Fryske tiidwurden begjinnend mei K

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

kaartekaarten
kaartlizze u (sjoch lizze)kaartleggen, waarzeggen
kaftsjekaften
kakkekakken
kâldklomjekoukleumen
kâldklommerjekoukleumen
kalibrearjekalibreren
kalkjekalken
kalkulearjecalculeren
kalligrafearjekalligraferen
kalmearjekalmeren
kammekammen
kampearjekamperen
kamûflearjecamoufleren
kanalisearjekanaliseren
kandidearjekandideren
kankerjekankeren, woekeren
kanofarre u (sjoch farre)kanoën
kanojekanoën
kantklossekantklossen
kapekapen, stelen
kapitalisearjekapitaliseren
kapitulearjecapituleren (overgeven)
kapjekappen (boom), vellen (boom)
kappekappen (haar)
karakterisearjekarakteriseren
karambolearjekaramboleren
karikaturisearjekarikaturiseren
karrekeuren
kastijekastijden
kastrearjecastreren
katalogisearjecatalogiseren
katalysearjekatalyseren
kategisearjecatechiseren
kategorisearjecategoriseren
kateterisearjekatheteriseren
kattejeie u (sjoch jeie)jagen op katten
kealjekalven
keapje ukopen
kearekeren
keatsekaatsen
keatsebaljekaatseballen
kegeljekegelen
kenmerkjekenmerken
kenne ukennen
keppeljekoppelen, verbinden
kertekortwieken
kervjekerven
keteljekijven
keurekeuren
keuveljekeuvelen
keveljekeuvelen, mummelen
kibeljekantelen
kibjekibbelen
kideljekietelen
kielskrabjekeel schrapen
kieze ukiezen
kiezzebite u (sjoch bite)harrewarren, kibbelen
kikkekikken (geluid maken)
kikkertjeie u (sjoch jeie)aansporen
kinne ukunnen
kiperjekieperen
kippelief kijken
kistjekisten
kjeld skypjekouvatten
kjeldlijekoukleumen
kjibjekibbelen
kjimmekammen
kjirmjekermen
klaaiekleden
kladderjekladden
kladzjekladden
klaimeclaimen
klaksonnearjeclaxonneren
klam lizze u (sjoch lizze)benadrukken
klaphalzjeklepperen
klappeklappen (in de handen slaan), verklappen
klapperjeklepperen
klappertoskjeklappertanden
klapperwjukjeklapwieken
klapwjukjeklapwieken
klassearjeklasseren
klassifisearjeclassificeren
klausulearjeclausuleren
klauweklauteren, krabben
klaverjasseklaverjassen
klearjeklaren
klearkomme u (sjoch komme)klaarkomen
klearlizze u (sjoch lizze)klaarleggen, klaarliggen
klearmeitsje u (sjoch meitsje)klaarmaken
klearsetteklaarzetten
klearspyljeklaarspelen
klearstomeklaarstomen
kleauweklieven
kleie uklagen
klemeclaimen
klepperjeklepperen
kletterjekletteren
kleurjekleuren
klevekleven
klibjekleven
kliemebesmeuren, smeren, temen
klienearjekleineren
klikkeklikken
klimme uklimmen
klinke uklinken (van geluid, ook proosten)
kliuwe uklimmen
kloatrôljeklootschieten
kloatsekjekloothannesen, kloten
kloatsjitte u (sjoch sjitte)klootschieten
klokkeklokken
klomjekleumen
klommerjekleumen
kloneklonen
klongeljeklungelen
klonterjeklonteren
klopjekloppen, klutsen
klûmerjekleumen
klúnjeklunen
klútsjeklonteren
klypklapjeeen kleppend geluid geven
knabbeljeknabbelen
knabjeknagen
knakkeknakken
knappeklappen (barsten)
knarseknarsen
knechtsjekraken van gewrichten
kneppeljeknuppelen
knetsjekneden
knibbeljeafdingen, knibbelen, knielen
knierjescharnieren
kniezekneuzen
knikkeknikken
knikkebiljeknikkebenen
knikkebolleknikkebollen
knikkerjeknikkeren
knipe uknijpen
knippeknippen
knisterjeknerpen van sneeuw
knoffeljestruikelen
knoopjeknopen
knotsjeknopen
knuffeljeknuffelen
knûkfoarskjeaankruipen, knuffelen
knypeagjeknipogen
koaitsje ukoken
koal ferkeapje u (sjoch keapje)beuzelen
koarddûnsjekoorddansen
koarkbreidzjepunniken
koarkjebreidzjepunniken
kocheljekuchen
kodearjecoderen, versleutelen
kodifisearjecodificeren
koeienearjekoeioneren
koekehappekoekhappen
koesterjekoesteren
koezjeliefkozen
kofjesettekoffiezetten
kôgjekauwen
kokettearjekoketteren
kokhalzjekokhalzen
kokjekokhalzen
kokkekokhalzen
kolkjekolken
kollaborearjecollaboreren
kollektearjecollecteren
kolonisearjekoloniseren
kolportearjecolporteren
kombinearjecombineren
kommandearjecommanderen
komme ukomen
kommittearjecommitteren
kommunisearjecommuniceren
kompensearjecompenseren
kompilearjecompileren
kompletearjecompleteren
komplimintearjecomplimenteren
komplisearjecompliceren
komponearjecomponeren
kompostearjecomposteren
komprimearjecomprimeren
kompromittearjecompromitteren
kondinsearjecondenseren
kondisjonearjeconditioneren
kondolearjecondoleren
konferearjeconfereren
konfigurearjeconfigureren
konfirmearjeconfirmeren
konfiskearjeconfisqueren
konformearjeconformeren
konfrontearjeconfronteren
konkelfoezjekonkelfoezen
konkludearjeconcluderen
konkretisearjeconcretiseren
konkurrearjeconcurreren
konnotearjeconnoteren
konsakrearjeconsacreren
konservearjeconserveren
konsinjearjeconsigneren
konsintrearjeconcentreren
konsipiearjeconcipiëren
konsolidearjeconsolideren
konstatearjeconstateren
konstruearjeconstrueren
konsultearjeconsulteren
konsumearjeconsumeren
kontaminearjecontamineren
kontemplearjecontempleren
kontinuearjecontinuëren
kontraktearjecontracteren
kontrastearjecontrasteren
kontribuearjecontribuëren
kontrolearjecontroleren
kontsjedraaieheupwiegen
konvergearjeconvergeren
konversearjeconverseren
konvertearjeconverteren
koöperearjecoöpereren
koördinearjecoördineren
kopiearjekopiëren
kopjekoppen, koppensnellen
kopkekikekoffiedikkijken
kopkekypjekoffiedikkijken
kopkjekoppen
kopulearjecopuleren
korrelearjecorreleren
korrespondearjecorresponderen
korrizjearjecorrigeren
korrodearjecorroderen
kostjekosten
kostumearjekostumeren
kraaiekraaien
krabbeljekrabbelen
kreakjekraken (geluid, kluis, woning)
kreauwekrakelen
kreditearjecrediteren
kreëarjecreëren
kremearjecremeren
krepearjekreperen
kreunekreunen
krewearjeijveren, strijden
kriemewenden
kriezjeknerpen, krijsen
kriizjeknerpen
krije ukrijgen - ook verwerven
kriminalisearjecriminaliseeren
krimmenearjeklagen, zeuren
krimpe ukrimpen
kringe udringen
kringeljekringelen
krinke ukrenken
krinkjespuierondhangen
krite ujammeren, krijten
kritisearjecriticeren
kroanekronen
kroaskjeslenteren
krôkjeboeren (oprispen), licht sneeuwen
krôlekronkelen, krullen
krôljekronkelen
krommeljekruimelen
krûdzjekruiden
krûpekruipen
krusekruisen
krusigjekruisigen
krúskjekruisen
kuereturen
kuereagjeturen
kûgelstjitte u (sjoch stjitte)kogelstoten
kuierjewandelen
kulminearjeculmineren
kultivearjecultiveren
kumulearjecumuleren
kuoljekoelen
kuorbaljekorfballen
kûpearjecouperen
kursivearjecursiveren
kûtlizze u (sjoch lizze)kuitschieten
kwadratearjekwadrateren
kwadrearjekwadreren
kwadruplearjequadrupleren, verviervoudigen
kwaksalverjekwakzalven
kwalifisearjekwalificeren
kwantifisearjekwantificeren
kwartetsjekwartetten
kwatteljekladden
kweadwaan u (sjoch dwaan)kwaad doen
kweakjekwekken
kweasprekke u (sjoch sprekke)kwaadspreken
kweekjekweken
kwekekweken
kwekkekwekken
kwekkerjekwekken
kwetsekwetsen
kwinekwijnen
kwispeljekwispelstaarten
kwitearjekwiteren
kwotearjequoteren
kwytreitsje u (sjoch reitsje)kwijtraken
kymjekiemen
kypjegluren, lief kijken

Home

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy’t begjinne mei in K. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-pagina.

keapje - kopen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik keapje
do keapest
hy keapet
wy keapje
ik kocht
do kochtst
hy kocht
wy kochten
ik haw kocht
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

kenne - kennen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik ken
do kenst
hy ken
wy kenne
ik koe
do koest
hy koe
wy koene(n)
ik haw kend
Foarbylden: Tegel

Home

kieze - kiezen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik kies
do kiest
hy kiest
wy kieze
ik keas
do keast
hy keas
wy keazen
ik haw keazen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

kinne - kunnen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik kin
do kinst
hy kin
wy kinne
ik koe
do koest
hy koe
wy koene(n)
ik haw kinnen
Foarbylden: Tegel

Home

kleie - klagen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik klei
do kleist (ek klagest)
hy kleit (ek klaget)
wy kleie
ik klage
do klagest
hy klage
wy klagen
ik haw klage
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

klimme - klimmen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik klim
do klimst
hy klimt
wy klimme
ik klom
do klomst
hy klom
wy klommen
ik haw klommen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

klinke - klinken (van geluid, ook proosten)

u Unregelmjittich tiidwurd
ik klink
do klinkst
hy klinkt
wy klinke
ik klonk
do klonkst
hy klonk
wy klonken
ik haw klonken
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

kliuwe - klimmen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik kliuw
do kliuwst
hy kliuwt
wy kliuwe
ik kleau
do kleaust
hy kleau
wy kleaune(n) (ek kleauwen)
ik haw kleaun
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

knipe - knijpen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik knyp
do knypst
hy knypt
wy knipe
ik kniep
do kniepst
hy kniep
wy kniepen
ik haw knypt
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

koaitsje - koken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik koaitsje
do kôkest
hy kôket
wy koaitsje
ik kôke
do kôkest
hy kôke
wy kôken
ik haw kôke
Foarbylden:

Tip: Sjoch ek it tiidwurd siede - koken.

Home

komme - komen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik kom
do komst
hy komt
wy komme
ik kaam
do kaamst
hy kaam
wy kamen
ik bin kommen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

krije - krijgen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik krij
do krijst (ek krigest)
hy krijt (ek kriget)
wy krije
ik krige
do krigest
hy krige
wy krigen
ik haw krige
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home

krimpe - krimpen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik krimp
do krimpst
hy krimpt
wy krimpe
ik kromp
do krompst
hy kromp
wy krompen
ik haw krompen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

kringe - dringen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik kring
do kringst
hy kringt
wy kringe
ik krong
do krongst
hy krong
wy krongen
ik haw krongen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

krinke - krenken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik krink
do krinkst
hy krinkt
wy krinke
ik kronk
do kronkst
hy kronk
wy kronken
ik haw kronken
Foarbylden:

Home

krite - jammeren, krijten

u Unregelmjittich tiidwurd
ik kryt
do krytst
hy kryt
wy kryte
ik kriet
do krietst
hy kriet
wy krieten
ik haw kriten
Foarbylden:

Home