Fryske tiidwurden begjinnend mei S

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

saagjezagen
saaiewerpen
sabeareboartsjenabootsen
sabjesabbelen
sabotearjesaboteren
sakjedalen, zakken
sakrearjesacreren
saksearjeverminderen, zakken
salariearjesalariëren
saldearjesalderen
sâltsjezouten
saluearjesalueren
salvjezalven
sammeljeverzamelen
sanearjesaneren
sangerjedreinen, zeuren
sanikjezaniken
sânjemet zand bedekken, zand afgraven
sanksjonearjesanctioneren
sanride u (sjoch ride)vervoeren van zand
sânstrieljezandstralen
sanstruiezandstrooien
sauzjesauzen
scannescannen
seagjezagen
sealjezadelen
seameljezemelen
seamjezomen
sedemasterjemoraliseren
sedepreekjezedepreken
sêdzjeverzadigen
seesilezeezeilen
segeljezegelen
segelplakkezegelplakken
segeltsjeplakkezegelplakken
segenjezegenen
seineseinen
seineharjescherpen van een zeis
seingjezegenen
seinigjezegenen
seinjezegenen
sekjerinne (sjoch rinne)zaklopen
sekondearjeseconderen
sekseseksen
sekularisearjeseculariseren
selebrearjecelebreren
selektearjeselecteren
selskipjevergezellen, vergezelschappen
sensurearjecensureren
separearjesepareren
seponearjeseponeren
servearjeserveren
seteljezetelen
settezetten
seupeljepimpelen, zuipen
seurezeuren
shockearjeshockeren
showeshowen
sidderjesidderen
sidekrûpboartsjeverstoppertje spelen
sideplakboartsjeverstoppertje spelen
siede koken
siedzjezaaien
sieresieren
sierjesieren
siferjecijferen
sigetochten
sigesaagjezigzaggen
siizjesissen
silezeilen
siljezeven
sille zullen
simmerjezomeren
simperjeklagen
simplifisearjesimplificeren
simulearjesimuleren
singerjezeuren
sinjalearjesignaleren
sinjearjesigneren
sinke zinken
sinnepeinzen, zinnen
sinnebaaiezonnebaden
sinnebakkezonnebakken
sinnigjezinnen
sinspyljezinspelen
sinsurearjecensureren
sintralisearjecentraliseren
sintrearjecentreren
sintrifugearjecentrifugeren
sintsjezonnen
sipeljesijpelen, uien oogsten
sipelsichtsjenutteloos werk doen
siperjesijpelen
sirkeljecirkelen
sirkulearjecirculeren
sisterjesissen
sitearjeciteren
sitte zitten
situearjesitueren
sivilisearjeciviliseren
sizesissen
sizze zeggen
sjablonearjesjabloneren
sjacheljesjacheren
sjacherjesjacheren
sjaggeljesjokken
sjakkeschelen
sjalonnearjejalonneren (afbakenen)
sjampeljevoortsukkelen
sjamperjevoortsukkelen
sjankerjepruilen
sjansesjansen
sjantearjechanteren
sjarmearjecharmeren
sjarterjecharteren
sjarzjearjechargeren
sjasjeaanhitsen
sjauffeurjechaufferen
sjelearjegeleren
sjen kijken, zien
sjen litte (sjoch litte)aantonen, tonen
sjenearjegeneren
sjerpslikjestrooplikken
sjerpstrike u (sjoch strike)vleien
sjezesjezen (voor examen)
sjimperjeklagen
sjipjezepen
sjitte schieten
sjoelesjoelen, sloffen
sjokkesjokken
sjokkearjeshockeren
sjokseljesjokken, slenteren
sjonge zingen
sjorjesjorren
sjoukerjeschotsje lopen (ijs breken)
sjouskjeschotsje lopen (ijs breken)
sjouwesjouwen
sjurearjejureren
sjurreljepruttelen, sudderen
sjutteljesukkelen
skaadzjeschaduwen
skaaieafstammen
skaaimerkjekenmerken
skacheljesjacheren
skacherjesjacheren
skakeschaken
skakearjeschakeren
skâljeschallen
skalpearjescalperen
skamjeschamen
skammeljeslingeren
skampeschampen
skamperjeschamperen
skandearjescanderen
skansearjebeschadigen
skarescharen
skarjescheren
skarreljescharrelen
skatgrave (sjoch grave)schatgraven
skatteschatten
skatterjeschateren
skatterlaitsje (sjoch laitsje)schaterlachen
skaveschaven
skeakeljeschakelen
skeanprintsjecursief afdrukken
skearescheren
skeelerjeskeeleren
skeineschenden
skeleschelen
skelle schelden, tieren (tekeergaan)
skelmdwaan (sjoch dwaan)valsspelen
skelmjevalsspelen
skematisearjeschematiseren
skennescannen
skeperjehoeden van schapen
skeppescheppen (iets opscheppen)
skeppe scheppen (maken)
skermesearjeophef maken
skermjeschermen
skermskiljebeeldbellen
skermutseljeravotten, schermutselen
skernbûtsemest verspreiden met een greep
skerpslypjescherpslijpen (tegen andermans mening ingaan)
skerpstellescherpstellen
sketseschetsen
sketteafschutten
sketterjeschetteren
skeukeheen en weer bewegen, schurken (tegen jeuk)
skeuveljescharrelen
skewielebijstaan, inschikken, steunen
skibjeschilferen
skiede scheiden
skiedsrjochterjescheidsrechter zijn
skiemanjeberedderen, schoonmaken
skiepmelke (sjoch melke)schapen melken
skieppedrifkjeschapen drijven
skieppedriftkjeschapen drijven
skieppedritseschapen melken (figuurlijk)
skieppedriuwe u (sjoch driuwe)schapen drijven
skieppegatsjeschapen melken (figuurlijk)
skieppehoedzjehoeden van schapen
skieppesturtsjeschapen melken (figuurlijk)
skieppetelleschapen tellen
skiftsjeschiften
skiifsjitte u (sjoch sjitte)schijfschieten
skiivjeglijden over een katrol
skikkeschikken
skilderjeschilderen
skileschillen
skiljebellen
skimanjeberedderen, schoonmaken
skimerjeschemeren
skimerjûnjeschemeren
skimmeljeschimmelen
skimpeschimpen
skineschijnen
skinke schenken
skipperjeschipperen
skite schijten
skitterjeschitteren
skjinbrâneschoonbranden
skjinfeie (sjoch feie)schoonvegen
skjinhâlde (sjoch hâlde)schoonhouden
skjinhimdkjeverschonen (schoon hemd of ondergoed aantrekken)
skjinjereinigen, schonen, zuiveren
skjinmeitsje (sjoch meitsje)schoonmaken
skjinprateverontschuldigen, vrijpleiten
skjinspieleschoonspoelen
skjinspuitsjeschoonspuiten
skjinswyljebijeenharken
skjinwaskje u (sjoch waskje)schoonwassen
skjinwriuwe (sjoch wriuwe)schoonwrijven
skjirjeschuren
skoaieschooien
skoalbliuwe (sjoch bliuwe)schoolblijven (nablijven)
skoalhâlde u (sjoch hâlde)lesgeven, schoolhouden
skoaljescholen
skoalskûljespijbelen
skoaltsjeboartsjeschooltje spelen
skoaltsjeferkrûpespijbelen
skoaltsjeskûljespijbelen
skoarescoren
skoarjeschragen, stutten
skoarskjekoesteren
skoatsjitte u (sjoch sjitte)centen schieten (spel)
skoatteljevergrendelen
skobberjeklaplopen
skobjekrabben, schrokken
skodholjehoofdschudden
skodkopjehoofdschudden
skodzjeschudden
skoeieschoeien
skoffeljeschoffelen
skoftsjepauzeren, schaften
skôgjeschouwen
skokkeschokken
skolperjekabbelen
skombekjeschuimbekken
skomjeschuimen
skommeljeschommelen
skonkjebenen
skonkjebrekke u (sjoch brekke)polsstokspringen met de stok tussen de benen
skoppeschoppen
skoskedopeschotsje lopen (ijs breken)
skoskefarre u (sjoch farre)schotsje lopen (ijs breken)
skoskeflikkeschotsje lopen (ijs breken)
skoskejeie u (sjoch jeie)schotsje lopen (ijs breken)
skoskerinne u (sjoch rinne)schotsje lopen (ijs breken)
skoskesetteschotsje lopen (ijs breken)
skosketraapjeschotsje lopen (ijs breken)
skoskewippeschotsje lopen (ijs breken)
skotsjitte u (sjoch sjitte)betalen van belasting om stemrecht te krijgen
skouderjemet de nek aanzien, op de schouders nemen
skoujeschouwen (inspecteren)
skouweschouwen, schuwen (mijden)
skrabjekrabben, schrapen
skrammeschrammen
skrânzgjeschranzen
skrânzjeschranzen
skrassekrassen, schrappen
skreauwegillen, schreeuwen
skreppewerken (ijverig)
skriemeschreien, wenen
skriezeknerpen
skrikke schrikken
skriljeschrikken
skrineschrijnen
skriuwe schrijven
skrobjeschrobben
skroeieschroeien
skroeveschroeven
skrokkeschrokken
skromjeschromen
skrompeljeschrompelen
skronfeljeschrompelen
skroujehuiveren
skrouskjehuiveren
skrouwehuiveren
skûdeljekeilen
skûdskjeschuren, schurken
skufeljeschuifelen
skuieljeslingeren
skuileglijden
skuiljeslingeren
skûlderjekeilen
skûleboartsjeverstoppertje spelen
skûlebûlebaaiekeilen
skûlebûljekeilen
skûlebûtsekeilen
skûlebûtsjekeilen
skulferjeschilferen
skûljekeilen, schuilen
skûltsjeblinkboartsjeverstoppertje spelen
skûltsjeboartsjeverstoppertje spelen
skuonlaapjeschoenlappen
skuonmeitsje (sjoch meitsje)schoenlappen
skuorjeschuren
skuorrerukken, scheuren
skûtelbûtsekeilen
skûtelbûtsjekeilen
skûteljeafwassen
skûtelwaskje u (sjoch waskje)afwassen
skutjasseschutten
skûtsjesileskûtsjesilen (zeilen)
skutteschutten
skyeskiën
skymanjeberedderen, schoonmaken
skypjeinschepen
skytbûtsemest verspreiden met een greep
skytskoarjeschoorvoeten
slaan slaan
slabberjeslobberen
slabjeslobberen
slachbaljeslagballen
slachtofferjeslachtofferen
slachtsjeslachten
slagjelukken, slagen
slalomjeslalommen
slampampjeslampampen
slankjeafslanken
slanterjeknoeien, morsen
slatmodderjebemesten van land met slootmodder
slattebaggeren
sleatflagjezuiveren van een sloot (bijv. weghalen van waterplanten)
sleatheakkeljeschoonmaken van sloten
sleathekkeljeschoonmaken van sloten
sleathoukjeschoonmaken van sloten
sleatsjeuitdiepen van sloten
sleatsjebaaiewaden door een sloot (bijv. van koeien)
sleatsjebruiewaden door een sloot (bijv. van koeien)
sleatsjeljeppeslootjespringen
sleatsjeride u (sjoch ride)waden door een sloot (bijv. van koeien)
sleatsjerinne u (sjoch rinne)waden door een sloot (bijv. van koeien)
sleatsjesilewaden door een sloot (bijv. van koeien)
sleatsjespringe u (sjoch springe)slootjespringen
sleaukjedralen
sleepsoaljeschuifelen, sloffen
slepeslepen, sleuren
slepe-en-delsetteslepen en neerzetten (drag and drop)
sliepe slapen
sliepwanneljeslaapwandelen
sliereslieren
slierkjeslieren
slikjelikken
slimerjeslijmen (slijm afgeven)
slimjekleven
slimpeslempen
slinesnoepen
slingerjeslingeren
slinke slinken
slinterjeslenteren
slippeslippen
slisseslissen
slite slijten
sljochtsjeslechten
sljurkjesleuren
sloaiedumpen
sloarpjeslurpen
slobberjeslobberen
sloeresleuren
sloffesloffen
slofferjesloffen
slofkjesloffen
slokjedrinke (sjoch drinke)borrelen
slokkeslikken, zuigen, zwelgen
slomjesluimeren
slommerjesluimeren
sloovjesloven
slopeslopen
slopjeverslappen
slovesloven
slûchsturtsjeafdruipen (met de staart tussen de benen)
slûgjedommelen, dutten
sluierjesluieren
slûkjesmokkelen
slûksturtsjeafdruipen (met de staart tussen de benen)
sluorkjeslieren (aansloffen)
slûpe sluipen
slûpsturtsjeafdruipen (met de staart tussen de benen)
slurpjeslurpen
slute sluiten
slydjeie (sjoch jeie)sleeën
slydskjesleeën
slydzjesleeën
slykjedichtslibben (met slijk), sloffen
slykslakjeslepen, sloffen
slymjeslijmen (slijm afgeven)
slypjeslijpen
smaadzjesmaden
smachtsjesmachten
smakkesmakken
smarresmeren
smeekjesmeken
smeiesmeden
smeitsje smaken
smekesmeken
smeljeversmallen
smelte smelten (metaal)
smeltsjesmelten
smertesmarten
smettesmetten
smeulesmalen, smeulen
smidzjesmeden
smikkeljesmikkelen
smikseljesmeren
sminkeschminken
smite smijten
smjirkjemorsen
smoaresmoren
smokeroken (tabak)
smousjassebedriegen, smousjassen (kaartspel)
smoutsjeluwen (luwte geven)
smouzjebedriegen
sms'esms'en
smullesmullen
smûzesmoezen, smullen
smûzjesmoezen
smyksmakkesmakken
snaaiekapen, wegpakken
snakkesnakken
snappesnappen
snauwesnauwen
sneinhâlde u (sjoch hâlde)vieren van de zondag
sneupebrowsen (bladeren op computer), neuzen, snuffelen, verkennen
snibjesnibben
sniderjekleermaken
snieskowesneeuwruimen, sneeuwschuiven
snije snijden
snije (regelmjittich)sneeuwen
snikkerjesnikken
snippesnappen
snjirkjekeilen
snjittewegslingeren, wegspatten
snoarkjeronken, snurken
snobjesnoepen
snoeiesnoeien
snokkerjesnikken
snuorjepruttelen, snauwen, snoeren
snute snuiten
snuvesnuiven
soalesmijten (ruw; hard)
soaljesmijten (ruw; hard), voorzien van nieuwe zolen
soargjezorgen
soarjesudderen
soarreljepruttelen
soberearjebezuinigen
sobjesabbelen
sobkjesabbelen
soebattesoebatten
soeieschommelen
soeikjeschommelen (zachtjes), wiegen
softbaljesoftballen
sokjeveroorzaken van zuiging (bij schepen)
sokkebaljeslingeren
soldearjesolderen
solearjesoleren
sollisitearjesolliciteren
sommearjesommeren
sondearjesonderen
sopjesoppen
sortearjesorteren
sosjalisearjesocialiseren
souderjevoorzien van een zolder
soujezeven
soukjeschotsje lopen (ijs breken)
souskjeschotsje lopen (ijs breken)
soutekoopjedragen van een kind op de rug
soutemoutedragen van een kind op de rug
soutemouterjedragen van een kind op de rug
souweschotsje lopen (ijs breken)
souweljeschotsje lopen (ijs breken)
souzjeschotsje lopen (ijs breken)
spâltesplijten
spandearjespenderen
spannespannen
spansearjespenderen
sparjesparen
spasjearjespatiëren
spattespatten
speakjemislukken, spaak lopen
spearsmite (sjoch smite)speerwerpen
spearwerpe (sjoch werpe)speerwerpen
speechespeechen
spegeljespiegelen
spekjespekken
spekkespekken
spekrikjeroken van spek
speksettespek aanzetten (voordeel halen)
speksjitte u (sjoch sjitte)opscheppen
speksnije (sjoch snije)snijden van spek
spekulearjespeculeren
spesifisearjespecificeren
spesjalisearjespecialiseren
speurespeuren
spiedespieden
spielespoelen
spikerjespijkeren
spikkeljespikkelen
spinne spinnen
spinreagjespinraggen (met de bezem)
spionearjespioneren
spite spijten
spittespitten
spjaltesplijten
spjeldzjespelden
splintersjen (sjoch sjen)haarkloven, muggenziften
splintersykje (sjoch sykje)haarkloven, muggenziften
splite splijten
splittelossteken van hooi of kuilvoer met een splitlodde (hooispade)
spoaresporen
sponsorjesponsoren
sportesporten
sportfiskjesportvissen
spotgnyskjegrimlachen
spottespotten
sprekke spreken
spriede spreiden
springe springen
sprintesprinten
sproeiesproeien
sprutekiemen, spruiten
sprútsjespruiten
spuiebraken, overgeven, spugen
spûkgûleaanhoudend janken of huilen van een hond
spûkjespoken
spûkride u (sjoch ride)spookrijden
spúskjespeuren
spylbekjeaanmoedigen, veinzen dat men iets niet kan
spyljespelen (bijv. piano)
spytgnizegrimlachen
spytgnyskjegrimlachen
staavjestaven
stabilisearjestabiliseren
stagnearjestagneren
stakestaken
stalkjestalken
stallestallen
stamjestammen
stammestammen
stammerjestamelen, stotteren
stampestampen
standerdisearjestandaardiseren
stânhâlde u (sjoch hâlde)standhouden
stappestappen
startestarten
stasjonearjestationeren
staverjespellen
stealswyljenaharken
stean staan
steapeljestapelen
stekke steken
stekweidzjeverweiden door het verplaatsen van schokdraad
stellestellen
stelle stelen
steltrinne (sjoch rinne)steltlopen
stenografearjestenograferen
sterilisearjesteriliseren
sterkjesterken
steupeljestapelen
steurestoren
steuterjerondscharrelen
stevigjestevig maken
stichtsjestichten
stiennigjestenigen
stienseagjenutteloos werk doen, zagen van stenen
stigestijgen
stigmatisearjestigmatiseren
stikelstekke (sjoch stekke)distels steken, hekelen, muggenziften
stikkestikken
stikkenbrekke (sjoch brekke)stukbreken
stikkengean (sjoch gean)stukgaan
stikkenmeitsje (sjoch meitsje)stukmaken
stikkenrinne (sjoch rinne)stuklopen
stikkenskuorrestukscheuren
stikkenslaan (sjoch slaan)stukslaan
stilearjestileren
stilhâlde u (sjoch hâlde)stilhouden
stillibjerentenieren
stillizze (sjoch lizze)stilliggen
stilstean (sjoch stean)stilstaan
stilswijestilzwijgen
stimmestemmen (instrumenten; verkiezingen)
stimpeljestempelen
stimulearjestimuleren
stinneklagen, zuchten
stipjedopen (bijv. koekje in thee), stippen
stipkjestippelen
stippedopen (bijv. koekje in thee), stippen
stippeljestippelen
stipulearjestipuleren
stjerre sterven
stjitte stoten
stjoeresturen
stjonke stinken
stjurjestollen, verdikken
stoaieboekstaven, staven, stouwen
stoareagjestaren
stoarjestaren
stoarmhoedzjebeschermen, voorkomen van ongemak
stoarmjestormen
stoarmrinne (sjoch rinne)stormlopen
stoartestorten
stoaterjerondscharrelen
stoatskaveschuifelen
stoeiestoeien
stoffearjestofferen
stofjestoffen
stofsûgerjestofzuigen
stofsûgjestofzuigen
stokeljeopruien, stoken
stomestomen
stompestompen, stoten
stompjestomp maken, stompen
stomprinne (sjoch rinne)spaak lopen, vastlopen
stopjestoppen
stopsettestopzetten
stovestoven
stowestuiven
straffestraffen
strânjestranden
strânjuttestrandjutten
streamestromen
streamlynjestroomlijnen
streekjestrepen
streekjesmite u (sjoch smite)werpen van centen of knikkers (spel)
stressestressen
streupestropen
stribjestreven
stride strijden
striekelûke (sjoch lûke)strootjes trekken (loten)
striekesykje (sjoch sykje)strootjes zoeken (vogels voor een nest)
strieketôgjestrootjes aanbrengen (vogels in een nest)
striekewippestrootjes omhoogwerpen (vogels in een nest)
strielestralen
strieljestralen
strike strijken
strikkestrikken
stringeljestrengelen
stripdûnsjestripdansen
strippestrippen
stroffeljestruikelen
strokeovereenkomen, stroken
strompeljestrompelen
strontbûtsemest verspreiden met een greep
strontfeie u (sjoch feie)mest in de groep vegen
strontsykje (sjoch sykje)muggenziften
struiestrooien
strukturearjestrucureren
struleurineren, wateren
strunestruinen
strúnjeie (sjoch jeie)bespieden
strûpestropen, villen
strûzevoortijlen
studearjestuderen
stuitsjestuiten
stukadoarestukadoren
stûkjehaperen, stokken
stûkstealswyljebijeenharken van graanhalmen
stûkswyljebijeenharken van graanhalmen
stumemokken
stúmjemokken
stúmkopjemokken
stunemokken
stúnjemokken
stúnkopjemokken
stuoljestoelen
sturtfrisseljestaartvlecht maken
sturtgiseljekwispelen
sturtsjebrekke u (sjoch brekke)polsstokspringen met de stok tussen de benen
sturtskodzjekwispelstaarten
sturtswyljenaharken
sturtwaskje u (sjoch waskje)wassen van koeienstaarten
stútjeie (sjoch jeie)venten van brood
stykjehaken (achter iets vastraken), uitsteken
styldûnsjestijldansen
stymjedampen, mokken
stypjeondersteunen, ruggensteunen, steunen
sublimearjesublimeren
subordinearjesubordineren
subsidiearjesubsidiëren
substituearjesubstitueren
sûflearjesouffleren
sûgerjestofzuigen
suggerearjesuggereren
sûgjezuigen
sûndigjezondigen
sûnwinskjegezondheid wensen
sûpezuipen
sûpearjesouperen
supervisearjesuperviseren
supplearjesuppleren
surfesurfen
surveillearjesurveilleren
suteljecolporteren, venten
sûtenearjesouteneren
suverjezuiveren
sûzesoezen
sûzjesoezen
swaaiezwaaien
swaarmhoedzjehelpen bij een bevalling
swaarmjezwermen
swabberjezwabberen, zwerven
swakjezwakker worden
swalkjezwerven
swangeljezwachtelen
swannemelke u (sjoch melke)zwaneneieren op één na uit een nest halen
swarrezweren (eed afleggen)
swartsjezwart maken, zwart worden
swartsjen u (sjoch sjen)nors kijken, zwartkijken
sweeffleane u (sjoch fleane)zweefvliegen
sweltsjetippekeilen
swerve zwerven
swervelsjitte u (sjoch sjitte)afschieten van voetzoekers
swetsepochen, zwetsen
swettegrenzen, zwetten
swevezweven
swichtezwichten
swichtsjezwichten
swier meitsje (sjoch meitsje)bezwangeren
swiftezwichten
swijezwijgen
swimme zwemmen
swine zwinden (verdwijnen)
swingeswingen
swingjeswingen
swinkezwenken
swinkeljeonvast lopen, wankelen
switfeie (sjoch feie)wegvegen van zweet
swittezweten
swoegjezwoegen
swollezweren (etteren)
swyljebijeenharken van hooi, zwelen
swypketopjetollen
swypkjezwepen, zwiepen
swyptopjetollen
sykheljeademen
sykje zoeken
syksokjedrentelen
syltôgjezieltogen
symbolisearjesymboliseren
sympatisearjesympathiseren
syngronisearjesynchroniseren
sypjesijpelen
systematisearjesystematiseren
systerjesissen

Thús

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy't begjinne mei in S. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-side.

siede - koken

Unregelmjittich tiidwurd
ik sied
do siedst
hy siedt
wy siede
ik sea
do seast
hy sea
wy seaen
ik haw sean
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

sille - zullen

Unregelmjittich tiidwurd
ik sil
do silst
hy sil
wy sille
ik soe
do soest
hy soe
wy soene(n)
ik haw sillen
Foarbylden:

Thús

sinke - zinken

Unregelmjittich tiidwurd
ik sink
do sinkst
hy sinkt
wy sinke
ik sonk
do sonkst
hy sonk
wy sonken
ik bin sonken
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

sitte - zitten

Unregelmjittich tiidwurd
ik sit
do sitst
hy sit
wy sitte
ik siet
do sietst
hy siet
wy sieten
ik haw sitten
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

sizze - zeggen

Unregelmjittich tiidwurd
ik sis
do seist
hy seit
wy sizze
ik sei
do seist
hy sei
wy seinen
ik haw sein
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

sjen - kijken, zien

Unregelmjittich tiidwurd
ik sjoch
do sjochst
hy sjocht
wy sjogge
ik seach
do seachst
hy seach
wy seagen
ik haw sjoen
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

sjitte - schieten

Unregelmjittich tiidwurd
ik sjit
do sjitst
hy sjit
wy sjitte
ik skeat
do skeatst
hy skeat
wy skeaten
ik haw sketten
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

sjonge - zingen

Unregelmjittich tiidwurd
ik sjong
do sjongst
hy sjongt
wy sjonge
ik song
do songst
hy song
wy songen
ik haw songen
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

skelle - schelden, tieren

Unregelmjittich tiidwurd
ik skel
do skelst
hy skelt
wy skelle
ik skold
do skoldst
hy skold
wy skolden
ik haw skolden
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

skeppe - scheppen (maken)

Unregelmjittich tiidwurd
ik skep
do skepst
hy skept
wy skeppe
ik skoep
do skoepst
hy skoep
wy skoepen
ik haw skepen
De bûging jildt ek foar:
Tink derom: skeppe lykas sân skeppe is in regelmjittich tiidwurd.
Foarbylden:

Thús

skiede - scheiden

Unregelmjittich tiidwurd
ik skied
do skiedst (ek skaatst)
hy skiedt (ek skaat)
wy skiede
ik skate
do skatest (ek skaatst)
hy skate
wy skaten (ek skieden)
ik haw skaat (ek skieden)
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

skinke - schenken

Unregelmjittich tiidwurd
ik skink
do skinkst
hy skinkt
wy skinke
ik skonk
do skonkst
hy skonk
wy skonken
ik haw skonken
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

skite - schijten

Unregelmjittich tiidwurd
ik skyt
do skytst
hy skyt
wy skite
ik skiet
do skietst
hy skiet
wy skieten
ik haw skiten
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

skrikke - schrikken

Unregelmjittich tiidwurd
ik skrik
do skrikst
hy skrikt
wy skrikke
ik skrok
do skrokst
hy skrok
wy skrokken
ik bin skrokken
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

skriuwe - schrijven

Unregelmjittich tiidwurd
ik skriuw
do skriuwst
hy skriuwt
wy skriuwe
ik skreau
do skreaust
hy skreau
wy skreauwen (ek skreaune(n))
ik haw skreaun
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

slaan - slaan

Unregelmjittich tiidwurd
ik slaan (ek slach)
do slachst
hy slacht
wy slaan (ek slane)
ik sloech
do sloechst
hy sloech
wy sloegen
ik haw slein
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

sliepe - slapen

Unregelmjittich tiidwurd
ik sliep
do slepst
hy slept
wy sliepe
ik slepte
do sleptest
hy slepte
wy slepten
ik haw slept
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

slinke - slinken

Unregelmjittich tiidwurd
ik slink
do slinkst
hy slinkt
wy slinke
ik slonk
do slonkst
hy slonk
wy slonken
ik bin slonken
Foarbylden:

Thús

slite - slijten

Unregelmjittich tiidwurd
ik slyt
do slytst
hy slyt
wy slite
ik sliet
do slietst
hy sliet
wy slieten
ik haw sliten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

slûpe - sluipen

Unregelmjittich tiidwurd
ik slûp
do slûpst
hy slûpt
wy slûpe
ik slûpte
do slûptest
hy slûpte
wy slûpten
ik bin slûpen (ek slûpt)
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

slute - sluiten

Unregelmjittich tiidwurd
ik slút
do slútst
hy slút
wy slute
ik sleat
do sleatst
hy sleat
wy sleaten
ik haw sletten
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

smeitsje - smaken

Unregelmjittich tiidwurd
ik smeitsje
do smakkest
hy smakket
wy smeitsje
ik smakke
do smakkest
hy smakke
wy smakken
ik haw smakke
Foarbylden: Tegel

Thús

smelte - smelten (metaal)

Unregelmjittich tiidwurd
ik smelt
do smeltst
hy smelt
wy smelte
ik smolt
do smoltst
hy smolt
wy smolten
ik haw smolten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

smite - smijten

Unregelmjittich tiidwurd
ik smyt
do smytst
hy smyt
wy smite
ik smiet
do smietst
hy smiet
wy smieten
ik haw smiten
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

snije - snijden

Unregelmjittich tiidwurd
ik snij
do snijst
hy snijt
wy snije
ik snie
do sniest
hy snie
wy sniene(n)
ik haw snien
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

snute - snuiten

Unregelmjittich tiidwurd
ik snút
do snútst
hy snút
wy snute
ik snute
do snutest
hy snute
wy snuten
ik haw snuten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

spinne - spinnen

Unregelmjittich tiidwurd
ik spin
do spinst
hy spint
wy spinne
ik spûn
do spûnst
hy spûn
wy spûnen
ik haw spûn
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

spite - spijten

Unregelmjittich tiidwurd
it spyt my
it spiet my
it hat my spiten
Foarbylden:

Thús

splite - splijten

Unregelmjittich tiidwurd
ik splyt
do splytst
hy splyt
wy splite
ik spliet
do splietst
hy spliet
wy splieten
ik haw spliten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

sprekke - spreken

Unregelmjittich tiidwurd
ik sprek
do sprekst
hy sprekt
wy sprekke
ik spruts
do sprutst
hy spruts
wy sprutsen
ik haw sprutsen
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

spriede - spreiden

Unregelmjittich tiidwurd
ik spried
do spriedst (ek spraatst)
hy spriedt (ek spraat)
wy spriede
ik sprate
do spratest (ek spraatst)
hy sprate
wy spraten
ik haw spraat
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

springe - springen

Unregelmjittich tiidwurd
ik spring
do springst
hy springt
wy springe
ik sprong
do sprongst
hy sprong
wy sprongen
ik haw sprongen
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

stean - staan

Unregelmjittich tiidwurd
ik stean
do stiest
hy stiet
wy steane
ik stie
do stiest
hy stie
wy stienen
ik haw stien
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

stekke - steken

Unregelmjittich tiidwurd
ik stek
do stekst
hy stekt
wy stekke
ik stuts
do stutst
hy stuts
wy stutsen
ik haw stutsen
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

stelle - stelen

Unregelmjittich tiidwurd
ik stel
do stelst
hy stelt
wy stelle
ik stiel
do stielst
hy stiel
wy stielen
ik haw stellen
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

stjerre - sterven

Unregelmjittich tiidwurd
ik stjer
do stjerst
hy stjert
wy stjerre
ik stoar
do stoarst
hy stoar
wy stoaren
hy is stoarn
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

stjitte - stoten

Unregelmjittich tiidwurd
ik stjit
do stjitst
hy stjit
wy stjitte
ik stjitte
do stjittest
hy stjitte
wy stjitten
ik haw stjitten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

stjonke - stinken

Unregelmjittich tiidwurd
ik stjonk
do stjonkst
hy stjonkt
wy stjonke
ik stonk
do stonkst
hy stonk
wy stonken
ik haw stonken
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

stride - strijden

Unregelmjittich tiidwurd
ik striid
do striidst
hy striidt
wy stride
ik stried
do striedst
hy stried
wy strieden
ik haw striden
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

strike - strijken

Unregelmjittich tiidwurd
ik stryk
do strykst
hy strykt
wy strike
ik struts
do strutst
hy struts
wy strutsen
ik haw strutsen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

swerve - zwerven

Unregelmjittich tiidwurd
ik swerf
do swerfst
hy swerft
wy swerve
ik swurf
do swurfst
hy swurf
wy swurven
ik haw swurven
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

swimme - zwemmen

Unregelmjittich tiidwurd
ik swim
do swimst
hy swimt
wy swimme
ik swom
do swomst
hy swom
wy swommen
ik haw swommen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

swine - zwinden (verdwijnen)

Unregelmjittich tiidwurd
ik swyn
do swynst
hy swynt
wy swine
ik swûn
do swûnst
hy swûn
wy swûnen
ik bin swûn
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

sykje - zoeken

Unregelmjittich tiidwurd
ik sykje
do sikest
hy siket
wy sykje
ik socht
do sochtst
hy socht
wy sochten
ik haw socht
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús