verslampampen
fersleaukjeveronachtzamen
fersleiferjeverkwanselen, verruilen
ferslepeverslepen
fersliepe (sjoch sliepe)verslapen
ferslimjeverergeren
ferslineverslinden
ferslingerjeverslingeren
ferslite (sjoch slite)verslijten
fersloereversloffen, verwaarlozen
ferslofjeversloffen
ferslokkeverslikken
ferslopjeverslappen
ferslykjedichtslibben
fersmaadzjeversmaden
fersmachtsjeversmachten
fersmeieversmeden
fersmeljeversmallen
fersmelte (sjoch smelte)versmelten
fersmite u (sjoch smite)aborteren, afwijzen, wegsmijten
fersmoareversmoren
fersmoargjevervuilen
fersmoarkjevervuilen
fersmokeverroken
fersnakkeverspreken
fersnappeverspreken
fersnije u (sjoch snije)versnijden
fersnipeljeversnipperen
fersnobjeversnoepen
fersnústerjevervuilen, verwaarlozen
fersoaljeverzolen
fersoargjeverzorgen
fersoarjeverdampen, verdorren, verdrogen
fersoberjeversoberen
fersoeneverzoenen
fersoenjeverzoenen
fersomjeverzuimen
ferspanneveranderen van spanning
ferspeldzjeverspelden (anders spelden)
ferspielewegspoelen
ferspijeverachten
ferspikerjeverspijkeren
fersplinterjeversplinteren
ferspoarebesteden aan reizen per trein
ferspranteljevertakken
fersprekke (sjoch sprekke)verspreken
ferspriede (sjoch spriede)verspreiden
ferspringe (sjoch springe)verspringen
ferspuieverachten
ferspyljeverbeuren, verspelen
ferstâleverstellen (van kleding)
ferstâljeverplaatsen naar een andere stal, verstellen (van kleding)
ferstappeverstappen
ferstean (sjoch stean)verstaan
ferstedskjeverstedelijken
ferstekke u (sjoch stekke)versteken (anders steken), verstoppen
ferstelleverstellen
fersterkjeversterken
fersteureverstoren
fersteurjeverstoren
ferstevigjeverstevigen
ferstienjeverstenen
ferstiivjeverstijven
ferstikkeverstikken
ferstiljeverstillen
ferstjerre (sjoch stjerre)overlijden
ferstjitte (sjoch stjitte)verstoten
ferstjoereversturen
ferstjurjestollen
ferstoarmjevernield worden door storm
ferstokeverstoken
ferstomjeverstommen
ferstompeverstompen, verstoten
ferstompjestomp maken, versuffen
ferstopjeverstoppen, wegbergen
ferstoveverkoken
ferstoweverstuiven
ferstrekkeverstrekken
ferstrike (sjoch strike)verstrijken
ferstrikjeverstrikken
ferstruieverstrooien
ferstrûpeverkleden
ferstûkjeverstuiken
fersulverjeverzilveren
fersuorjeverzuren
fersûpeverzuipen
fersuterjeverslonzen, verwaarlozen
ferswakjeverzwakken
ferswarreoverbluffen
ferswetseoverbluffen
fersweveverdwijnen
ferswierjeverzwaren
ferswietsjeveraangenamen
ferswijeverzwijgen
ferswikkeverzwikken
ferswine (sjoch swine)verdwijnen
ferswolgjeverzwelgen
fersykje (sjoch sykje)verzoeken
fertaastemistasten, vergrijpen
fertakjevertakken
fertaleverklaren, vertalen
fertarreverteren
ferteisterjebeschadigen
fertellevertellen
ferteuteljeverklappen
ferteutsjeverklappen
ferticheljeafzanden
fertiezeverwarren
fertiezjeverwarren
fertiigjeoverlijden, wegkwijnen
fertiizjeverwarren
fertijeontijdig kalveren
fertillevertillen
fertimmerjevertimmeren
fertinjeverdunnen, vertinnen
fertinke (sjoch tinke)verdenken
fertizeverwarren
fertjirmjewegkwijnen
fertoaljeverflensen, verleppen
fertoarjeverdorren
fertoarkjeomkomen, verspreid worden, verworden
fertoarstgjeomkomen van dorst, verdorsten
fertoarstjeomkomen van dorst, verdorsten
fertoevjevertoeven
fertoffeljeonderdrukken
fertôgjeverslepen, wegslepen
fertokjeverleiden
fertolkjevertolken
fertoskjewisselen van tanden
fertraagjevertragen
fertraapjevertrappen
fertreastgjevertroosten
fertreastjevertroosten
fertrêdzjevertreden
fertrekke (sjoch trekke)vertrekken
fertribeljeverspelen
fertrijedûbeljeverdriedubbelen
fertriuwe u (sjoch triuwe)afschaffen, verstoten, wegduwen
fertrouwevertrouwen
fertsjen (sjoch tsjen)vertrekken
fertsjinjeverdienen
fertsjinwurdigjevertegenwoordigen
fertsjokjedikker worden
fertsjusterjeverduisteren
fertsjustermoanjeverdonkeremanen
fertsjutskjemeedelen, verduidelijken, verklaren
fertutearzjeomkomen, verworden
fertwifeljevertwijfelen
fertwirjewegdwarrelen
fertwjirjewegdwarrelen
ferûnderstelleveronderstellen
ferûngelokjeverongelukken
ferûngelykjeverongelijken
ferûngemakjeverongelukken
ferûnsuverjeverontreinigen
ferûntskuldigjeverontschuldigen
fervjeschilderen, verven
ferwaaieverwaaien
ferwaakse (sjoch waakse)vergroeien
ferwaarjeverweren
ferwaarleazgjeverwaarlozen
ferwaarloazgjeverwaarlozen
ferwaarmjeverwarmen
ferwâdzjevertrappen
ferwarreverwarren
ferwaskje u (sjoch waskje)verwassen
ferwedzjeverwedden
ferweevjeverweven
ferwegebewegen
ferweidzjeverweiden
ferwerpe (sjoch werpe)verwerpen
ferwetterjeverwateren
ferwêzentlikjeverwezenlijken
ferwiderjeverwijderen, weghalen
ferwierjeverweren
ferwiidzjeverwijden
ferwijedoemen, verdoemen
ferwikseljeverwisselen
ferwineverbinden
ferwinskeverwensen
ferwinskjeverwensen
ferwisjebevestigen
ferwiskjeuitwissen
ferwissigjeovertuigen
ferwite (sjoch wite)verwijten
ferwittigjeverwittigen
ferwizeverwijzen
ferwoasteverwoesten
ferwoastgjeverwoesten
ferwoestjeverwoesten
ferwolkomjeverwelkomen
ferwonderjeverwonderen
ferwrâldskjeverwereldlijken
ferwringe u (sjoch wringe)verwringen
ferwrottekapot werken
ferwûnderjeverwonderen
ferwûnjeverwonden
ferwurde (sjoch wurde)verworden
ferwurdzjeverwoorden
ferwurkjeverwerken
ferwylderjeverwilderen
ferwyldjeie (sjoch jeie)verboemelen
ferwylgjeverwelken
ferwylkjeverwelken
ferwynderjeverwaaien
feryljevereelten
fêstbine (sjoch bine)vastbinden
fêstbite (sjoch bite)vastbijten
fêstdraaievastdraaien
fêstdwaan (sjoch dwaan)vastdoen
fêstfiterjevastsnoeren (van veters)
fêstfrieze (sjoch frieze)vastvriezen
fêstgripe (sjoch gripe)vastgrijpen
fêstgroeievastgroeien
fêsthâlde (sjoch hâlde)vasthouden
fêstheakjevasthaken
festigjevestigen
fêstigjevestigen
festjevasten
fêstjevasten
fêstkeppeljevastkoppelen
fêstklamjevastklampen, vastklemmen
fêstklammevastklampen, vastklemmen
fêstklammerjevastklampen, vastklemmen
fêstklampevastklampen, vastklemmen
fêstklampjevastklampen, vastklemmen
fêstknipe (sjoch knipe)vastknijpen
fêstknoopjevastknopen
fêstknopevastknopen
fêstknotsjevastknopen
fêstlizze (sjoch lizze)vastleggen, vastliggen
fêstmeitsje (sjoch meitsje)bevestigen (vastmaken)
fêstneiljevastnagelen
fêstnytsjevastnieten
fêstplakkevastkleven, vastplakken
fêstpratevastpraten
fêstprippeopprikken, vastprikken
fêstreitsje (sjoch reitsje)vastraken
fêstrinne (sjoch rinne)vastlopen
fêstroastkjevastroesten
fêstrustkjevastroesten
fêstsettevastzetten
fêstsitte (sjoch sitte)vastzitten
fêstsjitte (sjoch sjitte)vastschieten
fêstskroevevastschroeven
fêstskroevjevastschroeven
fêstspikerjevastspijkeren
fêstspjeldzjevastspelden
fêststean (sjoch stean)vaststaan
fêststellevaststellen
fêsttraapjevasttrappen
fêstwâdzjevasttrappen
fêstwoarteljevastwortelen
fetfuorjevetmesten
fetmestevetmesten
fetweidzjevetweiden (vetmesten)
feugeljevastbinden
fiattearjefiatteren
fibrearjevibreren
fideljevioolspelen
fideobeljevideobellen
fideoskiljevideobellen
fiedevoeden
fielevoelen
fiemjebegrijpen, doorgronden
fierder trêdzjevoortschrijden
fierevieren, voeren (strijd)
fierkjeturen
fierljeppepolsstokverspringen
fiersjen (sjoch sjen)verkijken, verzien
fiersjitte u (sjoch sjitte)verschieten
fierspringe (sjoch springe)verspringen
figuerevervaardigen
figuerseagjefiguurzagen
figurearjefigureren
fiisbekjevuilbekken
fiispratevuilbekken
fiivjevijven (spel)
fiksearjefixeren
filearjefileren
filleafpersen, villen
filmjefilmen
filosofearjefilosoferen
filterjefilteren
filtrearjefilteren, filtreren
fimeljefriemelen, frutselen, knutselen
fimeltiizjeruziën
finansierjefinancieren
fine vinden
fingearjefingeren
fingerjevingeren
finjettearjevignetteren
fioeleseagjezagen op de viool (raspen)
fisitearjevisiteren
fiskjevissen
fisualisearjevisualiseren
fitaminearjetoedienen van vitamines
fiterdollegraven van kweek uit de grond
fiterjeaansporen, dichtrijgen met een veter, knevelen, volhouden
fiterknotsjebeuzelen
fitseantwoorden (bits; kortaf), vitten
fittevitten
fizeljevijzelen
fjochtevechten
fjochtsje vechten
fjoerspuievuurspuwen
fjouwerjegalopperen
fjuchtevechten
fjuchtsjevechten
fjurjevuren
fjurkestokevuurtje stoken
flaagjeveranderlijk zijn van windrichting, vlaggen
flaaibekjeslijmen (aardig doen)
flaaieslijmen (aardig doen), vleien
flaaikjeslijmen (aardig doen)
flaaksrûpeljerepelen van vlas
fladderjefladderen
flagellearjeflagelleren (geselen; tuchtigen)
flagjevlaggen
flakkerjeflakkeren
flambearjeflamberen
flamjevlammen
flamkjefonkelen
flanearjeflaneren
flankearjeflankeren
flânzjeflansen
flappeflappen
flaterjefouten maken
flattearjeflatteren
fleane vliegen
flechtsje vlechten
flechtsje (regelmjittich)vluchten
fleksibilisearjeflexibiliseren
fleugeljevastbinden
fliejeie (sjoch jeie)vlooien vangen
fliemeflemen, vleien
fliemkjeflemen, vleien
flijevlijen
flikflaaieflikflooien
flikfloaieflikflooien
flikkerjeflikkeren
flimerjeblinken
flinterknippeverlummelen
flippeflippen, floepen
flirteflirten
flitterjedruk heen en weer lopen, keilen
floeievloeien
floepefloepen
floitsjefluiten
flokkevervloeken, vloeken
floppefloppen
florearjefloreren
flotsjevlotten
flouwejokken
fluitsjefluiten
fluitspyljefluit spelen
fluktuearjefluctueren
fluoresearjefluoresceren (licht uitstralen)
fluoridearjefluorideren (fluor toevoegen)
fluorjebestraten, vloeren
flústerjefluisteren
flybjekwijlen
flybkjespugen, spuwen
flymjevlijmen
fnitteljebeuzelen, drentelen
foar jin út triuwe (sjoch triuwe)voortduwen
foarbakkevoorbakken
foarbehâlde u (sjoch hâlde)voorbehouden
foarbeskiede u (sjoch skiede)voorbeschikken
foarbeskikkevoorbeschikken
foarbetingjevoorbedingen
foarbine (sjoch bine)voorbinden
foarbliuwe (sjoch bliuwe)voorblijven
foarbriede (sjoch briede)voorbraden
foarbringe (sjoch bringe)voorbrengen (bij de rechter), voordragen
foarbydravevoorbijrennen
foarbyfytsevoorbijfietsen
foarbygean (sjoch gean)voorbijgaan
foarbyglydzjevoorbijglijden
foarbykomme u (sjoch komme)passeren, voorbijkomen
foarbyleareovertreffen in het leren
foarbyparteoverslaan (bij verdelen)
foarbypartsjeoverslaan (bij verdelen)
foarbyprateoverreden
foarbyride u (sjoch ride)voorbijrijden
foarbyrinne u (sjoch rinne)voorbijlopen
foarbysjen (sjoch sjen)over het hoofd zien
foarbysjitte u (sjoch sjitte)voorbijschieten
foarderjeopeisen, vorderen (vooruitgaan)
foardrage (sjoch drage)voordragen
foardroegjevoordrogen
foardûnsjevoordansen
foardwaan (sjoch dwaan)voordoen
foareidzjeeggen voor het zaaien
foarfalle u (sjoch falle)gebeuren, voorvallen
foarferwaarmjevoorverwarmen
foarfielevoorvoelen
foarfloeievoorvloeien
foarflouwevoorjokken
foargean (sjoch gean)voorgaan
foarhâlde (sjoch hâlde)voorhouden
foarhawwe (sjoch hawwe)voorhebben
foarhearregeluiden horen die een gebeurtenis aankondigen
foarheljenaar voren halen
foarite u (sjoch ite)vooraf eten
foarjaan (sjoch jaan)voorwenden
foarkeareverhinderen
foarkimevoorkiemen
foarkjevorken (met vork verplaatsen)
foarkomme (sjoch komme)voorkomen
foarkomme (sjoch komme)voorkomen
foarkringe (sjoch kringe)voordringen
foarkymjevoorkiemen
foarlêze (sjoch lêze)voorlezen
foarliede (sjoch liede)voorleiden
foarligevoorliegen
foarlizze (sjoch lizze)voorleggen, voorliggen
foarljochtsjevoorlichten
foarlûke (sjoch lûke)voortrekken
foarmeanevoormaaien
foarmelke u (sjoch melke)voormelken
foarmjaan (sjoch jaan)vormgeven
foarmjevormen
foarnimme (sjoch nimme)voornemen
foaroangean (sjoch gean)vooraangaan
foaroerbûgevooroverbuigen
foarôfgean (sjoch gean)voorafgaan
foaropstellevooropstellen
foarornearjevoorbestemmen
foarpratetoespreken, voorspiegelen, wijsmaken
foarpreekjevoorspiegelen
foarpriuwe (sjoch priuwe)voorproeven
foarprogrammearjevoorprogrammeren
foarrekkenjevoorrekenen
foarride (sjoch ride)voorrijden
foarrinne (sjoch rinne)voorlopen
foarroppe u (sjoch roppe)dagvaarden, oproepen
foarsettevoorzetten
foarsilevoorzeilen
foarsitte (sjoch sitte)voorzitten
foarsitterjepresideren, voorzitten
foarsizze (sjoch sizze)voorzeggen
foarsizze (sjoch sizze)voorspellen
foarsjen (sjoch sjen)voorzien
foarsjitte (sjoch sjitte)voorschieten
foarsjonge (sjoch sjonge)voorzingen
foarskriuwe (sjoch skriuwe)voorschrijven
foarslaan u (sjoch slaan)voorslaan
foarsmite u (sjoch smite)tegenwerpen, voorstellen
foarsnije (sjoch snije)voorsnijden
foarsortearjevoorsorteren
foarspannevoorspannen
foarspegeljevoorspiegelen
foarspellevoorspellen
foarspielevoorspoelen
foarsprekke u (sjoch sprekke)verdedigen, voorspreken
foarspyljevoorspelen
foarstean (sjoch stean)voorstaan
foarstellevoorstellen
foarstimmevoorstemmen
foarstride u (sjoch stride)strijden voor iets
foartrekke (sjoch trekke)voortrekken
foarútarbeidzjevooruitwerken
foarútbestellevooruitbestellen
foarútbeteljevooruitbetalen
foarútbringe (sjoch bringe)bevorderen, verbeteren, vooruitbrengen
foarútbuorkjevooruitboeren, vooruitgaan
foarútdravevooruitrennen
foarútgean (sjoch gean)vooruitgaan
foarúthelpe u (sjoch helpe)vooruithelpen
foarútite u (sjoch ite)vooruiteten
foarútjaan u (sjoch jaan)voorsprong geven (bij een spel)
foarútkomme (sjoch komme)vooruitkomen
foarútprakkesearjeoverpeizen van de toekomst
foarútride (sjoch ride)vooruitrijden
foarútrinne (sjoch rinne)vooruitlopen
foarútsettevooruitzetten
foarútsjen (sjoch sjen)vooruitkijken, vooruitzien
foarútsjitte u (sjoch sjitte)vooruitschieten
foarútskreppevooruitwerken
foarútspringe u (sjoch springe)vooruitspringen
foarútstekke u (sjoch stekke)vooruitsteken
foarútstjoerevooruitsturen
foarútstribjevooruitstreven
foarútstykjevooruitsteken
foarúttinke u (sjoch tinke)vooruitdenken
foarúttriuwe (sjoch triuwe)vooruitduwen
foarútwrottevooruitploeteren
foarútwurkjevooruitwerken
foarwaarmjevoorwarmen
foarweakjevoorweken
foarweidevoorweiden
foarweidwaan (sjoch dwaan)afdoen van kleding
foarweidzjevoorweiden
fodzjefrommelen
foegjevoegen
foerazjearjefoerageren
foeterjefoeteren
fokseljelopen op een sukkeldraf
folboarnevolgieten (met drank)
folbringe (sjoch bringe)volbrengen
foldwaan (sjoch dwaan)voldoen
folgjevolgen
folhâlde (sjoch hâlde)volhouden
foljevullen
foljitte u (sjoch jitte)volgieten (met drank)
folksdûnsjevolksdansen
follybaljevolleyballen
folpropjeopproppen, volproppen
folskinke (sjoch skinke)volschenken
folsmite (sjoch smite)volgooien
folstean (sjoch stean)volstaan
folstreamevolstromen
foltôgjevolsjouwen, voltooien
foltrekke (sjoch trekke)voltrekken
foltriuwe (sjoch triuwe)volproppen, volstoppen
foltropjevolstoppen
fonduëfonduen
forinzjeforenzen
formalisearjeformaliseren
formattearjeformatteren
formearjeformeren
formulearjeformuleren
forsearjeforceren
fosforessearjefosforesceren
fotografearjefotograferen
fotteldrafkjelopen op een sukkeldraf
fraachlearecatechiseren
frachtfarre (sjoch farre)vracht varen
frachtride (sjoch ride)vrachtrijden
fragelearecatechiseren
fragmintearjefragmenteren
frankearjefrankeren
frappearjefrapperen
fraudearjefrauderen
freedzjeafrasteren
freegjevragen
freezjevrezen
fretsjefretten (met een fret op konijnen jagen)
frette vreten
fretterjefretten (met een fret op konijnen jagen)
frezevrezen
frieze vriezen
frijevrijen
frijfjochtsje (sjoch fjochtsje)vrijvechten
frijhâlde u (sjoch hâlde)openhouden, vrijhouden
frijkomme (sjoch komme)ontsnappen
frijlitte (sjoch litte)vrijlaten
frijpleitsjevrijpleiten
frijskattekwijtschelden, vrijspreken
frijsprekke (sjoch sprekke)vrijspreken
frijstellevrijstellen
frijwarjevrijwaren
frisseljevlechten
frommeljefrommelen
fruchtnimme (sjoch nimme)aborteren
fruchtôfnimme (sjoch nimme)aborteren
frustrearjefrustreren
fûgelfange (sjoch fange)vogels vangen
fûgelflappevogels vangen met een net
fûgeljevogelen
fûgelmelke (sjoch melke)vogels houden voor de eieren
fûillearjefouilleren
fûkebreidzjeknopen van een fuik
fûkenaaieknopen van een fuik
fulminearjefulmineren
fundearjefunderen
fungearjefungeren
fûnisjevonnissen
funksjonearjefunctioneren
fuorgjemaken van greppels
fuorjevoeren (eten geven)
fuormanjemennen van een wagen, voorman zijn
fuortarbeidzjeverderwerken, voortzetten van het werk
fuortbaljewegjagen
fuortbannewegjagen
fuortblazewegblazen
fuortbonsjoerewegsturen
fuortbreidzjevoortborduren
fuortbringe (sjoch bringe)begraven, wegbrengen
fuortbruieweglopen (smeren), wegwerpen
fuortbuorkjevoortboeren
fuortdonderjewegsmijten
fuortdrage (sjoch drage)wegdragen
fuortdravevoortdraven, weghollen
fuortdriuwe (sjoch driuwe)wegdrijven
fuortduorjevoortduren
fuortdwaan (sjoch dwaan)wegdoen
fuortfarre u (sjoch farre)voortvaren, wegvaren
fuortfierewegvoeren
fuortfiterjeaandrijven, voortzwepen
fuortfleane (sjoch fleane)wegvliegen
fuortflechtsjewegvluchten
fuortfloeiewegvloeien
fuortfrette u (sjoch frette)doorvreten
fuortfytsewegfietsen
fuortgean (sjoch gean)weggaan, wegtrekken
fuortglide (sjoch glide)wegglijden
fuortglûpewegsluipen
fuortglydzjewegglijden
fuortgrave (sjoch grave)weggraven
fuortheljeverplaatsen van een schip (verhalen)
fuorthelpe u (sjoch helpe)voorthelpen, vooruithelpen
fuorthoaiedoormodderen
fuortjaan (sjoch jaan)weggeven
fuortkassebannewegsturen
fuortkegeljewegkegelen
fuortkomme (sjoch komme)wegkomen
fuortkrije u (sjoch krije)wegkrijgen
fuortkroadzjevoortsukkelen
fuortkrukkevoortlopen op krukken
fuortkrûpewegkruipen
fuortlaitsje u (sjoch laitsje)weglachen
fuortlêze u (sjoch lêze)doorlezen
fuortlibjevoortleven
fuortliede (sjoch liede)wegleiden
fuortlûke (sjoch lûke)wegtrekken
fuortmeanewegmaaien
fuortmuozjewegmoffelen
fuortpieledoorwerken
fuortplantsjevoortplanten
fuortprakkesearjewegpraten
fuortpratewegpraten
fuortreagjeverdrijven, wegjagen
fuortrêde (sjoch rêde)weghelpen
fuortreitsje (sjoch reitsje)wegraken
fuortride (sjoch ride)wegrijden
fuortrinne (sjoch rinne)weglopen
fuortsettewegzetten
fuortsizze u (sjoch sizze)doorvertellen
fuortsjen (sjoch sjen)wegkijken
fuortsjitte (sjoch sjitte)wegschieten
fuortskaaiewegslingeren
fuortskeineafschepen
fuortskikkewegzenden
fuortskoppewegschoppen
fuortslaan (sjoch slaan)wegslaan
fuortslagjevertrekken
fuortslepewegslepen
fuortslûpe (sjoch slûpe)wegsluipen
fuortsmite u (sjoch smite)verwijderen, weggooien, wegsmijten
fuortsnije (sjoch snije)wegsnijden
fuortsoargjeweggaan met tegenzin
fuortspringe (sjoch springe)wegspringen
fuortstekke u (sjoch stekke)vertrekken
fuortsterkjesterken
fuortstimmewegstemmen
fuortstjoerewegsturen
fuortstrike u (sjoch strike)wegspoeden
fuortstrûpeuit de voeten maken
fuortswikkewegslingeren
fuorttôgjewegslepen
fuorttraapjewegtrappen
fuorttriuwe (sjoch triuwe)wegduwen
fuorttsjen (sjoch tsjen)wegtrekken
fuorttyljevoorttelen
fuortwaaiewegwaaien
fuortwerpe (sjoch werpe)wegwerpen
fuortwreidzjevoorttelen
fuotbaljevoetballen
fuotfeie u (sjoch feie)voeten vegen
fuotfrijevoetjevrijen
fuotsjefrijevoetjevrijen
fusearjefuseren
fûstkjehandenschudden
fuzearjefuseren
fykjesnijden
fyljevijlen
fynhakjefijnhakken
fynhakseljefijnhakken
fynknipe (sjoch knipe)fijnknijpen
fynmeallefijnmalen
fynmeitsje u (sjoch meitsje)fijnmaken, stukmaken
fynstampefijnstampen
fynwriuwe (sjoch wriuwe)fijnwrijven
fytsefietsen

Thús

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy't begjinne mei in F. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-side.

falle - vallen

Unregelmjittich tiidwurd
ik fal
do falst
hy falt
wy falle
ik foel
do foelst
hy foel
wy foelen
ik bin fallen
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

fange - vangen

Unregelmjittich tiidwurd
ik fang
do fangst
hy fangt
wy fange
ik fong
do fongst
hy fong
wy fongen
ik haw fongen
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

farre - varen

Unregelmjittich tiidwurd
ik far
do farst
hy fart
wy farre
ik fear
do fearst
hy fear
wy fearen
ik haw fearn
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

feie - vegen

Unregelmjittich tiidwurd
ik fei
do fagest
hy faget
wy feie
ik fage
do fagest
hy fage
wy fagen
ik haw fage
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

ferdjerre - verderven (ook verwennen)

Unregelmjittich tiidwurd
ik ferdjer
do ferdjerst
hy ferdjert
wy ferdjerre
ik ferdoar
do ferdoarst
hy ferdoar
wy ferdoaren
ik haw ferdoarn
Foarbylden:

Thús

ferdwine - verdwijnen

Unregelmjittich tiidwurd
ik ferdwyn
do ferdwynst
hy ferdwynt
wy ferdwine
ik ferdwûn
do ferdwûnst
hy ferdwûn
wy ferdwûnen
ik haw ferdwûn
Foarbylden:

Thús

ferjitte - vergeten

Unregelmjittich tiidwurd
ik ferjit
do ferjitst
hy ferjit
wy ferjitte
ik fergeat
do fergeatst
hy fergeat
wy fergeaten
ik haw fergetten
Foarbylden: Tegel

Thús

ferlieze - verliezen

Unregelmjittich tiidwurd
ik ferlies
do ferliest
hy ferliest
wy ferlieze
ik ferlear
do ferlearst
hy ferlear
wy ferlearen
ik haw ferlern
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

fine - vinden

Unregelmjittich tiidwurd
ik fyn
do fynst
hy fynt
wy fine
ik fûn
do fûnst
hy fûn
wy fûnen
ik haw fûn
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

fjochtsje - vechten

Unregelmjittich tiidwurd
ik fjochtsje
do fjochtest
hy fjochtet
wy fjochtsje
ik focht
do fochtst
hy focht
wy fochten
ik haw fochten
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

fleane - vliegen

Unregelmjittich tiidwurd
ik flean (ek fljoch)
do fljochst
hy fljocht
wy fleane (ek fljogge)
ik fleach
do fleachst
hy fleach
wy fleagen
ik haw flein
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

flechtsje - vlechten

Unregelmjittich tiidwurd
ik flechtsje
do flechtest
hy flechtet
wy flechtsje
ik flocht
do flochtst
hy flocht
wy flochten
ik haw flochten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:
Tink derom: "flechtsje - vluchten" is in regelmjittich tiidwurd.

Thús

frette - vreten

Unregelmjittich tiidwurd
ik fret
do fretst
hy fret
wy frette
ik friet
do frietst
hy friet
wy frieten
ik haw fretten
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

frieze - vriezen

Unregelmjittich tiidwurd
ik fries
do friest
hy friest
wy frieze
ik frear
do frearst
hy frear
wy frearen
it hat ferzen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús