Fryske tiidwurden begjinnend mei N

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

naaienaaien
nachtbrakenachtbraken
naderjenaderen
nageljehollen
narjenarren
nasjonalisearjenationaliseren
naturalisearjenaturaliseren
navigearjenavigeren
neamenoemen, vermelden
nearjeminderen
negearjenegeren
nei-aapjena-apen
nei-arbeidzjenawerken
neibeareimiteren
neibehanneljenabehandelen
neibestellenabestellen
neibeteljenabetalen
neibliede u (sjoch bliede)nabloeden
neibliuwe u (sjoch bliuwe)nablijven
neibloeienabloeien
neibouwenabouwen
neibriede u (sjoch briede)nabraden
neidrippenadruipen
neidûkenatrekken
neidwaan u (sjoch dwaan)nadoen
neidwêstenablussen
neifertellenavertellen
neifielenavoelen
neifloeienavloeien
neifluitsjenafluiten
neifoarderjenavorderen
neifolgjenavolgen
neifoljenavullen
neifreegjenavragen
neigalmjenagalmen
neigean u (sjoch gean)nagaan
neigenietsjenagenieten
neigloeienagloeien
neihâlde u (sjoch hâlde)nahouden
neiheffenaheffen
neijaan u (sjoch jaan)nageven
neijeie u (sjoch jeie)najagen
neikaartenakaarten
neikomme u (sjoch komme)nakomen
neilbite u (sjoch bite)nagelbijten
neileverjenaleveren
neilêze u (sjoch lêze)nalezen
neilibjenaleven
neilitte u (sjoch litte)nalaten
neiljenagelen
neimeitsje u (sjoch meitsje)namaken
neimjitte u (sjoch mjitte)nameten
neipetearjenapraten
neipizeljenazitten
neiplúzjenapluizen
neipratenapraten
neirachenaschelden
neirazenaschreeuwen
neireizgjenareizen
neirekkenjenarekenen
neirinne u (sjoch rinne)nalopen
neiroppe u (sjoch roppe)naroepen
neisettenazetten
neisitte u (sjoch sitte)nablijven, nazitten
neisizze u (sjoch sizze)nazeggen
neisjen u (sjoch sjen)nakijken
neisjonge u (sjoch sjonge)nazingen
neiskelle u (sjoch skelle)naschelden
neispeurenaspeuren
neispyljenaspelen
neistjoerenasturen
neistoarjenastaren
neistribjenastreven
neisykje u (sjoch sykje)nazoeken
neisyngronisearjenasynchroniseren
neitafeljenatafelen
neitekenjenatekenen
neitellenatellen
neitinke u (sjoch tinke)bezinnen, nadenken
neitinke oer u (sjoch tinke)overdenken
neitraapjenatrappen
neitriljenatrillen
neiwizenawijzen
neiwurkjenawerken
nekjenekken
neontsjeneuriën
nesteljenestelen
netteljenetelen (bijten, irriteren)
netwurkjenetwerken
neukeneuken
neuljezeuren
neuntsjeneuriën
neutralisearjeneutraliseren
nifeljeknutselen, prutsen
nigeljeontkomen, vluchten
niksdwaan u (sjoch dwaan)nietsdoen, niksen
nimme unemen
nipenijpen
nippenippen
niteljesarren
nitigjesarren
nivellearjenivelleren
njidzjepesten
njuentsjeneuriën
noarmearjenormeren
noasbliede u (sjoch bliede)neusbloeden
noaskjebevallen (aanstaan)
nodzjeknuffelen
noedzjehoeden
nokkerjegiechelen
nominalisearjenominaliseren
nominearjenomineren
normalisearjenormaliseren
normearjenormeren
notearjenoteren
notifisearjenotificeren
notulearjenotuleren
nuansearjenuanceren
nûmerjenummeren
núnderjeneuriën
núskjetalmen
nuttigjenuttigen
nytsjenieten

Home

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy’t begjinne mei in N. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-pagina.

nimme - nemen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik nim
do nimst
hy nimt
wy nimme
ik naam
do naamst
hy naam
wy namen
ik haw nommen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home