Fryske tiidwurden begjinnend mei F

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

faazjefluisteren
fabrisearjefabriceren
fabrykjefabriceren, prutsen
faksearjeforceren, sarren
faksinearjevaccineren
fakturearjefactureren
fâldzjevouwen
falefalen
falidearjevalideren
falle uvallen
fan 'e rinten libjerentenieren
fange uvangen
fantasearjefantaseren
fanwegenkomme u (sjoch komme)optreden (van gezag)
fariearjeafwisselen, variëren
farre uvaren
farwolwinskevaarwelwensen
fasearjefaseren
fasilitearjefaciliteren
fassinearjefascineren
fatsoenearjefatsoeneren
fearjeveren
fearkebaljebadmintonnen
fearnjevierendelen
feestfierefeestvieren
fegevegen
fegetearjevegeteren
feie uvegen
feilichstelleveiligstellen
feintsjejeie u (sjoch jeie)flirten
felisitearjefeliciteren
feljebedriegen, foppen, verschalken
feminisearjefeminiseren
fentilearjeventileren
ferachtsjeverachten
ferâlderjeverouderen
feralgemienjeveralgemenen
ferankerjeverankeren
ferantwurdzjeverantwoorden
ferarbeidzjeoverspannen (teveel werken), verwerken
feravesearjebewegen
ferbalisearjeverbaliseren
ferbaljeverstoren
ferbanneverbannen
ferbargjevermorsen
ferbergje u (sjoch bergje)verbergen, verhullen
ferbetterjeverbeteren
ferbiede u (sjoch biede)verbieden
ferbine u (sjoch bine)verbinden, zwachtelen
ferbite u (sjoch bite)verbijten
ferbjusterjeverbijsteren
ferblikjeverbleken
ferblikkeverbleken
ferbliuwe u (sjoch bliuwe)verblijven
ferblomjeverbloemen
ferblomkjeverbloemen
ferblommeverbloemen
ferbrâneverbranden
ferbreedzjeverbreden
ferbrekke u (sjoch brekke)verbreken
ferbringe u (sjoch bringe)verplaatsen
ferbrizeljeverbrijzelen
ferbroazeljeverbrokkelen
ferbroddeljeverbroddelen
ferbrokkeljeverbrokkelen
ferbruieverbruien
ferbrûkeverbruiken
ferbûgeverbuigen
ferbyldzjeverbeelden
ferdampeverdampen
ferdideldeintsjeverspillen
ferdideljeverlummelen
ferdieleverdelen
ferdierlikjeverdierlijken
ferdigenjeverdedigen
ferdingeljeverkwisten
ferdizenjevervagen
ferdjerre uverderven
ferdjipjeverdiepen
ferdommeverdoemen
ferdommenearjebederven
ferdonderjeverknoeien
ferdonderjeie u (sjoch jeie)verknoeien
ferdôvjeverdoven
ferdraaieverdraaien
ferdrage u (sjoch drage)verdragen
ferdrinke u (sjoch drinke)verdrinken
ferdriuwe u (sjoch driuwe)verdrijven
ferdrûgeverdrogen
ferdrukkeverdrukken
ferdúdlikjeverduidelijken
ferduorjeverduren
ferduorsumjeverduurzamen
ferdwaan u (sjoch dwaan)verdoen
ferdwaleverdwalen
ferdwine uverdwijnen
ferdylgjeverdelgen
ferearjevereren
fereffenjevereffenen
ferfalle u (sjoch falle)vervallen
ferfange u (sjoch fange)vervangen
ferfarre u (sjoch farre)verhuizen
ferfarskjeverversen
ferfearjeververen (ruien)
ferfetsjehervatten
ferfierevervoeren
ferfijeverfoeien
ferflakjevervlakken
ferflaujeverflauwen
ferfleane u (sjoch fleane)vervliegen
ferfloeievervloeien
ferfoar rinne u (sjoch rinne)erin tuinen
ferfoarkjevorken (met vork verplaatsen)
ferfoarmjevervormen
ferfolgjevervolgen, verwezenlijken
ferfoljevervullen
ferfriskjeverfrissen
ferfrisseverfrissen
ferfrisseljevervlechten
ferfrommeljeverfrommelen
fergaljevergallen
fergaloppearjevergalopperen
fergassevergassen
fergean u (sjoch gean)vergaan
fergelykjevergelijken
fergêstjevergisten
fergieljevergelen
fergiftigjevergiftigen
fergjeeisen, vergen
fergoadzjeverafgoden
fergoaievergooien
fergoedzjevergoeden
fergriemeverbrassen, verkwisten, verspillen
fergrienjevergroenen
fergriizjevergrijzen
fergripe u (sjoch gripe)vergrijpen
fergrutsjevergroten
ferhakstikjebespreken, geschikt maken, in orde brengen
ferhakstukjebespreken, geschikt maken, in orde brengen
ferhâlde u (sjoch hâlde)verhouden
ferhanneljeverhandelen
ferhaspeljeverhaspelen
ferhastigjebespoedigen
ferheakjevasthaken op een andere plaats
ferhearlikjeverheerlijken
ferhearreverhoren
ferheisterjebederven
ferhelderjeverhelderen
ferheljeverhalen
ferhelpe u (sjoch helpe)verhelpen
ferhiereverhuren
ferhingje u (sjoch hingje)verhangen
ferhûdzjevervellen
ferhûgjeverheugen
ferhúnjeverguizen
ferhurdzjeverharden, verstokken
ferhúzjeverhuizen
ferhypoteekjeverhypothekeren
ferienigjeverenigen (ook verbroederen)
ferienjeverenigen (ook verbroederen)
ferivigjevereeuwigen
ferjaan u (sjoch jaan)vergeven
ferjeie u (sjoch jeie)verjagen
ferjetterjeafpeigeren
ferjierjeverjaren (ook verlopen)
ferjilde u (sjoch jilde)vergelden
ferjitte uvergeten
ferjitterjeafpeigeren
ferjongeverjongen, vernieuwen
ferkalkjeverkalken
ferkankerjeverkankeren
ferkaveljeverkavelen
ferkeapje u (sjoch keapje)verkopen
ferkeareverkeren
ferkenneverkennen
ferkieze u (sjoch kieze)verkiezen
ferklaaieverkleden
ferklapbosseverbrassen
ferklapbusseverbrassen
ferklappeverklappen
ferklasjelaten overgaan (school)
ferklasselaten overgaan (school)
ferklearjeverklaren
ferkletseverkletsen
ferkleurjeverkleuren
ferklomjeverkleumen
ferknippeverknippen
ferknoeieverknoeien
ferkrêftsjeverkrachten
ferkrije u (sjoch krije)verkrijgen
ferkringe u (sjoch kringe)verdringen
ferkrommeljeverkruimelen
ferkropjeverkroppen
ferkrotsjeverkrotten
ferkuoljeverkoelen
ferkwânseljeverkwanselen, verruilen
ferlakkebeetnemen, verlakken
ferlamjeverlammen
ferleareverleren
ferleegjeverlagen
ferliede u (sjoch liede)verleiden
ferlieneverlenen
ferlieze uverliezen
ferlingjeverlengen
ferlitte u (sjoch litte)verlaten
ferlizze u (sjoch lizze)verleggen, verliggen
ferljochtsjeverhelderen, verlichten
ferlosseverlossen
ferloveverloven
ferlûke u (sjoch lûke)vertrekken
ferlustigjeverlustigen
ferlykjevergelijken
ferlytsjeverkleinen
fermannichfâldigjevermenigvuldigen
fermeallevermalen
fermearderjevermeerderen
fermeitsje u (sjoch meitsje)vermaken
fermeldevermelden
ferminderjeverminderen
ferminge u (sjoch minge)vermengen
fermjuksjeverkwisten
fermoaikjeverbloemen
fermoanjevermanen
fermoarzeljevermorzelen
fermôgjevermolmen
fermotsjeverspillen
fermûzjedoor muizen vernield worden
ferneamevernoemen
ferneareverdragen
ferneatigjevernietigen
fernederjevernederen
ferneukeverneuken
ferneveljevernevelen
fernielevernielen
fernijevernieuwen, waarschuwen
fernikkeljevernikkelen
fernimme u (sjoch nimme)vernemen
fernoflikjeveraangenamen
fernuverjeverbazen
feroardieleveroordelen
feroardieljeveroordelen
feroarjeveranderen
feroarsaakjeveroorzaken
feroverjeveroveren
ferpakkeverpakken
ferpangeljeverkwanselen
ferpânjeverpanden
ferpankoekbakkeverkwisten
ferpankoekjeverspillen
ferpartjeverdelen
ferpartsjeverdelen
ferpatseverpatsen
ferpimpeljeverpimpelen
ferplakkeverplaatsen
ferplantsjeverplanten
ferpleatseverplaatsen
ferpleegjeverplegen
ferpletsjeverpletten
ferpletterjeverpletteren
ferplichteverplichten
ferplichtsjeverplichten
ferpoazjeverpozen
ferpoepeljeverbrassen
ferpoffeweigeren
ferpopjeverpoppen, verwennen
ferpopkjeverpoppen, verwennen
ferpotsjeverpotten
ferprateverpraten
ferpûdeljeverbroddelen
ferpûstpelskjeverkwisten
ferraneomsmelten
ferrasseverrassen
ferreineverregenen
ferrekke u (sjoch rekke)verrekken
ferrekkenjeverrekenen
ferreppeverroeren
ferriede u (sjoch riede)verraden
ferrifeljebedriegen, foppen, verschalken
ferrinkelroaieverboemelen
ferrinne u (sjoch rinne)verlopen
ferrinnewearjevernielen, verwaarlozen
ferrjochtsjeverrichten
ferroastjeverroesten
ferroereverroeren
ferromjeopluchten, verruimen
ferrosseverkwanselen, verruilen
ferrotsjeverrotten
ferruiljeverruilen
ferrustkjeverroesten
ferrykjeverrijken
fersaakjeverzaken
fersakjeverzakken
fersânjeverzanden
ferseagjeverzagen
fersêdzjeverzadigen
fersêftsjeverzachten
fersegeljeverzegelen
fersekerjeverzekeren
fersekjein andere zakken doen
fersetteverzetten
fersidebringe u (sjoch bringe)verstoppen
fersiereversieren
fersinnevergissen
fersitte u (sjoch sitte)verzitten
fersjen u (sjoch sjen)verkijken
fersjitte u (sjoch sjitte)verschieten
ferskaffeverschaffen
ferskeukeverschikken
ferskierjevervalen
ferskikkeverschikken
ferskilleverschillen
ferskimmeljeverschimmelen
ferskineverkleuren, verschijnen
ferskiteverkwisten
ferskjinjeverschonen
ferskodzjeopschudden
ferskoppeverschoppen
ferskoweverschuiven
ferskraaljeverschralen
ferskrikke u (sjoch skrikke)verschrikken
ferskriuwe u (sjoch skriuwe)verschrijven
ferskroeieverschroeien, verzengen
ferskrompeljeverschrompelen
ferskronfeljeverschrompelen
ferskûleboartsjeverstoppertje spelen
ferskûljeverschuilen
ferskuorreverscheuren
ferslaan u (sjoch slaan)verslaan
ferslaavjeverslaven
ferslachtsjeafslachten
ferslampampjeverlummelen, verslampampen
fersleaukjeveronachtzamen
fersleiferjeverkwanselen, verruilen
ferslepeverslepen
fersliepe u (sjoch sliepe)verslapen
ferslimjeverergeren
ferslineverslinden
ferslingerjeverslingeren
ferslite u (sjoch slite)verslijten
fersloereversloffen, verwaarlozen
ferslofjeversloffen
ferslokkeverslikken
ferslopjeverslappen
ferslykjedichtslibben
fersmaadzjeversmaden
fersmachtsjeversmachten
fersmeieversmeden
fersmeljeversmallen
fersmelte u (sjoch smelte)versmelten
fersmoareversmoren
fersmoargjevervuilen
fersnobjeversnoepen
fersoargjeverzorgen
fersoberjeversoberen
fersoeneverzoenen
fersomjeverzuimen
ferspranteljevertakken
fersprekke u (sjoch sprekke)verspreken
ferspriede u (sjoch spriede)verspreiden
ferspringe u (sjoch springe)verspringen
ferspyljeverbeuren, verspelen
ferstappeverstappen
ferstean u (sjoch stean)verstaan
ferstedskjeverstedelijken
ferstelleverstellen
fersterkjeversterken
ferstevigjeverstevigen
ferstienjeverstenen
ferstiivjeverstijven
ferstikkeverstikken
ferstiljeverstillen
ferstjerre u (sjoch stjerre)overlijden
ferstjitte u (sjoch stjitte)verstoten
ferstjoereversturen
ferstjurjestollen
ferstoarmjevernield worden door storm
ferstokeverstoken
ferstomjeverstommen
ferstompeverstompen, verstoten
ferstompjestomp maken, versuffen
ferstopjeverstoppen, wegbergen
ferstoweverstuiven
ferstrekkeverstrekken
ferstrike u (sjoch strike)verstrijken
ferstrikjeverstrikken
ferstruieverstrooien
ferstrûpeverkleden
ferstûkjeverstuiken
fersulverjeverzilveren
fersuorjeverzuren
fersûpeverzuipen
fersuterjeverslonzen, verwaarlozen
ferswakjeverzwakken
ferswarreoverbluffen
ferswetseoverbluffen
fersweveverdwijnen
ferswierjeverzwaren
ferswietsjeveraangenamen
ferswijeverzwijgen
ferswikkeverzwikken
ferswine u (sjoch swine)verdwijnen
ferswolgjeverzwelgen
fersykje u (sjoch sykje)verzoeken
fertaastemistasten, vergrijpen
fertakjevertakken
fertaleverklaren, vertalen
fertarreverteren
ferteisterjebeschadigen
fertellevertellen
ferteuteljeverklappen
ferteutsjeverklappen
fertiezeverwarren
fertiezjeverwarren
fertinjeverdunnen
fertinke u (sjoch tinke)verdenken
fertoffeljeonderdrukken
fertôgjeverslepen
fertolkjevertolken
fertraagjevertragen
fertraapjevertrappen
fertrekke u (sjoch trekke)vertrekken
fertribeljeverspelen
fertrouwevertrouwen
fertsjen u (sjoch tsjen)vertrekken
fertsjinjeverdienen
fertsjinwurdigjevertegenwoordigen
fertsjusterjeverduisteren
fertsjustermoanjeverdonkeremanen
fertutearzjeomkomen, verworden
ferûnderstelleveronderstellen
ferûntskuldigjeverontschuldigen
fervjeverven
ferwaaieverwaaien
ferwaakse u (sjoch waakse)vergroeien
ferwaarjeverweren
ferwaarleazgjeverwaarlozen
ferwaarloazgjeverwaarlozen
ferwaarmjeverwarmen
ferwâdzjevertrappen
ferwarreverwarren
ferwedzjeverwedden
ferweevjeverweven
ferwerpe u (sjoch werpe)verwerpen
ferwetterjeverwateren
ferwêzentlikjeverwezenlijken
ferwiderjeverwijderen
ferwierjeverweren
ferwiidzjeverwijden
ferwijedoemen, verdoemen
ferwikseljeverwisselen
ferwineverbinden
ferwinskeverwensen
ferwisjebevestigen
ferwiskjeuitwissen
ferwissigjeovertuigen
ferwite u (sjoch wite)verwijten
ferwittigjeverwittigen
ferwizeverwijzen
ferwoasteverwoesten
ferwoastgjeverwoesten
ferwoestjeverwoesten
ferwolkomjeverwelkomen
ferwonderjeverwonderen
ferwrâldskjeverwereldlijken
ferwrottekapot werken
ferwûnderjeverwonderen
ferwûnjeverwonden
ferwurde u (sjoch wurde)verworden
ferwurdzjeverwoorden
ferwurkjeverwerken
ferwylderjeverwilderen
ferwyldjeie u (sjoch jeie)verboemelen
ferwylgjeverwelken
ferwylkjeverwelken
ferwynderjeverwaaien
fêstbine u (sjoch bine)vastbinden
fêstbite u (sjoch bite)vastbijten
fêstdraaievastdraaien
fêstdwaan u (sjoch dwaan)vastdoen
fêstfrieze u (sjoch frieze)vastvriezen
fêstgripe u (sjoch gripe)vastgrijpen
fêstheakjevasthaken
fêstigjevestigen
fêstjevasten
fêstknipe u (sjoch knipe)vastknijpen
fêstknoopjevastknopen
fêstlizze u (sjoch lizze)vastleggen, vastliggen
fêstmeitsje u (sjoch meitsje)bevestigen (vastmaken)
fêstneiljevastnagelen
fêstplakkevastkleven, vastplakken
fêstprippeopprikken, vastprikken
fêstreitsje u (sjoch reitsje)vastraken
fêstrinne u (sjoch rinne)vastlopen
fêstrustkjevastroesten
fêstsettevastzetten
fêstsitte u (sjoch sitte)vastzitten
fêstsjitte u (sjoch sjitte)vastschieten
fêstskroevevastschroeven
fêstspikerjevastspijkeren
fêstspjeldzjevastspelden
fêststean u (sjoch stean)vaststaan
fêststellevaststellen
fetmestevetmesten
fiattearjefiatteren
fibrearjevibreren
fideljevioolspelen
fideobeljevideobellen
fideoskiljevideobellen
fiedevoeden
fielevoelen
fiemjebegrijpen, doorgronden
fierder trêdzjevoortschrijden
fierevieren, voeren (strijd)
fierkjeturen
fierljeppepolsstokverspringen
fiersjen u (sjoch sjen)verkijken, verzien
fierspringe u (sjoch springe)verspringen
figuerevervaardigen
figuerseagjefiguurzagen
figurearjefigureren
fiivjevijven (spel)
fiksearjefixeren
filearjefileren
filmjefilmen
filosofearjefilosoferen
filterjefilteren
filtrearjefilteren, filtreren
fimeljefriemelen, frutselen, knutselen
fimeltiizjeruziën
finansierjefinancieren
fine uvinden
fingearjefingeren
fingerjevingeren
fisitearjevisiteren
fiskjevissen
fisualisearjevisualiseren
fiterknotsjebeuzelen
fitsevitten
fittevitten
fjochtsje uvechten
fjoerspuievuurspuwen
fjouwerjegalopperen
fjurjevuren
flaaibekjeslijmen (aardig doen)
flaaieslijmen (aardig doen), vleien
flaaikjeslijmen (aardig doen)
fladderjefladderen
flagjevlaggen
flakkerjeflakkeren
flambearjeflamberen
flamjevlammen
flamkjefonkelen
flanearjeflaneren
flankearjeflankeren
flânzjeflansen
flappeflappen
flaterjefouten maken
flattearjeflatteren
fleane uvliegen
flechtsje uvlechten, vluchten
fleksibilisearjeflexibiliseren
fliejeie u (sjoch jeie)vlooien vangen
flijevlijen
flikkerjeflikkeren
flippeflippen, floepen
flirteflirten
floeievloeien
floepefloepen
floitsjefluiten
flokkevervloeken, vloeken
floppefloppen
florearjefloreren
flotsjevlotten
flouwejokken
fluitsjefluiten
fluitspyljefluit spelen
fluktuearjefluctueren
fluoresearjefluoresceren (licht uitstralen)
fluorideren (fluor toevoegen)fluoridearje
fluorjebestraten, vloeren
flústerjefluisteren
flybjekwijlen
flybkjespugen, spuwen
flymjevlijmen
foarbakkevoorbakken
foarbine u (sjoch bine)voorbinden
foarbliuwe u (sjoch bliuwe)voorblijven
foarbriede u (sjoch briede)voorbraden
foarbringe u (sjoch bringe)voorbrengen (bij de rechter), voordragen
foarbygean u (sjoch gean)voorbijgaan
foarbysjen u (sjoch sjen)over het hoofd zien
foarderjeopeisen, vorderen (vooruitgaan)
foardrage u (sjoch drage)voordragen
foardwaan u (sjoch dwaan)voordoen
foarfielevoorvoelen
foargean u (sjoch gean)voorgaan
foarhâlde u (sjoch hâlde)voorhouden
foarhawwe u (sjoch hawwe)voorhebben
foarjaan u (sjoch jaan)voorwenden
foarkjevorken (met vork verplaatsen)
foarkomme u (sjoch komme)voorkomen
foarkomme u (sjoch komme)voorkomen
foarkringe u (sjoch kringe)voordringen
foarkymjevoorkiemen
foarlêze u (sjoch lêze)voorlezen
foarliede u (sjoch liede)voorleiden
foarlizze u (sjoch lizze)voorleggen, voorliggen
foarljochtsjevoorlichten
foarlûke u (sjoch lûke)voortrekken
foarmjevormen
foarnimme u (sjoch nimme)voornemen
foaroangean u (sjoch gean)vooraangaan
foarôfgean u (sjoch gean)voorafgaan
foaropstellevooropstellen
foarpriuwe u (sjoch priuwe)voorproeven
foarprogrammearjevoorprogrammeren
foarride u (sjoch ride)voorrijden
foarrinne u (sjoch rinne)voorlopen
foarsettevoorzetten
foarsitte u (sjoch sitte)voorzitten
foarsizze u (sjoch sizze)voorzeggen
foarsizze u (sjoch sizze)voorspellen
foarsjen u (sjoch sjen)voorzien
foarsjitte u (sjoch sjitte)voorschieten
foarsjonge u (sjoch sjonge)voorzingen
foarskriuwe u (sjoch skriuwe)voorschrijven
foarsnije u (sjoch snije)voorsnijden
foarsortearjevoorsorteren
foarspegeljevoorspiegelen
foarstean u (sjoch stean)voorstaan
foarstellevoorstellen
foarstimmevoorstemmen
foartrekke u (sjoch trekke)voortrekken
foarútarbeidzjevooruitwerken
foarútbestellevooruitbestellen
foarútbeteljevooruitbetalen
foarútbringe u (sjoch bringe)bevorderen, verbeteren, vooruitbrengen
foarútgean u (sjoch gean)vooruitgaan
foarútkomme u (sjoch komme)vooruitkomen
foarútride u (sjoch ride)vooruitrijden
foarútrinne u (sjoch rinne)vooruitlopen
foarútsettevooruitzetten
foarútsjen u (sjoch sjen)vooruitkijken, vooruitzien
foarútstjoerevooruitsturen
foarúttriuwe u (sjoch triuwe)vooruitduwen
foarútwurkjevooruitwerken
foarweidwaan u (sjoch dwaan)afdoen van kleding
foegjevoegen
foerazjearjefoerageren
foeterjefoeteren
folbringe u (sjoch bringe)volbrengen
foldwaan u (sjoch dwaan)voldoen
folgjevolgen
folhâlde u (sjoch hâlde)volhouden
foljevullen
folksdûnsjevolksdansen
follybaljevolleyballen
folpropjeopproppen, volproppen
folskinke u (sjoch skinke)volschenken
folsmite u (sjoch smite)volgooien
folstean u (sjoch stean)volstaan
folstreamevolstromen
foltôgjevolsjouwen, voltooien
foltrekke u (sjoch trekke)voltrekken
foltriuwe u (sjoch triuwe)volproppen, volstoppen
foltropjevolstoppen
fonduëfonduen
formalisearjeformaliseren
formattearjeformatteren
formearjeformeren
formulearjeformuleren
forsearjeforceren
fosforessearjefosforesceren
fotografearjefotograferen
fraachlearecatechiseren
fragelearecatechiseren
fragmintearjefragmenteren
frankearjefrankeren
frappearjefrapperen
fraudearjefrauderen
freegjevragen
freezjefrezen
frette uvreten
frieze uvriezen
frijevrijen
frijkomme u (sjoch komme)ontsnappen
frijlitte u (sjoch litte)vrijlaten
frijpleitsjevrijpleiten
frijskattekwijtschelden, vrijspreken
frijsprekke u (sjoch sprekke)vrijspreken
frijstellevrijstellen
frijwarjevrijwaren
frisseljevlechten
frommeljefrommelen
fruchtnimme u (sjoch nimme)aborteren
fruchtôfnimme u (sjoch nimme)aborteren
frustrearjefrustreren
fûgelfange u (sjoch fange)vogels vangen
fûgelflappevogels vangen met een net
fûgeljevogelen
fûgelmelkevogels houden voor de eieren
fûillearjefouilleren
fulminearjefulmineren
fundearjefunderen
fungearjefungeren
fûnisjevonnissen
funksjonearjefunctioneren
fuorgjemaken van greppels
fuorjevoeren (eten geven)
fuortblazewegblazen
fuortbreidzjevoortborduren
fuortbringe u (sjoch bringe)begraven, wegbrengen
fuortdonderjewegsmijten
fuortdrage u (sjoch drage)wegdragen
fuortdriuwe u (sjoch driuwe)wegdrijven
fuortdwaan u (sjoch dwaan)wegdoen
fuortfierewegvoeren
fuortfleane u (sjoch fleane)wegvliegen
fuortflechtsje u (sjoch flechtsje)wegvluchten
fuortfloeiewegvloeien
fuortgean u (sjoch gean)weggaan, wegtrekken
fuortglide u (sjoch glide)wegglijden
fuortgrave u (sjoch grave)weggraven
fuortjaan u (sjoch jaan)weggeven
fuortkegeljewegkegelen
fuortkomme u (sjoch komme)wegkomen
fuortliede u (sjoch liede)wegleiden
fuortlûke u (sjoch lûke)wegtrekken
fuortmeanewegmaaien
fuortplantsjevoortplanten
fuortreitsje u (sjoch reitsje)wegraken
fuortride u (sjoch ride)wegrijden
fuortrinne u (sjoch rinne)weglopen
fuortsettewegzetten
fuortsjen u (sjoch sjen)wegkijken
fuortsjitte u (sjoch sjitte)wegschieten
fuortslaan u (sjoch slaan)wegslaan
fuortslûpe u (sjoch slûpe)wegsluipen
fuortsmite u (sjoch smite)weggooien, wegsmijten
fuortsnije u (sjoch snije)wegsnijden
fuortspringe u (sjoch springe)wegspringen
fuortsterkjesterken
fuortstimmewegstemmen
fuortstjoerewegsturen
fuorttôgjewegslepen
fuorttraapjewegtrappen
fuorttriuwe u (sjoch triuwe)wegduwen
fuorttsjen u (sjoch tsjen)wegtrekken
fuortwaaiewegwaaien
fuortwerpe u (sjoch werpe)wegwerpen
fuotbaljevoetballen
fusearjefuseren
fûstkjehandenschudden
fykjesnijden
fyljevijlen
fynknipe u (sjoch knipe)fijnknijpen
fynmeallefijnmalen
fynstampefijnstampen
fynwriuwe u (sjoch wriuwe)fijnwrijven
fytsefietsen

Home

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy’t begjinne mei in F. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-pagina.

falle - vallen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik fal
do falst
hy falt
wy falle
ik foel
do foelst
hy foel
wy foelen
ik bin fallen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

fange - vangen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik fang
do fangst
hy fangt
wy fange
ik fong
do fongst
hy fong
wy fongen
ik haw fongen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

farre - varen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik far
do farst
hy fart
wy farre
ik fear
do fearst
hy fear
wy fearen
ik haw fearn
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

feie - vegen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik fei
do fagest
hy faget
wy feie
ik fage
do fagest
hy fage
wy fagen
ik haw fage
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

ferdjerre - verderven

u Unregelmjittich tiidwurd
ik ferdjer
do ferdjerst
hy ferdjert
wy ferdjerre
ik ferdoar
do ferdoarst
hy ferdoar
wy ferdoaren
ik haw ferdoarn
Foarbylden:

Home

ferdwine - verdwijnen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik ferdwyn
do ferdwynst
hy ferdwynt
wy ferdwine
ik ferdwûn
do ferdwûnst
hy ferdwûn
wy ferdwûnen
ik haw ferdwûn
Foarbylden:

Home

ferjitte - vergeten

u Unregelmjittich tiidwurd
ik ferjit
do ferjitst
hy ferjit
wy ferjitte
ik fergeat
do fergeatst
hy fergeat
wy fergeaten
ik haw fergetten
Foarbylden:

Home

ferlieze - verliezen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik ferlies
do ferliest
hy ferliest
wy ferlieze
ik ferlear
do ferlearst
hy ferlear
wy ferlearen
ik haw ferlern
Foarbylden:

Home

fine - vinden

u Unregelmjittich tiidwurd
ik fyn
do fynst
hy fynt
wy fine
ik fûn
do fûnst
hy fûn
wy fûnen
ik haw fûn
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

fjochtsje - vechten

u Unregelmjittich tiidwurd
ik fjochtsje
do fjochtest
hy fjochtet
wy fjochtsje
ik focht
do fochtst
hy focht
wy fochten
ik haw fochten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

fleane - vliegen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik flean (ek fljoch)
do fljochst
hy fljocht
wy fleane (ek fljogge)
ik fleach
do fleachst
hy fleach
wy fleagen
ik haw flein
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

flechtsje - vlechten, vluchten

u Unregelmjittich tiidwurd
ik flechtsje
do flechtest
hy flechtet
wy flechtsje
ik flocht
do flochtst
hy flocht
wy flochten
ik haw flochten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

frette - vreten

u Unregelmjittich tiidwurd
ik fret
do fretst
hy fret
wy frette
ik friet
do frietst
hy friet
wy frieten
ik haw fretten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

frieze - vriezen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik fries
do friest
hy friest
wy frieze
ik frear
do frearst
hy frear
wy frearen
it hat ferzen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home