Fryske tiidwurden begjinnend mei U

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

ûnderbeljochtsjeonderbelichten
ûnderbeteljeonderbetalen
ûnderbiede u (sjoch biede)onderbieden
ûnderbine u (sjoch bine)onderbinden
ûnderbouweonderbouwen
ûnderbrekke u (sjoch brekke)onderbreken
ûnderbringe u (sjoch bringe)onderbrengen
ûnderdompeljeonderdompelen
ûnderdrukkeonderdrukken
ûnderdûkeonderduiken
ûnderdwaan u (sjoch dwaan)onderdoen
ûnderfange u (sjoch fange)ondervangen
ûnderferdieleonderverdelen
ûnderferhiereonderverhuren
ûnderfine u (sjoch fine)ondervinden
ûnderfreegjeverhoren
ûndergean u (sjoch gean)ondergaan
ûndergrave u (sjoch grave)ondergraven
ûnderhâlde u (sjoch hâlde)onderhouden
ûnderhanneljeonderhandelen
ûnderkenneonderkennen
ûnderkomme u (sjoch komme)onderkomen
ûnderlizze u (sjoch lizze)onderleggen, onderliggen
ûndermynjeondermijnen
ûndernimme u (sjoch nimme)ondernemen
ûnderrinne u (sjoch rinne)onderlopen
ûnderrjochtsjeonderrichten
ûndersetteonderzetten
ûnderskatteonderschatten
ûnderskiede u (sjoch skiede)onderscheiden
ûnderskite u (sjoch skite)onderschijten
ûnderskoweonderschuiven
ûnderskriuwe u (sjoch skriuwe)onderschrijven
ûnderstek dwaan u (sjoch dwaan)ondermijnen
ûnderstoweonderstuiven
ûnderstreekjeonderstrepen
ûndersykje u (sjoch sykje)onderzoeken
ûndertekenjeondertekenen
ûndertiteljeondertitelen
ûndertroevjeondertroeven
ûnderútgean u (sjoch gean)onderuitgaan
ûnderwerpe u (sjoch werpe)onderwerpen
ûnderwizeonderwijzen
ûnderwurdearjeonderwaarderen
unifisearjeunificeren
uniformearjeuniformeren
ûntbearjeontberen
ûntbiede u (sjoch biede)ontbieden
ûntbine u (sjoch bine)ontbinden
ûntbleatsjeontbloten, onthullen
ûntblêdzjeontbladeren
ûntboezemjeontboezemen
ûntbokseontfutselen
ûntbokseljeontfutselen
ûntboksjeontfutselen
ûntbrekke u (sjoch brekke)ontbreken
ûntdekke u (sjoch dekke)ontdekken
ûntdûkeontduiken
ûntdwaan u (sjoch dwaan)ontdoen
ûntearjeonteren
ûntfalle u (sjoch falle)ontvallen
ûntfamjeontmaagden
ûntfange u (sjoch fange)ontvangen
ûntfermjeontfermen
ûntfiereontvoeren
ûntflamjeontvlammen
ûntflechtsje u (sjoch flechtsje)ontvluchten
ûntfoarderjeeisen
ûntfytmanjeontfutselen
ûntgean u (sjoch gean)ontgaan
ûntginneontginnen
ûnthâlde u (sjoch hâlde)onthouden
ûnthalzjeonthoofden
ûntheffeontheffen
ûntheisterjeontredderen
ûntheljeonthalen
ûnthierjeontharen
ûnthilligjeontheiligen
ûnthjittebeloven
ûnthurdzjeontharden
ûntjilde u (sjoch jilde)ontgelden
ûntkalkjeontkalken
ûntkenneontkennen
ûntklaaieontkleden
ûntknoopjeontknopen
ûntkomme u (sjoch komme)ontkomen, ontsnappen
ûntkrêftigjeontkrachten, ontzenuwen
ûntkrêftsjeontkrachten
ûntkymjeontkiemen
ûntladeontladen
ûntleareafleren
ûntledeontleden
ûntleedzjeontleden
ûntlêstgjeontlasten
ûntlidzjeontleden
ûntlieneontlenen
ûntluchtsjeontluchten
ûntlûke u (sjoch lûke)onttrekken
ûntlúzjeontluizen
ûntmanteljeontmantelen
ûntmaskerjeontmaskeren
ûntmoedigjeontmoedigen
ûntmomjeontmommen
ûntploffeontploffen
ûntregeljeontregelen
ûntrinne u (sjoch rinne)ontlopen
ûntrôljeaftroggelen, openrollen
ûntromjeontruimen
ûntrustkjeontroesten
ûntsânjeontzanden
ûntsetteontzetten
ûntsizze u (sjoch sizze)ontzeggen
ûntsjen u (sjoch sjen)ontzien
ûntsjitte u (sjoch sjitte)ontschieten
ûntskuldigjeverontschuldigen
ûntskûljeontschuilen
ûntskuorreonttrekken
ûntslaan u (sjoch slaan)ontslaan
ûntslute u (sjoch slute)ontsluiten
ûntsmetteontsmetten
ûntsnappeontsnappen
ûntspanneontspannen
ûntspoareontsporen
ûntspringe u (sjoch springe)ontspringen
ûntspruteontspruiten
ûntstean u (sjoch stean)ontstaan
ûntstekke u (sjoch stekke)ontsteken
ûntstelleontstellen, stelen
ûntstjerre u (sjoch stjerre)ontsterven
ûntstopjeontstoppen
ûntteieontdooien
ûnttizeontwarren
ûnttokjeaftroggelen
ûnttroanjeonttronen
ûnttroggeljeontfutselen
ûntweitsje u (sjoch weitsje)ontwaken
ûntwerpe u (sjoch werpe)ontwerpen
ûntwijeontwijden
ûntwike u (sjoch wike)ontwijken
ûntwikkeljeontwikkelen
ûntwoarteljeontwortelen
ûntwrakseljeontworstelen
ûntwrameafnemen, ontfutselen
ûnwaarjeonweren
urinearjeurineren
út 'e holle learememoriseren
út 'e rigel sjitte u (sjoch sjitte)uit de hand lopen
útazemjeuitademen
útbalansearjeuitbalanceren
útbaljeverbannen
útbanneuitbannen
útbarstelosbarsten
útbeteljeuitbetalen
útbite u (sjoch bite)uitbijten
útblaffeuitkafferen
útblazeuitblazen
útbliede u (sjoch bliede)uitbloeden
útblinke u (sjoch blinke)uitblinken
útbliuwe u (sjoch bliuwe)uitblijven
útbloeieuitbloeien
útboekeuitboeken
útbouweuitbouwen
útbrâneuitbranden
útbrekke u (sjoch brekke)uitbreken
útbriede u (sjoch briede)uitbroeden
útbringe u (sjoch bringe)uitbrengen
útbrûkeuitputten
útbyldzjeuitbeelden
útcheckeuitchecken
útdaagjetarten, uitdagen
útdieleuitdelen
útdijeuitdijen
útdippeuitdeppen
útdjipjeuitdiepen
útdraaieuitdraaien
útdrage u (sjoch drage)uitdragen
útdrinke u (sjoch drinke)uitdrinken
útdrinzgjeblussen
útdrippeuitdruipen
útdriuwe u (sjoch driuwe)uitdrijven
útdrûgeuitdrogen
útdrukkeuitdrukken
útdwaan u (sjoch dwaan)uitdoen
útdwêsteuitblussen
úteinsettebeginnen
uterjeuiten
útfalle u (sjoch falle)uitvallen
útfanhûzjelogeren
útfarre u (sjoch farre)uitvaren
útfasearjeuitfaseren
útfeardigjeuitvaardigen
útfegeuitvegen
útfeie u (sjoch feie)uitvegen
útfergrutsjeuitvergroten
útferkarreuitverkiezen
útferkieze u (sjoch kieze)uitverkiezen
útfeugeljeuitkafferen
útfiereuitvoeren
útfilterjeuitfilteren
útfine u (sjoch fine)uitvinden
útflagjeuitbaggeren
útflappeuitflappen
útfleane u (sjoch fleane)uitvliegen
útflippeuitfloepen
útfloeieuitvloeien
útfloepeuitfloepen
útflokkeuitschelden, uitvloeken
útfluitsjeuitfluiten
útfoegjeuitvoegen
útfoljeuitvullen
útfrette u (sjoch frette)uitvreten
útfurdigjeuitvaardigen
útgalmjeuitgalmen
útgean u (sjoch gean)uitgaan
útgeieuitjubelen, uitschreeuwen
útglide u (sjoch glide)uitglijden
útgloeieuitgloeien
útgoaieuitgooien
útgomjeuitgummen
útgrave u (sjoch grave)uitgraven
útgûleuithuilen
úthakjeuithakken
úthâlde u (sjoch hâlde)uithouden
útheakjeuithaken
úthearreuithoren
útheljeuithalen
útheuveljeuitkafferen
úthingje u (sjoch hingje)uithangen
útholjeuithollen
úthongerjeuithongeren
úthouwebeitelen, uithouwen
útiensetteuiteenzetten
útinoardriuwe u (sjoch driuwe)uitelkaardrijven
útinoargean u (sjoch gean)uiteengaan
útinoarraffeljeontrafelen, uiteenrafelen
útjaan u (sjoch jaan)uitgeven
útjitte u (sjoch jitte)uitgieten
útkarreuitkiezen, uitverkiezen
útkeapje u (sjoch keapje)uitkopen
útkeareuitkeren
útketeljeuitschelden
útkettermintsjeuitketteren, uitschelden
útkieze u (sjoch kieze)uitkiezen
útkjimmeuitkammen
útklaaieuitkleden
útklappeuitklappen
útklearjeuitklaren
útknipe u (sjoch knipe)uitknijpen
útknippeuitknippen
útkomme u (sjoch komme)uitkomen
útkraaieuitkraaien
útkrije u (sjoch krije)uitkrijgen
útkristallisearjeuitkristalliseren
útladeuitladen
útlaitsje u (sjoch laitsje)uitlachen
útleverjeuitleveren
útlêze u (sjoch lêze)uitlezen
útlibjeuitleven
útliede u (sjoch liede)uitleiden
útliede u (sjoch liede)uitluiden
útlieneuitlenen
útlitte u (sjoch litte)uitlaten
útlizze u (sjoch lizze)uitleggen
útljochtsjeuitlichten
útloadseuitloodsen
útloggeuitloggen
útlokjeuitlokken
útloveuitloven
útlûke u (sjoch lûke)uittrekken
útlynjeuitlijnen
útmeitsje u (sjoch meitsje)uitmaken
útmelke u (sjoch melke)uitmelken
útmergeljeuitmergelen
útmjitte u (sjoch mjitte)uitmeten
útmûnjeuitmonden
útnaaieweglopen (vluchten)
útnageljevluchten, weglopen
útnoadigjeuitnodigen
útnoadzjeuitnodigen
útnûgjeuitnodigen
útoefenjeuitoefenen
útpakkeuitpakken
útparkearjeuitparkeren
útplôkjeuitplukken
útplúzjeuitpluizen
útpoetseuitpoetsen
útprateuitpraten
útprobearjeuitproberen
útpûljeuitpuilen
útpûlkjeuitpuilen
útpûsteuitblazen, uitpuffen
útputteuitputten
útracheuitschelden
útracheleuitschelden
útreitsje u (sjoch reitsje)uitraken
útrekke u (sjoch rekke)uitrekken
útride u (sjoch ride)uitrijden
útrikkeuitreiken
útrinne u (sjoch rinne)uitlopen
útrisseuitrusten
útritseafbakenen, uitzetten
útrjochtsjeuitrichten
útroljeuitrollen
útromjeuitruimen
útroppe u (sjoch roppe)uitroepen
útrosseuitwrijven
útrûpeljeverwaarlozen
útsakjeuitzakken
útsânjezand uitgraven
útsegenjeuitschelden, uitvloeken
útselektearjeuitselecteren
útservearjeuitserveren
útsetteuitzetten, zwellen
útsiede u (sjoch siede)uitkoken
útsitte u (sjoch sitte)uitzitten
útsjen u (sjoch sjen)uitkijken
útsjitte u (sjoch sjitte)uitschieten
útsjonge u (sjoch sjonge)uitzingen
útskaaieafstammen
útskeakeljeuitschakelen
útskelle u (sjoch skelle)uitschelden
útskeppeuitscheppen
útskiede u (sjoch skiede)uitscheiden
útskinke u (sjoch skinke)uitschenken
útskodzjeuitschudden
útskoweuitschuiven
útskrabjeuitschrapen
útskreauweuitschreeuwen
útskriuwe u (sjoch skriuwe)uitschrijven
útskrobjeuitschrobben
útskuorreuitscheuren
útslaan u (sjoch slaan)uitslaan
útsliepe u (sjoch sliepe)uitslapen
útsloovjeuitsloven
útsloveuitsloven
útslute u (sjoch slute)uitsluiten
útslypjeuitslijpen
útsmarreuitsmeren
útsmeljesmaller worden
útsmite u (sjoch smite)uitsmijten, uitwerpen
útsnije u (sjoch snije)uitsnijden
útsoeneverzoenen
útspanneuitspannen
útspieleuitspoelen
útspinne u (sjoch spinne)uitspinnen
útspranteljevertakken
útsprekke u (sjoch sprekke)vellen (vonnis)
útspringe u (sjoch springe)uitspringen
útspruteontkiemen
útspuieuitspuwen
útspuitsjeuitspuiten
útspûkjeuitspoken
útstalletentoonstellen, uitstallen
útstappeuitstappen, uittreden
útstean u (sjoch stean)uitstaan
útstekke u (sjoch stekke)uitsteken
útstelleuitstellen, voorstellen
útstigeuitstijgen
útstjerre u (sjoch stjerre)uitsterven
útstjitte u (sjoch stjitte)uitstoten
útstjoereuitsturen, uitzenden
útstoarteuitstorten
útstrieljeuitstralen
útstruieuitstrooien
útstûkjerekken
útsûgjeuitzuigen
útsûnderjeuitzonderen
útswaarmjeuitzwermen
útswakjeuitteren, verzwakken
útswinkeuitzwenken
útsykje u (sjoch sykje)uitzoeken
útteareontvouwen, uitvouwen
úttekenjeuittekenen
úttelleuittellen
úttinjeuitdunnen
úttizeontwarren, oplossen
úttraapjeuittrappen
úttsjinjeuitdienen
útwaaieuitwaaien
útwaakse u (sjoch waakse)uitgroeien
útwaarjebedaren
útwaskje u (sjoch waskje)uitwassen
útwazemjeuitwasemen
útweidzjeuitweiden
útwierjeafreageren, botvieren
útwike u (sjoch wike)uitwijken
útwikseljeuitwisselen
útwiskjeuitwissen
útwizeuitwijzen
útwreidzjeuitbreiden
útwringe u (sjoch wringe)uitwringen
útwriuwe u (sjoch wriuwe)uitwrijven
útwurkjeuitwerken
útzoomeuitzoomen

Home