De 100 meastbrûkte ûnregelmjittige tiidwurden

Klik op in tiidwurd foar bûgingen en foarbylden.

begjinne - beginnen biede - bieden blike - blijken bliuwe - blijven brekke - breken bringe - brengen
doare - durven drage - dragen drinke - drinken dwaan - doen
falle - vallen fange - vangen ferdwine - verdwijnen ferjitte - vergeten ferlieze - verliezen fine - vinden fleane - vliegen frieze - vriezen
gean - gaan genêze - genezen glide - glijden grave - graven gripe - grijpen
hâlde - houden hawwe - hebben helpe - helpen hingje - hangen hjitte - heten
ite - eten jaan - geven jilde - gelden jitte - gieten
keapje - kopen kenne - kennen kieze - kiezen kinne - kunnen kleie - klagen klimme - klimmen klinke - klinken kliuwe - klimmen knipe - knijpen koaitsje - koken komme - komen krije - krijgen krimpe - krimpen
laitsje - lachen lêze - lezen liede - leiden liede - luiden litte - laten lizze - leggen, liggen loaitsje - kijken, zien lûke - trekken
meie - mogen meitsje - maken melke - melken merke - merken moatte - moeten
nimme - nemen rêde - redden reitsje - raken rekke - rekken ride - rijden riede - raden rinne - lopen roppe - roepen
siede - koken sille - zullen sitte - zitten sizze - zeggen sjen - kijken, zien sjitte - schieten sjonge - zingen skiede - scheiden skriuwe - schrijven slaan - slaan sliepe - slapen slute - sluiten smeitsje - smaken snije - snijden spite - spijten sprekke - spreken springe - springen stean - staan stjerre - sterven stride - strijden strike - strijken swimme - zwemmen sykje - zoeken
tinke - denken treffe - treffen twinge - dwingen
waakse - groeien waskje - wassen weitsje - waken wêze - zijn winne - winnen witte - weten wolle - willen wurde - worden

Thús