Fryske tiidwurden begjinnend mei S

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

saaiewerpen
sabeareboartsjenabootsen
sabjesabbelen
sabotearjesaboteren
sakjedalen, zakken
sakrearjesacreren
saksearjeverminderen, zakken
salariearjesalariëren
saldearjesalderen
sâltsjezouten
saluearjesalueren
salvjezalven
sammeljeverzamelen
sanearjesaneren
sangerjedreinen, zeuren
sanikjezaniken
sânjemet zand bedekken, zand afgraven
sanksjonearjesanctioneren
sânstrieljezandstralen
sanstruiezandstrooien
sauzjesauzen
scannescannen
seagjezagen
sealjezadelen
seameljezemelen
seamjezomen
sedepreekjezedepreken
sêdzjeverzadigen
seesilezeezeilen
segeljezegelen
segelplakkezegelplakken
segeltsjeplakkezegelplakken
segenjezegenen
seineseinen
seingjezegenen
seinigjezegenen
seinjezegenen
sekjerinne u (sjoch rinne)zaklopen
sekondearjeseconderen
sekseseksen
sekularisearjeseculariseren
selebrearjecelebreren
selektearjeselecteren
selskipjevergezellen, vergezelschappen
sensurearjecensureren
separearjesepareren
seponearjeseponeren
servearjeserveren
seteljezetelen
settezetten
seupeljepimpelen
seurezeuren
shockearjeshockeren
showeshowen
sidderjesidderen
siede ukoken
siedzjezaaien
sieresieren
siferjecijferen
sigetochten
sigesaagjezigzaggen
siizjesissen
silezeilen
siljezeven
sille uzullen
simmerjezomeren
simperjeklagen
simplifisearjesimplificeren
simulearjesimuleren
singerjezeuren
sinjalearjesignaleren
sinjearjesigneren
sinke uzinken
sinnepeinzen, zinnen
sinnebaaiezonnebaden
sinnebakkezonnebakken
sinnigjezinnen
sinspyljezinspelen
sinsurearjecensureren
sintralisearjecentraliseren
sintrearjecentreren
sintrifugearjecentrifugeren
sintsjezonnen
sipeljesijpelen, uien oogsten
sipelsichtsjenutteloos werk doen
siperjesijpelen
sirkeljecirkelen
sirkulearjecirculeren
sitearjeciteren
sitte uzitten
situearjesitueren
sivilisearjeciviliseren
sizesissen
sizze uzeggen
sjablonearjesjabloneren
sjacherjesjacheren
sjaggeljesjokken
sjakkeschelen
sjansesjansen
sjantearjechanteren
sjarmearjecharmeren
sjarterjecharteren
sjarzjearjechargeren
sjauffeurjechaufferen
sjelearjegeleren
sjen ukijken, zien
sjen litte u (sjoch litte)aantonen, tonen
sjenearjegeneren
sjezesjezen (voor examen)
sjipjezepen
sjitte uschieten
sjoelesjoelen
sjokkesjokken
sjokkearjeshockeren
sjokseljesjokken, slenteren
sjonge uzingen
sjorjesjorren
sjouwesjouwen
sjurearjejureren
sjurreljepruttelen, sudderen
sjutteljesukkelen
skaadzjeschaduwen
skaaieafstammen
skaaimerkjekenmerken
skakeschaken
skakearjeschakeren
skâljeschallen
skalpearjescalperen
skamjeschamen
skammeljeslingeren
skampeschampen
skamperjeschamperen
skandearjescanderen
skansearjebeschadigen
skarescharen
skarjescheren
skarreljescharrelen
skatgrave u (sjoch grave)schatgraven
skatteschatten
skatterjeschateren
skatterlaitsje u (sjoch laitsje)schaterlachen
skaveschaven
skeakeljeschakelen
skeanprintsjecursief afdrukken
skearescheren
skeelerjeskeeleren
skeineschenden
skeleschelen
skelle uschelden, tieren (tekeergaan)
skelmdwaan u (sjoch dwaan)valsspelen
skelmjevalsspelen
skematisearjeschematiseren
skennescannen
skeperjehoeden (van schapen)
skeppescheppen (iets opscheppen)
skeppe uscheppen (maken)
skermesearjeophef maken
skermjeschermen
skermskiljebeeldbellen
skermutseljeravotten, schermutselen
skerpstellescherpstellen
sketseschetsen
sketteafschutten
sketterjeschetteren
skeuveljescharrelen
skewieleinschikken
skibjeschilferen
skiede uscheiden
skiepmelkeschapen melken
skiftsjeschiften
skikkeschikken
skilderjeschilderen
skileschillen
skiljebellen
skimerjeschemeren
skimerjûnjeschemeren
skimmeljeschimmelen
skimpeschimpen
skineschijnen
skinke uschenken
skipperjeschipperen
skite uschijten
skitterjeschitteren
skjinfeie u (sjoch feie)schoonvegen
skjinhâlde u (sjoch hâlde)schoonhouden
skjinjereinigen, schonen, zuiveren
skjinmeitsje u (sjoch meitsje)schoonmaken
skjinprateverontschuldigen
skjinspieleschoonspoelen
skjinspuitsjeschoonspuiten
skjinwriuwe u (sjoch wriuwe)schoonwrijven
skjirjeschuren
skoaieschooien
skoalbliuwe u (sjoch bliuwe)schoolblijven (nablijven)
skoaljescholen
skoalskûljespijbelen
skoaltsjeferkrûpespijbelen
skoarescoren
skoarjeschragen, stutten
skoarskjekoesteren
skoatteljevergrendelen
skobberjeklaplopen
skodholjehet hoofd schudden
skodkopjehet hoofd schudden
skodzjeschudden
skoeieschoeien
skoffeljeschoffelen
skoftsjepauzeren, schaften
skôgjeschouwen
skokkeschokken
skolperjekabbelen
skombekjeschuimbekken
skomjeschuimen
skommeljeschommelen
skonkjebenen
skoppeschoppen
skouweschouwen
skrabjekrabben, schrapen
skrânzgjeschranzen
skrânzjeschranzen
skrassekrassen, schrappen
skreauwegillen, schreeuwen
skreppewerken (ijverig)
skriemeschreien, wenen
skriezeknerpen
skrikke uschrikken
skriljeschrikken
skrineschrijnen
skriuwe uschrijven
skrobjeschrobben
skroeieschroeien
skroeveschroeven
skrokkeschrokken
skromjeschromen
skrompeljeschrompelen
skronfeljeschrompelen
skroujehuiveren
skrouskjehuiveren
skrouwehuiveren
skûdskjeschuren, schurken
skufeljeschuifelen
skuileglijden
skûlebûljekeilen
skulferjeschilferen
skûljeschuilen
skuonlaapjeschoenlappen
skuonmeitsje u (sjoch meitsje)schoenlappen
skuorjeschuren
skuorrerukken, scheuren
skûtelbûtsekeilen
skûtsjesileskûtsjesilen (zeilen)
skyeskiën
skytskoarjeschoorvoeten
slaan uslaan
slabberjeslobberen
slabjeslobberen
slachbaljeslagballen
slachtsjeslachten
slagjelukken, slagen
slalomjeslalommen
slampampjeslampampen
slankjeafslanken
slanterjeknoeien, morsen
slattebaggeren
sleaukjedralen
slepeslepen, sleuren
slepe-en-delsetteslepen en neerzetten (drag and drop)
sliepe uslapen
sliepwanneljeslaapwandelen
sliereslieren
slierkjeslieren
slikjelikken
slimerjeslijmen (slijm afgeven)
slimjekleven
slimpeslempen
slinesnoepen
slingerjeslingeren
slinke uslinken
slinterjeslenteren
slippeslippen
slisseslissen
slite uslijten
sljochtsjeslechten
sljurkjesleuren
sloaiedumpen
sloarpjeslurpen
slobberjeslobberen
sloeresleuren
sloffesloffen
slofkjesloffen
slokkeslikken, zuigen, zwelgen
slomjesluimeren
slommerjesluimeren
sloovjesloven
slopeslopen
slopjeverslappen
slovesloven
slûgjedommelen, dutten
sluierjesluieren
slûkjesmokkelen
slûksturtsjeafdruipen (met de staart tussen de benen)
sluorkjeslieren (aansloffen)
slûpe usluipen
slurpjeslurpen
slute usluiten
slydjeie u (sjoch jeie)sleeën
slydskjesleeën
slydzjesleeën
slymjeslijmen (slijm afgeven)
slypjeslijpen
smaadzjesmaden
smachtsjesmachten
smakkesmakken
smarresmeren
smeekjesmeken
smeiesmeden
smeitsje usmaken
smekesmeken
smeljeversmallen
smelte usmelten (metaal)
smertesmarten
smettesmetten
smeulesmalen, smeulen
smidzjesmeden
smikkeljesmikkelen
smikseljesmeren
sminkeschminken
smite usmijten
smjirkjemorsen
smokeroken (tabak)
sms'esms'en
smullesmullen
smûzesmoezen, smullen
smûzjesmoezen
smyksmakkesmakken
snappesnappen
snauwesnauwen
sneupebrowsen (bladeren op computer), neuzen, snuffelen, verkennen
snibjesnibben
snieskowesneeuwruimen, sneeuwschuiven
snije usnijden
snije (regelmjittich)sneeuwen
snikkerjesnikken
snjittewegspatten
snoarkjeronken, snurken
snobjesnoepen
snoeiesnoeien
snokkerjesnikken
snute usnuiten
snuvesnuiven
soalesmijten (ruw, hard)
soaljesmijten (ruw, hard)
soargjezorgen
soarjesudderen
soarreljepruttelen
soberearjebezuinigen
sobjesabbelen
softbaljesoftballen
sokkebaljeslingeren
soldearjesolderen
solearjesoleren
sollisitearjesolliciteren
sommearjesommeren
sondearjesonderen
sortearjesorteren
sosjalisearjesocialiseren
spâltesplijten
spandearjespenderen
spannespannen
spansearjespenderen
sparjesparen
spasjearjespatiëren
spattespatten
spearsmite u (sjoch smite)speerwerpen
spearwerpe u (sjoch werpe)speerwerpen
speechespeechen
spegeljespiegelen
spekulearjespeculeren
spesifisearjespecificeren
spesjalisearjespecialiseren
speurespeuren
spielespoelen
spikerjespijkeren
spinne uspinnen
spionearjespioneren
spite uspijten
spittespitten
spjaltesplijten
spjeldzjespelden
splintersjen u (sjoch sjen)haarkloven, muggenziften
splintersykje u (sjoch sykje)haarkloven, muggenziften
splite usplijten
spoaresporen
sponsorjesponsoren
sportesporten
spottespotten
sprekke uspreken
spriede uspreiden
springe uspringen
sprintesprinten
sproeiesproeien
sprutekiemen, spruiten
spuiebraken, overgeven, spugen
spûkjespoken
spyljespelen (bijv. piano)
spytgnizegrimlachen
staavjestaven
stabilisearjestabiliseren
stagnearjestagneren
stakestaken
stalkjestalken
stallestallen
stamjestammen
stammestammen
stampestampen
standerdisearjestandaardiseren
stappestappen
startestarten
stasjonearjestationeren
staverjespellen
stean ustaan
steapeljestapelen
stekke usteken
stellestellen
stelle ustelen
steltrinne u (sjoch rinne)steltlopen
stenografearjestenograferen
sterilisearjesteriliseren
sterkjesterken
steupeljestapelen
stevigjestevig maken
stiennigjestenigen
stigestijgen
stigmatisearjestigmatiseren
stikelstekkedistels steken, hekelen, muggenziften
stikkestikken
stilearjestileren
stillizze u (sjoch lizze)stilliggen
stilstean u (sjoch stean)stilstaan
stilswijestilzwijgen
stimmestemmen (instrumenten, verkiezingen)
stimpeljestempelen
stimulearjestimuleren
stinneklagen, zuchten
stipulearjestipuleren
stjerre usterven
stjitte ustoten
stjoeresturen
stjonke ustinken
stjurjestollen
stoareagjestaren
stoarjestaren
stoarmjestormen
stoarmrinne u (sjoch rinne)stormlopen
stoartestorten
stoatskaveschuifelen
stoeiestoeien
stoffearjestofferen
stofjestoffen
stofsûgerjestofzuigen
stofsûgjestofzuigen
stomestomen
stompestompen, stoten
stompjestomp maken, stompen
stomprinne u (sjoch rinne)spaaklopen, vastlopen
stopjestoppen
stopsettestopzetten
stowestuiven
straffestraffen
strânjuttestrandjutten
streamestromen
streamlynjestroomlijnen
streekjestrepen
stressestressen
streupestropen
stribjestreven
stride ustrijden
striekelûke u (sjoch lûke)strootjes trekken (loten)
striekesykje u (sjoch sykje)strootjes zoeken (vogels voor een nest)
strieketôgjestrootjes aanbrengen (vogels in een nest)
striekewippestrootjes omhoogwerpen (vogels in een nest)
strike ustrijken
strikkestrikken
stringeljestrengelen
stripdûnsjestripdansen
strippestrippen
stroffeljestruikelen
strokeovereenkomen, stroken
strompeljestrompelen
strontsykje u (sjoch sykje)muggenziften
struiestrooien
strukturearjestrucureren
strunestruinen
strúnjeie u (sjoch jeie)bespieden
strûpestropen, villen
studearjestuderen
stuitsjestuiten
stukadoarestukadoren
stûkjehaperen, stokken
stumemokken
stúmkopjemokken
stunemokken
stúnjemokken
stúnkopjemokken
sturtgiseljekwispelen
sturtskodzjekwispelstaarten
stútjeie u (sjoch jeie)venten van brood
stykjehaken (achter iets vastraken), uitsteken
styldûnsjestijldansen
stymjedampen, mokken
stypjeondersteunen, ruggensteunen, steunen
sublimearjesublimeren
subordinearjesubordineren
subsidiearjesubsidiëren
substituearjesubstitueren
sûflearjesouffleren
suggerearjesuggereren
sûgjezuigen
sûndigjezondigen
sûpezuipen
sûpearjesouperen
supervisearjesuperviseren
supplearjesuppleren
surfesurfen
surveillearjesurveilleren
suteljecolporteren, venten
sûtenearjesouteneren
sûzesoezen
sûzjesoezen
swaaiezwaaien
swaarmjezwermen
swabberjezwabberen, zwerven
swakjezwakker worden
swalkjezwerven
swarrezweren (eed afleggen)
sweltsjetippekeilen
swerve uzwerven
swetsepochen, zwetsen
swevezweven
swier meitsje u (sjoch meitsje)bezwangeren
swijezwijgen
swimme uzwemmen
swine uzwinden (verdwijnen)
swingeswingen
swinkezwenken
swittezweten
swollezweren (etteren)
swypketopjetollen
swyptopjetollen
sykheljeademen
sykje uzoeken
syksokjedrentelen
syltôgjezieltogen
symbolisearjesymboliseren
sympatisearjesympathiseren
syngronisearjesynchroniseren
sypjesijpelen
systematisearjesystematiseren
systerjesissen

Home

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy’t begjinne mei in S. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-pagina.

siede - koken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik sied
do siedst
hy siedt
wy siede
ik sea
do seast
hy sea
wy seaen
ik haw sean
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

sille - zullen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik sil
do silst
hy sil
wy sille
ik soe
do soest
hy soe
wy soene(n)
ik haw sillen
Foarbylden:

Home

sinke - zinken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik sink
do sinkst
hy sinkt
wy sinke
ik sonk
do sonkst
hy sonk
wy sonken
ik bin sonken
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

sitte - zitten

u Unregelmjittich tiidwurd
ik sit
do sitst
hy sit
wy sitte
ik siet
do sietst
hy siet
wy sieten
ik haw sitten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home

sizze - zeggen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik sis
do seist
hy seit
wy sizze
ik sei
do seist
hy sei
wy seinen
ik haw sein
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home

sjen - kijken, zien

u Unregelmjittich tiidwurd
ik sjoch
do sjochst
hy sjocht
wy sjogge
ik seach
do seachst
hy seach
wy seagen
ik haw sjoen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home

sjitte - schieten

u Unregelmjittich tiidwurd
ik sjit
do sjitst
hy sjit
wy sjitte
ik skeat
do skeatst
hy skeat
wy skeaten
ik haw sketten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

sjonge - zingen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik sjong
do sjongst
hy sjongt
wy sjonge
ik song
do songst
hy song
wy songen
ik haw songen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

skelle - schelden, tieren

u Unregelmjittich tiidwurd
ik skel
do skelst
hy skelt
wy skelle
ik skold
do skoldst
hy skold
wy skolden
ik haw skolden
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

skeppe - scheppen (maken)

u Unregelmjittich tiidwurd
ik skep
do skepst
hy skept
wy skeppe
ik skoep
do skoepst
hy skoep
wy skoepen
ik haw skepen
De bûging jildt ek foar:
Tink derom: skeppe lykas sân skeppe is in regelmjittich tiidwurd.
Foarbylden:

Home

skiede - scheiden

u Unregelmjittich tiidwurd
ik skied
do skiedst (ek skaatst)
hy skiedt (ek skaat)
wy skiede
ik skate
do skatest (ek skaatst)
hy skate
wy skaten (ek skieden)
ik haw skaat (ek skieden)
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

skinke - schenken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik skink
do skinkst
hy skinkt
wy skinke
ik skonk
do skonkst
hy skonk
wy skonken
ik haw skonken
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

skite - schijten

u Unregelmjittich tiidwurd
ik skyt
do skytst
hy skyt
wy skite
ik skiet
do skietst
hy skiet
wy skieten
ik haw skiten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home

skrikke - schrikken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik skrik
do skrikst
hy skrikt
wy skrikke
ik skrok
do skrokst
hy skrok
wy skrokken
ik bin skrokken
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

skriuwe - schrijven

u Unregelmjittich tiidwurd
ik skriuw
do skriuwst
hy skriuwt
wy skriuwe
ik skreau
do skreaust
hy skreau
wy skreauwen (ek skreaune(n))
ik haw skreaun
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

slaan - slaan

u Unregelmjittich tiidwurd
ik slaan (ek slach)
do slachst
hy slacht
wy slaan (ek slane)
ik sloech
do sloechst
hy sloech
wy sloegen
ik haw slein
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

sliepe - slapen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik sliep
do slepst
hy slept
wy sliepe
ik slepte
do sleptest
hy slepte
wy slepten
ik haw slept
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

slinke - slinken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik slink
do slinkst
hy slinkt
wy slinke
ik slonk
do slonkst
hy slonk
wy slonken
ik bin slonken
Foarbylden:

Home

slite - slijten

u Unregelmjittich tiidwurd
ik slyt
do slytst
hy slyt
wy slite
ik sliet
do slietst
hy sliet
wy slieten
ik haw sliten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

slûpe - sluipen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik slûp
do slûpst
hy slûpt
wy slûpe
ik slûpte
do slûptest
hy slûpte
wy slûpten
ik bin slûpen (ek slûpt)
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

slute - sluiten

u Unregelmjittich tiidwurd
ik slút
do slútst
hy slút
wy slute
ik sleat
do sleatst
hy sleat
wy sleaten
ik haw sletten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home

smeitsje - smaken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik smeitsje
do smakkest
hy smakket
wy smeitsje
ik smakke
do smakkest
hy smakke
wy smakken
ik haw smakke
Foarbylden:

Home

smelte - smelten (metaal)

u Unregelmjittich tiidwurd
ik smelt
do smeltst
hy smelt
wy smelte
ik smolt
do smoltst
hy smolt
wy smolten
ik haw smolten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

smite - smijten

u Unregelmjittich tiidwurd
ik smyt
do smytst
hy smyt
wy smite
ik smiet
do smietst
hy smiet
wy smieten
ik haw smiten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home

snije - snijden

u Unregelmjittich tiidwurd
ik snij
do snijst
hy snijt
wy snije
ik snie
do sniest
hy snie
wy sniene(n)
ik haw snien
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

snute - snuiten

u Unregelmjittich tiidwurd
ik snút
do snútst
hy snút
wy snute
ik snute
do snutest
hy snute
wy snuten
ik haw snuten
Foarbylden:

Home

spinne - spinnen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik spin
do spinst
hy spint
wy spinne
ik spûn
do spûnst
hy spûn
wy spûnen
ik haw spûn
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

spite - spijten

u Unregelmjittich tiidwurd
it spyt my
it spiet my
it hat my spiten
Foarbylden:

Home

splite - splijten

u Unregelmjittich tiidwurd
ik splyt
do splytst
hy splyt
wy splite
ik spliet
do splietst
hy spliet
wy splieten
ik haw spliten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

sprekke - spreken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik sprek
do sprekst
hy sprekt
wy sprekke
ik spruts
do sprutst
hy spruts
wy sprutsen
ik haw sprutsen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home

spriede - spreiden

u Unregelmjittich tiidwurd
ik spried
do spriedst (ek spraatst)
hy spriedt (ek spraat)
wy spriede
ik sprate
do spratest (ek spraatst)
hy sprate
wy spraten
ik haw spraat
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

springe - springen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik spring
do springst
hy springt
wy springe
ik sprong
do sprongst
hy sprong
wy sprongen
ik haw sprongen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home

stean - staan

u Unregelmjittich tiidwurd
ik stean
do stiest
hy stiet
wy steane
ik stie
do stiest
hy stie
wy stienen
ik haw stien
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

stekke - steken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik stek
do stekst
hy stekt
wy stekke
ik stuts
do stutst
hy stuts
wy stutsen
ik haw stutsen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

stelle - stelen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik stel
do stelst
hy stelt
wy stelle
ik stiel
do stielst
hy stiel
wy stielen
ik haw stellen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

stjerre - sterven

u Unregelmjittich tiidwurd
ik stjer
do stjerst
hy stjert
wy stjerre
ik stoar
do stoarst
hy stoar
wy stoaren
hy is stoarn
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home

stjitte - stoten

u Unregelmjittich tiidwurd
ik stjit
do stjitst
hy stjit
wy stjitte
ik stjitte
do stjittest
hy stjitte
wy stjitten
ik haw stjitten
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

stjonke - stinken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik stjonk
do stjonkst
hy stjonkt
wy stjonke
ik stonk
do stonkst
hy stonk
wy stonken
ik haw stonken
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home

stride - strijden

u Unregelmjittich tiidwurd
ik striid
do striidst
hy striidt
wy stride
ik stried
do striedst
hy stried
wy strieden
ik haw striden
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

strike - strijken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik stryk
do strykst
hy strykt
wy strike
ik struts
do strutst
hy struts
wy strutsen
ik haw strutsen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

swerve - zwerven

u Unregelmjittich tiidwurd
ik swerf
do swerfst
hy swerft
wy swerve
ik swurf
do swurfst
hy swurf
wy swurven
ik haw swurven
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

swimme - zwemmen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik swim
do swimst
hy swimt
wy swimme
ik swom
do swomst
hy swom
wy swommen
ik haw swommen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

swine - zwinden (verdwijnen)

u Unregelmjittich tiidwurd
ik swyn
do swynst
hy swynt
wy swine
ik swûn
do swûnst
hy swûn
wy swûnen
ik bin swûn
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

sykje - zoeken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik sykje
do sikest
hy siket
wy sykje
ik socht
do sochtst
hy socht
wy sochten
ik haw socht
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home