Fryske tiidwurden begjinnend mei H

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

haachknippeknippen van de heg
haagjebehagen
haaiehooien (binnenhalen van hooi)
haaiemaaieronddraaien
haastjehaasten
haatsjehaten
hacheljeeten (gulzig)
haffeljekauwen, kletsen, redetwisten
hageljehagelen
hakehaken (met een naald)
hakebrakeslootjespringen (met een been om de polsstok)
hakjehakken, spitten
hakkebite (sjoch bite)vechten
hakkebrakeslootjespringen (met een been om de polsstok)
hakkeljehakkelen
hakkenjehakkelen
hakkenkrukjestuntelen
hakketakjekibbelen
hakketearjekibbelen
hakseljehakselen
hakstûkjehakkelen
hâlde houden
haletieren (welvaren)
hallusinearjehallucineren
halmjehalma-spelen
halseagjereikhalzen
halsfuorchjeie u (sjoch jeie)naploegen van land
halsfuorgejeie u (sjoch jeie)naploegen van land
halvearjehalveren
halzjevastzetten van de zeilhals
hamboaiblazehobo spelen
hamboaikjehobo spelen
hammerjehameren
hamsterjehamsteren
hânbaljehandballen
hânbûkjehanden warmen (door de armen kruislings over de borst te slaan)
hânbûtsehanden warmen (door de armen kruislings over de borst te slaan)
hânbûtsjehanden warmen (door de armen kruislings over de borst te slaan)
handigjevan de hand gaan
hângearjehandenvouwen (bij bidden)
hânhâlde (sjoch hâlde)handhaven
hânklappeapplaudisseren
hânlangjehandreiken, helpen bij werk
hânmelke (sjoch melke)handmelken
hanneljehandelen
hannengearjehandenvouwen (bij bidden)
hantearjehanteren
hanthavenjehandhaven
hantlangehandreiken, helpen bij werk
hantlangjehandreiken, helpen bij werk
hantsjehanteren
hantsjebakkeloven en bieden (handjeklap)
hantsjeklappeapplaudisseren
hantsjeplakkeloven en bieden (handjeklap)
hantsjewjuddewieden met de hand
hantsjewjûdewieden met de hand
hantsjewjudzjewieden met de hand
hantsjewjûdzjewieden met de hand
hantwurkjehandwerken
hânwaarmjehanden warmen
hanwaarmjehanden warmen
hanwaskje (sjoch waskje)handen wassen
hânwaskje (sjoch waskje)handen wassen
hânwjuddewieden met de hand
hânwjûdewieden met de hand
hânwjudzjewieden met de hand
hânwjûdzjewieden met de hand
haperjehaperen
happehappen
hapskeareschrapen (geldzucht)
harevechten
harjescherpen van een zeis
harkjeluisteren
harmoanikaspyljeharmonika spelen
harmoniearjeharmoniëren
harmonisearjeharmoniseren
harpoenearjeharpoeneren
harpoenjeharpoeneren
harpuizjeharpuizen (hout beschermen)
harrewarjekibbelen
harseharsen
harsenskrabjepiekeren
haspeljehaspelen
hastigjehaasten
hatehaten
havenjehavenen
hawwe hebben
hazze-en-hûnboartsjekrijgertje spelen
hazzeboartsjekrijgertje spelen
hazzebûtsekrijgertje spelen
hazzefange u (sjoch fange)vangen van hazen, vroedvrouw zijn
hazzejeie u (sjoch jeie)helpen bij een bevalling, jagen op hazen, krijgertje spelen
heablazehooi blazen
headelsmite (sjoch smite)hooi naar beneden gooien
headollehooi van een gat voorzien bij broei
headrage (sjoch drage)hooi dragen
headroegjehooi drogen
headrûgjehooi drogen
heafuorjehooi voeren
heajaan u (sjoch jaan)voeren van hooi aan vee
heakearehooi keren
heakjehaken (achter iets vastraken), vasthaken
heakkeljehekkelen (sloten ontdoen van waterplanten)
healeegjehooi lossen
healoegjehooi op een wagen laden
healpratestamelen
healrêgjeploegen van de eerste vore
healwiizjedollen, mallen
heamennebinnenhalen van hooi
heaparsehooi persen
heaparsjehooi persen
heapjeophopen
heaplôkjehooi plukken
hearebelanden (terechtkomen), horen, prikkelen in de keel
hearide u (sjoch ride)binnenhalen van hooi
hearjeprikkelen in de keel
hearoedzjehooi meten op broei
hearrehoren
hearskjeheersen
heaskodzjehooi schudden
heasplittehooi lossteken
heaterskjehooi dorsen, nutteloos werk doen
heatiezjehooi schudden
heatiizjehooi schudden
heawierjemeezitten van het weer om hooi te oogsten
heawinne (sjoch winne)hooien (binnenhalen van hooi)
heazeprikkelen in de keel
heazjeprikkelen in de keel
hechtsjehechten
heechachtsjehoogachten
heechhâlde (sjoch hâlde)hooghouden
heechhawwe u (sjoch hawwe)hoogachten
heechsettehoogachten
heechskattehoogschatten
heechspringe (sjoch springe)hoogspringen
heegjeverhogen
heeljehelen (heel worden)
heffeheffen
heftdriuwe u (sjoch driuwe)met netten vastlopen op een obstakel
heftrinne u (sjoch rinne)met netten vastlopen op een obstakel
heibeiemorsen, werken (haastig; slordig)
heibeljeheibelen, herrie maken
heidebaarneverbranden van heide
heidebrâneverbranden van heide
heieheien
heiljehagelen
heinderbaljekaatseballen
heinevangen
heinebaljekaatseballen
heisterjedruk bezig zijn (heisteren)
hekkeljehekkelen (sloten ontdoen van waterplanten)
hekseheksen
helderjehelder worden, opklaren
helehelen (gestolen goed kopen)
heljehalen
hellingjeherstellen op een scheepshelling
helpe helpen
helterjeinpalmen
herbergje (sjoch bergje)herbergen
herfaksinearjehervaccineren
herfoarmjehervormen
herheljeherhalen
herkieze (sjoch kieze)herkiezen
herskeppe (sjoch skeppe)herscheppen (opnieuw maken)
herstelleherstellen
hertejeie u (sjoch jeie)hartenjagen (kaartspel)
heugeherinneren, heugen
heukeljebehelpen, kleumen, moeilijk lopen, ziekelijk zijn
heukerjebehelpen, kleumen, moeilijk lopen, ziekelijk zijn
heuleheulen
heupbûtsebij het opslaan van een kaatsbal de arm of heup raken
heuveljebestraffen, reinigen
hevegebeuren, heffen
heveljehevelen
hieljehelen (heel worden)
hierbeteljebetalen van huur
hierboarsteljeborstelen van de haren
hierehuren
hierflechtsje (sjoch flechtsje)vlechten van de haren
hierfrisseljevlechten van de haren
hierjeontharen, verharen
hierkjimmekammen van de haren, knippen van de haren
hierwaskje (sjoch waskje)wassen van de haren
hifkjetillen, toetsen (controleren)
hikhakjekibbelen
hikjehikken
hikkegeboren
hikkebikjehikken
hikkeljehekelen
hikkerjehekelen
hilligjeheiligen
himdkjeverschonen (schoon hemd of ondergoed aantrekken)
himmehm zeggen, kuchen
himmeljezemen
hinderjehinderen
hingeljerondhangen
hingje hangen
hinkelepinkjehinkepinken (mank lopen), kreupelen
hinkeljehinkelen
hinkjehinken
hinne-en-werjeheen- en weergaan
hinnebruiestaken, weglopen (onbesuisd)
hinnebuorkjehouden van kippen
hinnefuorjevoederen van kippen
hinnegean (sjoch gean)heengaan
hinnekomme u (sjoch komme)bereiken van een goed resultaat
hinnelizze (sjoch lizze)neerleggen
hinnemelke u (sjoch melke)houden van kippen
hinnerinne u (sjoch rinne)heenlopen, weglopen
hinneslachtsjeslachten van kippen
hinnetsjen u (sjoch tsjen)voorbijgaan, wegtrekken
hinnewizeheenwijzen, verwijzen
hipkjetrippelen
hippehet glas heffen, huppelen
hippelewipjekwispelen
hippeljehuppelen
hisehijsen
hjerringfiskjevissen op haring
hjersthimmeljenajaarsschoonmaak houden
hjerstmelke u (sjoch melke)buiten melken in de herfst
hjitfolgjeplagen, stalken
hjitsjeheet maken, hitte geven
hjitte bevelen, gebieden, heten
hjouwermennebinnenhalen van haver
hjouwerynjebinnenhalen van haver
hoaiekoesteren, verzorgen
hoallefoaljedartelen
hoantseflappevangen van kemphanen met een flapnet
hoarnblazeblazen op een hoorn
hoarnjestoten
hoartehorten, rukken
hoassokjelopen op kousevoeten
hoasstopjestoppen van kousen
hoastjehoesten
hobbeljehobbelen
hockeyehockeyen
hoedebehoeden
hoedzjebehoeden
hoefbekapjebesnijden van hoeven
hoegehoeven
hoekhâlde (sjoch hâlde)standhouden, volharden
hoekjevissen met een hoek (lijn met haakjes)
hoekjeboartsjeverstoppertje spelen
hoekjeferkrûpeverstoppertje spelen
hoekjerinne u (sjoch rinne)stuivertje-wisselen
hoelahoepjehoelahoepen
hoepjehoepelen
hoepjeie (sjoch jeie)hoepelen
hoepomlizze u (sjoch lizze)slaan van een ijzeren band om een vat
hoepslaan u (sjoch slaan)slaan van een ijzeren band om een vat
hoerearjehoereren
hoerejeie (sjoch jeie)naar de hoeren gaan
hoffenjehekelen
hofkesjonge u (sjoch sjonge)stelen van vruchten uit een boomgaard
hofkjehovenieren, stelen van vruchten uit een boomgaard
hofsjonge u (sjoch sjonge)stelen van vruchten uit een boomgaard
hôfsjonge u (sjoch sjonge)stelen van vruchten uit een boomgaard
hohâlde u (sjoch hâlde)stoppen
hokjehokken
hoksekideljekietelen in de knieholte
hoksettein hokken zetten (bijv. van graanschoven)
hokstikblokboartsjekrijgertje spelen
holjebevallen (aanstaan), uithollen
hollânboartsjeelkaar omsingelen (spel)
hollannerjeNederlands spreken
hollânzjeelkaar omsingelen (spel)
holleknikkehoofdknikken
hollerekkenjehoofdrekenen
holsterjehobbelen
homologearjehomologeren (bekrachtigen bijv. door een rechtbank)
hompekreupelen, stompen
hompeljemank of kreupel lopen, trekkebenen
hongerjehongeren
hongerlapjehongeren
hongerlijehongerlijden
honkbaljehonkballen
honkeljesukkelen
honorearjehonoreren
hontheiedollen
hoopjehopen
hoppeboartsjepaardje spelen
hospitalisearjehospitaliseren
hospitearjehospiteren
hossehossen
hossebosjebotsen, kijven, vrijen
hossebossebotsen, kijven, vrijen
hotseop en neer bewegen, schudden
hotsjeslijpen, wetten
hottefyljekibbelen
houbraakjevlasbraken (breken op een braak)
houbrakevlasbraken (breken op een braak)
houkjewieden
houlikjehuwen, trouwen
houtenjeverven met nabootsen van houtnerven
houtfykjehoutsnijden
houtgravearjehout graveren
houthakjehouthakken
houtmeitsje u (sjoch meitsje)houthakken (voor brandhout)
houtsjehouthakken (voor brandhout)
houtsjekappehouthakken (voor brandhout)
houtsnije u (sjoch snije)houtsnijden
houtstokehout stoken
houwehouwen
húcheljehuichelen
húdzjeploegen van bouwgrond
hûdzjewerken (ploeteren)
huffeslaan
huiejouwen
huiljejoelen
hûkearzjehurken
huldigjehuldigen
húljeeten met tegenzin
humanisearjehumaniseren
hûmpekreupelen, stompen
hûnedrafkjelopen op een sukkeldrafje
hûneklauwezwemmen op z'n hondjes
hûnemelke (sjoch melke)treuzelen
húnjehonen
hunkerjehunkeren
hûntheiedollen
hûntsjeklauwezwemmen op z'n hondjes
huodsjebaljehoedjeballen (spel)
huordzjebewaren, opbergen
huorkjehoereren
huorrejeie (sjoch jeie)naar de hoeren gaan
huppeljehuppelen
hurddraveharddraven
hurdeharden
hurdfytsewielrennen
hurdride u (sjoch ride)hardrijden (o.a. schaatsen)
hurdrinne (sjoch rinne)hardlopen
hurdzjeharden
húsbesjen u (sjoch sjen)huizen kijken (voor koop of huur)
huseophitsen
husearjeverblijfhouden
hûsfestjehuisvesten
húsfestjehuisvesten
húshâlde (sjoch hâlde)huishouden
húshâldsterjehuishoudster zijn
húshimmeljegrote schoonmaak doen
húsjeophitsen
húskeleegjeomwisselen van de toiletton
húskjenaar het toilet gaan, wonen
húsmanjeverblijf houden, wonen
húsoprêde (sjoch rêde)opruimen
húswarjebabysitten, oppassen
huterjehuiveren
hutseljeop en neer bewegen, schudden
hútsjeploegen van bouwgrond, uitschiften
huverjehuiveren
húzjebouwen van een huis, samenleven, wonen
hûzjebouwen van een huis, samenleven, wonen
hymjehijgen, puffen
hynderbedraveafrichten van een paard
hynderbeleareafrichten van een paard
hynderboartsjepaardje spelen
hynderjebezig zijn met paarden, draven als een paard
hynderjeie u (sjoch jeie)paardje spelen
hynderkeboartsjepaardje spelen
hyndermanjeverrichten van werk op het land met een paard
hynderspringe u (sjoch springe)paardspringen (bij turnen)
hynderwurkjeverrichten van werk op het land met een paard
hynsteberide (sjoch ride)africhten van een paard
hynstebeslaan u (sjoch slaan)beslaan van paardenhoeven
hynsteboartsjepaardje spelen
hynstejeie u (sjoch jeie)paardje spelen
hynstemennemennen van paarden, paardje spelen
hynsteride (sjoch ride)paardrijden
hynsterosseroskammen
hyperfentilearjehyperventileren
hypnotisearjehypnotiseren
hypostasearjehypostaseren (verheffen tot zelfstandigheid)
hypotekearjehypothekeren
hysjehitsen

Thús

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy't begjinne mei in H. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-side.

hâlde - houden

Unregelmjittich tiidwurd
ik hâld
do hâldst
hy hâldt
wy hâlde
ik hold
do holdst
hy hold
wy holden
ik haw holden
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

hawwe - hebben

Unregelmjittich tiidwurd
ik ha(w)
do hast
hy hat
wy hawwe
ik hie
do hiest
hy hie
wy hiene(n)
ik haw hân
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

helpe - helpen

Unregelmjittich tiidwurd
ik help
do helpst
hy helpt
wy helpe
ik holp
do holpst
hy holp
wy holpen
ik haw holpen
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

hingje - hangen

Unregelmjittich tiidwurd
ik hingje
do hingest
hy hinget
wy hingje
ik hong
do hongst
hy hong
wy hongen
ik haw hongen
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

hjitte - bevelen, gebieden, heten

Unregelmjittich tiidwurd
ik hjit
do hjitst
hy hjit
wy hjitte
ik hiet
do hietst
hy hiet
wy hieten
ik haw hjitten
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús