Fryske tiidwurden begjinnend mei O

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

oanarbeidzjedoorwerken
oanbaarneaanbranden
oanbakkeaanbakken
oanbefeljeaanbevelen
oanbefelleaanbevelen
oanbelangjebetreffen
oanbeljeaanbellen
oanbesteegjeaanbesteden
oanbestelleaanbesteden
oanbeteljeaanbetalen
oanbetrouwetoevertrouwen
oanbetterjeopknappen
oanbiddeaanbidden
oanbiede (sjoch biede)aanbieden
oanbine (sjoch bine)aanbinden
oanblaffeaanblaffen
oanblazeaanblazen
oanblierjetoelachen
oanblierketoelachen
oanbliuwe (sjoch bliuwe)aanblijven
oanboarjeaanboren
oanboazjeverergeren
oanboeteaansteken van vuur
oanboetsjeaansteken van vuur
oanbokseljedoorlopen (stevig)
oanbouweaanbouwen (uitbreiden)
oanbrâneaanbranden, aankoeken
oanbreidzjeaanbreien
oanbrekke (sjoch brekke)aanbreken
oanbriede (sjoch briede)aanbraden
oanbringe (sjoch bringe)aanbrengen
oanbyljeaanblaffen
oandamjedempen, plempen
oandeareaandoen (deren; aan het hart gaan)
oandikjeaandikken
oandoare (sjoch doare)aandurven
oandompeaanstoten
oandonderjeopschieten
oandraaieaandraaien
oandrage (sjoch drage)aandragen
oandriftkjeaandrijven, aansporen (tot werken)
oandriuwe (sjoch driuwe)aandrijven, voortstuwen
oanduorjeaanhouden
oandústeaanstoten
oandwaan (sjoch dwaan)aandoen, aantrekken (van kleding)
oandweileaandweilen
oandykjeaandijken
oaneidzjeaaneggen (land in orde brengen met een eg)
oaneigenjetoeëigenen
oaneinbringe (sjoch bringe)doorbrengen
oanergerjeverergeren
oanerveaanerven
oanfalle u (sjoch falle)aanvallen
oanfange (sjoch fange)aanvangen
oanfarre (sjoch farre)aanvaren
oanfeie (sjoch feie)aanvegen
oanfertrouwetoevertrouwen
oanfetsjeaanvatten
oanfeugeljeaanmoedigen
oanfieleaanvoelen
oanfiereaanvoeren
oanfingeontbranden
oanfinkjeaanvinken
oanfiterjeaanmoedigen
oanfjochtsje (sjoch fjochtsje)aanvechten
oanfjurjeaanvuren
oanfleane (sjoch fleane)aanvliegen
oanflippeaanfloepen
oanfloepeaanfloepen
oanfokjeaanfokken
oanfoljeaanvullen
oanfonkjeaanvonken
oanfreegjeaanvragen
oanfrette u (sjoch frette)aanvreten
oanfrieze (sjoch frieze)aanvriezen
oanfuorjevetmesten (extra voederen)
oanfurdigjeaanvaarden
oanfurdzjeaanvaarden
oanfytseaanfietsen
oangapjeaangapen
oangaspjeaangespen
oangean (sjoch gean)aangaan
oangleonjeaangloeien
oanglimkjeglimlachen
oanglimme u (sjoch glimme)aanglimmen
oangluorkjeaangluren
oanglûpeaansluipen
oangnizeaangrijnzen
oangnuvebeloeren
oangoaieaangooien
oangoweaangapen
oangrânzjeaangrommen
oangripe (sjoch gripe)aangrijpen
oangrizeafgrijzen, opwekken van medelijden
oangroeieaangroeien
oangûkjeaankijken
oangurdzjeaangorden
oanhâlde (sjoch hâlde)aanhouden, arresteren
oanhalzjevastzetten (zeil)
oanhanneljeaankopen
oanharkjeaanhoren
oanheakjeaanhaken
oanheareaanhoren
oanhearreaanhoren
oanheegjeophogen
oanheffeaanheffen
oanheieheien
oanheljeaanhalen, adopteren
oanhimmeljeaanvegen (schoonmaken), opmaken (van eten)
oanhingje (sjoch hingje)aanhangen
oanhiseaanmoedigen, vastzetten (zeil)
oanhoaieomtobben
oanhoekjeaanpassen aan een hoek
oanhompeaanstoten
oanhuseaanhitsen
oanhúsjeaanhitsen
oanhysjeaanmoedigen, aanvuren
oaniezevoorzien van aas
oaniezjevoorzien van aas
oaninoarknoopjeaaneenknopen
oanite u (sjoch ite)beginnen met eten voordat iedereen er is, vlugger eten
oanjaan (sjoch jaan)aangeven
oanjeie (sjoch jeie)besmetten
oanjeldzjeaansteken (van vuur)
oankalkjeaankalken
oankantsjeverzetten
oankeapje (sjoch keapje)aankopen
oanketskjeklakken
oankinne u (sjoch kinne)aankunnen
oanklaaieaankleden
oankladzjebelasteren
oanklampeaanklampen
oanklampjeaanklampen
oanklaujeaanharken
oanklauweaanharken
oankleie (sjoch kleie)aanklagen
oankleveaankleven
oanklibjeaankleven
oanklinke u (sjoch klinke)aanklinken (vaster klinken)
oanklopjeaankloppen
oankneppeljeaankomen (raken)
oanknikketoeknikken
oanknipe (sjoch knipe)aanknijpen
oanknippeaanknippen
oanknoffeljeraken (hard; gevoelig)
oanknoopjeaanknopen
oanknopeaanknopen
oanknotsjeaanknopen
oankoekjevriezen (streng)
oankôgjeaanschouwen
oankomme (sjoch komme)aankomen, groeien
oankrije (sjoch krije)aankrijgen
oankringe (sjoch kringe)aandringen
oankroadzjeaankruien
oankrúnjeaanbrengen van een kruin
oankrûpeknuffelen
oankruseaankruisen
oankrytsjeaankrijten
oankundigjeaankondigen
oankûseaanvlijen tegen iemand (in bed)
oankûskjeaanvlijen tegen iemand (in bed)
oankweekjeaankweken
oankwekeaankweken
oankwelderjeaanslibben
oankyljevastzetten met een wig
oankypjeaankijken
oanlaapjeopbrengen van veel geld, opschieten met het werk
oanlaitsje u (sjoch laitsje)toelachen
oanlangeaanreiken
oanlangjeaanreiken
oanlânjeaanlanden, belanden
oanlaskjeaanlassen
oanleareaanleren
oanlekjeafkeuren
oanleuneaanleunen
oanlingeaanlengen
oanlingjeaanlengen
oanlitte (sjoch litte)aanlaten
oanlizze (sjoch lizze)aanleggen
oanljochtsjeaanlichten
oanloaitsje u (sjoch loaitsje)aankijken
oanloereaanloeren
oanloeveaanloeven
oanlokjeaanlokken
oanlotsjeinloten
oanlûke (sjoch lûke)aantrekken
oanlymjeaanlijmen
oanmatigjeaanmatigen
oanmeitsje (sjoch meitsje)aanmaken
oanmeldeaanmelden
oanmepperaken (hard)
oanmerke (sjoch merke)aanmerken
oanmeunsterjeaanmonsteren
oanminge (sjoch minge)aanlengen, vermengen
oanmjitte (sjoch mjitte)aanmeten
oanmoanjeaanmanen
oanmoedigjeaanmoedigen
oanmuntsjeaanmunten
oannimme u (sjoch nimme)aannemen, adopteren
oanpakkeaanpakken
oanpasseaanpassen
oanpieleaanmodderen
oanpierkjeverlokken
oanpikkeaanhaken (aansluiten bij iemand die inhaalt)
oanplakkeaanplakken
oanplantsjeaanplanten
oanploegjeaanploegen
oanpoanneaandringen, aansporen
oanpoarjeaandringen, aansporen
oanpoarkjeaandringen, aansporen
oanpoateljeaanpoten
oanpoatsjeaanpoten
oanpoeneaandringen, aansporen
oanpompeaanstoten
oanprangeopdringen
oanprangjeopdringen
oanprateaanpraten
oanpresjeaandringen, pressen
oanpresseaandringen, pressen
oanprigeljeaandringen, aansporen
oanpriizgjeaanprijzen
oanpriizjeaanprijzen
oanprikeljeaandringen, aansporen
oanprykjeaandringen, aansporen
oanpuonneaandringen, aansporen
oanpûsteaanblazen
oanpûsterjeaanblazen
oanpypkjeaansteken van een pijp
oanrânseljeaanklampen
oanreareaanroeren
oanreauweaanschaffen
oanreitsje (sjoch reitsje)aanraken, aanroeren
oanrekkenjeaanrekenen
oanrekommandearjeaanbevelen
oanride (sjoch ride)aanrijden
oanriede (sjoch riede)aanraden
oanriereaanroeren
oanrigeljeuitbreiden
oanrikjerook naar iemand blazen
oanrikkeaanreiken
oanrikkemandearjeaanbevelen
oanrinne (sjoch rinne)aanlopen
oanrisseaanschaffen
oanrjochtsjeaanrichten
oanroaljeverkrijgen door te ruilen
oanroereaanraken, aanroeren
oanroppe (sjoch roppe)aanroepen
oanrosseverkrijgen door te ruilen
oanrûgeljekomen en gaan (doorlopend)
oanruiljeverkrijgen door te ruilen
oanrypjeaanrijpen
oansaasjeaanhitsen (van een hond)
oansangerjeaanbranden, zeuren (aanhoudend)
oansasjeaanhitsen (van een hond)
oansasseaanhitsen (van een hond)
oanseameljetreuzelen (aanhoudend)
oansêdzjeverzadigen
oansetteaanzetten, vastkoeken
oansiikjeaanzoeken, verzoeken
oansileaanzeilen
oansitte (sjoch sitte)aanzitten
oansizze (sjoch sizze)aanzeggen
oansjasjeaanhitsen (van een hond)
oansjen u (sjoch sjen)aanzien
oansjitte (sjoch sjitte)aanschieten
oansjouweaansjouwen
oanskaffeaanschaffen
oanskaveaanlopen (van een apparaat)
oanskikkeaanschikken
oanskiljeaanbellen
oanskôgjeaanschouwen
oanskoweaanschuiven
oanskrabjebijeenschrapen
oanskrasseaanschrappen
oanskriuwe (sjoch skriuwe)aanschrijven
oanskroeveaanschroeven
oanslaan u (sjoch slaan)aanslaan, vat krijgen op
oanslepeaanslepen
oanslibjeaanslibben
oanslimpeaanslibben
oanslimpjeaanslibben
oanslingerjeaanslingeren, duur zijn, regenen (hard)
oanslinterjeaanslenteren
oansljurkjenaderen
oansluereaanlopen (van een apparaat)
oanslute (sjoch slute)aansluiten, toetreden
oanslykjeaanslibben
oansmarreaansmeren
oansmokeaansteken (van rookgerei)
oansnije (sjoch snije)aansnijden
oansnjittebespatten
oansnoarjeaansnorren
oanspanneaanspannen
oanspieleaanspoelen
oanspijeaanspuwen
oanspoareaansporen
oansprekke (sjoch sprekke)aanspreken
oanspringe (sjoch springe)aanspringen
oanspuieaanspuwen
oanstampeaanstampen
oanstappeaanstappen
oanstean (sjoch stean)aanstaan
oanstekke (sjoch stekke)aansteken
oanstelleaanstellen
oansterkjeaansterken
oanstipjeaanstippen
oanstippeaanstippen
oanstjerre u (sjoch stjerre)verkrijgen door erfenis
oanstjitte (sjoch stjitte)aanstoten
oanstjoereaansturen, managen
oanstoaieaanstuiven
oanstoarjeaanstaren
oanstoarmjeaanstormen, toestormen
oanstokeaanstoken, opjuinen
oanstokeljeaanstoken, opjuinen
oanstompeaanstoten
oanstopjeopvullen
oanstoweaanstuiven
oanstreekjeaanstrepen
oanstride (sjoch stride)aanvechten
oanstrike (sjoch strike)aanstrijken
oanstrûpeaantrekken (van kleding)
oansûgerjeaanzuigen
oansûgjeaanzuigen
oansuverjeaanzuiveren
oanswierjezwaarder worden
oanswietsjeaanzoeten
oanswingeljeaanzwengelen
oanswyljeaanharken
oansykje u (sjoch sykje)aanzoeken, verzoeken
oantaasteaanranden, aantasten, arresteren
oantakeljeoptuigen (van een schip)
oantekenjeaantekenen
oantiigjeaantijgen
oantikjeaantikken
oantingeljeduur zijn
oantingjeaandringen
oantoarneaanmanen
oantôgjeaandragen
oantraapjeaantrappen
oantreasteaanmoedigen, aansporen
oantreastgjeaanmoedigen, aansporen
oantreastjeaanmoedigen, aansporen
oantredeaantreden
oantrêdzjedoorlopen
oantreffe (sjoch treffe)aantreffen
oantrekke u (sjoch trekke)aantrekken
oantriljeschokken (van het lichaam)
oantriuwe (sjoch triuwe)aanduwen
oantroevjetreffen
oantrouweaantrouwen
oantruneaandringen
oantrúnjeaansporen
oantsjen (sjoch tsjen)aantrekken
oantsjinjeaandienen
oantsjusterjedonker worden
oantsjutteaanduiden
oantugeaanschaffen
oanturvjeturven
oantwinge u (sjoch twinge)aandringen
oantyskjeaandrijven, aanzwepen
oanwaaieaanwaaien
oanwaakse (sjoch waakse)aangroeien
oanwakkerjeaanwakkeren
oanweigean (sjoch gean)aan de hand zijn, gebeuren
oanwenneaanwennen
oanwerveaanwerven
oanwinne (sjoch winne)toenemen, uitdijen
oanwinterjeaanwinteren
oanwippeaanwippen
oanwizeaanwijzen
oanwriuwe u (sjoch wriuwe)aantijgen, aanwrijven, ten laste leggen
oanwynderjetoewaaien
oarberjeorberen
oardeeljeoordelen
oarderjeordenen, rangschikken
oardieleoordelen
oardieljeoordelen
obediearjegehoorzamen
objektivearjeobjectiveren
obsedearjeobsederen
observearjeobserveren
obsterwearjeobserveren
obstrewearjeobserveren
obstruearjeobstrueren
oefenjeoefenen
oer 't mad komme (sjoch komme)overrompelen
oeralheljeoverhoophalen
oerarbeidzjeoverwerken
oerbêdzjeverbedden (van bed wisselen)
oerbekjeoverbabbelen
oerbelêstigjeoverbelasten
oerbeljochtsjeoverbelichten
oerbetterjeovergaan (niet doorgaan)
oerbeweidzjeoverbeweiden
oerbiede (sjoch biede)overbieden
oerbine u (sjoch bine)overbinden (opnieuw)
oerblaaieoverbabbelen
oerblebkjeoverbabbelen
oerbletterjeoverbabbelen
oerblibkjeoverbabbelen
oerbliuwe (sjoch bliuwe)overblijven
oerbluffeoverbluffen
oerboekeoverboeken
oerboekjeoverboeken
oerbôgjeoverwelven
oerbrêgjeoverbruggen
oerbriefkjeoverbrieven
oerbrievjeoverbrieven
oerbringe (sjoch bringe)overbrengen
oerbûgeoverhangen, overhellen
oerbûgjeoverhangen, overhellen
oerbuorkjeoverboeren (veel verdienen met boeren)
oerdekke (sjoch dekke)overdekken
oerdonderjeoverdonderen
oerdopeherdopen
oerdraaieoverdraaien, terugdraaien
oerdrage (sjoch drage)overdragen
oerdriuwe (sjoch driuwe)overdrijven (aanstellen; voorbijdrijven)
oerdrukkeoverdrukken
oerdwaan (sjoch dwaan)overdoen
oereagjeoverzien
oereaskjeovervragen
oereidzjeevalueren
oereinfearjeovereind veren
oereingean (sjoch gean)overeind gaan staan
oereinhelpe u (sjoch helpe)overeind helpen
oereinjaan u (sjoch jaan)omhoogkomen, opvliegen (driftig worden)
oereinklauweopstaan met moeite
oereinkomme u (sjoch komme)overeind komen
oereinrizeovereind gaan staan
oereinsetteovereindzetten
oereinsitte (sjoch sitte)overeindzitten
oereinsjitte u (sjoch sjitte)overeindschieten
oereinspatteopspringen
oereinspringe (sjoch springe)overeindspringen
oereinstean u (sjoch stean)overeind staan
oereinstykjeovereind gaan staan
oererveovererven
oerervjeovererven
oerfalle u (sjoch falle)overrompelen, overvallen
oerfarre u (sjoch farre)overvaren
oerfersekerjeoververzekeren
oerfertelleoververtellen
oerfertsjinjeoververdienen (meer dan nodig)
oerfervjeoververven
oerflappeoverslaan
oerfleane (sjoch fleane)overvliegen
oerfloeieovervloeien
oerfreegjeovervragen
oerfuorjeovervoeren (te veel voederen)
oergarjeoversparen
oergean (sjoch gean)overgaan
oergjalpeoverstelpen
oergjalpjeoverstelpen
oerglânzjeoverglanzen, oververnissen
oergoaieovergooien
oergroedzjeovergroeien (bijv. onkruid)
oergroeieovergroeien (bijv. onkruid), te boven komen van een ziekte door groei of ouder worden
oerhaastgjeoverhaasten
oerhaastigjeoverhaasten
oerhâlde (sjoch hâlde)overhouden
oerhandigjeoverhandigen
oerhastigjeoverhaasten
oerhawwe (sjoch hawwe)overhebben
oerhearjeonderdrukken, overheersen
oerhearreoverhoren
oerheljeoverhalen
oerheveljeoverhevelen
oerhingje (sjoch hingje)overhangen, overhellen
oerienbringe (sjoch bringe)overeenbrengen (schikken)
oerienkomme (sjoch komme)overeenkomen
oerienstimmeovereenstemmen
oeriezeovereten
oeriezjeovereten
oerikkerjete berde brengen
oerite u (sjoch ite)overeten
oerjaan (sjoch jaan)overgeven, prijsgeven
oerjeie (sjoch jeie)afjakkeren
oerjitte u (sjoch jitte)opgieten, overgieten
oerkalkjeoverkalken
oerkeapje u (sjoch keapje)overkopen
oerklaaieoverkleden, overtrekken
oerkoaitsje u (sjoch koaitsje)overkoken
oerkôgjeherkauwen (telkens herhalen)
oerkôkjeoverkoken
oerkomme (sjoch komme)overkomen
oerkoperjeverkoperen
oerkrantsjeoverbabbelen
oerkrije u (sjoch krije)overdragen, overnemen
oerlaapjeoverlappen
oerladeoverladen
oerlangeovergeven (overhandigen)
oerlangjeovergeven (overhandigen)
oerleverjeoverleveren
oerlibjeoverleven
oerlitte (sjoch litte)overlaten
oerlizze (sjoch lizze)overleggen (bespreken; verstrekken)
oerlûke (sjoch lûke)overtrekken
oermachtigjeovermeesteren
oermanjeovermeesteren
oermeanemaaien van pollen gras
oermeitsje (sjoch meitsje)overmaken
oermeunsterjeovermeesteren
oermjitte u (sjoch mjitte)overmeten
oernaaieovernaaien
oernachtsjeovernachten
oernimme (sjoch nimme)overnemen
oernoadigjeiemand te logeren vragen
oernoadzjeiemand te logeren vragen
oernoegjeiemand te logeren vragen
oerplakkeoverplakken
oerplantsjeoverplanten
oerplasterjeoverpleisteren (bestrijken met specie)
oerpleisterjeoverpleisteren (bestrijken met specie)
oerpotsjeoverpotten
oerpotteoverpotten
oerprintsjeoverdrukken
oerreedzjeoverreden
oerrekkenjeoverrekenen
oerride (sjoch ride)overrijden
oerrikkeoverreiken, terhandstellen
oerrinne (sjoch rinne)overlopen
oerrisseljebedekt worden met een dun laagje ijs
oerrompeljeoverrompelen
oerroppe u (sjoch roppe)overroepen
oerrusseljebedekt worden met een dun laagje ijs
oersakjeoverhellen, overzakken
oersetteoverzetten, vertalen
oersiede (sjoch siede)overkoken
oersiedzjeoverzaaien
oersileoverzeilen
oersizze u (sjoch sizze)herhalen, overzeggen
oersjen (sjoch sjen)overzien
oersjitte (sjoch sjitte)overschieten
oerskaadzjeoverschaduwen
oerskatteoverschatten
oerskeakeljeoverschakelen
oerskeppeoverscheppen
oerskilderjeoverschilderen
oerskôgjeoverzien
oerskoweoverschuiven
oerskrabjeoversparen (door zuinigheid)
oerskreppeoverwerken (lichamelijk)
oerskriuwe (sjoch skriuwe)overschrijven
oerslaan (sjoch slaan)overslaan
oersliepe u (sjoch sliepe)overnemen van gewoonten door de partner
oersljochtsjeuitvlakken
oerslute (sjoch slute)oversluiten
oersmarreoversmeren
oersmite u (sjoch smite)opleveren van winst, overgooien
oerspanneoverspannen
oersparjeoversparen
oerspringe (sjoch springe)overspringen
oerspyljeoverspelen (opnieuw spelen)
oerstappeoverstappen
oerstean u (sjoch stean)overstaan (blijven staan)
oerstekke (sjoch stekke)oversteken
oerstimmeoverstemmen
oerstjalpjeoverstelpen
oerstjelpjeoverstelpen
oerstjitte (sjoch stjitte)overstorten
oerstjoereoversturen
oerstoarteoverstorten
oerstreameoverstromen
oerstrike u (sjoch strike)besmeren, overstrijken, verven
oerstykjeoversteken, uitsteken
oerswimme u (sjoch swimme)overzwemmen
oerswyljebijeenharken (herhaaldelijk)
oertaksearjeovertaxeren
oerteareovervouwen (opnieuw)
oertekenjeovertekenen (nog eens tekenen), overtekenen (te veel intekenen)
oertellehertellen, overtellen
oertikboartsjetikkertje spelen
oertikjeovertypen, tikkertje spelen
oertikkeovertypen
oertinke (sjoch tinke)overdenken
oertraapjeovertrappen
oertrêdzjeovertreden
oertreffe (sjoch treffe)overtreffen
oertrekke u (sjoch trekke)bedekken, overtrekken
oertriuwe u (sjoch triuwe)overduwen
oertroevjeovertroeven
oertromjerondbazuinen
oertsjen u (sjoch tsjen)overtrekken
oertsjûgjeovertuigen
oertwinge u (sjoch twinge)opzij duwen (krachtig)
oertypeovertypen
oerwaaieoverwaaien
oerwachtsjewachten op de volgende trein
oerwage (sjoch wage)overwegen
oerwâldzjeoverheersen
oerweageoverwegen (opnieuw)
oerweldigjeoverweldigen
oerwinne (sjoch winne)overwinnen
oerwinterjeoverwinteren
oerwippeoverwippen
oerwoekerjeoverwoekeren
oerwreidzjeoverwoekeren
oerwurdearjeoverwaarderen
oerwurkjeoverwerken
oerwytsjeoverwitten
ôf-en-oanjeafwisselend beter en slechter zijn
ôfâldzjeverouderen
ôfbaarneafbranden
ôfbakkeafbakken
ôfbaljeafschrikken, verdrijven
ôfbanderjeafschrikken, wegsturen
ôfbeakenjeafbakenen
ôfbealgjeafbeulen
ôfbeareoverdrijven
ôfbeljeafbellen, afzeggen (telefonisch)
ôfbeteljeafbetalen
ôfbeuleafbeulen
ôfbeuneafbeulen
ôfbiddeafbidden
ôfbiddeljeafbedelen
ôfbiizgjeafbeulen, slijten
ôfbikjeafbikken
ôfbine (sjoch bine)afbinden
ôfbinzgjeafboenen, afrossen, geven van een pak slaag
ôfbite (sjoch bite)afbijten
ôfbjinneafboenen
ôfblaffeafblaffen
ôfblazeafblazen
ôfblêdzjeafbladeren
ôfblierjeafbladderen
ôfbliuwe (sjoch bliuwe)afblijven
ôfboaljeafbeulen
ôfboarsteljeafborstelen
ôfbodzjeafsloven
ôfboeieuitwijken
ôfboekeafboeken
ôfboekjeafboeken
ôfbonkjeafgraven veenlaag
ôfboskjeafgraven veenlaag
ôfbosseafbetalen, afschuiven
ôfbouweafbouwen
ôfbrâneafbranden
ôfbrasseafbrassen, uit de voeten maken
ôfbreideljeafbreien, beëindigen
ôfbreidzjeafbreien
ôfbrekke (sjoch brekke)afbreken
ôfbringe (sjoch bringe)afbrengen, afhelpen
ôfbroazeljeafbrokkelen
ôfbrokkeljeafbrokkelen
ôfbrouweafranselen
ôfbruieafranselen
ôfbrûkeafgebruiken
ôfbûgeafbuigen
ôfbyldzjeafbeelden
ôfdamjeafdammen
ôfdammeafdammen
ôfdekke (sjoch dekke)afdekken
ôfdiggeljeafbrokkelen
ôfdijetegenvallen
ôfdippeafdeppen
ôfdoarmjeafdwalen
ôfdoeljeafperken
ôfdokkeafdokken, betalen
ôfdonderjeafdonderen
ôfdraaieafdraaien
ôfdrage (sjoch drage)afdragen
ôfdraveafdraven
ôfdreagjeafgieten, afromen
ôfdrinke (sjoch drinke)afdrinken
ôfdrinzevolgieten met water zodat ongedierte verdrinkt
ôfdrinzgjevolgieten met water zodat ongedierte verdrinkt
ôfdrippeafdruipen
ôfdriuwe (sjoch driuwe)afdrijven
ôfdroegjeafdrogen, afranselen, opdrogen
ôfdrosseafdruipen (zonder resultaat weggaan)
ôfdrûgeafdrogen
ôfdrûgjeafdrogen
ôfdrukkeafdrukken
ôfdwaan (sjoch dwaan)afdoen
ôfdwaleafdwalen
ôfdweiljeafdweilen
ôfdwersjeafwenden
ôfdykjeafsluiten met een dijk
ôfeagjeafturen
ôfearteschiften (uitzoeken)
ôfeartsjeschiften (uitzoeken)
ôfeaskjeeisen, vergen
ôfebjeafebben
ôfeidzjezoeken
ôffalle (sjoch falle)afvallen, tegenvallen
ôffange (sjoch fange)afvangen
ôffarre (sjoch farre)afvaren
ôffeantsjeafvenen (veen wegnemen)
ôffeardigjeafvaardigen
ôffeie (sjoch feie)afvegen
ôffergjeafvergen
offerjeofferen
ôffervjeafgeven van verf, afverven
ôffiemjeafvademen (meten)
ôffiereafvoeren
ôffinkjeafvinken
ôffjurjeafvuren
ôfflaaievleiend afhandig maken
ôfflakjeafvlakken
ôfflamboujegeven van lichtseinen
ôfflamjegeven van lichtseinen
ôffleane (sjoch fleane)afvliegen, afzoeken
ôffloeieafvloeien
ôffoarderjeeisen
ôffoarkjeleegmaken met een vork
ôffoegjeafvoegen
offrearjeoffreren
ôffredigjeafbakenen, omheinen
ôffreedzjeafbakenen, omheinen
ôffreegjeafvragen
ôffrette (sjoch frette)afvreten
ôffrieze (sjoch frieze)afvriezen
ôffuorjeafvoederen
ôffurdigjeafvaardigen
ôffurtelaten van een wind, veesten (winden laten)
ôffûstkjegeven van een hand (bij afscheid; ter verzoening)
ôfgean (sjoch gean)afgaan
ôfgerskjeafgrazen
ôfgiggeljeafbedelen
ôfglêdzjeminderen van gladheid
ôfglide (sjoch glide)afglijden
ôfgnauweafknauwen
ôfgnobjeontfutselen
ôfgnúfkjeafloeren
ôfgnuveafloeren
ôfgrauweafsnauwen
ôfgrave (sjoch grave)afgraven
ôfgrûneafgronden
ôfgrúzjeafweiden
ôfhakjeafhakken
ôfhâlde (sjoch hâlde)afhouden
ôfhammerjeafhameren
ôfhanneljeafhandelen, afwikkelen
ôfharkjeafluisteren
ôfhaspeljeafhaspelen
ôfhawwe (sjoch hawwe)afhebben
ôfheakjeafhaken
ôfheareafluisteren
ôfhearreafluisteren, overhoren
ôfhechtsjeafhechten
ôfheineafluisteren
ôfheljeafhalen
ôfhelpe (sjoch helpe)afhelpen
ôfhiereafhuren
ôfhierjeafharen
ôfhimmeljeschoonmaken (buitenkant)
ôfhingje (sjoch hingje)afhangen
ôfhoffenjereinigen
ôfhouweafkappen
ôfhuffeafrossen
ôfite (sjoch ite)afeten
ôfjaan u (sjoch jaan)afgeven, vertrekken
ôfjakkerjeafjakkeren
ôfjeie (sjoch jeie)afjakkeren, afleggen van grote afstanden
ôfjitte (sjoch jitte)afgieten
ôfkarreafkeuren
ôfkatsjeafkatten, afwijzen
ôfkealjeafkalven
ôfkeapje (sjoch keapje)afkopen
ôfkeareafkeren
ôfkeureafkeuren
ôfkinkeljeafslijten
ôfkinne (sjoch kinne)afkunnen
ôfkitseafketsen, verwerpen
ôfklaaieafkleden
ôfklauweafharken
ôfklearjeklaren
ôfkleureafkleuren
ôfkleurjeafkleuren
ôfklinke (sjoch klinke)krimpen
ôfklinzgjeafspoelen, afwassen
ôfklopjeafkloppen
ôfknappeafknappen
ôfknibbeljeafknibbelen
ôfknipe (sjoch knipe)afknijpen
ôfknippeafknippen
ôfknobjeafknotten
ôfkoaitsje (sjoch koaitsje)afkoken
ôfkoarteafkorten (van woorden)
ôfkomme (sjoch komme)afkomen, afstammen
ôfkonfoaieafpoeieren, afschepen, uitgeleide doen
ôfkreakjeafkraken
ôfkrije (sjoch krije)afkrijgen
ôfkroaskjeafdruipen (zonder resultaat weggaan)
ôfkrommeljeafdingen, afkruimelen
ôfkroskjeafdruipen (zonder resultaat weggaan)
ôfkundigjeafkondigen
ôfkuoljeafkoelen
ôfladeafladen
ôflamjelammeren werpen
ôfleanjeontslaan en het laatste loon betalen
ôfleareafleren
ôflekjezwart maken van iemand
ôfleverjeafleveren
ôflêze (sjoch lêze)aflezen
ôflibjeafleven, aftakelen
ôfliede (sjoch liede)afleiden
ôflitte (sjoch litte)afgeven van kleur, aflaten
ôflizze (sjoch lizze)afleggen
ôfljochtsjeafzoeken met een lamp
ôflobjeafromen
ôfloereafloeren
ôfloeveafdruipen (zonder resultaat weggaan)
ôflosseaflossen
ôflûke (sjoch lûke)aftrekken
ôflústerjeafluisteren
ôflúzjeaftroggelen
ôfmarskjeafmarcheren
ôfmarteljeafbeulen
ôfmealeafmalen
ôfmeaneafmaaien
ôfmêdzjeafmatten, uitputten
ôfmeitsje (sjoch meitsje)afmaken
ôfmeldeafmelden
ôfmelke u (sjoch melke)afmelken
ôfmeunsterjeafkammen (negatief doen), afkeuren, afmonsteren
ôfmieljeafschilderen (voorstelling van zaken geven)
ôfmjitte (sjoch mjitte)afmeten
ôfmuffemeuren
ôfmynjeafmijnen
ôfnimme (sjoch nimme)afnemen
ôfnoaskjeafneuzen
ôfpaaieafpoeieren, afschepen
ôfpaikjeafpoeieren, afschepen
ôfpakkeafpakken
ôfpangeljeaftroggelen
ôfparkjeafperken
ôfparsjeafpersen
ôfpasseafpassen
ôfpealjeafpalen
ôfpeileafpeilen
ôfpeiljeafpeilen
ôfpikkeafpikken
ôfplakkeafplakken
ôfplatsjeafplatten
ôfploegjeafploegen
ôfplôkjeafplukken
ôfplúzjeafpluizen
ôfpoatsjeaflopen
ôfpocheljeafbeulen
ôfpoeierjeafpoeieren
ôfpoepeveesten (winden laten)
ôfpoetseafpoetsen
ôfpôljeaftroggelen
ôfpolleaftroggelen
ôfpongeljesjokken
ôfpongjeaftroggelen
ôfpôpjeaftroggelen
ôfprateafspreken
ôfprintsjeafdrukken
ôfprykjetintelen van kou
ôfpûdeljeafspoelen, aftroggelen
ôfpûljeafpellen, aftroggelen
ôfpûlkjeaftroggelen
ôfpuoljedoppen van bonen
ôfraffeljeafraffelen
ôfrânseljeafranselen
ôfratteljeafratelen
ôfreagearjeafreageren
ôfreagjeafragen
ôfrêde (sjoch rêde)afruimen
ôfregeljeafregelen
ôfreizgjeafreizen
ôfrekkenjeafrekenen
ôfremjeafremmen
ôfride (sjoch ride)afrijden
ôfriede (sjoch riede)afraden
ôfringjeafsnauwen
ôfrinkeljeafrossen
ôfrinne (sjoch rinne)aflopen
ôfripeljeafrepelen van vlas
ôfriskjeafristen
ôfritseafrossen
ôfrjochtsjeafrichten, berispen, tuchtigen
ôfroaieafbakenen
ôfroedzjeafmeten
ôfroffeljeafraffelen
ôfrôljeafrollen, afwentelen
ôfromjeafruimen
ôfrommeljeafruimen
ôfroppe (sjoch roppe)afroepen
ôfrosseafrossen, schoonvegen
ôfrûnjeafronden
ôfrûpeljeafhandig maken
ôfruskjeafristen
ôfsaaieafvallen
ôfsakjeafzakken
ôfsaltsjeafschepen, afzouten
ôfsânjeafzanden
ôfseadzjeafzoden
ôfseagjeafzagen
ôfsealjeafzadelen
ôfseamjeafranselen
ôfsetteafzetten, flessen, vertrekken
ôfsiede (sjoch siede)afkoken
ôfsigeopdrogen (van land)
ôfsileafzeilen
ôfsizze (sjoch sizze)afgelasten, afzeggen
ôfsjen (sjoch sjen)afkijken, afzien, spieken
ôfsjitte (sjoch sjitte)afschieten
ôfsjoeleafsteken met een spade
ôfsjonge (sjoch sjonge)afzingen
ôfsjouweafsjouwen
ôfskaaieafstammen
ôfskaffeafschaffen
ôfskampeafschampen
ôfskarjeafkluiven, afsnijden (vlees van been)
ôfskeanjeafschuinen
ôfskeareafscheren
ôfskepeafschepen
ôfskeppeafscheppen
ôfskermjeafschermen
ôfsketsjeafschutten
ôfsketteafschutten
ôfskiede (sjoch skiede)afscheiden
ôfskiftsjeafscheiden
ôfskilderjeafschilderen
ôfskileafschillen
ôfskilferjeafschilferen
ôfskiljeafbellen, afzeggen (telefonisch)
ôfskineafschijnen
ôfskite (sjoch skite)scheten laten
ôfskjinjeopklaren
ôfskjirjeafschuren
ôfskoaieafschooien
ôfskoatteljeafsluiten, vergrendelen
ôfskodzjeafschudden
ôfskonkjeweglopen
ôfskouderjeafserveren (afwijzen)
ôfskoweafschuiven, dokken
ôfskrabjeafschrapen
ôfskrikke (sjoch skrikke)afschrikken
ôfskriuwe (sjoch skriuwe)afschrijven
ôfskrobjeafschrobben
ôfskulferjeafschilferen
ôfskûljeontschuilen, schuilen voor regen
ôfskutteafschutten
ôfskypjeafschepen
ôfslaan (sjoch slaan)afslaan
ôfslikjeaflikken
ôfslite (sjoch slite)afslijten
ôfslute (sjoch slute)afsluiten
ôfslypjeafslijpen
ôfsmekeafsmeken
ôfsmite (sjoch smite)afwerpen
ôfsnauweafsnauwen
ôfsnije (sjoch snije)afsnijden
ôfsnute u (sjoch snute)afsnauwen
ôfsnuterjeafsnauwen
ôfsobjeafsabbelen
ôfspegeljeafspiegelen
ôfspjalteafsplitsen
ôfspjeldzjeafspelden
ôfsplitteafsteken
ôfsprekke (sjoch sprekke)afspreken
ôfspringe (sjoch springe)afspringen
ôfspyljeafspelen (plaatsvinden)
ôfstamjeafstammen
ôfstammeafstammen
ôfstappeafstappen
ôfstean (sjoch stean)afstaan
ôfstekke (sjoch stekke)afsteken
ôfstelleafstellen, stelen
ôfstjerre (sjoch stjerre)afsterven
ôfstjitte (sjoch stjitte)afstoten
ôfstjoereafsturen
ôfstofjeafstoffen
ôfstompeafstompen, afstoten
ôfstraffeafstraffen
ôfstreupeafstropen
ôfstrieljeafstralen
ôfstrike u (sjoch strike)afstrijken
ôfstropeafstropen
ôfstruneafzoeken
ôfstrûpeafstropen
ôfstudearjeafstuderen
ôfstuitsjeafstuiten
ofstûkjenauwer maken
ôfsûgerjestofzuigen
ôfsûnderjeafzonderen
ôfsuteljeafventen
ôfswaaieafzwaaien
ôfswakjeafzwakken
ôfswalkjeafzwerven
ôfswarreafzweren
ôfswartsjezwart afgeven
ôfsweveafzwerven
ôfswitteafzweten
ôfswyljebijeenharken
ôfsykje (sjoch sykje)afzoeken
ôftaapjeaftappen
ôftaasteaftasten
ôftakeafkapen
ôftakeljeaftakelen
ôftakjeafnemen, aftakken
ôftankjeafdanken
ôftekenjeaftekenen
ôftelleaftellen
ôfterskjeafdorsen
ôfticheljeafranselen
ôftichtsjeafdichten
ôftikjeaftikken
ôftimmerjeaftimmeren
ôftingeafdingen
ôftobjeaftobben
ôftoevjeafwachten
ôftoffeljeafranselen
ôftokjeontfutselen
ôftopjeaftoppen
ôftoppeaftroggelen
ôftouweafranselen
ôftraapjeaftrappen
ôftredeaftreden
ôftrêdzjeaftreden
ôftrekke (sjoch trekke)aftrekken
ôftriedzjeafdraden
ôftriuwe (sjoch triuwe)afduwen
ôftroaieaftroggelen
ôftroevjeaftroeven
ôftroggeljeaftroggelen
ôftrúnjeaftroggelen
ôftsjen (sjoch tsjen)afreizen
ôftugeaftuigen
ôfturvjeafranselen, afturven
ôftútsjeafzoenen, verzoenen
ôftwinge (sjoch twinge)afdwingen
ôfwaaieafwaaien
ôfwachtsjeafwachten
ôfwage (sjoch wage)afwegen
ôfwarreafweren
ôfwaskje (sjoch waskje)afwassen
ôfweageafwegen
ôfweevjeafhandelen, afweven, voltooien
ôfweidzjeafweiden
ôfweineafwenden
ôfwenneafwennen
ôfwerpe (sjoch werpe)afwerpen
ôfwetterjeafwateren
ôfwike (sjoch wike)afwijken
ôfwikkeljeafwikkelen
ôfwikseljeafwisselen
ôfwineafwinden
ôfwiskjeafwissen
ôfwitte (sjoch witte)afweten
ôfwizeafwijzen
ôfwriuwe (sjoch wriuwe)afwrijven
ôfwuoljeafwikkelen
ôfwurdearjeafwaarderen
ôfwurkjeafwerken
okerjebestrijken met oker
okkupearjeoccuperen
oksidearjeoxideren
oktroaiearjeoctrooieren
omarbeidzjeomwerken
omavensearjerondscharrelen
ombargjeaanmodderen, schutteren, voortsukkelen
ombazúnjerondbazuinen
ombeljeomroepen
ombine (sjoch bine)ombinden
ombingeljerondslenteren
ombjinneomboenen
omblazeomblazen
omblêdzjeombladeren
omboardzjeomboorden
omboartsjeomspelen
ombochtsjeafdwalen
omboekeomboeken
ombôgjeafdwalen
ombongeljerondslingeren
ombouweombouwen
ombrekke u (sjoch brekke)omploegen
ombringe (sjoch bringe)ombrengen (doden), rondbrengen
ombûgeombuigen
ombuordzjeomboorden
ombuorjerondwandelen (bijv. om een buurt)
ombûtseomruilen
ombûtsjeomruilen
omdangeljerondslenteren
omdideldeinerondslenteren
omdideldeintsjerondslenteren
omdieleronddelen
omdiggeljeronddobberen, tinkelen
omdingeljerondslingeren
omdjoeieomstoeien
omdoarmjerondzwerven
omdobberjeronddobberen
omdoedeljeverlummelen
omdokterjedokteren, prutsen
omdolleomgraven
omdonderjeomdonderen
omdoopjeomdopen
omdopeherdopen, omdopen
omdraaieomdraaien
omdrage (sjoch drage)ronddragen
omdrammeljetreuzelen
omdraveronddraven
omdrealjetreuzelen
omdreuletreuzelen
omdreuteljetreuzelen
omdribbeljeomdribbelen
omdrinteljerondslenteren
omdriuwe u (sjoch driuwe)ronddrijven
omdriuweljedrijven
omdriuwkeljeronddrijven
omdroegjeomdrogen
omdrometreuzelen
omdúnjeopbreken
omdwaan (sjoch dwaan)omdoen
omdwaleomdwalen, ronddwalen
omdwarreljeronddwarrelen
omdweiledweilen, rondslenteren
omdweiljedweilen, rondslenteren
omdwelmjeronddolen
omdykjeomdijken
omearmjeomarmen, omhelzen
omearmkjeomarmen, omhelzen
omeidzjeomeggen
omfalle u (sjoch falle)omvallen
omfarre u (sjoch farre)omvaren
omfeie u (sjoch feie)afvegen
omfelgjeomploegen (licht)
omfetsjeomvatten
omfiemeomvatten
omfiemjeomvatten
omfiereomduwen, omstoten
omfiisbilkjeronddrentelen
omfimeljefriemelen
omfiterjebeuzelen
omflaaieflikflooien (voortdurend)
omflanterjerondslenteren
omflappeomklappen
omfleane (sjoch fleane)omvliegen
omflechtsje (sjoch flechtsje)omvlechten
omflinterjeverlummelen
omflinterknippeverlummelen
omflitterjeronddrentelen
omflodderjerondfladderen
omfoarmjeomvormen
omfodzjeverfrommelen
omfotteljeomdribbelen
omfreedzjeomheinen
omfreegjerondvragen
omfrisseljeomvlechten
omfutteljeomdribbelen
omfyskjenutteloos werk doen
omfytseomfietsen
omgammeljesukkelen
omgaspjeomgespen
omgean (sjoch gean)omgaan
omgiseljerondvliegen
omgnoarjebedillen, knorren
omgnúfkjerondneuzen
omgnuverondneuzen
omgoaieomgooien
omgoarjekwakkelen, sukkelen
omgriemeschutteren
omgromjevertroebelen
omgrommeljevertroebelen
omgrûnjevertroebelen
omgûcheljegoochelen
omhakjeomhakken
omhâlde u (sjoch hâlde)rondgaan
omhantsjedragen met de andere hand
omheechgean (sjoch gean)omhooggaan, stijgen
omheechknipe u (sjoch knipe)opknijpen (krapper gaan zeilen)
omheechtilleomhoogtillen
omheidenjerondvliegen (druk; wild), rondwoelen (druk; wild)
omheisterjeoverhoophalen
omheljeomhalen
omheukerjearmoedig leven, ziekelijk zijn
omhimmeljeschoonmaken (binnenkant)
omhingeljeomhangen
omhingje (sjoch hingje)omhangen
omhoaieverwennen
omhokjesamenhokken
omhonkeljeomhangen
omhonkjeomhangen
omhottefyljekibbelen (voortdurend)
omhouweomkappen
omhuorkjehoereren
omhúsmanjehuishouden
omhynderjestoeien
omittearjeweglaten
omjaan u (sjoch jaan)ronddelen (bijv. bij kaartspel)
omjachtsjedruk heen en weer lopen
omjaskjede hort op zijn, rondlopen (druk)
omjeie (sjoch jeie)omverrijden met hoge snelheid
omjitte u (sjoch jitte)omgieten
omjoddeljeomploegen (licht en slordig)
omjokseljeheen en weer lopen of reizen (voortdurend)
omjonkerjerondlopen zonder doel
omkanteljeomkantelen
omkantsjeomkantelen
omkapjeomkappen
omkaterjerondlopen (wild)
omkatsjeomkatten
omkealjeomvallen
omkeapje (sjoch keapje)omkopen
omkeareomkeren
omkegeljeomkegelen
omkeileomgooien
omkeiljeomgooien
omkipeomvallen
omkiperjeomkieperen
omkippeomkieperen
omklaaieomhullen, omkleden
omklamjeomklemmen
omklammeomklemmen
omklampeomklemmen (het handen of armen)
omklampjeomklemmen (het handen of armen)
omklappeomklappen
omklauweomkrabben
omkletseomkletsen
omkliemetalmen
omklinke u (sjoch klinke)met een bel bekend maken, omroepen
omklommerjerondlopen (kleumend)
omklongeljeomklungelen
omkluorkjeomknutselen
omklúzjeleven als een kluizenaar
omklûzjeleven als een kluizenaar
omknoeieomprutsen
omknoffeljeprutsen, schutteren
omknúskjekarweitjes doen
omknuzeljekarweitjes doen
omkôgjesteeds praten over hetzelfde
omkomme (sjoch komme)omkomen
omkrantsjebekendmaken
omkrânzgjeomkransen
omkriemeomdraaien, omkeren
omkriterondlopen (jammerend)
omkroaskjeomsukkelen
omkroljeomkrullen
omkrôljeomkronkelen (bijv. van pijn)
omkrûperondkruipen
omkruseomkruisen, omzwerven
omkuierjerondwandelen
omkuorreljerondwaggelen
omkwakkeljekwakkelen (van het weer), sukkelen (met gezondheid)
omkwineomsukkelen
omleareomscholen
omleechgean (sjoch gean)dalen, omlaaggaan
omliede (sjoch liede)omleiden
omlijesukkelen
omlisteomlijsten
omlistjeomlijsten
omlizze (sjoch lizze)omleggen
omloaikjelanterfanten
omloaiterjelanterfanten
omlongerjerondhangen bij huis
omlûke (sjoch lûke)omtrekken
omlúmjeveranderlijk zijn (van het weer)
omlummeljelanterfanten
omlústerjeomluisteren
ommalein de war zijn, omwoelen, treuzelen
ommalkjetreuzelen, veranderen van (wind)richting
ommanteljeommantelen
ommeallein de war zijn, omwoelen
ommuozjeomprutsen
omnaaieomnaaien
omnamjegeven van een andere naam
omneamegeven van een andere naam
omnesteljebeuzelen
omneuletreuzelen
omneuljetreuzelen
omnifeljekarweitjes doen
omnimme u (sjoch nimme)dragen met de andere hand
omnjuskjebeuzelen
omnoaskjerondneuzen
omnúskjebeuzelen
omnusseljebeuzelen
ompakkeompakken, tobben (voortdurend)
ompanderjerondwandelen
ompangeljerondslenteren
ompankoekjeronddrentelen
ompantsjeroveomknutselen
ompartsjeronddelen
ompasseompassen
omploegjeomploegen
omprateompraten
omramaaierondslaan (wild; met geweld)
omrameomsmijten
omrammeieomrammen
omrânjeomranden
omreitsje u (sjoch reitsje)omvallen
omreizgjerondreizen
omrekkenjeomrekenen
omride (sjoch ride)omrijden
omrideljewoelen
omriereomroeren
omrikkeomreiken
omrinne (sjoch rinne)omlopen
omroaieomhakken, omknutselen
omroegjeomhakken
omrôljeomrollen, omwentelen
omrommeljerommelen
omroppe (sjoch roppe)omroepen
omrosseborstelen, kwaadspreken
omrûgeljeomvallen
omrûgjerooien
omruiljeomruilen
omsabeljeomgooien, omvallen
omsammeljetreuzelen
omsangerjedoorzeuren
omsanikjedoorzeuren
omseagjeomzagen
omsealjetreuzelen
omseameljetreuzelen
omseamjeafranselen, omzomen
omsetteomzetten
omseupeljedoorzuipen
omseuredralen
omsileomzeilen
omsingeljeomsingelen
omsizze u (sjoch sizze)aanzeggen, rondzeggen
omsjamperjeomsukkelen
omsjen (sjoch sjen)omkijken, omzien
omsjouweomsjouwen
omskaaierommelen
omskarreljerondscharrelen
omskeakeljeomschakelen
omskeljeomroepen
omskeppeomscheppen
omskermesearjeomschermen
omskermjeomschermen
omsketsjeomschutten
omsketteomschutten
omskeukewoelen
omskeuveljeschuifelen
omskikkeomschikken
omskilderjeronddrentelen
omskiljeomroepen
omskoaljeomscholen
omskodzjeomschudden
omskoppeomschoppen
omskriuwe (sjoch skriuwe)omschrijven
omskuorjeomschuren
omskuorreomploegen
omskutteomschutten
omslaan (sjoch slaan)omslaan
omsleepjerondslepen
omsleperondslepen
omsliererondslenteren
omslierkjerondslenteren
omslikjeschoonlikken
omslingerondslingeren, wegwerken van rafels door textiel om te naaien
omslingerjerondslingeren
omsloeresleuren
omslute (sjoch slute)omsluiten
omsmeieomsmeden
omsmelte (sjoch smelte)omsmelten
omsmite (sjoch smite)omwerpen
omsnaaierondsnuffelen
omsneuperondsnuffelen
omsnitteljeronddrentelen
omsnoeierondsnuffelen
omsnúverondsnuffelen
omsoaleomdonderen
omsoaljeomdonderen
omspanerondlopen, rondspoken
omsparreljerondspartelen
omspegeljepronken, ronddrentelen
omspieleomspoelen
omspitteomspitten
omspoarerondlopen, rondspoken
omspoekjeomspoken, rondspoken
omspringe (sjoch springe)omspringen
omspúskjespeuren
omstâljeverwisselen van plaats
omstapperondstappen
omstean u (sjoch stean)omkeren
omstekjeomheinen
omstekke u (sjoch stekke)omnaaien
omsteuterjerondscharrelen
omstikjeomstikken
omstippelummelen
omstjitte (sjoch stjitte)omstoten
omstjoereomsturen
omstoarteoverstorten
omstoaterjerondscharrelen
omstompeomstoten
omstreakjeomstrelen
omstrike u (sjoch strike)afranselen, omstrijken, zwerven
omstrikjeomstrikken (van een das)
omstringeljeomstrengelen
omstrunerondspeuren
omstrykjeomstrikken (van een das)
omstuiterjerondscharrelen
omsuiskjekroegen aflopen, rondslenteren
omsukkeljesukkelen
omsuteljerondslenteren, rondventen
omsuterjevuil worden door rondslingeren
omswaaieveranderen van mening, wenden
omswaarmjerondzwermen
omswabberjekroegen aflopen, omzwabberen
omswachteljeomzwachtelen
omswalkjerondzwerven
omswerve (sjoch swerve)omzwerven, rondzwerven
omsweveomzweven
omswiereomzwieren
omswierjeomzwieren
omswindeljerondzwerven
omswine (sjoch swine)rondzwerven
omtaasterondtasten
omteantsjerondlopen op tenen
omteareomvouwen
omteisterjerondvliegen (figuurlijk)
omtiezepiekeren
omtiezjepiekeren
omtiigjelanterfanten
omtiizjepiekeren
omtikjeaftellen (bij spel)
omtillepiekeren, vertillen
omtipeljepeuteren
omtizepiekeren
omtjirmjekwijnen, weeklagen, zaniken
omtoarkjerondslingeren, sukkelen
omtoffeljerondscharrelen, scharrelen
omtôgjerondzeulen
omtommeljeomtuimelen
omtongerjerondbazuinen
omtonjeomwisselen van een stjerne (stapel turf)
omtopjeomtobben
omtoppeomtobben
omtouterjeomspelen, schommelen
omtouweafranselen met een touw
omtraapjeomtrappen
omtrêdzjemeten van de omtrek in stappen
omtribeljeonbestendig zijn
omtriuwe (sjoch triuwe)omduwen
omtroaievleien
omtroljesollen, strooplikken
omtrôljesollen, strooplikken
omtromjerondbazuinen
omtrouweechtscheiden
omtruzeljeomtuimelen
omtrûzeljeomtuimelen
omtsjen (sjoch tsjen)omtrekken
omtsjernjeomwisselen van een stjerne (stapel turf)
omtsjetterjeschreeuwen
omtsjoeneomtoveren
omtsjouwezeuren (voortdurend)
omtyskjeslaan met zweep of stok
omtyspeljepeuteren
omwaaieomwaaien
omwaarjerondwaren
omwaarûljerondzwerven
omwâdzjeomschoppen
omwâljeronddraaien
omwaskje u (sjoch waskje)omwassen
omweevjewiebelen
omweigean (sjoch gean)aan de hand zijn, gebeuren
omwenneacclimatiseren
omwevewiebelen
omwikseljeomwisselen
omwilewaaljerondhangen (niets doen)
omwilewaljerondhangen (niets doen)
omwilewarjerondhangen (niets doen)
omwimeljerondscharrelen, wiebelen
omwineomwinden, woelen
omwinterjevriezen en dooien (afwisselend)
omwippeomwippen
omwjirmjeomwurmen
omwjudzjeomwieden
omwjukkeljerondfladderen
omwoeleomwoelen
omwoeljeomwoelen
omwouterjein behandeling nemen, niet veel uitvoeren, verzorgen
omwrakseljeworstelen (aanhoudend)
omwramewoelen
omwranteljewoelen
omwrikkeomwrikken
omwrotteomwoelen, scharrelen
omwuoljeomwikkelen
omwurkjeomwerken
omwynderjebewegen met wind of tocht tot gevolg
onanearjebevredigen, onaneren
ondulearjeonduleren (watergolven)
ongeljestollen, vormen van ijskegels
ontearjeonteren
op 'e nij kieze (sjoch kieze)herkiezen
op 'e nij wurdearjeherwaarderen
op 'e skûle boartsjeverstoppertje spelen
op en del trêdzjeijsberen
op-en-deljeop en neer gaan
oparbeidzjeopwerken (verbeteren), samenwerken
opavensearjeopschieten, voortmaken
opbaaksterjekoesteren, opwarmen
opbaarneopbranden
opbaggeljeopbaggeren
opbaggerjeopbaggeren
opbakerjekoesteren, opwarmen
opbakkebakken, opbakken
opbarsteopenbarsten
opbealgjeopzuipen
opbekjehijgend (met open mond) tegen de wind inlopen
opbeljeopbellen
opbergje (sjoch bergje)opbergen
opbestestikken (met naald en draad)
opbestjestikken (met naald en draad)
opbetterjegenezen
opbiede (sjoch biede)opbieden
opbiereopbaren
opbikjeopbikken
opbiljeaanscherpen van een molensteen
opbine (sjoch bine)opbinden
opblazeopblazen
opblierjeopvrolijken
opbliksemjeopdonderen
opbliuwe (sjoch bliuwe)opblijven
opbloeieopbloeien
opboarjeopboren
opboarsteopenbarsten
opboeieopbinden
opbokseopboksen
opbolsterjeopschudden
opbouweopbouwen
opbrâneopbranden
opbrekke (sjoch brekke)opbreken
opbriede u (sjoch briede)opbakken, opbraden
opbringe (sjoch bringe)opbrengen
opbroeieopbroeien
opbruieintensiveren
opbrûkeopgebruiken
opbrûzeopbruisen
opbrûzjeopbruisen
opbuffeljeopbuffelen, opschransen
opbûgeomhoogbuigen, opbuigen
opbûlgjeopborrelen
opbûljeopborrelen
opbychteopbiechten
opbychtsjeopbiechten
opdaagjeopdagen
opdampeopdampen
opdichtsjebedenken, verzinnen
opdieleopdelen
opdiggeljeopdirken
opdiggerjeopdirken
opdijeopgroeien
opdippeputten
opdisseopdissen
opdjipjeopdiepen
opdoekeopdoeken
opdoekjeopdoeken
opdokjebetalen, doen van onthullingen
opdokkebetalen, doen van onthullingen
opdolleopdelven
opdonderjeopdonderen, oprotten
opdonkerjedonkerder maken
opdosseopdirken, uitdossen
opdraaieopdraaien
opdrage (sjoch drage)opdragen
opdraveopdraven
opdrêgjeopdreggen
opdregjeopdreggen
opdreuneopdreunen
opdrinke (sjoch drinke)opdrinken
opdriuwe (sjoch driuwe)opdrijven, voortstuwen
opdrosseopdonderen
opdrûgeopdrogen
opdrukkeopdrukken
opdúdlikjeophelderen
opdûkeopduiken
opdúnjeophopen (sneeuw; zand)
opduveljeopduvelen, ophoepelen
opdwaan (sjoch dwaan)opdoen, verwerven
opdweileopdweilen
opdweiljeopdweilen
opdykjeophogen van een dijk
opeaskjeopeisen
opeinevooruitkomen, vorderen
operearjeopereren
operjeopperen
opermeitsje u (sjoch meitsje)opperen
opersetteopperen
opfalle u (sjoch falle)opvallen
opfandeljeoprapen
opfange (sjoch fange)opvangen
opfarre u (sjoch farre)opvaren
opfearjeopveren
opfegeuitvallen (scherp reageren)
opfeie (sjoch feie)opvegen
opferguldzjevergulden (opnieuw)
opfervjeopverven
opfetsjeopvatten
opfiedeopvoeden
opfiemjeopruimen van touw door het op te vademen
opfiereopvoeren
opfiskjeopvissen
opfiterjeophitsen
opfizeljeopvijzelen
opflakkerjeopflakkeren
opflamjeopvlammen
opflappeopenklappen
opfleane (sjoch fleane)opvliegen
opfleurjeopbeuren, opfleuren, opmonteren, opvrolijken
opflikkerjeopflikkeren
opflotsjevervoeren met een vlot
opfnaskjeoppeuzelen
opfoarderjeopeisen
opfoarkjeomhoogbrengen met een vork
opfodzjeopvouwen (slordig)
opfoegjeopvoegen (opvullen van voegen)
opfokjeopfokken
opfokkeopfokken
opfolgjeopvolgen
opfoljeopvullen
opfolleopvullen
opfreegjenavraag doen naar iemand, opeisen
opfrette (sjoch frette)opvreten, verslinden
opfrieze (sjoch frieze)opvriezen
opfrisjeopfrissen
opfriskjeopfrissen
opfrisseopfrissen
opfrisseljeopvlechten
opfrommeljeopfrommelen
opfuorjeopvoederen
opfurteljeaanmoedigen
opgarjeverzamelen
opgean (sjoch gean)opgaan
opglânzgjeopglanzen, oververnissen
opglierjeopklaren (van de lucht)
opglimkjeopglimmen
opglimme u (sjoch glimme)opglimmen
opgloeieopgloeien
opgluorjeopgloeien, opklaren (van de lucht)
opgluorkjeopgloeien, opklaren (van de lucht)
opgnisjeopsieren
opgnisseopknappen
opgoaieopgooien
opgrapeoprapen
opgrave (sjoch grave)opgraven
opgrienjeopgroenen (weer groen worden)
opgroeieopgroeien
opgrûnjeopdagen, verschijnen
opguldzjevergulden
ophaaiebinnenhalen van hooi
ophaffeljeopschrokken
ophakjeophakken, opscheppen
ophâlde (sjoch hâlde)ophouden
ophappeophappen
opharkjeaanharken, ophoren
ophawwe (sjoch hawwe)ophebben
opheapjeophopen
ophearreophoren
opheegjeophogen
opheffeopheffen (beëindigen)
opheineopvangen
ophelderjeophelderen
opheljeophalen
ophelpe u (sjoch helpe)helpen vooruit te komen
opheurgjeopfleuren
opheuveljeophevelen
opheveopheffen, ophemelen
ophichtsjeophogen
ophimmeljeophemelen
ophingje (sjoch hingje)ophangen
ophiseophijsen, ophitsen
ophoarteopenstoten
ophoastjeophoesten
ophoepeljeophoepelen
ophokjeophokken
ophongerjeuithongeren
ophuffeopeten
ophuseophitsen
ophúsjeophitsen
ophutseljeopschudden
ophysjeophijsen, ophitsen
opienfolgjeopeenvolgen
opikkerjeophalen
opiniearjeopiniëren
opite (sjoch ite)opeten
opjaan u (sjoch jaan)opgeven (aanmelden; stoppen), overgeven (braken; verstrekken)
opjeie (sjoch jeie)opjagen
opjutteopjutten
opkalfaterjeherstellen, opkalefateren
opkapjeophakken
opkatsjeopkatten (optakelen van een anker)
opkeapje (sjoch keapje)opkopen
opkearetegenhouden, vertragen
opkikkerjeopkikkeren
opkinne u (sjoch kinne)opkunnen
opkitseoploeven
opkjimmeopkammen
opklaaieopkleden (deftig kleden)
opklampeopklampen (verstevigen met klampen)
opklampjeopklampen (verstevigen met klampen)
opklanderjeopkalanderen (gladmaken)
opklappeopklappen
opklauweomhoogklimmen (met moeite), opharken
opklearjeophelderen, opklaren
opkleaunjeopkluwen (opwinden van draad tot een kluwen)
opkleurjeopkleuren
opklimme (sjoch klimme)opklimmen
opklinke u (sjoch klinke)opklinken (galmen)
opkliuwe (sjoch kliuwe)opklimmen
opklopjeopkloppen
opknapjeopknappen
opknappeopknappen, oppeuzelen
opkneppeljeophoepelen
opknipe u (sjoch knipe)opknijpen
opknippeopknippen
opknoopjeopknopen
opkoaitsje u (sjoch koaitsje)opkoken (opnieuw koken)
opkoartekorter worden, minderen
opkoartsjekorter worden, minderen
opkôgjeopkauwen
opkôkjeopkoken (opnieuw koken)
opkommandearjeopcommanderen, oproepen
opkomme (sjoch komme)opkomen
opkopjeboter vormen in een kop
opkopkjeboter vormen in een kop
opkrabbeljeopschrijven (slordig)
opkramjeuitvallen (de waarheid zeggen)
opkreammerjeophoepelen, opruimen
opkreazjeopknappen, verfraaien
opkrije (sjoch krije)opkrijgen, oprapen
opkrimpe u (sjoch krimpe)opkrimpen (korter maken)
opkringe (sjoch kringe)opdringen
opkroadzjeophoepelen, opkruien
opkroaskjeophoepelen, opkrassen
opkrôkjeboeren (oprispen)
opkroljeopkrullen, oprollen
opkrolleopkrullen, oprollen
opkropjeopkroppen, oprispen
opkrosjeophoepelen, opkrassen
opkroskjeophoepelen, opkrassen
opkrosseophoepelen, opkrassen
opkrûpeomhoogkruipen, opkruipen
opkuierjeopwandelen
opkweekjeopkweken
opkwekeopkweken
opkwikjeopknappen, opkwikken
opkwikkeopknappen, opkwikken
opkwikkerjeopknappen, opkwikken
opkwispeljebijstrijken
opkwitsebijstrijken
oplaapjeoplappen
oplabeurjeopfleuren
opladeopladen (batterij; vracht), uploaden
oplakkeoplakken
oplapjeoplappen
oplazerjeoplazeren
opleikjeopbaggeren
opleppeljeoplepelen
opletterjeweer leesbaar maken van letters
opleverjeopleveren
oplêze (sjoch lêze)oplezen
oplibjeopleven
oplichtsjeoplichten (bedriegen)
opliede (sjoch liede)opleiden, scholen
oplitte (sjoch litte)oplaten
oplizze (sjoch lizze)opleggen
opljeppeopspringen
opljochtsjeoplichten (helder worden)
oploarkjeopslurpen
oploegjeopladen (van vracht), opstapelen
oploeieopladen (van vracht), opstapelen
oploeveoploeven
oplôgjeoplaaien, opvlammen
oplosseoplossen
opluchtsjeopluchten
oplûke (sjoch lûke)optrekken
oplymjevastlijmen
opmarsjearjeopmarcheren
opmarskjeophoepelen
opmasterjeopspelen, schelden
opmeitsje (sjoch meitsje)opmaken
opmelke u (sjoch melke)vaker melken voor meer opbrengst
opmerke (sjoch merke)opmerken
opmeunsterjeopmonsteren (uitdossen)
opmiterjeophoepelen
opmitseljeopmetselen
opmjitte (sjoch mjitte)opmeten
opmoedigjebemoedigen
opmonterjeopbeuren, opmonteren, opvrolijken
opmûzjeoppeuzelen
opnaaieopnaaien
opneameopnoemen
opnimme (sjoch nimme)opnemen
opofferjeopofferen
oppakkeoppakken
opparseoppersen
opparsjeoppersen
oppasseoppassen
oppenearjevoordoen
oppeppeoppeppen
opperjeopperen
oppeuterjeoppoken, opporren
oppeuzeljeoppeuzelen
oppikkeoppikken
opplakkeopplakken
opplúzjeoppeuzelen (met smaak opeten)
oppoarjeoppoken, opporren
oppoarkjeoppoken, opporren
oppoeierjeopmaken (aanbrengen van make-up)
oppoetseoppoetsen
oppokeoppoken
oppompeoppompen
opponearjeopponeren
oppotsjeoppotten
oppotteoppotten
oppriuwe u (sjoch priuwe)opdrinken
opproppeopproppen
opprotsjeomhoogkruipen, opkruipen
opputskjeopzwelgen
opputteopputten
oprabbeljeopdreunen
oprakkeopruimen
oprameopenstoten
opratteljeopdreunen
opreakeljeoprakelen
oprêde (sjoch rêde)klaarspelen, opruimen
opreitsje (sjoch reitsje)opraken
oprekke (sjoch rekke)oprekken
oprekkenjeoptellen
opride u (sjoch ride)oprijden
oprinne (sjoch rinne)oplopen
oprispjeboeren (oprispen)
opritteopenrijten
oprizeverheffen
oprjochtsjeoprichten
oproasterjeoproosteren
oprokeoproken
oprokkeljeopruien
oprokkenjeopruien
oprôljeoprollen
opromjeopruimen
oprommeljeopruimen
oproppe (sjoch roppe)oproepen, verwekken
oprosseverwijderen door te wrijven
oprukkeoprukken
opsâltsjeopzouten
opsammeljebijeenbrengen, verzamelen
opsealjeopzadelen
opsekjeopzakken (in zakken doen)
opsetteopzetten, opzwellen
opsichterjeopzichter zijn
opsiede u (sjoch siede)opkoken (opnieuw koken)
opsiereopsieren
opsierjeopsieren
opsigeopdrogen
opsimmerjeherstellen door het zachte weer, opfleuren, opzomeren
opsizze (sjoch sizze)opzeggen
opsjen (sjoch sjen)opkijken, opzien
opsjitte (sjoch sjitte)opschieten
opsjogjeopknappen
opsjouweopsjouwen
opskarreljeopscharrelen
opskaveopschaven
opskeareopklaren, opscheren
opskeppeopscheppen
opskeukeopscharrelen
opskiemanjeopknappen (van een schip)
opskikkeopschikken (plaats vrijmaken)
opskilderjeopschilderen
opskiljeopbellen
opskimanjeopknappen (van een schip)
opskinke (sjoch skinke)opschenken
opskipperjebedisselen, beredderen
opskjinjeopschonen
opskjirjeopschuren
opskoaieopschooien
opskoarjeschragen
opskoarteopschorten
opskoatteljeopsluiten
opskobbeljeopscharrelen
opskobberjeopscharrelen
opskobjeopscharrelen
opskodzjeopschudden
opskoenderjeophoepelen, weggaan
opskoffeljeschoffelen
opskommeljeopscharrelen
opskopjeopscharrelen
opskoweopschuiven
opskranderjeaanzetten (om iets te doen)
opskriljeopschrikken
opskriuwe (sjoch skriuwe)opschrijven
opskroarjeopknappen
opskroeveopschroeven
opskroevjeopschroeven
opskuorjeopschuren
opskuorreopscheuren
opskutteopschutten (van een schip)
opskypjeopschepen (ergens mee belast zijn)
opslaan (sjoch slaan)opslaan
opslabberjeopslobberen
opslabjeopslobberen
opslatteuitbaggeren
opslepeopslepen
opslikjeoplikken
opsloarpeopslurpen
opsloarpjeopslurpen
opslobberjeopslobberen
opslobjeopslobberen
opslokkeopslokken
opslûpe u (sjoch slûpe)omhoogsluipen, opsluipen
opslurpeopslurpen
opslurpjeopslurpen
opslute (sjoch slute)opsluiten
opslykjeaanslibben
opslypjeslijpen (scherp maken)
opsmite (sjoch smite)opleveren, opwerpen
opsmokeoproken
opsnasjeverslinden (bijv. van eten)
opsnaskjeverslinden (bijv. van eten)
opsnasseljeverslinden (bijv. van eten)
opsneupeopsnuffelen, opsporen
opsneuveljeopsmikkelen, opsnuffelen
opsnije u (sjoch snije)opsnijden
opsnoarkjeopstoven
opsnobjeopsnoepen
opsnoeieopsnoeien
opsnolkjeopsieren, opsmukken
opsnuffeopsmikkelen
opsnuveopsnuiven
opsoademiterjeophoepelen, opsodemieteren
opsoaljeophoepelen, opsodemieteren
opsobjeopsabbelen
opsokkebaljeopdonderen, opkrassen
opsomjeopsommen
opsouderjeopzolderen (opbergen op zolder)
opspanneopspannen
opsparjeopsparen
opspatteopspatten, uitvaren (heftig reageren)
opspieleuitspoelen
opspinne u (sjoch spinne)pochen
opspjalteopsplijten
opspjeldzjeopspelden
opsplite u (sjoch splite)opensplijten, opsplijten
opspoareopsporen
opsprekke u (sjoch sprekke)afspreken (overeenkomen), pochen
opspringe (sjoch springe)opspringen
opspuitsjeopspuiten
opspyljeopspelen (tekeergaan)
opstâleopstellen (klaarzetten), ordenen
opstaljeopstellen (klaarzetten), ordenen
opstalleopstellen (klaarzetten), ordenen
opstappebetreden, opstappen
opstarteopstarten
opstean u (sjoch stean)opstaan
opsteapeljeopstapelen
opstekke (sjoch stekke)opsteken
opstelleopstellen
opsterkjeaansterken
opstevigjeverstevigen
opstigeopstijgen
opstiivjeopstijven
opstimmeopstemmen (van een muziekinstrument)
opstjitte (sjoch stjitte)opstoten
opstjoereopsturen
opstoaieopsieren
opstokeopstoken
opstokeljeophitsen, opruien
opstomeopstomen
opstopjeopstoppen
opstoveopstoven
opstoweopstuiven, opstuwen
opstreakjeopsieren
opstrewearjeobserveren
opstride u (sjoch stride)opdringen (van een mening)
opstrike u (sjoch strike)openschuiven, ophemelen, opstrijken
opstrûpeopstropen (bijv. mouwen)
opstûkjein hokken zetten (bijv. van graanschoven)
opstuoljeomhoogzetten
opstuolkjeomhoogzetten
opstuoltsjeomhoogzetten
opsûgjeopzuigen
opsûpearjeopsouperen, verbrassen
opsuverjeopzuiveren
opswarreuitvaren (tekeergaan)
opswetsepochen, snoeven
opswolgjeopzwelgen
opswolleopzwellen
opswyljebijeenharken
opswypkjeopzwepen
opsykje (sjoch sykje)opzoeken
optakeljeoptakelen, optuigen
optarjeopteren (bestrijken met teer)
optarreverteren
opteareopvouwen
optearjeopteren
opteieopdooien
optekenjeoptekenen
optelleoptellen
optilleopheffen (optillen), oplichten (optillen)
optimalisearjeoptimaliseren
optimmerjeoptimmeren
optineopzwellen, uitdijen
optinke (sjoch tinke)fingeren, verzinnen
optoaieoptooien, uitdossen
optoarneopentornen, optornen
optoateljeoptooien
optoaterjeoptooien
optoffeljeopdirken
optopjeopboren
optredeoptreden (bijv. toneel)
optriuwe u (sjoch triuwe)opduwen, openduwen
optromjeoptrommelen
optsjanterjeopdreunen
optsjen (sjoch tsjen)optrekken
optsjepjeopknappen
optsjernjenakarnen
optsjinjeopdienen
optugeoptuigen
optuorjeopstapelen
optuorkjeopstapelen
optutsjeopdoffen, optutten
optutteopdoffen, optutten
optwinge u (sjoch twinge)opdringen, opdwingen
opûntbiede u (sjoch biede)ontbieden
opwaaieopwaaien
opwaakse (sjoch waakse)opgroeien
opwaarjeophelderen
opwaarmjeopwarmen
opwachtsjeopwachten
opwalgjeopkomen (van weersverandering)
opwâljeopwellen
opweageopwegen
opweidzjeopknappen door rust en verzorging
opwekjeopwekken, verwekken
opwekkeopwekken, verwekken
opwekkerjeactiveren (aansporen)
opwierjeverbeteren van het weer
opwineopwinden
opwinterjeopwinteren (opnieuw gaan vriezen)
opwippeopwippen
opwouterjebijbrengen van vaardigheden
opwriuwe (sjoch wriuwe)opwrijven
opwrokjewrokken
opwrotteopwroeten
opwuoljeopwinden
opwurdearjeopwaarderen
opwurkjeopwerken
opwytsjeopwitten (opnieuw witten)
orakeljeorakelen
ordinearjeordineren (geven van de priesterwijding)
ordonnearjeordonneren
orearjeoreren
organisearjeorganiseren
oriïntearjeoriënteren
orkestrearjeorkestreren
ornearjeaannemen (veronderstellen), ordineren (bepalen)
otterjeetteren
ovulearjeovuleren

Thús