Fryske tiidwurden begjinnend mei I

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

idealisearjeidealiseren
idelteutsjeijdeltuiterij
identifisearjeidentificeren
ielfiskjepaling vissen
ielrikjepaling roken
ielstrûpepaling ontvellen
ienentritigjeéénendertigen (kaartspel)
ienentweintigjeéénentwintigen (spel)
ienjeuitdunnen
ientsjelûke (sjoch lûke)uitdunnen (van planten)
ienwurde (sjoch wurde)één-worden, integreren
iepenbarsteopenbarsten
iepenbatseopenbeuken
iepenbierjeopenbaren
iepenbliuwe (sjoch bliuwe)openblijven
iepenbrekke (sjoch brekke)openbreken
iependraaieopendraaien
iependrukkeopendrukken
iependwaan (sjoch dwaan)opendoen
iepenfalle (sjoch falle)openvallen
iepenfiereopenduwen
iepenflappeopenklappen
iepengean (sjoch gean)opengaan
iepengoaieopengooien
iepenhakjeopenhakken
iepenhâlde (sjoch hâlde)openhouden
iepenheljeopenhalen
iepenhoarteopenrukken, openscheuren
iepenjeopenen
iepenkapjeopenkappen
iepenklappeopenklappen
iepenknippeopenknippen
iepenlitte (sjoch litte)openlaten
iepenlizze (sjoch lizze)blootstellen, openliggen
iepenlûke (sjoch lûke)opentrekken
iepenmeitsje (sjoch meitsje)openmaken
iepenrameopenstoten
iepenrippeopenrijten
iepenrôljeopenrollen
iepenroppeopenrijten, openscheuren
iepenrosseopenwrijven
iepensetteopenzetten
iepenskoweopenschuiven
iepenskuorreopenscheuren
iepenslaan (sjoch slaan)openslaan, scharnieren
iepensmite (sjoch smite)opengooien
iepensnije (sjoch snije)opensnijden
iepenspatteopenspatten
iepenspjalteopensplijten
iepensplite (sjoch splite)opensplijten
iepenspringe (sjoch springe)openspringen
iepenstean (sjoch stean)openstaan
iepenstelleopenstellen
iepenstjitte (sjoch stjitte)openstoten
iepenteareopenvouwen
iepentraapjeopentrappen
iepentriuwe (sjoch triuwe)openduwen
iepenwaaieopenwaaien
iepenwâdzjeopentrappen
iepenwrikkeopenwrikken
ierappeldolleoogsten van aardappelen
ierappeljasseaardappelen schillen
ierappeljeaardappelen oogsten
ierappelskileaardappelen schillen
ierappelwaskje u (sjoch waskje)aardappelen wassen
ierdollevroeg rooien
ierdride (sjoch ride)vervoeren van aarde
ierdzjeaarden
ierlitte (sjoch litte)aderlaten
ierswyljebijeenharken van aren
iezeaas aanslaan, azen
iezjeaas aanslaan, azen
iggewearjetegenspreken
iikskileeikschillen (van bast ontdoen)
iisbrekke (sjoch brekke)ijs breken
iisdûnsjeijsdansen
iisfiskjeijsvissen
iisreineijsregenen
iisseagjezagen in ijs (openingen maken)
iissileijszeilen
iizjeopenhouden van vaarten bij vorst
ikebasseeikschillen (van bast ontdoen)
ikeboskjeeikschillen (van bast ontdoen)
ikelsykje (sjoch sykje)eikels zoeken
ikerjeijken
ikkerjeopperen
imitearjeimiteren
immen eat ligen hjitte (sjoch hjitte)logenstraffen van iemand
immen te skande settelogenstraffen van iemand
implodearjeimploderen
in kaam krije (sjoch krije)blozen
inisjalisearjeinitialiseren
inisjearjeinitiëren
interjeaankunnen, enteren
intsjeenten
islamisearjeislamiseren
isolearjeisoleren
it wetter om 'e tosken rinne (sjoch rinne)watertanden
ite eten
itensiede (sjoch siede)koken
itensmarresmeren van boterhammen
itensnije (sjoch snije)snijden van brood
itigjeijken
iverjeijveren
izeljeijzelen
izerflechtsje (sjoch flechtsje)ijzervlechten
izerjewerken met een steekijzer bij het turfmaken

Thús

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy't begjinne mei in I. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-side.

ite - eten

Unregelmjittich tiidwurd
ik yt
do ytst
hy yt
wy ite
ik iet
do ietst
hy iet
wy ieten
ik haw iten
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús