Fryske tiidwurden begjinnend mei T

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

taapjetappen
tabine u (sjoch bine)dichtbinden, toebinden
tabite u (sjoch bite)toebijten
tabringe u (sjoch bringe)toebrengen
tadekke u (sjoch dekke)toedekken
tadieletoedelen
tadijemeevallen
tadrage u (sjoch drage)toedragen
tadwaan u (sjoch dwaan)toedoen
tafalle u (sjoch falle)meevallen
tafeljetafelen
tafersjochhâlde u (sjoch hâlde)surveilleren, toezichthouden
taflappedichtklappen
tafloeietoevloeien
tafoegjetoevoegen
tagean u (sjoch gean)in z'n werk gaan, toegaan
tagoaietoegooien
tahâlde u (sjoch hâlde)verblijven
tahappetoehappen
taheakjebijvoegen, toevoegen
tahearretoehoren
taillearjetailleren
tajaan u (sjoch jaan)toegeven
takepikken, stelen
takeljetakelen
takennetoekennen
taknappeaanvriezen
takneppeljeduur zijn
takomme u (sjoch komme)toekomen
taksearjetaxeren
talaitsje u (sjoch laitsje)toelachen
taleverjetoeleveren
talitte u (sjoch litte)gedogen, toelaten
talizze u (sjoch lizze)toeleggen
taljochtsjetoelichten
talmjetalmen
tameitsje u (sjoch meitsje)bereiden
tamjitte u (sjoch mjitte)toemeten
tanimme u (sjoch nimme)toenemen
tanketanken
tankjedanken
tapassetoepassen
tariede u (sjoch riede)voorbereiden
tarifearjetariferen
tarinne u (sjoch rinne)toelopen
tarjeteren
taroppe u (sjoch roppe)toeroepen
tarreteren
tasizze u (sjoch sizze)toezeggen
tasjen u (sjoch sjen)toekijken, toezien
tasjitte u (sjoch sjitte)toeschieten
tasjonge u (sjoch sjonge)toezingen
taskikkeaanbieden
taskôgjetoeschouwen
taskriuwe u (sjoch skriuwe)toeschrijven
taslaan u (sjoch slaan)toeslaan
tasnauwetoesnauwen
tasprekke u (sjoch sprekke)toespreken
taspringe u (sjoch springe)toespringen
tastânbringe u (sjoch bringe)tot stand brengen
tastean u (sjoch stean)toestaan
tastjoeretoesturen
tastopjetoestoppen
tatakeljetoetakelen
tatedrinke u (sjoch drinke)moedermelk drinken
tatoeëarjetatoeëren
tatôgjeaandragen
tatropjetoeduwen, toestoppen
tawierjemeezitten
tawijetoewijden
tawinsketoewensen
tawiuwetoewuiven
tawizetoewijzen
tawurkjetoewerken
te ierde bringe u (sjoch bringe)ter aarde bestellen
teametemen
teamjebeteugelen, tomen
tearevouwen
tebekdraaieterugdraaien
tebekdriuwe u (sjoch driuwe)terugdrijven
tebekfiereterugvoeren
tebekgean u (sjoch gean)teruggaan
tebekgripe u (sjoch gripe)teruggrijpen
tebekhâlde u (sjoch hâlde)weerhouden
tebekklauweterugkrabbelen
tebekkringe u (sjoch kringe)terugdringen
tebeklêze u (sjoch lêze)teruglezen
tebeklûke u (sjoch lûke)terugtrekken
tebekrinne u (sjoch rinne)achteruitlopen, teruglopen
tebeksetteterugzetten
tebeksjen u (sjoch sjen)terijgkijken, terugzien
tebekskriljeterugdeinzen
tebeksmite u (sjoch smite)terugwerpen
tebekstappeterugtreden
tebekwike u (sjoch wike)terugwijken
tebinnebringe u (sjoch bringe)herinneren
tebite u (sjoch bite)stukbijten
tebringe u (sjoch bringe)doorbrengen
teesettetheezetten
teeveesjen u (sjoch sjen)televisiekijken
tefrommeljeverfrommelen
tegelsettetegelzetten
tegruzeljevergruizelen
tegrúzjevergruizelen
teheisterjebeschadigen
teiedooien
tejeie u (sjoch jeie)stukjagen (vernielen)
tekeargean u (sjoch gean)tekeergaan
tekenjetekenen
tekniezevernielen
tekoartsjitte u (sjoch sjitte)tekortschieten
tekrommeljeverkruimelen
tekstferwurkjetekstverwerken
teletelen
telefonearjetelefoneren
telegrafearjetelegraferen
telletellen
teloarstelleteleurstellen
temoarzeljevermorzelen
temosterjevermorzelen
temporisearjetemporiseren
tendearjetenderen
tennisjetennissen
tentaminearjetentamineren
tentoanstelletentoonstellen
teologisearjetheologiseren
teoretisearjetheoretiseren
terjochtstelleterechtstellen
terjochtwizeterechtwijzen
teronfeljeverrimpelen
terrorisearjeterroriseren
terskjedorsen
tesnipeljeversnipperen
testetesten
tetterjetetteren
teweechbringe u (sjoch bringe)teweegbrengen, veroorzaken
teweibringe u (sjoch bringe)teweegbrengen, veroorzaken
thúsbliuwe u (sjoch bliuwe)thuisblijven
thúsbringe u (sjoch bringe)thuisbrengen (ook herkennen)
thúshearrethuishoren
thúslizze u (sjoch lizze)kost en inwoning genieten, thuisliggen
thúswurkjethuiswerken
tichtbine u (sjoch bine)dichtbinden
tichtdraaiedichtdraaien
tichtdwaan u (sjoch dwaan)dichtdoen
tichtflappedichtklappen
tichtfrieze u (sjoch frieze)dichtvriezen
tichtgean u (sjoch gean)dichtgaan
tichtklappedichtklappen
tichtknipe u (sjoch knipe)dichtknijpen
tichtknoopjedichtknopen
tichtplakkedichtplakken
tichtsetteblokkeren, dichtzetten
tichtsjedichten (dichtmaken), dichtstoppen
tichtskowedichtschuiven
tichtskroeiedichtschroeien
tichtslykjedichtslibben
tichtsmite u (sjoch smite)dempen, dichtsmijten
tichttraapjedichttrappen
tichttriuwe u (sjoch triuwe)dichtduwen
tichtwaakse u (sjoch waakse)dichtgroeien
tiizjeontwarren, verwarren
tikjetikken
tilletillen
timmerjetimmeren
timperjetemperen
tinezwellen
tingjeafdingen, dingen
tinke udenken
tippeljetippelen (lopen, prostitueren)
tirannisearjetiranniseren
titeljetitelen
tizeontwarren, verwarren
toaietooien
toanielspyljetoneelspelen
toarkjeslingeren
toarnetornen
toastetoasten
tobjetobben
toeterjetoeteren
toevjetoeven, vertoeven
toffeljelopen op pantoffels
tôgjesjouwen, zeulen
toilettearjetoiletteren
tokkeljetokkelen
tolerearjetolereren
tomkesobjeduimzuigen
tomkesûgjeduimzuigen
tomkjeduimen
tommeljebuitelen
topjeaftroggelen, tollen
topjeie u (sjoch jeie)tollen
topsettetollen
torpedearjetorpederen
toskeknarseknarsetanden, tandenknarsen
toskplúzjetandenstoken
toskpoetsetandenpoetsen
tossetossen
totalisearjetotaliseren
toudûnsjetouwtjespringen
touspringe u (sjoch springe)touwtjespringen
toutsjedûnsjetouwtjespringen
toutsjespringe u (sjoch springe)touwtjespringen
toverjetoveren
tôvjetoeven, vertoeven
traapjetrappen
trainetrainen
traktearjetrakteren
trânseljefrommelen
transendearjetranscenderen
transferearjetransfereren
transformearjetransformeren
transpirearjetranspireren
transplantearjetransplanteren
transportearjetransporteren
trappearjebetrappen
trasearjetraceren
traumatisearjetraumatiseren
treastgjetroosten
tredetreden
trêdzjeschrijden
treffe utreffen
trekke utrekken
trênearjetraineren
treurjetreuren
treuzeljetreuzelen
tribeljewispelturig zijn
triljebibberen (van kou), trillen
triomfearjetriomferen
tripjetrippen
trippeljetrippelen
triuwe uduwen
troaiekalmeren, tevreden stellen
troaikjekalmeren, tevreden stellen
trocharbeidzjedoorwerken
trochbakkedoorbakken
trochbeteljedoorbetalen
trochbite u (sjoch bite)doorbijten
trochblaffedoorblaffen
trochblazedoorblazen
trochblêdzjedoorbladeren
trochbliede u (sjoch bliede)doorbloeden
trochbloeiedoorbloeien
trochboarjedoorboren
trochbordueredoorborduren, voortborduren
trochborduerjevoortborduren
trochbrânedoorbranden
trochbrekke u (sjoch brekke)doorbreken
trochbriede u (sjoch briede)doorbroeden
trochbringe u (sjoch bringe)doorbrengen
trochbûgedoorbuigen
trochdraaiedoordraaien
trochdriuwe u (sjoch driuwe)doordrijven
trochdrukkedoordrukken
trochdwaan u (sjoch dwaan)doorhalen
trocheameljedoorzeuren
trochferbine u (sjoch bine)doorverbinden
trochferwizedoorverwijzen
trochfieredoorvoeren
trochfjochtsje u (sjoch fjochtsje)doorvechten
trochfrisseljedoorvlechten
trochfykjedoorsnijden
trochgean u (sjoch gean)doorgaan
trochgroeiedoorgroeien
trochgrûnjedoorgronden
trochhawwe u (sjoch hawwe)doorhebben
trochheljedoorhalen
trochjaan u (sjoch jaan)doorgeven
trochjeie u (sjoch jeie)doorjagen, verkwisten
trochjeuzeljedoorzeuren
trochkankerjevoortwoekeren
trochklinke u (sjoch klinke)doorklinken
trochknikkedoorknikken
trochknipe u (sjoch knipe)doorknijpen
trochknippedoorknippen
trochkomme u (sjoch komme)doorkomen
trochkrassewegschrappen
trochkringe u (sjoch kringe)doordringen
trochkrusedoorkruisen
trochkypjedoorkijken
trochlearedoorleren
trochlêze u (sjoch lêze)doorlezen
trochlitte u (sjoch litte)doorlaten
trochlizze u (sjoch lizze)doorliggen
trochljochtsjedoorlichten
trochluchtsjedoorluchten
trochlûke u (sjoch lûke)doortrekken
trochmeitsje u (sjoch meitsje)doormaken
trochmjitte u (sjoch mjitte)doormeten
trochnimme u (sjoch nimme)doornemen
trochpakkedoorpakken
trochprippedoorprikken
trochride u (sjoch ride)doorrijden
trochrieredoorroeren
trochrinne u (sjoch rinne)doorlopen, voortvloeien
trochrokedoorroken
trochrotsjedoorrotten
trochsakjedoorzakken
trochsangerjedoorzeuren
trochsanikjedoorzaniken
trochseagjedoorzagen
trochsettedoorzetten
trochsiede u (sjoch siede)doorkoken
trochsjen u (sjoch sjen)doorzien
trochsjitte u (sjoch sjitte)doorschieten
trochskeakeljedoorschakelen
trochskowedoorschuiven
trochskuorredoorscheuren
trochslaan u (sjoch slaan)doorslaan
trochsliepe u (sjoch sliepe)doorslapen
trochslokkedoorslikken, inslikken
trochsmarredoorsmeren
trochsmeuledoorsmeulen
trochsmokedoorroken
trochsnije u (sjoch snije)doorsnijden
trochspieledoorspoelen
trochspittedoorspitten
trochsprekke u (sjoch sprekke)doorspreken
trochstappedoorstappen
trochstartedoorstarten
trochstean u (sjoch stean)doorstaan
trochstekke u (sjoch stekke)doorsteken
trochstjitte u (sjoch stjitte)doorstoten
trochstjoeredoorsturen
trochstomedoorstomen
trochstreamedoorstromen
trochstreekjedoorstrepen
trochstudearjedoorstuderen
trochsykje u (sjoch sykje)doorzoeken
trochtinke u (sjoch tinke)doordenken
trochtraapjedoortrappen
trochwaaiedoorwaaien
trochwaakse u (sjoch waakse)doorgroeien
trochwurkjedoorwerken
troevjetroeven
troggeljeaftroggelen, bedelen
troljeliefkozen
tromjetrommelen
trompetblazetrompetten
trompetsjetrompetten
trompetspyljetrompet spelen
tropjestoppen
trotsearjetrotseren
trouwetrouwen
trûzeljeduikelen, tuimelen
tsierekrakelen
tsjaffeljewauwelen
tsjen utijgen, trekken
tsjernjekarnen
tsjettechatten
tsjetterjekwetteren
tsjilpetsjilpen
tsjinakseljetegenstribbelen
tsjinarbeidzjetegenwerken
tsjineameljetegenspreken (zeurend)
tsjingean u (sjoch gean)beletten, tegengaan (bestrijden)
tsjinhâlde u (sjoch hâlde)tegenhouden
tsjinhawwe u (sjoch hawwe)tegenhebben
tsjinjedienen
tsjinkomme u (sjoch komme)tegenkomen
tsjinrinne u (sjoch rinne)tegenlopen
tsjinsitte u (sjoch sitte)tegenzitten
tsjinsmite u (sjoch smite)tegenwerpen
tsjinsprekke u (sjoch sprekke)tegenspreken
tsjinstean u (sjoch stean)tegenstaan, weerstaan
tsjinstimmetegenstemmen
tsjinstjoeretegensturen
tsjinstribbeljetegenstribbelen
tsjinstribjetegenstreven
tsjintribeljetegenlopen, tegenzitten
tsjinwaarjetegenzitten
tsjinwierjetegenzitten
tsjinwurkjetegenwerken
tsjoenetoveren
tsjotteljekwebbelen
tsjotterjekwetteren
tsjûgjegetuigen
tsjurreljesudderen
túchsûgjestofzuigen
tûkerjetintelen
tûkjetintelen
túnkjetuinieren
túntsjetuinieren
tûpearjetouperen
turnjeturnen
tûsjearjetoucheren
tútsjekussen
twifeljetwijfelen
twinge udwingen
twirjedwarrelen, wervelen
typetypen
typearjetyperen
tyskjekwanselen
tyspeljedwarrelen

Home

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy’t begjinne mei in T. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-pagina.

tinke - denken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik tink
do tinkst
hy tinkt
wy tinke
ik tocht
do tochtst
hy tocht
wy tochten
ik haw tocht
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden: Tegel

Home

treffe - treffen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik tref
do trefst
hy treft
wy treffe
ik trof
do trofst
hy trof
wy troffen
ik haw troffen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

trekke - trekken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik trek
do trekst
hy trekt
wy trekke
ik truts
do trutst
hy truts
wy trutsen
ik haw trutsen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Tip: Sjoch ek it tiidwurd lûke - trekken.

Home

triuwe - duwen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik triuw
do triuwst
hy triuwt
wy triuwe
ik treau
do treaust
hy treau
wy treauwen (ek treaune(n))
ik haw treaun
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

tsjen - tijgen, trekken

u Unregelmjittich tiidwurd
ik tsjoch
do tsjochst
hy tsjocht
wy tsjogge
ik teach
do teachst
hy teach
wy teagen
ik bin tein
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home

twinge - dwingen

u Unregelmjittich tiidwurd
ik twing
do twingst
hy twingt
wy twinge
ik twong
do twongst
hy twong
wy twongen
ik haw twongen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Home