Alle tiidwurden: Nederlânsk - Frysk

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Brûkst sykwize: Folsleine rigel
Oare sykwizen:
Kolom links Kolom links begjinnend mei...

Klik hjir foar útlis oer 'e sykwizen.

Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

aaienaaie
aan de hand zijnoanweigean u (sjoch gean), omweigean u (sjoch gean)
aanbakkenoanbakke
aanbellenoanbelje, oanskilje
aanbetalenoanbetelje
aanbevelenoanbefelje, oanrekommandearje, rekommandearje, rikkemedearje
aanbiddenoanbidde
aanbiedenoanbiede u (sjoch biede), taskikke
aanbindenoanbine u (sjoch bine)
aanblazenoanblaze, oanpûste
aanblijvenoanbliuwe u (sjoch bliuwe)
aanborenoanboarje
aanbradenoanbriede u (sjoch briede)
aanbrandenoanbrâne
aanbreienoanbreidzje
aanbrekenoanbrekke u (sjoch brekke)
aanbrengenoanbringe u (sjoch bringe)
aanbrengen van een afwerklaagpolitoerje
aandienenoantsjinje
aandoenoandwaan u (sjoch dwaan)
aandraaienoandraaie
aandragenoandrage u (sjoch drage), oantôgje, tatôgje
aandrijvenoandriuwe u (sjoch driuwe)
aandringenoankringe u (sjoch kringe), oanpoene, oantrune
aandurvenoandoare u (sjoch doare)
aanduwenoantriuwe u (sjoch triuwe)
aaneenknopenoaninoarknoopje
aanfloepenoanflippe, oanfloepe
aangaanoangean u (sjoch gean)
aangapengouwe, oangapje
aangevenoanjaan u (sjoch jaan)
aangooienoangoaie
aangrijpenoangripe u (sjoch gripe)
aangroeienoangroeie, oanwaakse u (sjoch waakse)
aanhakenoanheakje
aanhalenoanhelje
aanhangenoanhingje u (sjoch hingje)
aanharkenoanklauwe
aanheffenoanheffe
aanhorenoanhearre
aanhoudenoanhâlde u (sjoch hâlde)
aankalkenoankalkje
aankijkenoankypje
aanklagenoankleie u (sjoch kleie)
aanklampenoanklampe, oanrânselje
aankledenoanklaaie
aanklevenoankleve, oanklibje
aanknijpenoanknipe u (sjoch knipe)
aanknopenoanknoopje
aankoekenoanbrâne
aankomenoankomme u (sjoch komme)
aankomen (raken)oankneppelje
aankopenoankeapje u (sjoch keapje)
aankrijgenoankrije u (sjoch krije)
aankruipenknûkfoarskje
aankruisenoankruse
aankunneninterje
aanlatenoanlitte u (sjoch litte)
aanleggenoanlizze u (sjoch lizze)
aanlengenoanlingje
aanlerenoanleare
aanleunenoanleune
aanlopenoanrinne u (sjoch rinne)
aanmakenoanmeitsje u (sjoch meitsje)
aanmanenoanmoanje, oantoarne, ribbeklopje, robbeklopje
aanmeldenoanmelde
aanmerkenoanmerke u (sjoch merke)
aanmetenoanmjitte u (sjoch mjitte)
aanmodderenmodderje
aanmoedigenoanfiterje
aanmonsterenoanmeunsterje
aanpakkenoanpakke
aanpassenoanpasse
aanplakkenoanplakke
aanpratenoanprate
aanradenoanriede u (sjoch riede)
aanrakenoanreitsje u (sjoch reitsje)
aanrandenoantaaste
aanrichtenoanrjochtsje
aanrijdenoanride u (sjoch ride)
aanrijpenoanrypje
aanroepenoanroppe u (sjoch roppe)
aanroerenoanreitsje u (sjoch reitsje)
aanschaffenoanrisse, oanskaffe
aanschietenoansjitte u (sjoch sjitte)
aanschouwenoankôgje
aanschouwen (met plezier)eachweidzje
aanschrijvenoanskriuwe u (sjoch skriuwe)
aanschroevenoanskroeve
aanschuivenoanskowe
aansjouwenoansjouwe
aanslaanoanslaan u (sjoch slaan)
aanslepenoanslepe
aanslibbenoanslykje
aansluitenoanslute u (sjoch slute)
aansmerenoansmarre
aansnijdenoansnije u (sjoch snije)
aanspannenoanspanne
aansporenkikkertjeie u (sjoch jeie), oanpoene, oantrúnje
aansprekenoansprekke u (sjoch sprekke), praaie
aanspringenoanspringe u (sjoch springe)
aanstaanoanstean u (sjoch stean)
aanstalten makenrisselwearje
aanstampenoanstampe
aanstekenoanstekke u (sjoch stekke)
aansteken (van vuur)oanjeldzje
aanstellenmâljeie u (sjoch jeie), oanstelle
aansterkenoansterkje, opsterkje
aanstokenoanstoke, oanstokelje
aanstormenoanstoarmje
aanstotendúste, oanstjitte u (sjoch stjitte), oanstompe
aanstrepenoanstreekje
aanstrijkenoanstrike u (sjoch strike)
aanstuivenoanstowe
aansturenoanstjoere
aantastenoantaaste
aantekenenoantekenje
aantijgenoantiigje
aantonensjen litte u (sjoch litte)
aantrappenoantraapje
aantredenoantrede
aantreffenoantreffe u (sjoch treffe)
aantrekkenoanlûke u (sjoch lûke)
aantrekken (van kleding)oandwaan u (sjoch dwaan), oanstrûpe, oantsjen u (sjoch tsjen)
aanvangenbegjinne u, oanfange u (sjoch fange)
aanvarenoanfarre u (sjoch farre)
aanvattenoanfetsje
aanvechtenoanfjochtsje u (sjoch fjochtsje)
aanvegenoanfeie u (sjoch feie)
aanvinkenoanfinkje
aanvliegenoanfleane u (sjoch fleane)
aanvoerenoanfiere
aanvriezenoanfrieze u (sjoch frieze), taknappe
aanvullenoanfolje
aanvurenoanfjurje
aanwaaienoanwaaie
aanwakkerenoanwakkerje
aanwendenbrûke
aanwennenoanwenne
aanwervenoanwerve, winne u
aanwijzenoanwize
aanzeggenoansizze u (sjoch sizze)
aanzeggen (na overlijden)leedoansizze u (sjoch sizze), leedomsizze u (sjoch sizze), leedsizze u (sjoch sizze), rousizze u (sjoch sizze)
aanzettenoansette
aanzittenoansitte u (sjoch sitte)
aanzuigenoansûgerje, oansûgje
aardappelen oogstenierappelje
aarde vervoerenierdride
aardenaardzje, ierdzje
aarzelenwifelje, wifkje
aas aanslaanaazje, ieze, iezje
abonnerenabonnearje
aborterenabortearje, fruchtnimme u (sjoch nimme), fruchtôfnimme u (sjoch nimme)
absolverenabsolvearje
absorberenabsorbearje
abstraherenabstrahearje
accentuerenaksintuearje
accepterenakseptearje
acclimatiserenakklimatisearje
accomoderenakkommodearje
accordeon spelenakkordeonspylje
accorderenakkordearje
accrediterenakkreditearje
accumulerenakkumulearje
achtenachtenearje, achtsje
achteraan rijdenefterride u (sjoch ride)
achteraankomenefteroankomme u (sjoch komme)
achteraanlopenefteroanrinne u (sjoch rinne)
achterblijvenefterbliuwe u (sjoch bliuwe)
achterblijven (geestelijk)efteroankomme u (sjoch komme)
achterhalenefterhelje
achterhoudenefterhâlde u (sjoch hâlde), efterúthâlde u (sjoch hâlde)
achterlatenefterlitte u (sjoch litte)
achterleggenefterlizze u (sjoch lizze)
achterlopenefterrinne u (sjoch rinne)
achternagaanefterneigean u (sjoch gean), efteroangean u (sjoch gean)
achternakijkenefterneisjen u (sjoch sjen)
achternakomenefterneikomme u (sjoch komme)
achternalopenefterneirinne u (sjoch rinne)
achternaroepenefterneiroppe u (sjoch roppe)
achternaspringenefterneispringe u (sjoch springe)
achternasturenefterneistjoere
achternazittenefterneisitte u (sjoch sitte), eftersitte u (sjoch sitte)
achteromkijkenefteromsjen u (sjoch sjen)
achteropkomenefteropkomme u (sjoch komme), efterynkomme u (sjoch komme)
achteroplopenefterynrinne u (sjoch rinne)
achteroprakenefteropreitsje u (sjoch reitsje)
achteroverdrukkenefteroerdrukke
achteroverslaanefteroerslaan u (sjoch slaan)
achterovertuimelenefteroertommelje
achterovervallenefteroerfalle u (sjoch falle)
achterrakenefterreitsje u (sjoch reitsje)
achterstaanefterstean u (sjoch stean), efterútstean u (sjoch stean)
achterstellenefterstelle, efterútstelle
achteruitboerenefterútbuorkje
achteruitgaandelgean u (sjoch gean), efterútbuorkje, efterútgean u (sjoch gean), ynbuorkje
achteruitkijkenefterútsjen u (sjoch sjen)
achteruitlopenefterútrinne u (sjoch rinne), tebekrinne u (sjoch rinne)
achteruitrijdenefterútride u (sjoch ride)
achteruitzettenefterútsette
achtervolgenefterfolgje
acterenaktearje
activerenaktivearje
actualiserenaktualisearje
adelenadelje
ademenazemje, sykhelje
ademhalenwynhappe
aderlatenierlitte u (sjoch litte)
administrerenadministrearje
adopterenadoptearje, oanhelje
adorerenadorearje
adresserenadressearje
adstruerenadstruearje
adverterenadvertearje
adviserenadvisearje
afbakenenôfbeakenje, ôfroaie, útritse
afbakkenôfbakke
afbeeldenôfbyldzje
afbetalenôfbetelje
afbeulendeawrame, ôfbeule, ôfpochelje
afbijtenôfbite u (sjoch bite)
afbindenôfbine u (sjoch bine)
afbladderenôfblierje
afblaffenôfblaffe
afblazenôfblaze
afblijvenôfbliuwe u (sjoch bliuwe)
afboekenôfboeke
afbouwenôfbouwe
afbrandenôfbrâne
afbrekenôfbrekke u (sjoch brekke)
afbrengenôfbringe u (sjoch bringe)
afbrokkelenôfbroazelje. ôfbrokkelje
afbuigenôfbûge
afdalendelgean u (sjoch gean)
afdankenôftankje, wersje
afdekkenôfdekke u (sjoch dekke)
afdeppenôfdippe
afdichtenôftichtsje
afdingenknibbelje, ôftinge, tingje
afdoenôfdwaan u (sjoch dwaan)
afdoen van kledingfoarweidwaan u (sjoch dwaan)
afdonderenôfdonderje
afdragenôfdrage u (sjoch drage)
afdrijvenôfdriuwe u (sjoch driuwe)
afdrogenôfdrûge, ôfdrûgje
afdruipenôfdrippe
afdruipen (met de staart tussen de benen)slûksturtsje
afdrukkenôfdrukke, ôfprintsje
afduwenôftriuwe u (sjoch triuwe)
afdwalenôfdoarmje, ôfdwale
afdwingenôftwinge u (sjoch twinge)
afetenôfite u (sjoch ite)
affecterenaffektearje
affiliërenaffiliearje
affirmerenaffirmearje
afgaanôfgean u (sjoch gean)
afgebruikenôfbrûke
afgelastenôfsizze u (sjoch sizze)
afgevenôfjaan u (sjoch jaan)
afgietendreagje, ôfdreagje, ôfjitte u (sjoch jitte)
afglijdenôfglide u (sjoch glide)
afgravenôfgrave u (sjoch grave)
afgrazeneartsje
afhakenôfheakje
afhakkenôfhakje
afhalenôfhelje
afhandelenôfhannelje
afhandig makenôfrûpelje
afhangenôfhingje u (sjoch hingje)
afhebbenôfhawwe u (sjoch hawwe)
afhelpenôfbringe u (sjoch bringe)
afhoudenôfhâlde u (sjoch hâlde)
afhouwendelhakje, delhouwe
afjakkerenoerjeie u (sjoch jeie), ôfjeie u (sjoch jeie)
afkalvenôfkealje
afkammen (negatief doen)ôfmeunsterje
afkappenôfhouwe
afkerenôfkeare
afkeurenôfkarre, ôfkeure, ôfmeunsterje
afkijkenôfsjen u (sjoch sjen)
afkledenôfklaaie
afkleurenôfkleurje
afkluivenbeplúzje
afknijpenôfknipe u (sjoch knipe)
afknippenôfknippe
afkoelenôfkuolje
afkokenôfkoaitsje, ôfsiede u (sjoch siede)
afkomenôfkomme u (sjoch komme)
afkopenôfkeapje u (sjoch keapje)
afkrakenôfkreakje
afkrijgenôfkrije u (sjoch krije)
afkruimelenôfkrommelje
afladenôflade
afleggenbeklaaie, ôflizze u (sjoch lizze)
afleggen van grote afstandenôfjeie u (sjoch jeie)
afleidenôfliede u (sjoch liede)
aflerenôfleare, ûntleare
afleverenôfleverje
aflopenbeteare, ôfrinne u (sjoch rinne)
aflossenôflosse
afluisterenôfheine
afmakenôfmeitsje u (sjoch meitsje)
afmarcherenôfmarskje
afmeldenôfmelde
afmetenôfmjitte u (sjoch mjitte), ôfroedzje
afmijnenôfmynje
afnemenbelúnje, ôfnimme u (sjoch nimme), ôftakje, ûntwrame
afpakkenôfpakke
afpeigerenferjetterje, ferjitterje
afplakkenôfplakke
afplukkenôfplôkje
afradenôfriede u (sjoch riede)
afranselenmotse, mutse, ôfbrouwe, ôfrânselje, ôftichelje, ôftoffelje, omseamje
afreagerenôfreagearje, útwierje
afregelenôfregelje
africhtenôfrjochtsje
africhten van een paardhynderbedrave, hynderbeleare, hynsteberide
afrijdenôfride u (sjoch ride)
afristenôfriskje, ôfruskje
afroepenôfroppe u (sjoch roppe)
afrollenôfrôlje
afromendreagje, ôfdreagje, ôflobje
afrondenôfrûnje
afrossenôfhuffe, ôfrinkelje, ôfritse, rinkefylje
afruimenôfrêde, ôfromje, ôfrommelje
afsabbelenôfsobje
afschaffenôfskaffe
afscheidenôfskiede u (sjoch skiede)
afscheppenôfskeppe
afscherenôfskeare
afschermenôfskermje
afscheurenrepe, rippe
afschietenôfsjitte u (sjoch sjitte)
afschrapenôfskrabje
afschrijvenôfskriuwe u (sjoch skriuwe)
afschrikkenôfskrikke u (sjoch skrikke)
afschrobbenôfskrobje
afschuddenôfskodzje
afschuttenôfskette, ôfskutte, skette
afslaanôfslaan u (sjoch slaan)
afslachtenferslachtsje
afslankenslankje
afslijpenôfslypje
afslijtenôfslite u (sjoch slite)
afsluitenôfskoattelje, ôfslute u (sjoch slute)
afsmekenôfsmeke
afsnauwenôfgrauwe, ôfsnauwe, ôfsnute, ôfsnuterje
afsnijdenôfsnije u (sjoch snije)
afspeldenôfspjeldzje
afspiegelenôfspegelje
afsplitsenôfspjalte
afsprekenôfprate, ôfsprekke u (sjoch sprekke)
afspringenôfspringe u (sjoch springe)
afstaanôfstean u (sjoch stean)
afstaan (herhaald)retrosedearje
afstammenôfkomme u (sjoch komme), ôfskaaie, ôfstamje, ôfstamme, skaaie, útskaaie
afstappenôfstappe
afstekenôfstekke u (sjoch stekke)
afstellenôfstelle
afstervenôfstjerre u (sjoch stjerre)
afstoffenôfstofje
afstompenôfstompe
afstotenôfstjitte u (sjoch stjitte), ôfstompe, wersje
afstraffenôfstraffe
afstropenôfstreupe
afstuderenôfstudearje
afstuitenôfstuitsje
afsturenôfstjoere
aftakelenôftakelje
aftakkenôftakje
aftappenôftaapje
aftastenôftaaste
aftellenôftelle
aftimmerenôftimmerje
aftoppenôftopje
aftredenôftrede
aftrekkenôflûke u (sjoch lûke)
aftroevenôftroevje
aftroggelenôftoppe, ôftroaie, ôftroggelje, topje, troggelje, ûntrôlje, ûnttokje
aftuigenôftuge
afturvenôfturvje
afvaardigenôffeardigje, ôffurdigje
afvallenôffalle u (sjoch falle)
afvangenôffange u (sjoch fange)
afvarenôffarre u (sjoch farre)
afvegenôffeie u (sjoch feie)
afvinkenôffinkje
afvlakkenôfflakje
afvloeienôffloeie
afvoerenôffiere
afvriezenôffrieze u (sjoch frieze)
afvurenôffjurje
afwaarderenôfwurdearje
afwassenôfwaskje u (sjoch waskje)
afwaterenôfwetterje
afwegenôfwage u (sjoch wage)
afwendenôfweine
afwentelenôfrôlje
afwerenôfwarre
afwerkenôfwurkje
afwerpenôfsmite u (sjoch smite), ôfwerpe u (sjoch werpe)
afwetenôfwitte u (sjoch witte)
afwijkenôfwike u (sjoch wike)
afwijzenôfwize, warsje, wersje
afwikkelenôfhannelje, ôfwuolje
afwisselenfariearje
afwrijvenôfwriuwe u (sjoch wriuwe)
afzadelenôfsealje
afzakkendelsakje, ôfsakje
afzeggenôfsizze u (sjoch sizze)
afzettenôfsette, rûpelje
afzienôfsjen u (sjoch sjen)
afzingenôfsjonge u (sjoch sjonge)
afzoekenôfsykje u (sjoch sykje)
afzonderenbesidehâlde u (sjoch hâlde), ôfsûnderje
afzwaaienôfswaaie
afzwakkenôfswakje
afzwerenôfswarre
agenderenagindearje
agerenagearje
agiterenagitearje
alarmerenalarmearje
alfabetiserenalfabetisearje
allitererenalliterearje
allocerenallokearje
almanak raadplegenalmenakje
ambiërenambiearje
amenderenamendearje
amortiserenamortisearje
amoveren (slopen, ontslaan)amovearje
amputerenamputearje
amuserenamusearje
analyserenanalysearje
animerenanimearje
ankerenankerje
annexerenanneksearje
annoncerenannonsearje
annoterenannotearje
annulerenannulearje
anonimiserenanonimisearje
antedaterenantedatearje
anticiperenantisipearje
antwoordenanderje, antwurdzje, replisearje, respondearje, weromsizze u (sjoch sizze)
appellerenappellearje
appenappe
applaudiserenapplaudissearje, hânklappe, hantsjeklappe
apporterenapportearje
appreciërenappresjearje
aprilgrap uithalenaprilje
arbitrerenarbitrearje
arcerenarsearje
archiverenargivearje
argumenterenargumintearje
aromatiserenaromatisearje
arrangerenarranzjearje
arresterenarrestearje, oanhâlde u (sjoch hâlde), oantaaste
arriverenarrivearje
articulerenartikulearje
asfalterenasfaltearje
assemblerenassemblearje
assimilerenassimilearje
assisterenassistearje
associërenassosjearje
assurerenassurearje
attenderenattindearje
authenticerenautentisearje
autodelenautodiele
automatiserenautomatisearje
autorijdenautoride u (sjoch ride)
autoriserenautorisearje
avancerenabbesearje, avesearje
avond wordenjûnje
azenaazje, ieze, iezje
babbelenalkje, babbelje, labeiskje
babysittenbabysitte u (sjoch sitte)
badenbaaie
badinerenbadinearje
badmintonnenfearkebalje, plombalje
bagatelliserenbagatellisearje
baggerenbaggelje, baggerje, leikje, slatte
bakkeleienbakkeleie
bakkenbakke, opbakke
balancerenbalansearje
balenbale
ballenbalje
balloterenballotearje
balsemenbalsemje
band plakkenbânlaapje, bânplakke
banjerenbanjerje
bankierenbankierje
bankwerkenbankwurkje
bannenbanne
barbecueënbarbecueë
barenbernje, pophelje
barricaderenbarrikadearje
barstenbarste
baserenbasearje
basketballenbasketbalje
batenbate
bazuinenbazúnje
beademenbeäzemje
beantwoordenbeänderje, beäntwurdzje
beargumenterenbeärgumintearje
bebakenenbebeakenje
bebloedenbebliede u (sjoch bliede)
beboetenbeboete, beboetsje
bebouwenbebouwe
becijferenbesiferje
becommentariërenbekommentariearje
beconcurrerenbekonkurrearje
bedarenbedarje, belúnje, besakje, betommelje, útwaarje
bedekkenbedekke u (sjoch dekke)
bedelenbiddelje
bedelenbediele
bedelentroggelje
bedelvenbedobbe, bedobje
bedervenbedjerre u, ferdommenearje, ferheisterje
bedienenbetsjinje
bedijenbedije
bedijkenbedykje
bedillenlekskoaie
bedisselenbenjeskje, beskeuke
bedonderenbedonderje
bedottenbesjachelje
bedragenbedrage u (sjoch drage)
bedreigenbedriigje
bedriegenbedraaie, bedrage u, bemiterje, felje, ferrifelje, loere, rifelje
bedrijvenbedriuwe u (sjoch driuwe)
bedrinkenbedrinke u (sjoch drinke)
bedroevenbedroeve
bedrogenbedrûge
bedruipenbedrippe
beduidenbetsjutte
beduvelenbeduvelje
bedwelmenbedwelmje, berûze
bedwingenbedimje, betwinge u (sjoch twinge), yntwinge
beëdigenbeëdigje
beëindigenbeëinigje
beeldbellenbyldbelje, skermskilje
beeldhouwenbyldhouwe
beethebbenbeethawwe u (sjoch hawwe)
beetnemenbeetnimme u (sjoch nimme), ferlakke
beetpakkenbeetpakke
begaanbegean u (sjoch gean)
begapenbegapje
begeleidenbegeliede u (sjoch liede)
begerenbegeare
begevenbejaan u (sjoch jaan)
begietenbejitte u (sjoch jitte)
begiftigenbejeftigje
beginnenbegjinne u, úteinsette
beglurenbegluorkje, bekypje, beluorkje
begoochelenbegûchelje
begravenbedobbe, bedobje, begrave u (sjoch grave), beïerdigje, beïerdzje, fuortbringe u (sjoch bringe)
begrazenbegerskje
begrenzenbegrinz(g)je
begrijpenbegripe u (sjoch gripe), fiemje
begroetenbegroetsje
begroten (budgetteren, medelijden hebben)begrutsje
begunstigenbegeunstigje
behagenbehaagje, haagje
behalenbehelje
behandelenbehannelje
behangenbehangplakke, behingje u (sjoch hingje)
behappenbehappe
behartigenbehertigje
beheersenbedimje, behearskje
beheksenbetsjoene
behelpenbehelpe u (sjoch helpe), heukerje
behelzenbefetsje
beherenbeheare
behoedenbehoedzje, hoedzje
behorenbehearre
behoudenbehâlde u (sjoch hâlde)
beïnvloedenbeynfloedzje
beitelenbeitelje, úthouwe
beitsenbeitse
bejegenenbejegenje
bejubelenbejubelje
bekendmakenomkrantsje
bekennenbekenne
bekerenbekeare, bekearje
bekeurenbekeure
bekijkenbesjen u (sjoch sjen)
bekijvenbekibje
bekistenbekistje
bekladdenbekladzje
beklagenbekleie u (sjoch kleie)
bekledenbeklaaie
beklemmenbenearje
beklemtonenbeklamje
beklijvenbeklibje
beklimmenbekladderje, beklimme u (sjoch klimme), bekliuwe u (sjoch kliuwe)
beklinkenbeklinke u (sjoch klinke)
bekoelenbekuolje
bekogelenbekûgelje
bekokstovenbepankoekbakke
bekomenbekomme u (sjoch komme)
bekommerenbekroadzje
bekopenbekeapje u (sjoch keapje)
bekorenbekoare
bekortenbekoartsje
bekostigenbekostigje
bekrachtigenbekrêftigje
bekrassenbekrasse
bekreunenbekreune
bekritiserenbekritisearje
bekronenbekroane
bekruipenbekrûpe
bekvechtenbekfjochtsje u (sjoch fjochtsje)
beladenbelade
belagenbedriigje
belandenbelânje
belangrijk doengrutdwaan u (sjoch dwaan)
belangstellenbelangstelle
belastenbelêste
belazerenbelazerje
beledigenaffrontearje, beledigje, misledigje
belegerenbelegerje
beleggenbelizze u (sjoch lizze)
belemmerenbehinderje
belenenbeliene
belettenbelette, tsjingean u (sjoch gean)
beletterenbeletterje
belevenbelibje
belichtenbeljochtsje
belijdenbelide u
bellenbelje, skilje
bellenblazenbrobbelblaze, bûleblaze, bûltsjeblaze
beloerenbegnuve
belonenbeleanje
belopenbebokselje, berinne u (sjoch rinne)
belovenbelove, ûnthjitte
beluisterenbeharkje, belústerje
bemachtigenbefjochtsje u (sjoch fjochtsje), bemachtigje
bemalenbemealle
bemannenbemanje
bemerkenbemerke u (sjoch merke), ealgje
bemestenbedongje
bemetenbemjitte u (sjoch mjitte)
bemiddelenbemiddelje, middelje
beminnenbeminne, leavje
bemoederenbememkje
bemoedigenbemoedigje
bemoeienbemuoie
benadelenbeneidiele, beneidielje
benaderenbenaderje
benadrukkenklam lizze u (sjoch lizze), ynskerpje
benauwenbenearje
benemenbenimme u (sjoch nimme)
benenskonkje
benevelenbenevelje
bengelenbongelje
benieuwenbenije, luste
benoemenbeneame
benuttenbenutsje, benutte
beoefenenbeoefenje
beogenbeëagje
beoordelenbeoardiele, beoardielje
bepalenbepale
beperkenbeheine
beplakkenbeplakke
beplantenbeplantsje
bepleisterenbepleisterje
bepleitenbepleitsje
bepratenbeprate
beproevenprebearje
beraadslagenrieplachtsje
beradenberiede u (sjoch riede)
beredderenbeheisterje, berêde, beskaaie
beredenerenberedenearje
bereidenreemeitsje u (sjoch meitsje), tameitsje u (sjoch meitsje)
bereikenberikke
berekenenberekkenje
bergenbergje u
berichtenberjochtsje
berijdenberide u (sjoch ride)
berispenbegrauwe, bekibje, beskrobje
beroepenberoppe u (sjoch roppe)
beroerenberoere
berouwenberouwe
berovenberôvje
berustenberêste, resignearje
beschadigenbeskeadigje, ferteisterje, rampenearje, rampoaie, skansearje, teheisterje
beschermenbeskermje, warje
bescheurenbeskuorre
beschietenbesjitte u (sjoch sjitte)
beschijnenbeskine
beschikkenbeskikke
beschilderenbeskilderje
beschimmelenbeskimmelje
beschimpenbeskimpe
beschoeienbeskoeie
beschouwenbeskôgje
beschreeuwenbebalte
beschrijvenbeskriuwe u (sjoch skriuwe)
beschuldigenbeskuldigje, ynkriminearje
beschuttenbeskutte
beseffenbeseffe
beslaanbeslaan u (sjoch slaan)
beslapenbesliepe u (sjoch sliepe)
beslechtenbesljochtsje
beslissenbeslisse
besluipenbeslûpe u (sjoch slûpe)
besluitenbeslute u (sjoch slute), resolvearje
besmerenbesmarre
besmettenbesmette, oanjeie u (sjoch jeie)
besmeurenbeklieme, besmodzgje, klieme
besnijdenbefykje, besnije u (sjoch snije)
besodemieterenbesoademiterje
bespannenbespanne
besparenbesparje
bespattenoansnjitte
bespeurenbespeure
bespiedenbegluorkje, strúnjeie u (sjoch jeie)
bespionnerenbespionearje
bespoedigenferhastigje
bespottenbespotte
bespraakt zijnbebekke
besprekenbesprekke u (sjoch sprekke), ferhakstikje, ferhakstûkje, oerlizze u (sjoch lizze)
besprenkelenbedippe, besnjitte, besprinkelje
bespringenbespringe u (sjoch springe)
besproeienbesproeie
bespugenbekoarje
bespuitenbespuitsje
bestaanbestean u (sjoch stean)
bestedenbesteegje
bestelenbestelle u (sjoch stelle)
bestellenbestelle
bestemmenbestimme
bestempelenbestimpelje
bestendigenbestindigje
bestervenbestjerre u (sjoch stjerre)
besterven latenjonkerje
bestokenbestoke
bestormenbestoarmje
bestraffenbestraffe, heuvelje
bestralenbestrielje
bestratenbefluorje, bestrjitte, fluorje
bestrijden (tegengaan)bestride u (sjoch stride), tsjingean u (sjoch gean)
bestrijkenbestrike u (sjoch strike)
bestrijken met witkalkwytkalkje
bestrooienberûgelje, bestruie
bestuderenbestudearje
bestuivenbestowe
besturenbestjoere
betalenbetelje
betastenbetaaste
betegelenbetegelje
betekenenbetsjutte, ynhawwe u (sjoch hawwe)
beterenbebetterje, betterje
beteugelenbedimje, berongje, teamje
betitelenbetitelje
betoverenbetoverje, betsjoene
betrappenattrapearje, betraapje, trappearje
betredenbetrêdzje, opstappe, ynstappe
betreffenbelangje, betreffe u (sjoch treffe), oanbelangje
betrekkenbehelje, belûke u (sjoch lûke), betrekke u (sjoch trekke)
betreurenbetreurje, muoie
betuigenbetsjûgje
beukenbatse, beuke, bûkje, bûtse
beurenynbarre
beuzelenfiterknotsje, koal ferkeapje u (sjoch keapje)
bevallenbefalle u (sjoch falle)
bevallen (aanstaan)noaskje
bevangenbefange u (sjoch fange)
bevarenbefarre u (sjoch farre)
bevattenbefetsje, befiemje
bevechtenbefjochtsje u (sjoch fjochtsje)
beveiligenbefeiligje
bevelenbefelje, befelle, hjitte u
bevenbeve, ridelje
bevestigen (bekrachtigen)befêstigje, ferwisje
bevestigen (vastmaken)fêstmeitsje u (sjoch meitsje)
bevindenbefine u (sjoch fine)
bevliegenbefleane u (sjoch fleane)
bevloeienbefloeie
bevochtigenbefochtigje, befochtsje, wietsje, yndampe, ynfochtsje
bevoelenbefiele
bevolkenbefolkje
bevoordelenbefoardiele, befoardielje
bevoorradenbefoarriedzje, ravitaillearje
bevoorrechtenbefoarrjochtsje
bevorderenbefoarderje, foarútbringe u (sjoch bringe)
bevrachtenbefrachtsje
bevredigenbefredigje, onanearje
bevriezenbefrieze u (sjoch frieze)
bevrijdenbefrije
bevruchtenbefruchtsje, ynseminearje
bevuilenbebargje, bedwaan u (sjoch dwaan), begrieme, bemotsje, besmoargje
bewakenbeweitsje u (sjoch weitsje)
bewapenenbewapenje
bewarenbewarje, huordzje
bewaterenbewetterje
bewegenbewege, feravesearje, reppe, roere, ruorje
bewegwijzerenbebuordzje
bewerkenbeärbeidzje, bewurkje
bewerkstelligenbewurkje
bewierokenbewijreekje
bewijzenbewize
bewonderenbewûnderje
bezegelenbesegelje
bezerenbesearje
bezettenbesette
bezielenbesielje
bezig zijnpiele
bezigenbrûke
bezingenbesjonge u (sjoch sjonge)
bezinkenbesakje
bezinnenbesinne, neitinke u (sjoch tinke)
bezittenbesitte u (sjoch sitte), ynhawwe u (sjoch hawwe)
bezoedelenbesmodzgje
bezoekenbesykje u (sjoch sykje), delkomme u (sjoch komme)
bezoeken in de avondjûnpizelje, jûnprate
bezondigenbekweadigje, besûndigje
bezorgenbesoargje, rûnbringe u (sjoch bringe)
bezuinigenbekloekje, besunigje, soberearje
bezwangerenswier meitsje u (sjoch meitsje)
bezwerenbeswarre
bezwijkenbeswike u
bibberenbibberje
bibberen (van angst)rydboskje
bibberen (van kou)trilje
biddenbidde, wikelje
biechtenbychtsje
biedenbiede u
bijbestellenbybestelle
bijbetalenbybetelje
bijbindenbybine u (sjoch bine)
bijblijvenbybliuwe u (sjoch bliuwe)
bijboekenbyboeke
bijbrengenbybringe u (sjoch bringe), laapje
bijbrengen (bij bewustzijn)bymeitsje u (sjoch meitsje)
bijdraaienbydraaie, ynrantsoene
bijdragenbydrage u (sjoch drage)
bijeenbrengengearbringe u (sjoch bringe)
bijeengooiengearsmite u (sjoch smite)
bijeenkomengearkomme u (sjoch komme)
bijeenrapengearfannelje, ynfandelje
bijeenschrapenbyinoarskrabje
bijeentrommelenbyinoartromje
bijeenzoekenbyinoar sykje u (sjoch sykje)
bijen houdenymkerje, ymkje
bijkleurenbykleurje
bijklussenbyfertsjinje
bijknippenbyknippe
bijkomenbykomme u (sjoch komme)
bijleggenbylizze u (sjoch lizze)
bijlerenbyleare
bijleverenbyleverje
bijlichtenbyljochtsje
bijmengenbyminge u (sjoch minge)
bijplakkenbyplakke
bijplussenbyplusse
bijpratenbyprate
bijschenkenbyskinke u (sjoch skinke)
bijschrijvenbyskriuwe u (sjoch skriuwe)
bijslapenbysliepe u (sjoch sliepe)
bijslijpenbyslypje
bijsnijdenbyfykje, bysnije u (sjoch snije)
bijspringenbyspringe u (sjoch springe)
bijstaanassistearje, bystean u (sjoch stean), geriivje
bijstellenbystelle
bijstortenbystoarte
bijsturenbystjoere
bijtekenenbytekenje
bijtellenbytelle
bijtenbite u
bijverdienenbyfertsjinje, bymeitsje u (sjoch meitsje)
bijvoegentaheakje, yndwaan u (sjoch dwaan)
bijvoerenbyfuorje
bijvullenbyfolje
bijwerkenbywurkje
bijzettenbysette
bijzittenbysitte u (sjoch sitte)
bikkenbikje, bikke
bindenbine u
binden van rietreidbine u (sjoch bine)
binnendrijvenbinnendriuwe u (sjoch driuwe)
binnendringenynkringe u (sjoch kringe)
binnenhalen van hooiynhaaie
binnenhalen van tarweweetmenne
binnenkrijgenynkrije u (sjoch krije)
binnenlatenbinnenlitte u (sjoch litte)
binnenloodsenloadsje
binnensluipenbinnenslûpe u (sjoch slûpe), ynglûpe
binnensmokkelenynslûkje
binnenstuivenynstowe
binnenvallenynfalle u (sjoch falle)
binnenwippenynwippe
binnenzeilenynsile
biologerenbiologearje
bivakkerenbivakkearje
bladerenbledderje, blêdzje
blaffenblaffe, bylje
blaffen (zacht)blafkje
blakenapelje
blakerenbleakerje
blamerenblamearje
blancherenblansearje
blauw makenblauje
blauw wordenblauje
blauwbekkenblaubekje
blazenblaze, pûste
blèrenblère
blesserenblessearje
blijkenblike u
blijvenbliuwe u
bliksemenbliksemje, wjerljochtsje
blinderenblindearje, blyndearje
blinkenblinke u, byldzje
bloedenbliede u
bloeienbloeie, blomkje
bloemschikkenblomskikke
blokkerenblokkearje, tichtsette
blonderenblondearje
blootleggenbleatlizze u (sjoch lizze)
blootliggenbleatlizze u (sjoch lizze)
blootstellenbleatstelle, iepenlizze u (sjoch lizze)
blowenblowe
blozenin kaam krije u (sjoch krije)
bluffenbluffe
blussenblusse, dwêste, dwestgje, dwestje, útdrinzgje
boeienboeie
boekbindenboekbine u (sjoch bine)
boekenboeke
boeken verslinden (veel lezen)letterfrette u (sjoch frette)
boekhoudenboekhâlde u (sjoch hâlde)
boeren (bedrijf)buorkje
boeren (oprispen)krôkje
boetenboetsje
boetserenboetsearje
boksenbokse
bol staanbolje
bombarderenbombardearje
bonen potenbeanlizze u (sjoch lizze)
boodschappen doenboadskipje
boontjes doppenbeantjeskopje
boos kijkenmâlsjen u (sjoch sjen)
boos zijnmâlkopje
bordurenbenaaie, borduere
borenboarje
borgenboargje
borstelenboarstelje, omrosse
boter vormen in een kopopkopje, opkopkje
bottelenbottelje
botvierenútwierje
bouwenbouwe
bovendrijvenboppedriuwe u (sjoch driuwe)
bovenliggenboppelizze u (sjoch lizze)
bovenslaanboppeslaan u (sjoch slaan)
bowlenbowle
bradenbriede u
brainstormenbrainstoarmje, breinstoarmje
brakenbrake, spuie
brandenbrâne
brandmerkenbrânmerkje
breienbreidzje
brekenbrekke u
brengenbringe u
briesenbrinzgje, wrinzgje
broddelenbroddelje
broedenbriede u
broek ophalen en vastmakenbroekbine u (sjoch bine)
brommenbrimje
brouillerenbrûillearje
brouwenbrouwe
browsen (bladeren op computer)brouse, browse, sneupe
bruikbaar makenbebrûke
bruisenbrûze
brullenâlje, balte, brinzgje
brutaliseren (met geweld bejegenen)brutalisearje
bubbelenbrobbelje
budgetterenbegrutsje, budzjettearje
bufferenbufferje
buigenbûge
buikdansenbûkdûnsje
buiksprekenbûksprekke u (sjoch sprekke)
buitelendûkelje, tommelje
buitensluitenbûtenslute u (sjoch slute)
bulderenbolderje
bumperklevenbumperkleve
bungelenbongelje
calculerenkalkulearje
camouflerenkamûflearje
capituleren (overgeven)kapitulearje
carpoolencarpoolje
castrerenkastrearje, lobje
catalogiserenkatalogisearje
catechiserenfraachleare, frageleare, kategisearje
categoriserenkategorisearje
celebrerenselebrearje
censurerensensurearje, sinsurearje
centraliserensintralisearje
centrerensintrearje
centrifugerensintrifugearje
chanterensjantearje
chargerensjarzjearje
charmerensjarmearje
charterencharterje, sjarterje
chattenchatte, tsjette
chaufferensjauffeurje
checkenchecke
chokenchoke
cijferensiferje
circulerensirkulearje
cirkelensirkelje
citerensitearje
civiliserensivilisearje
claimenclaime, klaime, kleme
classificerenklassifisearje
clausulerenklausulearje
claxonnerenklaksonnearje
coachencoache
coderenkodearje
codificerenkodifisearje
collaborerenkollaborearje
collecterenkollektearje, ponkjerinne
colporterenkolportearje, sutelje
combinerenkombinearje
commanderenkommandearje
committerenkommittearje
communicerenkommunisearje
compenserenkompensearje
compilerenkompilearje
completerenkompletearje
complicerenkomplisearje
complimenterenkomplimintearje
componerenkomponearje
composterenkompostearje
comprimerenkomprimearje
compromitterenkompromittearje
concentrerenkonsintrearje
concipiërenkonsipiearje
concluderenkonkludearje
concretiserenkonkretisearje
concurrerenkonkurrearje
condenserenkondinsearje
conditionerenkondisjonearje
condolerenkondolearje
confererenkonferearje
configurerenkonfigurearje
confirmerenkonfirmearje
confisquerenkonfiskearje
conformerenkonformearje
confronterenkonfrontearje
connoterenkonnotearje
consacrerenkonsakrearje
conserverenkonservearje
consignerenkonsinjearje
consoliderenkonsolidearje
constaterenkonstatearje
construerenkonstruearje
consulterenkonsultearje
consumerenkonsumearje
contaminerenkontaminearje
contemplerenkontemplearje
continuërenkontinuearje
contracterenkontraktearje
contrasterenkontrastearje
contribuërenkontribuearje
controlerenkontrolearje
controleren van de kasrekkenopnimme
convergerenkonvergearje
converserenkonversearje
converterenkonvertearje
coöpererenkoöperearje
coördinerenkoördinearje
copulerenkopulearje
correlerenkorrelearje
corresponderenkorrespondearje
corrigerenkorrizjearje
corroderenkorrodearje
couperenkûpearje
crediterenkreditearje
creërenkreëarje
cremerenkremearje
cricketencricketsje
criminaliserenkriminalisearje
criticerenkritisearje
crossencrosse
culminerenkulminearje
cultiverenkultivearje
cumulerenkumulearje
cursief afdrukkenskeanprintsje
cursiverenkursivearje
dagdromendeidreame
dagtekenendeitekenje
dalendale, omleechgean u (sjoch gean), sakje
dammendamje
dampendampe, stymje
dankentankje
dansendûnsje
dansen in een kringringdûnsje
dartelendjoeie, hoallefoalje
dartendarte
daterendatearje
dauwtrappendautraapje
daverendaverje
de baas zijnboppelizze u (sjoch lizze)
de-activerende-aktivearje
de-escalerende-eskalearje
dealendeale
debatterendebattearje, redendiele
debiterendebitearje
deblokkerendeblokkearje
debuterendebutearje
decentraliserendesintralisearje
decimerendesimearje
declamerendeklamearje
declarerendeklarearje
decoderendekodearje
decorerendekorearje
decriminaliserendekriminalisearje
deducerendedusearje
deelnemendielnimme u (sjoch nimme)
definiërendefiniearje
deformerendeformearje
degenererendegenerearje
degraderendegradearje
deinendúnje
dekkendekke u
deklasserendeklassearje
dekoloniserendekolonisearje
delegerendelegearje
delendiele, partsje
delibererendeliberearje
delvendolle
demarkerendemarkearje
dementerendemintearje
demilitariserendemilitarisearje
demobiliserebdemobilisearje
democratiserendemokratisearje
demonstererendemonstrearje
demonterendemontearje
demoraliserendemoralisearje
dempen (van licht, geluid)doovje, dôvje
dempen (van water)demje, tichtsmite u (sjoch smite)
denationaliserendenasjonalisearje
denaturaliserendenaturalisearje
denderendinderje
denkentinke u
deponerendeponearje
deporterendeportearje
deprimerendeprimearje
deregulerenderegulearje
derendeare
deserterendesertearje
desillusionerendesyllusjonearje
desinfecterendesynfektearje
desintegrerendesyntegrearje
desinvesterendesynvestearje
detacherendetasjearje
detaillerendetaillearje
detecterendetektearje
determinerendeterminearje
detinerendetinearje
deugendoge
devaluerendevaluearje
dichtbindentabine u (sjoch bine), tichtbine u (sjoch bine)
dichtdoentichtdwaan u (sjoch dwaan)
dichtdraaientichtdraaie
dichtduwentichttriuwe u (sjoch triuwe)
dichten (dichtmaken)tichtsje
dichten (poëzie)dichtsje
dichtgaantichtgean u (sjoch gean)
dichtgroeientichtwaakse u (sjoch waakse)
dichtklappentaflappe, tichtflappe, tichtklappe
dichtknijpentichtknipe u (sjoch knipe)
dichtknopentichtknoopje
dichtplakkentichtplakke
dichtschroeientichtskroeie
dichtschuiventichtskowe
dichtslibbenferslykje, tichtslykje
dichtsmijtentichtsmite u (sjoch smite)
dichtstoppentichtsje
dichttrappentichttraapje
dichtvriezentichtfrieze u (sjoch frieze)
dichtzettentichtsette
dicterendiktearje
dienentsjinje
diepvriezendjipfrieze u (sjoch frieze)
dievendievje
differentiërendifferinsjearje
digitaliserendigitalisearje
dimmendimje, dimme
dinerendinearje
dingentingje
dirigerendirigearje
discriminerendiskriminearje
discusiërendiskusjearje
diskwalificerendiskwalifisearje
dispenserendispensearje
disponerendisponearje
disputerendisputearje
distantiërendistansjearje
distels stekenstikelstekke
distilerendistillearje
distribuerendistribuearje
divergerendivergearje
dobbelendobbelje
dobberendobberje
docerendosearje
documenterendokumintearje
dodendeadwaan u (sjoch dwaan), deadzje
doedelzak spelenlillepypkje
doemendoemje, ferwije
doendwaan u
dolendoarmje
dollenhealwiizje, hontheie, hûntheie, mâlfarje, mâlfarkje
dominerendominearje
dommelendodzje, slûgje
dompelendompelje
donderendonderje
donderjagendonderjeie u (sjoch jeie)
donerendonearje
doodbijtendeabite u (sjoch bite)
doodbloedendeabliede u (sjoch bliede)
doodgaandeagean u (sjoch gean)
doodjagendeajeie u (sjoch jeie)
doodkijkendeasjen u (sjoch sjen)
doodknuppelendeakneppelje
doodliggendealizze u (sjoch lizze)
doodlopendearinne u (sjoch rinne)
doodranselendearânselje
doodschietendeasjitte u (sjoch sjitte)
doodschoppendeaskoppe
doodschrikkendeaskrikke u (sjoch skrikke)
doodslaandeabruie, deahuffe, deaslaan u (sjoch slaan)
doodvallendeafalle u (sjoch falle)
doodvriezendeafrieze u (sjoch frieze)
doodzwijgendeaswije
dooienteie
door muizen vernield wordenfermûzje
doorbakkentrochbakke
doorbetalentrochbetelje
doorbijtentrochbite u (sjoch bite)
doorbladerentrochblêdzje
doorblaffentrochblaffe
doorblazentrochblaze
doorbloedentrochbliede u (sjoch bliede)
doorbloeientrochbloeie
doorbordurentrochborduere
doorborentrochboarje
doorbrandentrochbrâne
doorbrekentrochbrekke u (sjoch brekke)
doorbrengenoaneinbringe u (sjoch bringe), tebringe u (sjoch bringe), trochbringe u (sjoch bringe), yneinbringe u (sjoch bringe)
doorbroedentrochbriede u (sjoch briede)
doorbuigentrochbûge
doordenkentrochtinke u (sjoch tinke)
doordraaientrochdraaie
doordrijventrochdriuwe u (sjoch driuwe)
doordringentrochkringe u (sjoch kringe)
doordrukkentrochdrukke
doorgaantrochgean u (sjoch gean)
doorgeventrochjaan u (sjoch jaan)
doorgroeientrochgroeie, trochwaakse u (sjoch waakse)
doorgrondenfiemje, trochgrûnje
doorhalentrochdwaan u (sjoch dwaan), trochhelje
doorhebbentrochhawwe u (sjoch hawwe)
doorjagentrochjeie u (sjoch jeie)
doorkijkentrochkypje
doorklinkentrochklinke u (sjoch klinke)
doorknijpentrochknipe u (sjoch knipe)
doorknikkentrochknikke
doorknippentrochknippe
doorkokentrochsiede u (sjoch siede)
doorkomentrochkomme u (sjoch komme)
doorkruisentrochkruse
doorlatentrochlitte u (sjoch litte)
doorlerentrochleare
doorlezentrochlêze u (sjoch lêze)
doorlichtentrochljochtsje
doorliggentrochlizze u (sjoch lizze)
doorlopentrochrinne u (sjoch rinne)
doorluchtentrochluchtsje
doormakentrochmeitsje u (sjoch meitsje)
doormetentrochmjitte u (sjoch mjitte)
doornementrochnimme u (sjoch nimme)
doorpakkentrochpakke
doorprikkenbeprippe, trochprippe
doorrijdentrochride u (sjoch ride)
doorroerentrochriere
doorrokentrochroke, trochsmoke
doorrottentrochrotsje
doorschakelentrochskeakelje
doorscheurentrochskuorre
doorschietentrochsjitte u (sjoch sjitte)
doorschuiventrochskowe
doorslaantrochslaan u (sjoch slaan)
doorslapentrochsliepe u (sjoch sliepe)
doorslikkentrochslokke
doorsmerentrochsmarre
doorsmeulentrochsmeule
doorsnijdentrochfykje, trochsnije u (sjoch snije)
doorspittentrochspitte
doorspoelentrochspiele
doorsprekentrochsprekke u (sjoch sprekke)
doorstaantrochstean u (sjoch stean)
doorstappentrochstappe
doorstartentrochstarte
doorstekentrochstekke u (sjoch stekke)
doorstomentrochstome
doorstotentrochstjitte u (sjoch stjitte)
doorstrepentrochstreekje
doorstromentrochstreame
doorstuderentrochstudearje
doorsturentrochstjoere
doortrappentrochtraapje
doortrekkentrochlûke u (sjoch lûke)
doorvechtentrochfjochtsje u (sjoch fjochtsje)
doorverbindentrochferbine u (sjoch bine)
doorverwijzentrochferwize
doorvlechtentrochfrisselje
doorvoerentrochfiere
doorwaaientrochwaaie
doorwerkentrocharbeidzje, trochwurkje
doorzagentrochseagje
doorzakkentrochsakje
doorzanikentrochsanikje
doorzettentrochsette
doorzeurenomsangerje, omsanikje, trocheamelje, trochjeuzelje, trochsangerje
doorzientrochsjen u (sjoch sjen)
doorzoekentrochsykje u (sjoch sykje)
dopen (in kerk)dope
dopen (koekje in thee)dippe
doppendopje, pûlje
dorsenterskje
doserendosearje
doterendotearje
dotterendotterje
douchendûse
dovendôvje
downloadendelliede, downloade, ynlade
draaiendraaie
dragendrage u
drainerendrainearje
dralendrammelje, omseure, pôledraaie, sleaukje
dramatiserendramatisearje
draperendrapearje
dravendrave, dúnje, ridzje
dreggendrêgje
dreigendriigje, wanke
dreinensangerje
drentelenbeëarskje, syksokje
drenzenpiizgje, pizelje
dresserenbeleare, dressearje
dreunendreune
dribbelenbokselje
driftig zijnmâlkopje
drijvendriuwe u
drillendrille
dringenkringe u
drinkendrinke u
drogendrûge, drûgje
dromendreame
droogkokendrûchsiede u (sjoch siede)
droogleggendroechlizze u (sjoch lizze)
droogmalendreechmealle
droogscherendrûchskeare
droogzwemmendrûchswimme u (sjoch swimme)
druipendrippe
druipen van roetroetdrippe
drukkendrukke, prangje
drukken (printen)printsje
drukte makenrombomme
drummendrumme
druppelendrippe
dubbelvouwendûbeldteare, dûbelteare
duellerenduellearje
duikelendûkelje, trûzelje
duikendûke
duimentomkje
duimzuigentomkesobje, tomkesûgje
duinen vormendúnje
duizelendûzelje
duldenduldzje
dumpendumpe, sloaie
duperendupearje
duplicerenduplisearje
durenduorje
durvendoare (ek doarre) u
duttendodzje, slûgje
duur zijntakneppelje
duwentriuwe u
dwalendoarmje, dwale
dwarrelendwarrelje, twirje, tyspelje, warrelje
dwarsbomendwerskopje
dwarsdrijven (koppig zijn)dwersdriuwe u (sjoch driuwe)
dwarsliggendwerslizze u (sjoch lizze)
dweilendweilje
dwingentwinge u
e-mailene-maile
ebbenebje
een kleppend geluid gevenklypklapje
één-wordenienwurde u (sjoch wurde)
éénendertigen (kaartspel)ienentritigje
éénentwintigen (spel)ienentweintigje
eerbiedingenearbiedigje
effectuereneffektuearje
effeneneffenje, egalisearje, lykmeitsje u (sjoch meitsje)
egaliserenegalisearje
eggeneidzje
eieren controlerenaaifarskje, aailotterje
eieren etenaai-ite
eieren klutsenaaiklopje
eieren kokenaaisiede, aaiskile
eieren pellenaaidopje
eieren rapenaaifandelje
eieren uitbroedenaaikebriede u (sjoch briede)
eieren zoekenaaisykje u (sjoch sykje)
eikels zoekenikelsykje
eikschillen (van bast ontdoen)iikskile, ikebasse, ikeboskje
eindigeneinigje
eiseneaskje, fergje, ôffoarderje, ûntfoarderje
ejaculerenejakulearje
elektrificerenelektrifisearje
elektrocuterenelektrokutearje
elektrolyserenelektrolysearje
eliminereneliminearje
emaillerenemaljearje
emanciperenemansipearje
emigrerenemigrearje, lânferfarre u (sjoch farre), lânferhúzje
emitterenemittearje
emulgerenemulgearje
endosserenendossearje
enerverenenervearje
engagerenengazjerje
enquêterenenketearje
enscenerenensenearje
ensilerenensilearje
entamerenentamearje
entenintsje
entereninterje
enthousiasmerenentûsjasmearje
epilerenepilearje
erachter komenefterkomme u (sjoch komme)
erbarmenerbarmje
erenearje
ergerenargewearje, ergerje
erin tuinenderyn rinne u (sjoch rinne), ferfoar rinne u (sjoch rinne)
erkennenerkenne
eroderenerodearje
ervenerve, ervje
escalereneskalearje
escortereneskortearje
etalerenetalearje
etenite u, ribskoarje
eten (gulzig)hachelje, rongje
etiketterenetikettearje
etsenetse
etterenotterje
etymologiserenetymologisearje
evacuerenevakuearje
evaluerenevaluearje
evangeliserenevangelisearje
evenarenbelykje, benei komme u (sjoch komme)
evoluerenevoluearje
examinereneksaminearje
excellereneksellearje
excerperenekserpearje
excommunicerenekskommunisearje
excuserenekskusearje
executereneksekutearje
exercereneksersearje
expediërenekspediearje
experimentereneksperimintearje
expirerenekspirearje
explicereneksplisaerje
explicitereneksplisitearje
explodereneksplodearje
exploitereneksploitearje
explorereneksplorearje
exportereneksportearje
exposereneksposearje
extraherenekstrahearje
extrapolerenekstrapolearje
fabricerenfabrisearje, fabrykje
faciliterenfasilitearje
facturerenfakturearje
failliet gaanbankerottearje
falenfale
fantaserenfantasearje, loftfytse
fascinerenfassinearje
faserenfasearje
fatsoenerenfatsoenearje
feestvierenfeestfiere
feliciterenfelisitearje, lokwinskje
feminiserenfeminisearje
fiatterenfiattearje
fietsenfytse
figurerenfigurearje
figuurzagenfiguerseagje
fijnknijpenfynknipe u (sjoch knipe)
fijnmalenfynmealle
fijnstampenfynstampe
fijnwrijvenfynwriuwe u (sjoch wriuwe)
filerenfilearje
filmenfilmje
filosoferenfilosofearje
filterenfilterje, filtrearje
filtrerenfiltrearje
financierenfinansierje
fingerenfingearje, optinke u (sjoch tinke)
fixerenfiksearje
fladderenfladderje
fladderen (gebrekkig bewegen)wjokkelje, wjukkelje
flakkerenflakkerje
flamberenflambearje
flanerenflanearje
flankerenflankearje
flansenflânzje
flappenflappe
flatterenflattearje
flessenôfsette
flexibiliserenfleksibilisearje
flikkerenflikkerje
flippenflippe
flirtenfeintsjejeie u (sjoch jeie), flirte
floepenflippe, floepe
floppenfloppe
florerenflorearje
fluctuerenfluktuearje
fluisterenfaazje, flústerje, grútsje
fluit spelenfluitspylje
fluitenfloitsje, fluitsje
fluoresceren (licht uitstralen)fluoresearje
fluoridearjefluorideren (fluor toevoegen)
foerageren foerazjearje
foeterenfoeterje
fonduenfonduë
fonkelenflamkje
foppenfelje, ferrifelje
forcerenfaksearje, forsearje
formaliserenformalisearje
formatterenformattearje
formerenformearje
formulerenformulearje
fosforescerenfosforessearje
fotograferenfotografearje
fouillerenfûillearje
fouten makenflaterje
fragmenterenfragmintearje
frankerenfrankearje
frapperenfrappearje
frauderenfraudearje
frezenfreezje
friemelenfimelje, omfimelje
frommelenfrommelje, trânselje
frustrerenfrustrearje
frutselenfimelje
fulminerenfulminearje
functionerenfunksjonearje
funderenfundearje
fungerenfungearje
fuserenfusearje
gaangean u
gadeslaanachtslaan u (sjoch slaan)
galmengalmje
galopperenfjouwerje, galoppearje
galvaniserengalvanisearje
gapengapje
garanderengarandearje
garen op een kluwen windenjernkleaunje, jernopkleaunje, jernopwine, jernopwuolje, jernwine
garen twijnenjerntwine
garnerengarnearje
gasten ontvangengastje, yngastje
gaten stoppengatstopje
gebarenmaneuvelje
gebeurenbarre, heve, oanweigean u (sjoch gean), omweigean u (sjoch gean)
gebieden (bevelen)hjitte u
gebieden (opdragen)gebiede u (sjoch biede)
geborenberne, hikke
gebruikenbrûke, ympelearje, ymplegearje
gedijendije
gedogengedoge, talitte u (sjoch litte)
geeuwengaffelje, gapje, geauwe
geheimhoudengeheimhâlde u (sjoch hâlde)
gekscherengekjeie u (sjoch jeie)
geld afnemenluterje
geld beleggenjildbelizze u (sjoch lizze)
geldenjilde u
gelerensjelearje
gelijk blijvenlykhâlde u (sjoch hâlde)
gelijk gaan (klok)lykgean u (sjoch gean)
gelijkenlykje
gelijkmakenlykmeitsje u (sjoch meitsje)
gelijkschakelenlykskeakelje
gelijkstellenlykslaan u (sjoch slaan), lykstelle
gelijktrekkenlyklûke u (sjoch lûke)
gelijkzettenlyksette
gelovenleauwe
geluk hebbenmazzelje
gelukwensenlokwinske
generaliserengeneralisearje
generengenearje, sjenearje
genererengenerearje
genezengenêze u, opbetterje
genietengenietsje
gereedmakenrisse, risselwearje
geruststellengerêststelle
geschiedenbarre
geschikt makenferhakstikje, ferhakstûkje
geselengiselje
gespengaspje
gesticulerengestikulearje
getuigentsjûgje
geurengeurje
gevenjaan u
gewaarwordengewaarwurde u (sjoch wurde)
gewennenwenne
gewoon zijnplichtsje, pliigje
giechelengychelje, nokkerje
gieren (gier uitrijden)bejarje, jarje
gieren (schreewen)geie
gietenjitte u
gillenmâlgûle, skreauwe
ginnegappenbiisbauje, giisgobje
girerengirearje
gistengeste, gêstje
gladscherenglêdskeare
gladwrijvenglêdwriuwe u (sjoch wriuwe)
glanzenglânzje, gloedzje
glanzen (van gezondheid)ankje, apelje
glasblazenglêsblaze
glaszettenglêssette
glazurenglazuerje
glijdenglide u, skuile
glimlachenglimkje
glimmenglimme u
glinsterenglinsterje
globaliserenglobalisearje
gloeiengloeie
glooiengloaie
glorengluorje
glorerenglorearje
gluipenglûpe
glunderenglunderje
glurengluorkje, gnuve, kypje, luorkje, yngapje, ynglûpe, yngnuve
gniffelenbiisbauje, giisgobje
goed verstand hebbenlykgean u (sjoch gean)
goeddoengoeddwaan u (sjoch dwaan)
goedenavond zeggenjûnsizze u (sjoch sizze)
goedhoudengoedhâlde u (sjoch hâlde)
goedkeurengoedkarre
goedmakengoedmeitsje u (sjoch meitsje)
gokkengokke
golvenbaarje, golvje
gonzengûnzje
goochelengûchelje
gooiengoaie
gorgelenguorrelje
graaienrame
grabbelengrabbelje
grappengrapjeie u (sjoch jeie)
grasmaaiengersmeane
gratinerengratinearje
gravengrave u
graverengravearje
grazengerskje, weidzje
grenzengrinzgje
grienengrine
griezelengrize, grizelje
griffengrifje
grijnzengnize, gnyskje
grijpengripe u, rame
grillengrilje
grimerengrimearje
grimlachenspytgnize
grinnikengniisgobje
groeiengroeie, oankomme u, waakse u
groeperengroepearje
groetengroetsje
grommengrânzgje, grolje, grôlje, gromje, grommelje
grondengrûndearje, grûnje
grondvestengrûnfêstje
grootbrengengrutbringe u (sjoch bringe)
gruwengrize, grouje
gummengomje
gunnengunne
gutsengutse
haarklovensplintersjen u (sjoch sjen), splintersykje u (sjoch sykje)
haastenavensearje, haastje, hastigje, jachtsje
hagelenhagelje, heilje
haken (achter iets vastraken)heakje, stykje
haken (met een naald)hake
hakkelenhakkelje, hakstûkje
hakkenhakje
hakselenhakselje
halenhelje
hallucinerenhallusinearje
halverenhalvearje
hamerenhammerje
hamsterenhamsterje
handballenhânbalje
handelenhannelje
handen warmen (door de armen kruislings over de borst te slaan)hânbûkje, hânbûtse, hânbûtsje
handenschuddenfûstkje
handenvouwen (bij bidden)hângearje
handhavenhânhâlde u (sjoch hâlde), hanthavenje
handwerkenhantwurkje
hangenhingje u, ynhingje
hanterenhantearje, hantsje
haperenhaperje, stûkje
happenhappe
hardenhurde, hurdzje
hardlopenhurdrinne u (sjoch rinne), ryskje
harkenriuwje
harmoniërenharmoniearje
harmoniserenharmonisearje
harrewarrenkiezzebite u (sjoch bite)
harsenharse
hartelijk danken (ook spottend)roaze
haspelenhaspelje
hatenhaatsje, hate
havenenhavenje
hebbenhawwe u
hechtenhechtsje
heen- en weergaanhinne-en-werje
heengaanhinnegean u (sjoch gean)
heersenhearskje, wâldzje
heffenheffe, heve
heibelenheibelje
heienheie, oanheie
heiligenhilligje
hekelenhikkelje, hoffenje, stikelstekke
hekkelen (sloten ontdoen van waterplanten)heakkelje, hekkelje
heksenhekse
helder wordenhelderje
helen (gestolen goed kopen)hele
helen (heel worden)heelje, hielje
helpenhelpe u
hengelenangelfiskje, angelje
herbeleggenwerbelizze u (sjoch lizze)
herbenoemenwerbeneame
herbergenherbergje
herbinden van rietreidferbine u (sjoch bine)
herbouwenwer opbouwe
herdopenwerdope
herdrukkenwerprintsje
herenigenwer byninoar bringe u (sjoch bringe)
herfinancierenwerfinansierje
hergroeperenrekombinearje
herhalenwerhelje
herhuisvestenwerhûsfestje
herindelenweryndiele
herinnerenrappelearje, rappellearje, tebinnebringe u (sjoch bringe)
herinrichtenwerynrjochtsje
herinvoerenwerynfiere
herkauwenwjerkôgje
herkennenwerkenne, weromkenne
herkiezenherkieze u (sjoch kieze), op 'e nij kieze u (sjoch kieze), werkieze u (sjoch kieze)
herladenwerlade
herleidenweromliede u (sjoch liede)
heropvoedenweropfiede
heroverwegenweroerwage u (sjoch wage)
herrie makenheibelje
herroepenwerroppe u (sjoch roppe), ynlûke u (sjoch lûke)
herscheppenherskeppe u (sjoch skeppe)
herscholenbyleare
herschrijvenwerskriuwe u (sjoch skriuwe)
herstartenwerstarte
herstellenherstelle
herstemmenwerstimme
hertellenoertelle
hertrouwenwertrouwe
heruitzenden (versterkt)relayearje
hervaccinerenherfaksinearje
hervattenferfetsje
herverkavelenwerferkavelje
hervormenherfoarmje
herwaarderenop 'e nij wurdearje
herzienwersjen u (sjoch sjen)
het hoofd schuddenskodholje, skodkopje
het kappersvak uitoefenenbarbierje
hetenhjitte u
heugenheuge
heulenheule
heupwiegenkontsjedraaie
hevelenhevelje
hijgenhymje
hijsenhise
hikkenhikje, hikkebikje
hinderenhinderje, lette, ynkommodearje
hinkelenhinkelje
hinkenhinkje
hinnikenbrinzgje, wrinzgje
hobbelenholsterje
hobo spelenhamboaiblaze, hamboaikje
hockeyenhockeye
hoedennoedzje, warje
hoeden (van schapen)skeperje
hoepelenhoepjeie u (sjoch jeie)
hoererenhoerearje, huorkje, omhuorkje
hoestenhoastje
hoevenhoege
hokkenhokje
hollendrave, nagelje
honenhúnje
hongerenhongerje, hongerlapje
hongerlijdenhongerlije
honkballenhonkbalje
honorerenhonorearje
hoofdrekenenhollerekkenje
hoogachtenheechachtsje
hooghoudenheechhâlde u (sjoch hâlde)
hoogspringenheechspringe u (sjoch springe)
hooi dorsenwetterterskje
hooi meten op broeihearoedzje, roedzje
hooien (hooi binnenhalen)haaie
hopenhoopje
horenhearre
hortenhoarte
hospitaliserenhospitalisearje
hospiterenhospitearje
hossenhosse, jotse, jotsje, jotskje
houdenhâlde u
houwenhouwe
hozeneazje
huichelenhúchelje
huilengûle
huishoudenhúshâlde u (sjoch hâlde)
huishouden (slordig)rûzebroekje
huisvestenhûsfestje
huiverengrize, huterje, huverje, jizzelje, skrouje, skrouskje, skrouwe
huldigenhuldigje
hunkerengobberje, hunkerje, longerje
huppelenhippelje, huppelje
hurenhiere
hurkenhûkearzje
hyperventilerenhyperfentilearje
hypnotiserenhypnotisearje
hypostaseren (verheffen tot zelfstandigheid)hypostasearje
idealiserenidealisearje
identificerenidentifisearje
iemand te logeren vragenoernoadigje, oernoadzje, oernoegje
ijdeltuiterijidelteutsje
ijkenikerje, itigje, ykje, ytsje
ijlendwylje
ijs brekeniisbrekke u (sjoch brekke)
ijsberenop en del trêdzje
ijsdanseniisdûnsje
ijsregeneniisreine
ijsvisseniisfiskje
ijszeileniissile
ijvereniverje, krewearje
ijzelenizelje
ijzervlechtenizerflechtsje
illegaal vestigenynnestelje
illuminerenylluminearje
illustrerenyllustrearje
imiterenimitearje, neibeare
imkerenymkerje, ymkje
immigrerenymmigrearje
immuniserenymmunisearje
implanterenymplantearje
implementerenymplemintearje
implicerenymplisearje
imploderenimplodearje
imponerenymponearje
importerenymportearje
impregnerenympregnearje
improviserenymprovisearje
imputerenymputearje
in andere zakken doenfersekje
in het nauw drijvenpypsekje
in opstand komenrevoltearje
in orde brengenferhakstikje, ferhakstûkje
in z'n werk gaantagean u (sjoch gean)
in zakken doenynsekje
inactiverenynaktivearje
inademenynazemje
inaugererenynaugurearje
inbakerenbebakerje
inbeeldenynbyldzje
inbijtenynbite u (sjoch bite)
inbindenynbine u (sjoch bine)
inblazenynblaze
inblikkenynblikje
inboekenynboeke
inboetenynbetterje
inboezemenynprintsje
inbouwenynbouwe
inbrandenynbaarne, ynbrâne
inbrekenynbrekke u (sjoch brekke)
inbrengenynbringe u (sjoch bringe)
inbuigenynbûge
inburgerenynboargerje
incalculerenynkalkulearje
incarnerenynkarnearje
incasserenynkassearje
incheckenynchecke
incorporerenynkorporearje
incriminerenynkriminearje
incuberenynkubearje
indalenyndale
indammenyndamje
indekkenyndekke u (sjoch dekke)
indelenyndiele
indemniserenyndemnisearje
indenkenyntinke u (sjoch tinke)
indeukenyndûkje
indexerenyndeksearje
indicerenyndisearje
indienenyntsjinje
indienen van ontslagresignearje
indienen van verzoekschriftrekwestrearje
indijkenyndykje
indikkenynsiede u (sjoch siede)
individualiserenyndividualisearje
indoctrinerenyndoktrinearje
indoenyndwaan u (sjoch dwaan)
indommelenyndodzje
indopenyndippe, ynstippe
indraaienyndraaie
indragenyndrage u (sjoch drage)
indrijvenyndriuwe u (sjoch driuwe)
indringenynkringe u (sjoch kringe)
indrinkenyndrinke u (sjoch drinke)
indrogenyndrûge, yndrûgje
indrukkenyndrukke
inducerenyndusearje
industrialiserenyndustrialisearje
induttenyndodzje
induwenyntriuwe u (sjoch triuwe)
ineenduwengeartropje
ineenschrompelenyninoarskrompelje
ineenstortenyninoarstoarte
ineenvlechtenyninoarfrisselje
ineenvouwenyninoarteare
ineenzakkendelsakje
inentenynintsje
infaserenynfasearje
infecterenynfektearje
infiltrerenynfiltrearje
influisterenynblaze, ynflústerje
informerenynformearje
ingaanyngean u (sjoch gean)
ingevenynjaan u (sjoch jaan)
ingooienyngoaie, ynkeilje, ynsmite u (sjoch smite)
ingravenyngrave u (sjoch grave)
ingrijpenyngripe u (sjoch gripe)
ingroeienyngroeie
inhakenynheakje
inhalenefterynkomme u (sjoch komme), ynhelje
inhalerenynhalearje
inheienynheie
inhoudenynhâlde u (sjoch hâlde)
inhuldigenynhuldigje
inhurenynhiere
initialisereninisjalisearje
initiëreninisjearje
injecterenynjektearje
inkankerenynkankerje
inkapselenynkapselje
inkepenynkeepje
inkerenynkeare
inkijkenynkypje, ynsjen u (sjoch sjen)
inklarenynklearje
inkledenynklaaie
inkleurenynkleurje
inklimmenynklimme u (sjoch klimme)
inklinkenynklinke
inkloppenynklopje
inknippenynknippe
inkokenynsiede u (sjoch siede)
inkomenynbekomme u (sjoch komme)
inkopenynkeapje u (sjoch keapje)
inkoppenynkoppe
inkortenynkoartsje
inkrassenynskrasse
inkrimpenynkrimpe u (sjoch krimpe)
inkruienynkroadzje
inkuilenynkûlje
inkwartierenynkertiere, ynkertierje
inladenynlade
inlassenynlaskje
inlassen (invoegen)ynserearje
inlatenynjaan u (sjoch jaan), ynlitte u (sjoch litte)
inleggenynlizze u (sjoch lizze)
inleidenynliede u (sjoch liede)
inlekkenynlekke
inlenenynliene
inlevenynlibje
inleverenynleverje
inlichtenynljochtsje
inlijstenynlistje
inlijvenanneksearje, ynliivje
inloggenynlogge
inlopenynrinne u (sjoch rinne)
inlossenynlosse
inluidenynliede u (sjoch liede)
inmakenynmeitsje u (sjoch meitsje)
inmalen (water de polder inmalen)ynmealle
inmetenynmjitte u (sjoch mjitte)
inmetselenynmitselje
inmijnen (kopen)ynmynje
innaaienynnaaie
innemenynnimme u (sjoch nimme)
innenynbarre
innestelenynnestelje
innoverenynnovearje
inpakkenynpakke
inpalmenynfiemje, ynpalmje, ynwine
inparkerenynparkearje
inpassenynpasse
inpeperenyndruie, ynpiperje
inperkenbeheine
inpikkenynpikke
inplakkenynplakke
inplannenynplanne
inplantenynplantsje
inpluggenynplugge
inpolderenlânoanwinne u (sjoch winne), ynpolderje
inpompenynpompe
inpratenynprate
inprentenyndruie, ynheie
inproppenyntropje
inregenenynreine
inrekenenynrekkenje
inrichtenynrjochtsje
inrijdenynride u (sjoch ride)
inrijgenynriuwe u (sjoch riuwe)
inroepenynroppe u (sjoch roppe)
inroestenynrustkje
inrollenynrôlje, ynwine
inroosterenynroasterje
inrottenynrotsje
inruilenynruilje
inruimenynromje
inschakelenynskeakelje
inscharenynskarre
inschattenynskatte
inschenkenynjitte u (sjoch jitte), ynskinke u (sjoch skinke)
inschepenynskipje
inscheppenynskeppe
inscherpenynskerpje
inscheurenynskuorre
inschietenynsjitte u (sjoch sjitte)
inschikkenskewiele, ynskewiele, ynskikke
inschoppenynskoppe
inschrijvenynskriuwe u (sjoch skriuwe)
inschuivenynskowe
inseminerenynseminearje
insererenynserearje
insinuerenynsinuearje
inslaanynslaan u (sjoch slaan)
inslaan (goederen)ynriede u (sjoch riede)
inslapenynsliepe u (sjoch sliepe)
inslempenynslimpe
inslikkentrochslokke, ynslokke
insluimerenynslomje, ynslommerje
insluipenynslûpe u (sjoch slûpe)
insluitenynslute u (sjoch slute)
insmerenynsmarre
insmeren (krachtig)ynrosse
insnijdenynsnije u (sjoch snije)
insnoerenynsnuorje
inspannenynspanne
inspecterenynspektearje
inspelenynspylje
inspirerenynjaan u (sjoch jaan), ynspirearje
inspoelenynspiele
insprekenynsprekke u (sjoch sprekke)
inspringenynspringe u (sjoch springe)
inspuitenynspuitsje
instaanynstean u (sjoch stean)
installerenynstallearje
instampenynstampe
instappenynstappe
instekenynstekke u (sjoch stekke)
instellenynstelle
instemmenynstimme
instigerenynstigearje
instinkenynstjonke u (sjoch stjonke)
institutionaliserenynstitúsjonalisearje
instoppenynstopje
instortenyndonderje, ynkealje, ynklúnje, ynstoarte
instotenynrame
instrooienynstruie
instruerenynstruearje
instrumenterenynstrumintearje
instuderenynstudearje
instuderen van een rolrolleare
insturenynstjoere
intapenyntape
intappenyntaapje
integrerenienwurde u (sjoch wurde), yntegrearje
intekenenyntekenje
intelenynfokke, yntrouwe, yntylje
intensiverenyntinsivearje
interdicerenynterdisearje
interenyntarre
interesserenynteressearje
interfererenynterferearje
internationaliserenynternasjonalisearje
internerenynternearje
internettenynternetsje, ynternette
interpellerenynterpellearje
interpolerenynterpolearje
interpreterenynterpretearje
interrumperenynterrumpearje
interveniërenynterveniearje
interviewenynterviewe
intimiderenyntimidearje
intoetsenyntoetse
intomenbedimje
intonerenyntonearje
intrapolerenyntrapolearje
intrappenyntraapje, ynwâdzje
intrekkenynlûke u (sjoch lûke), yntrekke u (sjoch trekke)
intrigerenyntrigearje
introducerenyntrodusearje
introevenyntroevje
intypenyntype
inunderen (gebied onder water zetten)ynundearje
invallenynfalle u (sjoch falle)
invarenynfarre u (sjoch farre)
invegenynfeie u (sjoch feie)
inventariserenynventarisearje
investerenynvestearje
invettenynfetsje
inviterenynvitearje
invlechtenynflechtsje u (sjoch flechtsje)
invliegenynfleane u (sjoch fleane)
invoegenynfoegje
invoelenynfiele, yntaaste
invoerenynfiere
invorderenynfoarderje, ynmoanje
invouwenynteare
invreteninfrette u (sjoch frette)
invriezenynfrieze u (sjoch frieze)
invullenynfolje, ynfolle
inwaaienynwaaie
inwassenynwaskje
inwassen met een dweilyndweilje
inwaterenynwetterje
inwekenynweakje
inwerkenynarbeidzje, ynwurkje
inwijdenynwije
inwilligenynwilligje
inwinnenynwinne u (sjoch winne)
inwisselenynwikselje
inwonenynwenje
inwrijvenynwriuwe u (sjoch wriuwe)
inzaaienynsiedzje
inzakkengearsakje, ynpoalje, ynsakje
inzamelenynsammelje
inzegenenynsegenje, ynseingje, ynseinigje, ynseinje
inzepenynsjipje
inzettenynsette
inzienynsjen u (sjoch sjen)
inzingenynsjonge u (sjoch sjonge)
inzinkenynsinke u (sjoch sinke)
inzittensitte u (sjoch ynsitte)
inzoomenynzoome
inzoutenynsâltsje
inzuigenynsûgje
inzwachtelenynswachtelje
inzwelgenynswolgje
irrideren (uitlachen)yrridearje
irrigerenyrrigearje
irriterenyrritearje
islamiserenislamisearje
isolerenisolearje
jagenjeie u
jagen op kattenkattejeie u (sjoch jeie)
jagen op wildwyldsjitte u (sjoch sjitte)
jakkerenjakkerje
jaknikkenjaknikke
jammerenjammerje, krite u
jankenjanke, jankje
janken (dier)bylje
jassen (aardappelen schillen)jaskje, jasse
jattenjatte
jenever drinkenjeneverje
jeremiërenjeremiearje
jeukenjokje
jij zeggendookje
jodelenjoadelje
joelenhuilje, joele, joelje
joggenjogge
jokerenjokerje
jokkenflouwe, lige
jonassenjonasse
jongenjongje
jonglerenjonglearje
journaliserenjournalisearje
jouwenhuie
joyridingjoyride
jubelenjubelje
jubilerenjubilearje
judassenjudasje
judoënjudoje
juichenjoecheie
jurerenjurearje, sjurearje
justeren (afstemmen van instrument)justearje
justificerenjustifisearje
juttenjutte
kaartenkaarte
kaartleggenkaartlizze u (sjoch lizze)
kaatseballenheinderbalje, heinebalje, keatsebalje
kaatsenkeatse
kabbelenskolperje
kaftenkaftsje
kakkendritse, kakke
kalibrerenkalibrearje
kalkenkalkje
kalligraferenkalligrafearje, moaiskriuwe u (sjoch skriuwe)
kalmerendelbêdzje, kalmearje, troaie, troaikje
kalvenkealje
kammenkamme, kjimme
kamperenkampearje
kanaliserenkanalisearje
kandiderenkandidearje
kankerenkankerje
kanoënkanofarre u (sjoch farre), kanoje
kantelenkibelje
kantklossenkantklosse
kapenkape
kapitaliserenkapitalisearje
kapot werkenferwrotte
kappen (boom)kapje
kappen (haar)kappe
karakteriserenkarakterisearje
karambolerenkarambolearje
karikaturiserenkarikaturisearje
karnentsjernje
kastijdenkastije
katalyserenkatalysearje
katheteriserenkateterisearje
kauwenhaffelje, kôgje
keel schrapenkielskrabje
kegelenkegelje
keilenskûlebûlje, skûtelbûtse, sweltsjetippe
kenmerkenkenmerkje, skaaimerkje
kennenkenne u
kerenkeare, wine
kermenkjirmje
kervenkervje
keurenkarren, keure, meunsterje
keuvelenbebekje, keuvelje, kevelje, petearje
kibbelenhakketakje, hakketearje, harrewarje, hikhakje, hottefylje, kibje, kiezzebite u (sjoch bite), kjibje
kiemenkymje, sprute
kieperenkiperje
kietelenjokje, kidelje
kievitseieren op één na uit een nest halenljipmelke
kiezenkieze u
kijkenloaitsje u, sjen u
kijvenketelje
kikken (geluid maken)kikke
kistenkistje
klaarkomenklearkomme u (sjoch komme)
klaarleggenklearlizze u (sjoch lizze)
klaarliggenklearlizze u (sjoch lizze)
klaarmakenklearmeitsje u (sjoch meitsje)
klaarspelenklearspylje
klaarstomenklearstome
klaarzettenklearsette
kladdenkladderje, kladzje, kwattelje
klagenearmoedzje, kleie u, krimmenearje, simperje, stinne
klaplopenderop libje, skobberje
klappen (barsten)knappe
klappen (in de handen slaan)klappe
klappertandenbibbertoskje, klappertoskje
klapwiekenklapperwjukje, klapwjukje, wjukwapperje
klarenklearje, ruggelje
klasserenklassearje
klauterenklauwe
klaverjassenklaverjasse
kledenklaaie
kleinachtenlytsachtsje
kleinerenklienearje, leechlizze u (sjoch lizze)
klepperenklaphalzje, klapperje, klepperje
kletsenbekje, haffelje, rantsje
kletterenkletterje
kleumenklomje, klommerje, klûmerje
kleurenkleurje
klevenkleve, klibje, slimje
klievenkleauwe
klikkenklikke
klimmenklimme u, kliuwe u
klinken (van geluid, ook proosten)klinke u, lûdzje
klokkenklokke
klonenklone
klonterenklonterje, klútsje
kloothannesenkloatsekje
klootschietenkloatrôlje, kloatsjitte u (sjoch sjitte)
kloppenklopje
klotenkloatsekje
klunenklúnje
klungelenklongelje
klutsenklopje
knabbelengnibbelje, gnibje, knabbelje
knagenknabje
knakkenknakke
knarsenknarse
knarsetandentoskeknarse
knauwengnauwe
knedenknetsje
knerpenkriezje, kriizje, skrieze
knerpen van sneeuwknisterje
kneuzenknieze
knibbelenknibbelje
knielenknibbelje
knijpenknipe u
knikkebenenknikkebilje
knikkebollenknikkebolle
knikkenknikke
knikkerenknikkerje
knipogenknypeagje, pinkeagje, pinkje
knippenknippe
knoeienbargje, grieme, slanterje
knopenknoopje, knotsje
knorrengnoarje
knuffelenknuffelje, knûkfoarskje, nodzje, oankrûpe
knuppelenkneppelje
knutselenfimelje, nifelje
koeionerenkoeienearje
koekhappenkoekehappe
koelenkuolje
koesterenkoesterje, skoarskje
koffiedikkijkenkopkekike, kopkekypje
koffiezettenkofjesette
kogelstotenkûgelstjitte u (sjoch stjitte)
kokenitensiede u, koaitsje u, siede u
koketterenkokettearje
kokhalzenkokhalzje, kokje, kokke
kolkenkolkje, wielje
koloniserenkolonisearje
komenkomme u
konkelfoezenkonkelfoezje
koorddansenkoarddûnsje
kopenkeapje u
kopiërenkopiearje
koppelenkeppelje
koppenkopje, kopkje
koppen van bietenbitekopje, bitekrûdzje
koppensnellenkopje
korfballenkuorbalje
kortwiekenkerte
kost en inwoning genietenthúslizze u (sjoch lizze)
kostenkostje
kostumerenkostumearje
koukleumenkâldklomje, kâldklommerje, kjeldlije
koutenpizelje
kouvattenkjeld skypje
kraaienkraaie
krabbelenkrabbelje
krabbenjokje, klauwe, robbelje, robje, skrabje
krakelenkreauwe, tsiere
kraken (geluid)kreakje, rykkrakje, rykrakje
kraken (geluid, kluis, woning)kreakje
kraken van gewrichtenknechtsje
krassenskrasse
krenkenkrinke u
kreperenkrepearje
kreunenkreune
kreupelenhompe, hûmpe
kriebelenjokje
krijgenkrije u
krijsenkriezje
krijtenkrite u
krimpenkrimpe u
kring vormenrûntsje
kringelenkringelje
krioelengrimelgrammelje
kroegen aflopenomswabberje
kronenkroane
kronkelenkrôle, krôlje
kruidenkrûdzje
kruimelenkrommelje
kruipenkrûpe
kruisenkruse, krúskje
kruisigenkrusigje
krullenkrôle
kuchenkochelje
kuierenpanderje
kuitschietenkûtlizze u (sjoch lizze)
kunnenkinne u
kussenpatsje, tútsje
kwaad doenkweadwaan u (sjoch dwaan)
kwaadsprekenkweasprekke u (sjoch sprekke), omrosse, rabbelje, rabje
kwadraterenkwadratearje
kwadrerenkwadrearje
kwakzalvenkwaksalverje, lapsalvje
kwalificerenkwalifisearje
kwanselentyskje
kwantificerenkwantifisearje
kwartettenkwartetsje
kwebbelenbekje, rabbelje, tsjottelje
kwekenkweekje, kweke
kwekkenkweakje, kwekke, kwekkerje
kwetsenkwetse
kwetterentsjetterje, tsjotterje
kwijlenflybje
kwijnenkwine, pogje
kwijtrakenkwytreitsje u (sjoch reitsje), weitôgje
kwijtscheldenfrijskatte, remittearje
kwispelengiselsturtsje, sturtgiselje
kwispelstaartengiselsturtsje, kwispelje, sturtskodzje, wifelsturtsje, wipsturtsje, wispelsturtsje
kwiterenkwitearje
laaienlôgje
labelenlabelje
lachengobje, laitsje u
ladenlade
lakenlekje
lakkenlakke
lambriserenlambrisearje
lamenterenlamentearje
laminerenlaminearje
lammereneandzje, lamje
lammeren tellenlammetelle
lammeren verhandelenlammetyskje
lancerenlansearje
land gereedmakenlânberêde
landenlânje
landje veroverenlantsjeferdiele, lantsjeferoverje, lantsjepikke, lantsjerôvje
landmetenlânmjitte u (sjoch mjitte)
landverhuizenlânferfarre u (sjoch farre), lânferhúzje
lange baan rijden (schaatsen)langebaanride
langlaufenlanglaufe
langsdrijvendeldriuwe u (sjoch driuwe)
langsgaandelgean u (sjoch gean)
langskomendelkomme u (sjoch komme), lânskomme u (sjoch komme)
lanterfantenlanterfantsje, lummelje
lappenlappe
larderenlardearje
lassenlaskje
lasterenlasterje, lompe
latenlitte u
laten overgaan (school)ferklasje, ferklasse
latiniserenlatinisearje
lavenlaavje
laverenlavearje
laxerenlaksearje
lazerenlazerje
leasenlease
lebberenlepkje
leden winnenledewinne u (sjoch winne)
leegdrinkenleechdrinke u (sjoch drinke), leechnimme u (sjoch nimme), leechstekke, leechwippe
leeggooienleechgoaie
leeghalenleechhelje
leeglopenleechrinne u (sjoch rinne)
leegmakenleechmeitsje u (sjoch meitsje)
leegmaken met een vorkleechfoarkje, ôffoarkje
leegpompenleechpompe
leegrovenleechrôvje
leegschenkenleechskinke u (sjoch skinke)
leegscheppenleechskeppe
leegstaanleechstean u (sjoch stean)
leegstromenleechstreame
leegzuigenleechsûgje
leerlooienlearloaie, leartouwe
legaliserenlegalisearje
legaterenlegatearje
legenleegje
legerenlegearje, legerje
leggenlizze u
legitimerenlegitimearje
leidenliede (1) u
lekkenlekke
lellenlelle
lenenliene
lengenlingje
lepelenleppelje
lerenleare
lesgevenlesjaan u (sjoch jaan)
lettenlette
letten opachtslaan u (sjoch slaan)
letterenletterje
lettergietenletterjitte u (sjoch jitte)
letterzettenlettersette
leunenleune, lynje
levenlibje
leverenleverje
lezenlêze u
liberaliserenliberalisearje
lichten (helder worden)ljochtsje
lichten (optillen)lichte, lichtsje
lief kijkenkippe, kypje
liefhebbenleafhawwe u (sjoch hawwe), leavje
liefkozenkoezje, leafkje, trolje
liegenleagenje, lige
liërenliearje
liftenliftsje
liggenlizze u
lijdenlije
lijden aanlaberearje
lijkenlykje
lijmenlymje
likkebaardenjin om 'e mûle slikje
likkenslikje
limiterenlimitearje
liniërenliniearje
liplezenliplêze u (sjoch lêze)
liquiderenlikwidearje
lispelenlispelje, lispje
lobbyenlobbye
lodenleadzje
loeienâlje
loerenloere
loevenloeve
lofprijzenlofpriizgje
lofzingenlofsjonge u (sjoch sjonge)
logen (in de loog zetten)leagje
logenstraffen van iemandimmen eat ligen hjitte
logerenútfanhûzje
lokaliserenlokalisearje
lokkenlokje
lonenleanje
lonkenblierkje, gljurkje, lonkje
loochenenleagenje
loodsenloadse
loof verbrandenlofbaarne
looienleartouwe, loaie
lopenrinne u
lopen op pantoffelstoffelje
lopend met ellebogen zwaaienearmtakje
losbarstenlosbarste, útbarste
losbrandenlosbrâne
losbrekenlosbrekke u (sjoch brekke)
losdoenlosdwaan u (sjoch dwaan)
losdraaienlosdraaie
losgaanlosgean u (sjoch gean)
losgespenlosgaspje
loshakenlosheakje
loshangenloshingje u (sjoch hingje)
loskloppenlosklopje
losknippenlosknippe
losknopenlosknoopje
loskomenloskomme u (sjoch komme)
loskopenloskeapje u (sjoch keapje)
loskoppelenlosmeitsje u (sjoch meitsje)
loskrijgenloskrije u (sjoch krije)
loslatenloslitte u (sjoch litte)
loslopenlosrinne u (sjoch rinne)
losmakenlosmeitsje u (sjoch meitsje)
losmaken van veterslosfiterje
losrakenlosreitsje u (sjoch reitsje)
losscheurenlosskuorre
losschietenlossjitte u (sjoch sjitte)
losschoffelenlosskoffelje
losschroevenlosskroeve
losschuddenlosskodzje
lossenlosse
losslaanlosslaan u (sjoch slaan)
lossmijtenlossmite u (sjoch smite)
losstaanlosstean u (sjoch stean)
lostornenlostoarne
lostrekkenloslûke u (sjoch lûke), lostsjen u (sjoch tsjen)
losvechtenloswrakselje
losvliegenlosfleane u (sjoch fleane)
loswekenlosweakje
loswerkenloswurkje
loswrikken loswrikke
loswroetenloswrotte
loszittenlossitte u (sjoch sitte)
lotenlotsje
louterenlotterje
lovenloovje, love
loven en bieden (handjeklap)hantsjebakke, hantsjeplakke
lozenloaze
luchtenluchtsje, wierje
luidenliede (2) u, lûdzje
luierenloaikje, loaiterje
luiers wassenruftwaskje
luisterenharkje, lústerje
luizen krijgenlúzje
lukkenlokke, slagje
lullenlulle
lummelenlummelje
lunchenlunsje
lurkenloarkje
lustenlêste
lynchenlynche
maaienmeane
machineschrijvenmasineskriuwe u (sjoch skriuwe)
machtigenmachtigje
machtsverheffenmachtsferheffe
maffenmaffe
magnetiserenmagnetisearje
makenmeitsje u
maken van greppelsfuorgje
malenmale, mealle
mallenhealwiizje
mandaterenmandatearje
manenmoanje
mangelenmangelje
manifesterenmanifestearje
manipulerenmanipulearje
mankerenmankearje
manoeuvrerenmanoeuvrearje
marchanderenmarsjandearje
marcherenmarsearje, marsjearje, marskje
marginaliserenmarginalisearje
marinerenmarinearje
markerenmarkearje
martelenmartelje
maskerenmaskearje
masserenmassearje
masturberenmasturbearje
materialiserenmaterialisearje
matsenmatse
maximaliserenmaksimalisearje
mazzelenmazzelje
meanderenmeänderje
mechaniserenmeganisearje
mededelenmeidiele
medegebruikenmeibrûke
mediterenmeditearje
mee-etenmei-ite u (sjoch ite)
meebesluitenmeislute u (sjoch slute)
meebetalenmeibetelje
meebiddenmeibidde
meebiedenmeibiede u (sjoch biede)
meeblazenmeiblaze
meebrengenmeibringe u (sjoch bringe)
meedelenmeidiele
meedenkenmeitinke u (sjoch tinke)
meedoenmeidwaan u (sjoch dwaan)
meedraaienmeidraaie
meedrijvenmeidriuwe u (sjoch driuwe)
meedrinkenmeidrinke u (sjoch drinke)
meegaanmeigean u (sjoch gean)
meegenietenmeigenietsje
meegevenmeijaan u (sjoch jaan)
meegroeienmeigroeie
meehelpenmeihelpe u (sjoch helpe)
meekijkenmeisjen u (sjoch sjen)
meekokenmeisiede u (sjoch siede)
meekomenmeikomme u (sjoch komme)
meekrijgenmeikrije u (sjoch krije)
meelachenmeilaitsje u (sjoch laitsje)
meelevenmeilibje
meelokkenmeiloadse, meilokje
meeloodsenmeiloadse
meelopenmeirinne u (sjoch rinne)
meemakenmeimeitsje u (sjoch meitsje)
meenemenmeinimme u (sjoch nimme)
meerijdenmeiride u (sjoch ride)
meeschrijvenmeiskriuwe u (sjoch skriuwe)
meesjouwenmeitôgje
meeslepenmeislepe
meesleurenmeiskuorre
meesprekenmeisprekke u (sjoch sprekke)
meesturenmeistjoere
meetellenmeitelle
meetrappenmeitraapje
meetrekkenmeilûke u (sjoch lûke)
meevallenmeidije, meifalle u (sjoch falle), tadije, tafalle u (sjoch falle)
meevarenmeifarre u (sjoch farre)
meevechtenmeifjochtsje u (sjoch fjochtsje)
meevliegenmeifleane u (sjoch fleane)
meevoelenmeifiele
meevoerenmeifiere
meevragenmeifreegje
meewerkenmeiarbeidzje, meiwurkje
meezeulenmeitôgje
meezingenmeisjonge u (sjoch sjonge)
meezittenmeisitte u (sjoch sitte), tawierje
mekkerenmêkje, mekkerje
meldenmelde
melkenmelke u
memorerenmemorearje
memoriserenmemorisearje, út 'e holle leare
menenmiene
mengenbemjuksje, griemmankje, minge u, mingelje, mjoksje, mjuksje, rûzemuozje
mennenmenne
menstruerenmenstruearje
meppenmeppe
merkenletterje, merkbite u (sjoch bite), merke u
mestendongje, meste
met de muis een computer bedienenmûzje
met de ogen trekkenlûkeagje
met zand bedekkensânje
metenmjitte u
meten met een roederoedzje
metselenmitselje
meubilerenmeubilearje
miauwenmiaukje, miauwe
middelenmiddelje
miezeren (zacht regenen)miggelje
migrerenmigrearje
mijdenmije
mikkenmikke, roaie
mimeren (nabootsen met gebaren)mimearje
minachtenleechachtsje, leechlizze u (sjoch lizze), leechsette, minachtsje, wanachtsje
minderenminderje, nearje
minimaliserenminimalisearje
minnenminne
misbruikenmisbrûke
misdoenmisdwaan u (sjoch dwaan)
misdrijvenmisdriuwe u (sjoch driuwe)
misgaanmisgean u (sjoch gean)
misgrijpenmisgripe u (sjoch gripe)
misgunnenmisgunne
mishagenmishaagje
mishandelenmishannelje
misleidenlompe, misliede u (sjoch liede)
mislukkenmisbeteare, mislearje, mislokke, mistribelje
misprijzenlekje
missenmisroaie, misse
misslaanmisroaie, misslaan u (sjoch slaan)
misslaan (bij sport)poedelje
misstappenmisstappe
mistasten fertaaste
miszienmissjen u (sjoch sjen)
mitigerenmitigearje
mixenmikse
mobiliserenmobilisearje
modellerenmodellearje
moderniserenmodernisearje
modificerenmodifisearje
modulerenmodulearje
moedermelk drinkentatedrinke u (sjoch drinke)
moetenmoatte u
mogenmeie u
mokkenmokke, stume, stúmkopje, stune, stúnje, stúnkopje, stymje
molesterenmolestearje
mollen verjagenmollejeie u (sjoch jeie)
mompelengruzelje, mompelje, pûlemûlkje, rantsje, rútsje
monopoliserenmonopolisearje
monterenmontearje
mooi weer wordenmoaiwaarje
moordenmoardzje
mopperengnoarje, mopperje
moraliserenmoralisearje
morrenlymstankje
morsenbargje, motsje, puozje, slanterje, smjirkje
motiverenmotivearje
motoriserenmotorisearje
motregenenmjitskje, motsje
muggenzifteneartetelle, miggesifte, splintersjen u (sjoch sjen), splintersykje u (sjoch sykje), stikelstekke, strontsykje u (sjoch sykje)
muitenrevoltearje
muizen vangenmûzje
mummelenkevelje
mummificerenmummifisearje
musicerenmusisearje
na-apennei-aapje
naaienbenaaie, naaie
naar bed gaanbesidegean u (sjoch gean), besidekrûpe
naar binnen drijvenynjeie u (sjoch jeie)
naar de hoeren gaanhoerejeie u (sjoch jeie), huorrejeie u (sjoch jeie)
nabehandelenneibehannelje
nabestellenneibestelle
nabetalenneibetelje
nablijvenneibliuwe u (sjoch bliuwe), neisitte u (sjoch sitte)
nabloedenneibliede u (sjoch bliede)
nabloeienneibloeie
nablussenneidwêste
nabootsensabeareboartsje
nabouwenneibouwe
nabradenneibriede u (sjoch briede)
nachtbrakennachtbrake
nadenkenneitinke u (sjoch tinke)
naderennaderje
nadoenneidwaan u (sjoch dwaan)
nadruipenneidrippe
nafluitenneifluitsje
nagaanneigean u (sjoch gean)
nagalmenneigalmje
nagelbijtenneilbite u (sjoch bite)
nagelenneilje
nagenietenneigenietsje
nagevenneijaan u (sjoch jaan)
nagloeienneigloeie
naheffenneiheffe
nahoudenneihâlde u (sjoch hâlde)
najagenneijeie u (sjoch jeie)
nakaartenneikaarte
nakijkenneisjen u (sjoch sjen)
nakomenneikomme u (sjoch komme)
nalatenneilitte u (sjoch litte)
nalevenneilibje
naleverenneileverje
nalezenneilêze u (sjoch lêze)
nalopenneirinne u (sjoch rinne)
namakenneimeitsje u (sjoch meitsje)
nametenneimjitte u (sjoch mjitte)
napluizenneiplúzje
napratenneipetearje, neiprate
nareizenneireizgje
narekenenneirekkenje
naroepenneiroppe u (sjoch roppe)
narrennarje
nascheldenneirache, neiskelle u (sjoch skelle)
naschreeuwenneiraze
naspelenneispylje
naspeurenneispeure
nastarenneistoarje
nastrevenneistribje
nasturenneistjoere
nasynchroniserenneisyngronisearje
natafelenneitafelje
natekenenneitekenje
natellenneitelle
natgooienwietgoaie, wietsmite
nathoudenwiethâlde u (sjoch hâlde)
nationaliserennasjonalisearje
natmakenwietsje
natrappenneitraapje
natregenenwietreine
natrekkenneidûke
natrillenneitrilje
natscherenwietskeare
natspuitenwietspuitsje
naturaliserennaturalisearje
navertellenneifertelle
navigerennavigearje
navloeienneifloeie
navoelenneifiele
navolgenneifolgje
navorderenneifoarderje
navragenneifreegje
navullenneifolje
nawerkennei-arbeidzje, neiwurkje
nawijzenneiwize
nazeggenneisizze u (sjoch sizze)
nazettenefterkomme u (sjoch komme), efterneisette, neisette
nazingenneisjonge u (sjoch sjonge)
nazittenneipizelje, neisitte u (sjoch sitte)
nazoekenneisykje u (sjoch sykje)
neerbuigendelbûge
neerdalen (zwevend)delsaaie
neerdoendeldwaan u (sjoch dwaan)
neerdonderendeldonderje
neerdrukkendeldrukke
neerdwarrelendelrûgelje
neergooiendelgoaie, delkeile, delkeilje
neerhalendelhelje
neerkieperendelkiperje
neerkijkendelsjen u (sjoch sjen)
neerklappendelklappe
neerknielendelknibbelje
neerkwakkendelkwakke
neerlatendeldwaan u (sjoch dwaan), dellitte u (sjoch litte)
neerleggendellizze u (sjoch lizze), hinnelizze u (sjoch lizze)
neerplakkendelplakke
neerploffendelploffe
neerschietendelsjitte u (sjoch sjitte)
neerschrijvendelskriuwe u (sjoch skriuwe)
neerslaanbruie, delflappe, delkwakke, delslaan u (sjoch slaan), presipitearje
neersmakkendelklappe
neersmijtendeldonderje, delsmite u (sjoch smite)
neerstekendelstekke u (sjoch stekke)
neerstompendelstompe
neerstortendelstoarte
neerstotendelstjitte u (sjoch stjitte), delstompe
neerstrijkendelstrike u (sjoch strike)
neerstrooiendelstruie
neertellendeltelle
neertrappendeltraapje
neervallendelfalle u (sjoch falle), rûgelje
neervlijendelflije
neerzettendelsette
neerziendelkypje, delsjen u (sjoch sjen)
negerennegearje
neigenbûge
nekkennekje
nemennimme u
nestelennestelje
netelen (bijten, irriteren)nettelje
netwerkennetwurkje
neukenneuke
neuriëndoedelje, ljuentsje, neontsje, neuntsje, njuentsje, núnderje, rauntsje
neusbloedennoasbliede u (sjoch bliede)
neutraliserenneutralisearje
neuzensneupe
nietennytsje
nietsdoenniksdwaan u (sjoch dwaan)
niezenprúste
nijpennipe
niksenniksdwaan u (sjoch dwaan)
nippenlipkje, nippe
nivellerennivellearje
noemenneame
nominaliserennominalisearje
nominerennominearje
normaliserennormalisearje
normerennoarmearje, normearje
noterennotearje
notificerennotifisearje
notulerennotulearje
nuancerennuansearje
nummerennûmerje
nutteloos werk doensipelsichtsje
nuttigennuttigje
objectiverenobjektivearje
obsederenobsedearje
observerenobservearje
obstruerenobstruearje
occuperenokkupearje
octrooierenoktroaiearje
oefenenoefenje
offerenofferje
offrerenoffrearje
ogeneagelje, eagje
ogen bederveneachferniele
omarmenomearmje
ombindenombine u (sjoch bine)
omboekenomboeke
ombouwenombouwe
ombrengen (doden)ombringe u (sjoch bringe)
omdoenomdwaan u (sjoch dwaan)
omdonderenomdonderje
omdraaienomdraaie
omduwenomtriuwe u (sjoch triuwe)
omdwalenomdwale
omgaanomgean u (sjoch gean)
omgooienomgoaie, omkeile, omkeilje
omhakkenomhakje, omroaie
omhangenomhingje u (sjoch hingje)
omhelzenomearmje
omhooggaanomheechgean u (sjoch gean)
omhullenomklaaie
omkappenomhouwe, omkapje
omkegelenomkegelje
omkerenomkeare
omkieperenomkiperje, omkippe
omkijkenomsjen u (sjoch sjen)
omklappenomflappe, omklappe
omkledenomklaaie
omklemmenomklamje, omklamme
omknutselenomroaie
omkomenfertutearzje, omkomme u (sjoch komme)
omkopenomkeapje u (sjoch keapje)
omlaag rollendelrôlje
omlaaggaanomleechgean u (sjoch gean)
omleggenomlizze u (sjoch lizze)
omleidenomliede u (sjoch liede)
omlopenomrinne u (sjoch rinne)
omploegenomploegje
omploegen (gemakzuchtig)joddelje
omploegen (slordig)roddelje
ompratenomprate
omrandenomrânje
omrijdenomride u (sjoch ride)
omroepenomroppe u (sjoch roppe)
omroerenomriere
omrollenomrôlje
omruilenomruilje
omscheppenomskeppe
omschermenomskermje
omscholenomleare, omskoalje
omschrijvenomskriuwe u (sjoch skriuwe)
omsingelenbesingelje
omslaanomslaan u (sjoch slaan)
omsluitenomslute u (sjoch slute), ynlistje
omsmeltenferrane, omsmelte u (sjoch smelte)
omspannenbefetsje
omspittenomspitte
omspringenomspringe u (sjoch springe)
omstotenomstjitte u (sjoch stjitte), omstompe
omtrekkenomlûke u (sjoch lûke), omtsjen u (sjoch tsjen)
omvallenomkipe, omrûgelje
omvattenomfetsje
omverrijden met hoge snelheidomjeie u (sjoch jeie)
omvlechtenomflechtsje u (sjoch flechtsje)
omvliegenomfleane u (sjoch fleane)
omvouwenomteare
omwaaienomwaaie
omwentelenomrôlje
omwerkenomarbeidzje
omwerpenomsmite u (sjoch smite)
omwikkelenbetrolje, omwuolje
omwindenbewine
omwisselenomwikselje
omwoelenomwoele, omwoelje, omwrotte
omzettenomsette
omzienomsjen u (sjoch sjen)
omzomenomseamje
omzwabberen omswabberje
omzwervenomswerve u (sjoch swerve)
onanerenonanearje
onbestendig zijnomtribelje
onderbelichtenûnderbeljochtsje
onderbetalenûnderbetelje
onderbiedenûnderbiede u (sjoch biede)
onderbindenûnderbine u (sjoch bine)
onderbouwenûnderbouwe
onderbrekenûnderbrekke u (sjoch brekke)
onderbrengenbeflappe, ûnderbringe u (sjoch bringe)
onderdoenûnderdwaan u (sjoch dwaan)
onderdompelenûnderdompelje
onderdrukkendeltwinge u (sjoch twinge), fertoffelje, ûnderdrukke
onderduikenûnderdûke
ondergaanûndergean u (sjoch gean)
ondergravenûndergrave u (sjoch grave)
onderhandelenûnderhannelje
onderhoudenmintenearje, ûnderhâlde u (sjoch hâlde)
onderkennenûnderkenne
onderkomenûnderkomme u (sjoch komme)
onderleggenûnderlizze u (sjoch lizze)
onderliggenûnderlizze u (sjoch lizze)
onderlopenûnderrinne u (sjoch rinne)
ondermijnenûndermynje, ûnderstek dwaan u (sjoch dwaan)
ondernemenûndernimme u (sjoch nimme)
onderrichtenbeleare, ûnderrjochtsje
onderschattenûnderskatte
onderscheidenûnderskiede u (sjoch skiede)
onderschijtenûnderskite u (sjoch skite)
onderschrijvenûnderskriuwe u (sjoch skriuwe)
onderschuivenûnderskowe
ondersteunenstypje
onderstrepenûnderstreekje
onderstuivenûnderstowe
ondertekenenûndertekenje
ondertitelenûndertitelje
ondertroevenûndertroevje
onderuitgaanûnderútgean u (sjoch gean)
ondervangenûnderfange u (sjoch fange)
onderverdelenûnderferdiele
onderverhurenûnderferhiere
ondervindenûnderfine u (sjoch fine)
onderwaarderenûnderwurdearje
onderwerpenûnderwerpe u (sjoch werpe)
onderwijzenûnderwize
onderzettenûndersette
onderzoekenlotterje, pinfiskje, ûndersykje u (sjoch sykje)
ongedaan makenweromdraaie
online shoppenynternetwinkelje
ontberenmisse, ûntbearje
ontbiedenontbiede u (sjoch biede)
ontbijtenbrea-ite u (sjoch ite)
ontbindenresolvearje, ûntbine u (sjoch bine)
ontbladerenûntblêdzje
ontblotenûntbleatsje
ontboezemenûntboezemje
ontbrekenûntbrekke u (sjoch brekke)
ontdekkenûntdekke u (sjoch dekke)
ontdoenûntdwaan u (sjoch dwaan)
ontdooienûntteie, ynteie
ontduikenûntdûke
onterenontearje, ûntearje
ontfermenûntfermje
ontfutselenlúzje, ôfgnobje, ôftokje, ûntbokse, ûntbokselje, ûntboksje, ûntfytmanje, ûnttroggelje, ûntwrame
ontgaanûntgean u (sjoch gean)
ontgeldenbelije, ûntjilde u (sjoch jilde)
ontginnenlânoanmeitsje u (sjoch meitsje), ûntginne
ontgroenengrienje
onthalenûnthelje
onthardenûnthurdzje
ontharenûnthierje
ontheffenûntheffe
ontheiligenûnthilligje
onthoofdenûnthalzje
onthoudenunthâlde u (sjoch hâlde)
onthullenûntbleatsje
ontkalkenûntkalkje
ontkennenûntkenne
ontketenenlosmeitsje u (sjoch meitsje)
ontkiemenûntkymje, útsprute
ontkledenûntklaaie
ontknopenûntknoopje
ontkomennigelje, ûntkomme u (sjoch komme)
ontkoppelenloskeppelje
ontkrachtenûntkrêftigje, ûntkrêftsje
ontladenûntlade
ontlastendritse, ûntlêstgje
ontledenûntlede, ûntleedzje, ûntlidzje
ontlenenûntliene
ontlopenûntrinne u (sjoch rinne)
ontluchtenûntluchtsje
ontluizenlúskjimme, ûntlúzje
ontmaagdenûntfamje
ontmantelenûntmantelje
ontmaskerenûntmaskerje
ontmoedigenûntmoedigje
ontmoetenmoete, moetsje
ontmommenûntmomje
ontploffenûntploffe
ontrafelenútinoarraffelje
ontredderenûntheisterje
ontregelenûntregelje
ontroerenyn it moed taaste
ontroestenûntrustkje
ontruimenûntromje
ontschietenûntsjitte u (sjoch sjitte)
ontschuilenôfskûlje, ûntskûlje
ontslaanûntslaan u (sjoch slaan)
ontsleutelendekodearje
ontsluitenûntslute u (sjoch slute)
ontsmettenûntsmette
ontsnappenfrijkomme u (sjoch komme), ûntkomme u (sjoch komme), ûntsnappe
ontspannenûntspanne
ontsporenûntspoare
ontspringenûntspringe u (sjoch springe)
ontspruitenûntsprute
ontstaanûntstean u (sjoch stean)
ontstekenûntstekke u (sjoch stekke)
ontstellenûntstelle
ontstervenûntstjerre u (sjoch stjerre)
ontstoppenûntstopje
onttrekkenûntlûke u (sjoch lûke), ûntskuorre
onttronenûnttroanje
ontvallenûntfalle u (sjoch falle)
ontvangenûntfange u (sjoch fange)
ontvlammenûntflamje
ontvluchtenûntflechtsje u (sjoch flechtsje)
ontvoerenûntfiere
ontvouwenútteare
ontwakenûntweitsje u (sjoch weitsje)
ontwarrentiizje, tize, ûnttize, úttize
ontwerpenûntwerpe u (sjoch werpe)
ontwijdenûntwije
ontwijkenûntwike u (sjoch wike)
ontwikkelenûntwikkelje
ontworstelenûntwrakselje
ontwortelenûntwoartelje
ontzandenûntsânje
ontzeggenûntsizze u (sjoch sizze)
ontzenuwenûntkrêftigje
ontzettenûntsette
ontzienûntsjen u (sjoch sjen)
onwerenûnwaarje
oogstenrispje
oordelenoardiele
oormerkenearmerkje
op kraamvisite gaanpopbesjen, popkebesjen u (sjoch sjen)
op ruiters zetten van o.a. hooiruterje
opbaggerenopbaggelje
opbakkenopbakke
opbarenopbiere
opbergenhuordzje, opbergje u (sjoch bergje)
opbeurenopfleurje, opmonterje
opbiedenopbiede u (sjoch biede)
opbikkenbebikje
opbindenopbine u (sjoch bine)
opblazenopblaze
opblijvenopbliuwe u (sjoch bliuwe)
opbloeienopbloeie
opborenopboarje, optopje
opbouwenopbouwe
opbrandenopbrâne
opbrekenopbrekke u (sjoch brekke)
opbrengenopbringe u (sjoch bringe)
opdelenopdiele
opdienenoptsjinje
opdirkenopdiggelje, optoffelje
opdoenopdwaan u (sjoch dwaan)
opdoffenoptutsje, optutte
opdonderenopdonderje, opsokkebalje
opdraaienopdraaie
opdragenopdrage u (sjoch drage)
opdravenopdrave
opdreggenopdrêgje
opdreunenopdreune
opdrijvenopdriuwe u (sjoch driuwe)
opdringenopkringe u (sjoch kringe)
opdrinkendeldrinke u (sjoch drinke), opdrinke u (sjoch drinke)
opdrogenopdrûge
opdrukkenopdrukke
opduikenopdûke
opeisenfoarderje, opeaskje, opfoarderje, revindisearje
openbareniepenbierje
openbarsteniepenbarste
openbeukeniepenbatse
openblijveniepenbliuwe u (sjoch bliuwe)
openbrekeniepenbrekke u (sjoch brekke)
opendoeniependwaan u (sjoch dwaan)
opendraaieniependraaie
opendrukkeniependrukke
openduweniepenfiere, iepentriuwe u (sjoch triuwe)
openeniepenje
opengaaniepengean u (sjoch gean)
opengooieniepengoaie, iepensmite u (sjoch smite)
openhoudeniepenhâlde u (sjoch hâlde), iepenhelje
openhouden van vaarten bij vorstiizje
openkappeniepenkapje
openklappeniepenflappe, iepenklappe, opflappe
openknippeniepenknippe
openlateniepenlitte u (sjoch litte)
openliggeniepenlizze u (sjoch lizze)
openmakeniepenmeitsje u (sjoch meitsje)
openrijteniepenrippe, iepenroppe
openrolleniepenrôlje, ûntrôlje
openrukkeniepenhoarte
openscheureniepenhoarte, iepenroppe, iepenskuorre
openschuiveniepenskowe
openslaaniepenslaan u (sjoch slaan)
opensnijdeniepensnije u (sjoch snije)
opensnijden (ruw)repe, rippe
openspatteniepenspatte
opensplijteniepenspjalte, iepensplite u (sjoch splite)
openspringeniepenspringe u (sjoch springe)
openstaaniepenstean u (sjoch stean)
openstelleniepenstelle
openstoteniepenrame, iepenstjitte u (sjoch stjitte), oprame
opentrappeniepentraapje, iepenwâdzje
opentrekkeniepenlûke u (sjoch lûke)
openvalleniepenfalle u (sjoch falle)
openvouweniepenteare
openwaaieniepenwaaie
openwrijveniepenrosse
openwrikkeniepenwrikke
openzetteniepensette
opererenoperearje
opetenbebikje, ophuffe, opite u (sjoch ite)
opfleurenopfleurje
opflikkerenopflikkerje
opfrissenopfriskje, opfrisse
opgaanopgean u (sjoch gean)
opgebruikenopbrûke
opgloeienopgloeie
opgooienopgoaie
opgravenopgrave u (sjoch grave)
opgroeienopdije, opwaakse u (sjoch waakse)
ophalenophelje
ophangenophingje u (sjoch hingje)
ophebbenophawwe u (sjoch hawwe)
ophef makenskermesearje
opheffen (beëindigen)opheffe
opheffen (optillen)optille
ophelderenopklearje, opwaarje
ophitsenophysje, opstokelje
ophoepelenopkneppelje, opmarskje
ophogenopheegje, ophichtsje
ophokkenophokje
ophopenopheapje
ophopen (sneeuw, zand)gearjeie u (sjoch jeie), opdúnje
ophoudenophâlde u (sjoch hâlde)
opiniërenopiniearje
opjagenopjeie u (sjoch jeie)
opjuinenoanstoke, oanstokelje
opjuttenopjutte
opkalefaterenopkalfaterje
opkammenopkjimme
opkijkenopsjen u (sjoch sjen)
opklappenopklappe
opklarenhelderje, opklearje
opkleurenopkleurje
opklimmenopklimme u (sjoch klimme), opkliuwe u (sjoch kliuwe)
opkloppenopklopje
opknappenopsjogje
opknippenopknippe
opknopenopknoopje
opkomenopkomme u (sjoch komme)
opkopenopkeapje u (sjoch keapje)
opkrassenopsokkebalje
opkrijgenopkrije u (sjoch krije)
opladenoplade, oploegje
oplappenlaapje, oplaapje
oplatenoplitte u (sjoch litte)
oplazerenoplazerje
opleggenoplizze u (sjoch lizze)
opleidenopliede u (sjoch liede)
oplevenoplibje
opleverenopleverje, opsmite u (sjoch smite)
oplezenoplêze u (sjoch lêze)
oplichten (bedriegen)oplichtsje
oplichten (helder worden)opljochtsje
oplichten (optillen)optille
oplopenoprinne u (sjoch rinne)
oplossenoplosse, úttize
opluchtenferromje
opmakenopmeitsje u (sjoch meitsje)
opmarcherenopmarsjearje
opmerkenergerje, ergje, opmerke u (sjoch merke)
opmetenopmjitte u (sjoch mjitte)
opnemenopnimme u (sjoch nimme)
opnoemenopneame
oppakkenoppakke
oppassenbabysitte u (sjoch sitte), oppasse
opperenikkerje, opperje
oppeuzelenbeplúzje, opmûzje
opplakkenopplakke
oppompenoppompe
opponerenopponearje
oppottenoppotsje, oppotte
opprikkenfêstprippe
opproppenfolpropje
opputtenopputte, putskje
oprakenopreitsje u (sjoch reitsje)
oprapenopfandelje, opkrije u (sjoch krije)
oprekkenoprekke u (sjoch rekke)
oprichtenoprjochtsje
oproepenoproppe u (sjoch roppe)
oprokenoproke, opsmoke
oprollenoprôlje
oprottenopdonderje
opruienopstokelje
opruimenleechmeitsje u (sjoch meitsje), opromje
oprukkenoprukke
opscharrelenopskarrelje, opskeuke, opskobbelje, opskobberje
opschavenopskave
opschenkenopskinke u (sjoch skinke)
opscheppenopskeppe
opscherenopskeare
opschietenavensearje, opsjitte u (sjoch sjitte)
opschonenopskjinje
opschrijvenopskriuwe u (sjoch skriuwe)
opschrijven (slordig)opkrabbelje
opschrikkenopskrilje
opschuddenferskodzje
opschuivenopskowe
opslaanopslaan u (sjoch slaan)
opslobberenopslabje
opslokkenopslokke
opsluitenopslute u (sjoch slute)
opsnoepenopsnobje
opsouperenopsûpearje
opspannenopspanne
opspeldenopspjeldzje
opsplijtenopspjalte
opspringenopspringe u (sjoch springe)
opspuitenopspuitsje
opstapelenloegje, loeie, opsteapelje
opstappenopstappe
opstartenopstarte
opstekenopstekke u (sjoch stekke)
opstellenopstelle
opstijgenopstige
opstijvenopstiivje
opstokenopstoke
opstomenopstome
opstoppenopstopje
opstotenopstjitte u (sjoch stjitte)
opstropenopstrûpe
optekenenoptekenje
optellenoptelle
opterenoptearje
optimaliserenoptimalisearje
optreden (bijv. toneel)optrede
optreden (van gezag)fanwegenkomme u (sjoch komme)
optrekkenoplûke u (sjoch lûke), optsjen u (sjoch tsjen)
optrommelenoptromje
optuigenoptuge
optuttenoptutte
opvangenopfange u (sjoch fange), opheine
opvegenopfeie u (sjoch feie)
opverenopfearje
opvliegenopfleane u (sjoch fleane)
opvoedenopfiede
opvoerenopfiere
opvolgenopfolgje
opvouwenopteare
opvretenopfrette u (sjoch frette)
opvriezenopfrieze u (sjoch frieze)
opvrolijkenopfleurje
opvullenopfolje
opwaaienopwaaie
opwaarderenopwurdearje
opwarmenopwaarmje
opwekkenopwekje
opwellenopwâlje
opwerkenopwurkje
opwerpenopsmite u (sjoch smite)
opwindenopwine, opwuolje
opwrijvenopwriuwe u (sjoch wriuwe)
opzadelenopsealje
opzeggenopsizze u (sjoch sizze)
opzettenopsette
opzienopsjen u (sjoch sjen)
opzoekenopsykje u (sjoch sykje)
opzoutenopsâltsje
opzuigenopsûgje, resorbearje
opzwellenopsette, opswolle
opzwepenopswypkje
orberenoarberje
ordenenoarderje
ordineren (bepalen)ornearje
ordonnerenordonnearje
orerenorearje, wiisbauwe, wiisprate
organiserenorganisearje
oriënterenoriïntearje
orkestrerenorkestrearje
ouwehoerenâldehoere
over het hoofd zienfoarbysjen u (sjoch sjen)
overbelichtenoerbeljochtsje
overbiedenoerbiede u (sjoch biede)
overblijvenoerbliuwe u (sjoch bliuwe)
overbluffenferswarre, ferswetse
overboekenoerboeke
overbrengenoerbringe u (sjoch bringe)
overbruggenoerbrêgje
overdekkenoerdekke u (sjoch dekke)
overdenkenneitinke oer u (sjoch tinke)
overdoenoerdwaan u (sjoch dwaan)
overdonderenoerdonderje
overdragenoerdrage u (sjoch drage)
overdrijvenoerdriuwe u (sjoch driuwe), ôfbeare
overeenbrengen (schikken)oerienbringe u (sjoch bringe)
overeenkomenoerienkomme u (sjoch komme)
overeenkomen (eens worden)akkoartsje
overeenkomen (stroken)stroke
overeenstemmenoerienstimme
overeind gaan staanoereingean u (sjoch gean)
overeindspringenoereinspringe u (sjoch springe)
overeindzettenoereinsette
overeindzittenoereinsitte u (sjoch sitte)
overgaanoergean u (sjoch gean)
overgeven (braken)spuie
overgeven (overhandigen)oerlangje
overgeven (verstrekken)oerjaan u (sjoch jaan)
overgooienoergoaie
overhalenbebidde, oerhelje
overhandigenoerhandigje
overhebbenoerhawwe u (sjoch hawwe)
overhevelenoerhevelje
overhoophalenomheisterje
overhorenoerhearre
overhoudenoerhâlde u (sjoch hâlde)
overkalkenoerkalkje
overkokenoersiede u (sjoch siede)
overkomenoerkomme u (sjoch komme)
overladenoerlade
overlappenoerlaapje
overlatenoerlitte u (sjoch litte)
overleggen (bespreken, verstrekken)oerlizze u (sjoch lizze)
overlevenoerlibje
overleverenoerleverje
overlijdenferstjerre u (sjoch stjerre)
overlopenoerrinne u (sjoch rinne)
overmakenoermeitsje u (sjoch meitsje)
overmaken van geldremittearje
overnachtenoernachtsje
overnemenoernimme u (sjoch nimme)
overplakkenoerplakke
overpottenoerpotsje
overreikenlangje
overrijdenoerride u (sjoch ride)
overrompelenoer 't mad komme
overschattenoerskatte
overscheppenoerskeppe
overschietenoersjitte u (sjoch sjitte)
overschrijvenoerskriuwe u (sjoch skriuwe)
overslaanoerflappe, oerslaan u (sjoch slaan)
oversluitenoerslute u (sjoch slute)
overspannen (teveel werken)ferarbeidzje
overspringenoerspringe u (sjoch springe)
overstappenoerstappe
overstekenoerstekke u (sjoch stekke)
overstortenoerstjitte u (sjoch stjitte), oerstoarte
overstromenoerstreame
oversturenoerstjoere
overtaxerenoertaksearje
overtellenoertelle
overtrappenoertraapje
overtredenoertrêdzje
overtreffenoertreffe u (sjoch treffe)
overtrekkenoerlûke u (sjoch lûke)
overtroevenoertroevje
overtuigenferwissigje
overvallenoerfalle u (sjoch falle)
overvliegenoerfleane u (sjoch fleane)
overvragenoereaskje, oerfreegje
overwaaienoerwaaie
overwaarderenoerwurdearje
overwegenoerwage u (sjoch wage)
overwerkenoerarbeidzje, oerwurkje
overwinnenoerwinne u (sjoch winne)
overwinterenoerwinterje
overzettenoersette
overzienoersjen u (sjoch sjen)
ovulerenovulearje
oxiderenoksidearje
paaienpaaie, ridzje
paalzittenpealsitte u (sjoch sitte)
paardrijdenhynsteride u (sjoch ride)
pachtenpachtsje
pacificerenpasifisearje
pad effenenreedsljochtsje
paffenpaffe
paginerenpaginearje
pak slaag gevenribbesekje, ribsekje
pakkenpakke, rinkefylje
paling ontvellenielstrûpe
paling rokenielrikje
paling vissenielfiskje
panerenpanearje
pannen leggenpanlizze u (sjoch lizze)
panserenpânserje
parachuterenparasjutearje
paraderenparadearje
paraferenparafearje
parafraserenparafrasearje
parasiterenparasitearje
parenjoepe, pearje
parerenparearje
parfumerenparfumearje
parkerenparkearje
parodiërenparodiearje
parseren (ontleden)parsearje
participerenpartisipearje
passenpartoerje, passe
passerenpassearje
passionerenpasjonearje
pasteuriserenpasteurisearje
patinerenpatintearje
patrouillerenpatrûljearje
pauzerenskoftsje
peddelenpeddelje
peilenpeile
peilen met dieploodleadzje
peinzenpeinzgje, sinne
pekel strooienpikelstruie
pekelenpikelje, pikelstruie
pellenpelle
pendelenpindelje
penetrerenpenetrearje
pensionerenpensjonearje
peperenpiperje
percolerenperkolearje
perfectionerenperfeksjonearje
perforerenperforearje
periodiserenperiodisearje
permanenten (van haar)permanintsje
permitterenpermittearje
persenparsje, prangje
persiflerenpersiflearje
personificerenpersonifiearje
perverterenpervertearje
pestennjidzje, peste
petitionerenpetisjonearje
peurenpoere
peuterenomtyspelje, peuterje, poatterje, pûlkje
peuzelenpeuzelje
pezenpeze
picknicken picknicke
piekerenharsenskrabje, omtize, pikerje, prakkesearje
piemelenpimelje
piepenpiipje
pijnigenpinigje
pijprokenpypkje
pikerenpikearje
pikkenpikke, take
pimpelenpimpelje, seupelje
pingelenpingelje
pinnenpinne
pissenpisje
plaatsenpleatse
plaatshebbenplakhawwe u (sjoch hawwe), pleatshawwe u (sjoch hawwe)
plaatsvindenplakfine u (sjoch fine), pleatsfine u (sjoch fine)
plagenhjitfolgje, pleagje
plagiërenplagiearje
plakkenplakke
plamurenplamuerje
plankzeilenplankjesile
plannenplanne
plantenplantsje
plassenpisje
plastificerenplastifisearje, plestifisearje
platbrandenplatbrâne
platdrukkenplatdrukke
platgooienplatgoaie
platleggenplatlizze u (sjoch lizze)
platlopenplatrinne u (sjoch rinne)
platspuitenplatspuitsje
plaveienbefluorje
playbackenplaybackje
plegenplichtsje, pliigje
pleisterenplasterje
pleitenpleitsje
plettenpletsje
plezier makenmâldwaan u (sjoch dwaan)
plezierenplezierje
plisserenplissearje
ploegenploegje
ploeterenploeterje, wjirmje
ploffenploffe
plomberenplombearje
plompenplompe
plonzenplompe
plooienploaie
pluggenplugje
pluizenplúzje
plukkenplôkje
plukken (financieel)ropsekje
plunderenplonderje, rute
pochenpoche, poffe, swetse
poedelenpoedelje
poederenpoeierje
poependritse, kakke, poepe, skite u
poetsenpoetse
pokenpookje
pokerenpokerje
polariserenpolarisearje
polderenpolderje
polijstenpolyste
politiserenpolitisearje
politoerenpolitoerje
poloënpolospylje
polsenpolskje
polsstokhoogspringenpolsstôkheechspringe u (sjoch springe)
polsstokspringenpolsstôkspringe u (sjoch springe)
polsstokverspringenfierljeppe
pompenpompe
ponerenponearje
ponsenpûnzje
pootjebadenpoatsjebaaie
popelenpopelje
populariserenpopularisearje
porrendúste, poarje
portretterenportrettearje
poserenposearje
positionerenposisjonearje
postdaterenpostdatearje
postenposte
postulerenpostulearje
potenpoatsje
potloodventenpotleadsutelje
pottenpotsje, potte
pottenbakkenpottebakke
potverterenpotfertarre
pousserenpûssearje
praatjes verkopenlabeiskje
prakkenpeie, prakje, prûze
prakkiserenprakkesearje
praktiserenpraktisearje
pralenprealje
pratenpetearje, prate, redekavelje
precipiterenpresipitearje
preciserenpresisearje
predestinerenpredestinearje
prefabricerenprefabrisearje
prefererenpreferearje
prekenpreekje
preluderenpreludearje
preoccuperenpreökkupearje
preparenpreparearje
presenterenpresintearje
presiderenpresidearje
pressenpresse, pypsekje
presterenprestearje
pretenderenpretindearje
prevalerenprevalearje
prevelenpreuvelje, pûlemûlkje
priemenpriemkje
prijsgevenoerjaan u (sjoch jaan)
prijzenloovje, priizgje, priizje
prijzen (van een prijs voorzien)pryskje
prikkelenprikelje, prykje
prikkenpjukke, prippe, prykje
printenprintsje
prioriserenprioritearje
privatiserenprivatisearje
privilegiërenprivilezjearje
proberenbesykje u (sjoch sykje), probearje
problematiserenproblematisearje
procederenprosedearje
proclamerenproklamearje
procurerenprokurearje
producerenprodusearje
proefdraaienproefdraaie
proestenprúste
proevenpriuwe u
profanerenprofanearje
professionaliserenprofesjonalisearje
profeterenprofetearje, wytgje
profilerenprofilearje
profiterenprofitearje
prognoticerenprognostisearje
programmerenprogrammearje
projecterenprojektearje
prolongerenprolongearje
promoverenpromovearje
pronkenpronkje
prononcerenprononsearje
proostenproaste
propagerenpropagearje
proppenpropje
prostituerenprostituearje
protesterenprotestearje
protocollerenprotokollearje
provocerenprovosearje
pruilenlipe, prúlje
pruimenpromje, promkje, prúmkje
prutsenfabrykje, grieme, miere, nifelje, prutse
pruttelenprottelje, sjurrelje, soarrelje
psychologiserenpsychologisearje
publicerenpublisearje
puffenhymje, pûste
puinruimenpúnromje
punnikenkoarkbreidzje, koarkjebreidzje
punterenpunterje
purerenpurearje
purgerenpurgearje
puttenopdippe, putte
puzzelenpuzelje
quadruplerenkwadruplearje
quite spelenlykhâlde u (sjoch hâlde)
quoterenkwotearje
raadgevenriejaan u (sjoch jaan)
raadplegenrie hâlde u (sjoch hâlde), ried hâlde u (sjoch hâlde), rieplachtsje
raai (grashalm) maaienraaimeane
racenjeze, race, ryskje
radbrakenrabrake, rêdbrake
radenriede u
radicaliserenradikalisearje
rafelenraffelje, rifelje
raffinerenraffinearje
ragenreagje
rakenreitsje u
raken (hard, gevoelig)oanknoffelje
ramenroaie
ramen wassenglêswaskje, glêzewaskje, rúthimmelje, rútwaskje
rammelenrammelje, rykkrakje, rykrakje
rammen rame, ramme
rangerenranzjearje
rangschikkenoarderje
ranken (groeien van stengels aan planten)rankje
ranselenrânselje
rantsoenerenrantsoenearje
rapen oogstenraapje
rapen uit de grond trekkenraapteppe
rappen (zingen)rappe
rapporterenrapportearje
raspenraspe, raspje
ratelenrattelje
ratificerenratifisearje
rationaliserenrasjonalisearje
ratten verdelgenrotteferdylgje
rauzenrauze
ravitaillerenravitaillearje
ravottenskermutselje, wyldjeie u (sjoch jeie)
razenraze
reactiverenreaktivearje
reagerenreagearje
realiserenrealisearje
reallocerenreallokearje
reanimerenreanimearje
rebellerenrebellearje
recapitulerenrekapitulearje
recenserenresinsearje
rechercherenresjersearje, resjersjearje
rechtbreienrjochtbreidzje
rechtsprekenrjochtsprekke u (sjoch sprekke)
rechtvaardigenrjochtfeardigje
rechtzettenrjochtsette
reciterenresitearje
reclamerenreklamearje
reclasserenreklassearje
recombinerenrekombinearje
reconstruerenrekonstruearje
recreërenrekreëarje
rectificerenrektifisearje
recupererenrekuperearje
recuserenrekusearje
recyclenrecyclje
reddenrêde u
redenerenredenearje
redetwistenhaffelje
redevoerenredefiere
redigerenredigearje
reducerenredusearje
refererenreferearje
reflecterenreflektearje
reformerenreformearje
regelenberuorje, regelje, richelje
regenenreine
regenererenregenerearje
regerenregearje
regionaliserenregionalisearje
regisserenregissearje
registrerenregistrearje
reglementerenreglemintearje
regulariserenregularisearje
regulerenregulearje
rehabiliterenrehabilitearje
reien (bewerken met een reischaaf)rije
reien (rondedans uitvoeren)raaie
reikenrikke
reikhalzenhalseagje, langhalzje, rekhalzje
reïncarnerenreynkarnearje
reinigenheuvelje, rakke, reinigje, skjinje
reïntegrerenreyntegrearje
reisbevrachtenreisbefrachtsje
reizenreizgje
rekenenrekkenje
rekeningrijdenrekkenride u (sjoch ride)
rekestrerenrekwestrearje
rekkenrekke u, útstûkje
rekruterenrekrutearje
rekwestrerenrekwestrearje
rekwirerenrekwirearje
relaterenrelatearje
relativerenrelativearje
relaxenrelaxe
relayerenrelayearje
releverenrelevearje
remigrerenremigrearje
remitterenremittearje
remmenremje
renderenrendearje
rennendrave
renoverenrenovearje
rentenrintsje
rentenierenfan 'e rinten libje, rintenierje, rintenierkje
renvoierenrenvoaiearje
reorganiserenreorganisearje
reparerenbymeitsje u (sjoch meitsje), reparearje
repatriërenrepatriearje
repenrepe
repeterenrepetearje
replicerenreplisearje
reppenreppe
representerenrepresintearje
reproducerenreprodusearje
reserverenreservearje
residerenresidearje
residiverenresidivearje
resignerenresignearje
resocialiserenresosjalisearje
resolverenresolvearje
resonerenresonearje
resorberenresorbearje
respecterenrespektearje
responderenrespondearje
ressorterenressortearje
restaurerenrestaurearje
resterenrestearje
restituerenrestituearje
restornerenrestornearje
resulterenresultearje
resumerenresumearje
retirerenretirearje, ruterearje
retoucherenretûsjearje
retournerenretoernearje
retrocederenretrosedearje
reutelenrute, rutelje
revaliderenrefalidearje
revaluerenrevaluearje
revancherenrevansearje
reven (zeil minderen)reevje, reve
revindicerenrevindisearje
reviserenrevisearje
revolterenrevoltearje
revolverenrevolvearje
ribbelen (ribbels aanbrengen)ribbelje
richtenrjochtsje
ridderenridderje
riet snijdenreidskarje, reidskarre, reidskeare, reidsnije
riet vlechtenreidflechtsje
rietdekken van een dakreiddekke, reidtekje
rijdenride u
rijen (in een rij zetten)rigelje
rijgenriigje, riuwe u
rijmelen (slechte verzen maken)rimelje, rymkje
rijmenrime, rymje
rijpenripe, rou-izelje, rûchfrieze, rypje
rijpen (licht vriezen)wytfrieze
rijtenrite u
rijzenrize
rillenrilje
rimpelenrimpelje, romfelje, ronfelje
ringelorenringje
ringstekenringstekke u (sjoch stekke)
ringsteken (rijdend)ringride u (sjoch ride)
ringwerpenringsmite u (sjoch smite), rinkjesmite u (sjoch smite)
rinkelenrinkelje
rinkinkelenrinkinkelje, rinkinkje
riposterenripostearje
riskerenriskearje
ritselen (geluid)risselje
ritsenritse
rittenridzje
ritualiserenritualisearje
rivaliserenrivalisearje
robotiserenrobotisearje
rochelenrachelje, rochelje, rutelje, rútsje
rock-'n-rollenrock-'n-rolje
roddelenbebekje, rabje
rodelenrodelje
roeienroeie
roeien (langzaam)roeikje, ruoikje
roemenbeare, priizgje
roepenroppe u
roerenriere, roere, ruorje
roestenroastje, roastkje, rustje, rustkje
roet vormenroetsje
roetsjenroetse
roffelenroffelje
rogge binnenhalenroggeride u (sjoch ride), roggeynje
rogge malenroggemealle
roken (tabak)roke, smoke
roken (vis, vlees, schoorsteen)rikje
rokeren (schaakterm)rokearje
rollebollenrollebolje
rollenrolje, rôlje
rolschaatsenroltsjeride u (sjoch ride)
romaniserenromanisearje
romantiserenromantisearje
rommelenomskaaie, rommelje
rompbevrachtenrompbefrachtsje
rond makenrûnje
rondbazuinenrûnkrantsje
rondbrengenombringe u (sjoch bringe), rûnbringe u (sjoch bringe)
ronddobberenomdobberje
ronddraaienhaaiemaaie, omwâlje, raaiemaaie, rûndraaie, rûntsjedraaie, rûntsjemealle
ronddwalenomdwale
rondenrûnje
rondgaanrûngean u (sjoch gean)
rondhangenhingelje, krinkjespuie
rondkijkenrûnsjen u (sjoch sjen)
rondkomenlânskomme u (sjoch komme), rûnkomme u (sjoch komme)
rondkrijgenrûnkrije u (sjoch krije)
rondleidenrûnliede u (sjoch liede)
rondscharrelenomtoffelje
rondschrijvenrûnskriuwe u (sjoch skriuwe)
rondslaan (wild, met geweld)ramaaie
rondslingerenombongelje
rondstrooienrûnkrantsje, rûnstruie
rondvertellenrûnfertelle
rondvragenrûnfreegje
rondwarenomwaarje, waarje
rondzeggenrousizze u (sjoch sizze)
rondzeulenomtôgje
rondzwervenomdoarmje, omswerve u (sjoch swerve)
ronkenronkje
ronken (brommen)gûnzje
ronken (snurken)snoarkje
ronselenronselje
rood makenreadzje
rood wordenreadzje
rooiendolle, roaie, rûgje
roosterenroasterje
roskammenhynsterosse, roskamme, roskjimme
rossenrosse
roteren rotearje
rottenrotsje
roulerenrûlearje
routerenrûtearje
rouwenrouje
rouwklagenroukleie u (sjoch kleie)
rovenrave, roovje, rove, rôve, rôvje
royerenroyearje
rubricerenrubrisearje
rug rechtenrêchrjochtsje
ruggenrêgje
ruggensteunenstypje
rugzwemmenrêchswimme u (sjoch swimme)
ruienrúdzje
ruikenrûke
ruilenbûtse, ruilje, wannelje
ruilverkavelenruilferkavelje
ruimenromje
ruinenrúnje
ruïnerenrinnewearje, ruïnearje
ruisenreauntsje, rûze, rûzelje, rûzje
rukkenhoarte, ropje, skuorre
runnenrunne
rustenrêste
ruwenwreedzje
ruzie zoekenrûzjesykje, wrokje
ruziemakenrûzjemeitsje u (sjoch meitsje)
ruziënfimeltiizje, rûzjemeitsje u (sjoch meitsje)
sabbelensabje, sobje
saboterensabotearje
sacrerensakrearje
salariërensalariearje
salderensaldearje
saluerensaluearje
samenballengearbalje
samenbindenbebine u (sjoch bine), gearbine u (sjoch bine)
samenbrengengearbringe u (sjoch bringe)
samendrommengeartropje
samenhangengearhingje u (sjoch hingje)
samenhokkengearhokje
samenkomengearkomme u (sjoch komme)
samenkoppelengearkeppelje
samenlevengearlibje
samenlopengearrinne u (sjoch rinne)
samenpersengearparsje
samenroepengearroppe u (sjoch roppe)
samenscholengearboskje, gearkloftsje, geartropje
samensmeltengearsmelte u (sjoch smelte)
samenspannengearspanne
samenstellengearstalle
samentrekkengearlûke u (sjoch lûke)
samenvattengearfetsje
samenvlechtengearfrisselje
samenvloeiengearrinne u (sjoch rinne)
samenvoegengearfoegje
samenvouwengeardwaan u (sjoch dwaan), gearteare, ynteare
samenwerkengearwurkje, oparbeidzje
samenwonenbyinoar wenje, gearwenje
sanctionerensanksjonearje
sanerensanearje
sappelenbodzje
sarrenfaksearje, nitelje, nitigje
sauzensauzje
scalperenskalpearje
scanderenskandearje
scannenscanne, skenne
schaatsenreedride u (sjoch ride)
schaatsen makenreedmeitsje u (sjoch meitsje)
schaatsenslijpenreedslypje
schadeloosstellenyndemnisearje
schaduwenskaadzje
schaftenskoftsje
schakelenskeakelje
schakenskake
schakerenskakearje
schallenskâlje
schamenskamje
schampenskampe
schamperenskamperje
schapen melkenskiepmelke
scharenskare
scharniereniepenslaan u (sjoch slaan), knierje
scharrelenomtoffelje, omwrotte, omwrotte, skeuvelje
schaterenskatterje
schaterlachenskatterlaitsje u (sjoch laitsje)
schatgravenskatgrave u (sjoch grave)
schattenrûze, skatte
schavenskave
scheidenskiede u
scheldenrache, skelle u
schelensjakke, skele
schematiserenskematisearje
schemerenskimerje, skimerjûnje
schendenskeine
schenkenskinke u
scheppen (iets opscheppen)skeppe
scheppen (maken)skeppe, wêzenje u
scherenskarje, skeare
schermenskermje
schermutselenskermutselje
scherpstellenskerpstelle
schertsenmerakelje
schetsensketse
schetterensketterje
scheurenropje, skuorre
schietensjitte u
schiftenskiftsje
schijnenskine
schijtenskite u
schikkenarranzjearje, muierje, skikke
schilderenskilderje
schilferenskibje, skulferje
schillenskile
schimmelenskimmelje
schimpenskimpe
schipperenskipperje
schitterenblinkerje, bylkje, skitterje
schminkensminke
schoeienskoeie
schoenlappenskuonlaapje, skuonmeitsje u (sjoch meitsje)
schoffelenskoffelje
schokkenskokke
scholenopliede u (sjoch liede), skoalje
schommelenskommelje
schonenskjinje
schooienskoaie
schoolblijven (nablijven)skoalbliuwe u (sjoch bliuwe), ynbliuwe u (sjoch bliuwe)
schoonhoudenskjinhâlde u (sjoch hâlde)
schoonmakenskjinmeitsje u (sjoch meitsje)
schoonmaken (hardhandig)reuvelje
schoonschrijvenmoaiskriuwe u (sjoch skriuwe)
schoonspoelenskjinspiele
schoonspuitenskjinspuitsje
schoonvegenskjinfeie u (sjoch feie)
schoonwrijvenskjinwriuwe u (sjoch wriuwe)
schoorvoetenskytskoarje
schoppenskoppe, wâdzje
schouwenskôgje, skouwe
schragenskoarje
schranzenskrânzgje, skrânzje
schrapen (geldzucht)hapskeare
schrapen (krabben)skrabje, ynklauwe, ynskrabje
schrappenskrasse
schreeuwenbalte, omtsjetterje, raze, skreauwe
schreienskrieme
schrijdentrêdzje
schrijnenriffelje, skrine, write
schrijvenskriuwe u
schrikkenskrikke u, skrilje
schrobbenskrobje
schroeienskroeie
schroevenskroeve
schrokkengaffelje, skrokke
schromenskromje
schrompelenskrompelje, skronfelje
schuddebollenrydholje
schuddenskodzje
schuifelenskufelje, stoatskave
schuilenskûlje
schuimbekkenskombekje
schuimenskomje
schurenskjirje, skûdskje, skuorje
schurkenskûdskje
schutterenomgrieme
scorenskoare
seconderensekondearje
seculariserensekularisearje
seinenseine
seksensekse
selecterenselektearje
separerenseparearje
seponerenseponearje
serverenservearje
shockerenshockearje, sjokkearje
showenshowe
sidderensidderje
sierensiere
signalerensinjalearje
signerensinjearje
sijpelensipelje, siperje, sypje
simplificerensimplifisearje
simulerensimulearje
sissensiizje, size, systerje
situerensituearje
sjablonerensjablonearje
sjacherenjoadzje, sjacherje
sjansensjanse
sjezen (hard rijden)jeze
sjezen (voor examen)sjeze
sjoelensjoele
sjokkensjaggelje, sjokke, sjokselje
sjorrensjorje
sjouwensjouwe, tôgje
skeelerenskeelerje
skiënskye
skûtsjesilen (zeilen)skûtsjesile
slaanbûtse, huffe, slaan u
slaapwandelensliepwannelje
slachtenslachtsje
slachtrijp mestenrypmeste
slagballenslachbalje
slagenslagje
slalommenslalomje
slampampenslampampje
slap hangen van zeilenynkylje
slapensliepe u
slechtensljochtsje
sleeënslydjeie u (sjoch jeie), slydskje, slydzje
slempenslimpe
slenterendangelje, kroaskje, sjokselje, slinterje
slepenslepe
slepen en neerzetten (drag and drop)slepe-en-delsette
sleurenslepe, sljurkje, sloere
slieren (aansloffen)sliere, slierkje, sluorkje
slijmen (aardig doen)flaaibekje, flaaie, flaaikje
slijmen (slijm afgeven)slimerje, slymje
slijpenslypje
slijtenslite u
slikkenslokke
slingerenskammelje, slingerje, sokkebalje, toarkje
slinkenslinke u
slippenslippe
slissenslisse
slobberenslabberje, slabje, slobberje
sloffensloffe, slofkje
slootjespringenrintsjejeie u (sjoch jeie), rintsjespringe u (sjoch springe)
slootjespringen (met een been om de polsstok)hakebrake, hakkebrake, rakebrake
slopenslope
slovensloovje, slove
sluierensluierje
sluimerenslomje, slommerje
sluipenslûpe u
sluitenslute u
slurpensloarpje, slurpje
smachtensmachtsje
smadensmaadzje
smakensmeitsje u
smakkensmakke, smyksmakke
smalensmeule
smaller wordenútsmelje
smartensmerte
smedensmeie, smidzje, welle
smekensmeekje, smeke
smelten (boter)rane
smelten (metaal)smelte u
smerenklieme, smarre, smikselje
smeren van boterhammenitensmarre
smettensmette
smeulensmeule
smijtensmite u
smijten (ruw, hard)soale, soalje
smikkelensmikkelje
smoezenbemûskopje, mûskopje, smûze, smûzje
smokkelenslûkje
sms'ensms'e
smullenbankettearje, meure, smulle, smûze
snakken naar ademwynhappe
snappensnappe
snauwengrauje, grauwe, snauwe
sneeuwduinen vormendúnjeie u (sjoch jeie)
sneeuwensnije (regelmjittig)
sneeuwen (licht)krôkje
sneeuwruimensnieskowe
sneeuwschuivensnieskowe
snibbensnibje
snijdenfykje, snije u
snijden van brooditensnije
snikkensnikkerje, snokkerje
snoeiensnoeie
snoepensline, snobje
snuffelensneupe
snuitensnute u
snuivensnuve
snurkensnoarkje
socialiserensosjalisearje
soezensûze, sûzje
softballensoftbalje
solderensoldearje
solerensolearje
solliciterensollisitearje
sommerensommearje
sonderensondearje
sorterensortearje
soufflerensûflearje, ynskune
souperensûpearje
soutenerensûtenearje
spaaklopenstomprinne u (sjoch rinne)
spannenspanne
sparengarje, sparje
spatiërenspasjearje
spattenspatte
specialiserenspesjalisearje
specificerenspesifisearje
speculerenspekulearje
speechenspeeche
speerwerpenspearsmite u (sjoch smite), spearwerpe u (sjoch werpe)
speldenspjeldzje
spelen (bijv. piano)spylje
spelen (bijv. van kinderen)boartsje
spellenstaverje
spenderenspandearje, spansearje
speurenspeure
spiegelenspegelje
spiekenôfsjen u (sjoch sjen)
spijbelenskoalskûlje, skoaltsjeferkrûpe
spijkerenspikerje
spijtenmuoie, spite u
spinnenspinne u
spionerenspionearje
spittenhakje, spitte
splijtenspâlte, spjalte, splite u
spoelenspiele
spokenspûkje
sponsorensponsorje
sporenspoare
sportensporte
spotlachengnize
spottenspotte
spreidenspriede u
sprekenprate, sprekke u
springenjompe, springe u
springen (met polsstok)ljeppe
sprintensprinte
sproeiensproeie
sprokkelenpriksykje
spruitensprute
spugenflybkje, spuie
spuwenflybkje
staanstean u
stabiliserenstabilisearje
stagnerenstagnearje
stakenstake
stalkenhjitfolgje, stalkje
stallenstalle
stamelenhealprate
stammenstamje, stamme
stampenstampe
standaardiserenstanderdisearje
standhoudenhoekhâlde u (sjoch hâlde)
stapelenloegje, steapelje, steupelje
stappenstappe
stareneagje, stoareagje, stoarje
startenstarte
stationerenstasjonearje
stavenstaavje
stekenstekke u
stelenkape, ôfstelle, potse, stelle u, take, ûntstelle
stellenstelle
steltlopensteltrinne u (sjoch rinne)
stemmen (instrumenten, verkiezingen)stimme
stempelenstimpelje
stenigenstiennigje
stenograferenstenografearje
steppenautopetsje
steriliserensterilisearje
sterkenfuortsterkje, sterkje
stervenstjerre u, weireizgje
steunenstypje
stevig makenstevigje
stiekem regelenbemûskopje
stigmatiserenstigmatisearje
stijgenomheechgean u (sjoch gean), stige
stijldansenstyldûnsje
stikkenstikke
stilerenstilearje
stilliggenstillizze u (sjoch lizze)
stilstaanstilstean u (sjoch stean)
stilzwijgenstilswije
stimulerenstimulearje
stinkenstjonke u
stipulerenstipulearje
stoeiengekjeie u (sjoch jeie), mâlfarje, mâlfarkje, mâltjirgje, mâltjirje, rosbeie, stoeie, wyldjeie u (sjoch jeie), wyldzje
stoffenstofje
stofferenstoffearje
stofzuigenstofsûgerje, stofsûgje, túchsûgje
stokkenstûkje
stollenferstjurje, stjurje
stomenstome
stomp makenferstompje, stompje
stompenhompe, hûmpe, pompe, stompe, stompje
stoppenstopje, tropje
stopzettenstopsette
stormenstoarmje
stormlopenstoarmrinne u (sjoch rinne)
stortenstoarte
stortregeneneazje
stotenrame, stjitte u, stompe
stovenbesoarje, prule
straffenstraffe
stralenblierkje
strandjuttenbûtsykje u (sjoch sykje), strânjutte
strelenaaikje
strengelenstringelje
strepenstreekje
stressenstresse
strevenstribje
strijdenkrewearje, stride u
strijkenstrike u
strikkenstrikke
stripdansenstripdûnsje
strippenstrippe
strokenstroke
stromenstreame
strompelenstrompelje
strooienrûgelje, struie
stroomlijnenstreamlynje
strootjes aanbrengen (vogels in een nest)strieketôgje
strootjes omhoogwerpen (vogels in een nest)rûchjesmite u (sjoch smite), rûchsmite u (sjoch smite), striekewippe
strootjes trekken (loten)striekelûke u (sjoch lûke)
strootjes zoeken (vogels voor een nest)striekesykje u (sjoch sykje)
stropenstreupe, strûpe
strucurerenstrukturearje
struikelenknoffelje, stroffelje
struinenstrune
studerenstudearje
stuitenstuitsje
stuivenstowe, wiskje
stuivertje-wisselenbeamkeferjeie u (sjoch jeie), beamkeferwikselje
stukadorenstukadoare
stukbijtentebite u (sjoch bite)
stukjagen (vernielen)tejeie u (sjoch jeie)
stuntelenhakkenkrukje
sturenstjoere
stuttenskoarje
sublimerensublimearje
subordinerensubordinearje
subsidiërensubsidiearje
substituerensubstituearje
sudderensjurrelje, soarje, tsjurrelje
suggererensuggerearje
sukkelenomgammelje, sjuttelje
superviserensupervisearje
supplerensupplearje
surfenplanksile, surfe
surveillerensurveillearje, tafersjochhâlde u (sjoch hâlde)
sussendelbêdzje
swingenswinge
symboliserensymbolisearje
sympathiserensympatisearje
synchroniserensyngronisearje
systematiserensystematisearje
tafelentafelje
taillerentaillearje
takelentakelje
talmennúskje, pôledraaie, talmje
tandenknarsentoskeknarse
tandenpoetsentoskpoetse
tandenstokentoskplúzje
tankentanke
tappentaapje
tariferentarifearje
tartenútdaagje
tatoeërentatoeëarje
taxerentaksearje
te gast gaangastje
tegelzettentegelsette
tegengaan (bestrijden)tsjingean u (sjoch gean)
tegenhebbentsjinhawwe u (sjoch hawwe)
tegenhoudentsjinhâlde u (sjoch hâlde)
tegenkomentsjinkomme u (sjoch komme)
tegenlopentsjinrinne u (sjoch rinne), tsjintribelje
tegenspartelenwjerstribje
tegensprekenabbelearje, aggewearje, argewearje, iggewearje, tsjinsprekke u (sjoch sprekke)
tegenspreken (zeurend)tsjineamelje
tegenstaantsjinstean u (sjoch stean), wearzgje
tegenstemmentsjinstimme
tegenstreventsjinstribje
tegenstribbelenakselje, tsjinakselje, tsjinstribbelje, wjerakselje
tegensturentsjinstjoere
tegenvallenôfdije, ôffalle u (sjoch falle)
tegenwerkentsjinarbeidzje, tsjinwurkje
tegenwerpentsjinsmite u (sjoch smite)
tegenzittentsjinsitte u (sjoch sitte), tsjintribelje, tsjinwaarje, tsjinwierje
tekeergaanbeare, tekeargean u (sjoch gean), wyldkaterje
tekenentekenje
tekortschietentekoartsjitte u (sjoch sjitte)
tekstverwerkentekstferwurkje
telefonerentelefonearje
telegraferentelegrafearje
telentele
teleurstellenteloarstelle
televisiekijkenteeveesjen u (sjoch sjen)
tellentelle
temenklieme, lêbje, teame
temperentimperje
temporiserentemporisearje
tenderentendearje
tennissentennisje
tentaminerententaminearje
tentoonstellententoanstelle, útstalle
ter aarde bestellente ierde bringe u (sjoch bringe)
ter wille zijngeriivje
terechtstellenterjochtstelle
terechtwijzenrânselje, terjochtwize
terentarje, tarre
terroriserenterrorisearje
terugbellenwerombelje, weromskilje
terugbetalenwerombetelje
terugbetalen van het teveel betaalderestornearje
terugbezorgenwerombesoargje
terugboekenweromboeke
terugbrengenwerbringe u (sjoch bringe), werombringe u (sjoch bringe)
terugdeinzentebekskrilje
terugdenkenweromtinke u (sjoch tinke)
terugdoenweromdwaan u (sjoch dwaan)
terugdraaientebekdraaie, weromdraaie
terugdrijventebekdriuwe u (sjoch driuwe), weromdriuwe u (sjoch driuwe)
terugdringentebekkringe u (sjoch kringe)
terugduwenweromtriuwe u (sjoch triuwe)
terugeisenweromeaskje
terugfluitenweromfluitsje
teruggaantebekgean u (sjoch gean), weromgean u (sjoch gean)
teruggevenweromjaan u (sjoch jaan)
teruggooienweromsmite u (sjoch smite)
teruggrijpentebekgripe u (sjoch gripe), weromgripe u (sjoch gripe)
teruggroetenweromgroetsje
terughalenwerhelje, weromhelje
terughangenweromhingje u (sjoch hingje)
terugkaatsen (van bal)weromkeatse
terugkaatsen (van geluid)wjerkeatse
terugkerenweromkeare, weromkomme u (sjoch komme)
terugkijkentebeksjen u (sjoch sjen), weromsjen u (sjoch sjen)
terugkomenwerkomme u (sjoch komme), weromkomme u (sjoch komme)
terugkopenweromkeapje u (sjoch keapje)
terugkoppelenweromkeppelje
terugkrabbelentebekklauwe
terugkrijgenwerombarre, weromkrije u (sjoch krije)
terugleggenweromlizze u (sjoch lizze)
terugleidenweromliede u (sjoch liede)
teruglezentebeklêze u (sjoch lêze)
teruglopentebekrinne u (sjoch rinne), weromrinne u (sjoch rinne)
terugmailenwerommaile
terugnemenweromnimme u (sjoch nimme)
terugreizenweromreizgje
terugrijdenweromride u (sjoch ride)
terugroepenrappelearje, rappellearje, weromroppe u (sjoch roppe)
terugscheldenweromskelle u (sjoch skelle)
terugschietenweromsjitte u (sjoch sjitte)
terugschrijvenweromskriuwe u (sjoch skriuwe)
terugslaanterugslaan u (sjoch slaan)
terugstortenweromstoarte
terugstuitenweromstuitsje
terugsturenweromstjoere
terugtredentebekstappe
terugtrekkenretirearje, ruterearje, tebeklûke u (sjoch lûke), weromlûke u (sjoch lûke)
terugvallenweromfalle u (sjoch falle)
terugvarenweromfarre u (sjoch farre)
terugvechtenweromfjochtsje u (sjoch fjochtsje)
terugverdienenweromfertsjinje
terugverwijzenweromferwize
terugvindenwerfine u (sjoch fine), weromfine u (sjoch fine)
terugvliegenweromfleane u (sjoch fleane)
terugvloeienweromfloeie
terugvoerentebekfiere, weromfiere
terugvorderenrevindisearje, weromfoarderje
terugvragenweromfreegje
terugwerpentebeksmite u (sjoch smite), weromsmite u (sjoch smite)
terugwijkentebekwike u (sjoch wike)
terugwijzenweromwize
terugwinnenweromwinne u (sjoch winne)
terugzeggenweromsizze u (sjoch sizze)
terugzendenweromstjoere
terugzettentebeksette, weromsette
terugzientebeksjen u (sjoch sjen)
testenlotterje, teste
tetterentetterje
tevreden stellentroaie, troaikje
teweegbrengenteweechbringe u (sjoch bringe), teweibringe u (sjoch bringe)
theezettenteesette
theologiserenteologisearje
theoretiserenteoretisearje
thuisblijventhúsbliuwe u (sjoch bliuwe)
thuisbrengen (herkennen)weibringe u (sjoch bringe)
thuisbrengen (ook herkennen)thúsbringe u (sjoch bringe)
thuishorenthúshearre
thuisliggenthúslizze u (sjoch lizze)
thuiswerkenthúswurkje
tieren (tekeergaan) skelle
tieren (welvaren)hale
tijgentsjen u
tikkentikje
tikken (met regelmaat, op ruiten)rikketikje
tikken op ruitenrútsjetikje
tillentille
timmerentimmerje
tintelenpimperje, prykje, tûkerje, tûkje
tippelen (lopen, prostitueren)tippelje
tiranniserentirannisearje
titelentitelje
toastentoaste
tobbentobje
tochtensige
toe-eigeneneigenje, ympelearje
toebijtentabite u (sjoch bite)
toebindentabine u (sjoch bine)
toebrengentabringe u (sjoch bringe)
toedekkenbestopje, tadekke u (sjoch dekke)
toedelentadiele
toedienenjaan u
toedoentadwaan u (sjoch dwaan)
toedragentadrage u (sjoch drage)
toeduwentatropje
toegaantagean u (sjoch gean)
toegeventajaan u (sjoch jaan)
toegooientagoaie
toehappentahappe
toehorentahearre
toekennentakenne
toekijkentasjen u (sjoch sjen)
toekomentakomme u (sjoch komme)
toelachentalaitsje u (sjoch laitsje)
toelatentalitte u (sjoch litte)
toeleggentalizze u (sjoch lizze)
toeleverentaleverje
toelichtentaljochtsje
toelopentarinne u (sjoch rinne)
toemetentamjitte u (sjoch mjitte)
toenemenoanwinne u (sjoch winne), tanimme u (sjoch nimme)
toepassentapasse
toeroepentaroppe u (sjoch roppe)
toeschietentasjitte u (sjoch sjitte)
toeschouwentaskôgje
toeschrijventaskriuwe u (sjoch skriuwe)
toeslaantaslaan u (sjoch slaan)
toesnauwentasnauwe
toesprekentasprekke u (sjoch sprekke)
toespringentaspringe u (sjoch springe)
toestaantastean u (sjoch stean)
toestoppentastopje, tatropje
toestormenoanstoarmje
toesturentastjoere
toetakelentatakelje
toeterentoeterje
toetredenoanslute u (sjoch slute)
toetsen (controleren)hifkje
toeventoevje, tôvje
toevloeientafloeie
toevoegentafoegje, taheakje
toewensentawinske
toewerkentawurkje
toewijdentawije
toewijzentawize
toewuiventawiuwe
toezeggentasizze u (sjoch sizze)
toezichthoudentafersjochhâlde u (sjoch hâlde)
toezientasjen u (sjoch sjen)
toezingentasjonge u (sjoch sjonge)
toiletterentoilettearje
tokkelentokkelje
tolererentolerearje
tollengiseltopje, swypketopje, swyptopje, topje, topjeie u (sjoch jeie), topsette
tomenteamje
toneelspelentoanielspylje
tonensjen litte u (sjoch litte)
tongzoenenbekje
tooientoaie
toppen van bomenbeamkopje
tornentoarne
torpederentorpedearje
tossentosse
tot stand brengentastânbringe u (sjoch bringe)
totaliserentotalisearje
toucherentûsjearje
touperentûpearje
touwtjespringentoudûnsje, touspringe u (sjoch springe), toutsjedûnsje, toutsjespringe u (sjoch springe)
toverentoverje, tsjoene
tracerentrasearje
trainentraine
trainerentrênearje
trakterentraktearje
transcenderentransendearje
transfererentransferearje
transformerentransformearje
transpirerentranspirearje
transplanterentransplantearje
transporterentransportearje
trappentraapje
traumatiserentraumatisearje
tredentrede
treffentreffe u
trekkenlûke u, trekke u, tsjen u
treurentreurje
treuzelenhûnemelke, treuzelje
trillenlilje, ridelje, trilje
triomferentriomfearje
trippelenhipkje, trippelje
trippentripje
troeventroevje
trommelentromje
trompet spelentrompetspylje
trompettentrompetblaze, trompetsje
troostentreastgje
trotserentrotsearje, wjerstean u (sjoch stean)
trouwentrouwe
tsjilpentsjilpe
tuimelentrûzelje
tuinierentúnkje, túntsje
turendigerje, dikerje, fierkje, kuere, kuereagje, mikerje
turnenturnje
tutoyerendookje
twijfelentwifelje
twistendeilje
typenmasineskriuwe u (sjoch skriuwe), type
typerentypearje
u zeggenjookje
uien oogstensipelje
uit de hand lopenút 'e rigel sjitte u (sjoch sjitte)
uitademenútazemje
uitbaggerenútflagje
uitbalancerenútbalansearje
uitbannenútbanne
uitbeeldenbyldzje, útbyldzje
uitbetalenútbetelje
uitbijtenútbite u (sjoch bite)
uitblazenútblaze, útpûste
uitblijvenútbliuwe u (sjoch bliuwe)
uitblinkenútblinke u (sjoch blinke)
uitbloedenútbliede u (sjoch bliede)
uitbloeienútbloeie
uitblussenútdwêste
uitboekenútboeke
uitbouwenútbouwe
uitbrandenútbrâne
uitbreidenútwreidzje
uitbrekenútbrekke u (sjoch brekke)
uitbrengenútbringe u (sjoch bringe)
uitbroedenútbriede u (sjoch briede)
uitbuikenbekomme u (sjoch komme)
uitcheckenútchecke
uitdagenútdaagje
uitdelenrûmpartsje, útdiele
uitdeppenútdippe
uitdienenúttsjinje
uitdiepenútdjipje
uitdijenoanwinne u (sjoch winne), útdije
uitdoenútdwaan u (sjoch dwaan)
uitdossenoptoaie
uitdraaienútdraaie
uitdragenútdrage u (sjoch drage)
uitdrijvenútdriuwe u (sjoch driuwe)
uitdrinkenleechdrinke u (sjoch drinke), útdrinke u (sjoch drinke)
uitdrogenútdrûge
uitdruipenútdrippe
uitdrukkenútdrukke
uitdunnenienje, úttinje
uitdunnen (van planten)ientsjelûke
uiteengaanútinoargean u (sjoch gean)
uiteenrafelenútinoarraffelje
uiteenzettenútiensette
uitelkaardrijvenútinoardriuwe u (sjoch driuwe)
uitenuterje
uitfaserenútfasearje
uitfilterenútfilterje
uitflappenútflappe
uitfloepenútflippe, útfloepe
uitfluitenútfluitsje
uitgaanútgean u (sjoch gean)
uitgalmenútgalmje
uitgelaten zijn (dollen)mâltjirgje, mâltjirje
uitgevenútjaan u (sjoch jaan)
uitgietenútjitte u (sjoch jitte)
uitglijdenglysterje, útglide u (sjoch glide)
uitgloeienútgloeie
uitgooienútgoaie
uitgravenútgrave u (sjoch grave)
uitgroeienútwaakse u (sjoch waakse)
uitgummenútgomje
uithakenútheakje
uithakkenúthakje
uithalenúthelje
uithangenúthingje u (sjoch hingje)
uithollenútholje
uithongerenúthongerje
uithorenúthearre
uithoudenbankje, úthâlde u (sjoch hâlde)
uithouwenúthouwe
uithuilenútgûle
uitjubelenútgeie
uitkafferenútblaffe, útfeugelje, útheuvelje
uitkammenútkjimme
uitkerenútkeare
uitketterenútkettermintsje
uitkiezenútkarre, útkieze u (sjoch kieze)
uitkijkenútsjen u (sjoch sjen)
uitklappenútklappe
uitklarenútklearje
uitkledenútklaaie
uitknijpenútknipe u (sjoch knipe)
uitknippenútknippe
uitkokenútsiede u (sjoch siede)
uitkomenútkomme u (sjoch komme)
uitkopenútkeapje u (sjoch keapje)
uitkraaienútkraaie
uitkrijgenútkrije u (sjoch krije)
uitkristalliserenútkristallisearje
uitlachenútlaitsje u (sjoch laitsje)
uitladenútlade
uitlatenútlitte u (sjoch litte)
uitleggenútlizze u (sjoch lizze)
uitleidenútliede u (sjoch liede)
uitlenenútliene
uitlevenútlibje
uitleverenútleverje
uitlezenútlêze u (sjoch lêze)
uitlichtenútljochtsje
uitlijnenútlynje
uitloggenútlogge
uitlokkenútlokje
uitloodsenútloadse
uitlopenútrinne u (sjoch rinne)
uitlovenútlove
uitluidenútliede u (sjoch liede)
uitmakenútmeitsje u (sjoch meitsje)
uitmelkenútmelke u (sjoch melke)
uitmergelenútmergelje
uitmestenmjoksje, mjuksje
uitmetenútmjitte u (sjoch mjitte)
uitmondenútmûnje
uitnodigenútnoadigje, útnoadzje, útnûgje
uitnodigen binnen te komenynfreegje, ynnoadzje, ynnoegje, ynnûgje
uitoefenenútoefenje
uitpakkenútpakke
uitparkerenútparkearje
uitpluizenútplúzje
uitplukkenútplôkje
uitpoetsenútpoetse
uitpratenútprate
uitproberenútprobearje
uitpuffenútpûste
uitpuilenpûdzje, útpûlje, útpûlkje
uitputtenútbrûke, útputte
uitrakenútreitsje u (sjoch reitsje)
uitreikenútrikke
uitrekkenútrekke u (sjoch rekke)
uitrichtenútrjochtsje
uitrijdenútride u (sjoch ride)
uitroepenútroppe u (sjoch roppe)
uitrollenútrolje
uitruimenútromje
uitrustenútrisse
uitschakelenútskeakelje
uitscheidenútskiede u (sjoch skiede)
uitscheldenútflokke, útketelje, útkettermintsje, útrache, útrachele, útsegenje, útskelle u (sjoch skelle)
uitschenkenútskinke u (sjoch skinke)
uitscheppenútskeppe
uitscheurenútskuorre
uitschietenútsjitte u (sjoch sjitte)
uitschrapenútskrabje
uitschreeuwenútgeie, útskreauwe
uitschrijvenútskriuwe u (sjoch skriuwe)
uitschrobbenútskrobje
uitschuddenleechskodzje, útskodzje
uitschuivenútskowe
uitselecterenútselektearje
uitserverenútservearje
uitslaanbûtenslaan u (sjoch slaan), útslaan u (sjoch slaan)
uitslapenútsliepe u (sjoch sliepe)
uitslijpenútslypje
uitslovenútsloovje, útslove
uitsluitenútslute u (sjoch slute)
uitsmerenútsmarre
uitsmijtenútsmite u (sjoch smite)
uitsnijdenútsnije u (sjoch snije)
uitspannenútspanne
uitspinnenútspinne u (sjoch spinne)
uitspoelenútspiele
uitspokenútspûkje
uitsprekenútsprekke
uitspringenútspringe u (sjoch springe)
uitspuitenútspuitsje
uitspuwenútspuie
uitstaanútstean u (sjoch stean)
uitstallenútstalle
uitstappenútstappe
uitstekenstykje, útstekke u (sjoch stekke)
uitstellenútstelle
uitstervenútstjerre u (sjoch stjerre)
uitstijgenútstige
uitstortenútstoarte
uitstotenútstjitte u (sjoch stjitte)
uitstralenútstrielje
uitstrooienútstruie
uitsturenútstjoere
uittekenenúttekenje
uittellenúttelle
uitterenútswakje
uittrappenúttraapje
uittredenútstappe
uittrekkenútlûke u (sjoch lûke)
uitvaardigenútfeardigje, útfurdigje
uitvallenútfalle u (sjoch falle)
uitvarenútfarre u (sjoch farre)
uitvegenútfege, útfeie u (sjoch feie)
uitvergrotenútfergrutsje
uitverkiezenútferkarre, útferkieze u (sjoch kieze), útkarre
uitvindenútfine u (sjoch fine)
uitvlakkenoersljochtsje
uitvliegenútfleane u (sjoch fleane)
uitvloeienútfloeie
uitvloekenútflokke, útsegenje
uitvoegenútfoegje
uitvoerenútfiere
uitvouwenútteare
uitvretenútfrette u (sjoch frette)
uitvullenútfolje
uitwaaienútwaaie
uitwasemenútwazemje
uitwassenútwaskje u (sjoch waskje)
uitweidenútweidzje
uitwerkenútwurkje
uitwerpenútsmite u (sjoch smite)
uitwijkenôfboeie, útwike u (sjoch wike)
uitwijzenútwize
uitwisselenútwikselje
uitwissenferwiskje, útwiskje
uitwrijvenútrosse, útwriuwe u (sjoch wriuwe)
uitwringenútwringe u (sjoch wringe)
uitzakkenútsakje
uitzendenútstjoere
uitzettenútritse, útsette
uitzingenútsjonge u (sjoch sjonge)
uitzittenútsitte u (sjoch sitte)
uitzoekeneartskifte, útsykje u (sjoch sykje)
uitzonderenútsûnderje
uitzoomenútzoome
uitzuigenútsûgje
uitzwenkenútswinke
uitzwermenútswaarmje
unificerenunifisearje
uniformerenuniformearje
uploadenoplade
urinerenurinearje
vaarwelwensenfarwolwinske
vaccinerenfaksinearje
validerenfalidearje
vallenfalle u
valsspelenskelmdwaan u (sjoch dwaan), skelmje
vangenbeflappe, fange u, heine
varenfarre u
variërenfariearje, lúmje, lúnje
vastbijtenfêstbite u (sjoch bite)
vastbindenbefeugelje, fêstbine u (sjoch bine)
vastdoenfêstdwaan u (sjoch dwaan)
vastdraaienfêstdraaie
vastenfêstje
vastgrijpenfêstgripe u (sjoch gripe)
vasthakenfêstheakje, heakje
vasthaken op een andere plaatsferheakje
vastklevenfêstplakke
vastknijpenfêstknipe u (sjoch knipe)
vastknopenfêstknoopje
vastkoekenoansette
vastleggenfêstlizze u (sjoch lizze)
vastliggenfêstlizze u (sjoch lizze)
vastlopenfêstrinne u (sjoch rinne), stomprinne u (sjoch rinne)
vastmakenfêstmeitsje u (sjoch meitsje)
vastnagelenfêstneilje
vastplakkenfêstplakke
vastprikkenfêstprippe
vastrakenfêstreitsje u (sjoch reitsje)
vastroestenfêstrustkje
vastschietenfêstsjitte u (sjoch sjitte)
vastschroevenfêstskroeve
vastspeldenfêstspjeldzje
vastspijkerenfêstspikerje
vaststaanfêststean u (sjoch stean)
vaststellenfêststelle
vastvriezenfêstfrieze u (sjoch frieze)
vastzettenfêstsette
vastzittenfêstsitte u (sjoch sitte)
vechtenfjochtsje u, hakkebite u (sjoch bite), hare
vegenfege, feie u
vegeterenfegetearje
veiligstellenfeilichstelle
veinzenbeare
vellen (boom)kapje
vellen (oordeel, vonnis)útsprekke
ventensutelje
venten van broodstútjeie u (sjoch jeie)
ventilerenfentilearje
veraangenamenfernoflikje, ferswietsje
verachtenferachtsje
verafgodenfergoadzje
veralgemenenferalgemienje
veranderenferoarje
verankerenferankerje
verantwoordenferantwurdzje
verbaliserenferbalisearje
verbannenferbanne, útbalje, weibalje, weibanne
verbasterenbasterje
verbazenfernuverje
verbeeldenferbyldzje
verbergenferbergje u (sjoch bergje)
verbeterenferbetterje, foarútbringe u (sjoch bringe)
verbeurenferspylje
verbiedenferbiede u (sjoch biede), ynterdisearje
verbijsterenferbjusterje
verbijtenbebite u (sjoch bite), ferbite u (sjoch bite)
verbindenferbine u (sjoch bine), ferwine, keppelje
verblekenferblikje, ferblikke
verblijvenferbliuwe u (sjoch bliuwe), tahâlde u (sjoch hâlde)
verbloemenferblomje, ferblomkje, ferblomme, fermoaikje
verboemelenferrinkelroaie, ferwyldjeie u (sjoch jeie), rinkelroaie
verborgen houdenbesidehâlde u (sjoch hâlde)
verbouwenbouwe
verbrandenferbrâne
verbrassenfergrieme, ferklapbosse, ferklapbusse, ferpoepelje, opsûpearje
verbredenferbreedzje
verbreidenwreidzje
verbrekenferbrekke u (sjoch brekke)
verbrijzelenferbrizelje
verbroddelenferbroddelje, ferpûdelje
verbrokkelenferbroazelje, ferbrokkelje
verbruienferbruie
verbruikenferbrûke
verbuigenferbûge
verdampenferdampe
verdedigenferdigenje
verdelenferdiele, ferpartje, ferpartsje
verdelgenferdylgje
verdenkenfertinke u (sjoch tinke)
verdervenferdjerre u
verdienenfertsjinje
verdienen (van geld)pongje
verdiepenferdjipje
verdierlijkenferdierlikje
verdoemenferdomme
verdoenferdwaan u (sjoch dwaan)
verdonkeremanenfertsjustermoanje
verdovenferdôvje
verdraaienferdraaie
verdragenferdrage u (sjoch drage), ferneare
verdrijvenferdriuwe u (sjoch driuwe), ôfbalje
verdringenferkringe u (sjoch kringe)
verdrinkenferdrinke u (sjoch drinke)
verdrogenferdrûge
verdrukkenferdrukke
verdubbelenreduplisearje
verduidelijkenferdúdlikje
verduisterenbetsjusterje, fertsjusterje
verdunnenfertinje
verdurenferduorje
verduurzamenferduorsumje
verdwalenferdwale
verdwijnenferdwine u, fersweve, ferswine u (sjoch swine), weiwurde u (sjoch wurde)
vereenzelvingenlykslaan u (sjoch slaan)
vereeuwigenferivigje
vereffenenfereffenje, lykstrike u (sjoch strike)
verenfearje
verenigen (ook verbroederen)ferienigje, ferienje
vererenferearje
verergerenferslimje, oanboazje, oanergerje
verflauwenferflauje
verfoeienferfije
verfraaienopkreazje
verfrissenferfriskje, ferfrisse
verfrommelenferfrommelje, tefrommelje
vergaanfergean u (sjoch gean)
vergaderengearkomme u (sjoch komme)
vergallenfergalje
vergalopperenfergaloppearje
vergassenfergasse
vergeldenferjilde u (sjoch jilde)
vergelenfergielje
vergelijkenfergelykje, ferlykje
vergenfergje
vergetenferjitte u
vergevenferjaan u (sjoch jaan)
vergezellenbeselskipje, selskipje
vergezelschappenselskipje
vergiftigenfergiftigje
vergissenfersinne
vergistenfergêstje
vergoedenfergoedzje
vergooienfergoaie
vergrendelenôfskoattelje, skoattelje, ynskoattelje
vergrijpenfergripe u (sjoch gripe), fertaaste
vergrijzenfergriizje
vergroeienferwaakse u (sjoch waakse)
vergroenenfergrienje
vergrotenfergrutsje
vergruizelentegruzelje, tegrúzje
verguizenferhúnje
verhalenferhelje
verhandelenferhannelje
verhangenferhingje u (sjoch hingje)
verhardenferhurdzje
verharenrûgje
verhaspelenferhaspelje
verheerlijkenferhearlikje
verheffenoprize
verhelderenferhelderje, ferljochtsje
verhelpenferhelpe u (sjoch helpe)
verheugenferhûgje
verhinderenbehinderje
verhogenheegje
verhorenferhearre, ûnderfreegje
verhoudenferhâlde u (sjoch hâlde)
verhuizenferfarre u (sjoch farre), ferhúzje
verhullenferbergje u (sjoch bergje)
verhurenferhiere
verhypothekerenferhypoteekje
verjagenferjeie u (sjoch jeie)
verjarenjierdeifiere
verjaren (ook verlopen)ferjierje
verjongenferjonge
verkalkenferkalkje
verkankerenferkankerje
verkavelenferkavelje
verkeerd zienmissjen u (sjoch sjen)
verkennenferkenne, sneupe
verkerenferkeare
verkiezenferkieze u (sjoch kieze)
verkijkenfersjen u (sjoch sjen)
verkijkenfiersjen u (sjoch sjen)
verklappenferklappe, ferteutelje, ferteutsje, klappe
verklarenferklearje, fertale
verkledenferklaaie, ferstrûpe
verkleinenbelytsje, ferlytsje
verkletsenferkletse
verkleumenferklomje
verkleurenferkleurje, ferskine
verknippenferknippe
verknoeienferdonderje, ferdonderjeie u (sjoch jeie), ferknoeie
verkoelenferkuolje
verkopenferkeapje u (sjoch keapje)
verkoperenoerkoperje
verkortenbekoartsje
verkrachtenferkrêftsje
verkrijgenferkrije u (sjoch krije)
verkrijgen door te ruilenoanrosse
verkroppenbesmoare, ferkropje
verkrottenferkrotsje
verkruimelenferkrommelje, tekrommelje
verkwanselenferkwânselje, ferpangelje, ferrosse, fersleiferje, weiskite u (sjoch skite)
verkwistenbankettearje, ferdingelje, fergrieme, fermjuksje, ferpankoekbakke, ferpûstpelskje, ferskite, trochjeie u (sjoch jeie)
verlagenferleegje
verlakkenferlakke
verlammenferlamje, paralysearje
verlangenlangje
verlatenferlitte u (sjoch litte)
verleggenferlizze u (sjoch lizze)
verleidenferliede u (sjoch liede)
verlenenferliene
verlengenferlingje
verlerenferleare
verlichtenferljochtsje
verliezenferlieze u, weibargje, weitôgje
verliezen (kwijtraken)weibringe u (sjoch bringe)
verliggenferlizze u (sjoch lizze)
verlijden (bijv. van een akte)passearje
verlopenferrinne u (sjoch rinne)
verlossenferlosse
verlovenferlove
verluchtenluchtsje
verlummelenferdidelje, ferslampampje
verlustigenferlustigje
vermakenfermeitsje u (sjoch meitsje)
vermalenfermealle
vermanenfermoanje, warskôgje
vermeerderenfermearderje
vermeldenfermelde, neame
vermengenferminge u (sjoch minge)
vermenigvuldigenfermannichfâldigje
vermijdenmije
verminderenbelytsje, ferminderje, lúnje, saksearje
vermoedenealgje
vermoeienwurch meitsje u (sjoch meitsje)
vermolmenfermôgje
vermommenbemaskerje, bemomkaapje
vermorsenferbargje
vermorzelenfermoarzelje, moarzelje, temoarzelje, temosterje
vermurwenbebidde
vernederenfernederje
vernemenfernimme u (sjoch nimme)
verneukenferneuke
vernevelenfernevelje
vernield worden door stormferstoarmje
vernielenferniele, ferrinnewearje, teknieze
vernietigenferneatigje
vernieuwenferjonge, fernije
vernikkelenfernikkelje
vernissenglânzje
vernoemenferneame
veronachtzamenfersleaukje
veronderstellenferûnderstelle
verontschuldigenferûntskuldigje, skjinprate, ûntskuldigje
veroordelenferoardiele, feroardielje
veroorzakenferoarsaakje, teweechbringe u (sjoch bringe), teweibringe u (sjoch bringe)
verorberenbehimmelje
verouderenferâlderje
veroverenferoverje
verpakkenferpakke
verpandenferpânje
verpatsenferpatse
verpimpelenferpimpelje
verplaatsenferbringe u (sjoch bringe), ferplakke, ferpleatse
verplantenferplantsje
verplegenferpleegje
verplettenferpletsje
verpletterenferpletterje
verplichtenferplichte, ferplichtsje
verpoppenferpopje, ferpopkje
verpottenferpotsje
verpozenferpoazje
verpratenferprate
verradenferriede u (sjoch riede)
verrassenferrasse
verregenenferreine
verrekenenferrekkenje
verrekkenferrekke u (sjoch rekke)
verrichtenferrjochtsje
verrijkenferrykje
verrimpelenteronfelje
verroerenferreppe, ferroere, roere, ruorje
verroestenferroastje, ferrustkje
verrottenferrotsje
verruilenferkwânselje, ferrosse, ferruilje, fersleiferje
verruimenferromje
verschaffenferskaffe
verschalkenfelje, ferrifelje
verscheurenferskuorre
verschietenfersjitte u (sjoch sjitte)
verschikkenferskeuke, ferskikke
verschillenferskille
verschimmelenferskimmelje
verschonenferskjinje
verschoppenferskoppe
verschralenferskraalje
verschrijvenferskriuwe u (sjoch skriuwe)
verschrikkenferskrikke u (sjoch skrikke)
verschroeienferskroeie
verschrompelenferskrompelje, ferskronfelje
verschuilenbesidegean u (sjoch gean), besidekrûpe, beskûlje, ferskûlje
verschuivenferskowe
versierenfersiere
verslaanferslaan u (sjoch slaan)
verslampampenferslampampje
verslapenfersliepe u (sjoch sliepe)
verslappenferslopje, slopje
verslavenferslaavje
verslepenferslepe, fertôgje
versleutelenkodearje
verslijtenferslite u (sjoch slite)
verslikkenferslokke
verslindenfersline, opfrette u (sjoch frette), weisline
verslingerenferslingerje
versloffenfersloere, ferslofje
verslonzenfersuterje
versmachtenfersmachtsje
versmadenfersmaadzje
versmallenfersmelje, smelje
versmedenfersmeie
versmeltenfersmelte u (sjoch smelte)
versmorenfersmoare
versnipperentesnipelje
versnoepenfersnobje
versoberenfersoberje
verspelenferspylje, fertribelje
verspillenferdideldeintsje, fergrieme, fermotsje, ferpankoekje
verspreidenferspriede u (sjoch spriede), wreidzje
versprekenfersprekke u (sjoch sprekke)
verspringenfierspringe u (sjoch springe)
verspringenferspringe u (sjoch springe)
verstaanferstean u (sjoch stean)
verstappenferstappe
verstedelijkenferstedskje
verstellenferstelle
verstellen (van kleding)belaapje
verstenenferstienje
versterkenbesterkje, fersterkje
verstevigenbestevigje, ferstevigje, opstevigje
verstijvenferstiivje
verstikkenferstikke
verstillenferstilje
verstokenferstoke
verstokkenferhurdzje
verstommenferstomje
verstompenferstompe
verstoppenbesidebergje u (sjoch bergje), besidelizze u (sjoch lizze), besidestopje, fersidebringe u (sjoch bringe), ferstopje
verstoppertje spelenbesideboartsje, ferskûleboartsje, weikrûpboartsje
verstorenferbalje
verstotenferstjitte u (sjoch stjitte), ferstompe
verstrekkenferstrekke, oerlizze u (sjoch lizze)
verstrijkenferstrike u (sjoch strike)
verstrikkenbetiizje, ferstrikje
verstrooienferstruie
verstuikenferstûkje
verstuivenferstowe
versturenferstjoere
versuffenferstompje
vertakkenfersprantelje, fertakje, útsprantelje
vertalenfertale, oersette
vertederenby 't hert krije u (sjoch krije)
vertegenwoordigenfertsjinwurdigje
vertellenfertelle
verterenfertarre
vertoevenbankje, toevje, tôvje
vertolkenfertolkje
vertragenfertraagje
vertrappenfertraapje, ferwâdzje
vertrekkenferlûke u (sjoch lûke), fertrekke u (sjoch trekke), fertsjen u (sjoch tsjen), weislagje
vertrouwenfertrouwe
vervaardigenfiguere
vervagenferdizenje
vervalenferskierje
vervallenferfalle u (sjoch falle)
vervangenferfange u (sjoch fange)
vervellenferhûdzje
vervenfervje
ververen (ruien)ferfearje
verversenferfarskje
verviervoudigenkwadruplearje
vervlakkenferflakje
vervlechtenbefrisselje, ferfrisselje
vervliegenferfleane u (sjoch fleane)
vervloeienferfloeie
vervloekenflokke
vervoegen (van werkwoorden)bûge
vervoerenferfiere
vervolgeneftersitte u (sjoch sitte), ferfolgje
vervormenferfoarmje
vervuilenfersmoargje
vervullenferfolje
verwaaienferwaaie, ferwynderje
verwaarlozenferrinnewearje, fersloere, fersuterje, ferwaarleazgje, ferwaarloazgje
verward raken in elkaarynelkoartiizje
verwarmenferwaarmje
verwarrenbetiizje, betize, fertieze, fertiezje, ferwarre, tiizje, tize
verwaterenferwetterje
verweddenferwedzje
verwekkenoproppe u (sjoch roppe)
verwelkenferwylgje, ferwylkje, wylgje, wylje
verwelkomenferwolkomje
verwennenbedjerre u, ferpopje, ferpopkje
verwensenferwinske
verwereldlijkenferwrâldskje
verwerenferwaarje, ferwierje
verwerkenferarbeidzje, ferwurkje
verwerpenferwerpe u (sjoch werpe), rekusearje
verwervenkrije u, opdwaan u (sjoch dwaan), winne u
verwevenferweevje
verwezenlijkenferfolgje, ferwêzentlikje, wêzenje
verwijdenferwiidzje
verwijderenferwiderje
verwijderen door te wrijvenoprosse
verwijtenferwite u (sjoch wite), ymputearje
verwijzenferwize
verwilderenferwylderje
verwisselenferwikselje
verwittigenferwittigje
verwoestenferwoaste, ferwoastgje, ferwoestje
verwondenferwûnje
verwonderenferwonderje, ferwûnderje
verwoordenferwurdzje
verwordenfertutearzje, ferwurde u (sjoch wurde)
verzachtenfersêftsje
verzadigenfersêdzje, sêdzje
verzagenferseagje
verzakenfersaakje
verzakkenfersakje
verzamelengarje, gearfannelje, sammelje
verzandenfersânje
verzegelenfersegelje
verzekerenfersekerje
verzengenferskroeie
verzettenfersette
verzienfiersjen u (sjoch sjen)
verzilverenfersulverje
verzinnenbetinke u (sjoch tinke), optinke u (sjoch tinke)
verzittenfersitte u (sjoch sitte)
verzoekenfersykje u (sjoch sykje)
verzoenenfersoene, útsoene, ynrantsoene
verzorgenfersoargje
verzuimenfersomje
verzuipenfersûpe
verzurenfersuorje
verzwakkenferswakje, útswakje
verzwarenferswierje
verzwelgenferswolgje
verzwijgenefterúthâlde u (sjoch hâlde), ferswije
verzwikkenferswikke
vestigenfêstigje
vetmestenfetmeste
vibrerenfibrearje
videobellenfideobelje, fideoskilje
vierenfiere
vierendelenfearnje
vijlenfylje
vijven (spel)fiivje
villenstrûpe
vindenfine u
vingerenfingerje
vioolspelenfidelje
visiterenfisitearje
vissenfiskje
vissen (met een koord)reepfiskje, reepjeie u (sjoch jeie), reepstrope
visualiserenfisualisearje
vittenfitse, fitte, lekskoaie
vlaggenflagje
vlammenflamje, lôgje
vlechtenflechtsje u, frisselje
vlechten met biezenruskebreidzje
vleienbekflaaie, flaaie
vliegenfleane u
vliegen (van vogels)wjukje
vliegen verjagenmiggejeie u (sjoch jeie)
vliegerendraakjefleane u (sjoch fleane)
vlijenflije
vlijmenflymje, gale
vloeienfloeie
vloekenefterútbidde, flokke
vloerenfluorje
vlooien vangenfliejeie u (sjoch jeie)
vlottenflotsje
vluchtenflechtsje u, nigelje, útnagelje
voedenfiede
voegenfoegje
voelenfiele
voeren (eten geven)fuorje
voeren (strijd)fiere
voetafdrukken makenleastje, leastkje
voetballenfuotbalje
vogelenfûgelje
vogels houden voor de eierenfûgelmelke
vogels vangenfûgelfange u (sjoch fange)
vogels vangen met een netfûgelflappe
volbrengenfolbringe u (sjoch bringe)
voldoenfoldwaan u (sjoch dwaan)
volgenfolgje
volgooienfolsmite u (sjoch smite)
volhardenhoekhâlde u (sjoch hâlde)
volhoudenfolhâlde u (sjoch hâlde)
volksdansenfolksdûnsje
volleyballenfollybalje
volproppenfolpropje, foltriuwe u (sjoch triuwe)
volschenkenfolskinke u (sjoch skinke)
volsjouwenfoltôgje
volstaanfolstean u (sjoch stean)
volstoppenfoltriuwe u (sjoch triuwe), foltropje
volstoppen met etenpampe
volstromenfolstreame
voltooienfoltôgje
voltrekkenfoltrekke u (sjoch trekke)
vonnissenfûnisje
voor de broek gevenbritse
vooraangaanfoaroangean u (sjoch gean)
voorafgaanfoarôfgean u (sjoch gean)
voorbakkenfoarbakke
voorbereidentariede u (sjoch riede)
voorbijgaanfoarbygean u (sjoch gean)
voorbindenfoarbine u (sjoch bine)
voorblijvenfoarbliuwe u (sjoch bliuwe)
voorbradenfoarbriede u (sjoch briede)
voorbrengen (bij de rechter)foarbringe u (sjoch bringe)
voordoenfoardwaan u (sjoch dwaan), oppenearje
voordragenfoarbringe u (sjoch bringe), foardrage u (sjoch drage)
voordringenfoarkringe u (sjoch kringe)
voorgaanfoargean u (sjoch gean)
voorhebbenfoarhawwe u (sjoch hawwe)
voorhoudenfoarhâlde u (sjoch hâlde)
voorkiemenfoarkymje
voorkomenfoarkomme u (sjoch komme)
voorkomenfoarkomme u (sjoch komme)
voorleggenfoarlizze u (sjoch lizze)
voorleidenfoarliede u (sjoch liede)
voorlezenfoarlêze u (sjoch lêze)
voorlichtenfoarljochtsje
voorliggenfoarlizze u (sjoch lizze)
voorlopenfoarrinne u (sjoch rinne)
voornemenfoarnimme u (sjoch nimme)
vooropstellenfoaropstelle
voorproevenfoarpriuwe u (sjoch priuwe)
voorprogrammerenfoarprogrammearje
voorrijdenfoarride u (sjoch ride)
voorschietenfoarsjitte u (sjoch sjitte)
voorschrijvenfoarskriuwe u (sjoch skriuwe)
voorsnijdenfoarsnije u (sjoch snije)
voorsorterenfoarsortearje
voorspellenfoarsizze u (sjoch sizze), wytgje
voorspiegelenfoarspegelje
voorstaanfoarstean u (sjoch stean)
voorstellenfoarstelle, útstelle
voorstemmenfoarstimme
voortbordurenfuortbreidzje, trochborduere, trochborduerje
voortdurend geneesmiddelen gebruikenpampelje
voortjagenbejeie u (sjoch jeie)
voortmakenjeze
voortplantenfuortplantsje
voortrekkenfoarlûke u (sjoch lûke), foartrekke u (sjoch trekke)
voortschrijdenfierder trêdzje
voortvloeientrochrinne u (sjoch rinne)
voortwoekerentrochkankerje
vooruitbestellenfoarútbestelle
vooruitbetalenfoarútbetelje
vooruitbrengenfoarútbringe u (sjoch bringe)
vooruitduwenfoarúttriuwe u (sjoch triuwe)
vooruitgaanfoarútgean u (sjoch gean)
vooruithelpenpûssearje
vooruitkijkenfoarútsjen u (sjoch sjen)
vooruitkomenfoarútkomme u (sjoch komme)
vooruitlopenfoarútrinne u (sjoch rinne)
vooruitrijdenfoarútride u (sjoch ride)
vooruitsturenfoarútstjoere
vooruitwerkenfoarútarbeidzje, foarútwurkje
vooruitzettenfoarútsette
vooruitzienfoarútsjen u (sjoch sjen)
voorvoelenfoarfiele
voorwendenbeare, foarjaan u (sjoch jaan)
voorzeggenfoarsizze u (sjoch sizze)
voorzettenfoarsette
voorzienfoarsjen u (sjoch sjen)
voorzien van een randrânje
voorzingenfoarsjonge u (sjoch sjonge)
voorzittenfoarsitte u (sjoch sitte)
vorderen (opeisen)eigenje
vorderen (opeisen, vooruitgaan)foarderje
vorderen (vooruitgaan)eine
vorken (met vork verplaatsen)ferfoarkje, foarkje
vormenfoarmje
vousvoyerenjookje
vouwenfâldzje, teare
vragenfreegje
vretenfrette u
vrezeneangje
vriezenfrieze u
vriezen (licht)risselje, russelje
vrijenfrije
vrijlatenfrijlitte u (sjoch litte)
vrijpleitenfrijpleitsje
vrijsprekenfrijskatte, frijsprekke u (sjoch sprekke), relevearje
vrijstellenfrijstelle
vrijwarenfrijwarje, yndemnisearje
vroeg rooienierdolle
vullenfolje
vurenfjurje
vuurspuwenfjoerspuie
waaienwaaie
waaien (zacht)labberje
waaierenwaaierje
waarborgenwaarboargje
waarderenwurdearje
waarmakenwiermeitsje u (sjoch meitsje)
waarnemenwaarnimme u (sjoch nimme)
waarschuwenfernije, warskôgje
waarzeggenkaartlizze u (sjoch lizze), wiersizze u (sjoch sizze)
wachtenwachtsje
wachthoudenwachthâlde u (sjoch hâlde)
wachtlopenwachtrinne u (sjoch rinne)
wadenpeadzje, peaskje, peazgje, wâdzje
wadlopenwaadrinne u (sjoch rinne)
wafelbakkenwafelbakke
wagenaventoerje, weagje
waggelenwaggelje, wraggelje
wakenweitsje u, wekje
walgenwalgje
walmenwalmje
walsenwalse
wandelengongelje, kuierje, wannelje
wanenwane
wanhopenwanhoopje
wankelenwankelje, webelje, weevje, wevelje, wriggelje
wantrouwenwantrouwe
wapenenwapenje
wapperenwapperje, wynderje
warm kledenbebakerje
warmenwaarmje
warmlopenwaarmrinne u (sjoch rinne)
wasemenwazemje
wassenwaaksje, waskje u
waterenwetterje
watergolvenwettergolvje
waterskiënwetterskye
watertandenit wetter om 'e tosken rinne u (sjoch rinne), wettertoskje
watertrappenwettertraapje
watterenwattearje
wauwelenbaffelje, tsjaffelje, wauwelje
weddenwedzje
wedervarenwjerfarre u (sjoch farre)
wederverhurenwerferhiere
wederverkopenwerferkeapje u (sjoch keapje)
weeklagenweekleie u (sjoch kleie)
weergalmenwjergalmje, wjerlûdzje
weergevenwerjaan u (sjoch jaan)
weerhoudentebekhâlde u (sjoch hâlde), wjerhâlde u (sjoch hâlde)
weerklinkenwjerklinke u (sjoch klinke)
weerleggenwjerlizze u (sjoch lizze)
weerspiegelenwjerspegelje
weersprekenwjersprekke u (sjoch sprekke)
weerstaantsjinstean u (sjoch stean), wjerstean u (sjoch stean)
weerstrevenwjerstribje
weerzienwersjen u (sjoch sjen)
wegbergenbesidebergje u (sjoch bergje), ferstopje
wegblazenfuortblaze
wegblijvenweibliuwe u (sjoch bliuwe)
wegbrandenweibrâne
wegbrekenweibrekke u (sjoch brekke)
wegbrengenweibringe u (sjoch bringe)
wegcijferenweisiferje
wegdenken (buiten beschouwing laten)weitinke u (sjoch tinke)
wegdoenfuortdwaan u (sjoch dwaan), weidwaan u (sjoch dwaan)
wegdooienweiteie
wegdragenfuortdrage u (sjoch drage)
wegdrijvenfuortdriuwe u (sjoch driuwe), weidriuwe u (sjoch driuwe)
wegduikenweidûke
wegduwenfuorttriuwe u (sjoch triuwe), weifiere, weitriuwe u (sjoch triuwe)
wegebbenwei-ebje
wegenwage u
weggaanfuortgean u (sjoch gean), weigean u (sjoch gean)
weggevenfuortjaan u (sjoch jaan), weijaan u (sjoch jaan)
wegglijdenfuortglide u (sjoch glide), weiglide u (sjoch glide)
weggooienfuortsmite u (sjoch smite), weigoaie
weggravenfuortgrave u (sjoch grave)
weghalenweihelje
wegjagenweireagje
wegkapenweitake
wegkegelenfuortkegelje
wegkerenweikeare
wegkijkenfuortsjen u (sjoch sjen)
wegkomenfuortkomme u (sjoch komme), weikomme u (sjoch komme)
wegkruipenweikrûpe
wegkwijnenweikwine
weglatenweilitte u (sjoch litte)
wegleggenbesidelizze u (sjoch lizze), weilizze u (sjoch lizze)
wegleidenfuortliede u (sjoch liede)
weglopenfuortrinne u (sjoch rinne), weirinne u (sjoch rinne)
weglopen (vluchten)útnaaie, útnagelje
wegmaaienfuortmeane, weimeane
wegmakenweimeitsje u (sjoch meitsje)
wegmoffelenbesidestopje, weimoffelje, weimuozje
wegnemenweinimme u (sjoch nimme)
wegpakkenweipakke
wegpromoverenweipromovearje
wegragenweireagje
wegrakenfuortreitsje u (sjoch reitsje), weislagje
wegreizenweireizgje
wegrijdenfuortride u (sjoch ride)
wegroepenweiroppe u (sjoch roppe)
wegroestenweirustkje
wegrottenweirotsje
wegschenkenweiskinke u (sjoch skinke)
wegschietenfuortsjitte u (sjoch sjitte), weisjitte u (sjoch sjitte)
wegschrappentrochkrasse
wegschuilenweiskûlje
wegslaanfuortslaan u (sjoch slaan), weislaan u (sjoch slaan)
wegslepenfuorttôgje, weislepe, weitôgje
wegslijpenweislypje
wegsluipenfuortslûpe u (sjoch slûpe), weislûpe u (sjoch slûpe)
wegsmijtenfuortdonderje, fuortsmite u (sjoch smite), weismite u (sjoch smite)
wegsnijdenfuortsnije u (sjoch snije), weisnije u (sjoch snije)
wegspattensnjitte
wegspelenweispylje
wegspoelenweispiele
wegspringenfuortspringe u (sjoch springe)
wegstemmenfuortstimme
wegstervenweistjerre u (sjoch stjerre)
wegstoppenbesidebringe u (sjoch bringe), weistopje
wegstrepenweistreekje
wegstromenweistreame
wegsturenfuortstjoere, weistjoere
wegterenweitarre
wegtrappenfuorttraapje, weitraapje
wegtrekkenfuortgean u (sjoch gean), fuortlûke u (sjoch lûke), fuorttsjen u (sjoch tsjen), weilûke u (sjoch lûke)
wegvallenweifalle u (sjoch falle)
wegvegenweifeie u (sjoch feie)
wegvliegenfuortfleane u (sjoch fleane)
wegvloeienfuortfloeie
wegvluchtenfuortflechtsje u (sjoch flechtsje)
wegvoerenfuortfiere, weifiere
wegwaaienfuortwaaie
wegwerkenweiwurkje
wegwerpenfuortwerpe u (sjoch werpe)
wegzagenweiseagje
wegzakkenweisakje
wegzettenfuortsette, weisette
wegzinkenweisinke u (sjoch sinke)
weifelendriigje, wifkje
weigerenferpoffe, wegerje
wekenweakje
wekken (groente inmaken)wekke
wekken (wakker maken)wekje
wekken (wakker maken)wekker meitsje
weldoengoeddwaan u (sjoch dwaan), woldwaan u (sjoch dwaan)
wellenwâlje, welje, welle
welvenwulvje
wemelenwimelje
wendenkrieme, weine, wine
wenenskrieme, weine
wenkenwinke u
wennenwenne
wensenwinskje
wentelenwintelje
wentelen (herhaald)revolvearje
wentelen (van een paard)wâlterje
werenwaarje, warre, wierje
werkenarbeidzje, wurkje
werken (ijverig)skreppe, warberje
werken (ruw, slordig)rûgje
werken (ruw, slordig, verkwistend)rûchbûtse, rûchhouwe
werken met de plonsstokrilkje
werken met een steekijzer bij het turfmakenizerje
werpensaaie, werpe u
wervelentwirje
wervenwinne u
wetenwitte u
wettigenwettigje
wevenweevje
wiebelenwibelje, wilewaalje, wilewarlje, wippelje
wiedenhoukje, widzje, wjudde, wjûde, wjûdzje
wiegenroeikje, ruoikje
wieken (vliegen van vogels)wjukje
wielrennenhurdfytse
wijdenwije
wijder makenwiidzje
wijkenwike u
wijsmakenwiismeitsje u (sjoch meitsje)
wijtenwite u
wijzenwize
wijzigenwizigje
wikkelenberôlje, wuolje
wikkenwikke
wild heen en weer bewegenbauje
wildplassenwyldpisje
willenwolle u
windenwine
windsurfenwynsurfe, wynsurve
winkelenwinkelje
winkelen op internetynternetwinkelje
winnenwinne u
winterenwinterje
wippenweefopje, wipgatsje, wippe
wispelenwispelje
wispelturig zijntribelje
wisselenwikselje
wissenwiskje
wittenwytsje
witwassenwytwaskje u (sjoch waskje)
woedenwoedzje
woekerenkankerje, woekerje
woelenomridelje, omskeuke, omwrame, omwrantelje, woele, woelje, wrantelje, wrotte
wolkammenwolkjimme
wolken vormenwolkje
wondenwûnje
wonenwenje
wordenwurde u
wormen gravenwjirmdolle
worstelenwrakselje
wortelenwoartelje
wortelschietenwoartelsjitte u (sjoch sjitte)
worteltrekkenwoartellûke u (sjoch lûke)
wrakenrekusearje
wrekenwreke
wriemelenwrimelje
wrijvenwriuwe u
wrikkenwrigje, wrikke
wringenwringe u
wroegenwroegje
wroetenwrotte
wrokkenwrokje
wuivenwiuwe
wurgenwjirgje, wurgje
wurmenwjirmje
zaaiensiedzje
zadelensealje
zagenseagje
zakdoekje leggendoekjebelizze u (sjoch lizze)
zakkensakje, saksearje
zaklopensekjerinne u (sjoch rinne)
zalvensalvje
zand afgravensânje
zand uitgravenútsânje
zandstralensânstrielje
zandstrooiensanstruie
zanikenbeëamelje, sanikje
zedeprekensedepreekje
zeezeilenseesile
zegelensegelje
zegelplakkensegelplakke, segeltsjeplakke
zegenensegenje, seingje, seinigje, seinje
zeggensizze u
zeikenmige
zeilensile
zemelenseamelje
zemenhimmelje
zepensjipje
zetelensetelje
zettensette
zeulentôgje
zeureneamelje, jeuzelje, krimmenearje, neulje, sangerje, seure, singerje
zevensilje
zieltogensyltôgje
zienloaitsje u, sjen u
zigzaggensigesaagje
zijnwêze u
zingensjonge u
zinkensinke u
zinloos werk doenwetterterskje
zinnensinne, sinnigje
zinspelensinspylje
zittensitte u
zoekensykje u
zoekmakenweigrieme
zoekrakenweireitsje u (sjoch reitsje), weiwurde u (sjoch wurde)
zomenseamje
zomerensimmerje
zondigensûndigje
zonnebadensinnebaaie
zonnebakkensinnebakke
zonnensintsje
zorgensoargje
zoutensâltsje
zuchtenstinne
zuigenslokke, sûgje
zuipensûpe
zuipen van wijnwynbealgje, wynsûpe
zuiverenskjinje
zullensille u
zwaaienswaaie
zwabberenswabberje
zwachtelenferbine u (sjoch bine)
zwakker wordenswakje
zwelgenslokke
zwellentine, útsette
zwemmenswimme u
zwenkenswinke
zweren (eed afleggen)swarre
zweren (etteren)swolle
zwermenswaarmje
zwervenswabberje, swalkje, swerve u
zwetenswitte
zwetsenswetse
zwevensweve
zwijgenswije
zwinden (verdwijnen)swine u
zwoegenadamje, bodzje, ezelje, moardzje, pochelje, wrame

Home