Fryske tiidwurden begjinnend mei M

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

maaievoeten krom naar buiten zetten (maaivoeten)
maaiemjeregenen
maatslaan u (sjoch slaan)maatslaan (dirigeren)
maatspyljespelen met twee tegen twee
machtigjemachtigen
machtsferheffemachtsverheffen
maffemaffen
magnetisearjemagnetiseren
mailemailen
maitiidshúshimmeljevoorjaarsschoonmaak houden
maitiidsploegjeploegen in het voorjaar
maitsejeie u (sjoch jeie)jagen op maden
makeljemakelen
maksimalisearjemaximaliseren
maksimearjemaximeren
mâlbeareoverdrijven
mâldwaan (sjoch dwaan)plezier maken
malemalen
mâlfarjedollen, stoeien
mâlfarkjedollen, stoeien
mâlgûlegillen
mâljeaanstellen
mâljeie (sjoch jeie)aanstellen
malkjekladden, malen
mâlkopjeboos zijn, driftig zijn
mâlsjen (sjoch sjen)boos kijken
mâltjirgjestoeien, uitgelaten zijn (dollen)
mâltjirjestoeien, uitgelaten zijn (dollen)
man-en-wiivjeraden van voornamen (spel)
mandatearjemandateren
manemanen (eisen)
maneuveljegebaren
mangeljemangelen
manifestearjemanifesteren
manikuerjemanicuren
manipulearjemanipuleren
mankemank gaan, mank lopen
mankearjemankeren
mankjemank gaan, mank lopen
manoeuvrearjemanoeuvreren
marginalisearjemarginaliseren
margjemaken van bloedworst
marinearjemarineren
markearjemarkeren
marsearjemarcheren
marsjandearjemarchanderen
marsjearjemarcheren
marskjemarcheren
marteljemartelen
maserearjemacereren (afmatten; intrekken in vloeistof)
masinearjemachineren
masinebreidzjemachinaal breien
masinebriede u (sjoch briede)machinaal broeden
masinemeanemachinaal maaien
masinemelke u (sjoch melke)machinaal melken
masinenaaiemachinaal naaien
masinesettemachinaal zetten
masinesiedzjemachinaal zaaien
masineskriuwe (sjoch skriuwe)machineschrijven, typen
masineswyljemachinaal zwelen (bijeenharken van hooi)
maskearjemaskeren
maskerjemaskeren
massearjemasseren
masterjeonder behandeling van een dokter zijn
masturbearjemasturberen
matematisearjemathematiseren
materialisearjematerialiseren
matflechtsje u (sjoch flechtsje)vlechten van matten
matfrisseljevlechten van matten
matsematsen
matteflechtsje u (sjoch flechtsje)vlechten van matten
mattefrisseljevlechten van matten
matteklopjemattenkloppen
mattemeitsje u (sjoch meitsje)matten maken
maukjemiauwen
mauwemiauwen
mazemazen (herstellen van een gat in textiel)
mazzeljegeluk hebben, mazzelen
mealkjekladden
meallemalen
meänderjemeanderen
meanemaaien
mearderjemeerderen (bij het breien)
mearjemeerderen (bij het breien)
medisinearjemedicineren (geneesmiddelen gebruiken)
meditearjemediteren
mêdzjeafmatten
mefroujeaanspreken met mevrouw
mefroukjeaanspreken met mevrouw
meganisearjemechaniseren
mei-arbeidzjemeewerken
mei-ervemee-erven
mei-ervjemee-erven
mei-ite (sjoch ite)mee-eten
meibehearemedebeheren
meibelibjemeebeleven, meemaken
meiberekkenjemeeberekenen
meibeslute (sjoch slute)meebesluiten
meibeteljemeebetalen
meibiddemeebidden
meibiede (sjoch biede)meebieden
meiblazemeeblazen
meiboartsjemeespelen
meibringe (sjoch bringe)meebrengen
meibrûkemedegebruiken
meidielemededelen, meedelen
meidijemeevallen
meidraaiemeedraaien
meidrage (sjoch drage)meedragen
meidrinke (sjoch drinke)meedrinken
meidriuwe (sjoch driuwe)meedrijven
meidwaan (sjoch dwaan)meedoen
meie mogen
meifalle (sjoch falle)meevallen
meifarre (sjoch farre)meevaren
meifersekerjemeeverzekeren
meifersikerjeverzekeren
meifielemeevoelen
meifieremeevoeren
meifinansierjemeefinancieren
meifjochtsje (sjoch fjochtsje)meevechten
meifleane (sjoch fleane)meevliegen
meifreegjemeevragen
meifrijemeevrijen
meigean (sjoch gean)meegaan
meigenietsjemeegenieten
meigroeiemeegroeien
meihawwe (sjoch hawwe)meehebben (bij zich hebben)
meihelpe (sjoch helpe)meehelpen
meihieremeehuren
meijaan (sjoch jaan)meegeven
meikedizemedezeggenschap uitoefenen, meepraten
meikinne u (sjoch kinne)meekunnen
meikomme (sjoch komme)meekomen
meikrije (sjoch krije)meekrijgen
meilaitsje (sjoch laitsje)meelachen
meilibjemeeleven
meiloadsemeelokken, meeloodsen
meilokjemeelokken
meilûke (sjoch lûke)meetrekken
meimeitsje (sjoch meitsje)meemaken
meinimme (sjoch nimme)meenemen
meipartsjemeedelen (een deel krijgen)
meipleegjemeeplegen
meipratemeepraten
meireizgjemeereizen
meirekkenjemeerekenen
meiride (sjoch ride)meerijden
meirinne (sjoch rinne)meelopen
meisiede (sjoch siede)meekoken
meisitte (sjoch sitte)meezitten
meisjen (sjoch sjen)meekijken
meisjonge (sjoch sjonge)meezingen
meisjouwemeesjouwen
meiskriuwe (sjoch skriuwe)meeschrijven
meiskuorremeesleuren
meislagjemeelopen, welslagen
meislepemeeslepen
meisprekke (sjoch sprekke)meespreken
meispyljemeespelen
meistimmemeestemmen
meistjoeremeesturen
meistride (sjoch stride)meestrijden
meitellemeetellen
meitingjemeedingen
meitinke (sjoch tinke)meedenken
meitôgjemeesjouwen, meezeulen
meitokjemeelokken
meitraapjemeetrappen
meitroaiemeelokken
meitroanemeelokken
meitsje maken
meitwinge (sjoch twinge)dwingen mee te gaan
meiûndertekenjemeeondertekenen
meiwaarjemeehebben (voordeel hebben), meezitten (voordeel hebben)
meiwierjemeehebben (voordeel hebben), meezitten (voordeel hebben)
meiwurkjemeewerken
mêkjemekkeren
mekkerjemekkeren
meldemelden
meliorearjemelioreren (verbeteren)
melke melken
memkjemem (mam) zeggen
memorearjememoreren
memorisearjememoriseren
mennemennen
mennidzjemanagen
menstruearjemenstrueren
meppemeppen
merakeljeschertsen
merkbite (sjoch bite)merken
merke merken
merkefierekermis vieren
merkehâlde u (sjoch hâlde)kermis houden
merkjekermis houden, markten
merserisearjemerceriseren (veredelen van textiel)
meskepikkelandverovertje spelen
meskestekke u (sjoch stekke)landverovertje spelen
messlypjemesslijpen
mestemesten
mêstklimme u (sjoch klimme)mastklimmen
mêstkliuwe u (sjoch kliuwe)mastklimmen
meterjemeters maken (voortgang boeken)
meubeljemeubileren
meubilearjemeubileren
meukezacht worden
meunsterjekeuren, monsteren
meunsternimme u (sjoch nimme)monster nemen (voor onderzoek)
meuresmullen
miaujemiauwen
miaukjemiauwen
miauwemiauwen
middeljebemiddelen, middelen
miedzjegebruiken als hooiland
mielemalen, schilderen
mieljemalen, schilderen
mienemenen
miereprutsen
miezeljesukkelen, ziekelijk zijn
migezeiken
miggejeie (sjoch jeie)vliegen verjagen
miggeljemiezeren (zacht regenen)
miggesiftemuggenziften
miggetyskjeverdrijven van vliegen
migjeverdrijven van vliegen
migrearjemigreren
mijemijden, vermijden
mikerjeturen
mikjeloensen, turen
mikkemikken
miksemixen
milimeterjemillimeteren (erg kort afknippen)
mimemimen (spraakloos uitbeelden)
mimearjemimeren (nabootsen met gebaren)
mimerjemijmeren
minachtsjeminachten
minderesearjeverminderen
minderjeminderen
minearjemineren (ondermijnen)
mineralisearjemineraliseren
minge mengen
mingeljemengen
minimalisearjeminimaliseren
minkehinken, mank gaan
minkjemank gaan
minneminnen
minnesearjemenageren (versmallen van materiaal om een verbinding te maken)
minskemoardzjevermoorden van mensen
mintenearjeonderhouden
misbeslaan (sjoch slaan)mislukken
misbetearemislukken
misbreukemisdragen, overtreden van de wet
misbrûkemisbruiken
misdraaiewegdraaien
misdrage (sjoch drage)misdragen
misdriuwe (sjoch driuwe)misdrijven
misdwaan (sjoch dwaan)misdoen
misfalle (sjoch falle)tegenlopen, tegenvallen
misferstean (sjoch stean)misverstaan
misfoarmjemisvormen
misgean (sjoch gean)misgaan
misgripe u (sjoch gripe)misgrijpen, vergrijpen
misgunnemisgunnen
mishaagjemishagen
mishâlde (sjoch hâlde)misdragen
mishanneljemishandelen
mishearreverkeerd verstaan
misjegenjeverkeerd bejegenen
misjilde (sjoch jilde)ontgelden
miskearjehaperen, mankeren, ontbreken
miskennemiskennen
miskomme (sjoch komme)ongelegen komen, slecht bekomen
mislearjemislukken
misledigjebeledigen
misliede (sjoch liede)misleiden
mislokkemislukken
mismeitsje (sjoch meitsje)ontsieren
mispriizgjeafkeuren, misprijzen
mispriizjeafkeuren, misprijzen
misreitsje (sjoch reitsje)missen
misrekkenjemisrekenen
misriede (sjoch riede)verkeerd raden, verkeerde raad geven
misrinne (sjoch rinne)mislopen
misroaiemissen, misslaan
missemissen, ontberen
missizze (sjoch sizze)miszeggen
missjen (sjoch sjen)miszien, verkeerd zien
misslaan (sjoch slaan)misslaan
misstappemisstappen
misstean (sjoch stean)misstaan
mistaastemisgrijpen
mistribeljemislukken
mistrouwewantrouwen
miswierjetegenzitten
miterjemieteren, schelen, vallen
mitigearjemitigeren
mitraillearjemitrailleren (schieten met een machinegeweer)
mitseljemetselen
mittearjemitteren (ontslaan; wegzenden)
mizeljesukkelen, ziekelijk zijn
mjekjeblaten, mekkeren
mjirkjevlug en springend voortbewegen (bijv. honden)
mjitskjemotregenen
mjitte meten
mjoksjemengen, uitmesten
mjukseljewaden
mjuksjemengen, uitmesten
moaimeitsje u (sjoch meitsje)mooimaken, verfraaien
moaipratemooipraten (vleien)
moaiskriuwe (sjoch skriuwe)kalligraferen, schoonschrijven
moaiwaarjemooi weer worden
moaiwaarspyljegoede sier maken, mooi weer spelen
moalkjekladden
moandeihâlde u (sjoch hâlde)ziekmelden op maandag na vertier op zondag
moanjemanen
moardzjemoorden, zwoegen
moarmerjemarmeren (beschilderen als marmer), morrelen, peuteren
moartsjebrullen
moarzeljevermorzelen
moatte moeten
mobilisearjemobiliseren
modderbaaiewaden door modden en slijk
modderbatsewaden door modden en slijk
modderfarre u (sjoch farre)kleiaarde varen
modderjeaanmodderen
modderjeie (sjoch jeie)fijnmaken van klei met een hek of raam getrokken door paarden
modderkarkjevervoeren van kleiaarde per kar
modderwrakseljemodderworstelen
modelbouwemodelbouwen
modellearjemodelleren
modeltekenjemodeltekenen
modernisearjemoderniseren
modifisearjemodificeren
modulearjemoduleren
moeteontmoeten
moetsjeontmoeten
moezjepeinzen
moffeljemoffelen (ongemerkt iets doen)
môgjemolmen (vergaan; verteren)
mokerjezacht worden
mokjesetteschotsje lopen (ijs breken)
mokkemokken
mokseljeborrelend koken
molbuordzjeverplaatsen van grond met een molbord
molestearjemolesteren
moljevangen van mollen, wentelen in zand (vogels)
mollefange u (sjoch fange)mollen vangen
mollejeie (sjoch jeie)mollen verjagen
mommeljemummelen
mompeljemompelen
monkeljemeesmuilen, spotlachen
monopolisearjemonopoliseren
montearjemonteren
moolderjenegenhoeken (spel)
mooljenegenhoeken (spel)
mopperjemopperen
moralisearjemoraliseren
morvjemurw worden
mostermeallemosterd malen, traag werken, treuzelen, vervelen
motivearjemotiveren
motorisearjemotoriseren
motorride u (sjoch ride)motorrijden
motreinemotregenen
motseafranselen
motsjemorsen, motregenen
moudbuordzjeverplaatsen van grond met een molbord
moudzjewentelen in zand (vogels)
mudzjedutten
muffescheten laten
muierjeschikken
mûlkjekussen, lekker vinden, mompelen, smaken
multiplisearjemultipliceren
mûmeljemummelen
mummeljemummelen
mummifisearjemummificeren
mûnderjenegenhoeken (spel)
mûnjenegenhoeken (spel)
muntsjedoelen (richten op), munten (geld slaan)
muoiebetreuren, spijten
muolkjekussen, lekker vinden, mompelen, smaken
muorreskrobjeschrobben van muren
muorrewytsjewitten van muren
muozjemorsen, motregenen
murdejeie u (sjoch jeie)jagen op bunzingen
murdzjejagen op bunzingen, nachtbraken
murmurearjemorren
murvjemurw worden
mûsearjemousseren (van wijn)
musisearjemusiceren
mûskopjesmoezen
mutseafranselen
mûzedrillevolgieten van muizegaten met water om muizen te verjagen of verdrinken
mûzedrinzgjevolgieten van muizegaten met water om muizen te verjagen of verdrinken
mûzedrinzjevolgieten van muizegaten met water om muizen te verjagen of verdrinken
mûzewikeljejagen op muizen (door valken vanuit de lucht)
mûzjemet de muis een computer bedienen, muizen vangen
muzykjemuziek maken
mykjeloensen, turen
mylderjetemperen, verzachten
mynhearjeaanspreken met mijnheer
mynhearkjeaanspreken met mijnheer
mynjemijnen (bij openbare verkoop)
mystifisearjemystificeren
mytologisearjemythologiseren
mytsjeaantasten door mijt

Thús

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy't begjinne mei in M. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-side.

meie - mogen

Unregelmjittich tiidwurd
ik mei
do meist
hy mei
wy meie
ik mocht
do mochtst
hy mocht
wy mochten
ik haw mocht
Foarbylden: Tegel

Thús

meitsje - maken

Unregelmjittich tiidwurd
ik meitsje
do makkest
hy makket
wy meitsje
ik makke
do makkest
hy makke
wy makken
ik haw makke
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

melke - melken

Unregelmjittich tiidwurd
ik melk
do melkst
hy melkt
wy melke
ik molk
do molkst
hy molk
wy molken
ik haw molken
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

merke - merken

Unregelmjittich tiidwurd
ik merk
do merkst
hy merkt
wy merke
ik murk
do murkst
hy murk
wy murken
ik haw murken
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

minge - mengen

Unregelmjittich tiidwurd
ik ming
do mingst
hy mingt
wy minge
ik mong
do mongst
hy mong
wy mongen
ik haw mongen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

mjitte - meten

Unregelmjittich tiidwurd
ik mjit
do mjitst
hy mjit
wy mjitte
ik meat
do meatst
hy meat
wy meaten
ik haw metten
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

moatte - moeten

Unregelmjittich tiidwurd
ik moat
do moatst
hy moat
wy moatte
ik moast
do moast
hy moast
wy moasten
ik haw moatten
Foarbylden: Tegel

Thús