Fryske tiidwurden begjinnend mei M

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

machtigjemachtigen
machtsferheffemachtsverheffen
maffemaffen
magnetisearjemagnetiseren
maksimalisearjemaximaliseren
mâldwaan u (sjoch dwaan)plezier maken
malemalen
mâlfarjedollen, stoeien
mâlfarkjedollen, stoeien
mâlgûlegillen
mâljeie u (sjoch jeie)aanstellen
mâlkopjeboos zijn, driftig zijn
mâlsjen u (sjoch sjen)boos kijken
mâltjirgjestoeien, uitgelaten zijn (dollen)
mâltjirjestoeien, uitgelaten zijn (dollen)
mandatearjemandateren
maneuveljegebaren
mangeljemangelen
manifestearjemanifesteren
manipulearjemanipuleren
mankearjemankeren
manoeuvrearjemanoeuvreren
marginalisearjemarginaliseren
marinearjemarineren
markearjemarkeren
marsearjemarcheren
marsjandearjemarchanderen
marsjearjemarcheren
marskjemarcheren
marteljemartelen
masineskriuwe u (sjoch skriuwe)machineschrijven, typen
maskearjemaskeren
massearjemasseren
masturbearjemasturberen
materialisearjematerialiseren
matsematsen
mazzeljegeluk hebben, mazzelen
meallemalen
meänderjemeanderen
meanemaaien
meditearjemediteren
meganisearjemechaniseren
mei-ite u (sjoch ite)mee-eten
meiarbeidzjemeewerken
meibeteljemeebetalen
meibiddemeebidden
meibiede u (sjoch biede)meebieden
meiblazemeeblazen
meibringe u (sjoch bringe)meebrengen
meibrûkemedegebruiken
meidielemededelen, meedelen
meidijemeevallen
meidraaiemeedraaien
meidrinke u (sjoch drinke)meedrinken
meidriuwe u (sjoch driuwe)meedrijven
meidwaan u (sjoch dwaan)meedoen
meie umogen
meifalle u (sjoch falle)meevallen
meifarre u (sjoch farre)meevaren
meifielemeevoelen
meifieremeevoeren
meifjochtsje u (sjoch fjochtsje)meevechten
meifleane u (sjoch fleane)meevliegen
meifreegjemeevragen
meigean u (sjoch gean)meegaan
meigenietsjemeegenieten
meigroeiemeegroeien
meihelpe u (sjoch helpe)meehelpen
meijaan u (sjoch jaan)meegeven
meikomme u (sjoch komme)meekomen
meikrije u (sjoch krije)meekrijgen
meilaitsje u (sjoch laitsje)meelachen
meilibjemeeleven
meiloadsemeelokken, meeloodsen
meilokjemeelokken
meilûke u (sjoch lûke)meetrekken
meimeitsje u (sjoch meitsje)meemaken
meinimme u (sjoch nimme)meenemen
meiride u (sjoch ride)meerijden
meirinne u (sjoch rinne)meelopen
meisiede u (sjoch siede)meekoken
meisitte u (sjoch sitte)meezitten
meisjen u (sjoch sjen)meekijken
meisjonge u (sjoch sjonge)meezingen
meiskriuwe u (sjoch skriuwe)meeschrijven
meiskuorremeesleuren
meislepemeeslepen
meisprekke u (sjoch sprekke)meespreken
meistjoeremeesturen
meitellemeetellen
meitinke u (sjoch tinke)meedenken
meitôgjemeesjouwen, meezeulen
meitraapjemeetrappen
meitsje umaken
meiwurkjemeewerken
mêkjemekkeren
mekkerjemekkeren
meldemelden
melke umelken
memorearjememoreren
memorisearjememoriseren
mennemennen
menstruearjemenstrueren
meppemeppen
merakeljeschertsen
merkbite u (sjoch bite)merken
merke umerken
mestemesten
meubilearjemeubileren
meunsterjekeuren
meuresmullen
miaukjemiauwen
miauwemiauwen
middeljebemiddelen, middelen
mienemenen
miereprutsen
migezeiken
miggejeie u (sjoch jeie)vliegen verjagen
miggeljemiezeren (zacht regenen)
miggesiftemuggenziften
migrearjemigreren
mijemijden, vermijden
mikerjeturen
mikkemikken
miksemixen
mimearjemimeren (nabootsen met gebaren)
minachtsjeminachten
minderjeminderen
minge umengen
mingeljemengen
minimalisearjeminimaliseren
minneminnen
mintenearjeonderhouden
misbetearemislukken
misbrûkemisbruiken
misdriuwe u (sjoch driuwe)misdrijven
misdwaan u (sjoch dwaan)misdoen
misgean u (sjoch gean)misgaan
misgripe u (sjoch gripe)misgrijpen
misgunnemisgunnen
mishaagjemishagen
mishanneljemishandelen
mislearjemislukken
misledigjebeledigen
misliede u (sjoch liede)misleiden
mislokkemislukken
misroaiemissen, misslaan
missemissen, ontberen
missjen u (sjoch sjen)miszien, verkeerd zien
misslaan u (sjoch slaan)misslaan
misstappemisstappen
mistribeljemislukken
mitigearjemitigeren
mitseljemetselen
mjitskjemotregenen
mjitte umeten
mjoksjemengen, uitmesten
mjuksjemengen, uitmesten
moaiskriuwe u (sjoch skriuwe)kalligraferen, schoonschrijven
moaiwaarjemooi weer worden
moanjemanen
moardzjemoorden, zwoegen
moarzeljevermorzelen
moatte umoeten
mobilisearjemobiliseren
modderjeaanmodderen
modellearjemodelleren
modernisearjemoderniseren
modifisearjemodificeren
modulearjemoduleren
moeteontmoeten
moetsjeontmoeten
mokkemokken
molestearjemolesteren
mollejeie u (sjoch jeie)mollen verjagen
mompeljemompelen
monopolisearjemonopoliseren
montearjemonteren
mopperjemopperen
moralisearjemoraliseren
motivearjemotiveren
motorisearjemotoriseren
motseafranselen
motsjemorsen, motregenen
muierjeschikken
mummifisearjemummificeren
muoiebetreuren, spijten
musisearjemusiceren
mûskopjesmoezen
mutseafranselen
mûzjemet de muis een computer bedienen, muizen vangen

Home

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy’t begjinne mei in M. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-pagina.

meie - mogen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik mei
do meist
hy mei
wy meie
ik mocht
do mochtst
hy mocht
wy mochten
ik haw mocht
Foarbylden: Tegel

Home

meitsje - maken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik meitsje
do makkest
hy makket
wy meitsje
ik makke
do makkest
hy makke
wy makken
ik haw makke
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home

melke - melken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik melk
do melkst
hy melkt
wy melke
ik molk
do molkst
hy molk
wy molken
ik haw molken
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

merke - merken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik merk
do merkst
hy merkt
wy merke
ik murk
do murkst
hy murk
wy murken
ik haw murken
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

minge - mengen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik ming
do mingst
hy mingt
wy minge
ik mong
do mongst
hy mong
wy mongen
ik haw mongen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

mjitte - meten

u Unregelmjittich tiidwurd
ik mjit
do mjitst
hy mjit
wy mjitte
ik meat
do meatst
hy meat
wy meaten
ik haw metten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

moatte - moeten

u Unregelmjittich tiidwurd
ik moat
do moatst
hy moat
wy moatte
ik moast
do moast
hy moast
wy moasten
ik haw moatten
Foarbylden: Tegel

Home