Fryske tiidwurden begjinnend mei P

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

paaiepaaien
pachtsjepachten
paffepaffen
paginearjepagineren
pakkepakken
pampevolstoppen met eten
pampeljevoortdurend geneesmiddelen gebruiken
panderjekuieren
panearjepaneren
panlizze u (sjoch lizze)pannen leggen
pânserjepanseren
paradearjeparaderen
parafearjeparaferen
parafrasearjeparafraseren
paralysearjeverlammen
parasitearjeparasiteren
parasjutearjeparachuteren
parearjepareren
parfumearjeparfumeren
parkearjeparkeren
parodiearjeparodiëren
parsearjeparseren (ontleden)
parsjepersen
partisipearjeparticiperen
partoerjepassen
partsjedelen
pasifisearjepacificeren
pasjonearjepassioneren
passepassen
passearjepasseren, verlijden (bijv. van een akte)
pasteurisearjepasteuriseren
patintearjepatineren
patrûljearjepatrouilleren
patsjekussen
peadzjewaden
pealsitte u (sjoch sitte)paal zitten
pearjeparen
peaskjewaden
peazgjewaden
peddeljepeddelen
peieprakken
peilepeilen
peinzgjepeinzen
pellepellen
penetrearjepenetreren
pensjonearjepensioneren
perfeksjonearjeperfectioneren
perforearjeperforeren
periodisearjeperiodiseren
perkolearjepercoleren
permanintsjepermanenten (van haar)
permittearjepermitteren
persiflearjepersifleren
personifiearjepersonificeren
pervertearjeperverteren
pestepesten
petearjekeuvelen, praten
petisjonearjepetitioneren
peuterjepeuteren
peuzeljepeuzelen
pezepezen
picknickepicknicken
pielebezig zijn
piipjepiepen
piizgjedrenzen
pikearjepikeren
pikeljepekel strooien, pekelen
pikelstruiepekelen
pikerjepiekeren
pikkepikken
pimeljepiemelen
pimpeljepimpelen
pimperjetintelen
pindeljependelen
pinfiskjeonderzoeken
pingeljepingelen
pinigjepijnigen
pinkeagjeknipogen
pinkjeknipogen
pinnepinnen
piperjepeperen
pisjepissen, plassen
pizeljedrenzen, kouten
pjukkeprikken
plagiearjeplagiëren
plakfine u (sjoch fine)plaatsvinden
plakhawwe u (sjoch hawwe)plaatshebben
plakkeplakken
plamuerjeplamuren
plankjesileplankzeilen
planksilesurfen
planneplannen
plantsjeplanten
plasterjepleisteren
plastifisearjeplastificeren
platbrâneplatbranden
platdrukkeplatdrukken
platgoaieplatgooien
platlizze u (sjoch lizze)platleggen
platrinne u (sjoch rinne)platlopen
platspuitsjeplatspuiten
playbackjeplaybacken
pleagjeplagen
pleatseplaatsen
pleatsfine u (sjoch fine)plaatsvinden
pleatshawwe u (sjoch hawwe)plaatshebben
pleitsjepleiten
plestifisearjeplastificeren
pletsjepletten
plezierjeplezieren
plichtsjegewoon zijn, plegen
pliigjegewoon zijn, plegen
plissearjeplisseren
ploaieplooien
ploegjeploegen
ploeterjeploeteren
ploffeploffen
plôkjeplukken
plombaljebadmintonnen
plombearjeplomberen
plompeplompen, plonzen
plonderjeplunderen
plugjepluggen
plúzjepluizen
poarjeporren
poatsjepoten
poatsjebaaiepootjebaden
poatterjepeuteren
pochepochen
pocheljezwoegen
poedeljemisslaan (bij sport), poedelen
poeierjepoederen
poepepoepen
poerepeuren
poetsepoetsen
poffepochen
pogjekwijnen
pokerjepokeren
polarisearjepolariseren
polderjepolderen
pôledraaiedralen, talmen
politisearjepolitiseren
politoerjeaanbrengen van een afwerklaag, politoeren
polospyljepoloën
polskjepolsen
polsstôkheechspringe u (sjoch springe)polsstokhoogspringen
polsstôkspringe u (sjoch springe)polsstokspringen
polystepolijsten
pompepompen, stompen
ponearjeponeren
pongjeverdienen (van geld)
ponkjerinnecollecteren
pookjepoken
popbesjen u (sjoch sjen)op kraamvisite gaan
popeljepopelen
popheljebaren
popkebesjen u (sjoch sjen)op kraamvisite gaan
popularisearjepopulariseren
portrettearjeportretteren
posearjeposeren
posisjonearjepositioneren
postdatearjepostdateren
posteposten
postulearjepostuleren
potfertarrepotverteren
potleadsuteljepotloodventen
potsestelen
potsjepotten
pottepotten
pottebakkepottenbakken
praaieaanspreken
prakjeprakken
prakkesearjepiekeren, prakkiseren
praktisearjepraktiseren
prangjedrukken, persen
pratepraten, spreken
prealjepralen
prebearjebeproeven
predestinearjepredestineren
preekjepreken
prefabrisearjeprefabriceren
preferearjeprefereren
preludearjepreluderen
preökkupearjepreoccuperen
preparearjepreparen
presidearjepresideren
presintearjepresenteren
presipitearjeneerslaan, precipiteren
presisearjepreciseren
pressepressen
prestearjepresteren
pretindearjepretenderen
preuveljeprevelen
prevalearjeprevaleren
priemkjepriemen
priizgjeprijzen, roemen
priizjeprijzen
prikeljeprikkelen
priksykjesprokkelen
printsjedrukken, printen
prioritearjeprioriseren
prippeprikken
priuwe uproeven
privatisearjeprivatiseren
privilezjearjeprivilegiëren
proasteproosten
probearjeproberen
problematisearjeproblematiseren
produsearjeproduceren
proefdraaieproefdraaien
profanearjeprofaneren
profesjonalisearjeprofessionaliseren
profetearjeprofeteren
profilearjeprofileren
profitearjeprofiteren
prognostisearjeprognoticeren
programmearjeprogrammeren
projektearjeprojecteren
proklamearjeproclameren
prokurearjeprocureren
prolongearjeprolongeren
promjepruimen
promkjepruimen
promovearjepromoveren
pronkjepronken
prononsearjeprononceren
propagearjepropageren
propjeproppen
prosedearjeprocederen
prostituearjeprostitueren
protestearjeprotesteren
protokollearjeprotocolleren
protteljepruttelen
provosearjeprovoceren
prulestoven
prúljepruilen
prúmkjepruimen
prústeniezen, proesten
prutseprutsen
prûzeprakken
prykjeprikkelen, prikken, tintelen
pryskjeprijzen (van een prijs voorzien)
psychologisearjepsychologiseren
publisearjepubliceren
pûdzjeuitpuilen
pûlemûlkjemompelen, prevelen
pûljedoppen
pûlkjepeuteren
púnromjepuinruimen
punterjepunteren
pûnzjeponsen
puozjemorsen
purearjepureren
purgearjepurgeren
pûssearjepousseren, vooruithelpen
pûsteblazen, puffen
putskjeopputten
putteputten
puzeljepuzzelen
pypkjepijproken
pypsekjein het nauw drijven, pressen

Home

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy’t begjinne mei in P. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-pagina.

priuwe - proeven

u Unregelmjittich tiidwurd
ik priuw
do priuwst
hy priuwt
wy priuwe
ik preau
do preaust
hy preau
wy preauwen (ek preaune(n))
ik haw preaun
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home