Fryske tiidwurden begjinnend mei O

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

oanbakkeaanbakken
oanbefeljeaanbevelen
oanbelangjebetreffen
oanbeljeaanbellen
oanbeteljeaanbetalen
oanbiddeaanbidden
oanbiede u (sjoch biede)aanbieden
oanbine u (sjoch bine)aanbinden
oanblazeaanblazen
oanbliuwe u (sjoch bliuwe)aanblijven
oanboarjeaanboren
oanboazjeverergeren
oanbrâneaanbranden, aankoeken
oanbreidzjeaanbreien
oanbrekke u (sjoch brekke)aanbreken
oanbriede u (sjoch briede)aanbraden
oanbringe u (sjoch bringe)aanbrengen
oandoare u (sjoch doare)aandurven
oandraaieaandraaien
oandrage u (sjoch drage)aandragen
oandriuwe u (sjoch driuwe)aandrijven
oandwaan u (sjoch dwaan)aandoen, aantrekken (van kleding)
oaneinbringe u (sjoch bringe)doorbrengen
oanergerjeverergeren
oanfange u (sjoch fange)aanvangen
oanfarre u (sjoch farre)aanvaren
oanfeie u (sjoch feie)aanvegen
oanfetsjeaanvatten
oanfiereaanvoeren
oanfinkjeaanvinken
oanfiterjeaanmoedigen
oanfjochtsje u (sjoch fjochtsje)aanvechten
oanfjurjeaanvuren
oanfleane u (sjoch fleane)aanvliegen
oanflippeaanfloepen
oanfloepeaanfloepen
oanfoljeaanvullen
oanfrieze u (sjoch frieze)aanvriezen
oangapjeaangapen
oangean u (sjoch gean)aangaan
oangoaieaangooien
oangripe u (sjoch gripe)aangrijpen
oangroeieaangroeien
oanhâlde u (sjoch hâlde)aanhouden, arresteren
oanheakjeaanhaken
oanhearreaanhoren
oanheffeaanheffen
oanheieheien
oanheljeaanhalen, adopteren
oanhingje u (sjoch hingje)aanhangen
oaninoarknoopjeaaneenknopen
oanjaan u (sjoch jaan)aangeven
oanjeie u (sjoch jeie)besmetten
oanjeldzjeaansteken (van vuur)
oankalkjeaankalken
oankeapje u (sjoch keapje)aankopen
oanklaaieaankleden
oanklampeaanklampen
oanklauweaanharken
oankleie u (sjoch kleie)aanklagen
oankleveaankleven
oanklibjeaankleven
oankneppeljeaankomen (raken)
oanknipe u (sjoch knipe)aanknijpen
oanknoffeljeraken (hard, gevoelig)
oanknoopjeaanknopen
oankôgjeaanschouwen
oankomme u (sjoch komme)aankomen, groeien
oankrije u (sjoch krije)aankrijgen
oankringe u (sjoch kringe)aandringen
oankrûpeknuffelen
oankruseaankruisen
oankypjeaankijken
oanleareaanleren
oanleuneaanleunen
oanlingjeaanlengen
oanlitte u (sjoch litte)aanlaten
oanlizze u (sjoch lizze)aanleggen
oanlûke u (sjoch lûke)aantrekken
oanmeitsje u (sjoch meitsje)aanmaken
oanmeldeaanmelden
oanmerke u (sjoch merke)aanmerken
oanmeunsterjeaanmonsteren
oanmjitte u (sjoch mjitte)aanmeten
oanmoanjeaanmanen
oanpakkeaanpakken
oanpasseaanpassen
oanplakkeaanplakken
oanpoeneaandringen, aansporen
oanprateaanpraten
oanpûsteaanblazen
oanrânseljeaanklampen
oanreitsje u (sjoch reitsje)aanraken, aanroeren
oanrekommandearjeaanbevelen
oanride u (sjoch ride)aanrijden
oanriede u (sjoch riede)aanraden
oanrinne u (sjoch rinne)aanlopen
oanrisseaanschaffen
oanrjochtsjeaanrichten
oanroppe u (sjoch roppe)aanroepen
oanrosseverkrijgen door te ruilen
oanrypjeaanrijpen
oansetteaanzetten, vastkoeken
oansitte u (sjoch sitte)aanzitten
oansizze u (sjoch sizze)aanzeggen
oansjitte u (sjoch sjitte)aanschieten
oansjouweaansjouwen
oanskaffeaanschaffen
oanskiljeaanbellen
oanskoweaanschuiven
oanskriuwe u (sjoch skriuwe)aanschrijven
oanskroeveaanschroeven
oanslaan u (sjoch slaan)aanslaan
oanslepeaanslepen
oanslute u (sjoch slute)aansluiten, toetreden
oanslykjeaanslibben
oansmarreaansmeren
oansnije u (sjoch snije)aansnijden
oansnjittebespatten
oanspanneaanspannen
oansprekke u (sjoch sprekke)aanspreken
oanspringe u (sjoch springe)aanspringen
oanstampeaanstampen
oanstean u (sjoch stean)aanstaan
oanstekke u (sjoch stekke)aansteken
oanstelleaanstellen
oansterkjeaansterken
oanstjitte u (sjoch stjitte)aanstoten
oanstjoereaansturen
oanstoarmjeaanstormen, toestormen
oanstokeaanstoken, opjuinen
oanstokeljeaanstoken, opjuinen
oanstompeaanstoten
oanstoweaanstuiven
oanstreekjeaanstrepen
oanstrike u (sjoch strike)aanstrijken
oanstrûpeaantrekken (van kleding)
oansûgerjeaanzuigen
oansûgjeaanzuigen
oantaasteaanranden, aantasten, arresteren
oantekenjeaantekenen
oantiigjeaantijgen
oantoarneaanmanen
oantôgjeaandragen
oantraapjeaantrappen
oantredeaantreden
oantreffe u (sjoch treffe)aantreffen
oantriuwe u (sjoch triuwe)aanduwen
oantruneaandringen
oantrúnjeaansporen
oantsjen u (sjoch tsjen)aantrekken
oantsjinjeaandienen
oanwaaieaanwaaien
oanwaakse u (sjoch waakse)aangroeien
oanwakkerjeaanwakkeren
oanweigean u (sjoch gean)aan de hand zijn, gebeuren
oanwenneaanwennen
oanwerveaanwerven
oanwinne u (sjoch winne)toenemen, uitdijen
oanwizeaanwijzen
oarberjeorberen
oarderjeordenen, rangschikken
oardieleoordelen
objektivearjeobjectiveren
obsedearjeobsederen
observearjeobserveren
obstruearjeobstrueren
oefenjeoefenen
oer 't mad kommeoverrompelen
oerarbeidzjeoverwerken
oerbeljochtsjeoverbelichten
oerbiede u (sjoch biede)overbieden
oerbliuwe u (sjoch bliuwe)overblijven
oerboekeoverboeken
oerbrêgjeoverbruggen
oerbringe u (sjoch bringe)overbrengen
oerdekke u (sjoch dekke)overdekken
oerdonderjeoverdonderen
oerdrage u (sjoch drage)overdragen
oerdriuwe u (sjoch driuwe)overdrijven
oerdwaan u (sjoch dwaan)overdoen
oereaskjeovervragen
oereingean u (sjoch gean)overeind gaan staan
oereinsetteovereindzetten
oereinsitte u (sjoch sitte)overeindzitten
oereinspringe u (sjoch springe)overeindspringen
oerfalle u (sjoch falle)overvallen
oerflappeoverslaan
oerfleane u (sjoch fleane)overvliegen
oerfreegjeovervragen
oergean u (sjoch gean)overgaan
oergoaieovergooien
oerhâlde u (sjoch hâlde)overhouden
oerhandigjeoverhandigen
oerhawwe u (sjoch hawwe)overhebben
oerhearreoverhoren
oerheljeoverhalen
oerheveljeoverhevelen
oerienbringe u (sjoch bringe)overeenbrengen (schikken)
oerienkomme u (sjoch komme)overeenkomen
oerienstimmeovereenstemmen
oerjaan u (sjoch jaan)overgeven, prijsgeven
oerjeie u (sjoch jeie)afjakkeren
oerkalkjeoverkalken
oerkomme u (sjoch komme)overkomen
oerkoperjeverkoperen
oerlaapjeoverlappen
oerladeoverladen
oerlangjeovergeven (overhandigen)
oerleverjeoverleveren
oerlibjeoverleven
oerlitte u (sjoch litte)overlaten
oerlizze u (sjoch lizze)overleggen (bespreken, verstrekken)
oerlûke u (sjoch lûke)overtrekken
oermeitsje u (sjoch meitsje)overmaken
oernachtsjeovernachten
oernimme u (sjoch nimme)overnemen
oernoadigjeiemand te logeren vragen
oernoadzjeiemand te logeren vragen
oernoegjeiemand te logeren vragen
oerplakkeoverplakken
oerpotsjeoverpotten
oerride u (sjoch ride)overrijden
oerrinne u (sjoch rinne)overlopen
oersetteoverzetten, vertalen
oersiede u (sjoch siede)overkoken
oersjen u (sjoch sjen)overzien
oersjitte u (sjoch sjitte)overschieten
oerskatteoverschatten
oerskeppeoverscheppen
oerskriuwe u (sjoch skriuwe)overschrijven
oerslaan u (sjoch slaan)overslaan
oersljochtsjeuitvlakken
oerslute u (sjoch slute)oversluiten
oerspringe u (sjoch springe)overspringen
oerstappeoverstappen
oerstekke u (sjoch stekke)oversteken
oerstjitte u (sjoch stjitte)overstorten
oerstjoereoversturen
oerstoarteoverstorten
oerstreameoverstromen
oertaksearjeovertaxeren
oertellehertellen, overtellen
oertinke u (sjoch tinke)overdenken
oertraapjeovertrappen
oertrêdzjeovertreden
oertreffe u (sjoch treffe)overtreffen
oertroevjeovertroeven
oerwaaieoverwaaien
oerwage u (sjoch wage)overwegen
oerwinne u (sjoch winne)overwinnen
oerwinterjeoverwinteren
oerwurdearjeoverwaarderen
oerwurkjeoverwerken
ôfbakkeafbakken
ôfbaljeverdrijven
ôfbeakenjeafbakenen
ôfbeareoverdrijven
ôfbeteljeafbetalen
ôfbeuleafbeulen
ôfbine u (sjoch bine)afbinden
ôfbite u (sjoch bite)afbijten
ôfblaffeafblaffen
ôfblazeafblazen
ôfblierjeafbladderen
ôfboeieuitwijken
ôfboekeafboeken
ôfbouweafbouwen
ôfbrâneafbranden
ôfbrekke u (sjoch brekke)afbreken
ôfbringe u (sjoch bringe)afbrengen, afhelpen
ôfbroazeljeafbrokkelen
ôfbrokkeljeafbrokkelen
ôfbrouweafranselen
ôfbrûkeafgebruiken
ôfbûgeafbuigen
ôfbyldzjeafbeelden
ôfdekke u (sjoch dekke)afdekken
ôfdijetegenvallen
ôfdippeafdeppen
ôfdoarmjeafdwalen
ôfdonderjeafdonderen
ôfdrage u (sjoch drage)afdragen
ôfdreagjeafgieten, afromen
ôfdrippeafdruipen
ôfdriuwe u (sjoch driuwe)afdrijven
ôfdrûgeafdrogen
ôfdrûgjeafdrogen
ôfdrukkeafdrukken
ôfdwaan u (sjoch dwaan)afdoen
ôfdwaleafdwalen
ôffalle u (sjoch falle)afvallen, tegenvallen
ôffange u (sjoch fange)afvangen
ôffarre u (sjoch farre)afvaren
ôffeardigjeafvaardigen
ôffeie u (sjoch feie)afvegen
offerjeofferen
ôffiereafvoeren
ôffinkjeafvinken
ôffjurjeafvuren
ôfflakjeafvlakken
ôffloeieafvloeien
ôffoarderjeeisen
ôffoarkjeleegmaken met een vork
offrearjeoffreren
ôffrieze u (sjoch frieze)afvriezen
ôffurdigjeafvaardigen
ôfgean u (sjoch gean)afgaan
ôfglide u (sjoch glide)afglijden
ôfgnobjeontfutselen
ôfgrauweafsnauwen
ôfgrave u (sjoch grave)afgraven
ôfhakjeafhakken
ôfhâlde u (sjoch hâlde)afhouden
ôfhanneljeafhandelen, afwikkelen
ôfhawwe u (sjoch hawwe)afhebben
ôfheakjeafhaken
ôfheineafluisteren
ôfheljeafhalen
ôfhingje u (sjoch hingje)afhangen
ôfhouweafkappen
ôfhuffeafrossen
ôfite u (sjoch ite)afeten
ôfjaan u (sjoch jaan)afgeven
ôfjeie u (sjoch jeie)afjakkeren, afleggen van grote afstanden
ôfjitte u (sjoch jitte)afgieten
ôfkarreafkeuren
ôfkealjeafkalven
ôfkeapje u (sjoch keapje)afkopen
ôfkeareafkeren
ôfkeureafkeuren
ôfklaaieafkleden
ôfkleurjeafkleuren
ôfknipe u (sjoch knipe)afknijpen
ôfknippeafknippen
ôfkoaitsjeafkoken
ôfkomme u (sjoch komme)afkomen, afstammen
ôfkreakjeafkraken
ôfkrije u (sjoch krije)afkrijgen
ôfkrommeljeafkruimelen
ôfkuoljeafkoelen
ôfladeafladen
ôfleareafleren
ôfleverjeafleveren
ôfliede u (sjoch liede)afleiden
ôflizze u (sjoch lizze)afleggen
ôflobjeafromen
ôflosseaflossen
ôflûke u (sjoch lûke)aftrekken
ôfmarskjeafmarcheren
ôfmeitsje u (sjoch meitsje)afmaken
ôfmeldeafmelden
ôfmeunsterjeafkammen (negatief doen), afkeuren
ôfmjitte u (sjoch mjitte)afmeten
ôfmynjeafmijnen
ôfnimme u (sjoch nimme)afnemen
ôfpakkeafpakken
ôfplakkeafplakken
ôfplôkjeafplukken
ôfpocheljeafbeulen
ôfprateafspreken
ôfprintsjeafdrukken
ôfrânseljeafranselen
ôfreagearjeafreageren
ôfrêdeafruimen
ôfregeljeafregelen
ôfride u (sjoch ride)afrijden
ôfriede u (sjoch riede)afraden
ôfrinkeljeafrossen
ôfrinne u (sjoch rinne)aflopen
ôfriskjeafristen
ôfritseafrossen
ôfrjochtsjeafrichten
ôfroaieafbakenen
ôfroedzjeafmeten
ôfrôljeafrollen, afwentelen
ôfromjeafruimen
ôfrommeljeafruimen
ôfroppe u (sjoch roppe)afroepen
ôfrûnjeafronden
ôfrûpeljeafhandig maken
ôfruskjeafristen
ôfsakjeafzakken
ôfsealjeafzadelen
ôfsetteafzetten, flessen
ôfsiede u (sjoch siede)afkoken
ôfsizze u (sjoch sizze)afgelasten, afzeggen
ôfsjen u (sjoch sjen)afkijken, afzien, spieken
ôfsjitte u (sjoch sjitte)afschieten
ôfsjonge u (sjoch sjonge)afzingen
ôfskaaieafstammen
ôfskaffeafschaffen
ôfskeareafscheren
ôfskeppeafscheppen
ôfskermjeafschermen
ôfsketteafschutten
ôfskiede u (sjoch skiede)afscheiden
ôfskoatteljeafsluiten, vergrendelen
ôfskodzjeafschudden
ôfskrabjeafschrapen
ôfskrikke u (sjoch skrikke)afschrikken
ôfskriuwe u (sjoch skriuwe)afschrijven
ôfskrobjeafschrobben
ôfskûljeontschuilen
ôfskutteafschutten
ôfslaan u (sjoch slaan)afslaan
ôfslite u (sjoch slite)afslijten
ôfslute u (sjoch slute)afsluiten
ôfslypjeafslijpen
ôfsmekeafsmeken
ôfsmite u (sjoch smite)afwerpen
ôfsnauweafsnauwen
ôfsnije u (sjoch snije)afsnijden
ôfsnuteafsnauwen
ôfsnuterjeafsnauwen
ôfsobjeafsabbelen
ôfspegeljeafspiegelen
ôfspjalteafsplitsen
ôfspjeldzjeafspelden
ôfsprekke u (sjoch sprekke)afspreken
ôfspringe u (sjoch springe)afspringen
ôfstamjeafstammen
ôfstammeafstammen
ôfstappeafstappen
ôfstean u (sjoch stean)afstaan
ôfstekke u (sjoch stekke)afsteken
ôfstelleafstellen, stelen
ôfstjerre u (sjoch stjerre)afsterven
ôfstjitte u (sjoch stjitte)afstoten
ôfstjoereafsturen
ôfstofjeafstoffen
ôfstompeafstompen, afstoten
ôfstraffeafstraffen
ôfstreupeafstropen
ôfstudearjeafstuderen
ôfstuitsjeafstuiten
ôfsûnderjeafzonderen
ôfswaaieafzwaaien
ôfswakjeafzwakken
ôfswarreafzweren
ôfsykje u (sjoch sykje)afzoeken
ôftaapjeaftappen
ôftaasteaftasten
ôftakeljeaftakelen
ôftakjeafnemen, aftakken
ôftankjeafdanken
ôftelleaftellen
ôfticheljeafranselen
ôftichtsjeafdichten
ôftimmerjeaftimmeren
ôftingeafdingen
ôftoffeljeafranselen
ôftokjeontfutselen
ôftopjeaftoppen
ôftoppeaftroggelen
ôftredeaftreden
ôftriuwe u (sjoch triuwe)afduwen
ôftroaieaftroggelen
ôftroevjeaftroeven
ôftroggeljeaftroggelen
ôftugeaftuigen
ôfturvjeafturven
ôftwinge u (sjoch twinge)afdwingen
ôfwage u (sjoch wage)afwegen
ôfwarreafweren
ôfwaskje u (sjoch waskje)afwassen
ôfweineafwenden
ôfwerpe u (sjoch werpe)afwerpen
ôfwetterjeafwateren
ôfwike u (sjoch wike)afwijken
ôfwitte u (sjoch witte)afweten
ôfwizeafwijzen
ôfwriuwe u (sjoch wriuwe)afwrijven
ôfwuoljeafwikkelen
ôfwurdearjeafwaarderen
ôfwurkjeafwerken
okkupearjeoccuperen
oksidearjeoxideren
oktroaiearjeoctrooieren
omarbeidzjeomwerken
ombine u (sjoch bine)ombinden
omboekeomboeken
ombongeljerondslingeren
ombouweombouwen
ombringe u (sjoch bringe)ombrengen (doden), rondbrengen
omdoarmjerondzwerven
omdobberjeronddobberen
omdonderjeomdonderen
omdraaieomdraaien
omdwaan u (sjoch dwaan)omdoen
omdwaleomdwalen, ronddwalen
omearmjeomarmen, omhelzen
omfetsjeomvatten
omfimeljefriemelen
omflappeomklappen
omfleane u (sjoch fleane)omvliegen
omflechtsje u (sjoch flechtsje)omvlechten
omgammeljesukkelen
omgean u (sjoch gean)omgaan
omgoaieomgooien
omgriemeschutteren
omhakjeomhakken
omheechgean u (sjoch gean)omhooggaan, stijgen
omheisterjeoverhoophalen
omhingje u (sjoch hingje)omhangen
omhouweomkappen
omhuorkjehoereren
omjeie u (sjoch jeie)omverrijden met hoge snelheid
omkapjeomkappen
omkeapje u (sjoch keapje)omkopen
omkeareomkeren
omkegeljeomkegelen
omkeileomgooien
omkeiljeomgooien
omkipeomvallen
omkiperjeomkieperen
omkippeomkieperen
omklaaieomhullen, omkleden
omklamjeomklemmen
omklammeomklemmen
omklappeomklappen
omkomme u (sjoch komme)omkomen
omkrantsjebekendmaken
omleareomscholen
omleechgean u (sjoch gean)dalen, omlaaggaan
omliede u (sjoch liede)omleiden
omlizze u (sjoch lizze)omleggen
omlûke u (sjoch lûke)omtrekken
omploegjeomploegen
omprateompraten
omrânjeomranden
omride u (sjoch ride)omrijden
omrideljewoelen
omriereomroeren
omrinne u (sjoch rinne)omlopen
omroaieomhakken, omknutselen
omrôljeomrollen, omwentelen
omroppe u (sjoch roppe)omroepen
omrosseborstelen, kwaadspreken
omrûgeljeomvallen
omruiljeomruilen
omsangerjedoorzeuren
omsanikjedoorzeuren
omseamjeafranselen, omzomen
omsetteomzetten
omseuredralen
omsjen u (sjoch sjen)omkijken, omzien
omskaaierommelen
omskeppeomscheppen
omskermjeomschermen
omskeukewoelen
omskoaljeomscholen
omskriuwe u (sjoch skriuwe)omschrijven
omslaan u (sjoch slaan)omslaan
omslute u (sjoch slute)omsluiten
omsmelte u (sjoch smelte)omsmelten
omsmite u (sjoch smite)omwerpen
omspitteomspitten
omspringe u (sjoch springe)omspringen
omstjitte u (sjoch stjitte)omstoten
omstompeomstoten
omswabberjekroegen aflopen, omzwabberen
omswerve u (sjoch swerve)omzwerven, rondzwerven
omteareomvouwen
omtizepiekeren
omtoffeljerondscharrelen, scharrelen
omtôgjerondzeulen
omtribeljeonbestendig zijn
omtriuwe u (sjoch triuwe)omduwen
omtsjen u (sjoch tsjen)omtrekken
omtsjetterjeschreeuwen
omtyspeljepeuteren
omwaaieomwaaien
omwaarjerondwaren
omwâljeronddraaien
omweigean u (sjoch gean)aan de hand zijn, gebeuren
omwikseljeomwisselen
omwoeleomwoelen
omwoeljeomwoelen
omwramewoelen
omwranteljewoelen
omwrotteomwoelen, scharrelen
omwuoljeomwikkelen
onanearjebevredigen, onaneren
ontearjeonteren
op 'e nij kieze u (sjoch kieze)herkiezen
op 'e nij wurdearjeherwaarderen
op en del trêdzjeijsberen
oparbeidzjesamenwerken
opbaggeljeopbaggeren
opbakkebakken, opbakken
opbergje u (sjoch bergje)opbergen
opbetterjegenezen
opbiede u (sjoch biede)opbieden
opbiereopbaren
opbine u (sjoch bine)opbinden
opblazeopblazen
opbliuwe u (sjoch bliuwe)opblijven
opbloeieopbloeien
opboarjeopboren
opbouweopbouwen
opbrâneopbranden
opbrekke u (sjoch brekke)opbreken
opbringe u (sjoch bringe)opbrengen
opbrûkeopgebruiken
opdieleopdelen
opdiggeljeopdirken
opdijeopgroeien
opdippeputten
opdonderjeopdonderen, oprotten
opdraaieopdraaien
opdrage u (sjoch drage)opdragen
opdraveopdraven
opdrêgjeopdreggen
opdreuneopdreunen
opdrinke u (sjoch drinke)opdrinken
opdriuwe u (sjoch driuwe)opdrijven
opdrûgeopdrogen
opdrukkeopdrukken
opdûkeopduiken
opdúnjeophopen (sneeuw, zand)
opdwaan u (sjoch dwaan)opdoen, verwerven
opeaskjeopeisen
operearjeopereren
opfandeljeoprapen
opfange u (sjoch fange)opvangen
opfearjeopveren
opfeie u (sjoch feie)opvegen
opfiedeopvoeden
opfiereopvoeren
opflappeopenklappen
opfleane u (sjoch fleane)opvliegen
opfleurjeopbeuren, opfleuren, opvrolijken
opflikkerjeopflikkeren
opfoarderjeopeisen
opfolgjeopvolgen
opfoljeopvullen
opfrette u (sjoch frette)opvreten, verslinden
opfrieze u (sjoch frieze)opvriezen
opfriskjeopfrissen
opfrisseopfrissen
opgean u (sjoch gean)opgaan
opgloeieopgloeien
opgoaieopgooien
opgrave u (sjoch grave)opgraven
ophâlde u (sjoch hâlde)ophouden
ophawwe u (sjoch hawwe)ophebben
opheapjeophopen
opheegjeophogen
opheffeopheffen (beëindigen)
opheineopvangen
opheljeophalen
ophichtsjeophogen
ophingje u (sjoch hingje)ophangen
ophokjeophokken
ophuffeopeten
ophysjeophitsen
opiniearjeopiniëren
opite u (sjoch ite)opeten
opjeie u (sjoch jeie)opjagen
opjutteopjutten
opkalfaterjeopkalefateren
opkeapje u (sjoch keapje)opkopen
opkjimmeopkammen
opklappeopklappen
opklearjeophelderen, opklaren
opkleurjeopkleuren
opklimme u (sjoch klimme)opklimmen
opkliuwe u (sjoch kliuwe)opklimmen
opklopjeopkloppen
opkneppeljeophoepelen
opknippeopknippen
opknoopjeopknopen
opkomme u (sjoch komme)opkomen
opkopjeboter vormen in een kop
opkopkjeboter vormen in een kop
opkrabbeljeopschrijven (slordig)
opkreazjeverfraaien
opkrije u (sjoch krije)opkrijgen, oprapen
opkringe u (sjoch kringe)opdringen
oplaapjeoplappen
opladeopladen, uploaden
oplazerjeoplazeren
opleverjeopleveren
oplêze u (sjoch lêze)oplezen
oplibjeopleven
oplichtsjeoplichten (bedriegen)
opliede u (sjoch liede)opleiden, scholen
oplitte u (sjoch litte)oplaten
oplizze u (sjoch lizze)opleggen
opljochtsjeoplichten (helder worden)
oploegjeopladen
oplosseoplossen
oplûke u (sjoch lûke)optrekken
opmarsjearjeopmarcheren
opmarskjeophoepelen
opmeitsje u (sjoch meitsje)opmaken
opmerke u (sjoch merke)opmerken
opmjitte u (sjoch mjitte)opmeten
opmonterjeopbeuren
opmûzjeoppeuzelen
opneameopnoemen
opnimme u (sjoch nimme)opnemen
oppakkeoppakken
oppasseoppassen
oppenearjevoordoen
opperjeopperen
opplakkeopplakken
oppompeoppompen
opponearjeopponeren
oppotsjeoppotten
oppotteoppotten
opputteopputten
oprameopenstoten
opreitsje u (sjoch reitsje)opraken
oprekke u (sjoch rekke)oprekken
oprinne u (sjoch rinne)oplopen
oprizeverheffen
oprjochtsjeoprichten
oprokeoproken
oprôljeoprollen
opromjeopruimen
oproppe u (sjoch roppe)oproepen, verwekken
oprosseverwijderen door te wrijven
oprukkeoprukken
opsâltsjeopzouten
opsealjeopzadelen
opsetteopzetten, opzwellen
opsizze u (sjoch sizze)opzeggen
opsjen u (sjoch sjen)opkijken, opzien
opsjitte u (sjoch sjitte)opschieten
opsjogjeopknappen
opskarreljeopscharrelen
opskaveopschaven
opskeareopscheren
opskeppeopscheppen
opskeukeopscharrelen
opskinke u (sjoch skinke)opschenken
opskjinjeopschonen
opskobbeljeopscharrelen
opskobberjeopscharrelen
opskoweopschuiven
opskriljeopschrikken
opskriuwe u (sjoch skriuwe)opschrijven
opslaan u (sjoch slaan)opslaan
opslabjeopslobberen
opslokkeopslokken
opslute u (sjoch slute)opsluiten
opsmite u (sjoch smite)opleveren, opwerpen
opsmokeoproken
opsnobjeopsnoepen
opsokkebaljeopdonderen, opkrassen
opspanneopspannen
opspjalteopsplijten
opspjeldzjeopspelden
opspringe u (sjoch springe)opspringen
opspuitsjeopspuiten
opstappebetreden, opstappen
opstarteopstarten
opsteapeljeopstapelen
opstekke u (sjoch stekke)opsteken
opstelleopstellen
opsterkjeaansterken
opstevigjeverstevigen
opstigeopstijgen
opstiivjeopstijven
opstjitte u (sjoch stjitte)opstoten
opstokeopstoken
opstokeljeophitsen, opruien
opstomeopstomen
opstopjeopstoppen
opstrûpeopstropen
opsûgjeopzuigen
opsûpearjeopsouperen, verbrassen
opswolleopzwellen
opswypkjeopzwepen
opsykje u (sjoch sykje)opzoeken
opteareopvouwen
optearjeopteren
optekenjeoptekenen
optelleoptellen
optilleopheffen (optillen), oplichten (optillen)
optimalisearjeoptimaliseren
optinke u (sjoch tinke)fingeren, verzinnen
optoaieuitdossen
optoffeljeopdirken
optopjeopboren
optredeoptreden (bijv. toneel)
optromjeoptrommelen
optsjen u (sjoch tsjen)optrekken
optsjinjeopdienen
optugeoptuigen
optutsjeopdoffen
optutteopdoffen, optutten
opwaaieopwaaien
opwaakse u (sjoch waakse)opgroeien
opwaarjeophelderen
opwaarmjeopwarmen
opwâljeopwellen
opwekjeopwekken
opwineopwinden
opwriuwe u (sjoch wriuwe)opwrijven
opwuoljeopwinden
opwurdearjeopwaarderen
opwurkjeopwerken
ordonnearjeordonneren
orearjeoreren
organisearjeorganiseren
oriïntearjeoriënteren
orkestrearjeorkestreren
ornearjeordineren (bepalen)
otterjeetteren
ovulearjeovuleren

Home