Fryske tiidwurden begjinnend mei Z

Der binne gjin Fryske wurden dy't begjinne mei in Z.

Thús