De 100 meastbrûkte regelmjittige tiidwurden

De standert bûging foar tiidwurden einigjend op -je en -e fynst op 'e Ynfo-pagina.
Kinst ek hjirûnder op in tiidwurd klikke om dêr te kommen.

antwurdzje - antwoorden azemje - ademen bakke - bakken beheare - beheren belje - bellen berekkenje - berekenen bestelle - bestellen betelje - betalen bewege - bewegen boadskipje - boodschappen doen boartsje - spelen bouwe - bouwen byinoar wenje - samenwonen
diele - delen dinearje - dineren draaie - draaien dreame - dromen dûnsje - dansen
fabrisearje - fabriceren felisitearje - feliciteren ferantwurdzje - verantwoorden fergoedzje - vergoeden fersekerje - verzekeren ferstjoere - versturen fertelle - vertellen fertrouwe - vertrouwen fertsjinje - verdienen fiele - voelen freegje - vragen fûstkje - handenschudden fytse - fietsen
gearwurkje - samenwerken genietsje - genieten groeie - groeien gûle - huilen harkje - luisteren hearre - horen helje - halen hiere - huren hifkje - toetsen hoege - hoeven hottefylje - kibbelen iepenje - openen
klaaie - kleden kapje - kappen (boom) kappe - kappen (haar) klappe - klappen kostje - kosten leare - leren leauwe - geloven libje - leven lokwinskje - feliciteren
moete, moetsje - ontmoeten motivearje - motiveren muoie - betreuren, spijten neame - noemen oanklaaie - aankleden oefenje - oefenen oersette - vertalen ôfhelje - afhalen oplosse - oplossen opsmite - opleveren organisearje - organiseren
pakke - pakken plakke - plakken prate - praten, spreken
reedride - schaatsen reinigje - reinigen reizgje - reizen reservearje - reserveren
sette - zetten skilje - bellen slagje - lukken, slagen smoke - roken stjoere - sturen stypje - ondersteunen sykhelje - ademen
tafoegje, taheakje - toevoegen tanke - tanken traktearje - trakteren trouwe - trouwen túnkje - tuinieren
ûntwikkelje - ontwikkelen útlogge - uitloggen útnûgje - uitnodigen útpakke - uitpakken
wachtsje - wachten warskôgje - waarschuwen wenje - wonen wenne - wennen werhelje - herhalen winkelje - winkelen winskje - wensen wurkje - werken
ynhelje - inhalen ynliste - inlijsten ynljochtsje - inlichten ynpakke - inpakken ynroasterje - inroosteren ynterviewe - interviewen

Home