Fryske tiidwurden begjinnend mei J

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

jaan geven, toedienen
jachtsjehaasten
jakkerjejakkeren
jaknikkejaknikken
jammerjejammeren
jankejanken
jankjejanken
jarjegieren (gier uitrijden)
jaskjejassen (aardappelen schillen)
jassejassen (aardappelen schillen)
jattejatten
jeie jagen
jeneverjejenever drinken
jeremiearjejeremiëren
jernkleaunjegaren op een kluwen winden
jernopkleaunjegaren op een kluwen winden
jernopwinegaren op een kluwen winden
jernopwuoljegaren op een kluwen winden
jerntwinegaren twijnen
jernwinegaren op een kluwen winden
jeuzeljeraaskallen, zaniken, zeuren
jezeracen, sjezen, voortmaken
jierdeifiereverjaren
jildbelizze (sjoch lizze)geld beleggen
jilde gelden, kosten
jin om 'e mûle slikjelikkebaarden
jineophijsen, optakelen
jirpeldolleoogsten van aardappelen
jitte gieten
jizzeljehuiveren
joadeljejodelen
joadzjesjacheren
joddeljeomploegen (gemakzuchtig)
joecheiejuichen
joeiedartelen
joelejoelen
joeljejoelen
joepeparen
joepseparen, springen
joetsedekken (van dieren), in elkaar flansen, paren
joggejoggen
jokerjejokeren
jokjejeuken, kietelen, krabben, kriebelen
jompespringen
jonassejonassen
jongjejongen
jonglearjejongleren
jonkerjebesterven laten
jookjeu zeggen, vousvoyeren
jotsehossen, paardje rijden (met kind op een knie), paren
jotsjehossen
jotskjehossen
journalisearjejournaliseren
joyride (sjoch ride)joyriding
jubeljejubelen
jubilearjejubileren
judasjejudassen, pesten, sarren
judojejudoën
jûnjeavond worden
jûnpizeljebezoeken in de avond
jûnpratebezoeken in de avond
jûnsizze (sjoch sizze)goedenavond zeggen
jûnskoaiebedelen bij nacht
jûpseneuken
jurearjejureren
justearjejusteren (afstemmen van instrument)
justifisearjejustificeren
jûtseparen
juttejutten

Thús

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy't begjinne mei in J. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-side.

jaan - geven, toedienen

Unregelmjittich tiidwurd
ik jou
do joust
hy jout
wy jouwe
ik joech
do joechst
hy joech
wy joegen
ik haw jûn
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

jeie - jagen

Unregelmjittich tiidwurd
ik jei
do jagest
hy jaget
wy jeie
ik jage
do jagest
hy jage
wy jagen
ik haw jage
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

jilde - gelden, kosten

Unregelmjittich tiidwurd
ik jild
do jildst
hy jildt
wy jilde
ik jilde
do jildest
hy jilde
wy jilden
ik haw jilden
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

jitte - gieten

Unregelmjittich tiidwurd
ik jit
do jitst
hy jit
wy jitte
ik geat
do geatst
hy geat
wy geaten
ik haw getten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús