Fryske tiidwurden begjinnend mei G

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

gaaljeongelijk liggen
gaffeljegeeuwen, schrokken
gaggeljesnateren
gakjesnateren
gakkeljesnateren
gakkerjesnateren
galevlijmen
galjegallen (vervelend doen), ontdoen van de gal
galmjegalmen
galoppearjegalopperen
galvanisearjegalvaniseren
gammeljesteeds ongesteld zijn, sukkelen
gapjegapen, geeuwen
garandearjegaranderen
garjesparen, verzamelen
garnearjegarneren
gasboarjeboren naar gas
gaspjegespen
gasterearjegastereren (lekker eten en drinken)
gastjegasten ontvangen, te gast gaan
gatsjegaten maken
gatstopjegaten stoppen
gean gaan
gearbakkesamenbakken
gearbaljesamenballen
gearbine (sjoch bine)samenbinden
gearboazjesamenkomen van ziekten
gearboskjesamenscholen
gearbringe (sjoch bringe)bijeenbrengen, samenbrengen
gearbrouwesamenbrouwen
gearbruiebij elkaar smijten
gearbûgebuigen over (bestuderen), samenbuigen
geardwaan (sjoch dwaan)samenvouwen
gearfalle (sjoch falle)samenvallen
gearfandeljebijeenbrengen, verzamelen
gearfanneljebijeenrapen, verzamelen
gearfetsjesamenvatten
gearflânzjesamenflansen
gearflappesamenklappen (dichtklappen)
gearflechtsje (sjoch flechtsje)samenvlechten
gearfloeiesamenvloeien
gearfoegjesamenvoegen
gearfrisseljesamenvlechten
gearhâlde (sjoch hâlde)bijeenhouden
gearheapjeophopen
gearhingje (sjoch hingje)samenhangen
gearhokjesamenhokken
gearjeschuin toelopen, sparen, verzamelen
gearjeftsjevieren van de voorbruiloft
gearjeie (sjoch jeie)ophopen (sneeuw; zand)
gearkeppeljesamenkoppelen
gearkloftsjesamenscholen
gearkoaitsje (sjoch koaitsje)gaarkoken
gearkôkjegaarkoken
gearkomme (sjoch komme)bijeenkomen, samenkomen, vergaderen
gearkringe (sjoch kringe)samendringen
gearlibjesamenleven
gearlûke (sjoch lûke)samentrekken
gearmjoksjedooreenmengen
gearmjuksjedooreenmengen
gearnimme (sjoch nimme)bijeennemen
gearparsjesamenpersen
gearpongjesamenflansen
gearranesamensmelten
gearrinne (sjoch rinne)samenlopen, samenvloeien
gearrippesamenflansen
gearriuwe u (sjoch riuwe)samenrijgen
gearroppe (sjoch roppe)samenroepen
gearrútsjesamenscholen
gearsakjeinzakken
gearsettein elkaar zetten, samenvoegen
gearsiede (sjoch siede)gaarkoken
gearsjitte (sjoch sjitte)stremmen
gearslaan (sjoch slaan)ineenslaan
gearsmeiesamensmeden
gearsmelte (sjoch smelte)samensmelten
gearsmite (sjoch smite)bijeengooien
gearsmoaregaar smoren
gearsoarjegaar sudderen
gearsoarreljegaar sudderen
gearspannesamenspannen
gearstallesamenstellen
gearstappesamenstappen, verenigen
gearstokeljesamenzweren
gearstovegaar stoven
gearstreamesamenstromen
gearswyljeverzamelen
geartearesamenvouwen
geartropjeineenduwen, samendrommen, samenscholen
gearweevjesamenweven
gearwenjesamenwonen
gearwurkjesamenwerken
geauwegeeuwen
gebiede (sjoch biede)gebieden
gedachtelêze u (sjoch lêze)gedachtelezen
gedogegedogen
geheimhâlde (sjoch hâlde)geheimhouden
geiegieren (schreewen)
gekjegekheid maken
gekjeie (sjoch jeie)gekscheren, stoeien
gekoanstekke (sjoch stekke)spotten
genearjegeneren
generalisearjegeneraliseren
generearjegenereren
genêze genezen
genietsjegenieten
gerêststellegeruststellen
geriivjebijstaan, ter wille zijn
gernierkjeuitoefenen van land- of tuinbouw
gersdroegjedrogen van gras
gersdrûgjedrogen van gras
gerskjegrazen
gersmeanegrasmaaien
gerzjegrazen
gestegisten
gestikulearjegesticuleren
gêstjegisten
geurjegeuren
gewaarwurde (sjoch wurde)gewaarworden
gewichtheffegewichtheffen
gibeljegiebelen, giechelen
giberjetochten
gieljegeel maken, geel worden
gielokerjebestrijken met gele oker
gieregieren (schreeuwen), slingeren
gieterjebesproeien met een gieter
giisgabjeginnegappen, gniffelen
giisgapjeginnegappen, gniffelen
giisgobjeginnegappen, gniffelen
giizjeginnegappen, gniffelen
ginneontginnen
gipsegipsen (voorzien van gips)
girearjegireren
giseljegeselen, voortbewegen
giselsturtsjekwispelen, kwispelstaarten
giseltopjetollen
gizeljegijzelen
gjalpegulpen (gutsen), schreeuwen
gjalpjegulpen (gutsen), schreeuwen
glânzgjeglanzen, vernissen
glânzjeglanzen, vernissen
glasearjeglaceren
glazuerjeglazuren
glêdbakkeglazuren, ijzelen
glêdfyljegladvijlen
glêdiizjeijzelen
glêdskavegladschaven
glêdskearegladscheren
glêdskjirjegladschuren
glêdstrike u (sjoch strike)gladstrijken
glêdwriuwe (sjoch wriuwe)gladwrijven
glêdzjegladmaken
gleibakkebakken van geglazuurd aardewerk
gleonjegloeien, schitteren
glêsbakkeijzelen
glêsblazeglasblazen
glêshimmeljeglazen wassen
gleskedraaiedraaien van een glas om geesten op te roepen
glesketikjetikken op ruiten
gleskjeglazenmaken, ruiten inzetten
glêssetteglaszetten
glêswaskje (sjoch waskje)ramen wassen
glêzewaskje (sjoch waskje)ramen wassen
glide glijden
gliereglijden (zacht)
glimkjeglimlachen
glimme glimmen
glimmerjeglimmen
glinsterjeglinsteren
gljurkjelonken
gloaieglooien
gloarjegloren, stralen
globalisearjeglobaliseren
gloedzjeglanzen
gloeiegloeien
glorearjegloreren
glunderjeglunderen
gluorjegloren
gluorkjegluren
glûpegluipen
glûpeagjegluipen
glûpsturtsjeafdruipen (met de staart tussen de benen)
glydskjeglijden (voorzichtig)
glydzjeglijden
glysterjeuitglijden
gnauweknauwen
gnauweljeknabbelen
gnibbeljeknabbelen
gnibjeknabbelen
gniisgabjegrinneken, grinniken
gniisgapjegrinneken
gniisgobjegrinniken
gnippeknabbelen
gnirdzjeknarsen, knijpen, krijsen
gnizegrijnzen, spotlachen
gnjirdzjeknarsen, knijpen, krijsen
gnjirjeknarsen, krijsen
gnoarjeknorren, mopperen
gnobjeonderling bijten van beesten, stelen van kleinigheden
gnodzjeknabbelen, knagen
gnúfkjesnuffelen, speuren
gnúskjekarweitjes doen
gnútsjefluisteren (heimelijk praten)
gnuvegluren, loeren
gnyskjegrijnzen
goaiegooien
goarjearmoedig leven, goor en smerig worden, sukkelen
goarreljegorgelen
goatehimmeljeschoonmaken van goten
goatsjemaken van greppels
gobberjehunkeren
gobjelachen
goedachtsjegoeddunken
goeddwaan (sjoch dwaan)goeddoen, weldoen
goedfine u (sjoch fine)goedvinden
goedhâlde (sjoch hâlde)goedhouden
goedkarregoedkeuren
goedkrije u (sjoch krije)goedkeuren
goedmeitsje (sjoch meitsje)goedmaken
goedprategoedpraten, verontschuldigen
goedsizze u (sjoch sizze)borg staan
goedtinke (sjoch tinke)goeddunken
goermetsjegourmetten
gojeaangapen, hunkeren
gokkegokken
golleloegjehooi opeenhopen in een hooivak
gollesetteopzetten van een hooivak
gollesljochtsjehooi effenen in een hooivak
golloegjehooi opeenhopen in een hooivak
golsetteopzetten van een hooivak
golsljochtsjehooi effenen in een hooivak
golvjegolven
gomjegummen
gondeljegondelen
gongeljewandelen
gonzeljegonzen
gonzjegonzen
gouweaangapen
goverjeuitvoeren van een rondedans
govertsjeuitvoeren van een rondedans
goweaangapen, hunkeren
gowerjehunkeren
grabbeljegrabbelen
gradearjegraderen
graduearjegradueren
granulearjegranuleren (verkorrelen)
grânzgjegrommen
grânzjegrommen
grapegrijpen, stelen
grapjeie (sjoch jeie)grappen
grasjearjegratiëren (gratie verlenen)
gratifisearjegratificeren
gratinearjegratineren
graujesnauwen
grauwesnauwen
grave graven
gravearjegraveren
greidebrekke u (sjoch brekke)grasland scheuren (vernietigen)
greideskuorregrasland scheuren (vernietigen)
greppeljegraven van greppels, uitdiepen van greppels
griemeknoeien, prutsen
griemmankjemengen
griendollerooien van aardappelen terwijl het lof nog groen is
griendongjegeven van groenbemesting
grienjegroen maken, groen worden, ontgroenen
griffeljegriffen
grifjegriffen
grifkjegriffen
griizjegrijs maken, grijs worden, grijzen
griljegrillen
grimearjegrimeren
grimelgrammeljekrioelen
grimeljekrioelen
grimjegrommen
grimmeljekrioelen
grinegrienen
grintsjeverharden met grind
grinzgjegrenzen
grinzjegrenzen
gripe grijpen
grizegriezelen, gruwen, huiveren
grizeljegriezelen
grobbeljewassen
grobjegrommen
grodzemodzjedooreenmengen tot een mengelmoes
groedeprykjegraven van kweek uit de grond
groedzjegroeien
groeiegroeien
groepearjegroeperen
groetsjegroeten
groljegrommen
grôljegrommen
gromjegrommen
grommeljegrommen
gropjegraven van greppels, uitdiepen van greppels
grossearjegrosseren
groujegruwen
grouwegruwen
grouweljegruwen
grudzjeklungelen, knoeien
grûndearjegronden
grûnfervjeaanbrengen van grondverf
grûnfêstjegrondvesten
grûnjegronden
grûntsjeklauwezwemmen op z'n hondjes
grutbekjebrutaal zijn
grutbringe (sjoch bringe)grootbrengen, opvoeden
grutdwaan (sjoch dwaan)belangrijk doen
gruthâlde (sjoch hâlde)groothouden
grutmeitsje u (sjoch meitsje)grootbrengen (opvoeden), verheerlijken
grútsjefluisteren (heimelijk praten)
grutsprekke u (sjoch sprekke)opscheppen (pochen)
gruzeljemompelen
grûzemoezjedooreenmengen tot een mengelmoes, mengen
grúzjeklungelen, knoeien
grûzjeklungelen, knoeien
grymjebetrekken van de lucht, grimmen (boos zijn)
gûcheljegoochelen
gûlehuilen
gunnegunnen
gûnzeljegonzen
gûnzjegonzen, ronken (brommen)
guodwierjeluchten
guorljegorgelen
guorreljegorgelen
guozzebrievjeganzenborden
guozzemelke u (sjoch melke)houden van ganzen
gurdzjevastmaken met een gordel
gutsegutsen
gybjegijpen, snakken naar adem, tochten, zieltogen
gycheljegiechelen
gymnastykjegymnastieken
gysgabjegrinneken
gysgapjegrinneken
gysgobjegrinneken

Thús

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy't begjinne mei in G. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-side.

gean - gaan

Unregelmjittich tiidwurd
ik gean
do giest
hy giet
wy geane
ik gie (ek gong)
do giest (ek gongst)
hy gie (ek gong)
wy giene(n) (ek gongen)
ik haw gien (ek gongen)
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

genêze - genezen

Unregelmjittich tiidwurd
ik genês
do genês
hy genês
wy genêze
ik genies
do geniest
hy genies
wy geniezen
ik haw genêzen
Foarbylden:

Thús

glide - glijden

Unregelmjittich tiidwurd
ik glyd
do glydst
hy glydt
wy glide
ik glied
do gliedst
hy glied
wy glieden
ik haw gliden
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

glimme - glimmen

Unregelmjittich tiidwurd
ik glim
do glimst
hy glimt
wy glimme
ik glom
do glomst
hy glom
wy glommen
ik haw glommen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

grave - graven

Unregelmjittich tiidwurd
ik graaf
do graafst
hy graaft
wy grave
ik groef
do groefst
hy groef
wy groeven
ik haw groeven
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

gripe - grijpen

Unregelmjittich tiidwurd
ik gryp
do grypst
hy grypt
wy gripe
ik griep
do griepst
hy griep
wy griepen
ik haw grepen (ek grypt)
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús