Fryske tiidwurden begjinnend mei Y

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

ykjeijken
ylluminearjeillumineren
yllustrearjeillustreren
ymkerjebijen houden, imkeren
ymkjebijen houden, imkeren
ymmigrearjeimmigreren
ymmunisearjeimmuniseren
ympelearjegebruiken, toe-eigenen
ymplantearjeimplanteren
ymplegearjegebruiken
ymplemintearjeimplementeren
ymplisearjeimpliceren
ymponearjeimponeren
ymportearjeimporteren
ympregnearjeimpregneren
ymprovisearjeimproviseren
ymputearjeimputeren, verwijten
yn it moed taasteontroeren
ynaktivearjeinactiveren
ynarbeidzjeinwerken
ynaugurearjeinaugereren
ynazemjeinademen
ynbaarneinbranden
ynbarrebeuren, innen
ynbetterjeinboeten
ynbine u (sjoch bine)inbinden
ynbite u (sjoch bite)inbijten
ynblazeinblazen, influisteren
ynblikjeinblikken
ynbliuwe u (sjoch bliuwe)schoolblijven (nablijven)
ynboargerjeinburgeren
ynboekeinboeken
ynbouweinbouwen
ynbrâneinbranden
ynbrekke u (sjoch brekke)inbreken
ynbringe u (sjoch bringe)inbrengen
ynbûgeinbuigen
ynbuorkjeachteruitgaan
ynbyldzjeinbeelden
yncheckeinchecken
yndaleindalen
yndamjeindammen
yndampebevochtigen
yndekke u (sjoch dekke)indekken
yndeksearjeindexeren
yndemnisearjeindemniseren, schadeloosstellen, vrijwaren
yndieleindelen
yndippeindopen
yndisearjeindiceren
yndividualisearjeindividualiseren
yndodzjeindommelen, indutten
yndoktrinearjeindoctrineren
yndonderjeinstorten
yndraaieindraaien
yndrage u (sjoch drage)indragen
yndrinke u (sjoch drinke)indrinken
yndriuwe u (sjoch driuwe)indrijven
yndrûgeindrogen
yndrûgjeindrogen
yndruieinpeperen, inprenten
yndrukkeindrukken
yndûkjeindeuken
yndusearjeinduceren
yndustrialisearjeindustrialiseren
yndwaan u (sjoch dwaan)bijvoegen, indoen
yndweiljeinwassen met een dweil
yndykjeindijken
yneinbringe u (sjoch bringe)doorbrengen
ynelkoartiizjeverward raken in elkaar
ynfalle u (sjoch falle)binnenvallen, invallen
ynfandeljebijeenrapen
ynfarre u (sjoch farre)invaren
ynfasearjeinfaseren
ynfeie u (sjoch feie)invegen
ynfektearjeinfecteren
ynfetsjeinvetten
ynfieleinvoelen
ynfiemjeinpalmen
ynfiereinvoeren
ynfiltrearjeinfiltreren
ynfleane u (sjoch fleane)invliegen
ynflechtsje u (sjoch flechtsje)invlechten
ynflústerjeinfluisteren
ynfoarderjeinvorderen
ynfochtsjebevochtigen
ynfoegjeinvoegen
ynfokkeintelen
ynfoljeinvullen
ynfolleinvullen
ynformearjeinformeren
ynfreegjeuitnodigen binnen te komen
ynfrette u (sjoch frette)invreten
ynfrieze u (sjoch frieze)invriezen
yngapjegluren
yngastjegasten ontvangen
yngean u (sjoch gean)ingaan
ynglûpebinnensluipen, gluren
yngnuvegluren
yngoaieingooien
yngrave u (sjoch grave)ingraven
yngripe u (sjoch gripe)ingrijpen
yngroeieingroeien
ynhaaiebinnenhalen van hooi
ynhâlde u (sjoch hâlde)inhouden
ynhalearjeinhaleren
ynhawwe u (sjoch hawwe)betekenen, bezitten
ynheakjeinhaken
ynheieinheien, inprenten
ynheljeinhalen
ynhiereinhuren
ynhingjehangen
ynhuldigjeinhuldigen
yninoarfrisseljeineenvlechten
yninoarskrompeljeineenschrompelen
yninoarstoarteineenstorten
yninoarteareineenvouwen
ynintsjeinenten
ynjaan u (sjoch jaan)ingeven, inlaten, inspireren
ynjeie u (sjoch jeie)naar binnen drijven
ynjektearjeinjecteren
ynjitte u (sjoch jitte)inschenken
ynkalkulearjeincalculeren
ynkankerjeinkankeren
ynkapseljeinkapselen
ynkarnearjeincarneren
ynkassearjeincasseren
ynkealjeinstorten
ynkeapje u (sjoch keapje)inkopen
ynkeareinkeren
ynkeepjeinkepen
ynkeiljeingooien
ynkertiereinkwartieren
ynkertierjeinkwartieren
ynklaaieinkleden
ynklauweschrapen
ynklearjeinklaren
ynkleurjeinkleuren
ynklimme u (sjoch klimme)inklimmen
ynklinkeinklinken
ynklopjeinkloppen
ynklúnjeinstorten
ynknippeinknippen
ynkoartsjeinkorten
ynkomme u (sjoch komme)inkomen
ynkommodearjehinderen
ynkoppeinkoppen
ynkorporearjeincorporeren
ynkrije u (sjoch krije)binnenkrijgen
ynkriminearjebeschuldigen, incrimineren
ynkrimpe u (sjoch krimpe)inkrimpen
ynkringe u (sjoch kringe)binnendringen, indringen
ynkroadzjeinkruien
ynkubearjeincuberen
ynkûljeinkuilen
ynkyljeslap hangen van zeilen
ynkypjeinkijken
ynladedownloaden, inladen
ynlaskjeinlassen
ynlekkeinlekken
ynleverjeinleveren
ynlibjeinleven
ynliede u (sjoch liede)inleiden
ynliede u (sjoch liede)inluiden
ynlieneinlenen
ynliivjeinlijven
ynlistjeinlijsten, omsluiten
ynlitte u (sjoch litte)inlaten
ynlizze u (sjoch lizze)inleggen
ynljochtsjeinlichten
ynloggeinloggen
ynlosseinlossen
ynlûke u (sjoch lûke)herroepen, intrekken
ynmealleinmalen (water de polder inmalen)
ynmeitsje u (sjoch meitsje)inmaken
ynmitseljeinmetselen
ynmjitte u (sjoch mjitte)inmeten
ynmoanjeinvorderen
ynmynjeinmijnen (kopen)
ynnaaieinnaaien
ynnesteljeillegaal vestigen, innestelen
ynnimme u (sjoch nimme)innemen
ynnoadzjeuitnodigen binnen te komen
ynnoegjeuitnodigen binnen te komen
ynnovearjeinnoveren
ynnûgjeuitnodigen binnen te komen
ynpakkeinpakken
ynpalmjeinpalmen
ynparkearjeinparkeren
ynpasseinpassen
ynpikkeinpikken
ynpiperjeinpeperen
ynplakkeinplakken
ynplanneinplannen
ynplantsjeinplanten
ynpluggeinpluggen
ynpoaljeinzakken
ynpolderjeinpolderen
ynpompeinpompen
ynprateinpraten
ynprintsjeinboezemen
ynrameinstoten
ynrantsoenebijdraaien, verzoenen
ynreineinregenen
ynrekkenjeinrekenen
ynride u (sjoch ride)inrijden
ynriede u (sjoch riede)inslaan (goederen)
ynrinne u (sjoch rinne)inlopen
ynriuwe u (sjoch riuwe)inrijgen
ynrjochtsjeinrichten
ynroasterjeinroosteren
ynrôljeinrollen
ynromjeinruimen
ynroppe u (sjoch roppe)inroepen
ynrosseinsmeren (krachtig)
ynrotsjeinrotten
ynruiljeinruilen
ynrustkjeinroesten
ynsakjeinzakken
ynsâltsjeinzouten
ynsammeljeinzamelen
ynsegenjeinzegenen
ynseingjeinzegenen
ynseinigjeinzegenen
ynseinjeinzegenen
ynsekjein zakken doen
ynseminearjebevruchten, insemineren
ynserearjeinlassen (invoegen), insereren
ynsetteinzetten
ynsiede u (sjoch siede)indikken, inkoken
ynsiedzjeinzaaien
ynsilebinnenzeilen
ynsinke u (sjoch sinke)inzinken
ynsinuearjeinsinueren
ynsitte u (sjoch sitte)inzitten
ynsjen u (sjoch sjen)inkijken, inzien
ynsjipjeinzepen
ynsjitte u (sjoch sjitte)inschieten
ynsjonge u (sjoch sjonge)inzingen
ynskarreinscharen
ynskatteinschatten
ynskeakeljeinschakelen
ynskeppeinscheppen
ynskerpjebenadrukken, inscherpen
ynskewieleinschikken
ynskikkeinschikken
ynskinke u (sjoch skinke)inschenken
ynskipjeinschepen
ynskoatteljevergrendelen
ynskoppeinschoppen
ynskoweinschuiven
ynskrabjeschrapen
ynskrasseinkrassen
ynskriuwe u (sjoch skriuwe)inschrijven
ynskunesouffleren
ynskuorreinscheuren
ynslaan u (sjoch slaan)inslaan
ynsliepe u (sjoch sliepe)inslapen
ynslimpeinslempen
ynslokkeinslikken
ynslomjeinsluimeren
ynslommerjeinsluimeren
ynslûkjebinnensmokkelen
ynslûpe u (sjoch slûpe)insluipen
ynslute u (sjoch slute)insluiten
ynsmarreinsmeren
ynsmite u (sjoch smite)ingooien
ynsnije u (sjoch snije)insnijden
ynsnuorjeinsnoeren
ynspanneinspannen
ynspektearjeinspecteren
ynspieleinspoelen
ynspirearjeinspireren
ynsprekke u (sjoch sprekke)inspreken
ynspringe u (sjoch springe)inspringen
ynspuitsjeinspuiten
ynspyljeinspelen
ynstallearjeinstalleren
ynstampeinstampen
ynstappebetreden, instappen
ynstean u (sjoch stean)instaan
ynstekke u (sjoch stekke)insteken
ynstelleinstellen
ynstigearjeinstigeren
ynstimmeinstemmen
ynstippeindopen
ynstitúsjonalisearjeinstitutionaliseren
ynstjoereinsturen
ynstjonke u (sjoch stjonke)instinken
ynstoarteinstorten
ynstopjeinstoppen
ynstowebinnenstuiven
ynstruearjeinstrueren
ynstruieinstrooien
ynstrumintearjeinstrumenteren
ynstudearjeinstuderen
ynsûgjeinzuigen
ynswachteljeinzwachtelen
ynswolgjeinzwelgen
yntaapjeintappen
yntaasteinvoelen
yntapeintapen
yntarreinteren
ynteareinvouwen, samenvouwen
yntegrearjeintegreren
ynteieontdooien
yntekenjeintekenen
ynterdisearjeinterdiceren, verbieden
ynteressearjeinteresseren
ynterferearjeinterfereren
ynternasjonalisearjeinternationaliseren
ynternearjeinterneren
ynternetsjeinternetten
ynternetteinternetten
ynternetwinkeljeonline shoppen, winkelen op internet
ynterpellearjeinterpelleren
ynterpolearjeinterpoleren
ynterpretearjeinterpreteren
ynterrumpearje interrumperen
ynterveniearjeinterveniëren
yntervieweinterviewen
yntimidearjeintimideren
yntinke u (sjoch tinke)indenken
yntinsivearjeintensiveren
yntoetseintoetsen
yntonearjeintoneren
yntraapjeintrappen
yntrapolearjeintrapoleren
yntrekke u (sjoch trekke)intrekken
yntrigearjeintrigeren
yntriuwe u (sjoch triuwe)induwen
yntrodusearjeintroduceren
yntroevjeintroeven
yntropjeinproppen
yntrouweintelen
yntsjinjeindienen
yntwingebedwingen
yntyljeintelen
yntypeintypen
ynundearjeinunderen (gebied onder water zetten)
ynventarisearjeinventariseren
ynvestearjeinvesteren
ynvitearjeinviteren
ynwaaieinwaaien
ynwâdzjeintrappen
ynwaskjeinwassen
ynweakjeinweken
ynwenjeinwonen
ynwetterjeinwateren
ynwijeinwijden
ynwikseljeinwisselen
ynwilligjeinwilligen
ynwineinpalmen, inrollen
ynwinne u (sjoch winne)inwinnen
ynwippebinnenwippen
ynwriuwe u (sjoch wriuwe)inwrijven
ynwurkjeinwerken
ynzoomeinzoomen
yrridearjeirrideren (uitlachen)
yrrigearjeirrigeren
yrritearjeirriteren
ytsjeijken

Home