Fryske tiidwurden begjinnend mei G

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

gaffeljegeeuwen, schrokken
galevlijmen
galmjegalmen
galoppearjegalopperen
galvanisearjegalvaniseren
gapjegapen, geeuwen
garandearjegaranderen
garjesparen, verzamelen
garnearjegarneren
gaspjegespen
gastjegasten ontvangen, te gast gaan
gatstopjegaten stoppen
gean ugaan
gearbaljesamenballen
gearbine u (sjoch bine)samenbinden
gearboskjesamenscholen
gearbringe u (sjoch bringe)bijeenbrengen, samenbrengen
geardwaan u (sjoch dwaan)samenvouwen
gearfanneljebijeenrapen, verzamelen
gearfetsjesamenvatten
gearfoegjesamenvoegen
gearfrisseljesamenvlechten
gearhingje u (sjoch hingje)samenhangen
gearhokjesamenhokken
gearjeie u (sjoch jeie)ophopen (sneeuw, zand)
gearkeppeljesamenkoppelen
gearkloftsjesamenscholen
gearkomme u (sjoch komme)bijeenkomen, samenkomen, vergaderen
gearlibjesamenleven
gearlûke u (sjoch lûke)samentrekken
gearparsjesamenpersen
gearrinne u (sjoch rinne)samenlopen, samenvloeien
gearroppe u (sjoch roppe)samenroepen
gearsakjeinzakken
gearsmelte u (sjoch smelte)samensmelten
gearsmite u (sjoch smite)bijeengooien
gearspannesamenspannen
gearstallesamenstellen
geartearesamenvouwen
geartropjeineenduwen, samendrommen, samenscholen
gearwenjesamenwonen
gearwurkjesamenwerken
geauwegeeuwen
gebiede u (sjoch biede)gebieden
gedogegedogen
geheimhâlde u (sjoch hâlde)geheimhouden
geiegieren (schreewen)
gekjeie u (sjoch jeie)gekscheren, stoeien
genearjegeneren
generalisearjegeneraliseren
generearjegenereren
genêze ugenezen
genietsjegenieten
gerêststellegeruststellen
geriivjebijstaan, ter wille zijn
gerskjegrazen
gersmeanegrasmaaien
gestegisten
gestikulearjegesticuleren
gêstjegisten
geurjegeuren
gewaarwurde u (sjoch wurde)gewaarworden
giisgobjeginnegappen, gniffelen
girearjegireren
giseljegeselen
giselsturtsjekwispelen, kwispelstaarten
giseltopjetollen
glânzjeglanzen, vernissen
glazuerjeglazuren
glêdskearegladscheren
glêdwriuwe u (sjoch wriuwe)gladwrijven
glêsblazeglasblazen
glêssetteglaszetten
glêswaskjeramen wassen
glêzewaskjeramen wassen
glide uglijden
glimkje glimlachen
glimme uglimmen
glinsterjeglinsteren
gljurkjelonken
gloaieglooien
globalisearjeglobaliseren
gloedzjeglanzen
gloeiegloeien
glorearjegloreren
glunderjeglunderen
gluorjegloren
gluorkjegluren
glûpegluipen
glysterjeuitglijden
gnauweknauwen
gnibbeljeknabbelen
gnibjeknabbelen
gniisgobjegrinniken
gnizegrijnzen, spotlachen
gnoarjeknorren, mopperen
gnuvegluren
gnyskjegrijnzen
goaiegooien
gobberjehunkeren
gobjelachen
goeddwaan u (sjoch dwaan)goeddoen, weldoen
goedhâlde u (sjoch hâlde)goedhouden
goedkarregoedkeuren
goedmeitsje u (sjoch meitsje)goedmaken
gokkegokken
golvjegolven
gomjegummen
gongeljewandelen
gouweaangapen
grabbeljegrabbelen
grânzgjegrommen
grapjeie u (sjoch jeie)grappen
gratinearjegratineren
graujesnauwen
grauwesnauwen
grave ugraven
gravearjegraveren
griemeknoeien, prutsen
griemmankjemengen
grienjeontgroenen
grifjegriffen
griljegrillen
grimearjegrimeren
grimelgrammeljekrioelen
grinegrienen
grinzgjegrenzen
gripe ugrijpen
grizegriezelen, gruwen, huiveren
grizeljegriezelen
groeiegroeien
groepearjegroeperen
groetsjegroeten
groljegrommen
grôljegrommen
gromjegrommen
grommeljegrommen
groujegruwen
grûndearjegronden
grûnfêstjegrondvesten
grûnjegronden
grutbringe u (sjoch bringe)grootbrengen
grutdwaan u (sjoch dwaan)belangrijk doen
grútsjefluisteren
gruzeljemompelen
gûcheljegoochelen
gûlehuilen
gunnegunnen
gûnzjegonzen, ronken (brommen)
guorreljegorgelen
gutsegutsen
gycheljegiechelen

Home

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy’t begjinne mei in G. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-pagina.

gean - gaan

u Unregelmjittich tiidwurd
ik gean
do giest
hy giet
wy geane
ik gie (ek gong)
do giest (ek gongst)
hy gie (ek gong)
wy giene(n) (ek gongen)
ik haw gien (ek gongen)
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home

genêze - genezen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik genês
do genês
hy genês
wy genêze
ik genies
do geniest
hy genies
wy geniezen
ik haw genêzen
Foarbylden:

Home

glide - glijden

u Unregelmjittich tiidwurd
ik glyd
do glydst
hy glydt
wy glide
ik glied
do gliedst
hy glied
wy glieden
ik haw gliden
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

glimme - glimmen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik glim
do glimst
hy glimt
wy glimme
ik glom
do glomst
hy glom
wy glommen
ik haw glommen
Foarbylden:

Home

grave - graven

u Unregelmjittich tiidwurd
ik graaf
do graafst
hy graaft
wy grave
ik groef
do groefst
hy groef
wy groeven
ik haw groeven
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

gripe - grijpen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik gryp
do grypst
hy grypt
wy gripe
ik griep
do griepst
hy griep
wy griepen
ik haw grepen (ek grypt)
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home