Fryske tiidwurden begjinnend mei N

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

naaienaaien
nachtbiddebedelen bij nacht, nachtbraken, stelen bij nacht, vragen om nachtverblijf
nachtbiddeljebedelen bij nacht, nachtbraken, stelen bij nacht, vragen om nachtverblijf
nachtbrakenachtbraken
nachtdravenachtbraken
nachtraavjenachtbraken
nachtravenachtbraken
nachtravenjenachtbraken
naderjenaderen
nageljehollen
narjenarren
narkotisearjenarcotiseren
nasalearjenasaleren (uitspreken door de neus)
nasjonalisearjenationaliseren
naturalisearjenaturaliseren
nauwslute u (sjoch slute)nauwsluiten
navigearjenavigeren
neamenoemen, vermelden
neareagjetreurig kijken
nearjeminderen
neatdwaan u (sjoch dwaan)nietsdoen, nietsen
needsaakjenoodzaken (dwingen)
negearjenegeren
negerjenegeren
nei-aapjena-apen
nei-aardzjeovererven
nei-arbeidzjenawerken
nei-eagjenastaren
nei-eidzjenaëggen, nasnuffelen
nei-ite (sjoch ite)naëten
neibauwenabauwen (spottend nadoen)
neibeareimiteren, nadoen
neibehanneljenabehandelen
neibestellenabestellen
neibeteljenabetalen
neiblaaiebespotten
neibliede (sjoch bliede)nabloeden
neibliuwe (sjoch bliuwe)nablijven
neibloeienabloeien
neibouweverbouwen van een veredeld plantenras
neibriede (sjoch briede)nabraden
neidigerjenastaren
neidikerjenastaren
neidiseljenadieselen (doordraaien van een motor na uitzetten)
neidrage u (sjoch drage)nadragen
neidravenadraven
neidreunenadreunen (van geluid)
neidrippenadruipen
neidroegjeluieren
neidûkenaduiken
neidwaan (sjoch dwaan)nadoen
neidwêstenablussen
neiferbrânenaverbranden
neifertellenavertellen
neifielenavoelen
neifiskjenaspeuren, uitvissen
neifloeienavloeien
neifluitsjenafluiten
neifoarderjenavorderen
neifolgjenavolgen
neifoljenavullen
neifreegjenavragen
neifuorjenavoederen
neigalmjenagalmen
neigapjenagapen
neigean (sjoch gean)nagaan
neigenietsjenagenieten
neigloeienagloeien
neiglûpenasluipen
neihâlde (sjoch hâlde)nahouden
neiheffenaheffen
neiheljeopbreken
neijaan (sjoch jaan)nageven
neijeie (sjoch jeie)najagen
neikaartenakaarten
neiklinke u (sjoch klinke)naklinken
neikôgjenakauwen
neikomme (sjoch komme)nakomen
neikrije (sjoch krije)bekritiseerd worden
neilasterjeroddelen
neilbite (sjoch bite)nagelbijten
neilbriede (sjoch briede)luieren
neildrûgjeluieren
neileverjenaleveren
neilêze (sjoch lêze)nalezen
neilhimmeljeschoonmaken van nagels
neilibjenaleven
neilitte (sjoch litte)nalaten
neiljenagelen
neilknippenagels knippen
neillakkenagels lakken
neilskerpjescherp maken van nagels
neiltsjebite (sjoch bite)nagelbijten
neilûke (sjoch lûke)natrekken
neilúzjenasporen
neimalkjenabootsen
neimeanemaaien (nogmaals)
neimeitsje (sjoch meitsje)namaken
neimelke (sjoch melke)namelken
neimimerjenapeinzen
neimjitte (sjoch mjitte)nameten
neinimme (sjoch nimme)aantrekken (ergens mee zitten)
neinoaskenasnuffelen
neinoaskjenasnuffelen
neipetearjenapraten
neipiuwenaroepen
neipizeljenazitten
neipjukjenawijzen (spottend)
neipjukkenarooien
neiplúzjenapluizen
neiprakkesaasjepeinzen
neiprakkesearjenadenken
neipratenapraten
neiprintsjenadrukken, traceren
neirachenaschelden
neirazenaschreeuwen
neireizgjenareizen
neirekkenjenarekenen
neiride (sjoch ride)narijden
neirikjenaroken
neirinne (sjoch rinne)nalopen
neiroppe (sjoch roppe)naroepen
neisettenazetten
neisiferjecontroleren, narekenen
neisitte (sjoch sitte)nablijven, nazitten
neisizze (sjoch sizze)nazeggen
neisjen (sjoch sjen)nakijken
neisjonge (sjoch sjonge)nazingen
neiskaaieovererven
neiskelle (sjoch skelle)naschelden
neiskriuwe (sjoch skriuwe)kopiëren, naschrijven
neislaan (sjoch slaan)naslaan
neisneupenapluizen, nasnuffelen
neispeurenaspeuren
neispoarenasporen
neispyljenaspelen
neistjoerenasturen
neistoarjenastaren
neistribjenastreven
neiswyljebijeenbrengen
neisykje (sjoch sykje)nazoeken
neisyngronisearjenasynchroniseren
neitafeljenatafelen
neitekenjenatekenen
neitellenatellen
neitineopzwellen na het koken
neitinke (sjoch tinke)bezinnen, nadenken, overdenken
neitraapjenatrappen
neitrêdzjenatreden
neitriljenatrillen
neitsjinjenadienen (in het leger)
neiwage u (sjoch wage)nawegen
neiweagenawegen
neiweidzjenaweiden (na de oogst)
neiwinne (sjoch winne)naoogsten
neiwiuwenawuiven
neiwizenawijzen
neiwriuwe u (sjoch wriuwe)nawrijven
neiwurkjenawerken
nekjenekken
neontsjeneuriën
neppeneppen, toebrengen van nadeel
neskjenestelen
nêstdraaienestelen
nesteljenestelen
nêstmeitsje u (sjoch meitsje)nestelen
netbreidzjebreien van netten
netsjevissen met een net
netteboetsjeboeten (herstellen) van netten
nettebreidzjebreien van netten
netteljenetelen (bijten; irriteren)
netwurkjenetwerken
neukeneuken
neuljezeuren
neuntsjeneuriën
neuteljezeuren
neutralisearjeneutraliseren
nifeljeknutselen, prutsen
nigeneigen (voorkeur hebben), nijgen (licht buigen)
nigeljeontkomen, vluchten
niigjeneigen (voorkeur hebben), nijgen (licht buigen)
nijjierjenieuwjaar vieren, nieuwjaar wensen
nijjierwinne (sjoch winne)nieuwjaar wensen
nijjierwinskjenieuwjaar wensen
nikkeknikken
nikkeljevernikkelen (voorzien van nikkel)
niksdwaan (sjoch dwaan)nietsdoen, niksen
nimme nemen
nipenijpen
nippenippen
niteljesarren
nitigjesarren
nivellearjenivelleren
njidzjepesten
njoggeneagjenegenhoeken (spel)
njoggenstekke (sjoch stekke)negenhoeken (spel)
njuentsjeneuriën
noadigjeuitnodigen
noadzjeuitnodigen
noarmearjenormeren
noasbliede (sjoch bliede)neusbloeden
noaskeplúzjeneuspeuteren
noaskjebevallen (aanstaan)
noasklankjepraten door de neus
noaspjukkeneuspeuteren
noasplúzjeneuspeuteren
noassnute u (sjoch snute)neussnuiten
noazjebevallen (aanstaan)
nodzjeknuffelen
noedzjehoeden, instaan (garanderen), riskeren
noekerjeflemen, mooipraten, vleien
nokkerjegiechelen
nominalisearjenominaliseren
nominearjenomineren
normalisearjenormaliseren
normearjenormeren
notearjenoteren
notifisearjenotificeren
nôtride u (sjoch ride)binnenhalen van graan
nôtsjeoogsten van graan
notulearjenotuleren
nuansearjenuanceren
nuddeljenaaien
nûgjeuitnodigen
nukkeneuken
nuljenaaien
nûmerjenummeren
núnderjeneuriën
núskjetalmen
nutebossenotenschieten (spel)
nutedosjenotenschieten (spel)
nutedossenotenschieten (spel)
nutepuonnenotenschieten (spel)
nutesjitte u (sjoch sjitte)notenschieten (spel)
nútsjebossenotenschieten (spel)
nútsjedosjenotenschieten (spel)
nútsjedossenotenschieten (spel)
nútsjepoannenotenschieten (spel)
nútsjepuonnenotenschieten (spel)
nútsjesjitte u (sjoch sjitte)notenschieten (spel)
nuttigjenuttigen
nytsjenieten

Thús

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy't begjinne mei in N. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-side.

nimme - nemen

Unregelmjittich tiidwurd
ik nim
do nimst
hy nimt
wy nimme
ik naam
do naamst
hy naam
wy namen
ik haw nommen
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús