Fryske tiidwurden begjinnend mei W

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

waadrinne (sjoch rinne)wadlopen
waaiewaaien
waaierjewaaieren
waakse groeien
waaksjewassen
waarboargjewaarborgen
waarjerondwaren, weren
waarmjewarmen
waarmmielbiddeklaplopen, tafelschuimen
waarmmielrinne u (sjoch rinne)klaplopen, tafelschuimen
waarmrinne (sjoch rinne)warmlopen
waarnimme (sjoch nimme)waarnemen
wachthâlde (sjoch hâlde)wachthouden
wachtrinne (sjoch rinne)wachtlopen
wachtsjewachten
wâdzjeschoppen, waden
wafelbakkewafelbakken
wage wegen
waggeljewaggelen
wâldzjebeschermen, heersen, hoeden
walgjewalgen
wâljewellen
walmjewalmen
wâlopswyljebijeenharken van hooi op een wal
walsewalsen
wâlterjewentelen (van een paard)
wanachtsjeminachten
wanewanen
wanhoopjewanhopen
wankedreigen
wankeljewankelen
wanneljeruilen, wandelen
wantrouwewantrouwen
wapenjewapenen
wapperjewapperen
warberjewerken (ijverig)
warjebeschermen, hoeden
warreweren
warreljedwarrelen
warsjeafwijzen
warskôgjevermanen, waarschuwen
waskje wassen
wattearjewatteren
wauweljewauwelen
waveljewiegelen
wazemjewasemen
weagjewagen
weakjeweken
wearzgjetegenstaan
webeljewankelen
wedzjewedden
weefopjewippen
weekleie (sjoch kleie)weeklagen
weetmennebinnenhalen van tarwe
weevjewankelen, weven
wegerjeweigeren
wei-ebjewegebben
weibaljeverbannen
weibanneverbannen
weibargjeverliezen
weibergje (sjoch bergje)wegbergen
weiblazewegblazen
weibliuwe (sjoch bliuwe)wegblijven
weibrânewegbranden
weibrekke (sjoch brekke)wegbreken
weibringe (sjoch bringe)thuisbrengen (herkennen), verliezen (kwijtraken), wegbrengen
weibruiewegsmijten
weidleegjeveldopbrengst (bijv. hooi) van een wagen laden
weidloegjeveldopbrengst (bijv. hooi) op een wagen laden
weidloeieveldopbrengst (bijv. hooi) op een wagen laden
weidriuwe (sjoch driuwe)wegdrijven
weidûkewegduiken
weidwaan (sjoch dwaan)wegdoen
weidzjegrazen, veldopbrengst (bijv. hooi) op een wagen laden, weiden
weifalle (sjoch falle)wegvallen
weifeie (sjoch feie)wegvegen
weifierewegduwen, wegvoeren
weigean (sjoch gean)weggaan
weiglide (sjoch glide)wegglijden
weigoaieweggooien
weigriemezoekmaken
weihawwe (sjoch hawwe)weghebben van (lijken op)
weiheljeweghalen
weijaan (sjoch jaan)weggeven
weikearewegkeren
weikomme u (sjoch komme)vandaan komen, wegkomen
weikrûpboartsjeverstoppertje spelen
weikrûpewegkruipen
weikrûperkeboartsjeverstoppertje spelen
weikwinewegkwijnen
weilitte (sjoch litte)weglaten
weilizze (sjoch lizze)wegleggen
weilûke (sjoch lûke)wegtrekken
weimalezoekmaken
weimasterjegenezen, verdrijven (van een kwaal)
weimeanewegmaaien
weimeitsje (sjoch meitsje)wegmaken
weimjoksjezoekmaken
weimoffeljewegmoffelen
weimuozjewegmoffelen
weindzjewenden, wenen
weinewenden, wenen
weinimme (sjoch nimme)wegnemen
weinjewenden, wenen
weinmeitsje (sjoch meitsje)wagens maken (produceren; repareren)
weipakkewegpakken
weipikkewegpikken
weipromovearjewegpromoveren
weireagjewegjagen, wegragen
weirêde (sjoch rêde)opruimen
weireitsje (sjoch reitsje)zoekraken
weireizgjesterven, wegreizen
weirekkenjewegrekenen
weirinne (sjoch rinne)weglopen
weiroppe (sjoch roppe)wegroepen
weirotsjewegrotten
weirustkjewegroesten
weisakjewegzakken
weiseagjewegzagen
weisettewegzetten
weisiferjewegcijferen
weisinke (sjoch sinke)wegzinken
weisjitte (sjoch sjitte)wegschieten
weiskinke (sjoch skinke)wegschenken
weiskite (sjoch skite)verkwanselen
weiskouweschouwen van wegen
weiskûljewegschuilen
weislaan (sjoch slaan)wegslaan
weislagjevertrekken, wegraken
weislepekwijtraken, wegslepen
weislineverslinden
weisljochtsjeeffen maken van een weg
weislûpe (sjoch slûpe)wegsluipen
weislypjewegslijpen
weismite (sjoch smite)wegsmijten
weisnije (sjoch snije)wegsnijden
weisoalewegwerpen
weisoaljewegwerpen
weisoargjeweggaan met tegenzin
weispielewegspoelen
weispyljewegspelen
weistjerre (sjoch stjerre)wegsterven
weistjoerewegsturen
weistoaiewegbergen, wegstouwen
weistopjewegstoppen
weistreamewegstromen
weistreekjewegstrepen
weiswine (sjoch swine)verdwijnen, wegsterven (van geluid)
weitakewegkapen
weitaneverliezen van glans, wegtanen
weitarrewegteren
weiteiewegdooien
weitinke (sjoch tinke)wegdenken (buiten beschouwing laten)
weitôgjekwijtraken, verliezen, wegslepen
weitokjeweglokken
weitraapjewegtrappen
weitriuwe (sjoch triuwe)wegduwen
weitsje waken
weitsjen (sjoch tsjen)wegtrekken
weiwaaiewegwaaien
weiwrottewegwroeten
weiwurde (sjoch wurde)verdwijnen, zoekraken
weiwurkjewegwerken
wekjewaken, wekken (wakker maken)
wekkewekken (groente inmaken)
wekker meitsje (sjoch meitsje)wekken (wakker maken)
weljewellen
wellesmeden, wellen
wenjewonen
wennegewennen, wennen
wer byinoar bringe (sjoch bringe)herenigen
wer opbouweherbouwen
werbelizze (sjoch lizze)herbeleggen
werbeneameherbenoemen
werbewapenjeherbewapenen
werbringe (sjoch bringe)terugbrengen
werdopeherdopen
werferhierewederverhuren
werferkaveljeherverkavelen
werferkeapje (sjoch keapje)wederverkopen
werferkieze (sjoch kieze)herverkiezen
werfinansierjeherfinancieren
werfine (sjoch fine)terugvinden
werheljeherhalen, terughalen
werhûsfestjeherhuisvesten
werjaan (sjoch jaan)weergeven
werkeareterugkeren
werkenneherkennen
werkieze (sjoch kieze)herkiezen
werkomme (sjoch komme)terugkomen
werkrije (sjoch krije)terugkrijgen
werladeherladen
weroerwage (sjoch wage)heroverwegen
werombarreterugkrijgen
werombeljeterugbellen
werombesoargjeterugbezorgen
werombeteljeterugbetalen
weromboeketerugboeken
werombringe (sjoch bringe)terugbrengen
weromdraaieongedaan maken, terugdraaien
weromdriuwe (sjoch driuwe)terugdrijven
weromdwaan (sjoch dwaan)terugdoen
weromeaskjeterugeisen
weromfalle (sjoch falle)terugvallen
weromfarre (sjoch farre)terugvaren
weromfertellenavertellen
weromfertsjinjeterugverdienen
weromferwizeterugverwijzen
weromfiereterugvoeren
weromfine (sjoch fine)terugvinden
weromfjochtsje (sjoch fjochtsje)terugvechten
weromfleane (sjoch fleane)terugvliegen
weromfloeieterugvloeien
weromfluitsjeterugfluiten
weromfoarderjeterugvorderen
weromfreegjeterugvragen
weromgean (sjoch gean)teruggaan
weromgripe (sjoch gripe)teruggrijpen
weromgroetsjeteruggroeten
weromhâlde (sjoch hâlde)terughouden, weerhouden
weromhawwe (sjoch hawwe)terughebben
weromheljeterughalen
weromhingje (sjoch hingje)terughangen
weromjaan (sjoch jaan)teruggeven
weromkeapje (sjoch keapje)terugkopen
weromkeareterugkeren
weromkeatseterugkaatsen (van bal)
weromkenneherkennen
weromkeppeljeterugkoppelen
weromkomme (sjoch komme)terugkeren, terugkomen
weromkrije (sjoch krije)terugkrijgen
weromliede (sjoch liede)herleiden, terugleiden
weromlizze (sjoch lizze)terugleggen
weromlûke (sjoch lûke)terugtrekken
werommaileterugmailen
weromnimme (sjoch nimme)terugnemen
weromreizgjeterugreizen
weromride (sjoch ride)terugrijden
weromrinne (sjoch rinne)teruglopen
weromroppe (sjoch roppe)terugroepen
weromsetteterugzetten
weromsizze (sjoch sizze)antwoorden, terugzeggen
weromsjen (sjoch sjen)terugkijken
weromsjitte (sjoch sjitte)terugschieten
weromskelle (sjoch skelle)terugschelden
weromskiljeterugbellen
weromskriuwe (sjoch skriuwe)terugschrijven
weromslaan (sjoch slaan)terugslaan
weromsmite (sjoch smite)teruggooien, terugwerpen
weromsnauweterugsnauwen
weromsnoarjeterugsnauwen
weromsnuorjeterugsnauwen
weromspyljeterugspelen
weromstjoereterugsturen, terugzenden
weromstoarteterugstorten
weromstuitsjeterugstuiten
weromtriuwe (sjoch triuwe)terugduwen
weromtsjen (sjoch tsjen)terugtrekken
weromwinne (sjoch winne)terugwinnen
weromwinskjeterugwensen
weromwizeterugwijzen
weropfiedeheropvoeden
werpe werpen
werprintsjeherdrukken
werroppe (sjoch roppe)herroepen
wersjeafdanken, afstoten, afwijzen
wersjen (sjoch sjen)herzien, weerzien
werskeppe (sjoch skeppe)herscheppen (opnieuw maken)
werskriuwe (sjoch skriuwe)herschrijven
werstarteherstarten
werstimmeherstemmen
wertinke (sjoch tinke)terugdenken
wertrouwehertrouwen
wervewerven
weryndieleherindelen
werynfiereherinvoeren
werynrjochtsjeherinrichten
wettergolvjewatergolven
wetterjeurineren, wateren
wetterskyewaterskiën
wetterterskjehooi dorsen, zinloos werk doen
wettertoskjewatertanden
wettertraapjewatertrappen
wettigjewettigen
weveweven
weveljewankelen
wêze zijn
wêzenjescheppen, verwezenlijken
wibeljewiebelen
widzjewiegen
wieljekolken
wierjeluchten, weren
wiermeitsje (sjoch meitsje)waarmaken
wiersizze (sjoch sizze)waarzeggen
wietgoaienatgooien
wiethâlde (sjoch hâlde)nathouden
wietreinenatregenen
wietsjebevochtigen, natmaken
wietskearenatscheren
wietsmite (sjoch smite)natgooien
wietspuitsjenatspuiten
wifeljeaarzelen
wifelsturtsjekwispelstaarten
wifkjeaarzelen, weifelen
wigeljewiegen
wiggeljewiegen
wiidzjemeerderen (bij het breien), wijder maken
wiigjewiegen
wiisbauweoreren
wiismeitsje (sjoch meitsje)wijsmaken
wiisprateoreren
wijewijden
wike wijken
wikeljebidden
wikkewikken
wikseljewisselen
wilewaaljewiebelen
wilewarljewiebelen
wimeljewemelen
wimerjewriemelen
wimmeljewemelen
winekeren, wenden, winden
winke wenken
winkeljewinkelen
winne aanwerven, verwerven, werven, winnen
winskjewensen
winteljewentelen
winterjewinteren
wipgatsjewippen
wippeneuken, wippen
wippeljewiebelen
wipsturtsjekwispelstaarten
wiskjestuiven, verwijderen, wissen
wispeljewispelen
wispelsturtsjekwispelstaarten
wite wijten
witte weten
wiuwewuiven
wizewijzen
wizigjewijzigen
wjerakseljetegenstribbelen
wjerfarre (sjoch farre)wedervaren
wjergalmjeweergalmen
wjerhâlde (sjoch hâlde)weerhouden
wjerkeatseterugkaatsen (van geluid)
wjerklinke (sjoch klinke)weerklinken
wjerkôgjeherkauwen
wjerlizze (sjoch lizze)weerleggen
wjerljochtsjebliksemen, weerlichten
wjerlûdzjeweergalmen
wjerspegeljeweerspiegelen
wjersprekke (sjoch sprekke)weerspreken
wjerstean (sjoch stean)trotseren, weerstaan
wjerstribjetegenspartelen, weerstreven
wjirgjewurgen
wjirmdollewormen graven
wjirmjeploeteren, wurmen
wjokkeljefladderen (gebrekkig bewegen)
wjuddewieden
wjûdewieden
wjûdzjewieden
wjukjevliegen (van vogels), wieken (vliegen van vogels)
wjukkeljefladderen (gebrekkig bewegen)
wjukwapperjeklapwieken
woarteljewortelen
woartellûke (sjoch lûke)worteltrekken
woartelsjitte (sjoch sjitte)wortelschieten
woedzjewoeden
woekerjewoekeren
woelewoelen
woeljewoelen
woldwaan (sjoch dwaan)weldoen
wolkjewolken vormen
wolkjimmewolkammen
wolle willen
wraggeljewaggelen
wrakseljestoeien, worstelen
wramezwoegen
wranteljewoelen
wreedzjeruwen
wreidzjeverbreiden, verspreiden
wrekewreken
wriggeljewankelen
wrigjewrikken
wrikkewrikken
wrimeljewriemelen
wringe wringen
wrinzgjebriesen, hinniken
writeschrijnen
wriuwe wrijven
wroegjewroegen
wrokjeruzie zoeken, wrokken
wrottewoelen, wroeten
wulvjewelven
wûnjewonden
wuoljewikkelen
wurch meitsje (sjoch meitsje)vermoeien
wurde worden
wurdearjewaarderen
wurdhâlde u (sjoch hâlde)woord houden
wurgjewurgen
wurkjewerken
wyldjeie (sjoch jeie)ravotten, stoeien
wyldkaterjetekeergaan
wyldpisjewildplassen
wyldsjitte (sjoch sjitte)jagen op wild
wyldzjestoeien
wylgjeverwelken
wyljeverwelken
wynbealgjezuipen van wijn
wynderjetochten, wapperen
wynhappeademhalen, snakken naar adem
wynsûpezuipen van wijn
wynsurfewindsurfen
wynsurvewindsurfen
wytfrieze (sjoch frieze)rijpen (licht vriezen)
wytgjeprofeteren, voorspellen
wytkalkjebestrijken met witkalk
wytsjewit maken, witten
wytwaskje (sjoch waskje)witwassen

Thús

Bûgingen

Hjirûnder steane de bûgingen fan ûnregelmjittige tiidwurden dy't begjinne mei in W. De bûgingen fan regelmjittige tiidwurden wurde generyk beskreaun op 'e Ynfo-side.

waakse - groeien

Unregelmjittich tiidwurd
ik waaks
do waakst
hy waakst
wy waakse
ik woeks
do woekst
hy woeks
wy woeksen
ik haw woeksen
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

wage - wegen

Unregelmjittich tiidwurd
ik waach
do waachst
hy waacht
wy wage
ik woech
do woechst
hy woech
wy woegen
ik haw woegen
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

waskje - wassen

Unregelmjittich tiidwurd
ik waskje
do waskest
hy wasket
wy waskje
ik wosk
do woskst
hy wosk
wy wosken
ik haw wosken
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

weitsje - waken

Unregelmjittich tiidwurd
ik weitsje
do wekkest
hy wekket
wy weitsje
ik wekke
do wekkest
hy wekke
wy wekken
ik haw wekke
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

werpe - werpen

Unregelmjittich tiidwurd
ik werp
do werpst
hy werpt
wy werpe
ik wurp
do wurpst
hy wurp
wy wurpen
ik haw wurpen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Tip: Sjoch ek it tiidwurd smite - smijten.

Thús

wêze - zijn

Unregelmjittich tiidwurd
ik bin
do bist
hy is
wy binne
ik wie
do wiest
hy wie
wy wiene(n)
ik haw west
Foarbylden: Tegel

Thús

wike - wijken

Unregelmjittich tiidwurd
ik wyk
do wykst
hy wykt
wy wike
ik wiek
do wiekst
hy wiek
wy wieken
ik haw wykt
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

winke - wenken

Unregelmjittich tiidwurd
ik wink
do winkst
hy winkt
wy winke
ik wonk
do wonkst
hy wonk
wy wonken
ik haw wonken
Foarbylden:

Thús

winne - winnen

Unregelmjittich tiidwurd
ik win
do winst
hy wint
wy winne
ik wûn
do wûnst
hy wûn
wy wûnen
ik haw wûn
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

wite - wijten

Unregelmjittich tiidwurd
ik wyt
do wytst
hy wyt
wy wite
ik wiet
do wietst
hy wiet
wy wieten
ik haw witen
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

witte - weten

Unregelmjittich tiidwurd
ik wit
do witst
hy wit
wy witte
ik wist
do wist
hy wist
wy wisten
ik haw witten
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

wolle - willen

Unregelmjittich tiidwurd
ik wol
do wolst
hy wol
wy wolle
ik woe
do woest
hy woe
wy woene(n)
ik haw wollen
Foarbylden: Tegel

Thús

wringe - wringen

Unregelmjittich tiidwurd
ik wring
do wringst
hy wringt
wy wringe
ik wrong
do wrongst
hy wrong
wy wrongen
ik haw wrongen
De bûging jildt ek foar:
Foarbylden:

Thús

wriuwe - wrijven

Unregelmjittich tiidwurd
ik wriuw
do wriuwst
hy wriuwt
wy wriuwe
ik wreau
do wreaust
hy wreau
wy wreauwen
ik haw wreaun
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús

wurde - worden

Unregelmjittich tiidwurd
ik wurd
do wurdst
hy wurdt
wy wurde
ik waard
do waardst
hy waard
wy waarden
ik bin wurden
De bûging jildt ek foar: Tegel
Foarbylden:

Thús