Fryske tiidwurden begjinnend mei H

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

haagjebehagen
haaiehooien (hooi binnenhalen)
haaiemaaieronddraaien
haastjehaasten
haatsjehaten
hacheljeeten (gulzig)
haffeljekauwen, kletsen, redetwisten
hageljehagelen
hakehaken (met een naald)
hakebrakeslootjespringen (met een been om de polsstok)
hakjehakken, spitten
hakkebite u (sjoch bite)vechten
hakkebrakeslootjespringen (met een been om de polsstok)
hakkeljehakkelen
hakkenkrukjestuntelen
hakketakjekibbelen
hakketearjekibbelen
hakseljehakselen
hakstûkjehakkelen
hâlde uhouden
haletieren (welvaren)
hallusinearjehallucineren
halseagjereikhalzen
halvearje halveren
hamboaiblazehobo spelen
hamboaikjehobo spelen
hammerjehameren
hamsterjehamsteren
hânbaljehandballen
hânbûkjehanden warmen (door de armen kruislings over de borst te slaan)
hânbûtsehanden warmen (door de armen kruislings over de borst te slaan)
hânbûtsjehanden warmen (door de armen kruislings over de borst te slaan)
hângearjehandenvouwen (bij bidden)
hânhâlde u (sjoch hâlde)handhaven
hânklappeapplaudisseren
hanneljehandelen
hantearjehanteren
hanthavenjehandhaven
hantsjehanteren
hantsjebakkeloven en bieden (handjeklap)
hantsjeklappeapplaudisseren
hantsjeplakkeloven en bieden (handjeklap)
hantwurkjehandwerken
haperjehaperen
happehappen
hapskeareschrapen (geldzucht)
harevechten
harkjeluisteren
harmoniearjeharmoniëren
harmonisearjeharmoniseren
harrewarjekibbelen
harseharsen
harsenskrabjepiekeren
haspeljehaspelen
hastigjehaasten
hatehaten
havenjehavenen
hawwe uhebben
heakjehaken (achter iets vastraken), vasthaken
heakkeljehekkelen (sloten ontdoen van waterplanten)
healpratestamelen
healwiizjedollen, mallen
hearoedzjehooi meten op broei
hearrehoren
hearskjeheersen
hechtsjehechten
heechachtsjehoogachten
heechhâlde u (sjoch hâlde)hooghouden
heechspringe u (sjoch springe)hoogspringen
heegjeverhogen
heeljehelen (heel worden)
heffeheffen
heibeljeheibelen, herrie maken
heieheien
heiljehagelen
heinderbaljekaatseballen
heinevangen
heinebaljekaatseballen
hekkeljehekkelen (sloten ontdoen van waterplanten)
hekseheksen
helderjehelder worden, opklaren
helehelen (gestolen goed kopen)
heljehalen
helpe uhelpen
herbergjeherbergen
herfaksinearjehervaccineren
herfoarmjehervormen
herkieze u (sjoch kieze)herkiezen
herskeppe u (sjoch skeppe)herscheppen
herstelleherstellen
heugeheugen
heukerjebehelpen
heuleheulen
heuveljebestraffen, reinigen
hevegebeuren, heffen
heveljehevelen
hieljehelen (heel worden)
hierehuren
hifkjetoetsen (controleren)
hikhakjekibbelen
hikjehikken
hikkegeboren
hikkebikjehikken
hikkeljehekelen
hilligjeheiligen
himmeljezemen
hinderjehinderen
hingeljerondhangen
hingje uhangen
hinkeljehinkelen
hinkjehinken
hinne-en-werjeheen- en weergaan
hinnegean u (sjoch gean)heengaan
hinnelizze u (sjoch lizze)neerleggen
hipkjetrippelen
hippeljehuppelen
hisehijsen
hjitfolgjeplagen, stalken
hjitte ubevelen, gebieden, heten
hoallefoaljedartelen
hoartehorten, rukken
hoastjehoesten
hockeyehockeyen
hoedzjebehoeden
hoegehoeven
hoekhâlde u (sjoch hâlde)standhouden, volharden
hoepjeie u (sjoch jeie)hoepelen
hoerearjehoereren
hoerejeie u (sjoch jeie)naar de hoeren gaan
hoffenjehekelen
hokjehokken
hollerekkenjehoofdrekenen
holsterjehobbelen
hompekreupelen, stompen
hongerjehongeren
hongerlapjehongeren
hongerlijehongerlijden
honkbaljehonkballen
honorearjehonoreren
hontheiedollen
hoopjehopen
hospitalisearjehospitaliseren
hospitearjehospiteren
hossehossen
hottefyljekibbelen
houkjewieden
houwehouwen
húcheljehuichelen
huffeslaan
huiejouwen
huiljejoelen
hûkearzjehurken
huldigjehuldigen
hûmpekreupelen, stompen
hûnemelketreuzelen
húnjehonen
hunkerjehunkeren
hûntheiedollen
huordzjebewaren, opbergen
huorkjehoereren
huorrejeie u (sjoch jeie)naar de hoeren gaan
huppeljehuppelen
hurdeharden
hurdfytsewielrennen
hurdrinne u (sjoch rinne)hardlopen
hurdzjeharden
hûsfestjehuisvesten
húshâlde u (sjoch hâlde)huishouden
huterjehuiveren
huverjehuiveren
hymjehijgen, puffen
hynderbedraveafrichten van een paard
hynderbeleareafrichten van een paard
hynsteberideafrichten van een paard
hynsteride u (sjoch ride)paardrijden
hynsterosseroskammen
hyperfentilearjehyperventileren
hypnotisearjehypnotiseren
hypostasearjehypostaseren (verheffen tot zelfstandigheid)

Home

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy’t begjinne mei in H. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-pagina.

hâlde - houden

u Unregelmjittich tiidwurd
ik hâld
do hâldst
hy hâldt
wy hâlde
ik hold
do holdst
hy hold
wy holden
ik haw holden
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

hawwe - hebben

u Unregelmjittich tiidwurd
ik ha(w)
do hast
hy hat
wy hawwe
ik hie
do hiest
hy hie
wy hiene(n)
ik haw hân
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home

helpe - helpen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik help
do helpst
hy helpt
wy helpe
ik holp
do holpst
hy holp
wy holpen
ik haw holpen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

hingje - hangen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik hingje
do hingest
hy hinget
wy hingje
ik hong
do hongst
hy hong
wy hongen
ik haw hongen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

hjitte - bevelen, gebieden, heten

u Unregelmjittich tiidwurd
ik hjit
do hjitst
hy hjit
wy hjitte
ik hiet
do hietst
hy hiet
wy hieten
ik haw hjitten
Foarbylden:

Home