Fryske tiidwurden begjinnend mei K

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

kaapmommeboartsjeblindemannetje spelen
kaardzjekaarden (ontwarren van vezels), krabben, liefkozen (strelen) van een boze koe
kaartekaarten
kaartjaan u (sjoch jaan)kaarten geven (spel)
kaartlêze u (sjoch lêze)kaartlezen
kaartlizze (sjoch lizze)kaartleggen, waarzeggen
kaartsjekaarten
kaartspyljekaarten
kacheljeschoonmaken van een kachel
kachelsetteplaatsen van een kachel
kachelstokekachel stoken
kadastrearjekadastreren
kaftsjekaften
kakekaken (van haring)
kakkekakken
kakkestuollemaaiemet z'n tweeën op ineengeslagen handen een kind dragen, op de armen wiegen (van een baby)
kakkestuollemeiemet z'n tweeën op ineengeslagen handen een kind dragen
kâldgnizegrijnzen
kâldgnyskjegrijnzen
kâldklomjekoukleumen
kâldklommerjekoukleumen
kâldlaitsje u (sjoch laitsje)grijnzen, onnozel lachen
kalfaterjekalefateren
kalibrearjekalibreren
kalkbaarnekalkbranden
kalkbrânekalkbranden
kalkearjecalqueren (overtrekken van een tekening)
kalkjekalken
kalkulearjecalculeren
kallefaterjekalefateren
kalligrafearjekalligraferen
kalmearjekalmeren
kâltsjekouten (babbelen)
kamjein elkaar grijpen van tandwielen, kammen
kammekammen
kampekampen, strijden
kampearjekamperen
kamûflearjecamoufleren
kanalisearjekanaliseren
kandidearjekandideren
kankerjekankeren, woekeren
kannibalisearjekannibaliseren
kanofarre (sjoch farre)kanoën
kanojekanoën
kanonisearjecanoniseren (heilig verklaren)
kanonnearjekanonneren
kanteljekantelen
kantklossekantklossen
kantrjochtsjekantrechten (recht afzagen)
kantsjeafkanten
kapekapen, stelen
kaperboartsjetikkertje spelen waarbij een rij wordt gevormd
kaperjeie u (sjoch jeie)tikkertje spelen waarbij een rij wordt gevormd
kapitalisearjekapitaliseren
kapitteljeberispen, kapittelen
kapitulearjecapituleren (overgeven)
kapjekappen (boom), vellen (boom)
kapotmeitsje (sjoch meitsje)kapotmaken
kappekappen (haar)
karakterisearjekarakteriseren
karambolearjekaramboleren
karbidsjitte u (sjoch sjitte)carbidschieten
kardzjekaarden (ontwarren van vezels), krabben
karikaturisearjekarikaturiseren
karjekaarden (ontwarren van vezels), krabben
karmasterjejureren
karrekeuren
kartearjekarteren (in kaart brengen)
karteljekartelen
kartonnearjekartonneren (verpakken in karton)
karweikjekarweitjes doen, klussen
karzjekaarden (ontwarren van vezels), krabben
kassearjecasseren (vernietingen van een arrest)
kassebannewegjagen
kastijekastijden, tuchtigen
kastkekiketelevisie kijken
kastleinjekastelein zijn
kastrearjecastreren
kat-en-katerjetikkertje spelen waarbij een rij wordt gevormd
katalogisearjecatalogiseren
katalysearjekatalyseren
kategisearjecatechiseren
kategorisearjecategoriseren
katerjachtsjetikkertje spelen waarbij een rij wordt gevormd
katerjedraven (druk)
katerjeie u (sjoch jeie)tikkertje spelen waarbij een rij wordt gevormd
kateterisearjekatheteriseren
kattejeie (sjoch jeie)jagen op katten
kattekneppeljekatknuppelen
kattemelke u (sjoch melke)polsstokspringen met de stok tussen de benen
kattemeppekatknuppelen
kausjonearjeborg staan, cautioneren
kaveljeverkavelen
keakeljekakelen, kwebbelen
kealferbringe u (sjoch bringe)ontijdig kalveren
kealferlizze u (sjoch lizze)ontijdig kalveren
kealfersmite u (sjoch smite)ontijdig kalveren
kealfertijeontijdig kalveren
kealjekalven
kealknippekaalknippen
kealleslûkjeillegaal kalveren slachten
kealplôkjekaalplukken
keapje kopen
keapmanjehandeldrijven
kearekeren
keatsekaatsen
keatsebaljekaatseballen
keatsjekoten (werpspel), losbandig leven
keatsjitte u (sjoch sjitte)koten (werpspel)
keatsoanmerke u (sjoch merke)aangeven van de kaats met een blokje
kediizjebeslissen, voor het zeggen hebben
kedizebeslissen, voor het zeggen hebben
keepekeepen (doelverdedigen)
keepjeinsnijden
keffekeffen
kefjekeffen
kegeljekegelen
keilekeilen, smijten
keiljekeilen, smijten
keizerjelandverovertje spelen
kelderjeafgewezen worden, kelderen, zakken (voor een examen)
kenmerkjekenmerken
kenne kennen
kenterjekenteren
kepeinsnijden
keperjeaanbrengen van een keper (dakbalk)
keppeljekoppelen, tikkertje spelen waarbij een rij wordt gevormd, verbinden
kernjekerven
kerntsjekerven
kerreljekorrelen
kerstenjekerstenen
kertekortwieken
kertieredoodergeren, doodlachen, vierendelen
kertsjekortwieken
kervekerven
kervjekerven
kerweikjeklussen
keteljekijven
ketseketsen, weigeren (niet afgaan)
ketskjeklakken
ketterjekijven, tieren (tekeergaan)
kettermintsjekijven, tieren (tekeergaan)
keunstride u (sjoch ride)kunstschaatsen
keurekeuren
keuteljedrentelen, keutelen, knikkeren
keutelstemmetikkertje spelen
keuveljekeuvelen
keveljekeuvelen, mummelen
kezeneuken
kibeljekantelen
kibjekibbelen
kichekuchen
kicheljekuchen (aanhoudend)
kideljekietelen
kidnappekidnappen
kidneppekidnappen
kieljekelen, slachten
kielsetteeen keel opzetten
kielskrabjekeel schrapen
kieskaujekieskauwen (met tegenzin eten)
kieslûke u (sjoch lûke)trekken van een kies
kiesútlûke u (sjoch lûke)trekken van een kies
kieze kiezen
kiezzebite (sjoch bite)harrewarren, kibbelen
kiffekeffen, knagen
kifjekeffen, knagen
kiftekiften, kijven
kiivjekeffen, onzeker zijn (over de afloop)
kiizjekietelen
kijferweidzjeverweiden van koeien
kijopheljeophalen van koeien voor het melken
kikkekikken (geluid maken)
kikkerjekwaken
kikkertjeie (sjoch jeie)aansporen, klakken
kikkertsjejeie (sjoch jeie)klakken
kingeljesmijten
kinkeklinken, smijten
kinkeljesmijten
kinkjein de knoop raken, klinken, smijten
kinne kunnen
kinterjekenteren
kipekeepen (doelverdedigen)
kiperjekieperen
kippelief kijken
kistjekisten
kiteljekietelen
kitseafwijzen, ketsen, verwerpen, weigeren (niet afgaan)
kitskjeklakken
kiveonzeker zijn (over de afloop)
kjeld skypjekouvatten
kjeldlijekoukleumen
kjibjekibbelen
kjiffeknagen
kjifjeknagen
kjifteknagen
kjimmekammen
kjirmjekermen
kjitseafwijzen, ketsen, verwerpen, weigeren (niet afgaan)
klaaiekleden
kladderjekladden
kladzjekladden
klaimeclaimen
klakkeklakken
klaksonnearjeclaxonneren
klam lizze (sjoch lizze)benadrukken
klanderjekalanderen (gladmaken)
klaphalzjeklepperen
klappeklappen (in de handen slaan), verklappen
klapperjeklepperen
klappertoskjeklappertanden
klapperwjukjeklapwieken
klaptoskjeklappertanden
klapwjukjeklapwieken
klassearjeklasseren
klassifisearjeclassificeren
klausulearjeclausuleren
klauweklauteren, krabben
klaverjasseklaverjassen
kleanmeitsje u (sjoch meitsje)kleermaken
klearjeklaren
klearkomme (sjoch komme)klaarkomen
klearlizze (sjoch lizze)klaarleggen, klaarliggen
klearmeitsje (sjoch meitsje)klaarmaken
klearsetteklaarzetten
klearspyljeklaarspelen
klearstomeklaarstomen
kleaunjekluwenen (opwinden van draad tot een kluwen)
kleauweklieven
kleie klagen
klemeclaimen
klepperjeklepperen
kletterjekletteren
kleurjekleuren
klevekleven
klibjekleven
kliemebesmeuren, smeren, temen
klienearjekleineren
klikkeklikken
klikkebikjeklikken
klikkerjeklikken
klimme klimmen
klinke klinken (van geluid; ook proosten)
klisjearjeclicheren (cliché maken)
kliuwe klimmen
kloarkjelurken, uithoren, zuigen
kloatdroegjeluieren
kloatdrûgjeluieren
kloatfegepluimstrijken, vleien
kloatrôljeklootschieten
kloatsekjekloothannesen, kloten
kloatsjitte (sjoch sjitte)klootschieten
kloatskavelopen met tegenzin
kloeterjekloeten (voortduwen van een schip met een vaarboom)
kloetsjekloeten (voortduwen van een schip met een vaarboom)
kloftsjesamenscholen
klokkeklokken
klomjekleumen
klommerjekleumen
klompjelopen op klompen (hoorbaar)
klompkjelopen op klompen (hoorbaar)
klompkramjevastzetten van ijzerdraad over een klomp
klompmeitsje u (sjoch meitsje)klompen maken
kloneklonen
klongeljeklungelen
klonterjeklonteren
klopjekloppen, klutsen
kloskebreidzjepunniken
kluiekluiven
klûmerjekleumen
klúnjeklunen
klûnterjeklonteren
kluotterjekloeten (voortduwen van een schip met een vaarboom)
klútsjeklonteren
klúzjeleven als een kluizenaar
klûzjeleven als een kluizenaar
klypklapjeeen kleppend geluid geven
knabbeljeknabbelen
knabjeknagen
knakkeknakken
knappeklappen (barsten), knappen
knapperjeknappen (aanhoudend)
knarseknarsen
knechtsjekraken van gewrichten
kneppeljeknuppelen
knetsjekneden
kneveljeknevelen
knibbeljeafdingen, knibbelen, knielen
knibbelrjochtsjestrekken van de knieën
knierjescharnieren
kniezekneuzen
knikkeknikken
knikkebiljeknikkebenen
knikkebolleknikkebollen
knikkerjeknikkeren
knipe knijpen
kniperjeknipperen
knippeknippen
knipperjedutten, knipperen
knisterjeknerpen van sneeuw
knoaskjemummelen
knobjeknippen van nagels, knuffelen, kortwieken
knoffeljebreken van iets door onhandigheid, struikelen, stuntelen
knoopjeknopen
knoopkepotteknopen werpen (spel)
knoopkerôljeknopen rollen (spel)
knopjeknoppen, uitbotten
knopkjeknoppen, uitbotten
knopsetteknoppen, uitbotten
knotsjeknopen
knuffesmullen
knuffeljeknuffelen
knûkekreuken
knûkeljekreukelen
knûkerjekreukelen
knûkfoarskjeaankruipen, afranselen, knuffelen
knûkjekreuken
knúskjekarweitjes doen
knuzeljekarweitjes doen
knyntsjeboartsjekonijntje spelen
knypeagjeknipogen
koaitsje koken
koal ferkeapje (sjoch keapje)beuzelen
koaljekool oogsten
koalkjeverbouwen van groente, verbouwen van kool
koalplantsjekool planten
koalraapjekoolrapen oogsten, liegen
koaltsjeverbouwen van groente, verbouwen van kool
koarddûnsjekoorddansen
koarjebraken
koarkbreidzjepunniken
koarkjebreidzjepunniken
koartekorten
koartkriemezakelijk optreden
koartsjekorten
koartswyljeschertsen
koarttekenjeparaferen
koartwjokjekortwieken
kochekuchen
kocheljekuchen (aanhoudend)
kodearjecoderen, versleutelen
kodifisearjecodificeren
koeienearjekoeioneren
koekehappekoekhappen
koerflechtsje u (sjoch flechtsje)vlechten van manden
koesterjekoesteren
koezjeliefkozen
kofjedrinke (sjoch drinke)koffiedrinken
kofjemeallekoffiemalen
kofjesettekoffiezetten
kôgjekauwen
kokermynjecenten schieten (spel)
kokettearjekoketteren
kokhalzjekokhalzen
kokjekokhalzen
kokkekokhalzen
kolkjekolken
kollaborearjecollaboreren
kollektearjecollecteren
kolonisearjekoloniseren
kolpjepruilen
kolportearjecolporteren
kombinearjecombineren
komelke u (sjoch melke)een klein veehoudersbedrijf hebben, koeien melken
kommandearjecommanderen
komme komen
kommittearjecommitteren
kommunisearjecommuniceren
kompensearjecompenseren
kompilearjecompileren
kompletearjecompleteren
komplimintearjecomplimenteren
komplisearjecompliceren
komponearjecomponeren
kompostearjecomposteren
komprimearjecomprimeren
kompromittearjecompromitteren
kondinsearjecondenseren
kondisjonearjeconditioneren
kondolearjecondoleren
konferearjeconfereren
konfigurearjeconfigureren
konfirmearjeconfirmeren
konfiskearjeconfisqueren
konformearjeconformeren
konfrontearjeconfronteren
konkelfoezjekonkelfoezen
konkeljekonkelen
konkludearjeconcluderen
konkretisearjeconcretiseren
konkurrearjeconcurreren
konnotearjeconnoteren
konsakrearjeconsacreren
konservearjeconserveren
konsinjearjeconsigneren
konsintrearjeconcentreren
konsipiearjeconcipiëren
konsolidearjeconsolideren
konstatearjeconstateren
konstruearjeconstrueren
konsultearjeconsulteren
konsumearjeconsumeren
kontaminearjecontamineren
kontemplearjecontempleren
kontinuearjecontinuëren
kontraktearjecontracteren
kontrastearjecontrasteren
kontribuearjecontribuëren
kontrolearjecontroleren
kontsjedraaieheupwiegen
konvergearjeconvergeren
konversearjeconverseren
konvertearjeconverteren
koöperearjecoöpereren
koördinearjecoördineren
kopiearjekopiëren
kopjekoppen, koppensnellen
kopkekikekoffiedikkijken
kopkekypjekoffiedikkijken
kopkjekoppen
koppekoppen
kopskodzjehoofdschudden
kopulearjecopuleren
korrelearjecorreleren
korrespondearjecorresponderen
korrizjearjecorrigeren
korrodearjecorroderen
kossebannewegsturen
kostjekosten
kostumearjekostumeren
kraaiekraaien
krabbeljekrabbelen
kramjekrammen
krammekrammen
krantelêze u (sjoch lêze)krant lezen
krantlêze u (sjoch lêze)krant lezen
kraskjekrassen
krauwekrauwen (krabben)
kreakjekraken (geluid; kluis; woning)
kreamjebevallen, kramen
kreauwekrakelen, ruziën
kreditearjecrediteren
kreëarjecreëren
kremearjecremeren
krepearjekreperen
kreunekreunen
kreveljejeuken, kriebelen
krewearjeijveren, strijden
kreweikjeklussen
kribelekrabbeljekrioelen
kribeljekriebelen
krielekrioelen
krieljekrioelen
kriemewenden
kriezjeknerpen, krijsen
kriizjeknerpen
krijboartsjekrijgertje spelen
krije krijgen - ook verwerven
krijeboartsjekrijgertje spelen
krijoanboartsjekrijgertje spelen
krimeljekrioelen
kriminalisearjecriminaliseeren
krimmenearjeklagen, zeuren
krimpe krimpen
kringe dringen
kringeljekringelen
krinke krenken
krinkjespuierondhangen
krioelekrioelen
krioeljekrioelen
kristenjekerstenen
krite jammeren, krijten
kritisearjecriticeren
kriuweljekriebelen
kroanekronen
kroaskjeslenteren
krôkjeboeren (oprispen), licht sneeuwen
krôlekronkelen, krullen
krôljekronkelen
krombûgekrom buigen
krommeljekruimelen
kropjeboeren (oprispen)
krûdzjekruiden
krûpekruipen
krûpweiboartsjeverstoppertje spelen
krúsdrage (sjoch drage)kruis dragen
krusekruisen
krusigjekruisigen
krúsjassekruisjassen (kaartspel)
krúskjekruisen
krytwytsjewitmaken van voegen met witkalk
kuchekuchen
kucheljekuchen (aanhoudend)
kuereturen
kuereagjeturen
kûgelstjitte (sjoch stjitte)kogelstoten
kuierjewandelen
kullefoppen
kulminearjeculmineren
kultivearjecultiveren
kultsjebrekke u (sjoch brekke)polsstokspringen met de stok tussen de benen
kûltsjeknikkerjeknikkeren
kumulearjecumuleren
kuoljekoelen
kuorbaljekorfballen
kûpearjecouperen
kursivearjecursiveren
kûtlizze (sjoch lizze)kuitschieten
kûtsjitte u (sjoch sjitte)kuitschieten
kwadratearjekwadrateren
kwadrearjekwadreren
kwadruplearjequadrupleren, verviervoudigen
kwakkeljekwakkelen (van het weer), sukkelen (met gezondheid)
kwaksalverjekwakzalven
kwaksalvjekwakzalven
kwalifisearjekwalificeren
kwânseljekwanselen
kwantifisearjekwantificeren
kwartetsjekwartetten
kwatsespuwen
kwattespuwen
kwatteljekladden
kweadwaan (sjoch dwaan)kwaad doen
kweakjekwaken, kwekken
kweanimme (sjoch nimme)kwalijk nemen
kweasprekke (sjoch sprekke)kwaadspreken
kweatinke (sjoch tinke)kwaad denken
kweazgjeuitpersen van vocht
kweazjeuitpersen van vocht
kweekjekweken
kwekekweken
kwekkekwekken
kwekkerjekwekken
kwetsekwetsen
kwiizjeuitpersen van vocht
kwinekwijnen
kwispeljekwispelstaarten
kwitearjekwiteren
kwitskjespuwen
kwotearjequoteren
kwytmeitsje (sjoch meitsje)ontdoen van
kwytreitsje (sjoch reitsje)kwijtraken
kwytseljebewerken van hout
kwytsjebewerken van hout
kyljevastzetten met een wig
kymjekiemen
kypjegluren, lief kijken

Thús

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy't begjinne mei in K. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-side.

keapje - kopen

Unregelmjittich tiidwurd
ik keapje
do keapest
hy keapet
wy keapje
ik kocht
do kochtst
hy kocht
wy kochten
ik haw kocht
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

kenne - kennen

Unregelmjittich tiidwurd
ik ken
do kenst
hy ken
wy kenne
ik koe
do koest
hy koe
wy koene(n)
ik haw kend
Foarbylden: Tegel

Thús

kieze - kiezen

Unregelmjittich tiidwurd
ik kies
do kiest
hy kiest
wy kieze
ik keas
do keast
hy keas
wy keazen
ik haw keazen
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

kinne - kunnen

Unregelmjittich tiidwurd
ik kin
do kinst
hy kin
wy kinne
ik koe
do koest
hy koe
wy koene(n)
ik haw kinnen (ek kind)
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

kleie - klagen

Unregelmjittich tiidwurd
ik klei
do kleist (ek klagest)
hy kleit (ek klaget)
wy kleie
ik klage
do klagest
hy klage
wy klagen
ik haw klage
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

klimme - klimmen

Unregelmjittich tiidwurd
ik klim
do klimst
hy klimt
wy klimme
ik klom
do klomst
hy klom
wy klommen
ik haw klommen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

klinke - klinken (van geluid, ook proosten)

Unregelmjittich tiidwurd
ik klink
do klinkst
hy klinkt
wy klinke
ik klonk
do klonkst
hy klonk
wy klonken
ik haw klonken
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

kliuwe - klimmen

Unregelmjittich tiidwurd
ik kliuw
do kliuwst
hy kliuwt
wy kliuwe
ik kleau
do kleaust
hy kleau
wy kleaune(n) (ek kleauwen)
ik haw kleaun
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

knipe - knijpen

Unregelmjittich tiidwurd
ik knyp
do knypst
hy knypt
wy knipe
ik kniep
do kniepst
hy kniep
wy kniepen
ik haw knypt
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

koaitsje - koken

Unregelmjittich tiidwurd
ik koaitsje
do kôkest
hy kôket
wy koaitsje
ik kôke
do kôkest
hy kôke
wy kôken
ik haw kôke
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Tip: Sjoch ek it tiidwurd siede - koken.

Thús

komme - komen

Unregelmjittich tiidwurd
ik kom
do komst
hy komt
wy komme
ik kaam
do kaamst
hy kaam
wy kamen
ik bin kommen
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

krije - krijgen

Unregelmjittich tiidwurd
ik krij
do krijst (ek krigest)
hy krijt (ek kriget)
wy krije
ik krige
do krigest
hy krige
wy krigen
ik haw krige
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

krimpe - krimpen

Unregelmjittich tiidwurd
ik krimp
do krimpst
hy krimpt
wy krimpe
ik kromp
do krompst
hy kromp
wy krompen
ik haw krompen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

kringe - dringen

Unregelmjittich tiidwurd
ik kring
do kringst
hy kringt
wy kringe
ik krong
do krongst
hy krong
wy krongen
ik haw krongen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

krinke - krenken

Unregelmjittich tiidwurd
ik krink
do krinkst
hy krinkt
wy krinke
ik kronk
do kronkst
hy kronk
wy kronken
ik haw kronken
Foarbylden:

Thús

krite - jammeren, krijten

Unregelmjittich tiidwurd
ik kryt
do krytst
hy kryt
wy krite
ik kriet
do krietst
hy kriet
wy krieten
ik haw kriten
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús