Fryske tiidwurden begjinnend mei L

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

laafkjevis uit een net scheppen
laapjebijbrengen, lappen, oplappen
laavjelaven
labberjewaaien (zacht)
labeiskjebabbelen, praatjes verkopen
labeljelabelen
laberearjelijden aan
ladeladen
laisisearjelaïciseren (het beheer door geestelijken vervangen door leken)
laitsje lachen
lakkelakken
laksearjelaxeren
lambrisearjelambriseren
lamentearjelamenteren
laminearjelamineren
lamjelammeren
lammetellelammeren tellen
lammetyskjelammeren verhandelen
lânarbeidzjewerken op het land
lânberêde (sjoch rêde)gereedmaken van land
lânferfarre (sjoch farre)emigreren, landverhuizen
lânferhúzjeemigreren, landverhuizen
langebaanride (sjoch ride)lange baan rijden (schaatsen)
langhalzjereikhalzen
langjeoverreiken, verlangen
langlaufelanglaufen
lânjelanden
lânmjitte (sjoch mjitte)landmeten
lânoanmeitsje (sjoch meitsje)ontginnen
lânoanwinne (sjoch winne)inpolderen
lansearjelanceren
lânskomme (sjoch komme)langskomen, rondkomen
lanterfantsjelanterfanten
lantsjeferdielelandverovertje spelen
lantsjeferoverjelandverovertje spelen
lantsjepikkelandverovertje spelen
lantsjerôvjelandverovertje spelen
lappelappen
lapsalvjekwakzalven
lardearjelarderen
laskjelassen
lasterjelasteren
latinisearjelatiniseren
latsjebeslaan met (pan)latten
lavearjelaveren
lazerjelazeren
leadzjeloden, peilen met dieplood
leafhawwe (sjoch hawwe)liefhebben
leafkjeliefkozen
leagenjeliegen, loochenen
leagjelogen (in de loog zetten)
leanjelonen
leareleren
learloaieleerlooien
leartouweleerlooien, looien
leaseleasen
leastjevoetafdrukken maken
leastkjevoetafdrukken maken
leauwegeloven
leavjebeminnen, liefhebben
lebeurearbeiden, kuitschieten
lêbjetemen
ledewinne (sjoch winne)leden winnen
leechachtsjeminachten
leechdrinke (sjoch drinke)leegdrinken, uitdrinken
leechfoarkjeleegmaken met een vork
leechgoaieleeggooien
leechheljeleeghalen
leechhingje (sjoch hingje)laaghangen
leechlizze (sjoch lizze)kleineren, minachten
leechmeitsje (sjoch meitsje)leegmaken, opruimen
leechnimme (sjoch nimme)leegdrinken
leechpompeleegpompen
leechrinne (sjoch rinne)leeglopen
leechrôvjeleegroven
leechsetteminachten
leechskeppeleegscheppen
leechskinke (sjoch skinke)leegschenken
leechskodzjeuitschudden
leechstean (sjoch stean)leegstaan
leechstekke (sjoch stekke)leegdrinken
leechstreameleegstromen
leechsûgjeleegzuigen
leechwippeleegdrinken
leedoansizze (sjoch sizze)aanzeggen (na overlijden)
leedomsizze (sjoch sizze)aanzeggen (na overlijden)
leedsizze (sjoch sizze)aanzeggen (na overlijden)
leegjelegen
legalisearjelegaliseren
legatearjelegateren
legearjelegeren
legerjelegeren
legitimearjelegitimeren
leikjebaggeren
lekjelaken, misprijzen
lekkelekken
lekskoaiebedillen, vitten
lellelellen
lepkjelebberen
leppeljelepelen
lesjaan (sjoch jaan)lesgeven
lêstelusten
lêstlingboartsjetikkertje spelen
lêstslachboartsjetikkertje spelen
lettehinderen, letten
letterfrette (sjoch frette)boeken verslinden (veel lezen)
letterjeletteren, merken
letterjitte (sjoch jitte)lettergieten
lettersetteletterzetten
leuneleunen
leverjeleveren
lêze lezen
liberalisearjeliberaliseren
liberearjebevrijden, vrijmaken
libjeleven
lichtelichten (optillen)
lichtsjelichten (optillen)
liearjeliëren
liede (1) leiden
liede (2) luiden
lienelenen
liftsjeliften
ligejokken, liegen
lijelijden
likwidearjeliquideren
liljetrillen
lillepypkjedoedelzak spelen
limitearjelimiteren
lingjelengen
liniearjeliniëren
lipepruilen
lipkjenippen
liplêze (sjoch lêze)liplezen
lisitearjeliciteren (veilen)
lispeljelispelen
lispjelispelen
litte laten
lizze leggen, liggen
ljeppespringen (met polsstok)
ljipmelke (sjoch melke)kievitseieren op één na uit een nest halen
ljippenjeoogsten van graan
ljochtsjelichten (helder worden)
ljuentsjeneuriën
ljunetoegeven aan iemands luimen
ljúnjetoegeven aan iemands luimen
loadseloodsen
loadsjebinnenloodsen
loaielooien
loaikjeluieren
loailakjeluilakken
loaiterjeluieren
loaitsje kijken, zien
loarkjelurken
loazelozen
lobbyelobbyen
lobjecastreren
loegjeopstapelen, stapelen
loeieopstapelen
loerebedriegen, loeren
loeveloeven
lofbaarneloof verbranden
lofpriizgjelofprijzen
lofsjonge (sjoch sjonge)lofzingen
loftfytsefantaseren
lôgjelaaien, vlammen
lokalisearjelokaliseren
lokjelokken
lokkelukken
lokwinskegelukwensen
lokwinskjefeliciteren, gelukwensen
lompebedriegen, beetnemen, lasteren, misleiden, trekkebenen
longerjehunkeren
lonkjelonken
loovjeloven, prijzen
losbaarnelosbranden
losbarstelosbarsten
losbrânelosbranden
losbrekke (sjoch brekke)losbreken
losdraaielosdraaien
losdwaan (sjoch dwaan)losdoen
losfiterjelosmaken van veters
losfleane (sjoch fleane)losvliegen
losgaspjelosgespen
losgean (sjoch gean)losgaan
losheakjeloshaken
loshingje (sjoch hingje)loshangen
loshoastjeloshoesten
losjelossen, lozen, uitladen
loskeapje (sjoch keapje)loskopen
loskeppeljeontkoppelen
losklopjeloskloppen
losknippelosknippen
losknoopjelosknopen
loskomme (sjoch komme)loskomen
loskrije (sjoch krije)loskrijgen
loslitte (sjoch litte)loslaten
loslûke (sjoch lûke)lostrekken
losmeitsje (sjoch meitsje)loskoppelen, losmaken, ontketenen
losreitsje (sjoch reitsje)losraken
losrinne (sjoch rinne)loslopen
losselossen, lozen, uitladen
lossitte (sjoch sitte)loszitten
lossjitte (sjoch sjitte)losschieten
losskodzjelosschudden
losskoffeljelosschoffelen
losskroevelosschroeven
losskuorrelosscheuren
losslaan (sjoch slaan)losslaan
lossmite (sjoch smite)lossmijten
lossnappelosglippen, losschieten
losspjeldzjelosspelden
losstean (sjoch stean)losstaan
lostoarnelospeuteren, lostornen
lostsjen (sjoch tsjen)lostrekken
losweakjelosweken
loswrakseljelosvechten
loswrikkeloswrikken
loswrotteloswroeten
loswurkjeloswerken
lotsjeloten
lotterjelouteren, onderzoeken, testen
loveloven
luchtsjeluchten, verluchten
lûdzjeklinken, luiden
luiterjeluieren
lûke trekken
lûkeagjemet de ogen trekken
lullelullen
lúmjevariëren
lummeljelanterfanten, lummelen
lúnjevariëren, verminderen
lunsjelunchen
luorkjegluren
lúskjimmeontluizen
lustebenieuwen
lústerjeluisteren
luterjegeld afnemen
lúzjeluizen krijgen, ontfutselen
lykberjochtigjegelijkberechtigen
lykgean (sjoch gean)gelijk gaan (klok), goed verstand hebben
lykhâlde (sjoch hâlde)gelijk blijven, quite spelen
lykjegelijken, lijken
lyklûke (sjoch lûke)gelijktrekken
lykmeitsje (sjoch meitsje)effenen, gelijkmaken
lyksettegelijkzetten
lykskeakeljegelijkschakelen
lykslaan (sjoch slaan)gelijkstellen, vereenzelvingen
lykspyljequite spelen, rondkomen (financieel)
lykstellegelijkstellen
lykstrike (sjoch strike)vereffenen
lymjelijmen
lymstankjemorren
lynchelynchen
lynjeleunen
lytsachtsjegeringschatten, kleinachten, minachten

Thús

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy't begjinne mei in L. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-side.

laitsje - lachen

Unregelmjittich tiidwurd
ik laitsje
do lakest
hy laket
wy laitsje
ik lake
do lakest
hy lake
wy laken
ik haw lake
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

lêze - lezen

Unregelmjittich tiidwurd
ik lês
do lêst
hy lêst
wy lêze
ik lies
do liest
hy lies
wy liezen
ik haw lêzen
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

liede (1) - leiden

Unregelmjittich tiidwurd
ik lied
do liedst (ek laatst)
hy liedt (ek laat)
wy liede
ik late
do latest (ek laatst)
hy late
wy laten
ik haw laat
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

liede (2) - luiden

Unregelmjittich tiidwurd
ik lied
do liedst (ek letst)
hy liedt (ek let)
wy liede
ik lette
do lettest (ek letst)
hy lette
wy letten
ik haw let
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

litte - laten

Unregelmjittich tiidwurd
ik lit
do litst
hy lit
wy litte
ik liet
do lietst
hy liet
wy lieten
ik haw litten
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

lizze - leggen, liggen

Unregelmjittich tiidwurd
ik lis
do leist
hy leit
wy lizze
ik lei
do leist
hy lei
wy leine(n)
ik haw lein
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

loaitsje - kijken, zien

Unregelmjittich tiidwurd
ik loaitsje
do lôkest
hy lôket
wy loaitsje
ik lôke
do lôkest
hy lôke
wy lôken
ik haw lôke
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Tip: Sjoch ek it tiidwurd sjen - kijken, zien.

Thús

lûke - trekken

Unregelmjittich tiidwurd
ik lûk
do lûkst
hy lûkt
wy lûke
ik luts
do lutst
hy luts
wy lutsen
ik haw lutsen
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Tip: Sjoch ek it tiidwurd trekke - trekken.

Thús