Fryske tiidwurden begjinnend mei U

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

ûleboartsjeverstoppertje spelen
ûnderbeljochtsjeonderbelichten
ûnderbeteljeonderbetalen
ûnderbiede (sjoch biede)onderbieden
ûnderbine (sjoch bine)onderbinden
ûnderbouweonderbouwen
ûnderbrekke (sjoch brekke)onderbreken
ûnderbringe (sjoch bringe)onderbrengen
ûnderdamjeonderspit delven
ûnderdompeljeonderdompelen
ûnderdrukkeonderdrukken
ûnderdûkeonderduiken
ûnderdwaan (sjoch dwaan)onderdoen
ûnderfange (sjoch fange)ondervangen
ûnderferdieleonderverdelen
ûnderferhiereonderverhuren
ûnderfersekerjeonderverzekeren
ûnderfine (sjoch fine)ondervinden
ûnderfreegjeverhoren
ûnderfrette u (sjoch frette)eten van iemands voedsel
ûndergean (sjoch gean)ondergaan
ûndergrave (sjoch grave)ondergraven
ûndergrûnjediepploegen
ûnderhâlde (sjoch hâlde)onderhouden
ûnderhanneljeonderhandelen
ûnderheieondersteunen met heipalen
ûnderheljeopheffen
ûnderhiereonderhuren
ûnderite u (sjoch ite)eten van iemands voedsel, leven op iemands kosten
ûnderkenneonderkennen
ûnderkomme (sjoch komme)onderkomen
ûnderkrûpeonderkruipen, werken terwijl collega's staken
ûnderkuoljeonderkoelen
ûnderkypjeonderzoeken
ûnderlizze (sjoch lizze)onderleggen, onderliggen
ûndermjitte u (sjoch mjitte)ondermaats zijn
ûndermynjeondermijnen
ûndernimme (sjoch nimme)ondernemen
ûnderoarderjeonderverdelen
ûnderploegjeomploegen
ûnderploeieomploegen
ûnderplompeonderplompen
ûnderpompeonderpompen
ûnderride u (sjoch ride)omverrijden, overrijden
ûnderrinne (sjoch rinne)onderlopen
ûnderrjochtsjeonderrichten
ûndersetteonderzetten
ûndersjitte u (sjoch sjitte)onderzoeken
ûnderskatteonderschatten
ûnderskeppeonderscheppen, tegenhouden
ûnderskiede (sjoch skiede)onderscheiden
ûnderskite (sjoch skite)onderschijten
ûnderskoweonderschuiven
ûnderskriuwe (sjoch skriuwe)onderschrijven
ûnderstean u (sjoch stean)onderstaan, uithoren
ûnderstek dwaan (sjoch dwaan)ondermijnen
ûnderstelleveronderstellen
ûnderstipkjeonderstippelen
ûnderstopjeonderstoppen
ûnderstoweonderstuiven
ûnderstreekjeonderstrepen
ûnderstrûpeonder water lopen
ûnderstypjeondersteunen, onderstutten
ûndersykje (sjoch sykje)onderzoeken
ûndertaastebetasten
ûndertarreinteren
ûndertekenjeondertekenen
ûndertelleminder bevatten dan berekend of verwacht
ûndertiteljeondertitelen
ûndertroevjeondertroeven
ûndertrouweondertrouwen
ûnderútgean (sjoch gean)onderuitgaan
ûnderwerpe (sjoch werpe)onderwerpen
ûnderwizeonderwijzen
ûnderwrotteondergraven, ondermijnen
ûnderwurdearjeonderwaarderen
ûngetiidzjehooien (binnenhalen van hooi)
unifisearjeunificeren
uniformearjeuniformeren
ûntbearjeontberen
ûntbiede (sjoch biede)ontbieden
ûntbine (sjoch bine)ontbinden
ûntbleatsjeontbloten, onthullen
ûntblêdzjeontbladeren
ûntboezemjeontboezemen
ûntbokseontfutselen
ûntbokseljeontfutselen
ûntboksjeontfutselen
ûntbrekke (sjoch brekke)ontbreken
ûntdekke (sjoch dekke)ontdekken, onthullen
ûntdjipjeminder diep maken
ûntdûkeontduiken
ûntdwaan (sjoch dwaan)ontdoen
ûntearjeonteren
ûnteigenjeonteigenen
ûntervjeonterven
ûntfalle (sjoch falle)ontvallen
ûntfamjeontmaagden
ûntfange (sjoch fange)ontvangen
ûntfermjeontfermen
ûntfiereontvoeren
ûntflamjeontvlammen
ûntflechtsjeontvluchten
ûntfoarderjeeisen
ûntfolkjeontvolken
ûntfotseljeontfutselen
ûntfrisseljeontvlechten
ûntfromjeontvreemden
ûntfryskjeontfriesen (het Friese karakter verliezen)
ûntfytmanjeontfutselen
ûntgean (sjoch gean)ontgaan
ûntginneontginnen
ûntglide u (sjoch glide)ontglijden
ûntglûpeontglippen
ûntglydzjeontglijden
ûntgnobjeontvreemden
ûntgrienjeontgroenen
ûntgroeieontgroeien
ûntgûcheljeontgoochelen
ûnthaadzjeonthoofden
ûnthâlde (sjoch hâlde)onthouden
ûnthalzjeonthoofden
ûntheffeontheffen
ûntheisterjeontredderen
ûntheljeonthalen
ûnthierjeontharen
ûnthilligjeontheiligen
ûnthinderjeontvreemden
ûnthjitte (sjoch hjitte)beloven
ûntholjeonthoofden
ûnthurdzjeontharden
ûntiigjedruk zijn (wild; baldadig)
ûntjaan u (sjoch jaan)ontspannen, ontwikkelen
ûntjilde (sjoch jilde)ontgelden
ûntkalkjeontkalken
ûntkeareonthouden (niet verstrekken)
ûntkenneontkennen
ûntklaaieontkleden
ûntknoopjeontknopen
ûntkomme (sjoch komme)ontkomen, ontsnappen
ûntkreauwebetwisten
ûntkrêftigjeontkrachten, ontzenuwen
ûntkrêftsjeontkrachten
ûntkrije u (sjoch krije)afpakken
ûntkrûpeontkomen, ontkruipen
ûntkymjeontkiemen
ûntladeontladen
ûntleareafleren
ûntledeontleden
ûntleedzjeontleden
ûntlêsteontlasten
ûntlêstgjeontlasten
ûntlêstjeontlasten
ûntlichteverlichten (minder zwaar maken)
ûntliddigjeontleden
ûntlidzjeontleden
ûntlieneontlenen
ûntlijeontgelden
ûntlinzgjeontlasten
ûntlitte u (sjoch litte)ontlaten
ûntlizze u (sjoch lizze)betwisten, uit het hoofd praten
ûntlokjeontlokken
ûntluchtsjeontluchten
ûntlûke (sjoch lûke)onttrekken
ûntlúzjeontluizen
ûntlymjeontlijmen
ûntmanjeontmannen
ûntmanteljeontmantelen
ûntmaskerjeontmaskeren
ûntmeitsje u (sjoch meitsje)onterven, ontnemen
ûntmerke u (sjoch merke)onbekend raken, onopgemerkt blijven
ûntmoedigjeontmoedigen
ûntmoffeljeontfutselen
ûntmomjeontmommen
ûntnaderjeontnemen
ûntnimme u (sjoch nimme)ontnemen
ûntnochterjeontnuchteren
ûntpakkeafpakken
ûntploaieontplooien, ontwikkelen
ûntploffeontploffen
ûntpratebepraten, overhalen
ûntrabjeafhandig maken door kwaadspreken
ûntraffeljeontrafelen
ûntregeljeontregelen
ûntreineverregenen
ûntreinigjeverontreinigen
ûntrêstigjeverontrusten
ûntriivjeontrieven
ûntrinne u (sjoch rinne)ontlopen, uiteenlopen
ûntriveontrieven
ûntrjemjeontromen
ûntrjochtsjeontrechten
ûntroereontroeren
ûntrôljeaftroggelen, openrollen
ûntromjeontruimen
ûntrôveontroven
ûntrûgeljeontvallen, uiteenvallen
ûntrustkjeontroesten
ûntsakjekwijtraken (figuurlijk)
ûntsânjeontzanden
ûntseedlikjeontzedelijken
ûntsegeljeontzegelen
ûntsetteontzetten
ûntsiereontsieren
ûntsierjeontsieren
ûntsiferjeontcijferen
ûntsileontkomen
ûntsinke (sjoch sinke)ontvallen
ûntsitte u (sjoch sitte)afnemen
ûntsizze (sjoch sizze)ontzeggen
ûntsjen (sjoch sjen)ontzien
ûntsjitte (sjoch sjitte)ontschieten
ûntskoatteljeontgrendelen
ûntskuldigjeverontschuldigen
ûntskûljeontschuilen
ûntskuorreonttrekken
ûntslaan (sjoch slaan)ontslaan
ûntslûpe (sjoch slûpe)ontglippen
ûntslute (sjoch slute)ontsluiten
ûntsmetteontsmetten
ûntsmouzjeafhandig maken door bedrog
ûntsnappeontsnappen
ûntspanneontspannen
ûntspoareontsporen
ûntspringe (sjoch springe)ontspringen
ûntspruteontspruiten, voortspruiten
ûntstean (sjoch stean)ontstaan
ûntstekke (sjoch stekke)ontsteken
ûntstelleontstellen, stelen
ûntstichtsjeontstichten
ûntstjerre (sjoch stjerre)ontsterven
ûntstjoergjeverontrusten
ûntstokestoken van de oven
ûntstopjeontstoppen
ûntstride u (sjoch stride)tegenspreken
ûntsûndigjeontzondigen
ûnttakeontfutselen
ûnttakeljeonttakelen
ûntteieontdooien
ûnttizeontwarren
ûnttokjeaftroggelen
ûnttrekke u (sjoch trekke)onttrekken
ûnttroaieaftroggelen
ûnttroanjeonttronen
ûnttroggeljeontfutselen
ûnttsjen u (sjoch tsjen)onttrekken
ûnttsjoeneonttoveren
ûnttsjusterjeverduisteren (bijv. van geld)
ûntwaaieontbloten
ûntwaakse (sjoch waakse)ontgroeien
ûntwapenjeontwapenen
ûntweitsje (sjoch weitsje)ontwaken
ûntwekjeontwaken
ûntwenneontwennen
ûntwerpe (sjoch werpe)ontwerpen
untwetterjeontwateren
ûntwijeontwijden
ûntwike (sjoch wike)ontwijken
ûntwikkeljeontwikkelen
ûntwineafwinden (na opwinden), ontlopen
ûntwoarteljeontwortelen
ûntwrakseljeontworstelen
ûntwrameafnemen, ontfutselen
ûntwringe u (sjoch wringe)ontwringen
ûntwrotteinpikken
ûnwaarjeonweren
urinearjeurineren
út 'e holle learememoriseren
út 'e rigel sjitte (sjoch sjitte)uit de hand lopen
út 'e wei boartsjeverstoppertje spelen
út-'e-wei-krûp boartsjeverstoppertje spelen
útâljeuitschreeuwen
útarbeidzjeuitwerken
útazemjeuitademen
útbaarneuitbranden
útbaggeljeuitbaggeren
útbakkeuitbakken
útbalansearjeuitbalanceren
útbaljeverbannen
útbalteuitschreeuwen
útbanneuitbannen
útbarstelosbarsten
útbeakenjeafbakenen
útbeareuitrazen, uitschelden
útbeiteljeuitbeitelen
útbesteegjeaanbesteden, uitbesteden
útbestelleaanbesteden, uitbesteden
útbesytsjeop visite gaan
útbeteljeuitbetalen
útbiggeljeafslaan
útbikjeuitbikken
útbite (sjoch bite)uitbijten
útbjinneuitboenen
útblaaieuitlikken
útblaffeuitkafferen
útblazeuitblazen
útblêredoorvertellen
útblêrjedoorvertellen
útbletterjedoorvertellen
útbliede (sjoch bliede)uitbloeden
útblikkeuitbleken
útblinke (sjoch blinke)uitblinken
útbliuwe (sjoch bliuwe)uitblijven
útbloeieuitbloeien
útboargjeverkopen op de pof, verstrekken op krediet
útboarjeuitboren, uithollen
útboarstelosbarsten
útboarsteljeuitborstelen
útbochtsjenemen van een bocht aan de buitenkant
útboekeuitboeken
útboekjeuitboeken
útbolderjeuitbulderen
útbonkjeuitbenen
útbotsjeuitbotten
útbotteuitbotten
útbouweuitbouwen
útbrâneuitbranden
útbreidzjeuitbreiden, uitbreien
útbrekke (sjoch brekke)uitbreken
útbriede (sjoch briede)uitbroeden
útbringe (sjoch bringe)uitbrengen
útbroazeljeuitbrokkelen
útbroeieuitbroeien
útbrokkeljeuitbrokkelen
útbrûkeuitputten
útbûgeuitbuigen
útbûkjeuitzakken
útbuorkjeuitmergelen
útbûtsjeuitdeuken
útbyldzjeuitbeelden
útbyljeblaffen, janken (dier)
útcheckeuitchecken
útdaagjetarten, uitdagen
útdampeuitdampen
útddripkjeuitdruipen
útdieleuitdelen
útdijeuitdijen
útdippeuitdeppen
útdjipjeuitdiepen
útdokkeuithoren
útdokterjeuitdokteren
útdolleuitgraven
útdompeuitdoven
útdopjeuitdoppen
útdôvjeuitdoven
útdraaieuitdraaien
útdrage (sjoch drage)uitdragen
útdrinke (sjoch drinke)uitdrinken
útdrinzgjeblussen
útdrippeuitdruipen
útdriuwe (sjoch driuwe)uitdrijven
útdroegjeuitdrogen
útdrûgeuitdrogen
útdrûgjeuitdrogen
útdrukkeuitdrukken
útdûkjeuitdeuken
útdwaan (sjoch dwaan)uitdoen
útdweileuitdweilen
útdweiljeuitdweilen
útdwêsteuitblussen
útdwestgjeuitblussen
útdwestjeuitblussen
útdylgjeuitdelgen
úteagjeafzien
úteazehozen
úteazgjehozen
úteazjehozen
úteinsettebeginnen
uterjeuiten
útfalle (sjoch falle)uitvallen
útfanhûzjelogeren
útfarre (sjoch farre)uitvaren
útfasearjeuitfaseren
útfeanjeuitvenen (veen afgraven)
útfeantsjeuitvenen (veen afgraven)
útfeardigjeuitvaardigen
útfeestjebeëindigen van een feest
útfegeuitvegen
útfeie (sjoch feie)uitvegen
útfeileuitveilen (te koop aanbieden)
útfeiljeuitveilen (te koop aanbieden)
útfergrutsjeuitvergroten
útferkarreuitverkiezen
útferkeapje (sjoch keapje)uitverkopen
útferkieze (sjoch kieze)uitverkiezen
útfersykje (sjoch sykje)uitnodigen
útfertelleuitvertellen
útfeugeljeuitkafferen
útfiemeuitvademen (meten)
útfiemjeuitvademen (meten)
útfiereuitvoeren
útfierkjeuitzien naar iets
útfigelearjeuitvogelen (uitdenken)
útfiizjereinigen (schoonmaken; luchten)
útfilterjeuitfilteren
útfine (sjoch fine)uitvinden
útfiskjeuitvissen, uitzoeken
útfiterjeberispen
útfjochtsje (sjoch fjochtsje)uitvechten
útflaagjeuitbaggeren
útflagjeuitbaggeren
útflakkeuitvegen, uitvlakken
útflappeuitflappen
útflarderjeuitrafelen
útflardkjeuitrafelen
útflardzjeuitrafelen
útfleane (sjoch fleane)uitvliegen
útflechtsjeuitvliegen (het ouderlijk huis verlaten; vaak uitgaan)
útflippeuitfloepen
útfloeieuitvloeien
útfloepeuitfloepen
útflokkeuitschelden, uitvloeken
útfluitsjeuitfluiten
útfoegjeuitvoegen
útfoljeuitvullen
útfreegjeuitvragen
útfrette (sjoch frette)uitvreten
útfrieze (sjoch frieze)doodvriezen, uitvriezen
útfurdigjeuitvaardigen
útfûterjeuitfoeteren
útfykjeuitsnijden, vluchten
útgalmjeuitgalmen
útgean (sjoch gean)uitgaan
útgeieuitjubelen, uitschreeuwen
útgestjeuitgisten
útgêstjeuitgisten
útgiereuitgieren (van pret)
útglide (sjoch glide)uitglijden
útgloeieuitgloeien
útglydzjeuitglijden
útgnizeuitlachen (spottend)
útgnyskjeuitlachen (spottend)
útgoaieuitgooien
útgoedebewaren (zonder te bederven)
útgomjeuitgummen
útgrave (sjoch grave)uitgraven
útgreppeljeuitdiepen van greppels
útgroeieuitgroeien
útgûleuithuilen
úthakjeuithakken
úthâlde (sjoch hâlde)uithouden
útharkjeuithoren
útheakjeuithaken
útheakkeljeschoonmaken van sloten
úthearreuithoren
útheevjeuitvoeren, verrichten
úthekkeljeschoonmaken van sloten
útheljeuithalen
úthelpe (sjoch helpe)uithelpen
útheuveljeberispen, uitkafferen
útheveuithalen
úthimmeljeschoonmaken (binnenkant)
úthingje (sjoch hingje)uithangen
úthoaljeuithollen
útholjeuithollen
úthongerjeuithongeren
úthoovjeuitvoeren, verrichten
úthoukjeschoonmaken van sloten
úthouwebeitelen, uithouwen
úthoveuitvoeren, verrichten
úthuiljeuitjouwen
úthúljeontdoen van zaadschil
úthurdzjevolharden
úthylkjeuithuwelijken
útiensetteuiteenzetten
útilisearjeutiliseren
útinoardriuwe (sjoch driuwe)uitelkaardrijven
útinoargean (sjoch gean)uiteengaan
útinoarraffeljeontrafelen, uiteenrafelen
útite u (sjoch ite)aansterken, afronden (oplossen), uiteten (afeten)
útjaan (sjoch jaan)uitgeven
útjammerjeuitjammeren
útjitte (sjoch jitte)uitgieten
útjubeljeuitjubelen
útkankerjeuitkankeren
útkapjeuitkappen
útkarreuitkiezen, uitverkiezen
útkassebanneverjagen
útkealjeafkalven
útkeapje (sjoch keapje)uitkopen
útkeareuitkeren
útkepeuitkepen
útketeljeuitschelden
útkettermintsjeuitketteren, uitschelden
útkieze (sjoch kieze)uitkiezen
útkineuitkienen
útkippeopvallen, uitzoeken
útkjimmeuitkammen
útklaaieuitkleden
útklappeuitklappen
útklauweuitkrabben
útklearjeuitklaren
útkletseuitslaan (ontdoen van vocht)
útklinke (sjoch klinke)uitklinken
útklinzgjereinigen, uitspoelen
útkloarkjeuithalen, uithollen, uithoren
útklopjeuitkloppen
útkneukeljeventen van vlees
útknikkevolhouden
útknipe (sjoch knipe)uitknijpen
útknippeuitknippen
útkoarjeuitbraken
útkôgjeuitkauwen
útkôkjeuitkoken
útkomme (sjoch komme)uitkomen
útkonfoaieuitgeleide doen
útkraaieuitkraaien
útkrageuitkragen
útkralevluchten
útkrantsjerondvertellen
útkrasseschrappen, uitkrassen
útkreamjeuitkramen
útkreammerjeuitkramen
útkrije (sjoch krije)uitkrijgen
útkristallisearjeuitkristalliseren
útkrite (sjoch krite)uiten van leed (schreien), uitschelden
útkroadzjeuitkruien
útkrosseafdruipen, vertrekken
útkuereuitvoeren
útkûpjeuitdeuken
útkweazgjeuitpersen
útkwineuitkwijnen
útkynjeuitkienen
útkypjeopletten, uitkijken
útladeuitladen
útlaitsje (sjoch laitsje)uitlachen
útlangjeuitsparen
útleagjeuitlogen
útlegerjeuitbouwen (vergroten)
útleikjeuitbaggeren
útlekkeuitlekken (zowel vocht als geheim)
útleppeljeuitlepelen
útleverjeuitleveren
útlêze (sjoch lêze)uitlezen
útlibjeuitleven
útliede (sjoch liede 1)uitleiden
útliede (sjoch liede 2)uitluiden
útlieneuitlenen
útlijeuitteren
útlitte (sjoch litte)uitlaten
útlizze (sjoch lizze)uitleggen
útljeppeuitspringen
útljochtsjeuitlichten
útloadseuitloodsen
útlobberjeuithoren
útlobjeafromen
útloggeuitloggen
útlokjeuitlokken
útlonterjeuithoren
útlosseuitladen
útlotsjeuitloten
útloveuitloven
útluchtsjeuitluchten
útlûke (sjoch lûke)uittrekken
útlúzjeblut maken, ontfutselen
útlynjeuitlijnen
útmanteljeberispen
útmealleuitmalen
útmeitsje (sjoch meitsje)uitmaken
útmelke (sjoch melke)uitmelken
útmergeljeuitmergelen
útmeunsterjeuitmonsteren
útmiterjevluchten, weglopen
útmjirkjevluchten, weglopen
útmjitte (sjoch mjitte)uitmeten
útmjoksjeuitmesten
útmoardzjeuitmoorden
útmoartsjeuitschreeuwen
útmôgjevermolmen (vergaan)
útmûnjeuitmonden
útmuntsjeuitmunten
útnaaieweglopen (vluchten)
útnageljevluchten, weglopen
útnigeljevluchten, weglopen
útnimme (sjoch nimme)uitnemen
útnoadigjeuitnodigen
útnoadzjeuitnodigen
útnoegjeuitnodigen
útnûgjeuitnodigen
útoefenjeuitoefenen
útornearjeuitdenken
útpakkeuitpakken
útparkearjeuitparkeren
útparseuitpersen
útparsjeuitpersen
útpartsjeuitdelen
útpealjeafbakenen, afpalen
útpikevluchten
útpikkeuitkiezen, uitpikken
útpinfiskjeuithoren, uitvorsen
útpingeljeaftroggelen
útpinigjepijnigen (maximaal)
útpiuwenawijzen (spottend)
útpjukjeuithollen, uitsteken
útpjukkeuithollen, uitsteken
útplantsjeuitplanten
útplatsjeplatmaken, pletten
útploaitsjeuitpluizen
útploegjeuitdiepen met een ploeg
útploeieuitdiepen met een ploeg
útplôkjeuitplukken
útplonderjeuitplunderen
útplunderjeuitplunderen
útplústerjeuitpluizen
útplúzjeuitpluizen
útpoetseuitpoetsen
útpolderjetrekken laten door koken (koffie; thee)
útpongeljeaftroggelen
útportrettearjefotograferen
útprakkesearjeuitdenken, uitprakkiseren
útprateuitpraten
útprobearjeuitproberen
útprotsjeuitpuilen
útprotteljeuitfoeteren
útprulemokken, pruilen
útprúljemokken, pruilen
útprústeuitniezen, uitproesten
útprûsteuitniezen, uitproesten
útpûljeuitpuilen
útpûlkjeuitpuilen
útpûsteuitblazen, uitpuffen
útputteuitputten
útpykjevluchten
útpylkjeer vandoor gaan, het hazenpad kiezen
útpyngeljeaftroggelen
útracheuitschelden
útracheleuitschelden
útracheljeuitschelden
útraffeljeuitrafelen
útraneuitsmelten
útrazeuitrazen
útreagjeuitragen
útrêde (sjoch rêde)uitredden, uitruimen
útreitsje (sjoch reitsje)uitraken
útrekke (sjoch rekke)uitrekken
útrekkenjeuitrekenen
útrepeer vandoor gaan, het hazenpad kiezen
útrêsteuitrusten
útridderjeverkopen wegens schulden
útride (sjoch ride)uitrijden
útrigeljeuitzetten op een rij
útrikjeuitroken
útrikkeuitreiken, uitstrekken
útrinne (sjoch rinne)uitlopen
útrisseuitrusten
útritseafbakenen, uitzetten
útrjochtsjeuitrichten
útroegjeuitroeien, verdelgen
útroffeljeuitschelden, verwijten
útroljeuitrollen
útromjeuitruimen
útrommeljeverwijderen van rommel
útropjeuitroeien, uittrekken, verdelgen
útroppe (sjoch roppe)uitroepen
útrosseuitwrijven
útrûgjeuitroeien
útrûpeljeverwaarlozen
útruteljeaftroggelen, plunderen
útrypjeuitrijpen
útsabjeuitsabbelen
útsakjeuitzakken
útsânjezand uitgraven
útseagjeuitzagen
útsegenjeuitschelden, uitvloeken
útselektearjeuitselecteren
útservearjeuitserveren
útsetteuitzetten, zwellen
útsiede (sjoch siede)uitkoken
útsiedzjeuitzaaien
útsiferjeuitcijferen
útsigedrogen
útsiikjeuitzieken
útsileuitzeilen, wegzeilen
útsiljeuitzeven
útsipeljeuitsijpelen
útsiperjeuitsijpelen
útsitte (sjoch sitte)uitzitten
útsizze (sjoch sizze)uiten, uitzeggen
útsjebezoeken, uitgaan
útsjen (sjoch sjen)uitkijken
útsjitte (sjoch sjitte)uitschieten
útsjoeleafsteken en uitdiepen van land
útsjonge (sjoch sjonge)uitzingen
útsjouweafdragen (van kleding)
útskaaieafstammen
útskampeschampen
útskatterjeuitschateren
útskaveuitschaven
útskeakeljeuitschakelen
útskeareuitscheren
útskekkeuitschudden van stro
útskelle (sjoch skelle)uitschelden
útskeppeuitscheppen
útskiede (sjoch skiede)uitscheiden
útskiftsjeuitschiften
útskikkeopschuiven
útskilderjeuitschilderen
útskileuitkleden
útskinke (sjoch skinke)uitschenken
útskite (sjoch skite)uitschijten
útskjirjeuitschuren
útskodzjeuitschudden
útskoffeljeuitschoffelen
útskoppeuitschoppen
útskoweuitschuiven
útskrabjeuitschrapen, uitschrappen
útskrasseuitkrassen
útskreauweuitschreeuwen
útskriemeuitschreien
útskriuwe (sjoch skriuwe)uitschrijven
útskroarjeuitsparen
útskroateuitsparen
útskrobbearjeberispen, geven van een uitbrander
útskrobjeuitschrobben
útskroeveuitschroeven
útskroevjeuitschroeven
útskulpeuitschulpen
útskuorjeuitschuren
útskuorreuitscheuren
útslaan (sjoch slaan)uitslaan
útslabberjeuitslobberen
útslabjeuitslobberen
útslachtsjeuitslachten
útslatteuitdiepen van sloten
útsliepe (sjoch sliepe)uitslapen
útslikjeuitlikken
útslingerjeuitslingeren
útslipeuitslijpen
útslite (sjoch slite)uitslijten
útsljochtsjeeffenen
útsloarpeuitslurpen
útsloarpjeuitslurpen
útslobberjeuitslobberen
útsloereverwaarlozen
útsloovjeuitsloven
útslopeslopen (binnenkant)
útsloveuitsloven
útslûpe (sjoch slûpe)uiteengaan
útslute (sjoch slute)uitsluiten
útslypjeuitslijpen
útsmarreuitsmeren
útsmeieuitsmeden
útsmeljesmaller worden
útsmelte (sjoch smelte)uitsmelten (metaal)
útsmeltsjeuitsmelten (metaal)
útsmite (sjoch smite)uitsmijten, uitwerpen
útsnappelosglipen, losschieten
útsnije (sjoch snije)uitsnijden
útsnjitteuitspuiten
útsnoeieuitsnoeien
útsnokjeuitsnikken
útsnokkeuitsnikken
útsnokkerjeuitsnikken
útsnute u (sjoch snute)uitsnuiten
útsnypjeuitspuiten
útsoeneverzoenen
útsoenjeverzoenen
útsoujeuitziften
útspanneuitspannen
útspatteopstuiven, uiteenspatten, uitspatten
útspeakjeuitrekken, uitstrekken
útspieleuitspoelen
útspijeuitspuwen
útspikerjevluchten, weglopen
útspinne (sjoch spinne)uitspinnen
útspoekjeuitspoken
útspranteljevertakken
útsprekke (sjoch sprekke)vellen (vonnis)
útspriede (sjoch spriede)uitspreiden
útspringe (sjoch springe)uitspringen
útspruteontkiemen
útspuieuitspuwen
útspuitsjeuitspuiten
útspûkjeuitspoken
útspyljeuitspelen
útstaaiespannen
útstalletentoonstellen, uitstallen
útstappeuitstappen, uittreden
útstean (sjoch stean)uitstaan
útstekke (sjoch stekke)uitsteken
útstelleuitstellen, voorstellen
útstigeuitstijgen
útstipkjeuitstippelen
útstippeljeuitstippelen
útstjerre (sjoch stjerre)uitsterven
útstjitte (sjoch stjitte)uitstoten
útstjoereuitsturen, uitzenden
útstoarteuitstorten
útstofjeuitstoffen
útstomeuitstomen
útstrampeljevertakken
útstrekkeuitstrekken
útstrieljeuitstralen
útstrike (sjoch strike)uitstrijken, uitwissen
útstruieuitstrooien
útstrûpeplunderen, uittrekken (van kleding), uitzuigen
útstûkjerekken
útsûgeafpersen, uitzuigen
útsûgjeuitzuigen
útsukkeljeuitteren
útsûnderjeuitzonderen
útsunigjeuitsparen
útsûpeleegdrinken, uitzuipen
útsuteljeuitventen
útsuverjeuitzuiveren
útswaarmjeuitzwermen
útswakjeuitteren, verzwakken
útswingeuitslaan (ontdoen van vocht)
útswinkeuitzwenken
útswitteuitzweten
útswolleuitzweren
útsykje (sjoch sykje)uitzoeken
útsypjeuitsijpelen
úttaapjeuittappen
úttantsjeuithoren
úttarreuitteren
útteareontvouwen, uitvouwen
útteieontdooien
úttekenjeuittekenen
úttelleuittellen
útterskjeuitdorsen
útticheljeuitgraven, uitmergelen
úttilleuittillen, verheffen
úttingjeuitsparen
úttinjeuitdunnen
úttinke (sjoch tinke)uitdenken
úttizeontwarren, oplossen
úttjirgjeuitrazen, uittieren
úttjirjeuitrazen, uittieren
úttoetsjerondbazuinen
úttongerjeuitdonderen
úttraapjeuittrappen
úttrêdzjeuittreden
úttrekke (sjoch trekke)uittrekken, vertrekken
úttromjerondbazuinen
úttrompetsjerondbazuinen
úttrotsjeuitdagen, uittarten
úttrouweuithuwelijken
úttsjen (sjoch tsjen)uittrekken, vertrekken
úttsjinjeuitdienen
úttsjutteuitduiden
úttuorjeuittorenen
útwaaieuitwaaien
útwaakse (sjoch waakse)uitgroeien
útwaarjebedaren
útwâdzjeuittrappen (bijv. van vuur)
útwage u (sjoch wage)uitwegen
útwaskje (sjoch waskje)uitwassen
útwazemjeuitwasemen
útweakjeuitweken
útweidzjeuitweiden
útwenjebuiten Fryslân wonen, uitwonen
útwetterjeuitwateren (lozen)
útwierjeafreageren, botvieren
útwike (sjoch wike)uitwijken
útwikseljeuitwisselen
útwinewegsluipen
útwinne (sjoch winne)uitsparen, uitwinnen
útwinterjedoodvriezen van gewassen
útwiskjeuitwissen
útwizeuitwijzen
útwjudzjeuitwieden
útwoedzjeuitwoeden
útwreidzjeuitbreiden
útwringe (sjoch wringe)uitwringen
útwriuwe (sjoch wriuwe)uitwrijven
útwurkjeuitwerken
útwynderjeuitwaaien
útzoomeuitzoomen

Thús