Alle tiidwurden: Nederlânsk - Frysk

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Brûkst sykwize: Kolom links
Oare sykwizen:
Folsleine rigel Kolom links begjinnend mei...

Klik hjir foar útlis oer 'e sykwizen.

Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

aaienaaie, aaikje
aan banden leggenbandigje, bannigje
aan de hand zijnoanweigean (sjoch gean), omweigean (sjoch gean)
aanbakkenoanbakke
aanbellenoanbelje, oanskilje
aanbestedenoanbesteegje, oanbestelle, útbesteegje, útbestelle
aanbetalenoanbetelje
aanbevelenoanbefelje, oanbefelle, oanrekommandearje, oanrikkemandearje, rekommandearje, rikkemedearje
aanbiddenoanbidde
aanbiedenoanbiede (sjoch biede), taskikke
aanbindenoanbine (sjoch bine)
aanblaffenoanblaffe, oanbylje
aanblazenoanblaze, oanpûste, oanpûsterje
aanblijvenoanbliuwe (sjoch bliuwe)
aanborenoanboarje
aanbouwen (uitbreiden)oanbouwe
aanbradenoanbriede (sjoch briede)
aanbrandenoanbaarne, oanbrâne, oansangerje
aanbreienoanbreidzje
aanbrekenoanbrekke (sjoch brekke)
aanbrengenoanbringe (sjoch bringe)
aanbrengen van een afwerklaagpolitoerje
aanbrengen van een keper (dakbalk)keperje
aanbrengen van een kruinoankrúnje
aanbrengen van grondverfgrûnfervje
aandienenoantsjinje
aandijkenoandykje
aandikkenoandikje
aandoenoandwaan (sjoch dwaan)
aandoen (deren; aan het hart gaan)oandeare
aandraaienoandraaie
aandragenoandrage (sjoch drage), oantôgje, tasjouwe, tatôgje
aandrijvenfuortfiterje, oandriftkje, oandriuwe (sjoch driuwe), oantyskje
aandringenoankringe (sjoch kringe), oanpoanne, oanpoarje, oanpoarkje, oanpoene, oanpresje, oanpresse, oanprigelje, oanprikelje, oanprykje, oanpuonne, oantingje, oantrune, oantwinge u (sjoch twinge)
aanduidenoantsjutte
aandurvenoandoare (sjoch doare)
aanduwenoantriuwe (sjoch triuwe)
aandweilenoandweile
aaneenknopenferknotsje, oaninoarknoopje
aaneggen (land in orde brengen met een eg)oaneidzje
aanervenoanerve
aanfietsenoanfytse
aanfloepenoanflippe, oanfloepe
aanfokkenoanfokje
aangaanoangean (sjoch gean)
aangapengoje, gouwe, gowe, oangapje, oangowe
aangespenoangaspje
aangevenoanjaan (sjoch jaan)
aangeven van de kaats met een blokjekeatsoanmerke u (sjoch merke)
aanglimmenoanglimme u (sjoch glimme)
aangloeienoangleonje
aanglurenoangluorkje
aangooienoangoaie
aangordenoangurdzje
aangrijnzenoangnize
aangrijpenoangripe (sjoch gripe)
aangroeienoangroeie, oanwaakse (sjoch waakse)
aangrommenoangrânzje
aanhakenoanheakje
aanhaken (aansluiten bij iemand die inhaalt)oanpikke
aanhalenoanhelje
aanhangenoanhingje (sjoch hingje)
aanhangig makenyntsjinje
aanharkenoanklauje, oanklauwe, oanswylje, opharkje
aanheffenoanheffe
aanhitsenoanhuse, oanhúsje, sjasje
aanhitsen (van een hond)oansaasje, oansasje, oansasse, oansjasje
aanhorenoanharkje, oanheare, oanhearre
aanhoudenoanduorje, oanhâlde (sjoch hâlde)
aanhoudend janken of huilen van een hondspûkgûle
aankalkenoankalkje
aankijkenoangûkje, oankypje, oanloaitsje u (sjoch loaitsje)
aanklagenferkleie u (sjoch kleie), oankleie (sjoch kleie)
aanklampenoanklampe, oanklampje, oanrânselje
aankledenoanklaaie
aanklevenoankleve, oanklibje
aanklinken (vaster klinken)oanklinke u (sjoch klinke)
aankloppenoanklopje
aanknijpenoanknipe (sjoch knipe)
aanknippenoanknippe
aanknopenoanknoopje, oanknope, oanknotsje
aankoekenoanbrâne
aankomenoankomme (sjoch komme), tatroevje
aankomen (raken)oankneppelje
aankondigenoankundigje
aankopenoanhannelje, oankeapje (sjoch keapje)
aankrijgenoankrije (sjoch krije)
aankrijtenoankrytsje
aankruienoankroadzje
aankruipenknûkfoarskje
aankruisenoankruse
aankunneninterje, oankinne u (sjoch kinne)
aankwekenoankweekje, oankweke
aanlandenoanlânje
aanlassenoanlaskje
aanlatenoanlitte (sjoch litte)
aanleggenoanlizze (sjoch lizze)
aanlengenoanlinge, oanlingje, oanminge (sjoch minge)
aanlerenoanleare
aanleunenoanleune
aanlichtenoanljochtsje
aanlijmenoanlymje
aanloerenoanloere
aanloevenoanloeve
aanlokkenoanlokje
aanlopenoanrinne (sjoch rinne)
aanlopen (van een apparaat)oanskave, oansluere
aanmakenoanmeitsje (sjoch meitsje)
aanmanenoanmoanje, oantoarne, ribbeklopje, robbeklopje
aanmatigenoanmatigje
aanmeldenoanmelde
aanmerkenoanmerke (sjoch merke)
aanmetenoanmjitte (sjoch mjitte)
aanmodderenmodderje, oanpiele, ombargje
aanmoedigenoanfeugelje, oanfiterje, oanhise, oanhysje, oanmoedigje, oantreaste, oantreastgje, oantreastje, opfurtelje, spylbekje
aanmonsterenoanmeunsterje
aanmuntenoanmuntsje
aannemenoannimme u (sjoch nimme)
aannemen (veronderstellen)ornearje
aanpakkenoanpakke, tapakke
aanpassenoanpasse
aanpassen aan een hoekoanhoekje
aanplakkenoanplakke
aanplantenoanplantsje
aanploegenoanploegje
aanpotenoanpoatelje, oanpoatsje
aanpratenoanprate
aanprijzenoanpriizgje, oanpriizje
aanradenoanriede (sjoch riede)
aanrakenoanreitsje (sjoch reitsje), oanroere
aanrandenoantaaste
aanreikenoanlange, oanlangje, oanrikke, tarikke
aanrekenenoanrekkenje
aanrichtenoanrjochtsje
aanrijdenoanride (sjoch ride)
aanrijpenoanrypje
aanroepenoanroppe (sjoch roppe)
aanroerenoanreare, oanreitsje (sjoch reitsje), oanriere, oanroere
aanschaffenoanreauwe, oanrisse, oanskaffe, oantuge
aanscherpen van een molensteenopbilje
aanschietenoansjitte (sjoch sjitte)
aanschikkenoanskikke
aanschouwenoankôgje, oanskôgje
aanschouwen (met plezier)eachweidzje
aanschrappenoanskrasse
aanschrijvenoanskriuwe (sjoch skriuwe)
aanschroevenoanskroeve
aanschuivenoanskowe
aansjouwenoansjouwe
aanslaanoanslaan (sjoch slaan)
aanslenterenoanslinterje
aanslepenoanslepe
aanslibbenoankwelderje, oanslibje, oanslimpe, oanslimpje, oanslykje, opslykje
aanslingerenoanslingerje
aansluipenoanglûpe
aansluitenoanslute (sjoch slute)
aansmerenoansmarre
aansnijdenoansnije (sjoch snije)
aansnorrenoansnoarje
aanspannenoanspanne
aanspoelenoanspiele
aansporenfiterje, kikkertjeie (sjoch jeie), oanpoanne, oanpoarje, oanpoarkje, oanpoene, oanprigelje, oanprikelje, oanprykje, oanpuonne, oanspoare, oantreaste, oantreastgje, oantreastje, oantrúnje, poanne, poene, puonne
aansporen (tot werken)oandriftkje
aansprekenoansprekke (sjoch sprekke), praaie
aanspreken met mevrouwmefrouje, mefroukje
aanspreken met mijnheermynhearje, mynhearkje
aanspringenoanspringe (sjoch springe)
aanspuwenoanspije, oanspuie
aanstaanoanstean (sjoch stean)
aanstalten makenrisselwearje
aanstampenoanstampe
aanstappenoanstappe
aanstarenoanstoarje
aanstekenoanstekke (sjoch stekke)
aansteken (van rookgerei)oansmoke
aansteken (van vuur)oanjeldzje
aansteken van een pijpoanpypkje
aansteken van vuuroanboete, oanboetsje
aanstellenmâlje, mâljeie (sjoch jeie), oanstelle
aansterkenoansterkje, opsterkje, útite (sjoch ite)
aanstippenoanstipje, oanstippe
aanstokenoanstoke, oanstokelje
aanstormenoanstoarmje
aanstotendúste, oandompe, oandúste, oanhompe, oanpompe, oanstjitte (sjoch stjitte), oanstompe
aanstrepenoanstreekje
aanstrijkenoanstrike (sjoch strike)
aanstuivenoanstoaie, oanstowe
aansturenoanstjoere
aantastenoantaaste
aantasten door mijtmytsje
aantekenenoantekenje
aantijgenoantiigje, oanwriuwe u (sjoch wriuwe)
aantikkenoantikje
aantonensjen litte (sjoch litte)
aantrappenoantraapje
aantredenoantrede
aantreffenoantreffe (sjoch treffe)
aantrekkenoanlûke (sjoch lûke), oantrekke u (sjoch trekke)
aantrekken (ergens mee zitten)neinimme (sjoch nimme)
aantrekken (van kleding)oandwaan (sjoch dwaan), oanstrûpe, oantsjen (sjoch tsjen)
aantrouwenoantrouwe
aanvaardenoanfurdigje, oanfurdzje
aanvallenattakearje, oanfalle u (sjoch falle)
aanvangenbegjinne , oanfange (sjoch fange)
aanvarenoanfarre (sjoch farre)
aanvattenoanfetsje
aanvechtenoanfjochtsje (sjoch fjochtsje), oanstride (sjoch stride)
aanvegenoanfeie (sjoch feie)
aanvegen (schoonmaken)oanhimmelje
aanvinkenoanfinkje
aanvliegenoanfleane (sjoch fleane)
aanvlijen tegen iemand (in bed)oankûse, oankûskje
aanvoelenoanfiele
aanvoerenoanfiere
aanvoeren met een vlottaflotsje
aanvonkenoanfonkje
aanvragenoanfreegje
aanvretenferfrette (sjoch frette), oanfrette u (sjoch frette), tefrette (sjoch frette)
aanvriezenoanfrieze (sjoch frieze), tabakke, taknappe
aanvullenoanfolje
aanvurenoanfjurje, oanhysje
aanwaaienoanwaaie
aanwakkerenoanwakkerje
aanwendenbrûke
aanwennenoanwenne
aanwervenoanwerve, winne
aanwijzenoanwize
aanwinterenoanwinterje
aanwippenoanwippe
aanwrijvenoanwriuwe u (sjoch wriuwe)
aanzeggenoansizze (sjoch sizze), omsizze u (sjoch sizze)
aanzeggen (na overlijden)leedoansizze (sjoch sizze), leedomsizze (sjoch sizze), leedsizze (sjoch sizze), rousizze (sjoch sizze)
aanzeilenoansile
aanzettenoansette
aanzetten (om iets te doen)opskranderje
aanzienoansjen u (sjoch sjen)
aanzittenoansitte (sjoch sitte)
aanzoekenoansiikje, oansykje u (sjoch sykje)
aanzoetenoanswietsje
aanzuigenoansûgerje, oansûgje
aanzuiverenoansuverje
aanzwengelenoanswingelje
aanzwepenoantyskje
aardappelen oogstenierappelje
aardappelen schillenierappeljasse, ierappelskile
aardappelen wassenierappelwaskje u (sjoch waskje)
aardenaardzje, ierdzje
aarzelendreutelje, wifelje, wifkje
aas aanslaanaazje, ieze, iezje
abonnerenabonnearje
aborterenabortearje, fersmite u (sjoch smite), fruchtnimme (sjoch nimme), fruchtôfnimme (sjoch nimme)
absolverenabsolvearje
absorberenabsorbearje
abstraherenabstrahearje
accentuerenaksintuearje, beklamje, beklamme
accepterenakseptearje
acclimatiserenakklimatisearje, bewaarje, omwenne
accomoderenakkommodearje
accordeon spelenakkordeonspylje
accorderenakkordearje
accrediterenakkreditearje
accumulerenakkumulearje
achtenachte, achtenearje, achtsje
achteraan rijdenefterride (sjoch ride)
achteraankomenbenefterkomme (sjoch komme), efteroankomme (sjoch komme)
achteraanlopenefteroanrinne (sjoch rinne)
achterblijvenbenefterbliuwe (sjoch bliuwe), efterbliuwe (sjoch bliuwe)
achterblijven (geestelijk)efteroankomme (sjoch komme)
achterhalenefterhelje
achterhoudenbenefterhâlde (sjoch hâlde), efterhâlde (sjoch hâlde), efterúthâlde (sjoch hâlde)
achterlatenbenefterlitte (sjoch litte), efterlitte (sjoch litte)
achterleggenefterlizze (sjoch lizze)
achterlopenefterrinne (sjoch rinne)
achternagaanefterneigean (sjoch gean), efteroangean (sjoch gean)
achternakijkenefterneisjen (sjoch sjen)
achternakomenefterneikomme (sjoch komme)
achternakruipenefterneikrûpe
achternalopenefterneirinne (sjoch rinne)
achternarennenefterneidrave
achternaroepenefterneiroppe (sjoch roppe)
achternaspringenefterneispringe (sjoch springe)
achternasturenefterneistjoere
achternazittenefterneisitte (sjoch sitte), eftersitte (sjoch sitte)
achteromkijkenefteromsjen (sjoch sjen)
achteropkomenefteropkomme (sjoch komme), efterynkomme (sjoch komme)
achteroplopenefterynrinne (sjoch rinne)
achteroprakenbenefterreitsje (sjoch reitsje), efteropreitsje (sjoch reitsje)
achteroverbuigenefteroerbûge
achteroverdrukkenefteroerdrukke
achteroverslaanefteroerslaan (sjoch slaan)
achterovertuimelenefteroertommelje
achterovervallenefteroerfalle (sjoch falle)
achterrakenefterreitsje (sjoch reitsje)
achterstaanbenefterstean (sjoch stean), efterstean (sjoch stean), efterútstean (sjoch stean)
achterstellenefterstelle, efterútstelle
achteruitboerenefterútbuorkje
achteruitdeinzenefterútsjitte u (sjoch sjitte)
achteruitgaandelgean (sjoch gean), efterútbuorkje, efterútgean (sjoch gean), ynbuorkje
achteruitgaan (slechter worden)ferefterje
achteruitkijkenefterútsjen (sjoch sjen)
achteruitlopenefterútrinne (sjoch rinne), tebekrinne (sjoch rinne)
achteruitrijdenefterútride (sjoch ride), tebekride (sjoch ride)
achteruitslaantebekslaan (sjoch slaan)
achteruitzettenefterútsette
achtervolgenefterfolgje
achterwege latenbenefterlitte (sjoch litte)
acterenaktearje
activerenaktivearje
activeren (aansporen)opwekkerje
actualiserenaktualisearje
adelenadelje
ademenazemje, sykhelje
ademhalenwynhappe
aderlatenierlitte (sjoch litte)
administrerenadministrearje, beädministrearje
adopterenadoptearje, oanhelje, oannimme u (sjoch nimme)
adorerenadorearje
adresserenadressearje
adstruerenadstruearje
adverterenadvertearje
adviserenadvisearje
afbakenenôfbeakenje, ôffredigje, ôffreedzje, ôfroaie, útbeakenje, útpealje, útritse
afbakenen met tonnenbetonje
afbakkenôfbakke
afbedelenôfbiddelje, ôfgiggelje
afbeeldenôfbyldzje
afbellenôfbelje, ôfskilje
afbetalenôfbetelje, ôfbosse
afbeulendeabealgje, deawrame, deawrotte, ferbeule, ôfbealgje, ôfbeule, ôfbeune, ôfbiizgje, ôfboalje, ôfmartelje, ôfpochelje
afbiddenôfbidde
afbijtenôfbite (sjoch bite)
afbikkenôfbikje
afbindenôfbine (sjoch bine)
afbladderenôfblierje
afbladerenôfblêdzje
afblaffenôfblaffe
afblazenôfblaze
afblijvenôfbliuwe (sjoch bliuwe)
afboekenôfboeke, ôfboekje
afboenenôfbinzgje, ôfbjinne
afboenen (van boven naar beneden)delbjinne
afborstelenôfboarstelje
afbouwenôfbouwe
afbrandendelbaarne, delbrâne, ôfbaarne, ôfbrâne
afbrassenôfbrasse
afbreienôfbreidelje, ôfbreidzje
afbrekenôfbrekke (sjoch brekke)
afbrengenôfbringe (sjoch bringe)
afbreuk doenderogearje
afbrokkelenôfbroazelje. ôfbrokkelje, ôfdiggelje
afbuigenôfbûge
afdalendelgean (sjoch gean), deltsjen (sjoch tsjen)
afdammendamje, damme, ôfdamje, ôfdamme
afdankenôftankje, wersje
afdekkenôfdekke (sjoch dekke)
afdeppenôfdippe
afdichtenôftichtsje
afdingenbekreauwe, betingje, knibbelje, ôfkrommelje, ôftinge, tingje
afdoenôfdwaan (sjoch dwaan)
afdoen van kledingfoarweidwaan (sjoch dwaan)
afdokkenôfdokke
afdonderenôfdonderje
afdorsenôfterskje
afdraaienôfdraaie
afdradenôftriedzje
afdragenôfdrage (sjoch drage)
afdragen (van kleding)útsjouwe
afdravenôfdrave
afdrijvenôfdriuwe (sjoch driuwe)
afdrinkenôfdrinke (sjoch drinke)
afdrogenôfdroegje, ôfdrûge, ôfdrûgje
afdruipenôfdrippe, útkrosse
afdruipen (met de staart tussen de benen)glûpsturtsje, slûchsturtsje, slûksturtsje, slûpsturtsje
afdruipen (zonder resultaat weggaan)ôfdrosse, ôfkroaskje, ôfkroskje, ôfloeve
afdrukkenôfdrukke, ôfprintsje
afduwenôftriuwe (sjoch triuwe)
afdwalenôfdoarmje, ôfdwale, ombochtsje, ombôgje
afdweilenôfdweilje
afdwingenôftwinge (sjoch twinge)
afebbenôfebje
afetenôfite (sjoch ite)
affecterenaffektearje
affiliërenaffiliearje
affirmerenaffirmearje
afgaanôfgean (sjoch gean)
afgebruikenôfbrûke
afgelastenôfsizze (sjoch sizze)
afgevenôfjaan (sjoch jaan)
afgeven van kleurôflitte (sjoch litte)
afgeven van verfôffervje
afgewezen wordenkelderje
afgietendreagje, ôfdreagje, ôfjitte (sjoch jitte)
afglijdenôfglide (sjoch glide)
afgravenôfgrave (sjoch grave)
afgraven veenlaagôfbonkje, ôfboskje
afgrazenbeweidzje, eartsje, ôfgerskje
afgrenzenbefredigje, befreedzje
afgrijzenoangrize
afgrondenôfgrûne
afhakenôfheakje
afhakkenôfhakje
afhalenôfhelje
afhalen van bonen (draden verwijderen)beantriedzje
afhamerenôfhammerje
afhandelenôfhannelje, ôfweevje
afhandig makenôfrûpelje
afhandig maken door bedrogûntsmouzje
afhandig maken door kwaadsprekenûntrabje
afhangenôfhingje (sjoch hingje)
afharenôfhierje
afharkenôfklauwe
afhaspelenôfhaspelje
afhebbenôfhawwe (sjoch hawwe)
afhechtenôfhechtsje
afhellendeldrage (sjoch drage), delrinne (sjoch rinne)
afhelpenôfbringe (sjoch bringe), ôfhelpe (sjoch helpe)
afhoudenôfhâlde (sjoch hâlde)
afhouwendelhakje, delhouwe
afhurenôfhiere
afjakkerenoerjeie (sjoch jeie), ôfjakkerje, ôfjeie (sjoch jeie)
afkalvenôfkealje, útkealje
afkammen (negatief doen)ôfmeunsterje
afkantenkantsje
afkapenôftake
afkappenôfhouwe
afkattenôfkatsje
afkerenôfkeare
afketsenôfkitse
afkeurenmispriizgje, mispriizje, oanlekje, ôfkarre, ôfkeure, ôfmeunsterje
afkijkenôfsjen (sjoch sjen)
afkledenôfklaaie
afkleurenôfkleure, ôfkleurje
afkloppenôfklopje
afkluivenbekluie, beplúzje, ôfskarje
afknappenôfknappe
afknauwenôfgnauwe
afknibbelenôfknibbelje
afknijpenôfknipe (sjoch knipe)
afknippenôfknippe
afknippen van puntenpuntsje
afknottenôfknobje
afkoelenôfkuolje
afkokenôfkoaitsje (sjoch koaitsje), ôfsiede (sjoch siede)
afkomenôfkomme (sjoch komme)
afkondigenôfkundigje
afkopenôfkeapje (sjoch keapje)
afkorten (van woorden)ôfkoarte
afkrakenôfkreakje
afkrijgenôfkrije (sjoch krije)
afkruimelenôfkrommelje
afkunnenôfkinne (sjoch kinne)
afladenôflade, talade
aflatenôflitte (sjoch litte)
afleggenbeklaaie, ôflizze (sjoch lizze)
afleggen (van een dode)bierje
afleggen van grote afstandenôfjeie (sjoch jeie)
afleidenôfliede (sjoch liede)
aflerenôfleare, ûntleare
aflevenôflibje
afleverenôfleverje
aflezenôflêze (sjoch lêze)
aflikkenôfslikje
afloerenôfgnúfkje, ôfgnuve, ôfloere
aflopenbekaaie, bepeaskje, bepeazgje, bepoatsje, beteare, delrinne (sjoch rinne), ôfpoatsje, ôfrinne (sjoch rinne)
aflossenôflosse
afluisterenôfharkje, ôfheare, ôfhearre, ôfheine, ôflústerje
afmaaienôfmeane
afmakenôfmeitsje (sjoch meitsje)
afmaken (van werk)behutselje
afmalenôfmeale
afmarcherenôfmarskje
afmattendea-ezelje, mêdzje, ôfmêdzje
afmeldenôfmelde
afmelkenôfmelke u (sjoch melke)
afmetenôfmjitte (sjoch mjitte), ôfroedzje, poatelje
afmijnenôfmynje
afmonsterenôfmeunsterje
afnemenbelúnje, ôfnimme (sjoch nimme), ôftakje, taanje, tane, ûntsitte u (sjoch sitte), ûntwrame
afneuzenôfnoaskje
afpakkenôfpakke, ûntkrije u (sjoch krije), ûntpakke
afpalenôfpealje, útpealje
afpassenôfpasse
afpeigerenferjetterje, ferjitterje
afpeilenôfpeile, ôfpeilje
afpellenôfpûlje
afperkenôfdoelje, ôfparkje
afpersenfille, ôfparsje, útsûge
afpikkenôfpikke
afplakkenôfplakke
afplattenôfplatsje
afploegenôfploegje
afpluizenôfplúzje
afplukkenôfplôkje
afpoeierenôfkonfoaie, ôfpaaie, ôfpaikje, ôfpoeierje
afpoetsenôfpoetse
afradenôfriede (sjoch riede)
afraffelenôfraffelje, ôfroffelje
afragenôfreagje
afranselenberêde (sjoch rêde), knûkfoarskje, motse, mutse, ôfbrouwe, ôfbruie, ôfdroegje, ôfrânselje, ôfseamje, ôftichelje, ôftoffelje, ôftouwe, ôfturvje, omseamje, omstrike u (sjoch strike)
afranselen met een touwomtouwe
afrasterenfreedzje
afratelenôfrattelje
afreagerenôfreagearje, útwierje
afregelenôfregelje
afreizenôfreizgje, ôftsjen (sjoch tsjen)
afrekenenôfrekkenje
afremmenôfremje
afrepelen van vlasôfripelje
africhtenbedrave, ôfrjochtsje
africhten van een paardhynderbedrave, hynderbeleare, hynsteberide (sjoch ride)
afrijdenôfride (sjoch ride)
afristenôfriskje, ôfruskje
afroepenôfroppe (sjoch roppe), trochroppe (sjoch roppe)
afrollenôfrôlje
afromendreagje, ôfdreagje, ôflobje, útlobje
afrondenôfrûnje
afronden (oplossen)útite u (sjoch ite)
afrossenôfbinzgje, ôfhuffe, ôfrinkelje, ôfritse, ôfrosse, rinkefylje
afruimenôfrêde (sjoch rêde), ôfromje, ôfrommelje
afsabbelenôfsobje
afschaffenfertriuwe u (sjoch triuwe), ôfskaffe
afschampenôfskampe
afscheidenôfskiede (sjoch skiede), ôfskiftsje
afscheiden van een kerkgemeenschapdolearje
afschepenfuortskeine, ôfkonfoaie, ôfpaaie, ôfpaikje, ôfsaltsje, ôfskepe, ôfskypje
afscheppenôfskeppe
afscherenôfskeare
afschermenôfskermje
afscheurenrepe, rippe
afschietenôfsjitte (sjoch sjitte)
afschieten van voetzoekersswervelsjitte u (sjoch sjitte)
afschijnenôfskine
afschilderenôfskilderje
afschilderen (voorstelling van zaken geven)ôfmielje
afschilferenôfskilferje, ôfskulferje
afschillenôfskile
afschooienôfskoaie
afschrapenôfskrabje
afschrijvenôfskriuwe (sjoch skriuwe)
afschrikkenôfbalje, ôfbanderje, ôfskrikke (sjoch skrikke)
afschrobbenôfskrobje
afschuddenôfskodzje
afschuinenôfskeanje
afschuivenôfbosse, ôfskowe
afschurenôfskjirje
afschuttendelskutte, ôfsketsje, ôfskette, ôfskutte, skette
afserveren (afwijzen)ôfskouderje
afsjouwenôfsjouwe
afslaanôfslaan (sjoch slaan), útbiggelje
afslaan (weigeren)betankje
afslachtenferslachtsje
afslankenslankje
afslijpenôfslypje
afslijtenôfkinkelje, ôfslite (sjoch slite)
afslovenôfbodzje
afsluitenôfskoattelje, ôfslute (sjoch slute)
afsluiten met een dijkôfdykje
afsmekenôfsmeke
afsnauwenôfgrauwe, ôfringje, ôfsnauwe, ôfsnute u (sjoch snute), ôfsnuterje
afsnijdenôfsnije (sjoch snije)
afsnijden (vlees van been)ôfskarje
afspeldenôfspjeldzje
afspelen (plaatsvinden)ôfspylje
afspelen van grammofoonplaatplaatsjedraaie
afspiegelenôfspegelje
afsplitsenôfspjalte
afspoelendelspiele, ôfklinzgje, ôfpûdelje
afsprekenôfprate, ôfsprekke (sjoch sprekke)
afspreken (overeenkomen)opsprekke u (sjoch sprekke)
afspringenôfspringe (sjoch springe)
afstaanôfstean (sjoch stean)
afstaan (herhaald)retrosedearje
afstammenôfkomme (sjoch komme), ôfskaaie, ôfstamje, ôfstamme, skaaie, útskaaie
afstappenôfstappe
afstekenôfsplitte, ôfstekke (sjoch stekke)
afsteken en uitdiepen van landútsjoele
afsteken met een spadeôfsjoele
afstellenôfstelle
afstervenôfstjerre (sjoch stjerre)
afstoffenôfstofje
afstompenôfstompe
afstotenôfstjitte (sjoch stjitte), ôfstompe, wersje
afstraffenôfstraffe
afstralenôfstrielje
afstrijkenôfstrike u (sjoch strike)
afstromendelspiele
afstropenôfstreupe, ôfstrope, ôfstrûpe
afstuderenôfstudearje
afstuitenôfstuitsje
afsturenôfstjoere
aftakelenôflibje, ôftakelje
aftakkenôftakje
aftappenôftaapje
aftastenôftaaste
aftekenenbeakenje, ôftekenje
aftellenôftelle
aftellen (bij spel)bikje, omtikje
aftikkenôftikje
aftimmerenôftimmerje
aftobbenôftobje
aftoppenôftopje
aftrappenôftraapje
aftredenôftrede, ôftrêdzje
aftrekkenôflûke (sjoch lûke), ôftrekke (sjoch trekke)
aftroevenôftroevje, pyksette
aftroggelenôflúzje, ôfpangelje, ôfpôlje, ôfpolle, ôfpongje, ôfpôpje, ôfpûdelje, ôfpûlje, ôfpûlkje, ôftoppe, ôftroaie, ôftroggelje, ôftrúnje, topje, troggelje, ûntrôlje, ûnttokje, ûnttroaie, útpingelje, útpongelje, útpyngelje, útrutelje
aftroggelen (iemand kaalplukken)pôpje
aftuigenôftuge
afturenôfeagje
afturvenôfturvje
afvaardigendeputearje, ôffeardigje, ôffurdigje
afvademen (meten)ôffiemje
afvallenôffalle (sjoch falle), ôfsaaie
afvangenôffange (sjoch fange)
afvarenôffarre (sjoch farre)
afvegenôffeie (sjoch feie), omfeie u (sjoch feie)
afvenen (veen wegnemen)ôffeantsje
afventenôfsutelje
afvergenôffergje
afvervenôffervje
afvinkenôffinkje
afvlakkenôfflakje
afvliegenôffleane (sjoch fleane)
afvloeienôffloeie
afvlottendelflotsje
afvoederenôffuorje
afvoegenôffoegje
afvoerenôffiere
afvragenôffreegje
afvretenôffrette (sjoch frette)
afvriezenôffrieze (sjoch frieze)
afvurenôffjurje
afwaaienôfwaaie
afwaarderenôfwurdearje
afwachtenôftoevje, ôfwachtsje, ynwachtsje
afwassenôfklinzgje, ôfwaskje (sjoch waskje), skûtelje, skûtelwaskje u (sjoch waskje), tafelhimmelje, tafelwaskje (sjoch waskje)
afwaterenôfwetterje
afwegenôfwage (sjoch wage), ôfweage
afweidenôfgrúzje, ôfweidzje
afwendenôfdwersje, ôfweine
afwennenôfwenne
afwentelenôfrôlje
afwerenôfwarre
afwerkenferbealgje, ôfwurkje
afwerpenôfsmite (sjoch smite), ôfwerpe (sjoch werpe)
afwetenôfwitte (sjoch witte)
afwevenôfweevje
afwijkenôfwike (sjoch wike)
afwijken van een wettelijke bepalingderogearje
afwijzenfersmite u (sjoch smite), kitse, kjitse, ôfkatsje, ôfwize, warsje, wersje
afwikkelenôfhannelje, ôfwikkelje, ôfwuolje
afwindenôfwine
afwinden (na opwinden)ûntwine
afwisselenfariearje, ôfwikselje
afwisselend beter en slechter zijnôf-en-oanje
afwissenôfwiskje
afwrijvenôfwriuwe (sjoch wriuwe)
afzadelenôfsealje
afzagenôfseagje
afzakkendelsakje, ôfsakje
afzandenfertichelje, ôfsânje
afzeggenôfsizze (sjoch sizze)
afzeggen (telefonisch)ôfbelje, ôfskilje
afzeilenôfsile
afzettenôfsette, rûpelje
afzetten met palenbepealje
afzienôfsjen (sjoch sjen), úteagje
afzingenôfsjonge (sjoch sjonge)
afzodenôfseadzje
afzoekenôffleane (sjoch fleane), ôfstrune, ôfsykje (sjoch sykje)
afzoeken met een lampôfljochtsje
afzoenenôftútsje
afzonderenbesidehâlde (sjoch hâlde), ôfsûnderje
afzoutenôfsaltsje
afzwaaienôfswaaie
afzwakkenôfswakje
afzwerenôfswarre
afzwervenôfswalkje, ôfsweve
afzwetenôfswitte
agenderenagindearje
agerenagearje
agiterenagitearje
agnosceren (erkennen; herkennen)agnossearje
alarmerenalarmearje
alfabetiserenalfabetisearje
allitererenalliterearje
allocerenallokearje
almanak raadplegenalmenakje
ambiërenambiearje
amenderenamendearje
amortiserenamortisearje
amoveren (slopen; ontslaan)amovearje
amputerenamputearje
amuserenamusearje
analogiserenanalogisearje
analyserenanalysearje
animerenanimearje
ankerenankerje
annexerenanneksearje
annoncerenannonsearje
annoterenannotearje
annulerenannulearje
anonimiserenanonimisearje
antedaterenantedatearje
anticiperenantisipearje
antwoordenanderje, antwurdzje, replisearje, respondearje, weromsizze (sjoch sizze)
antwoorden (bits; kortaf)fitse
apart houdenfersidehâlde u (sjoch hâlde)
appellerenappellearje
appenappe
applaudiserenapplaudissearje, hânklappe, hantsjeklappe
apporterenapportearje
appreciërenappresjearje
aprilgrap uithalenaprilje
arbeidenlebeure
arbitrerenarbitrearje
arcerenarsearje
archiverenargivearje
argumenterenargumintearje
armoedig levengoarje, omheukerje
aromatiserenaromatisearje
arrangerenarranzjearje
arren (rijden met een arrenslee)beljeie (sjoch jeie), belslydejeie (sjoch jeie), belslydjeie (sjoch jeie), belslydzje
arresterenarrestearje, oanhâlde (sjoch hâlde), oantaaste
arriverenarrivearje
articulerenartikulearje
asfalterenasfaltearje
assemblerenassemblearje
assimilerenassimilearje
assisterenassistearje
associërenassosjearje
assurerenassurearje
attenderenattindearje
authenticerenautentisearje
autodelenautodiele
automatiserenautomatisearje
autorijdenautoride (sjoch ride)
autoriserenautorisearje
avancerenabbesearje, avesearje
avond wordenjûnje
azenaazje, ieze, iezje
babbelenalkje, babbelje, labeiskje, taterje
babysittenbabysitte (sjoch sitte), húswarje
badenbaaie
badinerenbadinearje
badmintonnenfearkebalje, plombalje
bagatelliserenbagatellisearje
baggerenbaggelje, baggerje, leikje, slatte
bakenenbeakenje
bakkeleienbakkeleie
bakkenbakke, opbakke
bakken van broodbôlebakke
bakken van dakpannenpanbakke
bakken van geglazuurd aardewerkgleibakke
bakker zijnbakerje
bakzeil halenbakseilhelje, bakseillûke u (sjoch lûke)
balancerenbalansearje
balenbale
ballenbalje
ballonvarenballonfarre u (sjoch farre)
balloterenballotearje
balsemenbalsemje
band plakkenbânlaapje, bânplakke
banjerenbanjerje
bankierenbankierje
bankroet gaanbankerottearje
bankwerkenbankwurkje
bannenbanne
barbecueënbarbecueë
barenbernje, pophelje
baren van kinderenbernhelje
barricaderenbarrikadearje
barstenbarste
baserenbasearje
basketballenbasketbalje
batenbate
bazenbaasspylje
bazuinenbazúnje
beademenbeäzemje
beangstigenbeëangje
beantwoordenbeänderje, beäntwurdzje
beargumenterenbeärgumintearje
bebakenenbebeakenje
bebloedenbebliede (sjoch bliede)
beboeren (als boer aanwenden)bebuorkje
beboetenbeboete, beboetsje
bebossenbeboskje
bebouwenbebouwe
bebroedenbebriede (sjoch briede)
becijferenbesiferje
becommentariërenbekommentariearje
beconcurrerenbekonkurrearje
bedammen (voorzien van dammen)bedamje
bedankenbetankje
bedarenbedaarje, bedarje, behelterje, belúnje, besakje, bestilje, betommelje, deljaan (sjoch jaan), útwaarje
bedekkenbedekke (sjoch dekke), bemantelje, oertrekke u (sjoch trekke)
bedekken met grindbegrintsje
bedekt worden met een dun laagje ijsoerrisselje, oerrusselje
bedelenbiddelje
bedelenbediele
bedelen bij nachtjûnskoaie, nachtbidde, nachtbiddelje
bedelvenbedobbe, bedobje
bedenkenbekoarje, opdichtsje
bedervenbedjerre , ferdommenearje, ferdowedrinke (sjoch drinke), ferheistere, ferheisterje, ferhoasje, ferhoasselje, ferkattemolkje, ferkomme u (sjoch komme)
bederven (van de sfeer)ferknoffelje
bederven door overmatig bradenferbriede (sjoch briede)
bederven door rookferrikje, ferrykje
bederven door vriezenferfrieze (sjoch frieze)
bederven van land door te veel beweidingferhynstje
bedienenbetsjinje
bedijkenbedykje, dykje
bedillenlekskoaie, omgnoarje
bedingenbetingje
bedisselenbedigenje, beknoffelje, bekonkelje, bekûpje, benjeskje, beskeuke, besteuterje, beteisterje, opskipperje
bedoelenbedoele, doele
bedonderenbedonderje
bedopmakenbêdmeitsje (sjoch meitsje), bêdopmeitsje (sjoch meitsje), bêdzje
bedottenbesjachelje
bedragenbedrage (sjoch drage)
bedreigenbedrige, bedriigje
bedriegenbedraaie, bedrage , bekaaie, bemiterje, berûgelje, beseiferje, besiferje, besjaggelje, beskite (sjoch skite), beslanterje, besleiferje, felje, ferneuke, ferrifelje, loere, lompe, rifelje, smousjasse, smouzje
bedrijvenbedriuwe (sjoch driuwe)
bedrinkenbedrinke (sjoch drinke), besûpe
bedroevenbedroeve, bedrôvje
bedruipenbedrippe
beduchtenbeduchte, beduchtsje
beduidenbetsjutte
beduimelenbegrúzje, begrûzje, betomkje
beduvelenbeduvelje
bedwaterenbêdmige, bêdpisje
bedwelmenbedwelmje, berûze
bedwingenbedimje, bedimme, betwinge (sjoch twinge), yntwinge (sjoch twinge)
beëdigenbeëdigje
beëindigenbeëinigje, ôfbreidelje, terminearje
beëindigen van een feestútfeestje
beeldbellenbyldbelje, skermskilje
beeldhouwenbyldhouwe
beentje lichtenpoatsjedraaie
beërvenbeërve, beërvje
beethebbenbeethawwe (sjoch hawwe)
beetkrijgenbeetkrije (sjoch krije)
beetnemenbeetnimme (sjoch nimme), bekaaie, betrekke (sjoch trekke), ferlakke, lompe
beetpakkenbeetpakke
befietsenbefytse
befrommelenbefodzje, befrommelje
begaanbegean (sjoch gean)
begapenbegapje
begeleidenbegeliede (sjoch liede)
begenadigenbegenedigje
begerenbegeare, ferlangje
begevenbejaan (sjoch jaan)
begietenbejitte (sjoch jitte)
begiftigenbejeftigje
beginnenbegjinne , úteinsette
beginnen met eten voordat iedereen er isoanite u (sjoch ite)
beglazenbeglêze, beglêzje
beglurenbegluorkje, begûkje, bekypje, beluorkje
begoochelenbegûchelje
begravenbedobbe, bedobje, begrave (sjoch grave), beïerdigje, beïerdzje, fuortbringe (sjoch bringe)
begrazenbegerskje
begrenzenbegrinzgje, begrinzje, beswette
begrijpenbefroedzje, begripe (sjoch gripe), fiemje
begroeienbegroeie, bewaakse (sjoch waakse)
begroetenbegroetsje
begroten (budgetteren; medelijden hebben)begrutsje
begunstigenbegeunstigje
behagenbehaagje, haagje
behalenbehelje
behalen van winst door te voederenbefuorje
behandelenbehannelje
behangenbehangplakke, behingje (sjoch hingje)
behappenbehappe
behartigenbehertigje
beheersenbedimje, bedimme, behearskje
beheksenbetsjoene
behelpenbehelpe (sjoch helpe), heukelje, heukerje
behelzenbefetsje
beherenbeheare
beheren als zetboer of pachterbemeierje
behoedenbehoedzje, hoede, hoedzje
behoeven (nodig hebben)ferlet hawwe (fan) (sjoch hawwe)
behorenbehearre
behoudenbehâlde (sjoch hâlde)
beiden (afwachten)biidzje
beieren (klokken luiden)beierje
beijverenbeïverje
beijzelenbeïzelje
beïnvloedenbeynfloedzje, ynfloedzje
beitelenbeitelje, úthouwe
beitsenbeitse
bejagenbejachtsje
bejegenenbejegenje
bejubelenbejubelje
bekalkenbekalkje
bekampenbekampje
bekappenbekapje, bekappe
bekendmakenomkrantsje
bekennenbekenne
bekerenbekeare, bekearje
bekeurenbekeure
bekijkenbesjen (sjoch sjen)
bekijken (kritisch)benoaskje, benoazje
bekijvenbekibje
bekistenbekistje
bekkentrekkenbeklûke (sjoch lûke)
bekladdenbekladzje
beklagenbekleie (sjoch kleie), dolearje
bekledenbeklaaie
bekleden met rouwfloersbefloerzje
beklemmenbeneare, benearje
beklemtonenbeklamje, beklamme
beklijvenbeklibje, besimmerje
beklimmenbekladderje, beklimme (sjoch klimme), bekliuwe (sjoch kliuwe)
beklinkenbeklinke (sjoch klinke)
bekloppenbeklopje
beknabbelenbegnibbelje, begnibje, behaffelje, beknibbelje
beknagenbegnobje, bekluie
beknellenbeknipe (sjoch knipe)
beknibbelenbegnibbelje, begnibje, beknibbelje
beknippen (fatsoeneren door te knippen)beknippe
beknottenbegnodzje, beknotsje, benuttigje
bekoelenbekuolje, betommelje
bekogelenbekûgelje
bekokstovenbepankoekbakke
bekomenbekomme (sjoch komme)
bekommerenbekommerje, bekreune, bekreunje, bekroadzje
bekonkelenbekonkelje, bestekke u (sjoch stekke)
bekopenbekeapje (sjoch keapje)
bekorenbekoare, bekoarje
bekortenbekoarte, bekoartsje
bekostigenbekostigje, bekostje
bekrabbelenbeklauwe
bekrachtigenbekrêftigje
bekrammen (met ijzerdraad vastmaken)bekramje, bekramme
bekransenbekrânze, bekrânzgje, bekrânzje
bekrassenbekrasse
bekreunenbekreune, bekreunje
bekritiseerd wordenneikrije (sjoch krije)
bekritiserenbekritisearje, berabje
bekronenbekroane, bekroanje
bekruipenbekrûpe
bekvechtenbekfjochtsje (sjoch fjochtsje)
bekwijlenbeflybje, beflybkje
beladenbelade, bepakke
belagenbedrige, bedriigje
belandenbelânje, oanlânje
belanden (terechtkomen)heare
belangrijk doengrutdwaan (sjoch dwaan)
belangstellenbelangstelle
belastenbelêste, belêstgje, belêstigje, belêstje, beswierje
belasterenbelaabje, belabje, belasterje, belekje, berabje, oankladzje
belazerenbelazerje
beledigenaffrontearje, beledigje, feraffrontearje, misledigje
belegerenbelegerje
beleggenbelizze (sjoch lizze)
belemmerenbehinderje
belendenbeswette
belenenbeliene
belettenbelette, ferhinderje, tsjingean (sjoch gean)
beletterenbeletterje
belevenbelibje
belezenbelêze (sjoch lêze)
belichtenbeljochtsje
beliegenbelige
believenbeleavje
belijdenbelide
belikkenbeslikje
bellenbelderje, belje, skilje
bellenblazenbrobbelblaze, bûleblaze, bûltsjeblaze
belletje trekkenbeldrukke, beltsjedrukke, beltsjelûke u (sjoch lûke), doarkebelje
beloerenbegnuve, beloeren, oangnuve
belonenbeleanje
belopenbebokselje, berinne (sjoch rinne), beskonkje
belovenbeloovje, belove, promittearje, ûnthjitte (sjoch hjitte)
beluchtenbeluchtsje
beluisterenbeharkje, belústerje
beluisteren van een predikant (als lid van een hoorcommissie)dominyharkje, dominyhearre
belullenbelulle
bemachtigenbefjochtsje (sjoch fjochtsje), bemachtigje, bemasterje
bemalenbemale, bemealle
bemannenbemanje
bemerkenbemerke (sjoch merke), ealgje
bemestenbedongje
bemesten van land met slootmodderslatmodderje
bemetenbemjitte (sjoch mjitte)
bemetselenbemitselje
bemiddelenbemiddelje, middelje
beminnenbeminne, leavje
bemoederenbememkje
bemoedigenbemoedigje, opmoedigje
bemoeienbemoeie, bemuoie
bemonsterenbemeunsterje
bemorsenbeslabberje
bemorsen (met de voeten)bewâdzje
benadelenbeneidiele, beneidielje
benaderenbenaderje, beneierje
benadrukkenklam lizze (sjoch lizze), tamboere, ynskerpje
benagelen (met nagels vastmaken)beneilje
benauwenbeneare, benearje
benemenbenimme (sjoch nimme)
benenskonkje
benevelenbenevelje
bengelenbelderje, bingelje, bongelje
benieuwenbeluste, benije, luste
benijdenfergunne
benoemenbeneame, betitelesearje
benuttenbenutsje, benutte
beoefenenbeoefenje
beogenbeëagje
beoordelenbeoardiele, beoardielje
bepalenbepale, bepealje
beperkenbeheine, bepealje
bepissenbepisje
beplakkenbeplakke
beplantenbeplantsje
bepleisterenbepleisterje (bestrijken met specie)
bepleisteren (bestrijken met specie)beplasterje
bepleitenbepleitsje
beploegen (bewerken van land)beploegje, beploeie
bepratenbejeuzelje, bekrantsje, beprate, ûntprate
beprekenbepreekje
beproevenprebearje
beraadslagenrieplachtsje
beradenberiede (sjoch riede)
beredderenbedigenje, beheisterje, berêde (sjoch rêde), beskaaie, beskipperje, besteuterje, beteisterje, opskipperje, skiemanje, skimanje, skymanje
beredenerenberedenearje
beregenenbereine
bereidenberêde (sjoch rêde), reemeitsje (sjoch meitsje), tameitsje (sjoch meitsje)
bereikenbedije, berikke
bereiken door hard werkenbewrakselje, bewrame, bewrantelje, bewrotte
bereiken van een goed resultaathinnekomme u (sjoch komme)
bereizenbereizgje
berekenenberekkenje
bergenbergje , ynbergje (sjoch bergje)
berichtenberjochtsje
berijdenberide (sjoch ride)
berijmenberime, berymje, berymkje
berijpenberipe
berispenbegrauwe, begrobje, bekibje, beskrobje, kapittelje, ôfrjochtsje, útfiterje, útheuvelje, útmantelje, útskrobbearje
beroemenberomje
beroepenberoppe (sjoch roppe)
beroerenberoere
berokkenenbereare, beriere
berouwenberouwe
berovenberove, berôvje
berustenberêste, resignearje
beschadigenbeskeadigje, ferteisterje, rampenearje, rampoaie, skansearje, tamtearje, tantearje, teheisterje, tramtearje
beschaduwenbeskaadzje
beschamenbeskamje
beschavenbeskave
beschermenbeskermje, bewâlde, bewâldzje, stoarmhoedzje, wâldzje, warje
bescheurenbeskuorre
beschietenbesjitte (sjoch sjitte)
beschijnenbeskine
beschikkenbeskiede u (sjoch skiede), beskikke
beschilderenbemiele, beskilderje
beschimmelenbeskimmelje
beschimpenbelaabje, belabje, beskimpe
beschoeienbeskoaie, beskoeie
beschouwenbeächtsje, beskôgje
beschreeuwenbebalte
beschreienbeskrieme
beschrijvenbeskriuwe (sjoch skriuwe)
beschuldigenbeskuldigje, ynkriminearje
beschuttenbeskutte
beseffenbeseffe
beslaanbeslaan (sjoch slaan)
beslaan met (pan)lattenlatsje
beslaan van paardenhoevenhynstebeslaan u (sjoch slaan)
beslapenbesliepe (sjoch sliepe)
beslechtenbesljochtsje
beslingerenbeslingerje
beslissenbeslisse, kediizje, kedize
besluipenbeglûpe, beslûpe (sjoch slûpe)
besluitenbeslute (sjoch slute), resolvearje
besmerenbesmarre, oerstrike u (sjoch strike)
besmettenbesmette, oanjeie (sjoch jeie)
besmeurenbeklieme, besmodzgje, klieme
besmijtenbesmite u (sjoch smite)
besmoezenbesmûze
besnijdenbefykje, besnije (sjoch snije)
besnijden van hoevenhoefbekapje, poatbekapje
besnoeienbesnoeie
besnuffelenberûke, besnuve
besodemieterenbesoademiterje
besommenbesomje
bespannenbespanne
besparenbegoarje, besparje
bespattenbespatte, oansnjitte
bespelenbespylje
bespeurenbespeure
bespiedenbegluorkje, beglûpe, besnuve, bespiede, bestrune, strúnjeie (sjoch jeie)
bespiegelenbespegelje
bespikkelenbespikkelje, besprikkelje
bespionnerenbespionearje
bespoedigenferhastigje, ferhastje
bespottenbegekje, belaitsje (sjoch laitsje), bespotte, fergeie, ferhúnje, neiblaaie
bespraakt zijnbebekke
besprekenbekeakelje, besprekke (sjoch sprekke), ferhakstikje, ferhakstûkje, ferhandelje, ferhannelje, oerlizze (sjoch lizze)
bespreken (babbelend)behaffelje
besprenkelenbedipje, bedippe, besnjitte, besprinkelje, besprinzgje
bespringenbespringe (sjoch springe)
besproeienbesproeie
besproeien met een gieterbegieterje, gieterje
bespugenbekoarje
bespuitenbespuitsje
bespuwenbeflybje, beflybkje
bestaanbestean (sjoch stean)
bestedenbesteegje
besteden aan reizen per treinferspoare
bestelenbestelle (sjoch stelle)
bestellenbestelle
bestemmenbestimme
bestempelenbestimpelje
bestendigenbestindigje
bestervenbestjerre (sjoch stjerre)
besterven latenjonkerje
bestierenberêde (sjoch rêde)
bestikken (stikwerk aanbrengen)bestikke
bestippelenbestipje, bestipkje, bestippelje
bestokenbestoke
bestormenbestoarmje
bestraffenbestraffe, heuvelje
bestralenbestrale, bestriele, bestrielje
bestratenbefluorje, bestrjitte, fluorje
bestrijdenbekampje
bestrijden (tegengaan)bestride (sjoch stride), tsjingean (sjoch gean)
bestrijkenbestrike (sjoch strike)
bestrijken met gele okergielokerje
bestrijken met okerokerje
bestrijken met speciebesmite u (sjoch smite)
bestrijken met witkalkwytkalkje
bestrooienberûgelje, bestruie
bestrooien met schelpen (bijv. paden)benúnderje
bestuderenbestudearje
bestuivenbestowe
besturenbeädministrearje, bestjoere
betalenbestuiverje, betelje, ôfdokke, opdokje, opdokke
betalen van belasting om stemrecht te krijgenskotsjitte u (sjoch sjitte)
betalen van huurhierbetelje
betastenbetaaste, betomkje, ûndertaaste
betasten met de vingersbefingerje
betegelenbetegelje, tegelje
betekenenbetsjutte, ynhawwe (sjoch hawwe)
beterenbebetterje, betterje
beteugelenbandigje, bannigje, bedimje, bedimme, berongje, teamje
betichten (beschuldigen)betichtsje, betiigje
betijen (laten gaan)betsjen (sjoch tsjen)
betimmerenbetimmerje
betitelenbetitelesearje, betitelje
betoverd rakenbetipelje
betoverenbetoverje, betsjoene
betrachtenbetrachtsje
betrappenattrapearje, betraapje, ferraskje, ferrasse, trappearje
betredenbetrêdzje, opstappe, ynstappe
betreffenbelangje, betreffe (sjoch treffe), oanbelangje
betrekkenbehelje, belûke (sjoch lûke), betrekke (sjoch trekke)
betrekken (van de lucht)belommerje
betrekken van de luchtgrymje
betreurenbeskrieme, betreurje, muoie
betten (natmaken)bette
betten (van een wond)bedipje, bedippe
betuigenbetsjûgje
betwijfelenbeduchte, beduchtsje, betwivelje
betwistenbekreauwe, ûntkreauwe, ûntlizze u (sjoch lizze)
beukenbatse, beuke, bûkje, bûtse, dûkje, takje
beurenynbarre, ynje
beuren van geldbarre
beurzen (buurten; nieuwtjes uitwisselen)beurzje
beurzen (op de beurs staan)beurzje
beuzelenfiterknotsje, fnittelje, koal ferkeapje (sjoch keapje), omfiterje, omnestelje, omnjuskje, omnúskje, omnusselje
bevallenbefalle (sjoch falle), kreamje
bevallen (aanstaan)holje, noaskje, noazje
bevangenbefange (sjoch fange), befinge
bevarenbefarre (sjoch farre)
bevattenbefetsje, befieme, befiemje
bevechtenbefjochtsje (sjoch fjochtsje)
beveiligenbefeiligje
bevelenbefelje, befelle, hjitte
bevenbeevje, beve, ridelje
bevestigen (bekrachtigen)befêstigje, ferwisje
bevestigen (vastmaken)fêstmeitsje (sjoch meitsje)
bevindenbefine (sjoch fine)
bevingerenbefingerje
bevissenbefiskje
bevittenbeskoalmasterje
bevliegenbefleane (sjoch fleane)
bevloeienbefloeie
bevochtigenbefochtigje, befochtsje, beslingerje, bewietsje, wietsje, yndampe, ynfochtsje
bevoelenbefiele
bevolkenbefolkje
bevoordelenbefoardiele, befoardielje
bevoorradenbefoarriedzje, ravitaillearje
bevoorrechtenbefoarrjochtsje
bevorderenbefoarderje, foarútbringe (sjoch bringe)
bevrachtenbefrachtsje
bevragenbefreegje
bevredigenbefredigje, onanearje
bevriezenbefrieze (sjoch frieze)
bevrijdenbefrije, liberearje
bevroedenbefroedzje
bevruchtenbefruchtsje, ynseminearje
bevuilenbebargje, bedwaan (sjoch dwaan), begrieme, bemodderje, bemotsje, bemuozje, besmoargje, besnústerje
bewakenbeweitsje (sjoch weitsje), bewekje
bewandelen (figuurlijk)bewannelje
bewapenenbewapenje
bewarenbewarje, huordzje
bewaren (zonder te bederven)útgoede
bewasemenbewazemje
bewassenbewaskje (sjoch waskje)
bewaterenbewetterje
bewegenbewege, feravensearje, feravesearje, ferwege, reppe, roere, ruorje
bewegen met wind of tocht tot gevolgomwynderje
bewegwijzerenbebuordzje
beweidenbeweidzje
bewerenbeweare
bewerkenbeärbeidzje, bewurkje
bewerken van houtkwytselje, kwytsje
bewerkstelligenbeävensearje, beävesearje, bewurkje, bewurkmasterje
bewerkstellingenbyflutse
bewierokenbewiereekje, bewijreekje
bewijzenbewiizgje, bewiizje, bewize
bewonderenbewûnderje
bewonenbewenje
bezaaienbesiedzje
bezakkenbesakje
bezegelenbesegelje
bezembindenbiezembine (sjoch bine)
bezemenbiezemje
bezems makenbiezemje
bezerenbeseare, besearje
bezettenbesette
bezichtigen van een (stand)plaatsplakbesjen (sjoch sjen)
bezichtigen van te koop of te huur staande boerderijpleatsbesjen u (sjoch sjen)
bezielenbesielje
bezig blijventrochpiele
bezig zijnpiele
bezig zijn met kleinighedenbepiele
bezig zijn met paardenhynderje
bezigenbrûke
bezingenbesjonge (sjoch sjonge)
bezinkenbesakje, besinke u (sjoch sinke)
bezinnenbesinne, neitinke (sjoch tinke)
bezittenbesitte (sjoch sitte), ynhawwe (sjoch hawwe)
bezodenbeseadzje
bezoedelenbesmodzgje, besnústerje
bezoekenbesykje (sjoch sykje), besytsje, delkomme (sjoch komme), útsje
bezoeken in de avondjûnpizelje, jûnprate
bezondigenbekweadigje, bekweadzje, besûndigje
bezorgenbesoargje, rûnbringe (sjoch bringe)
bezuinigenbekloekje, besunigje, soberearje
bezuipenbesûpe
bezurenbesoerje, besuorje
bezwangerenberêde (sjoch rêde), bernmeitsje (sjoch meitsje), bestipje, swier meitsje (sjoch meitsje)
bezwarenbeswierje
bezwerenbelêze (sjoch lêze), beswarre
bezwijkenbeswike
bezwijken door chagrijnfersaggerynje
bezwijmen (in zwijm vallen)beswymje
bibberenbibberje
bibberen (van angst)rydboskje
bibberen (van kou)trilje
biddenbidde, wikelje
biechtenbychtsje
biedenbiede
biggelen van tranenbiggelje
biggen werpenbiggelje, bigje
bij elkaar smijtengearbruie
bij het opslaan van een kaatsbal de arm of heup rakenheupbûtse
bij zich houdenthúshâlde (sjoch hâlde)
bijbenenbyfytse, byskonkje
bijbestellenbybestelle
bijbetalenbybetelje
bijbindenbybine (sjoch bine)
bijblijvenbybliuwe (sjoch bliuwe)
bijboekenbyboeke
bijbrengenbybringe (sjoch bringe), laapje
bijbrengen (bij bewustzijn)bymeitsje (sjoch meitsje)
bijbrengen van vaardighedenopwouterje
bijdraaienbydraaie, ynrantsoene
bijdragenbydrage (sjoch drage)
bijeen komenbyienkomme u (sjoch komme)
bijeenbrengengearbringe (sjoch bringe), gearfandelje, neiswylje, opsammelje
bijeengooiengearsmite (sjoch smite)
bijeenharkenôfswylje, opswylje, skjinswylje, ynswylje
bijeenharken (herhaaldelijk)oerswylje
bijeenharken van arenierswylje
bijeenharken van graanhalmenstûkstealswylje, stûkswylje
bijeenharken van hooiswylje
bijeenharken van hooi op een walwâlopswylje
bijeenhoudengearhâlde (sjoch hâlde)
bijeenkomengearkomme (sjoch komme)
bijeennemengearnimme (sjoch nimme)
bijeenrapengearfannelje, ynfandelje
bijeenscharrelenbeskarrelje
bijeenschrapenbyinoarskrabje, oanskrabje
bijeensparen van kleine sommenbegrúskje
bijeentrommelenbyinoartromje
bijeenzoekenbyinoar sykje (sjoch sykje)
bijen houdenbijkje, ymkerje, ymkje
bijgietenbyjitte (sjoch jitte)
bijgroeienbygroeie
bijhalenbyhelje
bijharkenbyklauwe, byswylje
bijhelpenbyhelpe (sjoch helpe)
bijhoudenbeetbliuwe (sjoch bliuwe), byhâlde u (sjoch hâlde)
bijhurenbyhiere
bijkleurenbykleurje
bijklussenbyfertsjinje
bijknippenbyknippe
bijkomenbykomme (sjoch komme)
bijkomen door te wassenbywaskje u (sjoch waskje)
bijleggenbylizze (sjoch lizze), byskuorre
bijlerenbyleare
bijleverenbyleverje
bijlichtenbyljochtsje
bijmengenbyminge (sjoch minge)
bijpassenbypasse
bijplakkenbyplakke
bijplantenbyplantsje
bijplussenbyplusse
bijpratenbyprate
bijpuntenbypuntsje
bijschavenbyskave
bijschenkenbyjitte (sjoch jitte), byskinke (sjoch skinke)
bijschikkenbyskikke
bijschilderenbyfervje
bijschrijvenbyskriuwe (sjoch skriuwe)
bijschuivenbyskowe
bijslapenbysliepe (sjoch sliepe)
bijslijpenbyslypje
bijsloffenbysloffe
bijsluitenbyslute u (sjoch slute)
bijsnijdenbyfykje, bysnije (sjoch snije)
bijspijkerenbyspikerje
bijspringenbyspringe (sjoch springe)
bijstaanassistearje, bystean (sjoch stean), geriivje, partstean u (sjoch stean), skewiele
bijstekenbystekke u (sjoch stekke)
bijstellenbystelle
bijstortenbystoarte
bijstrijkenopkwispelje, opkwitse
bijsturenbystjoere
bijtankenbytanke
bijtekenenbytekenje
bijtellenbytelle
bijtenbite
bijtrekken (van kleuren)bylûke u (sjoch lûke)
bijvallenbyfalle (sjoch falle)
bijverdienenbyfertsjinje, bymeitsje (sjoch meitsje)
bijvervenbyfervje
bijverzekerenbyfersekerje
bijvijlenbyfylje
bijvoegenbyfoegje, taheakje, yndwaan (sjoch dwaan)
bijvoerenbyfuorje
bijvullenbyfolje
bijwerkenbehoffenje, bywurkje
bijwerpenbysmite u (sjoch smite)
bijzettenbysette
bijzetten van zeilenbyskuorre
bijzittenbysitte (sjoch sitte)
bikkenbikje, bikke
bimbammen (luiden van een klok)bimbamje
bindenbine
binden van bonengewasbeanbine (sjoch bine)
binden van rietreidbine (sjoch bine)
binnendrijvenbinnendriuwe (sjoch driuwe)
binnendringenynkringe (sjoch kringe)
binnenhalenynhelje
binnenhalen van graannôtride u (sjoch ride)
binnenhalen van haverhjouwermenne, hjouwerynje
binnenhalen van hooibehaaie, hearide u (sjoch ride), ophaaie, ynhaaie
binnenhalen van roggeroggeride (sjoch ride), roggeynje
binnenhalen van tarweweetmenne
binnenkrijgenynkrije (sjoch krije)
binnenlatenbinnenlitte (sjoch litte)
binnenloodsenloadsje
binnennodigen (uitnodigen binnen te komen)ynbiede (sjoch biede)
binnensluipenbinnenslûpe (sjoch slûpe), ynglûpe
binnensmokkelenynslûkje
binnenstuivenynstowe
binnentrekkenyntsjen (sjoch tsjen)
binnenvallenynfalle (sjoch falle)
binnenwippenynwippe
binnenzeilenynsile
biologerenbiologearje
bivakkerenbivakkearje
bladerenbledderje, blêdzje
blaffenblaffe, bylje, útbylje
blaffen (zacht)blafkje
blakenapelje
blakerenbleakerje
blamerenblamearje
blancherenblansearje
blatenmjekje
blaten (van schapen)blaaie
blauw makenblauje
blauw wordenblauje
blauwbekkenblaubekje
blazenblaze, blieze, pûste
blazen in een pijpje (bij alcoholcontrole)pypkeblaze
blazen op een hoornhoarnblaze
blèrenblère
blesserenblessearje
blijk geven vanbetoane
blijkenblike , bliken dwaan (sjoch dwaan)
blijvenbliuwe
bliksemenbliksemje, wjerljochtsje
blindemannetje spelenblyndoekjeboartsje, kaapmommeboartsje
blinderenblindearje, blyndearje
blinkenblinke , byldzje, flimerje
bloedenbliede
bloeienbloeie, blomkje
bloemschikkenblomskikke
blokken (flink studeren)blokke
blokkerenblokkearje, tichtsette
blonderenblondearje
blootleggenbleatlizze (sjoch lizze)
blootliggenbleatlizze (sjoch lizze)
blootstellenbleatstelle, iepenlizze (sjoch lizze)
blootstellen aan rookberikje, berykje
blootstellen aan te veel warmteferbroeie
blowenblowe
blozenin kaam krije (sjoch krije)
bluffenbluffe
blussenblusse, dwêste, dwestgje, dwestje, útdrinzgje
blussen (doven)demje, demme
blut makenútlúzje
boegseren (slepen van een schip)boechsearje
boeienboeie
boekbindenboekbine (sjoch bine)
boekenboeke
boeken verslinden (veel lezen)letterfrette (sjoch frette)
boekhoudenboekhâlde (sjoch hâlde)
boekstavenstoaie
boemelenboemelje, bommelje
boenenbjinne
boeren (bedrijf)buorkje
boeren (oprispen)krôkje, kropje, opkrôkje, oprispje
boete doenboete
boetenbesoerje, besuorje, betelje, boete, boetsje
boeten (herstellen) van nettennetteboetsje
boetserenboetsearje
boksenbokse
bol staanbolje
bombarderenbombardearje
boodschappen doenboadskipje, boadskiprinne (sjoch rinne)
boos kijkenmâlsjen (sjoch sjen)
boos zijnmâlkopje
bootje varenboatsjefarre u (sjoch farre)
bordurenbenaaie, borduere
borenboarje
boren naar gasgasboarje
borg staangoedsizze u (sjoch sizze), kausjonearje
borgenboargje
borrelenslokjedrinke (sjoch drinke)
borrelen (borrel drinken; opkomen van luchtbellen)boarrelje, buorrelje, burrelje
borrelen (opkomen van luchtbellen)bûlje
borrelend kokenmokselje
borstelenboarstelje, omrosse
borstelen van de harenhierboarstelje
botaniserenbotanisearje
boter vormen in een kopopkopje, opkopkje
botsenhossebosje, hossebosse
bottelenbottelje
botvierenútwierje
bouwenbouwe
bouwen van een huishúzje, hûzje
boven water komenboppekomme (sjoch komme)
bovendrijvenboppedriuwe (sjoch driuwe)
bovenliggenboppelizze (sjoch lizze)
bovenslaanboppeslaan (sjoch slaan)
bowlenbowle
bradenbriede
brainstormenbrainstoarmje, breinstoarmje
brakenbrake, koarje, spuie
bramen zoekentoarnbeisykje u (sjoch sykje)
brandenbaarne, ferbaarne
branden (grootschalig)brâne
brandmerkenbrânmerkje
brandschattenbrânskatte
brandschilderenbrânskilderje
brandstichtenbrânstichtsje
breeuwen (kalefateren)brouwe
breienbreidzje
breien (van boven naar beneden)delbreidzje
breien van nettennetbreidzje, nettebreidzje
brekenbrekke
breken van iets door onhandigheidknoffelje
brengenbringe
briefwisselenbriefkje, brievje
briesenbrinzgje, wrinzgje
broddelenbroddelje
broedenbriede
broek ophalen en vastmakenbroekbine (sjoch bine)
brommenbrimje
brommen (geluid maken; op brommer rijden)bromje, bromme
brouillerenbrûillearje
brouwenbrouwe
brouwen (praten met de r achter in de keel)brijkje
browsen (bladeren op computer)brouse, browse, sneupe
bruikbaar makenbebrûke
bruin makenbrúnje
bruin wordenbrúnje
bruisenbrûze
brullenâlje, balte, brinzgje, moartsje
brutaal zijngrutbekje
brutaliseren (met geweld bejegenen)brutalisearje
bubbelenbrobbelje
budgetterenbegrutsje, budzjettearje
buffelenbuffelje
bufferenbufferje
buigenbûge, bûgje
buigen over (bestuderen)gearbûge
buikdansenbûkdûnsje
buiksprekenbûksprekke (sjoch sprekke)
buitelendûkelje, tommelje
buiten Fryslân wonenútwenje
buiten melken in de herfsthjerstmelke u (sjoch melke)
buitensluitenbûtenskoattelje, bûtenslute (sjoch slute)
bukkenbokje, bûge, bûke
bulderenbolderje
bumperklevenbumperkleve
bungelenbongelje
bunkerenproviandearje
calculerenkalkulearje
calqueren (overtrekken van een tekening)kalkearje
camouflerenkamûflearje
canoniseren (heilig verklaren)kanonisearje
capituleren (overgeven)kapitulearje
carbidschietenkarbidsjitte u (sjoch sjitte)
carpoolencarpoolje
casseren (vernietingen van een arrest)kassearje
castrerenkastrearje, lobje
catalogiserenkatalogisearje
catechiserenfraachleare, frageleare, kategisearje
categoriserenkategorisearje
cautionerenkausjonearje
celebrerenselebrearje
censurerensensurearje, sinsurearje
centen schieten (spel)kokermynje, pikjedroaie, pikjesjitte u (sjoch sjitte), piksjitte u (sjoch sjitte), piksmite u (sjoch smite), skoatsjitte u (sjoch sjitte)
centraliserensintralisearje
centrerensintrearje
centrifugerensintrifugearje
chanterensjantearje
chargerensjarzjearje
charmerensjarmearje
charterencharterje, sjarterje
chattenchatte, tsjette
chaufferensjauffeurje
checkenchecke
chokenchoke
cijferensiferje
circulerensirkulearje
cirkelensirkelje
citerensitearje
civiliserensivilisearje
claimenclaime, klaime, kleme
classificerenklassifisearje
clausulerenklausulearje
claxonnerenklaksonnearje
clicheren (cliché maken)klisjearje
coachencoache
coderenkodearje
codificerenkodifisearje
collaborerenkollaborearje
collecterenkollektearje, ponkjerinne (sjoch rinne)
colporterenkolportearje, sutelje
combinerenkombinearje
commanderenkommandearje
committerenkommittearje
communicerenkommunisearje
compenserenkompensearje
compilerenkompilearje
completerenkompletearje
complicerenkomplisearje
complimenterenkomplimintearje
componerenkomponearje
composterenkompostearje
comprimerenkomprimearje
compromitterenkompromittearje
concentrerenkonsintrearje
concipiërenkonsipiearje
concluderenkonkludearje
concretiserenkonkretisearje
concurrerenkonkurrearje
condenserenkondinsearje
conditionerenkondisjonearje
condolerenkondolearje
confererenkonferearje
configurerenkonfigurearje
confirmerenkonfirmearje
confisquerenkonfiskearje
conformerenkonformearje
confronterenkonfrontearje
connoterenkonnotearje
consacrerenkonsakrearje
conserverenkonservearje
consignerenkonsinjearje
consoliderenkonsolidearje
constaterenkonstatearje
construerenkonstruearje
consulterenkonsultearje
consumerenkonsumearje
contaminerenkontaminearje
contemplerenkontemplearje
continuërenkontinuearje
contracterenkontraktearje
contrasterenkontrastearje
contribuërenkontribuearje
controlerenkontrolearje, neisiferje
controleren van de kasrekkenopnimme (sjoch nimme)
convergerenkonvergearje
converserenkonversearje
converterenkonvertearje
coöpererenkoöperearje
coördinerenkoördinearje
copulerenkopulearje
correlerenkorrelearje
corresponderenkorrespondearje
corrigerenkorrizjearje
corroderenkorrodearje
couperenkûpearje
crediterenkreditearje
creërenkreëarje
cremerenkremearje
cricketencricketsje
criminaliserenkriminalisearje
criticerenkritisearje
crossencrosse
culminerenkulminearje
cultiverenkultivearje
cumulerenkumulearje
cursief afdrukkenskeanprintsje
cursiverenkursivearje
dagdromendeidreame
dagen (dag worden)daagje
dagtekenendeitekenje
dagvaardendaagje, foarroppe u (sjoch roppe)
dalendale, omleechgean (sjoch gean), sakje
dammen (spel)damje, damme
dampendampe, stymje
dankentanke, tankje
dansendûnsje
dansen in een kringringdûnsje
dartelendjoeie, hoallefoalje, joeie
dartendarte
daterendatearje
dauwen (vochtig worden van dauw)dauje
dauwtrappendautraapje
daverendaverje
de baas spelenbeädministrearje
de baas zijnboppelizze (sjoch lizze)
de hort op zijnomjaskje
de-activerende-aktivearje
de-escalerende-eskalearje
dealendeale
debatterendebattearje, redendiele
debiterendebitearje
deblokkerendeblokkearje
debuterendebutearje
decentraliserendesintralisearje
decimerendesimearje
declamerendeklamearje
declarerendeklarearje
declineren (achteruitgaan; afwijzen)deklinearje
decoderendekodearje
decorerendekorearje
decreterendekretearje
decriminaliserendekriminalisearje
deducerendedusearje
deelnemendielnimme (sjoch nimme)
deelnemen aan een reciteerwedstrijdpriissprekke u (sjoch sprekke)
defereren (opdragen; overlaten aan)deferearje
defilerendefilearje
definiërendefiniearje
deformerendeformearje
degenererendegenerearje
degraderendegradearje
deinendine, dúnje, dynje
dekkendekke
dekken (van dieren)djoeie, joetse
dekken van een koebollejeie u (sjoch jeie)
deklasserendeklassearje
dekoloniserendekolonisearje
delateren (verklikken)delatearje
delegerendelegearje
delendiele, partsje
delgendylgje
delibererendeliberearje
delvendolle
demarkerendemarkearje
dementerendemintearje
demilitariserendemilitarisearje
demobiliserebdemobilisearje
democratiserendemokratisearje
demonstererendemonstrearje
demonterendemontearje
demoraliserendemoralisearje
dempendimpe, oandamje
dempen (van licht en geluid)doovje, dôvje
dempen (van water)demje, demme, tichtsmite (sjoch smite)
denationaliserendenasjonalisearje
denaturaliserendenaturalisearje
denatureren (ongeschikt maken voor consumptie)denaturearje
denderendinderje
denkentinke
deponerendeponearje
deporterendeportearje
deprimerendeprimearje
deputerendeputearje
deregulerenderegulearje
derendeare
desavoueren (wraken; niet erkennen)desavûearje
deserterendesertearje
desillusionerendesyllusjonearje
desinfecterendesynfektearje
desintegrerendesyntegrearje
desinvesterendesynvestearje
detacherendetasjearje
detaillerendetaillearje
detecterendetektearje
determinerendeterminearje
detinerendetinearje
deugendoge
deurtje bellenbeldrukke
devaluerendevaluearje
dicht makenbetichtsje
dichtbindentabine (sjoch bine), tichtbine (sjoch bine)
dichtdoentaslute (sjoch slute), tichtdwaan (sjoch dwaan)
dichtdraaientichtdraaie
dichtduwentichttriuwe (sjoch triuwe)
dichten (dichtmaken)tichtsje
dichten (poëzie)dichtsje
dichtgaantichtgean (sjoch gean)
dichtgroeienbegroeie, tichtwaakse (sjoch waakse)
dichtklappentaflappe, tichtflappe, tichtklappe
dichtknijpentaknipe (sjoch knipe), tichtknipe (sjoch knipe)
dichtknopentichtknoopje
dichtplakkentichtplakke
dichtrijgen met een veterfiterje
dichtschroeientaskroeie, tichtskroeie
dichtschroeventaskroeve, tichtskroeve
dichtschuiventichtskowe
dichtslibbenferslykje, taslimje, taslykje, taslymje, tichtslykje
dichtslibben (met slijk)slykje
dichtsmijtentichtsmite (sjoch smite)
dichtspijkerentichtspikerje
dichtstoppentichtsje
dichtstrijken van naden tussen dakpannenpanstrike (sjoch strike)
dichttrappentichttraapje
dichtvriezentichtfrieze (sjoch frieze)
dichtzettentichtsette
dicterendiktearje
dienentsjinje
diepborendjipboarje
diepploegendjipploegje, djipploeie, ûndergrûnje
diepspittendjiphakje
diepvriezendjipfrieze (sjoch frieze)
dieselen (doordraaien van een motor na uitzetten)diselje
dieven (uitlopers van een plant verwijderen)dievje
differentiërendifferinsjearje
digitaliserendigitalisearje
dijkschouwendykskouje
dik schillenbeplaskje, plaskje
dik wordentsjokje
dikker wordenfertsjokje
dimmendimje, dimme
dinerendinearje
dingentingje
diplomerendiplomearje
dirigerendirigearje
disciplinerendissiplinearje
disconterendiskontearje
discriminerendiskriminearje
discusiërendiskusjearje
diskwalificerendiskwalifisearje
dispenserendispensearje
disponerendisponearje
disputerendisputearje
distantiërendistansjearje
distels stekenstikelstekke (sjoch stekke)
distilerendistillearje
distribuerendistribuearje
divergerendivergearje
dobbelendobbelje
dobberendobberje, driuwkje
docerendosearje
documenterendokumintearje
dodendeadwaan (sjoch dwaan), deadzje, deameitsje u (sjoch meitsje)
doedelzak spelenlillepypkje
doelen (richten op)muntsje
doemendoemje, ferwije
doendwaan
doen van onthullingenopdokje, opdokke
doen verdrinkendrinkelje
doen voorkomenpostuere, postuerje
doezelendoezelje
dogmatiserendogmatisearje
dokkenôfskowe
dokken (betalen)dokke
dokter zijndokterje
dokterenomdokterje
dokteren (onder behandeling zijn)dokterje
dokterje spelendokterboartsje, dokterkeboartsje
dolendoarmje
dolen (dwalen)doele
dollenbiizje, healwiizje, hontheie, hûntheie, mâlfarje, mâlfarkje
dom pratendomprate
dom werk doenplankedrage u (sjoch drage), plankesjouwe
domiciliëren (kiezen als woonplaats)domisiliearje
dominerendominearje
domino spelendominje, dominyspylje, dommenearje
dommelendodzje, slûgje
dompelendompe, dompelje
donderendonderje, tongerje
donderjagendonderjeie (sjoch jeie), duveljeie u (sjoch jeie)
donerendonearje
donker wordendonkerje, dûnkerje, oantsjusterje
donkerder makenopdonkerje
doodaaien (figuurlijk)dea-aaie
doodbijtendeabite (sjoch bite)
doodbloedendeabliede (sjoch bliede), ferbliede (sjoch bliede)
doodbrandendeabrâne
doodbroedendeabriede u (sjoch briede)
dooddrukkendeadrukke
doodergerendea-ergerje, kertiere
doodetendea-ite u (sjoch ite)
doodgaandeagean (sjoch gean)
doodhongerendeahongerje
doodjagendeajeie (sjoch jeie)
doodkijkendeasjen (sjoch sjen)
doodknijpendeaknipe (sjoch knipe)
doodknuppelendeakneppelje
doodlachendealaitsje u (sjoch laitsje), kertiere
doodliggendealizze (sjoch lizze)
doodlopendearinne (sjoch rinne)
doodmakendeameitsje u (sjoch meitsje)
doodmartelendeamartelje, deamoardzje
doodranselendearânselje
doodrijdendearide u (sjoch ride)
doodschamendeaskamje
doodschietendeasjitte (sjoch sjitte)
doodschoppendeaskoppe, deawâdzje
doodschrikkendeaskrikke (sjoch skrikke)
doodslaandeabruie, deahouwe, deahuffe, deaknoffelje, deaslaan (sjoch slaan)
doodspuitendeaspuitsje
doodstekendeastekke u (sjoch stekke)
doodtrappendeatraapje
doodvallendeafalle (sjoch falle)
doodvechtendeafjochtsje (sjoch fjochtsje)
doodverklarendeasizze u (sjoch sizze)
doodvliegendeafleane u (sjoch fleane)
doodvriezendeafrieze (sjoch frieze), útfrieze (sjoch frieze)
doodvriezen van gewassenútwinterje
doodwerkendeaskreppe
doodzwijgendeaswije
dooienteie
door blijven lopentrochrûgelje
door de handen laten gaan van touwferhantsje
door muizen vernield wordenfermûzje
doorbakkentrochbakke
doorbellentrochbelje, trochskilje
doorbetalentrochbetelje
doorbijtentrochbite (sjoch bite)
doorbladerentrochblêdzje
doorblaffentrochblaffe, trochbylje
doorblazentrochblaze
doorbloedentrochbliede (sjoch bliede)
doorbloeientrochbloeie
doorbordurentrochborduere
doorborentrochboarje
doorbrandentrochbaarne, trochbrâne
doorbrekentrochbrekke (sjoch brekke)
doorbrengenoaneinbringe (sjoch bringe), tebringe (sjoch bringe), trochbringe (sjoch bringe), yneinbringe (sjoch bringe)
doorbroedentrochbriede (sjoch briede)
doorbuigentrochbûge
doordelentrochdiele
doordenkentrochtinke (sjoch tinke)
doordooientrochteie
doordraaientrochdraaie
doordragentrochdrage (sjoch drage)
doordraventrochdrave
doordrijventrochdriuwe (sjoch driuwe)
doordringentrochkringe (sjoch kringe)
doordrukkentrochdrukke
dooreenmengenbeminge (sjoch minge), bemjoksje, gearmjoksje, gearmjuksje
dooreenmengen tot een mengelmoesgrodzemodzje, grûzemoezje
dooreten (gulzig)trochbuffelje
doorgaantrochgean (sjoch gean)
doorgeeuwentrochgapje
doorgeventrochjaan (sjoch jaan)
doorgraventrochdolle, trochgrave (sjoch grave)
doorgroeientrochgroeie, trochwaakse (sjoch waakse)
doorgrondenfiemje, trochgrûnje
doorhakkentrochhakje
doorhalentrochdwaan (sjoch dwaan), trochhelje
doorhangentrochhingje (sjoch hingje)
doorhebbentrochhawwe (sjoch hawwe)
doorjagentrochjeie (sjoch jeie)
doorjakkerentrochjakkerje
doorkijkentrochkypje
doorklinkentrochklinke (sjoch klinke)
doorknijpentrochknipe (sjoch knipe)
doorknikkentrochknikke
doorknippentrochknippe
doorkokentrochsiede (sjoch siede)
doorkoken (zacht)trochprottelje
doorkomentrochkomme (sjoch komme)
doorkrassentrochskrasse
doorkrijgentrochkrije (sjoch krije)
doorkruipentrochkrûpe
doorkruisentrochkruse
doorlatentrochlitte (sjoch litte)
doorlaten van watertrochplakke
doorlekkentrochlekke
doorlerentrochleare
doorleventrochlibje
doorlezenfuortlêze u (sjoch lêze), trochlêze (sjoch lêze)
doorlichtentrochljochtsje
doorliggentrochlizze (sjoch lizze)
doorlopenoantrêdzje, trochrinne (sjoch rinne)
doorlopen (haastig)trochbokselje
doorlopen (stevig)oanbokselje
doorluchtentrochluchtsje, trochwierje
doormakentrochmeitsje (sjoch meitsje)
doormelkentrochmelke u (sjoch melke)
doormetentrochmjitte (sjoch mjitte)
doormodderenfuorthoaie
doormopperentrochprottelje
doornaaientrochnaaie
doornementrocheidzje, trochnimme (sjoch nimme)
doorneuzentrochgnúfkje, trochgnúve, trochnoaskje, trochnoazje
doornummerentrochnûmerje
doorpakkentrochpakke
doorpikkentrochpikke
doorpratentrochprate
doorpriementrochdolgje, trochpriemje, trochpriemkje
doorprikkenbeprippe, trochprippe
doorregenentrochplakke, trochreine
doorreizentrochreizgje, trochtsjen (sjoch tsjen)
doorrijdentrochride (sjoch ride)
doorroerenbereare, beriere, trochriere
doorrokentrochroke, trochsmoke
doorroken (met rook doortrekken)trochrikje
doorrottentrochrotsje
doorschakelentrochskeakelje
doorscharrelentrochskarrelje
doorschemerentrochskimerje
doorscheurentrochskuorre
doorschietentrochsjitte (sjoch sjitte)
doorschijnentrochskine
doorschoffelentrochskoffelje
doorschouwentrochskôgje
doorschrijventrochskriuwe (sjoch skriuwe)
doorschuddentrochskodzje
doorschuiventrochskowe
doorschutten (door een schutsluis brengen)trochskutte
doorsijpelentrochsiperje, trochsypje
doorslaantrochslaan (sjoch slaan)
doorslapentrochsliepe (sjoch sliepe)
doorslijtentrochslite (sjoch slite)
doorslikkentrochslokke
doorslingerentrochslingerje
doorsmerentrochsmarre
doorsmeulentrochsmeule
doorsnijdentrochfege, trochfykje, trochsnije (sjoch snije)
doorsnuffelenbenoaskje, benoazje, trochgnúfkje, trochgnúve, trochsneupe
doorspelentrochboartsje, trochspylje
doorspittentrochspitte
doorspoelentrochspiele
doorsprekentrochsprekke (sjoch sprekke)
doorstaantrochstean (sjoch stean)
doorstappentrochstappe
doorstartentrochstarte
doorstekentrochdolgje, trochstekke (sjoch stekke)
doorstomentrochstome
doorstotentrochstjitte (sjoch stjitte)
doorstrepentrochstreekje
doorstrijkentrochstrike (sjoch strike)
doorstromentrochstreame
doorstuderentrochstudearje
doorsturentrochstjoere
doortastentrochtaaste
doortrappentrochtraapje
doortrekkentrochlûke (sjoch lûke)
doorvarentrochfarre (sjoch farre)
doorvechtentrochfjochtsje (sjoch fjochtsje)
doorverbindentrochferbine (sjoch bine)
doorverkopentrochferkeapje (sjoch keapje)
doorvertellenfuortsizze u (sjoch sizze), trochfertelle, útblêre, útblêrje, útbletterje
doorverwijzentrochferwize
doorvlechtentrochfrisselje
doorvliegentrochfleane (sjoch fleane)
doorvoederentrochfuorje
doorvoerentrochfiere
doorvretenfuortfrette u (sjoch frette), trochfrette (sjoch frette)
doorvriezentabakke, trochfrieze (sjoch frieze)
doorwaaientrochsige, trochwaaie
doorwaden met laarzenbelearzje
doorwarmentrochwaarmje
doorwateren (verzadigd raken)trochwetterje
doorwekenbegrobje, trochweakje
doorwerkenfuortpiele, oanarbeidzje, trocharbeidzje, trochavensearje, trochwurkje
doorwroetentrochwrotte
doorzagentrochseagje
doorzakkentrochsakje
doorzanikentrochsanikje
doorzeilentrochsile
doorzettentrochsette
doorzeurenomsangerje, omsanikje, trocheamelje, trochjeuzelje, trochsangerje
doorziekentrochsiikje
doorzientrochsjen (sjoch sjen), trochskôgje
doorzoekentrochsykje (sjoch sykje)
doorzuipenomseupelje
doorzwelgentrochswolgje
doorzwerentrochswolle
doorzwetentrochswitte
doorzwiepentrochswypkje
dopen (bijv. koekje in thee)dipje, dippe, stipje, stippe
dopen (in kerk)doopje, dope
doppendopje, pûlje
doppen van bonenbeanpûlje, ôfpuolje, puolje
doppen van boontjesbeantjeskopje
dorsenterskje
dorsen van bonenbeanterskje
doserendosearje
doterendotearje
dotterendotterje
douchendûse
dovendompe, dôvje
downloadendelliede (sjoch liede), downloade, ynlade
draaiendraaie
draaien (onrustig zijn)draaikje
draaien van een glas om geesten op te roepengleskedraaie
dragendrage
dragen met de andere handomhantsje, omnimme u (sjoch nimme)
dragen van een kind op de rugsoutekoopje, soutemoute, soutemouterje
drainerendrainearje, pypkelizze u (sjoch lizze)
dralendrale, drammelje, dreutelje, drôgje, omseure, pôledraaie, sleaukje
dramatiserendramatisearje
draperendrapearje
dravendrafkje, drave, dúnje, ridzje
draven (druk)katerje
draven als een paardhynderje
dreggendrêgje
dreigendrige, drigemintsje, driigje, wanke
dreinensangerje, tsjanterje
drenkendrinze, drinzgje, drinzje
drentelenbeëarskje, fnittelje, keutelje, pesjantelje, syksokje
drenzenpiizgje, piizje, pizelje
dresserenbeleare, dressearje
dreunendreune
drevelen (dieper slaan; ponsen)drevelje, driuwelje
dribbelenbokselje, dribbelje, poatelje
driftig zijnmâlkopje
drijvendriuwe , driuwkelje, driuwkje, omdriuwelje
drillendrille
dringenkringe
drinkendrinke , drinze, drinzgje, drinzje
drogendroegje, drûge, drûgje, druie, útsige
drogen van grasgersdroegje, gersdrûgje
dromendreame, drôgje
droog worden door uitdruipenfersige, fersiigje
droogkokendrûchsiede (sjoch siede)
droogleggendroechlizze (sjoch lizze), drûchlizze u (sjoch lizze), drûchmeitsje u (sjoch meitsje)
drooglopendrûchrinne u (sjoch rinne)
droogmalendreechmealle, drûchmealle
droogmelkendroechmelke u (sjoch melke), drûchmelke u (sjoch melke)
droogscherendrûchskeare
droogstokendroechstoke
droogvallendrûchfalle u (sjoch falle), drûchreitsje u (sjoch reitsje)
droogvriezendrûchfrieze u (sjoch frieze)
droogwrijvendrûchwriuwe u (sjoch wriuwe)
droogzettendrûchsette
droogzwemmendroechswimme u (sjoch swimme), drûchswimme (sjoch swimme)
droppen (spel om de weg terug te vinden; neerlaten uit een vliegtuig)droppe
druipendripkje, drippe
druipen van roetroetdrippe
druk bezig zijn (heisteren)heisterje
druk heen en weer lopenflitterje, omjachtsje
druk zijn (wild; baldadig)ûntiigje
drukkendrukke, prangje
drukken (printen)printsje
drukte makenrombomme
drummendrumme
druppelendripkje, drippe
dubbelvouwendûbeldteare, dûbelteare
duchtenduchtsje
duellerenduellearje
duikelendûkelje, trûzelje
duikendûke
duimentomkje
duimzuigentomkesobje, tomkesûgje
duinen vormendúnje
duivenmelkendowemelke
duizelendûzelje
duldenduldzje, ferduorje
dumpendumpe, sloaie
duperendupearje
duplicerenduplisearje
durenduorje
durvendoare (ek doarre)
duttendodzje, knipperje, mudzje, slûgje
duur zijnoanslingerje, oantingelje, takneppelje
duwendompe, dowe, triuwe
duwen (krachtig)tatriuwe (sjoch triuwe)
dwalendoarmje, dwale
dwarrelendwarrelje, twirje, tyspelje, warrelje
dwarsbomendwersbongelje, dwerseidzje, dwersikkerje, dwerskopje
dwarsdrijven (koppig zijn)dwersdriuwe (sjoch driuwe), dwerseidzje
dwarsliggendwerslizze (sjoch lizze)
dweilendweile, dweilje, omdweile, omdweilje
dwelmen (bedwelmd raken)dwelmje
dwependwepe
dwingentwinge
dwingen mee te gaanmeitwinge (sjoch twinge)
e-mailene-maile
ebbenebje
ecarteren (verwijderen)ekartearje
echtscheidenomtrouwe
een keel opzettenkielsette
een klein veehoudersbedrijf hebbenkomelke u (sjoch melke)
een kleppend geluid gevenklypklapje
een luchtje scheppenferloftigje, ferluftigje
één-wordenienwurde (sjoch wurde)
éénendertigen (kaartspel)ienentritigje
éénentwintigen (spel)ienentweintigje
eerbiedingenearbiedigje
effectuereneffektuearje
effen maken van een wegweisljochtsje
effeneneffenje, egalisearje, lykmeitsje (sjoch meitsje), útsljochtsje
effenen van een padpaadsljochtsje
egaliserenegalisearje, ferlykje
eggeneidzje
eggen voor het zaaienfoareidzje
eieren controlerenaaifarskje, aailotterje
eieren etenaai-ite (sjoch ite)
eieren klutsenaaiklopje
eieren kokenaaisiede (sjoch siede), aaiskile
eieren pellenaaidopje
eieren rapenaaifandelje
eieren uitbroedenaaikebriede (sjoch briede)
eieren zoekenaaisykje (sjoch sykje)
eigen makenbeetkrije (sjoch krije)
eikels zoekenikelsykje (sjoch sykje)
eikschillen (van bast ontdoen)iikskile, ikebasse, ikeboskje
eindigeneinigje
eiseneaskje, fergje, ôfeaskje, ôffoarderje, ûntfoarderje
ejaculerenejakulearje
elektrificerenelektrifisearje
elektrocuterenelektrokutearje
elektrolyserenelektrolysearje
elideren (weglaten)elidearje
eliminereneliminearje
elkaar omsingelen (spel)hollânboartsje, hollânzje
emaillerenemaljearje
emanciperenemansipearje
emigrerenemigrearje, lânferfarre (sjoch farre), lânferhúzje
emitterenemittearje
emulgerenemulgearje
endosserenendossearje
enerverenenervearje
engagerenengazjerje
enlumineren (toevoegen van kleuren)enluminearje
enquêterenenketearje
enscenerenensenearje
ensilerenensilearje
entamerenentamearje
entenintsje
entereninterje
enthousiasmerenentûsjasmearje
epilerenepilearje
er vandoor gaanútpylkje, útrepe
erachter komenefterkomme (sjoch komme)
erbarmenerbarmje
erenearje
ergerenargewearje, ergerje
erin tuinenderyn rinne (sjoch rinne), ferfoar rinne (sjoch rinne)
erkennenerkenne
eroderenerodearje
ervenerve, ervje, taliede (sjoch liede), tastjerre (sjoch stjerre)
escalereneskalearje
escortereneskortearje
etalerenetalearje
etenite , ribskoarje
eten (gulzig)hachelje, rongje
eten met tegenzinhúlje
eten van iemands voedselûnderfrette u (sjoch frette), ûnderite u (sjoch ite)
etiketterenetikettearje
etsenetse
etterenotterje
etymologiserenetymologisearje
evacuerenevakuearje
evaluerenevaluearje, oereidzje
evangeliserenevangelisearje
evenarenbelykje, benei komme (sjoch komme)
evenaren (bij kaatsen)bekeatse
evoluerenevoluearje
examinereneksaminearje
excellereneksellearje
excerperenekserpearje
excommunicerenekskommunisearje
excuserenekskusearje
executereneksekutearje
exercereneksersearje
expediërenekspediearje
experimentereneksperimintearje
expirerenekspirearje
explicereneksplisaerje
explicitereneksplisitearje
explodereneksplodearje
exploitereneksploitearje
explorereneksplorearje
exportereneksportearje
exposereneksposearje
extermineren (uitroeien; verdelgen)eksterminearje
extraherenekstrahearje
extrapolerenekstrapolearje
fabricerenfabrisearje, fabrykje
facetteren (slijpen van facetten)fasettearje
faciliterenfasilitearje
facturerenfakturearje
failliet gaanbankerotslaan u (sjoch slaan), bankerotspylje, bankerottearje
falenfale, feilje
fantaserenfantasearje, loftfytse
fascinerenfassinearje
faserenfasearje
fatsoenerenfatsoenearje
faxenfaksimilearje
feestenfeestje
feestvierenbefeestje, feestfiere, feesthâlde u (sjoch hâlde)
feestvieren tot je erbij neervaltferfeestje
feliciterenfelisitearje, lokwinskje
feminiserenfeminisearje
fermenterenfermintearje
fiatterenfiattearje
fietsenfytse
fietsen (ergens heen of langs)delfytse
fietsen (gebrekkig)preamkeskowe, preamskowe
figurerenfigurearje
figuurzagenfiguerseagje
fijnhakkenfynhakje, fynhakselje, tehakje, tehakselje
fijnknijpenfynknipe (sjoch knipe)
fijnmakenfynmeitsje u (sjoch meitsje)
fijnmaken van klei met een hek of raam getrokken door paardenmodderjeie (sjoch jeie)
fijnmalenfynmealle
fijnstampenfynstampe
fijnwrijvenfynwriuwe (sjoch wriuwe), tewriuwe u (sjoch wriuwe)
filerenfilearje
filmenfilmje
filosoferenfilosofearje
filterenfilterje, filtrearje
filtrerenfiltrearje
financierenfinansierje
fingerenfingearje, optinke (sjoch tinke)
fixerenfiksearje
fladderenfladderje
fladderen (gebrekkig bewegen)wjokkelje, wjukkelje
flagelleren (geselen; tuchtigen)flagellearje
flakkerenflakkerje
flamberenflambearje
flanerenflanearje
flankerenflankearje
flansenflânzje
flappenflappe
flatterenflattearje
flemenflieme, fliemkje, noekerje
flessenôfsette
flexibiliserenfleksibilisearje
flikflooienflikflaaie, flikfloaie
flikflooien (voortdurend)omflaaie
flikkerenflikkerje, pinkelje
flippenflippe
flirtenfeintsjejeie (sjoch jeie), flirte
flitsenpylje, pylkje
floepenflippe, floepe
flonkerenpinkelje
floppenfloppe
florerenflorearje
fluctuerenfluktuearje
fluisterenfaazje, flústerje
fluisteren (heimelijk praten)gnútsje, grútsje
fluit spelenfluitspylje
fluitenfloitsje, fluitsje, piipje
fluoresceren (licht uitstralen)fluoresearje
fluorideren (fluor toevoegen)fluoridearje
foeragerenfoerazjearje
foeterenfoeterje, prottelje
fonduenfonduë
fonkelenflamkje
foppenfelje, fermale, ferrifelje, kulle, piere, pjerre
forcerenfaksearje, forsearje
forenzenforinzje
formaliserenformalisearje
formatterenformattearje
formerenformearje
formulerenformulearje
fosforescerenfosforessearje
fotograferenfotografearje, útportrettearje
fouillerenfûillearje
fouten makenflaterje
fragmenterenfragmintearje
frankerenfrankearje
frapperenfrappearje
frauderenfraudearje
fretten (met een fret op konijnen jagen)fretsje, fretterje
friemelenfimelje, omfimelje
frommelenfodzje, frommelje, trânselje
frustrerenfrustrearje
frutselenfimelje
fulminerenfulminearje
functionerenfunksjonearje
funderenfundearje
fungerenfungearje
fuserenfusearje, fuzearje
gaangean
gaar smorengearsmoare
gaar stovengearstove
gaar sudderengearsoarje, gearsoarrelje
gaarkokengearkoaitsje (sjoch koaitsje), gearkôkje, gearsiede (sjoch siede)
gadeslaanachtslaan (sjoch slaan), beloaitsje (sjoch loaitsje)
gallen (vervelend doen)galje
galmengalmje
galopperenfjouwerje, galoppearje
galvaniserengalvanisearje
ganzenbordenguozzebrievje
gapengapje
garanderengarandearje
garen op een kluwen windenjernkleaunje, jernopkleaunje, jernopwine, jernopwuolje, jernwine
garen twijnenjerntwine
garnerengarnearje
gasten ontvangengastje, yngastje
gastereren (lekker eten en drinken)gasterearje
gaten makengatsje
gaten stoppengatstopje
gebarenmaneuvelje
gebeurenbarre, foarfalle u (sjoch falle), heve, oanweigean (sjoch gean), omweigean (sjoch gean)
gebieden (bevelen)hjitte
gebieden (opdragen)gebiede (sjoch biede)
geborenberne, hikke
gebruikenbrûke, ympelearje, ymplegearje
gebruiken als hooilandmiedzje
gedachtelezengedachtelêze u (sjoch lêze)
gedijenbedije, dije
gedogengedoge, talitte (sjoch litte)
geel makengielje
geel wordengielje
geeuwengaffelje, gapje, geauwe
geheimhoudengeheimhâlde (sjoch hâlde)
gehoorzamenobediearje
gek doenraardwaan u (sjoch dwaan)
gekheid makengekje
gekscherengekjeie (sjoch jeie)
geld afnemenluterje
geld beleggenjildbelizze (sjoch lizze)
geldenjilde
gelerensjelearje
gelijk blijvenlykhâlde (sjoch hâlde)
gelijk gaan (klok)lykgean (sjoch gean)
gelijkberechtigenlykberjochtigje
gelijkenlykje
gelijkmakenlykmeitsje (sjoch meitsje)
gelijkschakelenlykskeakelje
gelijkstellenlykslaan (sjoch slaan), lykstelle
gelijktrekkenlyklûke (sjoch lûke)
gelijkzettenlyksette
gelovenleauwe
geluiden horen die een gebeurtenis aankondigenfoarhearre
geluk hebbenmazzelje
gelukwensenlokwinske, lokwinskje
generaliserengeneralisearje
generengenearje, sjenearje
genererengenerearje
genezengenêze , opbetterje, weimasterje
genietengenietsje
gereedmakenrisse, risselwearje
gereedmaken van landlânberêde (sjoch rêde)
geringschattenlytsachtsje
geruststellengerêststelle
geschiedenbarre
geschikt makenferhakstikje, ferhakstûkje
geselengiselje
gespengaspje
gesticulerengestikulearje
getuigentsjûgje
geurengeurje
gevenjaan
geven van een andere naamomnamje, omneame
geven van een hand (bij afscheid; ter verzoening)ôffûstkje
geven van een pak slaagôfbinzgje
geven van een puntpuntsje
geven van een slaapplaatsbêdzje
geven van een uitbranderútskrobbearje
geven van groenbemestinggriendongje
geven van lichtseinenôfflambouje, ôfflamje
gewaarwordengewaarwurde (sjoch wurde)
gewennenbewenne, wenne
gewichtheffengewichtheffe
gewichtig doenbaronspylje
gewoon zijnpleegje, plichtsje, pliigje
gezondheid wensensûnwinskje
giebelengibelje
giechelengibelje, gychelje, nokkerje
gieren (gier uitrijden)bejarje, jarje
gieren (schreeuwen)giere
gieren (schreewen)geie
gietenjitte
gijpengybje
gijzelengizelje
gillenmâlgûle, skreauwe
ginnegappenbauje, bauwe, biisbauje, giisgabje, giisgapje, giisgobje, giizje
gipsen (voorzien van gips)gipse
girerengirearje
gistengeste, gêstje
glacerenglasearje
gladmakenglêdzje
gladschavenglêdskave
gladscherenglêdskeare
gladschurenglêdskjirje
gladstrijkenglêdstrike u (sjoch strike)
gladvijlenglêdfylje
gladwrijvenglêdwriuwe (sjoch wriuwe)
glanzenglânzgje, glânzje, gloedzje
glanzen (van gezondheid)ankje, apelje
glasblazenglêsblaze
glaszettenglêssette
glazen wassenglêshimmelje
glazenmakengleskje
glazurenglazuerje, glêdbakke
glijdenglide , glydzje, skuile
glijden (voorzichtig)glydskje
glijden (zacht)gliere
glijden over een katrolskiivje
glimlachenglimkje, oanglimkje
glimlachend aankijkenbeglimkje
glimmenglimme , glimmerje
glinsterenglinsterje
globaliserenglobalisearje
gloeiengleonje, gloeie
glooiengloaie
glorengloarje, gluorje
glorerenglorearje
gluipenglûpe, glûpeagje
gluipen (naar beneden)delglûpe
glunderenglunderje
glurengluorkje, gnuve, kypje, luorkje, yngapje, ynglûpe, yngnuve
gniffelenbiisbauje, giisgabje, giisgapje, giisgobje, giizje
goed verstand hebbenlykgean (sjoch gean)
goeddoengoeddwaan (sjoch dwaan)
goeddunkenbeleavje, goedachtsje, goedtinke (sjoch tinke)
goede sier makenmoaiwaarspylje
goedenavond zeggenjûnsizze (sjoch sizze)
goedendag zeggendeisizze u (sjoch sizze)
goedhoudengoedhâlde (sjoch hâlde)
goedkeurengoedkarre, goedkrije u (sjoch krije)
goedmakengoedmeitsje (sjoch meitsje)
goedpratenbelulle, ferhimmelje, goedprate
goedvindengoedfine u (sjoch fine)
gokkengokke
golvenbaarje, golvje
gondelengondelje
gonzengonzelje, gonzje, gûnzelje, gûnzje
goochelengûchelje, omgûchelje
gooiengoaie
goor en smerig wordengoarje
gorgelengoarrelje, guorlje, guorrelje
gourmettengoermetsje
graaienrame
grabbelengrabbelje
graderengradearje
graduerengraduearje
granuleren (verkorrelen)granulearje
grappengrapjeie (sjoch jeie)
grappen makenpotsjemeitsje (sjoch meitsje)
grasland scheuren (vernietigen)greidebrekke u (sjoch brekke), greideskuorre
grasmaaiengersmeane
gratiëren (gratie verlenen)grasjearje
gratificerengratifisearje
gratinerengratinearje
gravengrave
graven van greppelsgreppelje, gropje
graven van kweek uit de grondfiterdolle, groedeprykje
graverengravearje
grazengerskje, gerzje, weidzje
grenzengrinzgje, grinzje, pealje, swette
grienengrine
griezelengrize, grizelje
griffengriffelje, grifje, grifkje
grijnzengnize, gnyskje, kâldgnize, kâldgnyskje, kâldlaitsje u (sjoch laitsje)
grijpengrape, gripe , rame, taaste
grijs makengriizje
grijs wordengriizje
grijzengriizje
grillengrilje
grimerengrimearje
grimlachenspotgnyskje, spytgnize, spytgnyskje
grimmen (boos zijn)grymje
grinnekengniisgabje, gniisgapje, gysgabje, gysgapje, gysgobje
grinnikengniisgabje, gniisgobje
groeiengroedzje, groeie, oankomme , waakse
groen begroeienbegrienje
groen makengrienje
groen wordengrienje
groeperengroepearje
groetengroetsje
grommengrânzgje, grânzje, grimje, grobje, grolje, grôlje, gromje, grommelje
grondengrûndearje, grûnje
grondvestengrûnfêstje
grootbrengengrutbringe (sjoch bringe)
grootbrengen (opvoeden)grutmeitsje u (sjoch meitsje)
groothoudengruthâlde (sjoch hâlde)
grosserengrossearje
grote schoonmaak doenhúshimmelje
gruwengrize, grouje, grouwe, grouwelje
gulpen (gutsen)gjalpe, gjalpje
gummengomje
gunnengunne
gutsengutse
gymnastiekengymnastykje
haarklovensplintersjen (sjoch sjen), splintersykje (sjoch sykje)
haastenavenseare, avensearje, haastje, hastigje, jachtsje
hagelenhagelje, heilje
haken (achter iets vastraken)heakje, stykje
haken (met een naald)hake
hakkelenhakkelje, hakkenje, hakstûkje
hakkenhakje
hakselenhakselje
halenhelje
hallucinerenhallusinearje
halma-spelenhalmje
halverenhalvearje
hamerenhammerje
hamsterenhamsterje
handballenhânbalje
handeldrijvenkeapmanje
handelenhannelje
handen warmenhanwaarmje, hânwaarmje
handen warmen (door de armen kruislings over de borst te slaan)hânbûkje, hânbûtse, hânbûtsje
handen wassenhanwaskje (sjoch waskje), hânwaskje (sjoch waskje)
handenschuddenfûstkje
handenvouwen (bij bidden)hângearje, hannengearje
handhavenhânhâlde (sjoch hâlde), hanthavenje
handmelkenhânmelke (sjoch melke)
handreikenhânlangje, hantlange, hantlangje
handwerkenhantwurkje
hangenhingje , ynhingje (sjoch hingje)
hanterenhantearje, hantsje
haperenhaperje, miskearje, stûkje
happenhappe
harddravenhurddrave
hardenhurde, hurdzje
hardlopenhurdrinne (sjoch rinne), ryskje
hardrijden (o.a. schaatsen)hurdride u (sjoch ride)
harkenriuwje, túnklauwe
harmoniërenharmoniearje
harmonika spelenharmoanikaspylje
harmoniserenharmonisearje
harpoenerenharpoenearje, harpoenje
harpuizen (hout beschermen)harpuizje
harrewarrenkiezzebite (sjoch bite)
harsenharse
hartelijk danken (ook spottend)roaze
hartenjagen (kaartspel)hertejeie u (sjoch jeie)
haspelenhaspelje
hatenhaatsje, hate
havenenhavenje
havenen (beschadigen)ferhavenje
hebbenhawwe
hechtenhechtsje
heen en weer bewegenskeuke
heen en weer lopen of reizen (voortdurend)omjokselje
heen- en weergaanhinne-en-werje
heengaanhinnegean (sjoch gean)
heenlopenhinnerinne u (sjoch rinne)
heenwijzenhinnewize
heersenbewâlde, bewâldzje, hearskje, wâldzje
heet makenhjitsje
heffenheffe, heve
heibelenheibelje
heienheie, oanheie
heiligenhilligje
hekelenhikkelje, hikkerje, hoffenje, stikelstekke
hekkelen (sloten ontdoen van waterplanten)heakkelje, hekkelje
heksenhekse
helder wordenhelderje
helen (gestolen goed kopen)hele
helen (heel worden)heelje, hielje
helpenhelpe
helpen bij een bevallinghazzejeie u (sjoch jeie), swaarmhoedzje
helpen bij werkhânlangje, hantlange, hantlangje
helpen vooruit te komenophelpe u (sjoch helpe)
hengelenangelfiskje, angelje
herbeleggenwerbelizze (sjoch lizze)
herbenoemenwerbeneame
herbergenherbergje (sjoch bergje)
herbewapenenwerbewapenje
herbinden van rietreidferbine (sjoch bine)
herbouwenwer opbouwe
herdopenoerdope, omdope, werdope
herdrukkenwerprintsje
herenigenwer byinoar bringe (sjoch bringe)
herfinancierenwerfinansierje
hergroeperenrekombinearje
herhalenherhelje, oersizze u (sjoch sizze), werhelje
herhuisvestenwerhûsfestje
herindelenweryndiele
herinnerenheuge, rappelearje, rappellearje, te binnen helje, tebinnebringe (sjoch bringe), yn it sin bringe u (sjoch bringe)
herinrichtenwerynrjochtsje
herinvoerenwerynfiere
herkauwenwjerkôgje
herkauwen (telkens herhalen)oerkôgje
herkennenwerkenne, weromkenne
herkiezenherkieze (sjoch kieze), op 'e nij kieze (sjoch kieze), werkieze (sjoch kieze)
herladenwerlade
herleidenweromliede (sjoch liede)
heropvoedenweropfiede
heroverwegenweroerwage (sjoch wage)
herrie makenheibelje
herroepenwerroppe (sjoch roppe), ynlûke (sjoch lûke)
herscheppen (opnieuw maken)herskeppe (sjoch skeppe), werskeppe (sjoch skeppe)
herscholenbyleare
herschrijvenwerskriuwe (sjoch skriuwe)
herstartenwerstarte
herstellenbyspikerje, herstelle, opkalfaterje
herstellen (bijv. van netten)boetkje
herstellen door het zachte weeropsimmerje
herstellen op een scheepshellinghellingje
herstellen van dijkendykopmeitsje u (sjoch meitsje)
herstemmenwerstimme
hertellenoertelle
hertrouwenwertrouwe
heruitzenden (versterkt)relayearje
hervaccinerenherfaksinearje
hervattenferfetsje
herverkavelenwerferkavelje
herverkiezenwerferkieze (sjoch kieze)
herverzekerentrochfersekerje
hervormenherfoarmje
herwaarderenop 'e nij wurdearje
herzienwersjen (sjoch sjen)
het glas heffenhippe
het hazenpad kiezenútpylkje, útrepe
het kappersvak uitoefenenbarbierje
hetenhjitte
heugenheuge
heulenheule
heupwiegenkontsjedraaie, poepertsjedraaie, poepertsjewippe
hevelenhevelje
hijgenhymje
hijgen met tong uit de mondblaaie
hijgend (met open mond) tegen de wind inlopenopbekje
hijsenhise
hikkenhikje, hikkebikje
hinderenhinderje, lette, ynkommandearje, ynkommodearje
hinkelenhinkelje
hinkelen (spel)perkhinkelje, perkhinkje
hinkenhinkje, minke
hinkepinken (mank lopen)hinkelepinkje
hinnikenbrinzgje, wrinzgje
hitsenhysje
hitte gevenhjitsje
hm zeggenhimme
hobbelenhobbelje, holsterje
hobo spelenhamboaiblaze, hamboaikje
hockeyenhockeye
hoedennoedzje, wâldzje, warje
hoeden van schapenskeperje, skieppehoedzje
hoedjeballen (spel)huodsjebalje
hoelahoepenhoelahoepje
hoepelenhoepje, hoepjeie (sjoch jeie)
hoererenhoerearje, huorkje, omhuorkje
hoestenhoastje
hoevenhoege
hoger hangen van een kookpot boven het vuurynkeatsje
hokkenhokje
hollendrave, nagelje
homologeren (bekrachtigen bijv. door een rechtbank)homologearje
honenferhune, húnje
hongerenhongerje, hongerlapje
hongerlijdenhongerlije
honkballenhonkbalje
honorerenhonorearje
hoofdknikkenholleknikke
hoofdrekenenhollerekkenje
hoofdschuddenkopskodzje, skodholje, skodkopje
hoogachtenheechachtsje, heechhawwe u (sjoch hawwe), heechsette
hooghoudenheechhâlde (sjoch hâlde)
hoogschattenheechskatte
hoogspringenheechspringe (sjoch springe)
hooi binnenhalenheamenne
hooi blazenheablaze
hooi dorsenheaterskje, wetterterskje
hooi dragenheadrage (sjoch drage)
hooi drogenheadroegje, headrûgje
hooi effenen in een hooivakgollesljochtsje, golsljochtsje
hooi kerenheakeare
hooi lossenhealeegje
hooi losstekenheasplitte
hooi meten op broeihearoedzje, roedzje
hooi naar beneden gooienheadelsmite (sjoch smite)
hooi op een wagen ladenhealoegje
hooi opeenhopen in een hooivakgolleloegje, golloegje
hooi persenheaparse, heaparsje
hooi plukkenheaplôkje
hooi schuddenheaskodzje, heatiezje, heatiizje
hooi van een gat voorzien bij broeiheadolle
hooi voerenheafuorje
hooien (binnenhalen van hooi)haaie, heawinne (sjoch winne), ûngetiidzje
hooien met de praam (platbodem)preamhaaie
hopenhoopje
horenheare, hearre
hortenhoarte
hospitaliserenhospitalisearje
hospiterenhospitearje
hossenhosse, jotse, jotsje, jotskje
houdenhâlde
houden van duivendowemelke u (sjoch melke)
houden van eendeneinemelke u (sjoch melke)
houden van ganzenguozzemelke u (sjoch melke)
houden van kippenhinnebuorkje, hinnemelke u (sjoch melke)
hout graverenhoutgravearje
hout stokenhoutstoke
houthakkenhouthakje
houthakken (voor brandhout)houtmeitsje u (sjoch meitsje), houtsje, houtsjekappe
houtsnijdenhoutfykje, houtsnije u (sjoch snije)
houwenhouwe
hovenierenhofkje
hozeneazje, úteaze, úteazgje, úteazje
huichelenhúchelje
huilengûle
huishoudenhúshâlde (sjoch hâlde), omhúsmanje
huishouden (slordig)rûzebroekje
huishoudster zijnhúshâldsterje
huisvestenhúsfestje, hûsfestje
huiverengrize, huterje, huverje, jizzelje, skrouje, skrouskje, skrouwe
huizen kijken (voor koop of huur)húsbesjen u (sjoch sjen)
huldigenhuldigje
humaniserenhumanisearje
hunkerengobberje, goje, gowe, gowerje, hunkerje, longerje
huppelenhippe, hippelje, huppelje
hurenhiere
hurkenhûkearzje
huwenhoulikje, trouwe
hyperventilerenhyperfentilearje
hypnotiserenhypnotisearje
hypostaseren (verheffen tot zelfstandigheid)hypostasearje
hypothekerenhypotekearje
idealiserenidealisearje
identificerenidentifisearje
iemand te logeren vragenoernoadigje, oernoadzje, oernoegje
ijdeltuiterijidelteutsje
ijkenikerje, itigje, ykje, ytsje
ijlendwylje
ijs brekeniisbrekke (sjoch brekke)
ijsberenop en del trêdzje
ijsberen (heen en weer lopen)platfuotsje
ijsdanseniisdûnsje
ijsregeneniisreine
ijsvisseniisfiskje
ijszeileniissile
ijvereniverje, krewearje
ijzelenglêdbakke, glêdiizje, glêsbakke, izelje
ijzervlechtenizerflechtsje (sjoch flechtsje)
illegaal kalveren slachtenkealleslûkje
illegaal vestigenynnestelje
illuminerenylluminearje
illustrerenyllustrearje
imiterenimitearje, neibeare
imkerenbijkje, ymkerje, ymkje
immigrerenymmigrearje
immuniserenymmunisearje
implanterenymplantearje
implementerenymplemintearje
implicerenymplisearje
imploderenimplodearje
imponerenymponearje
importerenymportearje
impregnerenympregnearje
improviserenymprovisearje
imputerenymputearje
in acht nemenbeächtsje
in andere zakken doenfersekje
in behandeling nemenomwouterje
in de gaten houdenyn 'e gaten hâlde u (sjoch hâlde), yn 'e rekken hâlde u (sjoch hâlde)
in de knoop rakenkinkje
in de war schoppenferhûntheie
in de war zijnommale, ommealle
in elkaar flansenbepongje, joetse
in elkaar grijpen van tandwielenkamje, ynkamme
in elkaar zettengearsette
in het nauw drijvenpypsekje
in hokken zetten (bijv. van graanschoven)hoksette, opstûkje
in opstand komenrevoltearje
in orde brengenbehavenje, ferhakstikje, ferhakstûkje
in scherven vallendiggelje, ferdiggelje
in z'n werk gaantagean (sjoch gean)
in zakken doenynsekje
inactiverenynaktivearje
inademenynazemje
inaugererenynaugurearje
inbakerenbebakerje
inbakkenbebakke
inbeddenynbêdzje
inbeeldenynbyldzje
inbijtenynbite (sjoch bite)
inbindendelbine (sjoch bine), ynbine (sjoch bine)
inblazenynblaze, ynblieze
inblikkenynblikje
inboekenynboeke, ynboekje
inboetenynbetterje
inboezemenynprintsje
inbouwenynbouwe
inbrandenynbaarne, ynbrâne
inbrekenynbrekke (sjoch brekke)
inbrengenynbringe (sjoch bringe)
inbuigenynbûge
inburgerenynboargerje
incalculerenynkalkulearje
incarnerenynkarnearje
incasserenynkassearje
incheckenynchecke
incorporerenynkorporearje
incriminerenynkriminearje
incuberenynkubearje
indalenyndale
indammenyndamje
indekkenyndekke (sjoch dekke)
indelenyndiele
indelen in akkersferekerje
indemniserenyndemnisearje
indenkenyntinke (sjoch tinke)
indeukendûkje, yndûke, yndûkje
indexerenyndeksearje
indicerenyndisearje
indienenyntsjinje
indienen van ontslagresignearje
indienen van verzoekschriftrekwestrearje
indijkenyndykje
indikkenynsiede (sjoch siede)
individualiserenyndividualisearje
indoctrinerenyndoktrinearje
indoenyndwaan (sjoch dwaan)
indommelenyndodzje
indopenyndippe, ynstipje, ynstippe
indraaienyndraaie
indragenyndrage (sjoch drage)
indrijvenyndriuwe (sjoch driuwe)
indringenynkringe (sjoch kringe)
indrinkenyndrinke (sjoch drinke)
indrogenyndrûge, yndrûgje, yndruie
indrukkenyndrukke
inducerenyndusearje
industrialiserenyndustrialisearje
induttenyndodzje
induwenyntriuwe (sjoch triuwe)
ineenduwengeartropje
ineenschrompelenyninoarskrompelje
ineenslaangearslaan (sjoch slaan)
ineenstortenyninoarstoarte
ineenvlechtenyninoarfrisselje
ineenvouwenyninoarteare
ineenzakkendelsakje
inentenynintsje
infaserenynfasearje
infecterenynfektearje
infiltrerenynfiltrearje
influisterenynblaze, ynflústerje, ynlústerje
informerenynformearje
ingaanyngean (sjoch gean)
ingevenynjaan (sjoch jaan)
ingooienyngoaie, ynkeile, ynkeilje, ynsmite (sjoch smite)
ingravenyngrave (sjoch grave)
ingrijpenyngripe (sjoch gripe)
ingroeienyngroeie
inhakenynheakje
inhalenbyklauwe, efterynkomme (sjoch komme), yneine, ynhelje
inhalerenynhalearje
inheienynheie
inhoudenynhâlde (sjoch hâlde)
inhuldigenynhuldigje
inhurenynhiere
initialisereninisjalisearje
initiëreninisjearje
injecterenynjektearje
inkankerenynkankerje
inkapselenynkapselje
inkepenynkeepje, ynkepe
inkerenynkeare
inkervenynkernje, ynkerntsje, ynkerve, ynkervje, yntakkelje
inkijkenynkypje, ynsjen (sjoch sjen)
inklarenynklearje
inkledenynklaaie
inkleurenynkleurje
inklimmenynklimme (sjoch klimme)
inklinkenbesakje, ynklinke (sjoch klinke)
inkloppenynklopje
inknippenynknippe
inkokenbesiede u (sjoch siede), ynsiede (sjoch siede)
inkomenynbekomme (sjoch komme)
inkopenynkeapje (sjoch keapje)
inkoppenynkoppe
inkortenynkoarte, ynkoartsje
inkrassenynskrasse
inkrimpenbekrimpe (sjoch krimpe), ynkrimpe (sjoch krimpe)
inkruienynkroadzje
inkuilenynkûlje
inkwartierenynkertiere, ynkertierje
inladenynlade
inlassenynlaskje
inlassen (invoegen)ynserearje
inlatenynjaan (sjoch jaan), ynlitte (sjoch litte)
inleggenynlizze (sjoch lizze)
inleidenynliede (sjoch liede)
inlekkenynlekke
inlenenynliene
inlevenynlibje
inleverenynleverje
inlichtenynljochtsje
inlijstenynliste, ynlistje
inlijvenanneksearje, ynliivje
inloggenynlogge
inlopenynrinne (sjoch rinne)
inlossenynlosse
inlotenoanlotsje
inluidenynliede (sjoch liede)
inmakenynmeitsje (sjoch meitsje)
inmalen (water de polder inmalen)ynmealle
inmetenynmjitte (sjoch mjitte)
inmetselenynmitselje
inmijnen (kopen)ynmynje
innaaienynnaaie
innemenynnimme (sjoch nimme)
innenynbarre, ynje
innestelenynnestelje
innoverenynnovearje
inpakkenbepakke, ynpakke
inpalmenhelterje, ynfieme, ynfiemje, ynpalmje, ynwine
inparkerenynparkearje
inpassenynpasse
inpeperenyndruie, ynpiperje
inperkenbeheine
inpikkenbegrape, ûntwrotte, ynpikke
inplakkenynplakke
inplannenynplanne
inplantenynplantsje
inpluggenynplugge
inpolderenlânoanwinne (sjoch winne), yndykje, ynpolderje
inpompenynpompe
inpratenynprate
inprentenyndruie, ynheie, ynpresse, ynprikelje
inproppenyntropje
inregenenynreine
inrekenenberekke (sjoch rekke), ynrekkenje
inrichtenynrjochtsje
inrijdenynride (sjoch ride)
inrijgenynriuwe (sjoch riuwe)
inroepenynroppe (sjoch roppe)
inroestenynrustkje
inrollenynrôlje, ynwine
inroosterenynroasterje
inrottenynrotsje
inruilenynruilje
inruimenynromje
inschakelenynskeakelje
inscharenynskarre
inschattenynskatte
inschenkenynjitte (sjoch jitte), ynskinke (sjoch skinke)
inschepenskypje, ynskipje, ynskypje
inscheppenynskeppe
inscherpenynskerpje
inscheurenynskuorre
inschietenynsjitte (sjoch sjitte)
inschikkenskewiele, ynflije, ynskewiele, ynskikke
inschoppenynskoppe
inschrijvenynskriuwe (sjoch skriuwe)
inschrokkenynskobje
inschuivenynskowe
inseminerenynseminearje
insererenynserearje
insinuerenynsinuearje
inslaanynslaan (sjoch slaan)
inslaan (goederen)ynriede (sjoch riede)
inslaan (van voorraad)yntuge
inslapenynsliepe (sjoch sliepe)
inslempenynslimpe
inslikkentrochslokke, ynslokke
insluimerenynslomje, ynslommerje
insluipenynslûpe (sjoch slûpe)
insluitenbyslute u (sjoch slute), ynslute (sjoch slute)
inslurpenynsloarpje, ynsloarvje
insmerenynsmarre
insmeren (krachtig)ynrosse
insmeren met traanolieyntraanje
insnijdenkeepje, kepe, ynsnije (sjoch snije)
insnoerenynsnuorje
inspannenbroeksette, tasette, ynspanne
inspecterenynspektearje
inspelenynspylje
inspirerenynjaan (sjoch jaan), ynspirearje
inspoelenynspiele
insprekenynsprekke (sjoch sprekke)
inspringenynspringe (sjoch springe)
inspuitenynspuitsje
instaanynstean (sjoch stean)
instaan (garanderen)noedzje
installerenynstallearje
instampenynstampe
instappenynstappe
instekenynstekke (sjoch stekke)
instellenynstelle
instemmenynstimme
instigerenynstigearje
instinkenynstjonke (sjoch stjonke)
institutionaliserenynstitúsjonalisearje
instoppenynstopje
instortentebekfalle (sjoch falle), yndonderje, ynkealje, ynklúnje, ynstoarte
instotenynrame
instrooienynstruie
instruerenynstruearje
instrumenterenynstrumintearje
instuderenynstudearje
instuderen van een rolrolleare
insturenynstjoere
intapenyntape
intappenyntaapje
integrerenienwurde (sjoch wurde), yntegrearje
intekenenyntekenje
intelenynfokke, yntrouwe, yntylje
intensiverenopbruie, yntinsivearje
interdicerenynterdisearje
interenûndertarre, yndamje, yntarre
interen (beetje bij beetje)ynkrommelje
interesserenynteressearje
interfererenynterferearje
intermitteren (onderbreken)yntermittearje
internationaliserenynternasjonalisearje
internerenynternearje
internettenynternetsje, ynternette
interpellerenynterpellearje
interpolerenynterpolearje
interpreterenynterpretearje
interrumperenynterrumpearje
interveniërenynterveniearje
interviewenynterviewe, ynterviewje
intimiderenyntimidearje
intoetsenyntoetse
intomenbedimje, bedimme
intonerenyntonearje
intrapolerenyntrapolearje
intrappenyntraapje, ynwâdzje
intrek nemendelhúzje
intrekkenynlûke (sjoch lûke), yntrekke (sjoch trekke), yntsjen (sjoch tsjen)
intrigerenyntrigearje
introducerenyntrodusearje
introevenyntroevje
intypenyntype
inunderen (gebied onder water zetten)ynundearje
invallenbyfalle (sjoch falle), ynfalle (sjoch falle)
invarenynfarre (sjoch farre)
invegenynfeie (sjoch feie)
inventariserenynventarisearje
investerenynfestearje, ynvestearje
invettenynfetsje
inviterenynvitearje
invlechtenynflechtsje (sjoch flechtsje), ynfrisselje
invliegenynfleane (sjoch fleane)
invoegenynfoegje, ynfrisselje
invoelenynfiele, yntaaste
invoerenynfiere
invorderenynfoarderje, ynmoanje
invouwenynteare
invreteninfrette (sjoch frette), trochfrette (sjoch frette)
invriezenynfrieze (sjoch frieze)
invullenynfolje, ynfolle
inwaaienynwaaie
inwassenynwaskje (sjoch waskje)
inwassen met een dweilyndweile, yndweilje
inwaterenynwetterje
inwegenynweage
inwekenynweakje
inwerkenynarbeidzje, ynwurkje
inwijdenynwije
inwikkelenbepakke
inwilligenynwilligje
inwinnenynwinne (sjoch winne)
inwisselenynwikselje
inwonenynwenje
inwortelenbewoartelje
inwrijvenynwriuwe (sjoch wriuwe)
inwrijven met sneeuwynsjipje
inzaaienynsiedzje
inzagenynseagje
inzakkengearsakje, ynpoalje, ynsakje
inzamelenynsammelje
inzegenenynsegenje, ynseingje, ynseinigje, ynseinje
inzepenynsjipje
inzettenynsette
inzienynsjen (sjoch sjen)
inzingenynsjonge (sjoch sjonge)
inzinkenynsinke (sjoch sinke)
inzittensitte (sjoch ynsitte)
inzoomenynzoome
inzoutenynsâltsje
inzuigenynsûgje
inzwachtelenynswachtelje
inzwelgenynswolgje
irrideren (uitlachen)yrridearje
irrigerenyrrigearje
irriterenyrritearje
islamiserenislamisearje
isolerenisolearje
jagenjeie
jagen op bunzingenmurdejeie u (sjoch jeie), murdzje
jagen op hazenhazzejeie u (sjoch jeie)
jagen op kattenkattejeie (sjoch jeie)
jagen op madenmaitsejeie u (sjoch jeie)
jagen op muizen (door valken vanuit de lucht)mûzewikelje
jagen op wildwyldsjitte (sjoch sjitte)
jakkerenjakkerje
jaknikkenjaknikke
jalonneren (afbakenen)sjalonnearje
jammerenjammerje, krite
jankenjanke, jankje
janken (dier)bylje, útbylje
jassen (aardappelen schillen)jaskje, jasse
jattenjatte
jenever drinkenjeneverje
jeremiërenjeremiearje
jeukenjokje, krevelje
jij zeggendookje, dowe
jijen en jouwendo-en-stowe, dookje-en-stookje
jodelenjoadelje
joelenhuilje, joele, joelje
joggenjogge
jokerenjokerje
jokkenflouwe, lige
jonassenjonasse
jongenjongje
jonglerenjonglearje
journaliserenjournalisearje
jouwenhuie
joyridingjoyride (sjoch ride)
jubelenjubelje
jubilerenjubilearje
judassenjudasje
judoënjudoje
juichenjoecheie
jurerenjurearje, karmasterje, sjurearje
justeren (afstemmen van instrument)justearje
justificerenjustifisearje
juttenjutte
kaalknippenkealknippe
kaalplukkenkealplôkje
kaarden (ontwarren van vezels)kaardzje, kardzje, karje, karzje
kaartenkaarte, kaartsje, kaartspylje
kaarten geven (spel)kaartjaan u (sjoch jaan)
kaartleggenkaartlizze (sjoch lizze)
kaartlezenkaartlêze u (sjoch lêze)
kaatseballenheinderbalje, heinebalje, keatsebalje
kaatsenkeatse
kaatsen om de prijzenpriiskeatse
kabbelenskolperje
kachel stokenkachelstoke
kadastrerenkadastrearje
kaftenkaftsje
kakelenkeakelje
kaken (van haring)kake
kakkendrite, dritse, kakke
kalanderen (gladmaken)klanderje
kalefaterenkalfaterje, kallefaterje
kalibrerenkalibrearje
kalkbrandenkalkbaarne, kalkbrâne
kalkenkalkje
kalligraferenkalligrafearje, moaiskriuwe (sjoch skriuwe)
kalmerenbesakje, bestilje, besusje, besuskje, delbêdzje, delprate, kalmearje, troaie, troaikje
kalvenkealje
kammenkamje, kamme, kjimme
kammen (naar beneden)delkjimme
kammen van de harenhierkjimme
kampenkampe
kamperenkampearje
kanaliserenkanalisearje
kandiderenkandidearje
kankerenkankerje
kannibaliserenkannibalisearje
kanoënkanofarre (sjoch farre), kanoje
kanonnerenkanonnearje
kantelenkantelje, kibelje
kantklossenkantklosse
kantrechten (recht afzagen)kantrjochtsje
kapenkape, snaaie
kapitaliserenkapitalisearje
kapittelenkapittelje
kapot werkenferwrotte
kapotmakenkapotmeitsje (sjoch meitsje)
kappen (boom)kapje
kappen (haar)kappe
karakteriserenkarakterisearje
karambolerenkarambolearje
karikaturiserenkarikaturisearje
karnentsjernje
kartelenkartelje
karteren (in kaart brengen)kartearje
kartonneren (verpakken in karton)kartonnearje
karweitjes doengnúskje, karweikje, knúskje, knuzelje, omknúskje, omknuzelje, omnifelje
kastelein zijnkastleinje
kastijdenkastije
katalyserenkatalysearje
katheteriserenkateterisearje
katknuppelenkattekneppelje, kattemeppe
kauwenhaffelje, kôgje
keel schrapenkielskrabje
keepen (doelverdedigen)keepe, kipe
keffenkeffe, kefje, kiffe, kifje, kiivje
kegelenkegelje
keilenflitterje, keile, keilje, platsaaie, platsjesaaie, skûdelje, skûlderje, skûlebûlebaaie, skûlebûlje, skûlebûtse, skûlebûtsje, skûlje, skûtelbûtse, skûtelbûtsje, snjirkje, sweltsjetippe
kelderenkelderje
kelenkielje
kenmerkenkenmerkje, skaaimerkje
kennenkenne
kenterenkenterje, kinterje
kerenkeare, wine
kermenkjirmje
kermis houdenmerkehâlde u (sjoch hâlde), merkje
kermis vierenmerkefiere
kerstenenkerstenje, kristenje
kervenkernje, kerntsje, kerve, kervje, takkelje
ketsenketse, kitse, kjitse
keurenkarren, keure, meunsterje
keutelenkeutelje
keuvelenbebekje, keuvelje, kevelje, petearje, taterje
kibbelenhakketakje, hakketearje, harrewarje, hikhakje, hottefylje, kibje, kiezzebite (sjoch bite), kjibje, tsiere, tsjitte, tsjitterje, tsjouwe
kibbelen (voortdurend)omhottefylje
kidnappenkidnappe, kidneppe
kiekeboe spelenpibaboartsje, piipbaboartsje
kiemenkymje, sprute
kieperenkiperje
kieskauwenpiuwe
kieskauwen (met tegenzin eten)kieskauje
kietelenjokje, kidelje, kiizje, kitelje
kietelen in de knieholtehoksekidelje
kievitseieren op één na uit een nest halenljipmelke (sjoch melke)
kiezenkieze
kiftenkifte
kijkenloaitsje , sjen
kijvenhossebosje, hossebosse, ketelje, ketterje, kettermintsje, kifte
kikken (geluid maken)kikke
kistenkistje
klaarkomenklearkomme (sjoch komme)
klaarleggenklearlizze (sjoch lizze)
klaarliggenklearlizze (sjoch lizze)
klaarmakenklearmeitsje (sjoch meitsje)
klaarspelenklearspylje, oprêde (sjoch rêde)
klaarstomenklearstome
klaarzettenklearsette
kladdenkladderje, kladzje, kwattelje, malkje, mealkje, moalkje
klagenearmoedzje, kleie , krimmenearje, simperje, sjimperje, stinne
klakkenketskje, kikkertjeie (sjoch jeie), kikkertsjejeie (sjoch jeie), kitskje, klakke, oanketskje, tsjitskje
klaplopenderop libje, skobberje, waarmmielbidde, waarmmielrinne u (sjoch rinne)
klappen (barsten)knappe
klappen (in de handen slaan)klappe
klappertandenbibbertoskje, klappertoskje, klaptoskje
klapwiekenklapperwjukje, klapwjukje, wjukwapperje
klarenklearje, ôfklearje, ruggelje
klasserenklassearje
klauterenklauwe
klauteren in een boombeamkekladderje, beamkekladzje, beamkeklanterje, beamkeklatterje
klaverjassenklaverjasse
kledenklaaie
kleermakenkleanmeitsje u (sjoch meitsje), sniderje
kleiaarde varenmodderfarre u (sjoch farre)
kleinachtenlytsachtsje
kleinerenklienearje, leechlizze (sjoch lizze)
klepperenklaphalzje, klapperje, klepperje
kletsenbekje, haffelje, rantsje
kletterenkletterje
kleumenheukelje, heukerje, klomje, klommerje, klûmerje
kleurenkleurje
klevenkleve, klibje, slimje
klievenkleauwe
klikkenblaaie, klikke, klikkebikje, klikkerje
klimmenklimme , kliuwe
klinkenbelderje, kinke, kinkje
klinken (van geluid; ook proosten)klinke , lûdzje
kloeten (voortduwen van een schip met een vaarboom)bome, boomkje, kloeterje, kloetsje, kluotterje
klokkenklokke
klompen makenklompmeitsje u (sjoch meitsje)
klonenklone
klonterenklonterje, klûnterje, klútsje
kloothannesenkloatsekje
klootschietenkloatrôlje, kloatsjitte (sjoch sjitte)
kloppenklopje
klotenkloatsekje
kluivenkluie
klunenklúnje
klungelengrudzje, grúzje, grûzje, klongelje
klussenkarweikje, kerweikje, kreweikje
klutsenklopje
kluwenen (opwinden van draad tot een kluwen)kleaunje
knabbelengnauwelje, gnibbelje, gnibje, gnippe, gnodzje, knabbelje
knagengnodzje, kiffe, kifje, kjiffe, kjifje, kjifte, knabje
knakkenknakke
knappenknappe
knappen (aanhoudend)knapperje
knarsengnirdzje, gnjirdzje, gnjirje, knarse
knarsetandentoskeknarse
knauwengnauwe
knedenknetsje
knerpenkriezje, kriizje, skrieze
knerpen van sneeuwknisterje
kneuzenknieze
kneuzen door beknellingbeknieze
knevelenfiterje, knevelje
knibbelenknibbelje
knielenknibbelje
knijpengnirdzje, gnjirdzje, knipe
knikkebenenknikkebilje
knikkebollenknikkebolle
knikkenknikke, nikke
knikkerenkeutelje, knikkerje, kûltsjeknikkerje
knikkeren (spel)potsjejudelje, potsjeklitse, potsjeknikke, potsjesjitte u (sjoch sjitte), potsjitte u (sjoch sjitte)
knipogenknypeagje, pinkeagje, pinkje
knippenknippe
knippen van de harenhierkjimme
knippen van de heghaachknippe
knippen van nagelsknobje
knipperenkniperje, knipperje
knoeienbargje, grieme, grudzje, grúzje, grûzje, slanterje
knopenknoopje, knotsje
knopen rollen (spel)knoopkerôlje
knopen van een fuikfûkebreidzje, fûkenaaie
knopen werpen (spel)knoopkepotte
knoppenknopje, knopkje, knopsette
knorrengnoarje, omgnoarje
knuffelenknobje, knuffelje, knûkfoarskje, nodzje, oankrûpe
knuppelenkneppelje
knutselenfimelje, nifelje
knutselend (rustig) tot stand brengenbeknúskje, beknuzelje
koeien melkenkomelke u (sjoch melke)
koeionerenkoeienearje
koekhappenkoekehappe, pinkhappe
koelenkuolje
koesterenbakerje, bleakerje, ferbakerje, hoaie, koesterje, opbaaksterje, opbakerje, skoarskje
koffiedikkijkenkopkekike, kopkekypje
koffiedrinkenkofjedrinke (sjoch drinke)
koffiedrinken met visitepotsjedrinke (sjoch drinke)
koffiemalenkofjemealle
koffiezettenkofjesette
kogelstotenkûgelstjitte (sjoch stjitte)
kokenitensiede , koaitsje , siede
koken van veevoerpotstoke
koketterenkokettearje
kokhalzenkokhalzje, kokje, kokke
kolkenkolkje, wielje
koloniserenkolonisearje
komenkomme
komen en gaan (doorlopend)oanrûgelje
konijntje spelenknyntsjeboartsje
konkelenkonkelje
konkelfoezenkonkelfoezje
kool oogstenkoalje
kool plantenkoalplantsje
koolrapen oogstenkoalraapje
koorddansenkoarddûnsje
kopenkeapje
kopiërenkopiearje, neiskriuwe (sjoch skriuwe)
koppelenkeppelje
koppenkopje, kopkje, koppe
koppen van bietenbitekopje, bitekrûdzje
koppensnellenkopje
korfballenkuorbalje
korrelenkerrelje
kortenbekrimpe (sjoch krimpe), koarte, koartsje
korter wordenopkoarte, opkoartsje
kortwiekenkerte, kertsje, knobje, koartwjokje
kost en inwoning genietenthúslizze (sjoch lizze)
kostenjilde , kostje
kostumerenkostumearje
koten (werpspel)keatsje, keatsjitte u (sjoch sjitte)
koukleumenkâldklomje, kâldklommerje, kjeldlije
koutenpizelje
kouten (babbelen)kâltsje
kouvattenbefange (sjoch fange), befinge, kjeld skypje
kouvatten (door tocht)besige
kraaienkraaie
krabbelenkrabbelje
krabbenjokje, kaardzje, kardzje, karje, karzje, klauwe, robbelje, robje, skobje, skrabje
krakelenkreauwe, tsiere
kraken (geluid)kreakje, rykkrakje, rykrakje
kraken (geluid; kluis; woning)kreakje
kraken van gewrichtenknechtsje
kramenkreamje
krammenkramje, kramme
kramp krijgenferklamje
krant lezenkrantelêze u (sjoch lêze), krantlêze u (sjoch lêze)
krassenkraskje, skrasse
krauwen (krabben)krauwe
krenkenbeseare, besearje, krinke
kreperenkrepearje
kreukelenknûkelje, knûkerje
kreukenknûke, knûkje
kreunenkreune
kreupelenhinkelepinkje, hompe, hûmpe
kriebelenjokje, krevelje, kribelje, kriuwelje
krijgenkrije
krijgertje spelenhazze-en-hûnboartsje, hazzeboartsje, hazzebûtse, hazzejeie u (sjoch jeie), hokstikblokboartsje, krijboartsje, krijeboartsje, krijoanboartsje, prikjestelle
krijsengnirdzje, gnjirdzje, gnjirje, kriezje
krijtenkrite
krimpenkrimpe , ôfklinke (sjoch klinke)
kring vormenrûntsje
kringelenkringelje
krioelengrimelgrammelje, grimelje, grimmelje, kribelekrabbelje, kriele, krielje, krimelje, krioele, krioelje
kroegen aflopenomsuiskje, omswabberje
krom buigenkrombûge
krommentebûge
krompratenbrykbekje
kronenkroane
kronkelenkrôle, krôlje
kruidenkrûdzje
kruien van mest over het landdongkroadzje
kruimelenkrommelje
kruipenkrûpe
kruis dragenkrúsdrage (sjoch drage)
kruisenkruse, krúskje
kruisigenkrusigje
kruisjassen (kaartspel)krúsjasse
krullenkrôle
kuchenhimme, kiche, koche, kuche
kuchen (aanhoudend)kichelje, kochelje, kuchelje
kuierenpanderje
kuitschietenkûtlizze (sjoch lizze), kûtsjitte u (sjoch sjitte), lebeure
kunnenkinne
kunstschaatsenkeunstride u (sjoch ride)
kussenmûlkje, muolkje, patsje, tútsje
kwaad denkenkweatinke (sjoch tinke)
kwaad doenkweadwaan (sjoch dwaan)
kwaadsprekenkweasprekke (sjoch sprekke), omrosse, rabbelje, rabje
kwadraterenkwadratearje
kwadrerenkwadrearje
kwakenkikkerje, kweakje
kwakkelenomgoarje
kwakkelen (van het weer)kwakkelje, omkwakkelje
kwakzalvenkwaksalverje, kwaksalvje, lapsalvje
kwalificerenkwalifisearje
kwalijk nemenkweanimme (sjoch nimme)
kwanselenkwânselje, pangelje, tyskje
kwantificerenkwantifisearje
kwartettenkwartetsje
kwebbelenbekje, keakelje, rabbelje, tsjottelje
kwekenkweekje, kweke
kweken van bomenbeamkje
kwekkenkweakje, kwekke, kwekkerje
kwellentamtearje, tantearje, tramtearje
kwetsenkwetse
kwetterentsjetterje, tsjotterje
kwijlenflybje
kwijnenkwine, omtjirmje, pogje
kwijtrakenkwytreitsje (sjoch reitsje), weislepe, weitôgje
kwijtraken (figuurlijk)ûntsakje
kwijtscheldenfrijskatte, remittearje
kwispelengiselsturtsje, hippelewipje, sturtgiselje, tsjispelje
kwispelstaartengiselsturtsje, kwispelje, sturtskodzje, wifelsturtsje, wipsturtsje, wispelsturtsje
kwiterenkwitearje
laaghangenleechhingje (sjoch hingje)
laaienlôgje
labelenlabelje
lachengobje, laitsje
ladderen (van kousen)teljedderje
ladenlade
lager hakendelheakje
laïciseren (het beheer door geestelijken vervangen door leken)laisisearje
lakenlekje
lakkenlakke
lambriserenlambrisearje
lamenterenlamentearje
laminerenlaminearje
lammereneandzje, lamje
lammeren tellenlammetelle
lammeren verhandelenlammetyskje
lammeren werpenôflamje
lancerenlansearje
landenlânje
landmetenlânmjitte (sjoch mjitte)
landverhuizenlânferfarre (sjoch farre), lânferhúzje
landverovertje spelenkeizerje, lantsjeferdiele, lantsjeferoverje, lantsjepikke, lantsjerôvje, meskepikke, meskestekke u (sjoch stekke)
lange baan rijden (schaatsen)langebaanride (sjoch ride)
langlaufenlanglaufe
langsdrijvendeldriuwe (sjoch driuwe)
langsgaandelgean (sjoch gean)
langskomendelkomme (sjoch komme), lânskomme (sjoch komme)
langzaam en weinig etenplúskje
lanterfantenlanterfantsje, lummelje, omloaikje, omloaiterje, omlummelje, omtiigje
lappenlaapje, lappe
larderenlardearje
lassenlaskje
lasterenlasterje, lompe
latenlitte
laten overgaan (school)ferklasje, ferklasse
laten van een windôffurte
latiniserenlatinisearje
lavenlaavje
laverenlavearje
laxerenlaksearje
lazerenlazerje
leasenlease
lebberenlepkje
leden winnenledewinne (sjoch winne)
leegdrinkenleechdrinke (sjoch drinke), leechnimme (sjoch nimme), leechstekke (sjoch stekke), leechwippe, útsûpe
leeggooienleechgoaie
leeghalenleechhelje
leeglopenleechrinne (sjoch rinne)
leegmakenleechmeitsje (sjoch meitsje)
leegmaken met een vorkleechfoarkje, ôffoarkje
leegpompenleechpompe
leegrovenleechrôvje
leegschenkenleechskinke (sjoch skinke)
leegscheppenleechskeppe
leegstaanleechstean (sjoch stean)
leegstromenleechstreame
leegzuigenleechsûgje
leerlooienlearloaie, leartouwe
legaliserenlegalisearje
legaterenlegatearje
legateren (toewijzen bij testament)tatestamintsje
legenleegje
legerenlegearje, legerje
leggenlizze
legitimerenlegitimearje
leidenliede (1)
lekkenlekke
lekker vindenmûlkje, muolkje
lellenlelle
lenenliene
lengenlingje
lepelenleppelje
lerenleare
lesgevenlesjaan (sjoch jaan), skoalhâlde u (sjoch hâlde)
lettenlette
letten opachtslaan (sjoch slaan)
letterenletterje
lettergietenletterjitte (sjoch jitte)
letterzettenlettersette
leunenleune, lynje
levenlibje
leven als een kluizenaarklúzje, klûzje, omklúzje, omklûzje
leven op iemands kostenûnderite u (sjoch ite)
leverenleverje
lezenlêze
liberaliserenliberalisearje
lichten (helder worden)ljochtsje
lichten (optillen)lichte, lichtsje
liciteren (veilen)lisitearje
lief kijkenkippe, kypje
liefhebbenleafhawwe (sjoch hawwe), leavje
liefkozenkoezje, leafkje, trolje
liefkozen (strelen) van een boze koekaardzje
liegenkoalraapje, leagenje, lige
liërenliearje
liftenliftsje
liggenlizze
lijdenlije
lijden aanlaberearje
lijkenlykje, postuere, postuerje, talykje
lijmenlymje
likkebaardenjin om 'e mûle slikje
likkenblaaie, slikje
limiterenlimitearje
liniërenliniearje
liplezenliplêze (sjoch lêze)
liquiderenlikwidearje
lispelenlispelje, lispje
lobbyenlobbye
lodenleadzje
loeienâlje
loensenmikje, mykje
loerengnuve, loere
loevenloeve
lofprijzenlofpriizgje
lofzingenlofsjonge (sjoch sjonge)
logen (in de loog zetten)leagje
logenstraffen van iemandimmen eat ligen hjitte (sjoch hjitte), immen te skande sette
logerenútfanhûzje
lokaliserenlokalisearje
lokkenlokje
lonenleanje
lonkenblierkje, gljurkje, lonkje
loochenenleagenje
loodsenloadse
loof verbrandenlofbaarne
looienleartouwe, loaie
lootjes trekkenprikjelûke u (sjoch lûke)
lopenrinne
lopen met platvoetenplatfuotsje
lopen met tegenzinkloatskave
lopen op een sukkeldraffokselje, fotteldrafkje
lopen op een sukkeldrafjehûnedrafkje
lopen op klompen (hoorbaar)klompje, klompkje
lopen op kousevoetenhoassokje
lopen op pantoffelstoffelje
lopen op sokken of blootvoetsplatfuotsje
lopend met ellebogen zwaaienearmtakje
losbandig levenkeatsje
losbarstenlosbarste, útbarste, útboarste
losbrandenlosbaarne, losbrâne
losbrekenlosbrekke (sjoch brekke)
losdoenlosdwaan (sjoch dwaan)
losdraaienlosdraaie
losgaanlosgean (sjoch gean)
losgespenlosgaspje
losglipenútsnappe
losglippenlossnappe
loshakenlosheakje
loshangenloshingje (sjoch hingje)
loshoestenloshoastje
loskloppenlosklopje
losknippenlosknippe
losknopenlosknoopje
loskomenloskomme (sjoch komme)
loskopenloskeapje (sjoch keapje)
loskoppelenlosmeitsje (sjoch meitsje)
loskrijgenloskrije (sjoch krije)
loslatenloslitte (sjoch litte)
loslopenlosrinne (sjoch rinne)
losmakenlosmeitsje (sjoch meitsje)
losmaken van veterslosfiterje
lospeuterenlostoarne, toarne
losrakenlosreitsje (sjoch reitsje)
losscheurenlosskuorre
losschietenlossjitte (sjoch sjitte), lossnappe, útsnappe
losschoffelenlosskoffelje
losschroevenlosskroeve
losschuddenlosskodzje
lossenlosje, losse
losslaanlosslaan (sjoch slaan)
lossmijtenlossmite (sjoch smite)
losspeldenlosspjeldzje
losstaanlosstean (sjoch stean)
lossteken van hooi of kuilvoer met een splitlodde (hooispade)splitte
lostornenlostoarne
lostrekkenloslûke (sjoch lûke), lostsjen (sjoch tsjen)
losvechtenloswrakselje
losvliegenlosfleane (sjoch fleane)
loswekenlosweakje
loswerkenloswurkje
loswrikkenloswrikke
loswroetenloswrotte
loszittenlossitte (sjoch sitte)
lotenlotsje
louterenlotterje
lovenloovje, love
loven en bieden (handjeklap)hantsjebakke, hantsjeplakke
lozenloaze, losje, losse
luchtenferluchtsje, guodwierje, luchtsje, wierje
luchten van een bedbêdwierje, bêdzje
luidenliede (2) , lûdzje
luierenkloatdroegje, kloatdrûgje, loaikje, loaiterje, luiterje, neidroegje, neilbriede (sjoch briede), neildrûgje
luiers wassenruftwaskje (sjoch waskje)
luilakkenloailakje
luisterenharkje, lústerje
luizen krijgenlúzje
lukkenlokke, slagje
lullenlulle
lummelenlummelje, omstippe
lunchenlunsje
lurkenkloarkje, loarkje
lustenlêste
luwen (luwte geven)smoutsje
lynchenlynche
maaienmeane
maaien (nogmaals)neimeane
maaien van pollen grasboskje, boskmeane, oermeane, pôlje, pôlmeane
maatslaan (dirigeren)maatslaan u (sjoch slaan)
macereren (afmatten; intrekken in vloeistof)maserearje
machinaal breienmasinebreidzje
machinaal broedenmasinebriede u (sjoch briede)
machinaal maaienmasinemeane
machinaal melkenmasinemelke u (sjoch melke)
machinaal naaienmasinenaaie
machinaal zaaienmasinesiedzje
machinaal zettenmasinesette
machinaal zwelen (bijeenharken van hooi)masineswylje
machinerenmasinearje
machineschrijvenmasineskriuwe (sjoch skriuwe)
machtigenberjochtigje, machtigje
machtsverheffenmachtsferheffe
maffenmaffe
magnetiserenmagnetisearje
mailenmaile
makelenmakelje
makenmeitsje
maken van bloedworstmargje
maken van een dof geluiddompe
maken van greppelsbegreppelje, fuorgje, goatsje
malenmale, malkje, mealle, miele, mielje
mallenhealwiizje
managenmennidzje, oanstjoere
mandaterenmandatearje
manenmoanje
manen (eisen)mane
mangelenmangelje
manicurenmanikuerje
manifesterenmanifestearje
manipulerenmanipulearje
mank gaanmanke, mankje, minke, minkje
mank lopenmanke, mankje
mank of kreupel lopenhompelje
mankerenmankearje, miskearje
manoeuvrerenmanoeuvrearje
marchanderenmarsjandearje
marcherenmarsearje, marsjearje, marskje
marginaliserenmarginalisearje
marinerenmarinearje
markerenmarkearje
marktenmerkje
marmeren (beschilderen als marmer)moarmerje
martelenmartelje
maskerenmaskearje, maskerje
masserenmassearje
mastklimmenmêstklimme u (sjoch klimme), mêstkliuwe u (sjoch kliuwe)
masturberenmasturbearje
materialiserenmaterialisearje
mathematiserenmatematisearje
matsenmatse
matten makenmattemeitsje u (sjoch meitsje)
mattenkloppenmatteklopje
maximaliserenmaksimalisearje
maximerenmaksimearje
mazen (herstellen van een gat in textiel)maze
mazzelenmazzelje
meanderenmeänderje
mechaniserenmeganisearje
medebeherenmeibeheare
mededelenmeidiele
medegebruikenmeibrûke
medezeggenschap uitoefenenmeikedize
medicineren (geneesmiddelen gebruiken)medisinearje
mediterenmeditearje
mee-ervenmei-erve, mei-ervje
mee-etenmei-ite (sjoch ite)
meebelevenmeibelibje
meeberekenenmeiberekkenje
meebesluitenmeibeslute (sjoch slute)
meebetalenmeibetelje
meebiddenmeibidde
meebiedenmeibiede (sjoch biede)
meeblazenmeiblaze
meebrengenmeibringe (sjoch bringe)
meedelenfertsjutskje, meidiele
meedelen (een deel krijgen)meipartsje
meedenkenmeitinke (sjoch tinke)
meedingenmeitingje
meedoenbyspylje, meidwaan (sjoch dwaan)
meedraaienmeidraaie
meedragenmeidrage (sjoch drage)
meedrijvenmeidriuwe (sjoch driuwe)
meedrinkenmeidrinke (sjoch drinke)
meefinancierenmeifinansierje
meegaanmeigean (sjoch gean)
meegenietenmeigenietsje
meegevenmeijaan (sjoch jaan)
meegroeienmeigroeie
meehebben (bij zich hebben)meihawwe (sjoch hawwe)
meehebben (voordeel hebben)meiwaarje, meiwierje
meehelpenmeihelpe (sjoch helpe)
meehurenmeihiere
meekijkenmeisjen (sjoch sjen)
meekokenbesiede u (sjoch siede), meisiede (sjoch siede)
meekomenmeikomme (sjoch komme)
meekrijgenmeikrije (sjoch krije)
meekunnenmeikinne u (sjoch kinne)
meelachenmeilaitsje (sjoch laitsje)
meelevenmeilibje
meelokkenmeiloadse, meilokje, meitokje, meitroaie, meitroane
meeloodsenmeiloadse
meelopenmeirinne (sjoch rinne), meislagje
meemakenmeibelibje, meimeitsje (sjoch meitsje)
meenemenmeinimme (sjoch nimme)
meeondertekenenmeiûndertekenje
meeplegenmeipleegje
meepratenmeikedize, meiprate
meerderen (bij het breien)bywiidzje, mearderje, mearje, wiidzje
meereizenmeireizgje
meerekenenmeirekkenje
meerijdenmeiride (sjoch ride)
meeschrijvenmeiskriuwe (sjoch skriuwe)
meesjouwenmeisjouwe, meitôgje
meeslepenmeislepe
meesleurenmeiskuorre
meesmuilenmonkelje
meespelenmeiboartsje, meispylje
meesprekenmeisprekke (sjoch sprekke)
meestemmenmeistimme
meestrijdenmeistride (sjoch stride)
meesturenmeistjoere
meetellenmeitelle
meetrappenmeitraapje
meetrekkenmeilûke (sjoch lûke)
meevallenmeidije, meifalle (sjoch falle), tadije, tafalle (sjoch falle)
meevarenmeifarre (sjoch farre)
meevechtenmeifjochtsje (sjoch fjochtsje)
meeverzekerenmeifersekerje
meevliegenmeifleane (sjoch fleane)
meevoelenmeifiele
meevoerenmeifiere
meevragenmeifreegje
meevrijenmeifrije
meewerkenmei-arbeidzje, meiwurkje
meezeulenmeitôgje
meezingenmeisjonge (sjoch sjonge)
meezittenmeisitte (sjoch sitte), tawierje
meezitten (voordeel hebben)meiwaarje, meiwierje
meezitten van het weer om hooi te oogstenheawierje
mekkerenmêkje, mekkerje, mjekje
meldenmelde
melioreren (verbeteren)meliorearje
melkenmelke
melken van een koe verminderenfermielje
mem (mam) zeggenmemkje
memorerenmemorearje
memoriserenmemorisearje, út 'e holle leare
menageren (versmallen van materiaal om een verbinding te maken)minnesearje
menenmiene
mengenbemjuksje, griemmankje, grûzemoezje, minge , mingelje, mjoksje, mjuksje, rûzemuozje
mennenmenne
mennen van een wagenfuormanje
mennen van paardenhynstemenne
mennen van paarden bij het ploegenploechdriuwe (sjoch driuwe)
menstruerenmenstruearje
meppenmeppe
merceriseren (veredelen van textiel)merserisearje
merkenletterje, merkbite (sjoch bite), merke
messlijpenmesslypje
mest in de groep vegenstrontfeie u (sjoch feie)
mest over het land brengendongmenne
mest uitrijdendongjeie u (sjoch jeie), dongride u (sjoch ride)
mest verspreiden met een greepskernbûtse, skytbûtse, strontbûtse
mestendongje, meste
mestslependongslypje
met de klompen afpassen wie een wedstrijd mag beginnentriedzje
met de muis een computer bedienenmûzje
met de nek aanzienskouderje
met de ogen trekkenlûkeagje
met een bel bekend makenomklinke u (sjoch klinke)
met netten vastlopen op een obstakelheftdriuwe u (sjoch driuwe), heftrinne u (sjoch rinne)
met z'n tweeën op ineengeslagen handen een kind dragenkakkestuollemaaie, kakkestuollemeie
met zand bedekkensânje
metenmjitte
meten met een roederoedzje
meten van de omtrek in stappenomtrêdzje
meten van kleine hoeveelhedenferpegelje
meters maken (voortgang boeken)meterje
metselenmitselje
meubilerenmeubelje, meubilearje
meurenôfmuffe
miauwenmaukje, mauwe, miauje, miaukje, miauwe
middelenmiddelje
mieterenmiterje
miezeren (zacht regenen)miggelje
migrerenmigrearje
mijdenmije
mijmerendrôgje, mimerje
mijnen (bij openbare verkoop)mynje
mikkendoele, mikke, roaie
millimeteren (erg kort afknippen)milimeterje
mimen (spraakloos uitbeelden)mime
mimeren (nabootsen met gebaren)mimearje
minachtenleechachtsje, leechlizze (sjoch lizze), leechsette, lytsachtsje, minachtsje, wanachtsje
minder bevatten dan berekend of verwachtûndertelle
minder diep makenûntdjipje
minderenminderje, nearje, opkoarte, opkoartsje
minderen van gladheidôfglêdzje
mineraliserenmineralisearje
mineren (ondermijnen)minearje
minimaliserenminimalisearje
minnekozentuteboartsje, tútsjeboartsje
minnenminne
misbruikenmisbrûke
misdoenmisdwaan (sjoch dwaan)
misdragenmisbreuke, misdrage (sjoch drage), mishâlde (sjoch hâlde)
misdrijvenmisdriuwe (sjoch driuwe)
misgaanmisgean (sjoch gean)
misgrijpenmisgripe (sjoch gripe), mistaaste
misgunnenfergunne, misgunne
mishagenmishaagje
mishandelenmishannelje, tantearje
miskennenmiskenne
misleidenbesoalje, ferbjusterje, fergûchelje, ferliede (sjoch liede), lompe, misliede (sjoch liede)
mislopenmisrinne (sjoch rinne)
mislukkenmisbeslaan (sjoch slaan), misbeteare, mislearje, mislokke, mistribelje, speakje, tsjinslagje
misprijzenlekje, mispriizgje, mispriizje
misrekenenmisrekkenje
missenmisreitsje (sjoch reitsje), misroaie, misse
misslaanmisroaie, misslaan (sjoch slaan)
misslaan (bij sport)poedelje
misstaanmisstean (sjoch stean)
misstappenmisstappe
mistastenfertaaste
misverstaanmisferstean (sjoch stean)
misvormenmisfoarmje
miszeggenmissizze (sjoch sizze)
miszienmissjen (sjoch sjen)
mitigerenmitigearje
mitrailleren (schieten met een machinegeweer)mitraillearje
mitteren (ontslaan; wegzenden)mittearje
mixenmikse
mobiliserenmobilisearje
modderworstelenmodderwrakselje
modelbouwenmodelbouwe
modellerenmodellearje
modeltekenenmodeltekenje
moderniserenmodernisearje
modificerenmodifisearje
modulerenmodulearje
moed vattenfermanje
moedermelk drinkentatedrinke (sjoch drinke)
moeilijk lopenheukelje, heukerje
moetenmoatte
moffelen (ongemerkt iets doen)moffelje
mogenmeie
mokkenmokke, stume, stúmje, stúmkopje, stune, stúnje, stúnkopje, stymje, útprule, útprúlje
molesterenmolestearje
mollen vangenmollefange u (sjoch fange)
mollen verjagenmollejeie (sjoch jeie)
molmen (vergaan; verteren)môgje
mompelenbemûlkje, bommelje, gruzelje, mompelje, mûlkje, muolkje, popelje, poperje, prommelje, pûlemûlje, pûlemûlkje, puollemûlje, puollemûlkje, rantsje, rútsje
monopoliserenmonopolisearje
monster nemen (voor onderzoek)meunsternimme u (sjoch nimme)
monsterenmeunsterje
monterenmontearje
mooi weer spelenmoaiwaarspylje
mooi weer wordenmoaiwaarje
mooier makenfermoaikje
mooimakenmoaimeitsje u (sjoch meitsje)
mooipratennoekerje
mooipraten (vleien)moaiprate
moordenmoardzje
mopperengnoarje, mopperje, protte
moraliserenmoralisearje, sedemasterje
morrelenmoarmerje, poanne, poene, puonne
morrenlymstankje, murmurearje
morsenbargje, heibeie, motsje, muozje, puozje, slanterje, smjirkje
mosterd malenmostermealle
motiverenmotivearje
motoriserenmotorisearje
motorrijdenmotorride u (sjoch ride)
motregenenmjitskje, motreine, motsje, muozje
mousseren (van wijn)mûsearje
muf wordenfermoasje
muggenzifteneartetelle, miggesifte, splintersjen (sjoch sjen), splintersykje (sjoch sykje), stikelstekke, strontsykje (sjoch sykje)
muitenrevoltearje
muizen vangenmûzje
multiplicerenmultiplisearje
mummelenbeprottelje, kevelje, knoaskje, mommelje, mûmelje, mummelje
mummificerenmummifisearje
munten (geld slaan)muntsje
murw wordenmorvje, murvje
musicerenmusisearje
muziek makenmuzykje
mystificerenmystifisearje
mythologiserenmytologisearje
na-apennei-aapje
naaienbenaaie, naaie, nuddelje, nulje
naar bed gaanbesidegean (sjoch gean), besidekrûpe, fersidekrûpe
naar beneden roependelroppe (sjoch roppe)
naar beneden rukkendelrûtse
naar binnen drijvenynjeie (sjoch jeie)
naar buiten persenprotsje
naar de hoeren gaanhoerejeie (sjoch jeie), huorrejeie (sjoch jeie)
naar het toilet gaanhúskje
naar huis halenthúshelje
naar voren halenfoarhelje
nabauwen (spottend nadoen)neibauwe
nabehandelenneibehannelje
nabestellenneibestelle
nabetalenneibetelje
nablijvenneibliuwe (sjoch bliuwe), neisitte (sjoch sitte)
nabloedenneibliede (sjoch bliede)
nabloeienneibloeie
nablussenneidwêste
nabootsenneimalkje, sabeareboartsje
nabradenneibriede (sjoch briede)
nachtbrakenmurdzje, nachtbidde, nachtbiddelje, nachtbrake, nachtdrave, nachtraavje, nachtrave, nachtravenje
nadenkenneiprakkesearje, neitinke (sjoch tinke)
naderennaderje, oansljurkje
nadienen (in het leger)neitsjinje
nadieselen (doordraaien van een motor na uitzetten)neidiselje
nadoenneibeare, neidwaan (sjoch dwaan)
nadragenneidrage u (sjoch drage)
nadravenneidrave
nadreunen (van geluid)neidreune
nadruipenneidrippe
nadrukkenneiprintsje
naduikenneidûke
naëggennei-eidzje
naëtennei-ite (sjoch ite)
nafluitenneifluitsje
nagaanneigean (sjoch gean)
nagalmenneigalmje
nagapenneigapje
nagelbijtenneilbite (sjoch bite), neiltsjebite (sjoch bite)
nagelenneilje
nagels knippenneilknippe
nagels lakkenneillakke
nagenietenneigenietsje
nagevenneijaan (sjoch jaan)
nagloeienneigloeie
naharkenstealswylje, sturtswylje
naheffenneiheffe
nahoudenneihâlde (sjoch hâlde)
najaarsschoonmaak houdenhjersthimmelje
najagenneijeie (sjoch jeie)
nakaartenneikaarte
nakarnenoptsjernje
nakauwenneikôgje
nakijkenneisjen (sjoch sjen)
naklinkenneiklinke u (sjoch klinke)
nakomenneikomme (sjoch komme)
nalatenneilitte (sjoch litte)
nalevenneilibje
naleverenneileverje
nalezenneilêze (sjoch lêze)
nalopenneirinne (sjoch rinne)
namakenneimeitsje (sjoch meitsje)
namelkenneimelke (sjoch melke)
nametenneimjitte (sjoch mjitte)
naoogstenneiwinne (sjoch winne)
napeinzenneimimerje
naploegen van landhalsfuorchjeie u (sjoch jeie), halsfuorgejeie u (sjoch jeie)
napluizenneiplúzje, neisneupe
napratenneipetearje, neiprate
narcotiserennarkotisearje
nareizenneireizgje
narekenenneirekkenje, neisiferje
narijdenneiride (sjoch ride)
naroepenneipiuwe, neiroppe (sjoch roppe)
narokenneirikje
narooienneipjukke
narrennarje
nasaleren (uitspreken door de neus)nasalearje
nascheldenneirache, neiskelle (sjoch skelle)
naschreeuwenneiraze
naschrijvenneiskriuwe (sjoch skriuwe)
naslaanneislaan (sjoch slaan)
nasluipenneiglûpe
nasnuffelennei-eidzje, neinoaske, neinoaskje, neisneupe
naspelenneispylje
naspeurenneifiskje, neispeure
nasporenneilúzje, neispoare
nastarennei-eagje, neidigerje, neidikerje, neistoarje
nastrevenneistribje
nasturenneistjoere
nasynchroniserenneisyngronisearje
natafelenneitafelje
natekenenneitekenje
natellenneitelle
natgooienbeëaze, beëazje, wietgoaie, wietsmite (sjoch smite)
natgooien met waterbedrinzgje
nathoudenwiethâlde (sjoch hâlde)
nationaliserennasjonalisearje
natmakenbewietsje, wietsje
natrappenneitraapje
natredenneitrêdzje
natregenenwietreine
natrekkenneilûke (sjoch lûke)
natrillenneitrilje
natscherenwietskeare
natspuitenwietspuitsje
naturaliserennaturalisearje
nauwer makenofstûkje, ynstûkje
nauwer wordentanauje
nauwsluitennauwslute u (sjoch slute)
naverbrandenneiferbrâne
navertellenneifertelle, weromfertelle
navigerennavigearje
navloeienneifloeie
navoederenneifuorje
navoelenneifiele
navolgenneifolgje
navorderenneifoarderje
navraag doen naar iemandopfreegje
navragenneifreegje
navullenneifolje
nawegenneiwage u (sjoch wage), neiweage
naweiden (na de oogst)neiweidzje
nawerkennei-arbeidzje, neiwurkje
nawijzenneiwize
nawijzen (spottend)neipjukje, útpiuwe
nawrijvenneiwriuwe u (sjoch wriuwe)
nawuivenneiwiuwe
nazeggenneisizze (sjoch sizze)
nazettenefterkomme (sjoch komme), efterneisette, neisette
nazingenneisjonge (sjoch sjonge)
nazittenneipizelje, neisitte (sjoch sitte)
nazoekenneisykje (sjoch sykje)
Nederlands sprekenhollannerje
neerbuigendelbûge, delbûke, delbûkje
neerdalendelfarre (sjoch farre), deltsjen (sjoch tsjen)
neerdalen (zwevend)delsaaie
neerdoendeldwaan (sjoch dwaan)
neerdonderendeldonderje
neerdraaiendeldraaie
neerdrukkendeldrukke, deltriuwe (sjoch triuwe)
neerduikendeldûke
neerduwendelskowe, deltropje
neerdwarrelendelrûgelje
neerfladderendelfladderje
neergietendeljitte (sjoch jitte)
neerglijdendelglide (sjoch glide)
neergooiendelgoaie, delkeile, delkeilje
neergooien (krachtig)delkûgelje, delmiterje, delsoale
neergooien (onverschillig)delmjirkje
neergutsendeleaze, deleazje
neerhalendelhelje
neerhangendelhingje (sjoch hingje)
neerkieperendelkiperje
neerkijkendelsjen (sjoch sjen)
neerklappendelklappe
neerkletsen (gooien of vallen)delkletse, delklitse
neerknielendelknibbelje
neerkwakkendelkwakke, delkwatse
neerlatendeldwaan (sjoch dwaan), dellitte (sjoch litte)
neerleggendellizze (sjoch lizze), hinnelizze (sjoch lizze)
neerplakkendelplakke
neerploffendelploffe, delsompe
neerplonzendelplûnzje
neerregenendelreine
neerschietendelsjitte (sjoch sjitte)
neerschijnendelskine
neerschrijvendelskriuwe (sjoch skriuwe)
neerschroevendelskroeve, delskroevje
neerschuivendelskowe
neersijpelendelsipelje, delsiperje
neerslaanbruie, delflappe, delkwakke, delslaan (sjoch slaan), presipitearje
neersmakkendelklappe
neersmijtendeldonderje, delkingelje, delsmite (sjoch smite)
neersmijten (krachtig)delbliksemje, delbruie
neerspuwendelflybje, delflybkje, delkwitse, delspuie
neerstekendelstekke (sjoch stekke)
neerstompendelstompe
neerstortendelstoarte
neerstotendelhompe, delhompje, delstjitte (sjoch stjitte), delstompe
neerstralendelstrielje
neerstrijkendelstrike (sjoch strike)
neerstromendelstreame
neerstrooiendelsiedzje, delstruie
neerstropen (bijv. mouwen)delstrûpe
neertellendeltelle
neertrappendeltraapje, delwâdzje
neertrekkendellûke (sjoch lûke)
neertuimelendeltommelje, deltruzelje, deltrûzelje
neervallendelfalle (sjoch falle), delkealje, rûgelje
neervlijendelflije
neerwaaiendelwaaie
neerzettendelsette
neerziendelkypje, delsjen (sjoch sjen)
neerzijgendelsige
neerzinkendelsinke (sjoch sinke)
neerzittendelsitte u (sjoch sitte)
negenhoeken (spel)moolderje, moolje, mûnderje, mûnje, njoggeneagje, njoggenstekke (sjoch stekke)
negerennegearje, negerje
neigenbûge, ynklinearje
neigen (voorkeur hebben)nige, niigje
nekkennekje
nemennimme
nemen van een bocht aan de buitenkantútbochtsje
neppenneppe
nestelenbenestelje, neskje, nêstdraaie, nestelje, nêstmeitsje u (sjoch meitsje)
netelen (bijten; irriteren)nettelje
netwerkennetwurkje
neukenjûpse, keze, neuke, nukke, platfiterje, wippe
neuriëndoedelje, ljuentsje, neontsje, neuntsje, njuentsje, núnderje, rauntsje, reauntsje
neusbloedennoasbliede (sjoch bliede)
neuspeuterennoaskeplúzje, noaspjukke, noasplúzje
neussnuitennoassnute u (sjoch snute)
neutraliserenneutralisearje
neuzensneupe
niet veel uitvoerenomwouterje
nietennytsje
niets uitvoerenpopeldrukke
nietsdoenneatdwaan u (sjoch dwaan), niksdwaan (sjoch dwaan)
nietsenneatdwaan u (sjoch dwaan)
nieuwjaar vierennijjierje
nieuwjaar wensennijjierje, nijjierwinne (sjoch winne), nijjierwinskje
niezenprúste
nijgen (licht buigen)nige, niigje
nijpennipe
niksenniksdwaan (sjoch dwaan)
nippenlipkje, nippe
nivellerennivellearje
noemenneame
nominaliserennominalisearje
nominerennominearje
noodzaken (dwingen)needsaakje
normaliserennormalisearje
normerennoarmearje, normearje
nors kijkenswartsjen u (sjoch sjen)
notenschieten (spel)nutebosse, nutedosje, nutedosse, nutepuonne, nutesjitte u (sjoch sjitte), nútsjebosse, nútsjedosje, nútsjedosse, nútsjepoanne, nútsjepuonne, nútsjesjitte u (sjoch sjitte)
noterennotearje
notificerennotifisearje
notulerennotulearje
nuancerennuansearje
nummerennûmerje
nutteloos werk doenheaterskje, omfyskje, sipelsichtsje, stienseagje
nuttigennuttigje
objectiverenobjektivearje
obsederenobsedearje
observerenobservearje, obsterwearje, obstrewearje, opstrewearje
obstruerenobstruearje
occuperenokkupearje
octrooierenoktroaiearje
oefenenoefenje
offerenofferje
offrerenoffrearje
ogeneagelje, eagje
ogen bederveneachferniele
omarmenomearmje, omearmkje
ombindenombine (sjoch bine)
ombladerenomblêdzje
omblazenomblaze
omboekenomboeke
omboenenombjinne
omboordenomboardzje, ombuordzje
ombouwenombouwe
ombrengen (doden)ombringe (sjoch bringe)
ombuigenombûge
omdijkenomdykje
omdoenomdwaan (sjoch dwaan)
omdonderenomdonderje, omsoale, omsoalje
omdopenomdoopje, omdope
omdraaienomdraaie, omkrieme
omdribbelenomdribbelje, omfottelje, omfuttelje
omdrogenomdroegje
omduwenomfiere, omtriuwe (sjoch triuwe)
omdwalenomdwale
omeggenomeidzje
omfietsenomfytse
omgaanomgean (sjoch gean)
omgespenomgaspje
omgietenomjitte u (sjoch jitte)
omgooienomgoaie, omkeile, omkeilje, omsabelje
omgravenomdolle
omhakkenomhakje, omroaie, omroegje
omhalenomhelje
omhangenomhingelje, omhingje (sjoch hingje), omhonkelje, omhonkje
omheinenôffredigje, ôffreedzje, omfreedzje, omstekje
omhelzenomearmje, omearmkje
omhoogbrengen met een vorkopfoarkje
omhoogbuigenopbûge
omhooggaanomheechgean (sjoch gean)
omhoogklimmen (met moeite)opklauwe
omhoogkomenoereinjaan u (sjoch jaan)
omhoogkruipenopkrûpe, opprotsje
omhoogsluipenopslûpe u (sjoch slûpe)
omhoogtillenomheechtille
omhoogzettenopstuolje, opstuolkje, opstuoltsje
omhullenomklaaie
omkantelenomkantelje, omkantsje
omkappenomhouwe, omkapje
omkattenomkatsje
omkegelenomkegelje
omkerenomkeare, omkrieme, omstean u (sjoch stean)
omkieperenomkiperje, omkippe
omkijkenomsjen (sjoch sjen)
omklappenomflappe, omklappe
omkledenomklaaie
omklemmenomklamje, omklamme
omklemmen (het handen of armen)omklampe, omklampje
omkletsenomkletse
omklungelenomklongelje
omknutselenomkluorkje, ompantsjerove, omroaie
omkomendeakomme u (sjoch komme), ferkomme u (sjoch komme), fertoarkje, fertutearzje, omkomme (sjoch komme)
omkomen van dorstfertoarstgje, fertoarstje
omkopenomkeapje (sjoch keapje)
omkrabbenomklauwe
omkransenomkrânzgje
omkronkelen (bijv. van pijn)omkrôlje
omkruisenomkruse
omkrullenomkrolje
omlaag rollendelrôlje
omlaaggaanomleechgean (sjoch gean)
omlaaghoudendelhâlde (sjoch hâlde)
omleggenomlizze (sjoch lizze)
omleidenomliede (sjoch liede)
omlijstenomliste, omlistje
omlopenomrinne (sjoch rinne)
omluisterenomlústerje
ommantelenommantelje
ommurenbemuorje
omnaaienomnaaie, omstekke u (sjoch stekke)
ompakkenompakke
ompassenompasse
omploegenombrekke u (sjoch brekke), omploegje, omskuorre, ûnderploegje, ûnderploeie
omploegen (gemakzuchtig)joddelje
omploegen (licht en slordig)omjoddelje
omploegen (licht)omfelgje
omploegen (slordig)roddelje
ompratenomprate
omprutsenomknoeie, ommuozje
omrammenomrammeie
omrandenomrânje
omreikenomrikke
omrekenenomrekkenje
omrijdenomride (sjoch ride)
omroepenombelje, omklinke u (sjoch klinke), omroppe (sjoch roppe), omskelje, omskilje
omroerenomriere
omrollenomrôlje
omruilenombûtse, ombûtsje, omruilje
omschakelenomskeakelje
omscheppenomskeppe
omschermenomskermesearje, omskermje
omschikkenomskikke
omscholenomleare, omskoalje
omschoppenomskoppe, omwâdzje
omschrijvenomskriuwe (sjoch skriuwe)
omschuddenomskodzje
omschurenomskuorje
omschuttenomsketsje, omskette, omskutte
omsingelenbesingelje, omsingelje
omsjouwenomsjouwe
omslaanomslaan (sjoch slaan)
omsluitenomslute (sjoch slute), ynlistje
omsmedenomsmeie
omsmeltenferrane, omsmelte (sjoch smelte)
omsmijtenomrame
omspannenbefetsje
omspelenomboartsje, omtouterje
omspinnenbespinne u (sjoch spinne)
omspittenomspitte
omspoelenomspiele
omspokenomspoekje
omspringenomspringe (sjoch springe)
omstikkenomstikje
omstoeienomdjoeie
omstotenomfiere, omstjitte (sjoch stjitte), omstompe
omstrelenomstreakje
omstrengelenomstringelje
omstrijkenomstrike u (sjoch strike)
omstrikken (van een das)omstrikje, omstrykje
omsturenomstjoere
omsukkelenomkroaskje, omkwine, omsjamperje
omtobbenoanhoaie, omtopje, omtoppe
omtoverenomtsjoene
omtrappenomtraapje
omtrekkenomlûke (sjoch lûke), omtsjen (sjoch tsjen)
omtuimelenomtommelje, omtruzelje, omtrûzelje
omvallenomfalle u (sjoch falle), omkealje, omkipe, omreitsje u (sjoch reitsje), omrûgelje, omsabelje
omvarenomfarre u (sjoch farre)
omvattenomfetsje, omfieme, omfiemje
omverrijdenûnderride u (sjoch ride)
omverrijden met hoge snelheidomjeie (sjoch jeie)
omvlechtenomflechtsje (sjoch flechtsje), omfrisselje
omvliegenomfleane (sjoch fleane)
omvormenomfoarmje
omvouwenomteare
omwaaienomwaaie
omwassenomwaskje u (sjoch waskje)
omwentelenomrôlje
omwerkenomarbeidzje, omwurkje
omwerpenomsmite (sjoch smite)
omwiedenomwjudzje
omwikkelenbetrolje, bewuolje, omwuolje
omwindenbefiselje, befizelje, bewine, bewuolje, omwine
omwippenomwippe
omwisselenomwikselje
omwisselen van de toilettonhúskeleegje
omwisselen van een stjerne (stapel turf)omtonje, omtsjernje
omwoelenommale, ommealle, omwoele, omwoelje, omwrotte
omwrikkenomwrikke
omwurmenomwjirmje
omzagenomseagje
omzeilenomsile
omzettenomsette
omzienomsjen (sjoch sjen)
omzomenomseamje
omzwabberenomswabberje
omzwachtelenomswachtelje
omzwervenomkruse, omswerve (sjoch swerve)
omzwevenomsweve
omzwierenomswiere, omswierje
onanerenonanearje
onbekend rakenûntmerke u (sjoch merke)
onbestendig zijnomtribelje
onder behandeling van een dokter zijnmasterje
onder handen nemenrinkefylje
onder water lopenûnderstrûpe
onderbelichtenûnderbeljochtsje
onderbetalenûnderbetelje
onderbiedenûnderbiede (sjoch biede)
onderbindenûnderbine (sjoch bine)
onderbouwenûnderbouwe
onderbrekenûnderbrekke (sjoch brekke)
onderbrengenbeflappe, ûnderbringe (sjoch bringe)
onderdoenbenefterstean (sjoch stean), ûnderdwaan (sjoch dwaan)
onderdompelenûnderdompelje
onderdrukkendeltwinge (sjoch twinge), ferhûddûkje, fertoffelje, oerhearje, ûnderdrukke
onderduikenûnderdûke
ondergaanûndergean (sjoch gean)
ondergaan van weersveranderingenbewaarje
ondergravenûndergrave (sjoch grave), ûnderwrotte
onderhandelenûnderhannelje
onderhoudenmintenearje, ûnderhâlde (sjoch hâlde)
onderhurenûnderhiere
onderkennenûnderkenne
onderkoelenûnderkuolje
onderkomenûnderkomme (sjoch komme)
onderkruipenûnderkrûpe
onderleggenûnderlizze (sjoch lizze)
onderliggenûnderlizze (sjoch lizze)
onderling bijten van beestengnobje
onderlopenûnderrinne (sjoch rinne)
ondermaats zijnûndermjitte u (sjoch mjitte)
ondermijnenûndermynje, ûnderstek dwaan (sjoch dwaan), ûnderwrotte
ondernemenûndernimme (sjoch nimme)
onderplompenûnderplompe
onderpompenûnderpompe
onderrichtenbeleare, ûnderrjochtsje
onderschattenûnderskatte
onderscheidenûnderskiede (sjoch skiede)
onderscheppenûnderskeppe
onderschijtenûnderskite (sjoch skite)
onderschrijvenûnderskriuwe (sjoch skriuwe)
onderschuivenûnderskowe
onderspit delvenûnderdamje
onderstaanûnderstean u (sjoch stean)
ondersteunenstypje, ûnderstypje
ondersteunen met heipalenûnderheie
onderstippelenûnderstipkje
onderstoppenûnderstopje
onderstrepenûnderstreekje
onderstuivenûnderstowe
onderstuttenûnderstypje
ondertekenenûndertekenje
ondertitelenûndertitelje
ondertroevenûndertroevje
ondertrouwenûndertrouwe
onderuitgaanûnderútgean (sjoch gean)
ondervangenûnderfange (sjoch fange)
onderverdelenûnderferdiele, ûnderoarderje
onderverhurenûnderferhiere
onderverzekerenûnderfersekerje
ondervindenûnderfine (sjoch fine)
onderwaarderenûnderwurdearje
onderwerpenûnderwerpe (sjoch werpe)
onderwijzenûnderwize
onderzettenûndersette
onderzoekenlotterje, pinfiskje, ûnderkypje, ûndersjitte u (sjoch sjitte), ûndersykje (sjoch sykje)
onduleren (watergolven)ondulearje
ongedaan makenweromdraaie
ongelegen komenmiskomme (sjoch komme)
ongelijk liggengaalje
ongemak op de hals halenbemale
online shoppenynternetwinkelje
onnozel lachenkâldlaitsje u (sjoch laitsje)
onopgemerkt blijvenûntmerke u (sjoch merke)
ontberenmisse, ûntbearje
ontbiedenontbiede (sjoch biede), opûntbiede u (sjoch biede)
ontbijtenbôle-ite (sjoch ite), brea-ite (sjoch ite), brochje-ite (sjoch ite), brogge-ite (sjoch ite)
ontbindenresolvearje, ûntbine (sjoch bine)
ontbladerenûntblêdzje
ontblotenûntbleatsje, ûntwaaie
ontboezemenûntboezemje
ontbrandenoanfinge, yn 'e brân fleane u (sjoch fleane)
ontbrekenmiskearje, ûntbrekke (sjoch brekke)
ontcijferenûntsiferje
ontdekkenûntdekke (sjoch dekke)
ontdoenûntdwaan (sjoch dwaan)
ontdoen vankwytmeitsje (sjoch meitsje)
ontdoen van de galgalje
ontdoen van zaadschilúthúlje
ontdooienteie litte u (sjoch litte), ûntteie, útteie, ynteie
ontduikenûntdûke
onteigenenûnteigenje
onterenontearje, ûntearje
ontervenûntervje, ûntmeitsje u (sjoch meitsje)
ontfermenûntfermje
ontfriesen (het Friese karakter verliezen)ûntfryskje
ontfutselenlúzje, ôfgnobje, ôftokje, ûntbokse, ûntbokselje, ûntboksje, ûntfotselje, ûntfytmanje, ûntmoffelje, ûnttake, ûnttroggelje, ûntwrame, útlúzje
ontgaanûntgean (sjoch gean)
ontgeldenbegoarje, belije, misjilde (sjoch jilde), ûntjilde (sjoch jilde), ûntlije
ontginnenginne, lânoanmeitsje (sjoch meitsje), ûntginne
ontglijdenûntglide u (sjoch glide), ûntglydzje
ontglippenûntglûpe, ûntslûpe (sjoch slûpe)
ontgoochelentelider slaan u (sjoch slaan), ûntgûchelje
ontgrendelenûntskoattelje
ontgroeienûntgroeie, ûntwaakse (sjoch waakse)
ontgroenengrienje, ûntgrienje
onthalenûnthelje
onthardenûnthurdzje
ontharenhierje, ûnthierje
ontheffenûntheffe
ontheiligenûnthilligje
onthoofdenûnthaadzje, ûnthalzje, ûntholje
onthoudenunthâlde (sjoch hâlde)
onthouden (niet verstrekken)ûntkeare
onthullenûntbleatsje, ûntdekke (sjoch dekke)
ontijdig kalverenfertije, kealferbringe u (sjoch bringe), kealferlizze u (sjoch lizze), kealfersmite u (sjoch smite), kealfertije
ontkalkenûntkalkje
ontkennenûntkenne
ontketenenlosmeitsje (sjoch meitsje)
ontkiemenûntkymje, útsprute
ontkledenûntklaaie
ontknopenûntknoopje
ontkomennigelje, ûntkomme (sjoch komme), ûntkrûpe, ûntsile
ontkoppelenloskeppelje
ontkrachtenûntkrêftigje, ûntkrêftsje
ontkruipenûntkrûpe
ontladenûntlade
ontlastendritse, ûntlêste, ûntlêstgje, ûntlêstje, ûntlinzgje
ontlatenûntlitte u (sjoch litte)
ontledenûntlede, ûntleedzje, ûntliddigje, ûntlidzje
ontlenenûntliene
ontlijmenûntlymje
ontlokkenûntlokje
ontlopenûntrinne (sjoch rinne), ûntwine
ontluchtenûntluchtsje
ontluizenlúskjimme, ûntlúzje
ontmaagdenûntfamje
ontmannenûntmanje
ontmantelenûntmantelje
ontmaskerenûntmaskerje
ontmoedigendelbûke, delbûkje, ûntmoedigje
ontmoetenmoete, moetsje
ontmommenûntmomje
ontnemenûntmeitsje u (sjoch meitsje), ûntnaderje, ûntnimme u (sjoch nimme)
ontnuchterenûntnochterje
ontploffenûntploffe
ontplooienûntploaie
ontrafelenûntraffelje, útinoarraffelje
ontrechtenûntrjochtsje
ontredderenûntheisterje
ontregelenûntregelje
ontrievenûntriivje, ûntrive
ontroerenbewege, ûntroere, yn it moed taaste
ontroestenûntrustkje
ontromenûntrjemje
ontrovenûntrôve
ontruimenûntromje
ontschietenûntsjitte (sjoch sjitte)
ontschuilenôfskûlje, ûntskûlje
ontsierenmismeitsje (sjoch meitsje), ûntsiere, ûntsierje
ontslaanûntslaan (sjoch slaan)
ontslaan en het laatste loon betalenôfleanje
ontslag nemenbetankje
ontsleutelendekodearje
ontsluitenûntslute (sjoch slute)
ontsmettenûntsmette
ontsnappendrosse, frijkomme (sjoch komme), ûntkomme (sjoch komme), ûntsnappe
ontspannenûntjaan u (sjoch jaan), ûntspanne
ontsporenûntspoare
ontspringenûntspringe (sjoch springe)
ontspruitenûntsprute
ontstaanûntstean (sjoch stean)
ontstekenûntstekke (sjoch stekke)
ontstellenbesauwe, ûntstelle
ontstervenûntstjerre (sjoch stjerre)
ontstichtenûntstichtsje
ontstoppenûntstopje
onttakelenûnttakelje
onttoverenûnttsjoene
onttrekkenûntlûke (sjoch lûke), ûntskuorre, ûnttrekke u (sjoch trekke), ûnttsjen u (sjoch tsjen)
onttronenûnttroanje
ontvallenûntfalle (sjoch falle), ûntrûgelje, ûntsinke (sjoch sinke)
ontvangenûntfange (sjoch fange)
ontvlammenûntflamje
ontvlechtenûntfrisselje
ontvluchtenûntflechtsje
ontvoerenûntfiere
ontvolkenûntfolkje
ontvouwenútteare
ontvreemdenbeneierje, ûntfromje, ûntgnobje, ûnthinderje
ontwakenûntweitsje (sjoch weitsje), ûntwekje
ontwapenenûntwapenje
ontwarrentiizje, tize, ûnttize, úttize
ontwaterenuntwetterje
ontwennenûntwenne
ontwerpenûntwerpe (sjoch werpe)
ontwijdenûntwije
ontwijkenûntwike (sjoch wike)
ontwikkelenûntjaan u (sjoch jaan), ûntploaie, ûntwikkelje
ontworstelenûntwrakselje
ontwortelenûntwoartelje
ontwringenûntwringe u (sjoch wringe)
ontzandenûntsânje
ontzedelijkenûntseedlikje
ontzegelenûntsegelje
ontzeggenûntsizze (sjoch sizze)
ontzenuwenûntkrêftigje
ontzettenûntsette
ontzienûntsjen (sjoch sjen)
ontzondigenûntsûndigje
onvast lopenswinkelje
onwerenûnwaarje
onzeker zijn (over de afloop)kiivje, kive
oogstenrispje
oogsten van aardappelenierappeldolle, jirpeldolle
oogsten van bietenbietsje, bytsje
oogsten van graanljippenje, nôtsje
oordelenoardeelje, oardiele, oardielje
oormerkenearmerkje
op de achtergrond houdentebekstalje, tebekstalle
op de armen wiegen (van een baby)kakkestuollemaaie
op de schouders nemenskouderje
op elkaar rijden van tochtige koeiendúnje, dúnjeie u (sjoch jeie)
op en neer bewegenhotse, hutselje
op en neer gaanop-en-delje
op kraamvisite gaanpopbesjen, popkebesjen (sjoch sjen), popkesjen u (sjoch sjen), poppebesjen u (sjoch sjen)
op kraamvisite gaan met een drankje erbijpoppeslokje
op ruiters zetten van o.a. hooiruterje
op tenen lopenteantsje
op visite gaanútbesytsje
opbaggerenopbaggelje, opbaggerje, opleikje
opbakkenopbakke, opbriede u (sjoch briede)
opbarenopbiere
opbellenopbelje, opskilje
opbergenhuordzje, opbergje (sjoch bergje)
opbeurenopfleurje, opmonterje
opbiechtenopbychte, opbychtsje
opbiedenopbiede (sjoch biede)
opbikkenbebikje, opbikje
opbindenopbine (sjoch bine), opboeie
opblazenopblaze
opblijvenopbliuwe (sjoch bliuwe)
opbloeienopbloeie
opboksenopbokse
opborenopboarje, optopje
opborrelenopbûlgje, opbûlje
opbouwenopbouwe
opbradenopbriede u (sjoch briede)
opbrandenopbaarne, opbrâne
opbrekenneihelje, omdúnje, opbrekke (sjoch brekke)
opbrengenopbringe (sjoch bringe)
opbrengen van veel geldoanlaapje
opbroeienopbroeie
opbruisenopbrûze, opbrûzje
opbuffelenopbuffelje
opbuigenopbûge
opcommanderenopkommandearje
opdagenopdaagje, opgrûnje
opdampenopdampe
opdelenopdiele
opdelvenopdolle
opdienenoptsjinje
opdiepenopdjipje
opdirkenopdiggelje, opdiggerje, opdosse, optoffelje, taboeie
opdissenopdisse
opdoekenopdoeke, opdoekje
opdoenopdwaan (sjoch dwaan)
opdoffenoptutsje, optutte
opdonderenopbliksemje, opdonderje, opdrosse, opsokkebalje
opdooienopteie
opdraaienopdraaie
opdragenopdrage (sjoch drage)
opdravenopdrave
opdreggenopdregje, opdrêgje
opdreunenopdreune, oprabbelje, oprattelje, optsjanterje
opdrijvenopdriuwe (sjoch driuwe)
opdringenoanprange, oanprangje, opkringe (sjoch kringe), optwinge u (sjoch twinge), tapije, tatwinge (sjoch twinge)
opdringen (van een mening)opstride u (sjoch stride)
opdringen van eten of drinkentapije, tapresje, tapresse
opdrinkendeldrinke (sjoch drinke), opdrinke (sjoch drinke), oppriuwe u (sjoch priuwe)
opdrogenbedroegje, bedrûge, bedrûgje, ôfdroegje, opdrûge, opsige
opdrogen (van land)ôfsige
opdrukkenopdrukke
opduikenopdûke
opduvelenopduvelje
opduwenoptriuwe u (sjoch triuwe)
opdweilenopdweile, opdweilje
opdwingenoptwinge u (sjoch twinge)
opeenvolgenopienfolgje
opeisenfoarderje, opeaskje, opfoarderje, opfreegje, revindisearje
openbareniepenbierje
openbarsteniepenbarste, opbarste, opboarste
openbeukeniepenbatse
openblijveniepenbliuwe (sjoch bliuwe)
openbrekeniepenbrekke (sjoch brekke)
opendoeniependwaan (sjoch dwaan)
opendraaieniependraaie
opendrukkeniependrukke
openduweniepenfiere, iepentriuwe (sjoch triuwe), optriuwe u (sjoch triuwe)
openeniepenje
opengaaniepengean (sjoch gean)
opengooieniepengoaie, iepensmite (sjoch smite)
openhakkeniepenhakje
openhoudenfrijhâlde u (sjoch hâlde), iepenhâlde (sjoch hâlde), iepenhelje
openhouden van vaarten bij vorstiizje
openkappeniepenkapje
openklappeniepenflappe, iepenklappe, opflappe
openknippeniepenknippe
openlateniepenlitte (sjoch litte)
openliggeniepenlizze (sjoch lizze)
openmakeniepenmeitsje (sjoch meitsje)
openrijteniepenrippe, iepenroppe, opritte
openrolleniepenrôlje, ûntrôlje
openrukkeniepenhoarte
openscheureniepenhoarte, iepenroppe, iepenskuorre
openschuiveniepenskowe, opstrike u (sjoch strike)
openslaaniepenslaan (sjoch slaan)
opensnijdeniepensnije (sjoch snije)
opensnijden (ruw)repe, rippe
openspatteniepenspatte
opensplijteniepenspjalte, iepensplite (sjoch splite), opsplite u (sjoch splite)
openspringeniepenspringe (sjoch springe)
openstaaniepenstean (sjoch stean)
openstelleniepenstelle
openstoteniepenrame, iepenstjitte (sjoch stjitte), ophoarte, oprame
opentornenoptoarne
opentrappeniepentraapje, iepenwâdzje
opentrekkeniepenlûke (sjoch lûke)
openvalleniepenfalle (sjoch falle)
openvouweniepenteare
openwaaieniepenwaaie
openwrijveniepenrosse
openwrikkeniepenwrikke
openzetteniepensette
opererenoperearje
opetenbebikje, ferite (sjoch ite), ophuffe, opite (sjoch ite)
opflakkerenopflakkerje
opfleurenopfleurje, opheurgje, oplabeurje, opsimmerje
opflikkerenopflikkerje
opfokkenopfokje, opfokke
opfrissenopfrisje, opfriskje, opfrisse
opfrommelenopfrommelje
opgaanopgean (sjoch gean)
opgebruikenopbrûke
opgeven (aanmelden; stoppen)opjaan u (sjoch jaan)
opgietenoerjitte u (sjoch jitte)
opglanzenopglânzgje
opglimmenopglimkje, opglimme u (sjoch glimme)
opgloeienopgloeie, opgluorje, opgluorkje
opgooienopgoaie
opgravenopgrave (sjoch grave)
opgroeienopdije, opgroeie, opwaakse (sjoch waakse)
opgroenen (weer groen worden)opgrienje
ophakkenophakje, opkapje
ophalenophelje, opikkerje
ophalen van koeien voor het melkenkijophelje
ophangenophingje (sjoch hingje)
ophappenophappe
opharkenopklauwe
ophebbenophawwe (sjoch hawwe)
ophef makenbegeie, skermesearje
opheffenopheve, ûnderhelje
opheffen (beëindigen)opheffe
opheffen (optillen)optille
ophelderenopdúdlikje, ophelderje, opklearje, opwaarje
ophemelenopheve, ophimmelje, opstrike u (sjoch strike)
ophevelenopheuvelje
ophijsenjine, ophise, ophysje
ophitsenhuse, húsje, opfiterje, ophise, ophuse, ophúsje, ophysje, opstokelje
ophoepelenopduvelje, ophoepelje, opkneppelje, opkreammerje, opkroadzje, opkroaskje, opkrosje, opkroskje, opkrosse, opmarskje, opmiterje, opskoenderje, opsoademiterje, opsoalje
ophoestenophoastje
ophogenoanheegje, opheegje, ophichtsje
ophogen van een dijkopdykje
ophokkenophokje
ophopengearheapje, heapje, opheapje
ophopen (sneeuw; zand)gearjeie (sjoch jeie), opdúnje
ophorenopharkje, ophearre
ophoudenophâlde (sjoch hâlde)
opiniërenopiniearje
opjagenopjeie (sjoch jeie)
opjuinenoanstoke, oanstokelje
opjuttenopjutte
opkalanderen (gladmaken)opklanderje
opkalefaterenopkalfaterje
opkammenopkjimme
opkatten (optakelen van een anker)opkatsje
opkauwenopkôgje
opkijkenopsjen (sjoch sjen)
opkikkerenopkikkerje
opklampen (verstevigen met klampen)opklampe, opklampje
opklappenopklappe
opklarenhelderje, ôfskjinje, opklearje, opskeare
opklaren (van de lucht)opglierje, opgluorje, opgluorkje
opkleden (deftig kleden)opklaaie
opkleurenopkleurje
opklimmenopklimme (sjoch klimme), opkliuwe (sjoch kliuwe)
opklinken (galmen)opklinke u (sjoch klinke)
opkloppenopklopje
opkluwen (opwinden van draad tot een kluwen)opkleaunje
opknappenoanbetterje, opgnisse, opknapje, opknappe, opkreazje, opkwikje, opkwikke, opkwikkerje, opsjogje, opskroarje, optsjepje
opknappen (van een schip)opskiemanje, opskimanje
opknappen door rust en verzorgingopweidzje
opknijpenopknipe u (sjoch knipe)
opknijpen (krapper gaan zeilen)omheechknipe u (sjoch knipe)
opknippenopknippe
opknopenopknoopje
opkoken (opnieuw koken)opkoaitsje u (sjoch koaitsje), opkôkje, opsiede u (sjoch siede)
opkomenopkomme (sjoch komme)
opkomen (van weersverandering)opwalgje
opkopenopkeapje (sjoch keapje)
opkrassenopkroaskje, opkrosje, opkroskje, opkrosse, opsokkebalje
opkrijgenopkrije (sjoch krije)
opkrimpen (korter maken)opkrimpe u (sjoch krimpe)
opkroppenopkropje
opkruienopkroadzje
opkruipenopkrûpe, opprotsje
opkrullenopkrolje, opkrolle
opkunnenopkinne u (sjoch kinne)
opkwekenopkweekje, opkweke
opkwikkenopkwikje, opkwikke, opkwikkerje
oplaaienoplôgje
opladen (batterij; vracht)oplade
opladen (van vracht)oploegje, oploeie
oplakkenoplakke
oplappenlaapje, oplaapje, oplapje
oplatenoplitte (sjoch litte)
oplazerenoplazerje
opleggenoplizze (sjoch lizze)
opleidenopliede (sjoch liede)
oplepelenopleppelje
oplettenútkypje
oplevenoplibje
opleverenopleverje, opsmite (sjoch smite)
opleveren van winstoersmite u (sjoch smite)
oplezenoplêze (sjoch lêze)
oplichten (bedriegen)oplichtsje
oplichten (helder worden)opljochtsje
oplichten (optillen)optille
oplikkenopslikje
oploevenopkitse, oploeve
oplopenoprinne (sjoch rinne)
oplossenoplosse, úttize
opluchtenferromje, opluchtsje
opmakenopmeitsje (sjoch meitsje)
opmaken (aanbrengen van make-up)oppoeierje
opmaken (van eten)oanhimmelje
opmarcherenopmarsjearje
opmerkenergerje, ergje, opmerke (sjoch merke)
opmetenopmjitte (sjoch mjitte)
opmetselenopmitselje
opmonsteren (uitdossen)opmeunsterje
opmonterenopfleurje, opmonterje
opnaaienopnaaie
opnemenopnimme (sjoch nimme)
opnoemenopneame
opofferenopofferje
oppakkenoppakke
oppassenbabysitte (sjoch sitte), húswarje, oppasse
oppeppenoppeppe
opperenikkerje, operje, opermeitsje u (sjoch meitsje), opersette, opperje
oppersenopparse, opparsje
oppeuzelenbegrúzje, begrûzje, beplúzje, opfnaskje, opknappe, opmûzje, oppeuzelje
oppeuzelen (met smaak opeten)opplúzje
oppikkenoppikke
opplakkenopplakke
oppoetsenoppoetse
oppokenoppeuterje, oppoarje, oppoarkje, oppoke
oppompenoppompe
opponerenopponearje
opporrenoppeuterje, oppoarje, oppoarkje
oppottenoppotsje, oppotte
opprikkenfêstprippe
opproppenfolpropje, opproppe
opputtenopputte, putskje
oprakelenopreakelje
oprakenopreitsje (sjoch reitsje)
oprapenopfandelje, opgrape, opkrije (sjoch krije)
oprekkenoprekke (sjoch rekke)
oprichtenoprjochtsje
oprijdenopride u (sjoch ride)
oprispenopkropje
oproepenfoarroppe u (sjoch roppe), opkommandearje, oproppe (sjoch roppe)
oprokenoproke, opsmoke
oproken met een pijpferpypkje
oprollenopkrolje, opkrolle, oprôlje
oproosterenoproasterje
oprottenopdonderje
opruienoprokkelje, oprokkenje, opstokelje, stokelje
opruimenhúsoprêde (sjoch rêde), leechmeitsje (sjoch meitsje), opkreammerje, oprakke, oprêde (sjoch rêde), opromje, oprommelje, weirêde (sjoch rêde)
opruimen van touw door het op te vademenopfiemje
oprukkenoprukke
opsabbelenopsobje
opscharrelenopskarrelje, opskeuke, opskobbelje, opskobberje, opskobje, opskommelje, opskopje
opschavenopskave
opschenkenopskinke (sjoch skinke)
opschepen (ergens mee belast zijn)opskypje
opscheppenophakje, opskeppe, speksjitte u (sjoch sjitte)
opscheppen (pochen)grutsprekke u (sjoch sprekke)
opscherenopskeare
opscheurenopskuorre
opschietenavenseare, avensearje, oandonderje, opavensearje, opsjitte (sjoch sjitte)
opschieten met het werkoanlaapje
opschikken (plaats vrijmaken)opskikke
opschilderenopskilderje
opschonenopskjinje
opschooienbeskoaie, opskoaie
opschortenopskoarte
opschransenopbuffelje
opschrijvenopskriuwe (sjoch skriuwe)
opschrijven (slordig)opkrabbelje
opschrikkenopskrilje
opschroevenopskroeve, opskroevje
opschrokkenophaffelje
opschuddenferhutselje, ferskodzje, opbolsterje, ophutselje, opskodzje
opschudden van een bedbêdskodzje
opschuivenopskowe, útskikke
opschurenopskjirje, opskuorje
opschutten (van een schip)opskutte
opsierenopgnisje, opsiere, opsierje, opsnolkje, opstoaie, opstreakje
opsjouwenopsjouwe
opslaanopslaan (sjoch slaan)
opslepenopslepe
opslobberenopslabberje, opslabje, opslobberje, opslobje
opslokkenopslokke
opsluipenopslûpe u (sjoch slûpe)
opsluitenbeskoattelje, opskoattelje, opslute (sjoch slute)
opslurpenoploarkje, opsloarpe, opsloarpje, opslurpe, opslurpje
opsmikkelenopsneuvelje, opsnuffe
opsmukkenopsnolkje
opsnijdenopsnije u (sjoch snije)
opsnoeienopsnoeie
opsnoepenopsnobje
opsnuffelenopsneupe, opsneuvelje
opsnuivenopsnuve
opsodemieterenopsoademiterje, opsoalje
opsommenopsomje
opsouperenopsûpearje
opspannenopspanne
opsparenfergarje, fergearje, opsparje
opspattenopspatte
opspeldenopspjeldzje
opspelenopmasterje
opspelen (tekeergaan)opspylje
opsplijtenopspjalte, opsplite u (sjoch splite)
opsporenopsneupe, opspoare
opspringenoereinspatte, opljeppe, opspringe (sjoch springe)
opspuitenopspuitsje
opstaanopstean u (sjoch stean)
opstaan met moeiteoereinklauwe
opstapelenloegje, loeie, oploegje, oploeie, opsteapelje, optuorje, optuorkje
opstappenopstappe
opstartenopstarte
opstekenopstekke (sjoch stekke)
opstellenopstelle
opstellen (klaarzetten)opstâle, opstalje, opstalle
opstemmen (van een muziekinstrument)opstimme
opstijgenopstige
opstijvenopstiivje
opstokenopstoke
opstomenopstome
opstoppenopstopje
opstotenopstjitte (sjoch stjitte)
opstovenopsnoarkje, opstove
opstrijkenopstrike u (sjoch strike)
opstropen (bijv. mouwen)opstrûpe
opstuivenopstowe, útspatte
opsturenopstjoere
opstuwenopstowe
optakelenjine, optakelje
optekenenoptekenje
optellenbesomje, oprekkenje, optelle
opterenoptearje
opteren (bestrijken met teer)optarje
optimaliserenoptimalisearje
optimmerenoptimmerje
optooienoptoaie, optoatelje, optoaterje
optornenoptoarne
optreden (bijv. toneel)optrede
optreden (van gezag)fanwegenkomme (sjoch komme)
optrekkenoplûke (sjoch lûke), optsjen (sjoch tsjen)
optrommelenoptromje
optuigenoptakelje, optuge
optuigen (van een schip)oantakelje
optuttenoptutsje, optutte
opvallenopfalle u (sjoch falle), útkippe
opvangenopfange (sjoch fange), opheine, ynheine
opvarenopfarre u (sjoch farre)
opvattenopfetsje
opvegenopfeie (sjoch feie)
opverenopfearje
opvervenopfervje
opvijzelenopfizelje
opvissenopfiskje
opvlammenopflamje, oplôgje
opvlechtenopfrisselje
opvliegenopfleane (sjoch fleane)
opvliegen (driftig worden)oereinjaan u (sjoch jaan)
opvoedengrutbringe (sjoch bringe), opfiede
opvoederenopfuorje
opvoegen (opvullen van voegen)opfoegje
opvoerenopfiere
opvolgenopfolgje
opvouwenopteare
opvouwen (slordig)opfodzje
opvretenopfrette (sjoch frette)
opvriezenopfrieze (sjoch frieze)
opvrolijkenopblierje, opfleurje, opmonterje
opvullenoanstopje, opfolje, opfolle
opwaaienopwaaie
opwaarderenopwurdearje
opwachtenopwachtsje, ynwachtsje
opwandelenopkuierje
opwarmenopbaaksterje, opbakerje, opwaarmje
opwegenopweage
opwekkenopwekje, opwekke
opwekken van medelijdenoangrize
opwellenopwâlje
opwerkenopwurkje
opwerken (verbeteren)oparbeidzje
opwerpenopsmite (sjoch smite)
opwindenopwine, opwuolje
opwinteren (opnieuw gaan vriezen)opwinterje
opwippenopwippe
opwitten (opnieuw witten)opwytsje
opwrijvenopwriuwe (sjoch wriuwe)
opwroetenopwrotte
opzadelenopsealje
opzakken (in zakken doen)opsekje
opzeggenbetankje, opsizze (sjoch sizze)
opzettenopsette
opzetten van een hooivakgollesette, golsette
opzichter zijnopsichterje
opzienopsjen (sjoch sjen)
opzij duwen (krachtig)oertwinge u (sjoch twinge)
opzoekenopsykje (sjoch sykje)
opzolderen (opbergen op zolder)opsouderje
opzomerenopsimmerje
opzoutenopsâltsje
opzuigenopsûgje, resorbearje
opzuipenopbealgje
opzuiverenopsuverje
opzwelgenopputskje, opswolgje
opzwellendine, opsette, opswolle, optine
opzwellen na het kokenneitine
opzwepenopswypkje
orakelenorakelje
orberenoarberje
ordenenbeoarderje, oarderje, opstâle, opstalje, opstalle
ordineren (bepalen)ornearje
ordineren (geven van de priesterwijding)ordinearje
ordonnerenordonnearje
orerenorearje, wiisbauwe, wiisprate
organiserenorganisearje
oriënterenoriïntearje
orkestrerenorkestrearje
ouwehoerenâldehoere
over het hoofd zienfoarbysjen (sjoch sjen)
overbabbelenferblaaie, oerbekje, oerblaaie, oerblebkje, oerbletterje, oerblibkje, oerkrantsje
overbelastenoerbelêstigje
overbelichtenoerbeljochtsje
overbeweidenoerbeweidzje
overbiedenoerbiede (sjoch biede), tabiede (sjoch biede)
overbinden (opnieuw)oerbine u (sjoch bine)
overblijvenoerbliuwe (sjoch bliuwe)
overbluffenferkasse, ferkatse, ferswarre, ferswetse, oerbluffe
overboekenoerboeke, oerboekje
overboeren (veel verdienen met boeren)oerbuorkje
overbrengenoerbringe (sjoch bringe), transmittearje
overbrievenoerbriefkje, oerbrievje
overbruggenoerbrêgje
overdekkenoerdekke (sjoch dekke)
overdenkenneitinke (sjoch tinke), oertinke (sjoch tinke)
overdoenoerdwaan (sjoch dwaan)
overdonderenoerdonderje
overdraaienoerdraaie
overdragenoerdrage (sjoch drage), oerkrije u (sjoch krije)
overdrijvenmâlbeare
overdrijven (aanstellen; voorbijdrijven)oerdriuwe (sjoch driuwe), ôfbeare
overdrukkenoerdrukke, oerprintsje
overduwenoertriuwe u (sjoch triuwe)
overeenbrengen (schikken)oerienbringe (sjoch bringe)
overeenkomenoerienkomme (sjoch komme)
overeenkomen (eens worden)akkoartsje
overeenkomen (stroken)stroke
overeenstemmenoerienstimme
overeind gaan staanoereingean (sjoch gean), oereinrize, oereinstykje
overeind helpenoereinhelpe u (sjoch helpe)
overeind komenoereinkomme u (sjoch komme)
overeind staanoereinstean u (sjoch stean)
overeind verenoereinfearje
overeindschietenoereinsjitte u (sjoch sjitte)
overeindspringenoereinspringe (sjoch springe)
overeindzettenoereinsette
overeindzittenoereinsitte (sjoch sitte)
overervennei-aardzje, neiskaaie, oererve, oerervje
overetenferieze, feriezje, ferite u (sjoch ite), oerieze, oeriezje, oerite u (sjoch ite)
overgaanoergean (sjoch gean)
overgaan (niet doorgaan)oerbetterje
overgaan in een tweeklankdiftongearje, ferdûbellûdzje
overgeven (braken)spuie
overgeven (braken; verstrekken)opjaan u (sjoch jaan)
overgeven (overhandigen)oerlange, oerlangje
overgeven (verstrekken)oerjaan (sjoch jaan)
overgietenoerjitte u (sjoch jitte)
overglanzenoerglânzje
overgooienoergoaie, oersmite u (sjoch smite)
overgroeien (bijv. onkruid)oergroedzje, oergroeie
overhaastenoerhaastgje, oerhaastigje, oerhastigje
overhalenbebidde, bejeuzelje, belêze (sjoch lêze), bewege, fermurvje, oerhelje, ûntprate
overhalen (bepraten)fermale
overhalen door te bidden of smekenferbidde
overhandigenoerhandigje
overhangenoerbûge, oerbûgje, oerhingje (sjoch hingje)
overhebbenoerhawwe (sjoch hawwe)
overheersenoerhearje, oerwâldzje
overhellenoerbûge, oerbûgje, oerhingje (sjoch hingje), oersakje
overhevelenoerhevelje
overhoophalenoeralhelje, omheisterje
overhorenoerhearre, ôfhearre
overhoudenoerhâlde (sjoch hâlde)
overkalkenoerkalkje
overkledenoerklaaie
overkokenoerkoaitsje u (sjoch koaitsje), oerkôkje, oersiede (sjoch siede)
overkomenoerkomme (sjoch komme)
overkopenoerkeapje u (sjoch keapje)
overladenferlade, oerlade
overlappenoerlaapje
overlatenoerlitte (sjoch litte)
overleggen (bespreken; verstrekken)oerlizze (sjoch lizze)
overlevenferduorje, ferlibje, oerlibje
overleverenoerleverje
overlijdenferstjerre (sjoch stjerre), fertiigje
overlopenoerrinne (sjoch rinne)
overmakenoermeitsje (sjoch meitsje)
overmaken van geldremittearje
overmeesterenoermachtigje, oermanje, oermeunsterje
overmetenoermjitte u (sjoch mjitte)
overnaaienoernaaie
overnachtenfernachtsje, oernachtsje
overnemenoerkrije u (sjoch krije), oernimme (sjoch nimme)
overnemen van gewoonten door de partneroersliepe u (sjoch sliepe)
overpeizen van de toekomstfoarútprakkesearje
overplakkenoerplakke
overplantenoerplantsje
overpleisteren (bestrijken met specie)oerplasterje, oerpleisterje
overpottenoerpotsje, oerpotte
overredenfoarbyprate, oerreedzje
overreden (bepraten)belulle
overreikenlangje, oerrikke
overrekenenoerrekkenje
overrijdenoerride (sjoch ride), ûnderride u (sjoch ride)
overroepenoerroppe u (sjoch roppe)
overrompelenberinne (sjoch rinne), oer 't mad komme (sjoch komme), oerfalle u (sjoch falle), oerrompelje
overschaduwenoerskaadzje
overschakelenoerskeakelje
overschattenoerskatte
overscheppenoerskeppe
overschietenoersjitte (sjoch sjitte)
overschilderenoerskilderje
overschrijvenoerskriuwe (sjoch skriuwe)
overschuivenoerskowe
overslaanoerflappe, oerslaan (sjoch slaan)
overslaan (bij verdelen)foarbyparte, foarbypartsje
oversluitenoerslute (sjoch slute)
oversmerenoersmarre
overspannenoerspanne
overspannen (te veel werken)ferarbeidzje
oversparenoergarje, oersparje
oversparen (door zuinigheid)oerskrabje
overspelen (opnieuw spelen)oerspylje
overspringenoerspringe (sjoch springe)
overstaan (blijven staan)oerstean u (sjoch stean)
overstappenoerstappe
overstekenoerstekke (sjoch stekke), oerstykje
overstelpenoergjalpe, oergjalpje, oerstjalpje, oerstjelpje
overstemmenoerstimme
overstortenoerstjitte (sjoch stjitte), oerstoarte, omstoarte
overstrijkenoerstrike u (sjoch strike)
overstromenoerstreame
oversturenoerstjoere
overtaxerenoertaksearje
overtekenen (nog eens tekenen)oertekenje
overtekenen (te veel intekenen)oertekenje
overtellenoertelle
overtrappenoertraapje
overtredenoertrêdzje
overtreden van de wetmisbreuke
overtreffenoertreffe (sjoch treffe)
overtreffen in het lerenfoarbyleare
overtrekkenoerklaaie, oerlûke (sjoch lûke), oertrekke u (sjoch trekke), oertsjen u (sjoch tsjen)
overtroevenoertroevje
overtuigenferwissigje, oertsjûgje
overtypenoertikje, oertikke, oertype
overvallenoerfalle (sjoch falle)
overvallen worden door de nachtbenachtsje
overvarenoerfarre u (sjoch farre)
oververdienen (meer dan nodig)oerfertsjinje
oververnissenoerglânzje, opglânzgje
oververtellenferbekje, oerfertelle
oververvenoerfervje
oververzekerenoerfersekerje
overvliegenoerfleane (sjoch fleane)
overvloeienoerfloeie
overvoeren (te veel voederen)oerfuorje
overvouwen (opnieuw)oerteare
overvragenoereaskje, oerfreegje
overwaaienoerwaaie
overwaarderenoerwurdearje
overwegenbekôgje, oerwage (sjoch wage)
overwegen (opnieuw)oerweage
overweldigenoerweldigje
overwelvenoerbôgje
overwerkenoerarbeidzje, oerwurkje
overwerken (lichamelijk)ferbealgje, ferbeule, ferbeune, ferbodzje, ferskreppe, oerskreppe
overwerkt raken door de schoonmaakferhúshimmelje
overwinnenoerwinne (sjoch winne)
overwinterenbewinterje, oerwinterje
overwippenoerwippe
overwittenoerwytsje
overwoekerenoerwoekerje, oerwreidzje
overzaaienoersiedzje
overzakkenoersakje
overzeggenoersizze u (sjoch sizze)
overzeilenoersile
overzettenoersette
overzienoereagje, oersjen (sjoch sjen), oerskôgje
overzwemmenoerswimme u (sjoch swimme)
ovulerenovulearje
oxiderenoksidearje
paaienpaaie, ridzje
paalzittenpealsitte (sjoch sitte)
paardje rijden (met kind op een knie)jotse
paardje spelenhoppeboartsje, hynderboartsje, hynderjeie u (sjoch jeie), hynderkeboartsje, hynsteboartsje, hynstejeie u (sjoch jeie), hynstemenne
paardrijdenhynsteride (sjoch ride)
paardspringen (bij turnen)hynderspringe u (sjoch springe)
pachtenpachtsje
pacificerenpasifisearje
pad effenenreedsljochtsje
paffenpaffe
paginerenpaginearje
pak slaag gevenribbesekje, ribsekje
pakkenpakke, rinkefylje
palenpealje
paling ontvellenielstrûpe
paling rokenielrikje
paling vissenielfiskje
palmen (omvatten met de hand)palmje
panden roven (spel)pantsjerove, pantsjerôvje
pandoeren (kaartspel)pandoere
pandverbeurenpânferbarre
panerenpanearje
pannekoek bakken en etenpankoekje
pannen leggenpanlizze (sjoch lizze)
panserenpânserje
pap kokenbrijsiede (sjoch siede)
pap-etenbrij-ite (sjoch ite)
papieren pijltjes door een pijp schieten (spel)pylkjesjitte u (sjoch sjitte)
pappenpapje, papkje
parachuterenparasjutearje
parachutespringenparasjutespringe u (sjoch springe)
paraderenparadearje
paraferenkoarttekenje, parafearje
parafraserenparafrasearje
parasailenparasaile
parasiterenparasitearje
parelenpearelje
parenfeilje, joepe, joepse, joetse, jotse, jûtse, pearje
parerenparearje
parfumerenparfumearje
parkerenparkearje
parlevinkenparlefinkje
parlevinken (venten op het water)parlefinkje, poerlefinkje
parodiërenparodiearje
parseren (ontleden)parsearje
participerenpartisipearje
passagierenpassazjierje
passenpartoerje, pasje, passe
passerenfoarbykomme u (sjoch komme), passearje
passionerenpasjonearje
pasteuriserenpasteurisearje
pasticheren (nabootsen)pastisjearje
patinerenpatintearje
patrouillerenpatrûillearje, patrûlearje, patrûljearje, patrûllearje
pauzerenpoazje, skoftsje
pauzeren tijdens werkpypskoftsje
peddelenpeddelje
peeuwen (zeuren; klagen)piuwe, piuwkje
pegelen (peilen)pegelje
peilenbedjipje, begrûnje, djipje, peile
peilen met dieploodleadzje
peinzenmoezje, neiprakkesaasje, peinzgje, sinne
pekel strooienpikelstruie
pekelenpikelje, pikelstruie
pekkenpikje
pelen (ontharen)pele
pelgrimeren (pelgrimsreis maken)pylgerje
pellendopje, pelle
pendelenpindelje
penetrerenpenetrearje
penningmeester zijnponghâlde (sjoch hâlde)
penselenpinsielje
pensionerenpensjonearje
peperenpiperje
pepernoten strooien (sinterklaas)pipernútstruie
percolerenperkolearje
perfectionerenperfeksjonearje
perforerenperforearje
periodiserenperiodisearje
permanenten (van haar)permanintsje
permitterenpermittearje
persenparsje, prangje
persiflerenpersiflearje
personificerenpersonifiearje
perverterenpervertearje
pestenjudasje, njidzje, peste
petitionerenpetisjonearje
petjeballen (spel)petsjebalje, petsjegoaie, petsjekarbalje, petsjeroaie
peurenpoere
peuterenmoarmerje, omtipelje, omtyspelje, peuterje, piuwe, poatterje, pûlkje
peuzelenpeuzelje
pezenpeze
pianospelenpianospylje
picknickenpicknicke, piknikke
piekenpylkje
piekerenharsenskrabje, omtieze, omtiezje, omtiizje, omtille, omtize, pikerje, prakkesearje
piemelenpimelje
piepenpiipje
pierewaaienpierewaaie
pijl-en-boog schietenpylk-en-bôgesjitte u (sjoch sjitte)
pijlen zoeken (spel)pylkjesykje u (sjoch sykje)
pijlsnel schietenpylje
pijltjes met een zweep wegslingeren (spel)pileboutsjitte u (sjoch sjitte), pylksjitte u (sjoch sjitte)
pijnigenpinigje, tamtearje, tantearje, tramtearje
pijnigen (maximaal)útpinigje
pijprokenpypkje
pikerenpikearje
pikkenpikje, pikke, take
pillen draaienpilledraaie
pimpelenpimpelje, seupelje
pingelen (afdingen; bij voetbal)pingelje
pingpongenpingponge
pinkelen (spel)pinkelje, pinkertsje, pinkje, raskertsje, rasketsje, raskje, rebinkertsje, rebinketsje, rebinkje, tipelje
pinkeren (spel)pinkelje, pinkertsje, pinkje, raskertsje, rasketsje, raskje, rebinkertsje, rebinketsje, rebinkje, tipelje
pinnenpinne
pissenpisje
plaatjes kijkenprintsjebesjen u (sjoch sjen), printsjekypje
plaats besprekenplakbesprekke (sjoch sprekke)
plaats reserverenplakhâlde u (sjoch hâlde)
plaatsenpleatse
plaatsen van een kachelkachelsette
plaatshebbenplakhawwe (sjoch hawwe), pleatshawwe (sjoch hawwe)
plaatsvervangen (waarnemen)plakferfange (sjoch fange)
plaatsvindenplakfine (sjoch fine), pleatsfine (sjoch fine)
plagenhjitfolgje, pleagje
plaggen steken (bodem afschrapen)plaggestekke (sjoch stekke), plagje
plagiërenplagiearje
plakkenplakke
plamurenplamuerje
planeren (varen op eigen boeggolf)planearje
planken dakpansgewijs bevestigenpotdekselje
planken dragenplankedrage u (sjoch drage), plankesjouwe
plankzeilenplankjesile
plannenplanne
plantendelplantsje, plantsje
planten van bomenbeamsette
plassenpisje, plaskje, platserje
plassen in de potpotsjepisje
plastificerenplastifisearje, plestifisearje
platbrandendelbaarne, platbrâne
platdrukkenplatdrukke, platsje
platgooienplatgoaie, platsmite u (sjoch smite)
platleggenplatlizze (sjoch lizze)
platlopenplatrinne (sjoch rinne)
platmakenútplatsje
platschietenplatsjitte u (sjoch sjitte)
platslaanplatslaan u (sjoch slaan)
platspuitenplatspuitsje
platstrijkenplatstrike u (sjoch strike)
plattrappenplattraapje, platwâdzje
platwalsendelride (sjoch ride)
plaveienbefluorje
playbackenplaybackje
plegenpleegje, plichtsje, pliigje
pleisterenplasterje (bestrijken met specie)
pleisteren (bestrijken met specie)pleisterje
pleitenpleitsje
plempenoandamje
plettenpletsje, útplatsje
plezier makenmâldwaan (sjoch dwaan)
plezierenplezierje
plisserenplissearje
ploegenfelgje, ploegje, ploeie
ploegen in het voorjaarmaitiidsploegje
ploegen van bouwgrondhúdzje, hútsje
ploegen van de eerste vorehealrêgje
ploeterenplatserje, ploeterje, wjirmje
ploffenploffe
plomberenplombearje
plompenplompe
plonzenplompe
plooienploaie
pluggenplugje
pluimstrijkenkloatfege, plomkestreakje, plomkestrike u (sjoch strike), plomstrike u (sjoch strike)
pluizenplúskje, plústerje, plúzje
plukkenplôkje, plomje, plomkje, plûmje
plukken (financieel)ropsekje
plukken van bessenbeiploaitsje, beiplôkje, beisykje (sjoch sykje), beiteppe
plunderenplonderje, rute, útrutelje, útstrûpe
pochenopspinne u (sjoch spinne), opsprekke u (sjoch sprekke), opswetse, poche, poffe, swetse
poedelenpoedelje
poederenpoeierje
poependritse, kakke, poepe, skite
poetsenpoetse
pokenpookje
pokerenpokerje
polariserenpolarisearje
polderenpolderje
polijstenpolyste
politiserenpolitisearje
politoerenpolitoerje
poloënpoloje, polospylje
polsenpolskje, tantsje
polsstok hoog vastpakkentopkesweve
polsstokhoogspringenpolsstôkheechspringe (sjoch springe)
polsstokspringenpolsspringe (sjoch springe), polsstôkspringe (sjoch springe)
polsstokspringen met de stok tussen de benenkattemelke u (sjoch melke), kultsjebrekke u (sjoch brekke), skonkjebrekke u (sjoch brekke), sturtsjebrekke u (sjoch brekke)
polsstokverspringenfierljeppe
polychromerenpolygromearje
pommelen (zwoegen; klungelen)pûmelje
pompenpompe
ponerenponearje
ponsenpûnzje
ponyrijdenponnyride (sjoch ride)
poolbiljartenpoolbiljerte
pootjebadenpoatsjebaaie
popelenpopelje, poperje
populariserenpopularisearje
porrendúste, poarje
portretschilderenportretskilderje
portretterenportrettearje
poserenposearje
positionerenposisjonearje
postdaterenpostdatearje
postenposte
postulerenpostulearje
potenpoatsje
poten (van aardappels)poatelje
poten van bonenbeanlizze (sjoch lizze)
potlood slijpenpotleadslypje
potloodventenpotleadsutelje
pottekijkenpotsjegnuve
pottenpotsje, potte
pottenbakkenpottebakke
potverterenpotfertarre
pousserenpûssearje
praatjes verkopenlabeiskje
prakkenpeie, platsje, prakje, prûze
prakkiserenprakkesearje
prakkiseren (prakkezeren)prakketinke (sjoch tinke)
praktiserenpraktisearje
pralenprealje
pratenpetearje, prate, redekavelje
praten door de neusnoasklankje
precipiterenpresipitearje
preciserenpresisearje
predestinerenpredestinearje
predetermineren (vooraf bepalen)predeterminearje
prefabricerenprefabrisearje
prefererenpreferearje
prefigeren (voorzien van een prefix)prefigearje
prejudiciëren (vooruitlopen)prejudisjearje
prekenpreekje
preluderenpreludearje
preoccuperenpreökkupearje
preordineren (vooraf instellen of vaststellen)preordinearje
preparenpreparearje
presenterenpresintearje
presiderenfoarsitterje, presidearje
pressenoanpresje, oanpresse, presse, pypsekje
presterenprestearje
pretenderenpretindearje
prevalerenprevalearje
prevelenbemûlkje, preuvelemintsje, preuvelje, pûlemûlkje
priemenpriemkje
prijsgevenoerjaan (sjoch jaan), priisjaan u (sjoch jaan)
prijsschietenpriissjitte u (sjoch sjitte)
prijszingen (deelnemen aan een zangconcours)priissjonge u (sjoch sjonge)
prijzenloovje, priizgje, priizje, pryskje
prijzen (voorzien van een prijs)pryskje
prikkelenpiipje, prikelje, prykje
prikkelen in de keelheare, hearje, heaze, heazje
prikkenpjukje, pjukke, prippe, prykje
printenprintsje
prioriserenprioritearje
privatiserenprivatisearje
privilegiërenprivilezjearje, privilezjiearje
proberenbesykje (sjoch sykje), probearje
problematiserenproblematisearje
procederenabbekaatsje, plachtsje, prosedearje
proclamerenproklamearje
procurerenprokurearje
producerenprodusearje
proefdraaienproefdraaie
proefvarenproeffarre u (sjoch farre)
proestenprúste
proevenpriuwe
proeven van kleine beetjespriuwkje
profanerenprofanearje
professionaliserenprofesjonalisearje
profeterenprofetearje, wytgje
profilerenprofilearje
profiterenprofitearje
prognoticerenprognostisearje
programmerenprogrammearje
projecterenprojektearje
projectietekenenprojeksjetekenje
prolongerenprolongearje
promoverendoktorearje, promovearje
pronkenomspegelje, pronkje
pronken als een pauwpauje
prononcerenprononsearje
proostenproaste
propagerenpropagearje
proponeren (voorstellen)proponearje
proppenpropje
prospereren (bloeien)prosperearje
prostituerenprostituearje
protesterenprotestearje
protocollerenprotokollearje
provianderen (bevoorraden)proviandearje
provocerenprovosearje
pruilenblibje, blibkje, kolpje, lipe, protsje, protte, prule, prúlje, sjankerje, útprule, útprúlje
pruimenpromje, promkje, prúmkje, prûmkje
pruimen van tabaktabakprúmkje
prutsenbetipelje, fabrykje, grieme, miere, nifelje, omdokterje, omknoffelje, pankoekje, prutse
pruttelenprottelje, sjurrelje, snuorje, soarrelje
psalmzingenpsalmje, psalmsjonge u (sjoch sjonge)
psychologiserenpsychologisearje
publicerenpublisearje
puffenhymje, pûste
puinruimenpúnromje
pulkenpûlkje
punnikenkloskebreidzje, koarkbreidzje, koarkjebreidzje
punten van bonenbeanpuntsje, beantsjekopje, beantsjepuntsje
punten van peulenpûltsjepuntsje
puntenslijpenpunteslypje, puntsjeslypje
punterenpunterje
puntlassenpuntlaskje
purerenpurearje
purgerenpurgearje
puttenopdippe, putte
puzzelenpuzelje
quadruplerenkwadruplearje
quite spelenlykhâlde (sjoch hâlde), lykspylje
quoterenkwotearje
raadgevenriejaan (sjoch jaan)
raadplegenrie hâlde (sjoch hâlde), ried hâlde (sjoch hâlde), rieplachtsje
raai (grashalm) maaienraaimeane
raaskalleneamelje, jeuzelje
racenjeze, race, ryskje
radbrakenrabrake, rêdbrake
radenriede
raden van voornamen (spel)man-en-wiivje
radicaliserenradikalisearje
rafelenraffelje, rifelje
raffinerenraffinearje
ragenreagje
rakenreitsje , tatroevje
raken (hard)oanmeppe
raken (hard; gevoelig)oanknoffelje
ramenroaie
ramen wassenglêswaskje (sjoch waskje), glêzewaskje (sjoch waskje), rúthimmelje, rútwaskje (sjoch waskje)
rammelenrammelje, rykkrakje, rykrakje
rammenrame, ramme
rangerenranzjearje
rangschikkenoarderje
ranken (groeien van stengels aan planten)rankje
ranselenrânselje
rantsoenerenrantsoenearje
rapen oogstenraapje
rapen uit de grond trekkenraapteppe
rappen (zingen)rappe
rapporterenrapportearje
raspenraspe, raspje
ratelenrattelje
ratificerenratifisearje
rationaliserenrasjonalisearje
ratten verdelgenrotteferdylgje
rauzenrauze
ravitaillerenravitaillearje
ravottenboartjeie u (sjoch jeie), skermutselje, wyldjeie (sjoch jeie)
razenduvelje, raze
reactiverenreaktivearje
reagerenreagearje
realiserenrealisearje
reallocerenreallokearje
reanimerenreanimearje
rebellerenrebellearje
recapitulerenrekapitulearje
recenserenresinsearje
rechercherenresjersearje, resjersjearje
rechtbreien (goedmaken)rjochtbreidzje, rjuchtbreidzje
rechtpraten (goedpraten)rjochtprate
rechtsprekenrjochtsprekke (sjoch sprekke)
rechttrekkenrjochtlûke u (sjoch lûke)
rechtvaardigenrjochtfeardigje
rechtzettenrjochtsette
reciterenresitearje
reclamerenreklamearje
reclasserenreklassearje
recombinerenrekombinearje
reconstruerenrekonstruearje
recreërenrekreëarje
rectificerenrektifisearje
recupererenrekuperearje
recuserenrekusearje
recyclenrecyclje
reddenrêde
redenerenredenearje
redetwistenhaffelje
redevoerenredefiere
redigerenredigearje
reducerenredusearje
refererenreferearje
reflecterenreflektearje
reformerenreformearje
regelenbereagje, beruorje, beruorkje, regelje, richelje
regenenmaaiemje, reine
regenen (hard)oanslingerje
regenererenregenerearje
regerenregearje
regionaliserenregionalisearje
regisserenregissearje
registrerenregistrearje
reglementerenreglemintearje
regulariserenregularisearje
regulerenregulearje
rehabiliterenrehabilitearje
reien (bewerken met een reischaaf)rije
reien (rondedans uitvoeren)raaie
reikenrikke
reikhalzenhalseagje, langhalzje, rekhalzje
reïncarnerenreynkarnearje
reinigenbehavenje, behoffenje, heuvelje, ôfhoffenje, rakke, reinigje, skjinje, útklinzgje
reinigen (schoonmaken; luchten)útfiizje
reinigen met waterplaskje
reïntegrerenreyntegrearje
reisbevrachtenreisbefrachtsje
reizenreizgje
reizen met de tramtramme, tramreizgje
rekenenrekkenje
rekening houdenrekken hâlde u (sjoch hâlde)
rekening houden metachtenearje
rekeningrijdenrekkenride (sjoch ride)
rekestrerenrekwestrearje
rekkenrekke , útstûkje
rekruterenrekrutearje
rekwestrerenrekwestrearje
rekwirerenrekwirearje
relaterenrelatearje
relativerenrelativearje
relaxenrelaxe
relayerenrelayearje
releverenrelevearje
remigrerenremigrearje
remitterenremittearje
remmenremje
renderenrendearje
rennendrave
renoverenrenovearje
rentenrintsje
rentenierendea-ite u (sjoch ite), fan 'e rinten libje, popeldrukke, rintenierje, rintenierkje, stillibje
renvoierenrenvoaiearje
reorganiserenreorganisearje
reparerenbymeitsje (sjoch meitsje), reparearje
repatriërenrepatriearje
repelen van vlasflaaksrûpelje, ripelje, rûpelje
repenrepe
repeterenrepetearje
replicerenreplisearje
reppenreppe
representerenrepresintearje
reproducerenreprodusearje
reserverenreservearje
residerenresidearje
residiverenresidivearje
resignerenresignearje
resocialiserenresosjalisearje
resolverenresolvearje
resonerenresonearje
resorberenresorbearje
respecterenrespektearje
responderenrespondearje
ressorterenressortearje
restaurerenrestaurearje
resterenrestearje
restituerenrestituearje
restornerenrestornearje
resulterenresultearje
resumerenresumearje
retirerenretirearje, ruterearje
retoucherenretûsjearje
retournerenretoernearje
retrocederenretrosedearje
reutelenrute, rutelje
revaliderenrefalidearje
revaluerenrevaluearje
revancherenrevansearje
reven (zeil minderen)reevje, reve
revindicerenrevindisearje
reviserenrevisearje
revolterenrevoltearje
revolverenrevolvearje
ribbelen (ribbels aanbrengen)ribbelje
richtenrjochtsje
ridderenridderje
riekenrûke
riet snijdenreidskarje, reidskarre, reidskeare, reidsnije (sjoch snije)
riet vlechtenreidflechtsje (sjoch flechtsje)
rietdekken van een dakreiddekke (sjoch dekke), reidtekje
rijdenride
rijen (in een rij zetten)rigelje
rijgenbesselje, bestelje, riigje, riuwe
rijgen van een peur (vislijn)poereriuwe u (sjoch riuwe)
rijmelen (slechte verzen maken)rimelje, rymkje
rijmenrime, rymje
rijpenripe, rou-izelje, rûchfrieze (sjoch frieze), rypje
rijpen (licht vriezen)wytfrieze (sjoch frieze)
rijtenrite
rijzenrize
rillenrilje
rimpelenrimpelje, romfelje, ronfelje
ringelorenringje
ringstekenringstekke (sjoch stekke)
ringsteken (rijdend)ringride (sjoch ride)
ringwerpenringsmite (sjoch smite), rinkjesmite (sjoch smite)
rinkelenrinkelje
rinkinkelenrinkinkelje, rinkinkje
riposterenripostearje
riskerennoedzje, riskearje
ritselen (geluid)risselje
ritsenritse
rittenridzje
ritualiserenritualisearje
rivaliserenrivalisearje
robotiserenrobotisearje
rochelenrachelje, rochelje, rutelje, rútsje
rock-'n-rollenrock-'n-rolje
roddelenbebekje, neilasterje, rabje
rodelenrodelje
roeienroeie
roeien (langzaam)roeikje, ruoikje
roemenbeare, priizgje
roepenroppe
roerenriere, roere, ruorje
roestenroastje, roastkje, rustje, rustkje
roet vormenroetsje
roetsjenroetse
roffelenroffelje
rogge malenroggemealle
rokenreekje
roken (tabak)roke, smoke
roken (vis; vlees; schoorsteen)rikje, rykje
roken van een pijppiipsmoke
roken van spekspekrikje
rokeren (schaakterm)rokearje
rollebollenrollebolje
rollenrolje, rôlje
rolschaatsenroltsjeride (sjoch ride)
romaniserenromanisearje
romantiserenromantisearje
rommelenomrommelje, omskaaie, rommelje
rompbevrachtenrompbefrachtsje
rond makenrûnje
rondbazuinenoertromje, ombazúnje, omtongerje, omtromje, rûnkrantsje, úttoetsje, úttromje, úttrompetsje
rondbrengenombringe (sjoch bringe), rûnbringe (sjoch bringe)
ronddelenomdiele, ompartsje
ronddelen (bijv. bij kaartspel)omjaan u (sjoch jaan)
ronddobberenomdiggelje, omdobberje
ronddolenomdwelmje
ronddraaienhaaiemaaie, omwâlje, raaiemaaie, rûndraaie, rûntsjedraaie, rûntsjemealle
ronddragenomdrage (sjoch drage)
ronddravenomdrave, rûndrave
ronddrentelenomfiisbilkje, omflitterje, ompankoekje, omskilderje, omsnittelje, omspegelje
ronddrijvenomdriuwe u (sjoch driuwe), omdriuwkelje
ronddwalenomdwale
ronddwarrelenomdwarrelje
rondenrûnje
rondfladderenomflodderje, omwjukkelje
rondgaanomhâlde u (sjoch hâlde), rûngean (sjoch gean)
rondhangenhingelje, krinkjespuie
rondhangen (niets doen)omwilewaalje, omwilewalje, omwilewarje
rondhangen bij huisomlongerje
rondkijkenrûnsjen (sjoch sjen)
rondkomenlânskomme (sjoch komme), rûnkomme (sjoch komme)
rondkomen (financieel)lykspylje
rondkrijgenrûnkrije (sjoch krije)
rondkruipenomkrûpe
rondleidenrûnliede (sjoch liede)
rondlopenomspane, omspoare
rondlopen (druk)omjaskje
rondlopen (jammerend)omkrite
rondlopen (kleumend)omklommerje
rondlopen (wild)omkaterje
rondlopen op tenenomteantsje
rondlopen zonder doelomjonkerje
rondneuzenomgnúfkje, omgnuve, omnoaskje
rondpresenterenrûnhâlde u (sjoch hâlde)
rondreizenomreizgje
rondscharrelenomavensearje, omskarrelje, omsteuterje, omstoaterje, omstuiterje, omtoffelje, omwimelje, steuterje, stoaterje
rondschrijvenrûnskriuwe (sjoch skriuwe)
rondslaan (wild; met geweld)omramaaie, ramaaie
rondslenterenombingelje, omdangelje, omdideldeine, omdideldeintsje, omdrintelje, omdweile, omdweilje, omflanterje, ompangelje, omsliere, omslierkje, omsuiskje, omsutelje, parlefinkje, poerlefinkje, pûlfinkje
rondslepenomsleepje, omslepe
rondslingerenombongelje, omdingelje, omslinge, omslingerje, omtoarkje
rondsnuffelenomsnaaie, omsneupe, omsnoeie, omsnúve
rondspartelenomsparrelje
rondspeurenomstrune
rondspokenomspane, omspoare, omspoekje
rondstappenomstappe
rondstrooienrûnkrantsje, rûnstruie
rondtastenomtaaste
rondventenomsutelje
rondvertellenferkrantsje, rûnfertelle, útkrantsje
rondvliegenomgiselje
rondvliegen (druk; wild)omheidenje
rondvliegen (figuurlijk)omteisterje
rondvragenomfreegje, rûnfreegje
rondwaggelenomkuorrelje
rondwandelenomkuierje, ompanderje
rondwandelen (bijv. om een buurt)ombuorje
rondwarenomwaarje, waarje
rondwoelen (druk; wild)omheidenje
rondzeggenomsizze u (sjoch sizze), rousizze (sjoch sizze)
rondzeulenomtôgje
rondzwermenomswaarmje
rondzwervenomdoarmje, omswalkje, omswerve (sjoch swerve), omswindelje, omswine (sjoch swine), omwaarûlje
ronkenronkje
ronken (brommen)gûnzje
ronken (snurken)snoarkje
ronselenronselje
rood makenreadzje
rood wordenreadzje
rooiendolle, omrûgje, roaie, rûgje
rooien van aardappelen terwijl het lof nog groen isgriendolle
rooien van bomenbeamroegje, beamroeie
rook naar iemand blazenoanrikje
roosterenroasterje
roskammenhynsterosse, roskamme, roskjimme
rossenrosse
roterenrotearje
rottenrotsje
roulerenrûlearje
routerenrûtearje
rouwenrouje
rouwklagenroukleie (sjoch kleie)
rovenrave, roovje, rove, rôve, rôvje
royerenroyearje
rubricerenrubrisearje
rug rechtenrêchrjochtsje
ruggenrêgje
ruggensteunenstypje
rugzwemmenrêchswimme (sjoch swimme)
ruienrúdzje
ruikenrûke
ruilenbûtse, ruilebûtse, ruilje, rûlebûtse, wannelje
ruilverkavelenruilferkavelje
ruimenromje
ruinenrúnje
ruïnerenrinnewearje, ruïnearje
ruisenreauntsje, rûze, rûzelje, rûzje
ruiten inzettengleskje
rukkenhoarte, ropje, skuorre
rumineren (herkauwen)ruminearje
runnenrunne
rustenrêste
ruwenwreedzje
ruzie zoekenrûzjesykje (sjoch sykje), wrokje
ruziemakenbargebite u (sjoch bite), rûzjemeitsje (sjoch meitsje)
ruziënfimeltiizje, kreauwe, rûzjemeitsje (sjoch meitsje), tsjanterje
sabbelensabje, sobje, sobkje
saboterensabotearje
sacrerensakrearje
salariërensalariearje
salderensaldearje
saluerensaluearje
samenbakkengearbakke
samenballengearbalje
samenbindenbebine (sjoch bine), gearbine (sjoch bine)
samenbrengengearbringe (sjoch bringe)
samenbrouwengearbrouwe
samenbuigengearbûge
samendrijvendriftkje
samendringengearkringe (sjoch kringe)
samendrommengeartropje
samenflansengearflânzje, gearpongje, gearrippe
samenhangengearhingje (sjoch hingje)
samenhokkengearhokje, omhokje
samenklappen (dichtklappen)gearflappe
samenklevenbeklibje
samenkomengearkomme (sjoch komme)
samenkomen van ziektengearboazje
samenkoppelengearkeppelje
samenlevengearlibje, húzje, hûzje
samenlopengearrinne (sjoch rinne)
samenpersengearparsje
samenrijgengearriuwe u (sjoch riuwe)
samenroepengearroppe (sjoch roppe)
samenscholengearboskje, gearkloftsje, gearrútsje, geartropje, kloftsje
samensmedengearsmeie
samensmeltengearrane, gearsmelte (sjoch smelte)
samenspannengearspanne, paktearje
samenstappengearstappe
samenstellengearstalle
samenstromengearstreame
samentrekkengearlûke (sjoch lûke)
samenvallengearfalle (sjoch falle)
samenvattengearfetsje
samenvlechtengearflechtsje (sjoch flechtsje), gearfrisselje
samenvloeiengearfloeie, gearrinne (sjoch rinne)
samenvoegengearfoegje, gearsette
samenvouwengeardwaan (sjoch dwaan), gearteare, ynteare
samenwerkengearwurkje, oparbeidzje
samenwevengearweevje
samenwonenbyinoar wenje, gearwenje
samenzwerengearstokelje
sanctionerensanksjonearje
sanerensanearje
sappelenbodzje
sarrenfaksearje, judasje, nitelje, nitigje
sauzensauzje
scalperenskalpearje
scanderenskandearje
scannenscanne, skenne
schaatsenreedride (sjoch ride)
schaatsen makenreedmeitsje (sjoch meitsje)
schaatsen met ongelijke slagpreamkeskowe, preamskowe
schaatsen van een rondje of baantje op de ijsbaanbaantsjeride u (sjoch ride)
schaatsenslijpenreedslypje
schadeloosstellenyndemnisearje
schaduwenskaadzje
schaftenskoftsje
schakelenskeakelje
schakenskake
schakerenskakearje
schallenskâlje
schamenskamje
schampenskampe, útskampe
schamperenskamperje
schapen drijvenskieppedrifkje, skieppedriftkje, skieppedriuwe u (sjoch driuwe)
schapen melkenskiepmelke (sjoch melke)
schapen melken (figuurlijk)skieppedritse, skieppegatsje, skieppesturtsje
schapen tellenskieppetelle
scharenskare
scharniereniepenslaan (sjoch slaan), knierje
scharrelenomtoffelje, omwrotte, omwrotte, skeuvelje
schaterenskatterje
schaterlachenskatterlaitsje (sjoch laitsje)
schatgravenskatgrave (sjoch grave)
schattenrûze, skatte
schavenskave
scheidenskiede
scheidsrechter zijnskiedsrjochterje
scheldenopmasterje, rache, skelle
schelenmiterje, sjakke, skele
schematiserenskematisearje
schemerenskimerje, skimerjûnje
schendenskeine
schenkenskinke
scheppen (iets opscheppen)skeppe
scheppen (maken)skeppe, wêzenje
scherenskarje, skeare
schermenskermje
schermutselenskermutselje
scherp maken van nagelsneilskerpje
scherpen van een zeisharje, seineharje
scherpslijpen (tegen andermans mening ingaan)skerpslypje
scherpstellenskerpstelle
schertsenkoartswylje, merakelje
scheten latenmuffe, ôfskite (sjoch skite)
schetsensketse
schetterensketterje
scheurenropje, skuorre
scheuren door droogteferrêdzje
schietensjitte
schieten met een proppenschieterbossjitte u (sjoch sjitte)
schiftenskiftsje
schiften (uitzoeken)ôfearte, ôfeartsje
schijfschietenskiifsjitte u (sjoch sjitte)
schijnenskine
schijtenskite
schikkenarranzjearje, muierje, skikke
schilderenfervje, miele, mielje, skilderje
schilferenskibje, skulferje
schillenskile
schimmelenskimmelje
schimpenskimpe
schipperenbeskipperje, skipperje
schitterenblinkerje, bylkje, gleonje, skitterje
schminkensminke
schoeienskoeie
schoenlappenskuonlaapje, skuonmeitsje (sjoch meitsje)
schoffelenopskoffelje, skoffelje
schokkenskokke
schokken (van het lichaam)oantrilje
scholenopliede (sjoch liede), skoalje
schommelenomtouterje, skommelje, soeie, touterje
schommelen (zachtjes)soeikje
schonenskjinje
schooienskoaie
schoolblijven (nablijven)skoalbliuwe (sjoch bliuwe), ynbliuwe (sjoch bliuwe)
schoolhoudenskoalhâlde u (sjoch hâlde)
schooltje spelenskoaltsjeboartsje
schoonbrandenskjinbrâne
schoonhoudenskjinhâlde (sjoch hâlde)
schoonlikkenomslikje
schoonmakenskiemanje, skimanje, skjinmeitsje (sjoch meitsje), skymanje
schoonmaken (binnenkant)omhimmelje, úthimmelje
schoonmaken (buitenkant)ôfhimmelje
schoonmaken (hardhandig)reuvelje
schoonmaken van een kachelkachelje
schoonmaken van gotengoatehimmelje
schoonmaken van nagelsneilhimmelje
schoonmaken van pannenpanskrobje
schoonmaken van potten en pannenpot-en-panhimmelje
schoonmaken van slotensleatheakkelje, sleathekkelje, sleathoukje, útheakkelje, úthekkelje, úthoukje
schoonrijdenpronkride u (sjoch ride)
schoonschrijvenmoaiskriuwe (sjoch skriuwe)
schoonspoelenskjinspiele
schoonspuitenskjinspuitsje
schoonvegenôfrosse, skjinfeie (sjoch feie)
schoonwassenskjinwaskje u (sjoch waskje)
schoonwrijvenskjinwriuwe (sjoch wriuwe)
schoorvoetenskytskoarje
schoppenskoppe, wâdzje
schotsje lopen (ijs breken)mokjesette, sjoukerje, sjouskje, skoskedope, skoskefarre u (sjoch farre), skoskeflikke, skoskejeie u (sjoch jeie), skoskerinne u (sjoch rinne), skoskesette, skosketraapje, skoskewippe, soukje, souskje, souwe, souwelje, souzje, tei-iizje, teiluere, teilutsje, teilutterje, teiyskje
schouwenskôgje, skouwe
schouwen (inspecteren)skouje
schouwen van wegenweiskouwe
schragenopskoarje, skoarje
schrammenskramme
schransenbuffelje
schranzenskrânzgje, skrânzje
schrap zettentsjinskoarje
schrapen (geldzucht)hapskeare
schrapen (krabben)skrabje, ynklauwe, ynskrabje
schrapen van pekpikskraabje, pikskrabje
schrappenskrasse, útkrasse
schreeuwenbalte, gjalpe, gjalpje, omtsjetterje, raze, skreauwe
schreienskrieme
schrijdentrêdzje
schrijnenriffelje, skrine, write
schrijvenskriuwe
schrikkenskrikke , skrilje
schrobbenskrobje
schrobben (van boven naar beneden)delskrobje
schrobben van murenmuorreskrobje
schroeienskroeie
schroevenskroeve
schrokkengaffelje, skobje, skrokke
schromenskromje
schrompelenskrompelje, skronfelje
schuddebollenrydholje
schuddenhotse, hutselje, skodzje
schuifelenomskeuvelje, skufelje, sleepsoalje, stoatskave
schuilenskûlje
schuilen voor regenôfskûlje
schuilgaanbeskûlgean u (sjoch gean)
schuilhoudenbeskûlhâlde u (sjoch hâlde)
schuimbekkenskombekje
schuimenskomje
schuin toelopengearje
schurenskjirje, skûdskje, skuorje
schuren van metalen pottenpotskjirje
schurkenskûdskje
schurken (tegen jeuk)skeuke
schuttenskutjasse, skutte
schutterenombargje, omgrieme, omknoffelje
schuwen (mijden)skouwe
scorenskoare
seconderensekondearje
seculariserensekularisearje
seinenseine
seksensekse
selecterenselektearje
separerenseparearje
seponerenseponearje
serverenservearje
shockerenshockearje, sjokkearje
showenshowe
sidderensidderje
sierensiere, sierje
signalerensinjalearje
signerensinjearje
sijpelensipelje, siperje, sypje
simplificerensimplifisearje
simulerensimulearje
sissensiizje, sisterje, size, systerje
situerensituearje
sjablonerensjablonearje
sjacherenjoadzje, sjachelje, sjacherje, skachelje, skacherje
sjansensjanse
sjezen (hard rijden)jeze
sjezen (voor examen)sjeze
sjoelensjoele
sjokkenôfpongelje, pongelje, sjaggelje, sjokke, sjokselje
sjorrensjorje
sjouwensjouwe, tôgje
skeelerenskeelerje
skiënskye
skûtsjesilen (zeilen)skûtsjesile
slaanbûtse, huffe, slaan , takje
slaan met zweep of stokomtyskje
slaan van een ijzeren band om een vathoepomlizze u (sjoch lizze), hoepslaan u (sjoch slaan)
slaan van een klokpyngpangje
slaapwandelensliepwannelje
slachtenkielje, slachtsje
slachten van kippenhinneslachtsje
slachtofferenslachtofferje
slachtrijp mestenrypmeste
slagballenslachbalje
slagenslagje
slalommenslalomje
slampampenslampampje
slap hangen van zeilenynkylje
slapensliepe
slecht bekomenmiskomme (sjoch komme)
slechtensljochtsje
sleeënslydjeie (sjoch jeie), slydskje, slydzje
sleetjerijden (met prikstokken)prikslydjeie u (sjoch jeie)
slempenslimpe
slenterenbelderje, dangelje, dweile, dwelmje, kroaskje, sjokselje, slinterje
slepenslepe, slykslakje
slepen en neerzetten (drag and drop)slepe-en-delsette
sleurenomsloere, slepe, sljurkje, sloere
slieren (aansloffen)sliere, slierkje, sluorkje
slijmen (aardig doen)flaaibekje, flaaie, flaaikje
slijmen (slijm afgeven)slimerje, slymje
slijpenhotsje, slypje
slijpen (scherp maken)opslypje
slijtenôfbiizgje, slite
slikkenslokke
slingerengiere, skammelje, skuielje, skuilje, slingerje, sokkebalje, toarkje
slinkenbegeare, begearje, betarre, slinke
slippenslippe
slissenslisse
slobberenslabberje, slabje, slobberje
sloffenpúnskoppe, sjoele, sleepsoalje, sloffe, slofferje, slofkje, slykje, slykslakje
slootjespringenpykjedrille, pykjesette, pykjespringe u (sjoch springe), pyksette, rintsjejeie (sjoch jeie), rintsjespringe (sjoch springe), sleatsjeljeppe, sleatsjespringe u (sjoch springe)
slootjespringen (met een been om de polsstok)hakebrake, hakkebrake, rakebrake
slopenferdistruwearje, slope, teslope
slopen (binnenkant)útslope
slovensloovje, slove
sluierensluierje
sluimerenslomje, slommerje
sluipenslûpe
sluitenslute
slurpensloarpje, slurpje
smachtensmachtsje
smadensmaadzje
smakenmûlkje, muolkje, smeitsje
smakkensmakke, smyksmakke
smalensmeule
smaller wordenútsmelje
smartensmerte
smedensmeie, smidzje, welle
smekensmeekje, smeke
smeltensmeltsje
smelten (boter)rane
smelten (metaal)smelte
smerenklieme, smarre, smikselje
smeren (uit de voeten maken)pykje
smeren van boterhammenitensmarre
smeren van broodbôlesmarre
smettensmette
smeulensmeule
smijtenkeile, keilje, kingelje, kinke, kinkelje, kinkje, smite
smijten (ruw; hard)soale, soalje
smikkelensmikkelje
smoezenbemûskopje, mûskopje, smûze, smûzje
smokkelenslûkje
smorensmoare
smousjassen (kaartspel)smousjasse
sms'ensms'e
smullenbankettearje, knuffe, meure, smulle, smûze
snakkensnakke
snakken naar ademgybje, wynhappe
snappensnappe, snippe
snaterengaggelje, gakje, gakkelje, gakkerje
snauwengrauje, grauwe, snauwe, snuorje
sneeuwduinen vormendúnjeie (sjoch jeie)
sneeuwensnije (regelmjittig)
sneeuwen (licht)krôkje
sneeuwruimensnieskowe
sneeuwschuivensnieskowe
snibbensnibje
snijdenfykje, snije
snijden tot schijfjesdaalderje
snijden van broodbôlesnije (sjoch snije), itensnije (sjoch snije)
snijden van spekspeksnije (sjoch snije)
snikkensnikkerje, snokkerje
snoeiensnoeie
snoepensline, snobje
snoerensnuorje
snoevenopswetse
snuffelengnúfkje, sneupe
snuitensnute
snuivensnuve
snurkensnoarkje
socialiserensosjalisearje
soebattensoebatte
soezensûze, sûzje
softballensoftbalje
solderensoldearje
solerensolearje
sollenomtrolje, omtrôlje
solliciterensollisitearje
sommerensommearje
sonderensondearje
soppensopje
sorterensortearje
soufflerensûflearje, ynskune
souperensûpearje
soutenerensûtenearje
souteneur zijnpoaie
spaak lopenspeakje, stomprinne (sjoch rinne)
spannenspanne, útstaaie
sparengarje, gearje, sparje
spatiërenspasjearje
spattenspatte
specialiserenspesjalisearje
specificerenspesifisearje
speculerenspekulearje
speechenspeeche
speerwerpenspearsmite (sjoch smite), spearwerpe (sjoch werpe)
spek aanzetten (voordeel halen)speksette
spekkenspekje, spekke
speldenspjeldzje
spelen (bijv. piano)spylje
spelen (bijv. van kinderen)boartsje
spelen met pepernotenpiperdobbelje, pipernútsje
spelen met pijpesteelpipenakdosse, pypsje, pypstaltsjegoaie
spelen met poppenpopboartsje, popkeboartsje, popkje, poppeboartsje
spelen met twee tegen tweemaatspylje
spelen van een soort trefbalpoepslaan u (sjoch slaan)
spellenstaverje
spenderenspandearje, spansearje
speurengnúfkje, omspúskje, speure, spúskje
spiedenspiede
spiegelenspegelje
spiekenôfsjen (sjoch sjen)
spijbelenskoalskûlje, skoaltsjeferkrûpe, skoaltsjeskûlje
spijkerenspikerje
spijtenmuoie, spite
spikkelenspikkelje
spinnenspinne
spinraggen (met de bezem)spinreagje
spionerenspionearje
spittenhakje, spitte
spitten van de tuintúnhakje
splijtenspâlte, spjalte, splite
spoelenspiele
spokenspûkje
sponsorensponsorje
spookrijdenspûkride u (sjoch ride)
sporenspoare
sportensporte
sportvissenplezierfiskje, sportfiskje
spotlachengnize, monkelje
spottengekoanstekke (sjoch stekke), spotte
spreidenspriede
sprekenprate, sprekke
springenjoepse, jompe, springe
springen (met polsstok)ljeppe
springen met aaneengesloten benendrompelje
sprintensprinte
sproeiensproeie
sprokkelenpriksykje (sjoch sykje)
spruitensprute, sprútsje
spugenflybkje, spuie
spuwenflybkje, kwatse, kwatte, kwitskje
staanstean
staartvlecht makensturtfrisselje
stabiliserenstabilisearje
stagnerenstagnearje
stakenbolje, hinnebruie, stake
staken van werk door regendrinkelje
stalkenhjitfolgje, stalkje
stallenstalle
stamelenbestammerje, healprate, stammerje
stammenstamje, stamme
stampenstampe
standaardiserenstanderdisearje
standhoudenhoekhâlde (sjoch hâlde), stânhâlde u (sjoch hâlde)
stapelenloegje, steapelje, steupelje
stappenstappe
stareneagje, stoareagje, stoarje
startenstarte
stationerenstasjonearje
stavenstaavje, stoaie
steeds ongesteld zijngammelje
steeds praten over hetzelfdeomkôgje
stekenstekke
stelengrape, kape, ôfstelle, potse, stelle , take, ûntstelle
stelen bij nachtnachtbidde, nachtbiddelje
stelen van kleinighedengnobje
stelen van vruchten uit een boomgaardhofkesjonge u (sjoch sjonge), hofkje, hofsjonge u (sjoch sjonge), hôfsjonge u (sjoch sjonge)
stellenstelle
steltlopensteltrinne (sjoch rinne)
stemmen (instrumenten; verkiezingen)stimme
stempelenstimpelje
stenigenstiennigje
stenograferenstenografearje
steppenautopetsje
steriliserensterilisearje
sterkenfuortsterkje, sterkje
stervenferskiede u (sjoch skiede), stjerre , weireizgje
steunenskewiele, stypje
stevig makenstevigje
stichtenstichtsje
stiekem regelenbemûskopje
stigmatiserenstigmatisearje
stijgenomheechgean (sjoch gean), stige
stijldansenstyldûnsje
stikkenstikke
stikken (met naald en draad)opbeste, opbestje
stilerenstilearje
stilhoudenstilhâlde u (sjoch hâlde)
stilliggenstillizze (sjoch lizze)
stilstaanstilstean (sjoch stean)
stilzwijgenstilswije
stimulerenstimulearje
stinkenstjonke
stippelenstipkje, stippelje
stippenstipje, stippe
stipulerenstipulearje
stoeienbolje, gekjeie (sjoch jeie), mâlfarje, mâlfarkje, mâltjirgje, mâltjirje, omhynderje, rosbeie, stoeie, wrakselje, wyldjeie (sjoch jeie), wyldzje
stoelenstuolje
stoffenstofje
stofferenstoffearje
stofzuigenôfsûgerje, stofsûgerje, stofsûgje, sûgerje, túchslobberje, túchsûgje
stokenstokelje
stoken van de ovenûntstoke
stokkenstûkje
stollenbestjurje, ferstjurje, ongelje, stjurje
stomenstome
stomp makenferstompje, stompje
stompenhompe, hûmpe, pompe, stompe, stompje
stoppenhohâlde u (sjoch hâlde), stopje, tropje
stoppen van een pijppiipstopje
stoppen van kousenhoasstopje
stopzettenstopsette
storensteure
stormenstoarmje
stormlopenstoarmrinne (sjoch rinne)
stortenstoarte
stortregeneneazje, poepearzje
stotenbikje, hoarnje, rame, stjitte , stompe
stotterenstammerje
stouwenstoaie
stovenbesoarje, prule, stove
straffenstraffe
stralenblierkje, gloarje, striele, strielje
strandenstrânje
strandjuttenbûtsykje (sjoch sykje), strânjutte
strekkenrikke
strekken van de knieënknibbelrjochtsje
strelenaaie, aaikje
stremmengearsjitte (sjoch sjitte)
strengelenstringelje
strepenstreekje
stressenstresse
strevenstribje
strijdenkampe, krewearje, stride
strijden voor ietsfoarstride u (sjoch stride)
strijkenstrike
strijken van wasgoed door erop te zittenpoepmangelje
strikkenstrikke
strikken (vangen in een strik)bestrûpe
stripdansenstripdûnsje
strippenstrippe
strokenstroke
stromenstreame
strompelenbokkelje, bûkelje, strompelje
strooienrûgelje, struie
stroomlijnenstreamlynje
strooplikkenomtrolje, omtrôlje, sjerpslikje
strootjes aanbrengen (vogels in een nest)strieketôgje
strootjes omhoogwerpen (vogels in een nest)rûchjesmite (sjoch smite), rûchsmite (sjoch smite), striekewippe
strootjes trekken (loten)prikjelûke u (sjoch lûke), striekelûke (sjoch lûke)
strootjes zoeken (vogels voor een nest)striekesykje (sjoch sykje)
stropenstreupe, strûpe
strucurerenstrukturearje
struikelenknoffelje, stroffelje
struinenstrune
studerenstudearje
stuitenstuitsje
stuiterenbosserje, bosterje, dosse
stuivenstowe, wiskje
stuivertje-wisselenbeamkeferjeie (sjoch jeie), beamkeferlieze (sjoch ferlieze), beamkeferlizze (sjoch lizze), beamkeferlosse, beamkeferruilje, beamkefersjitte (sjoch sjitte), beamkeferwikselje, hoekjerinne u (sjoch rinne)
stukadorenstukadoare
stukbarstentebarste
stukbijtentebite (sjoch bite), tehaffelje
stukborenteboarje
stukbrekenstikkenbrekke (sjoch brekke)
stukgaanstikkengean (sjoch gean)
stukjagen (vernielen)tejeie (sjoch jeie)
stukknabbelentegnibbelje
stukknijpenferknipe (sjoch knipe), ferknûze, teknipe (sjoch knipe)
stuklopenstikkenrinne (sjoch rinne)
stukmakenfynmeitsje u (sjoch meitsje), stikkenmeitsje (sjoch meitsje)
stukpikkentepikke
stukscheurenstikkenskuorre
stukslaanstikkenslaan (sjoch slaan), ynbûkje
stuntelenhakkenkrukje, knoffelje
sturenstjoere
sturen van een schip naar de lijkantdelstjoere
stuttenskoarje
sublimerensublimearje
subordinerensubordinearje
subsidiërensubsidiearje
substituerensubstituearje
sudderensjurrelje, soarje, tsjurrelje
suggererensuggerearje
sukkelengammelje, goarje, honkelje, miezelje, mizelje, omgammelje, omgoarje, omlije, omsukkelje, omtoarkje, sjuttelje
sukkelen (met gezondheid)kwakkelje, omkwakkelje
superviserensupervisearje
supplerensupplearje
surfenplanksile, surfe
surveillerensurveillearje, tafersjochhâlde (sjoch hâlde)
sussendelbêdzje
swingenswinge, swingje
symboliserensymbolisearje
sympathiserensympatisearje
synchroniserensyngronisearje
systematiserensystematisearje
tafel afruimentafelôfhelje, tafelôfrêde (sjoch rêde), tafelôfromje, tafeloprêde (sjoch rêde)
tafeldekkentafelklearmeitsje (sjoch meitsje), tafeloansette
tafelentafelje
tafelschuimenwaarmmielbidde, waarmmielrinne u (sjoch rinne)
tafeltennissenpingponge
taillerentaillearje
takelentakelje
talentale
talmennúskje, omklieme, pôledraaie, talmje
tamponnerentamponnearje
tandenknarsentoskeknarse
tandenpoetsentoskbjinne, toskboarstelje, toskpoetse
tandenstokentoskplúzje
tanentaanje, tane
tankentanke
tappentaapje, tapje
tariferentarifearje
tarreren (tarragewicht vaststellen)tarrearje
tartentarte, útdaagje
tastentaaste
tatoeërentatoeëarje
taxerentaksearje
te berde brengenoerikkerje
te boven komen van een ziekte door groei of ouder wordenoergroeie
te gast gaangastje
te gronde gaanferlije, telider gean u (sjoch gean)
te hoog bieden (bij mijnen)fermynje
te voet gaanpoatelje
te voorschijn komenbleatkomme u (sjoch komme)
tegelzettentegelsette
tegengaantsjinkeare
tegengaan (bestrijden)tsjingean (sjoch gean)
tegenhangentsjinhingje (sjoch hingje)
tegenhebbentsjinhawwe (sjoch hawwe)
tegenhoudenopkeare, tebekkeare, tsjinhâlde (sjoch hâlde), ûnderskeppe
tegenkomentsjinkomme (sjoch komme)
tegenlopenmisfalle (sjoch falle), tsjinrinne (sjoch rinne), tsjintribelje
tegennaaien (bij het rietdekken)tsjinnaaie
tegenspartelentsjinspardelje, wjerstribje
tegensprekenabbelearje, aggewearje, argewearje, iggewearje, tsjinabbelearje, tsjiniggewearje, tsjinprate, tsjinsprekke (sjoch sprekke), ûntstride u (sjoch stride)
tegenspreken (krachtig)tsjinbekje
tegenspreken (voortdurend)tsjinhaffelje
tegenspreken (zeurend)tsjineamelje
tegenstaantagrize, tsjinstean (sjoch stean), wearzgje
tegenstemmentsjinstimme
tegenstreventsjinavensearje, tsjinstribje
tegenstribbelenakselje, tsjinakselje, tsjinavensearje, tsjinstribbelje, tsjinwrotte, wjerakselje
tegenstrijdentsjinstride (sjoch stride)
tegensturentsjinstjoere
tegenvallenmisfalle (sjoch falle), ôfdije, ôffalle (sjoch falle), tsjinfalle (sjoch falle)
tegenweer biedentsjinwarre
tegenwerkentsjinarbeidzje, tsjinwrotte, tsjinwurkje
tegenwerpenfoarsmite u (sjoch smite), tsjinhaspelje, tsjinsmite (sjoch smite)
tegenzittenmiswierje, tsjinsitte (sjoch sitte), tsjintribelje, tsjinwaarje, tsjinwierje
tekeergaanbeare, bestuere, tekeargean (sjoch gean), wyldkaterje
tekenentekenje
tekortschietentekoartsjitte (sjoch sjitte)
tekstverwerkentekstferwurkje
telefonerentelefonearje
telegraferentelegrafearje
telentele
teleurstellenteloarstelle
televisie kijkenkastkekike
televisiekijkenteeveesjen (sjoch sjen)
tellentelle
temenklieme, lêbje, teame
temmentamje
temperenmylderje, timperje
temporiserentemporisearje
ten laste leggenoanwriuwe u (sjoch wriuwe)
ten onder gaanferhûneloartsje
tenderentendearje, ynklinearje
tennissentennisje
tentaminerententaminearje
tentoonstellententoanstelle, útstalle
ter aarde bestellente ierde bringe (sjoch bringe)
ter wille zijngeriivje
terechtkomenbedarje
terechtstellenterjochtstelle
terechtwijzenrânselje, terjochtwize
teren (bestrijken met teer)bepikje, tarje
teren (voorzien in levensonderhoud)tarre
tergentarte, tergje
terhandstellenoerrikke
terminerenterminearje
terneerslaandelbûke, delbûkje, ferbûkje
terroriserenterrorisearje
terugbellenwerombelje, weromskilje
terugbetalenwerombetelje
terugbetalen van het teveel betaalderestornearje
terugbezorgenwerombesoargje
terugboekenweromboeke
terugbrengenwerbringe (sjoch bringe), werombringe (sjoch bringe)
terugdeinzentebekeangje, tebekskrilje
terugdenkentebektinke (sjoch tinke), weromtinke (sjoch tinke)
terugdoenweromdwaan (sjoch dwaan)
terugdraaienoerdraaie, tebekdraaie, weromdraaie
terugdrijventebekdriuwe (sjoch driuwe), weromdriuwe (sjoch driuwe)
terugdringentebekkringe (sjoch kringe)
terugduwenweromtriuwe (sjoch triuwe)
terugeisenweromeaskje
terugfluitenweromfluitsje
teruggaantebekgean (sjoch gean), weromgean (sjoch gean)
teruggevenweromjaan (sjoch jaan)
teruggooienweromsmite (sjoch smite)
teruggrijpentebekgripe (sjoch gripe), tebektaaste, weromgripe (sjoch gripe)
teruggroetenweromgroetsje
terughalenwerhelje, weromhelje
terughangenweromhingje (sjoch hingje)
terughebbenweromhawwe (sjoch hawwe)
terughoudenweromhâlde (sjoch hâlde)
terugkaatsentebekkeatse
terugkaatsen (van bal)weromkeatse
terugkaatsen (van geluid)wjerkeatse
terugkerenwerkeare, weromkeare, weromkomme (sjoch komme)
terugkijkentebeksjen (sjoch sjen), weromsjen (sjoch sjen)
terugkomenwerkomme (sjoch komme), weromkomme (sjoch komme)
terugkopenweromkeapje (sjoch keapje)
terugkoppelenweromkeppelje
terugkrabbelentebekklauwe
terugkrijgenwerkrije (sjoch krije), werombarre, weromkrije (sjoch krije)
terugleggenweromlizze (sjoch lizze)
terugleidenweromliede (sjoch liede)
teruglezentebeklêze (sjoch lêze)
teruglopentebekrinne (sjoch rinne), weromrinne (sjoch rinne)
terugmailenwerommaile
terugnemenweromnimme (sjoch nimme)
terugreizenweromreizgje
terugrijdenweromride (sjoch ride)
terugroepenrappelearje, rappellearje, weromroppe (sjoch roppe)
terugscheldenweromskelle (sjoch skelle)
terugschietenweromsjitte (sjoch sjitte)
terugschrijvenweromskriuwe (sjoch skriuwe)
terugschrikkentebekskrute
terugslaantebekslaan (sjoch slaan), terugslaan (sjoch slaan)
terugsnauwenweromsnauwe, weromsnoarje, weromsnuorje
terugspelenweromspylje
terugstortenweromstoarte
terugstuitenweromstuitsje
terugsturenweromstjoere
terugtastentebektaaste
terugtredentebekstappe
terugtrekkenretirearje, ruterearje, tebeklûke (sjoch lûke), weromlûke (sjoch lûke), weromtsjen (sjoch tsjen)
terugvallentebekfalle (sjoch falle), weromfalle (sjoch falle)
terugvarenweromfarre (sjoch farre)
terugvechtenweromfjochtsje (sjoch fjochtsje)
terugverdienenweromfertsjinje
terugverwijzenweromferwize
terugvindenwerfine (sjoch fine), weromfine (sjoch fine)
terugvliegenweromfleane (sjoch fleane)
terugvloeienweromfloeie
terugvoegentebekfoegje
terugvoerentebekfiere, weromfiere
terugvorderenrevindisearje, weromfoarderje
terugvragenweromfreegje
terugwensenweromwinskje
terugwerpentebeksmite (sjoch smite), weromsmite (sjoch smite)
terugwijkentebekwike (sjoch wike)
terugwijzenweromwize
terugwinnenweromwinne (sjoch winne)
terugzeggenweromsizze (sjoch sizze)
terugzendenweromstjoere
terugzettentebeksette, weromsette
terugzientebeksjen (sjoch sjen)
testenlotterje, teste
tetterentetterje
tevreden stellenbenoegje, troaie, troaikje
teweegbrengenteweechbringe (sjoch bringe), teweibringe (sjoch bringe)
theezettenteesette
theologiserenteologisearje
theoretiserenteoretisearje
thuis treffenthústreffe (sjoch treffe)
thuis vindenthúsfine (sjoch fine)
thuisblijventhúsbliuwe (sjoch bliuwe)
thuisbrengen (herkennen)weibringe (sjoch bringe)
thuisbrengen (ook herkennen)thúsbringe (sjoch bringe)
thuishorenthúshearre
thuishoudenthúshâlde (sjoch hâlde)
thuiskomenthúskomme (sjoch komme)
thuiskrijgenthúskrije (sjoch krije)
thuisliggenthúslizze (sjoch lizze)
thuiswerkenthúswurkje
tierelierentiereliere, tierelierje, tsjuereljuerkje, tsjuereljurkje, tsjuereluerje
tierenduvelje, tjirgje, tjirje, tsjirgje
tieren (tekeergaan)ketterje, kettermintsje, skelle
tieren (welvaren)hale
tijdbevrachtentiidbefrachtsje
tijddodend werk doenpûdsjeplakke
tijgentsjen
tikkentikje
tikken (met regelmaat; op ruiten)rikketikje
tikken op ruitenglesketikje, rútsjetikje
tikkertje met verlos-spelenferlosboartsje, tik- en honkboartsje, tikje-de-pealboartsje
tikkertje spelenbocheljeie u (sjoch jeie), keutelstemme, lêstlingboartsje, lêstslachboartsje, oertikboartsje, oertikje, prouskje, tikboartsje, tikkeboartsje, trochfleane u (sjoch fleane)
tikkertje spelen waarbij een rij wordt gevormdkaperboartsje, kaperjeie u (sjoch jeie), kat-en-katerje, katerjachtsje, katerjeie u (sjoch jeie), keppelje
tillenhifkje, tille
timmerentimmerje
tingelentsjingelje
tinkelenomdiggelje
tintelenpimperje, prykje, tûkerje, tûkje
tintelen van kouôfprykje
tippelen (lopen; prostitueren)tippelje
tiranniserentirannisearje
titelentitelje
tjilpentsjitte, tsjitterje
toastentoaste
tobbentobje
tobben (voortdurend)ompakke
tochtengiberje, gybje, sige, wynderje
toe-eigeneneigenje, ympelearje
toebedelentabediele
toebedingentabetingje
toebehorentabehearre, tahearre
toebetalentabetelje
toebijtentabite (sjoch bite)
toebindentabine (sjoch bine)
toebrengentabringe (sjoch bringe)
toebrengen van nadeelneppe
toedekkenbestopje, tadekke (sjoch dekke)
toedelentadiele, tapartsje
toedenkentatinke (sjoch tinke)
toedienenjaan
toedienen van pillenpilje
toedienen van veel dranktaboarne, tapoaie
toedienen van vitaminesfitaminearje
toedoentadwaan (sjoch dwaan)
toedragentadrage (sjoch drage)
toedrinken (toast uitbrengen)tadrinke (sjoch drinke)
toeduwentatropje
toeëigenenoaneigenje
toefluisterentalústerje, tareauntsje
toegaantagean (sjoch gean)
toegevenbyklauwe, tajaan (sjoch jaan), ynflije
toegeven aan iemands luimenljune, ljúnje
toegooientagoaie
toehappentahappe
toehorentaharkje, tahearre
toejuichentajubelje, tajûchje
toekaatsentakeatse
toekennentakenne
toekerentakeare
toekijkentasjen (sjoch sjen)
toeklappentaklappe
toeknijpentaknipe (sjoch knipe)
toeknikkenoanknikke, taknikke
toekomentakomme (sjoch komme)
toelachenoanblierje, oanblierke, oanlaitsje u (sjoch laitsje), talaitsje (sjoch laitsje)
toelatentalitte (sjoch litte)
toeleggentalizze (sjoch lizze)
toeleverentaleverje
toelichtentaljochtsje
toelopentarinne (sjoch rinne)
toeluidentaliede (sjoch liede)
toemetentamjitte (sjoch mjitte)
toemoffelentamoffelje
toenaderentaneierje
toenemenoanwinne (sjoch winne), tanimme (sjoch nimme)
toepassentapasse
toereikentarikke
toerekenentarekkenje
toeroepentaroppe (sjoch roppe)
toerustentarisse
toeschietentasjitte (sjoch sjitte)
toeschijnentalykje
toeschoppentaskoppe
toeschouwentaskôgje
toeschreeuwen (dreigend)tatongerje
toeschrijventaskriuwe (sjoch skriuwe)
toeschuiventaskowe
toeslaantaslaan (sjoch slaan)
toesmijtentasmite (sjoch smite)
toesnauwentagnauwe, tasnauwe
toespelentaspylje
toesprekenfoarprate, tasprekke (sjoch sprekke)
toespringentaspringe (sjoch springe)
toestaantastean (sjoch stean)
toestekentastekke (sjoch stekke)
toestemmenbewilligje, tastimme
toestoppentastopje, tatriuwe (sjoch triuwe), tatropje
toestormenoanstoarmje
toestrijken (geld geven)tastrike (sjoch strike)
toestromentastreame
toesturentastjoere
toetakelentaboeie, tatakelje, tekerve
toetastentapakke, tataaste
toeterentoeterje
toetredenoanslute (sjoch slute)
toetsen (controleren)hifkje
toevenpoazje, toevje, tôvje
toevertrouwenoanbetrouwe, oanfertrouwe, tabetrouwe, tafertrouwe
toevloeientafloeie
toevoegentafoegje, taheakje
toevoerentafiere
toevragentafreegje
toewaaienoanwynderje
toewegen (iets meer wegen)taweage
toewensentawinske, tawinskje
toewerkentawurkje
toewijdentawije
toewijzentawize
toewuiventawiuwe
toezeggenfersizze u (sjoch sizze), promittearje, tasizze (sjoch sizze)
toezichthoudentafersjochhâlde (sjoch hâlde)
toezientasjen (sjoch sjen)
toezingentasjonge (sjoch sjonge)
toiletterentoilettearje
tokkelentokkelje
tokkelen (op snaren)poanne, poene, puonne
tolererentolerearje
tollengiseltopje, swypketopje, swyptopje, topje, topjeie (sjoch jeie), topsette
tollen (spel)potdigelje, potdikelje, potsjedigelje, potsjedikelje, potsjeklove, potsjetopje
tomenteamje
toneelspelentoanielspylje
tonensjen litte (sjoch litte)
tong uitsteken achter iemands rug omefterneiblaaie
tongzoenenbekje
tooienfergnisje, fergnisse, toaie
toppen van bomenbeamkopje
tornentoarne
torpederentorpedearje
tortelentoartelje
tossentosse
tot stand brengenbereare, beriere, tastânbringe (sjoch bringe)
totaliserentotalisearje
toucherentûsjearje
touperentûpearje
touwtjespringentoudûnsje, touspringe (sjoch springe), toutsjedûnsje, toutsjespringe (sjoch springe)
toverentoverje, tsjoene
traag werkenmostermealle
traanogentrieneagje, trienwetterje
tracerenneiprintsje, trasearje
trainentraine
trainerentrênearje
trakterentraktearje
trammentramme
tranentrienje, trienwetterje
transcenderentransendearje
transfererentransferearje
transformerentransformearje
transpirerentranspirearje
transplanterentransplantearje
transporterentransportearje
traplopentreprinne u (sjoch rinne)
trappentraapje
trappen op een orgelpûsterje, pûstertraapje
traumatiserentraumatisearje
tredentrede, trêdzje
treffenoantroevje, thúsfine (sjoch fine), treffe
treiterenpjerre, tergje
trekkebenenhompelje, lompe
trekkenlûke , trekke , tsjen
trekken laten door koken (koffie; thee)útpolderje
trekken van een kieskieslûke u (sjoch lûke), kiesútlûke u (sjoch lûke)
treurentreurje
treurig kijkenneareagje
treuzelenhûnemelke (sjoch melke), mostermealle, omdrammelje, omdrealje, omdreule, omdreutelje, omdrome, ommale, ommalkje, omneule, omneulje, omsammelje, omsealje, omseamelje, treuzelje
treuzelen (aanhoudend)oanseamelje
trillenlilje, ridelje, trilje
trillen (bij graveren)tremblearje
trillen (van een apparaat)tremolearje, tremulearje
triomferentriomfearje
trippelenhipkje, trippelje
trippentripje
troeventroevje
trommelentromje
trompet spelentrompetspylje
trompettentrompetblaze, trompetsje
troostentreastgje
trots zijnferheffe
trotserentrotsearje, wjerstean (sjoch stean)
trouwenhoulikje, trouwe
tsjilpentsjilpe
tuchtigenkastije, ôfrjochtsje
tuieren (aan de ketting leggen)tsjoarje, tsjurje
tuigentuge
tuimelentrûzelje
tuinharkentúnklauwe
tuinierentúnkje, túntsje
turendigerje, dikerje, fierkje, kuere, kuereagje, mikerje, mikje, mykje
turnenturnje
turvenoanturvje, turvje
tutoyerendookje, dowe
twijfelentwifelje, twivelje
twinkelentwinkelje
twistendeilje
typenmasineskriuwe (sjoch skriuwe), type
typerentypearje
u zeggenjookje
uien oogstensipelje
uit de hand lopenút 'e rigel sjitte (sjoch sjitte)
uit de voeten makenfuortstrûpe, ôfbrasse
uit het hoofd pratenûntlizze u (sjoch lizze)
uitademenútazemje
uitbaggerenopslatte, útbaggelje, útflaagje, útflagje, útleikje
uitbaggeren van keerdammendamleikje
uitbakkenútbakke
uitbalancerenútbalansearje
uitbannenútbanne
uitbeeldenbyldzje, útbyldzje
uitbeitelenútbeitelje
uitbenenútbonkje
uitbestedenútbesteegje, útbestelle
uitbetalenútbetelje
uitbetalen aan loonferleanje
uitbijtenútbite (sjoch bite)
uitbikkenútbikje
uitblazenútblaze, útpûste
uitblekenútblikke
uitblijvenútbliuwe (sjoch bliuwe)
uitblinkenútblinke (sjoch blinke)
uitbloedenútbliede (sjoch bliede)
uitbloeienútbloeie
uitblussenútdwêste, útdwestgje, útdwestje
uitboekenútboeke, útboekje
uitboenenútbjinne
uitborenútboarje
uitborstelenútboarstelje
uitbottenknopje, knopkje, knopsette, útbotsje, útbotte
uitbouwenútbouwe
uitbouwen (vergroten)útlegerje
uitbrakenútkoarje
uitbrandenútbaarne, útbrâne
uitbreidenoanrigelje, útbreidzje, útwreidzje
uitbreienútbreidzje
uitbrekenútbrekke (sjoch brekke)
uitbrengenútbringe (sjoch bringe)
uitbroedenútbriede (sjoch briede)
uitbroeienútbroeie
uitbrokkelenútbroazelje, útbrokkelje
uitbuigenútbûge
uitbuikenbekomme (sjoch komme)
uitbulderenútbolderje
uitcheckenútchecke
uitcijferenútsiferje
uitdagentarte, útdaagje, úttrotsje
uitdampenútdampe
uitdelenrûmpartsje, útdiele, útpartsje
uitdelgenútdylgje
uitdenkenútornearje, útprakkesearje, úttinke (sjoch tinke)
uitdeppenútdippe
uitdeukenútbûtsje, útdûkje, útkûpje
uitdienenúttsjinje
uitdiepenútdjipje
uitdiepen met een ploegútploegje, útploeie
uitdiepen van greppelsgreppelje, gropje, útgreppelje
uitdiepen van slotensleatsje, útslatte
uitdiepen van vorenpaadsjoele
uitdijenoanwinne (sjoch winne), optine, útdije
uitdoenútdwaan (sjoch dwaan)
uitdokterenútdokterje
uitdonderenúttongerje
uitdoppenútdopje
uitdorsenútterskje
uitdossenopdosse, optoaie
uitdovenútdompe, útdôvje
uitdraaienútdraaie
uitdragenútdrage (sjoch drage)
uitdrijvenútdriuwe (sjoch driuwe)
uitdrinkenleechdrinke (sjoch drinke), útdrinke (sjoch drinke)
uitdrogenferskrokje, útdroegje, útdrûge, útdrûgje
uitdruipenbesige, útddripkje, útdrippe
uitdrukkenútdrukke
uitduidenúttsjutte
uitdunnenienje, úttinje
uitdunnen (van planten)ientsjelûke (sjoch lûke)
uitdweilenútdweile, útdweilje
uiteengaanútinoargean (sjoch gean), útslûpe (sjoch slûpe)
uiteenlopenûntrinne u (sjoch rinne)
uiteenrafelenútinoarraffelje
uiteenslaan van greppelzodenpôlebûkje, pôlebûtse
uiteenspattenútspatte
uiteenvallenûntrûgelje
uiteenzettenútiensette
uitelkaardrijvenútinoardriuwe (sjoch driuwe)
uitenuterje, útsizze (sjoch sizze)
uiten van leed (schreien)útkrite (sjoch krite)
uiteten (afeten)útite (sjoch ite)
uitfaserenútfasearje
uitfilterenútfilterje
uitflappenútflappe
uitfloepenútflippe, útfloepe
uitfluitenútfluitsje
uitfoeterenútfûterje, útprottelje
uitgaanútgean (sjoch gean), útsje
uitgalmenútgalmje
uitgelaten zijn (dollen)mâltjirgje, mâltjirje
uitgeleide doenôfkonfoaie, útkonfoaie
uitgevenútjaan (sjoch jaan)
uitgeven aan etenferite u (sjoch ite)
uitgieren (van pret)útgiere
uitgietenútjitte (sjoch jitte)
uitgistenútgestje, útgêstje
uitglijdenglysterje, útglide (sjoch glide), útglydzje
uitgloeienútgloeie
uitgooienútgoaie
uitgravenútdolle, útgrave (sjoch grave), úttichelje
uitgroeienútgroeie, útwaakse (sjoch waakse)
uitgummenútgomje
uithakenútheakje
uithakkenúthakje
uithalenúthelje, útheve, útkloarkje
uithangenúthingje (sjoch hingje)
uithelpenúthelpe (sjoch helpe)
uithollenholje, útboarje, úthoalje, útholje, útkloarkje, útpjukje, útpjukke
uithongerenophongerje, úthongerje
uithorenkloarkje, tantsje, ûnderstean u (sjoch stean), útdokke, útharkje, úthearre, útkloarkje, útlobberje, útlonterje, útpinfiskje, úttantsje
uithoudenbankje, úthâlde (sjoch hâlde)
uithouwenúthouwe
uithuilenútgûle
uithuwelijkenúthylkje, úttrouwe
uitjammerenútjammerje
uitjouwenfergeie, úthuilje
uitjubelenútgeie, útjubelje
uitkafferenútblaffe, útfeugelje, útheuvelje
uitkammenútkjimme
uitkankerenútkankerje
uitkappenútkapje
uitkauwenútkôgje
uitkepenútkepe
uitkerenútkeare
uitketterenútkettermintsje
uitkienenútkine, útkynje
uitkiezenútkarre, útkieze (sjoch kieze), útpikke
uitkijkenútkypje, útsjen (sjoch sjen)
uitklappenútklappe
uitklarenútklearje
uitkledenútklaaie, útskile
uitklinkenútklinke (sjoch klinke)
uitkloppenútklopje
uitknijpenútknipe (sjoch knipe)
uitknippenútknippe
uitkokenútkôkje, útsiede (sjoch siede)
uitkomenútkomme (sjoch komme)
uitkopenútkeapje (sjoch keapje)
uitkraaienútkraaie
uitkrabbenútklauwe
uitkragenútkrage
uitkramenútkreamje, útkreammerje
uitkrassenútkrasse, útskrasse
uitkrijgenútkrije (sjoch krije)
uitkristalliserenútkristallisearje
uitkruienútkroadzje
uitkwijnenútkwine
uitlachenbelaitsje (sjoch laitsje), útlaitsje (sjoch laitsje)
uitlachen (spottend)útgnize, útgnyskje
uitladenlosje, losse, útlade, útlosse
uitlatenútlitte (sjoch litte)
uitleggenútlizze (sjoch lizze)
uitleidenútliede (sjoch liede)
uitlekken (zowel vocht als geheim)útlekke
uitlenenútliene
uitlepelenútleppelje
uitleventjirgje, tjirje, tsjirgje, útlibje
uitleverenútleverje
uitlezenútlêze (sjoch lêze)
uitlichtenútljochtsje
uitlijnenútlynje
uitlikkenútblaaie, útslikje
uitlogenútleagje
uitloggenútlogge
uitlokkenútlokje
uitloodsenútloadse
uitlopenútrinne (sjoch rinne)
uitlotenútlotsje
uitlovenútlove
uitloven van een zangprijsfersjonge u (sjoch sjonge)
uitluchtenútluchtsje
uitluidenútliede (sjoch liede)
uitmakenútmeitsje (sjoch meitsje)
uitmalenútmealle
uitmelkenútmelke (sjoch melke)
uitmergelenútbuorkje, útmergelje, úttichelje
uitmestenmjoksje, mjuksje, útmjoksje
uitmetenútmjitte (sjoch mjitte)
uitmondenútmûnje
uitmonsterenútmeunsterje
uitmoordenútmoardzje
uitmuntenútmuntsje
uitnemenútnimme (sjoch nimme)
uitniezenútprúste, útprûste
uitnodigennoadigje, noadzje, nûgje, útfersykje (sjoch sykje), útnoadigje, útnoadzje, útnoegje, útnûgje
uitnodigen binnen te komenynfreegje, ynnoadzje, ynnoegje, ynnûgje
uitoefenenútoefenje
uitoefenen van land- of tuinbouwgernierkje
uitpakkenútpakke
uitparkerenútparkearje
uitpersenútkweazgje, útparse, útparsje
uitpersen van vochtkweazgje, kweazje, kwiizje
uitpikkenútpikke
uitplantenplantsette, útplantsje
uitpluizenútploaitsje, útplústerje, útplúzje
uitplukkenútplôkje
uitplunderenbrânskatte, útplonderje, útplunderje
uitpoetsenútpoetse
uitprakkiserenútprakkesearje
uitpratenútprate
uitproberenútprobearje
uitproestenútprúste, útprûste
uitpuffenútpûste
uitpuilenpûdeagje, pûdzje, pûleagje, útprotsje, útpûlje, útpûlkje
uitputtenôfmêdzje, útbrûke, útputte
uitrafelenútflarderje, útflardkje, útflardzje, útraffelje
uitragenútreagje
uitrakenútreitsje (sjoch reitsje)
uitrazenútbeare, útraze, úttjirgje, úttjirje
uitreddenútrêde (sjoch rêde)
uitreikenútrikke
uitreiken van een prijspriisútdiele
uitrekenenútrekkenje
uitrekkenútrekke (sjoch rekke), útspeakje
uitrichtenútrjochtsje
uitrijdenútride (sjoch ride)
uitrijpenútrypje
uitroeienútroegje, útropje, útrûgje
uitroepenútroppe (sjoch roppe)
uitrokenútrikje
uitrollenútrolje
uitruimenútrêde (sjoch rêde), útromje
uitrustenútrêste, útrisse
uitsabbelenútsabje
uitschakelenútskeakelje
uitschaterenútskatterje
uitschavenútskave
uitscheidenútskiede (sjoch skiede)
uitscheldenferskelle u (sjoch skelle), útbeare, útflokke, útketelje, útkettermintsje, útkrite (sjoch krite), útrache, útrachele, útrachelje, útroffelje, útsegenje, útskelle (sjoch skelle)
uitschenkenútskinke (sjoch skinke)
uitscheppenútskeppe
uitscherenútskeare
uitscheurenútskuorre
uitschietenútsjitte (sjoch sjitte)
uitschiftenhútsje, útskiftsje
uitschijtenútskite (sjoch skite)
uitschilderenútskilderje
uitschoffelenútskoffelje
uitschoppenútskoppe
uitschrapenútskrabje
uitschrappenútskrabje
uitschreeuwenútâlje, útbalte, útgeie, útmoartsje, útskreauwe
uitschreienútskrieme
uitschrijvenútskriuwe (sjoch skriuwe)
uitschrobbenútskrobje
uitschroevenútskroeve, útskroevje
uitschuddenleechskodzje, útskodzje
uitschudden van stroútskekke
uitschuivenútskowe
uitschulpenútskulpe
uitschurenútskjirje, útskuorje
uitselecterenútselektearje
uitserverenútservearje
uitsijpelenútsipelje, útsiperje, útsypje
uitslaanbûtenslaan (sjoch slaan), útslaan (sjoch slaan)
uitslaan (ontdoen van vocht)útkletse, útswinge
uitslachtenútslachtsje
uitslapenútsliepe (sjoch sliepe)
uitslijpenútslipe, útslypje
uitslijtenútslite (sjoch slite)
uitslingerenútslingerje
uitslobberenútslabberje, útslabje, útslobberje
uitslovenútsloovje, útslove
uitsluitenútslute (sjoch slute)
uitslurpenútsloarpe, útsloarpje
uitsmedenútsmeie
uitsmeltenútrane
uitsmelten (metaal)útsmelte (sjoch smelte), útsmeltsje
uitsmerenútsmarre
uitsmijtenútsmite (sjoch smite)
uitsnijdenútfykje, útsnije (sjoch snije)
uitsnikkenútsnokje, útsnokke, útsnokkerje
uitsnoeienútsnoeie
uitsnuitenútsnute u (sjoch snute)
uitspannenútspanne
uitsparenútlangje, útskroarje, útskroate, útsunigje, úttingje, útwinne (sjoch winne)
uitspattenútspatte
uitspelenútspylje
uitspinnenútspinne (sjoch spinne)
uitspoelenopspiele, útklinzgje, útspiele
uitspokenútspoekje, útspûkje
uitspreidenútspriede (sjoch spriede)
uitsprekenútsprekke
uitspringenútljeppe, útspringe (sjoch springe)
uitspuitenútsnjitte, útsnypje, útspuitsje
uitspuwenútspije, útspuie
uitstaanútstean (sjoch stean)
uitstallenútstalle
uitstappenútstappe
uitstekenoerstykje, stykje, útpjukje, útpjukke, útstekke (sjoch stekke)
uitsteken van een vlagbeflaagje, beflagje
uitstellenferdaagje, útstelle
uitstervenútstjerre (sjoch stjerre)
uitstijgenútstige
uitstippelenútstipkje, útstippelje
uitstoffenútstofje
uitstomenútstome
uitstortenútstoarte
uitstotenútstjitte (sjoch stjitte)
uitstralenútstrielje
uitstrekkenútrikke, útspeakje, útstrekke
uitstrijkenútstrike (sjoch strike)
uitstrooienútstruie
uitsturenútstjoere
uittappenúttaapje
uittartenúttrotsje
uittekenenúttekenje
uittellentatelle, úttelle
uitterenútlije, útsukkelje, útswakje, úttarre
uittierenúttjirgje, úttjirje
uittillenúttille
uittorenenúttuorje
uittrappenúttraapje
uittrappen (bijv. van vuur)útwâdzje
uittredenútstappe, úttrêdzje
uittrekkenútlûke (sjoch lûke), útropje, úttrekke (sjoch trekke), úttsjen (sjoch tsjen)
uittrekken (van kleding)útstrûpe
uitvaardigenútfeardigje, útfurdigje
uitvademen (meten)útfieme, útfiemje
uitvallenútfalle (sjoch falle)
uitvallen (de waarheid zeggen)opkramje
uitvallen (scherp reageren)opfege
uitvarenútfarre (sjoch farre)
uitvaren (heftig reageren)opspatte
uitvaren (tekeergaan)opswarre
uitvechtenútfjochtsje (sjoch fjochtsje)
uitvegenútfege, útfeie (sjoch feie), útflakke
uitveilen (te koop aanbieden)útfeile, útfeilje
uitvenen (veen afgraven)útfeanje, útfeantsje
uitventenútsutelje
uitvergrotenútfergrutsje
uitverkiezenútferkarre, útferkieze (sjoch kieze), útkarre
uitverkopenútferkeapje (sjoch keapje)
uitvertellenútfertelle
uitvindenútfine (sjoch fine)
uitvissenneifiskje, útfiskje
uitvlakkenoersljochtsje, útflakke
uitvliegenútfleane (sjoch fleane)
uitvliegen (het ouderlijk huis verlaten; vaak uitgaan)útflechtsje
uitvloeienútfloeie
uitvloekenútflokke, útsegenje
uitvoegenútfoegje
uitvoerenberuorje, beruorkje, útfiere, útheevje, úthoovje, úthove, útkuere
uitvoeren van een rondedansgoverje, govertsje
uitvogelen (uitdenken)útfigelearje
uitvorsenútpinfiskje
uitvouwenútteare
uitvragenútfreegje
uitvretenútfrette (sjoch frette)
uitvriezenútfrieze (sjoch frieze)
uitvullenútfolje
uitwaaienútwaaie, útwynderje
uitwasemenútwazemje
uitwassenútwaskje (sjoch waskje)
uitwateren (lozen)útwetterje
uitwegenútwage u (sjoch wage)
uitweidenútweidzje
uitwekenútweakje
uitwerkenútarbeidzje, útwurkje
uitwerpenútsmite (sjoch smite)
uitwiedenútwjudzje
uitwijkenôfboeie, útwike (sjoch wike)
uitwijzenútwize
uitwinnenútwinne (sjoch winne)
uitwisselenútwikselje
uitwissenferwiskje, útstrike (sjoch strike), útwiskje
uitwoedenútwoedzje
uitwonenútwenje
uitwrijvenútrosse, útwriuwe (sjoch wriuwe)
uitwringenútwringe (sjoch wringe)
uitzaaienfersiedzje, útsiedzje
uitzagenútseagje
uitzakkenútbûkje, útsakje
uitzeggenútsizze (sjoch sizze)
uitzeilenútsile
uitzendenútstjoere
uitzettenútritse, útsette
uitzetten op een rijútrigelje
uitzevenútsilje
uitziekenútsiikje
uitzien naar ietsútfierkje
uitziftenútsouje
uitzingenútsjonge (sjoch sjonge)
uitzittenútsitte (sjoch sitte)
uitzoekeneartskifte, útfiskje, útkippe, útsykje (sjoch sykje)
uitzoeken van bonenbeanlêze (sjoch lêze)
uitzonderenútsûnderje
uitzoomenútzoome
uitzuigenútstrûpe, útsûge, útsûgje
uitzuipenútsûpe
uitzuiverenútsuverje
uitzwenkenútswinke
uitzwerenútswolle
uitzwermenútswaarmje
uitzwetenútswitte
unificerenunifisearje
uniformerenuniformearje
uploadenoplade
urinerenstrule, urinearje, wetterje
utiliserenútilisearje
vaarwelwensenfarwolwinske
vaccinerenfaksinearje
vaker melken voor meer opbrengstopmelke u (sjoch melke)
validerenfalidearje
vallenfalle , miterje
vallen (struikelen)delknoffelje
valsspelenskelmdwaan (sjoch dwaan), skelmje
van de hand gaanhandigje
vandaan komenweikomme u (sjoch komme)
vangenbeflappe, fange , heine
vangen van hazenhazzefange u (sjoch fange)
vangen van kemphanen met een flapnethoantseflappe
vangen van mollenmolje
varenfarkje, farre
varen met een praam (platbodem)preamkje
variërenfariearje, lúmje, lúnje
vastbijtenfêstbite (sjoch bite)
vastbindenbefeugelje, fegelje, fêstbine (sjoch bine), feugelje, fleugelje
vastdoenfêstdwaan (sjoch dwaan)
vastdraaienfêstdraaie
vastenfestje, fêstje
vastgrijpenfêstgripe (sjoch gripe)
vastgroeienfêstgroeie
vasthakenfêstheakje, heakje
vasthaken op een andere plaatsferheakje
vasthoudenbeethâlde (sjoch hâlde), fêsthâlde (sjoch hâlde)
vastklampenfêstklamje, fêstklamme, fêstklammerje, fêstklampe, fêstklampje
vastklemmenfêstklamje, fêstklamme, fêstklammerje, fêstklampe, fêstklampje
vastklevenfêstplakke
vastknijpenfêstknipe (sjoch knipe)
vastknopenbeknoopje, beknope, fêstknoopje, fêstknope, fêstknotsje
vastkoekenoansette
vastkoppelenfêstkeppelje
vastleggenfêstlizze (sjoch lizze)
vastliggenfêstlizze (sjoch lizze)
vastlijmenoplymje
vastlopenfêstrinne (sjoch rinne), stomprinne (sjoch rinne)
vastmakenfêstmeitsje (sjoch meitsje)
vastmaken met een gordelgurdzje
vastmaken met stekenbestekke u (sjoch stekke)
vastnagelenfêstneilje
vastnietenfêstnytsje
vastplakkenfêstplakke
vastpratenfêstprate
vastprikkenfêstprippe
vastrakenfêstreitsje (sjoch reitsje)
vastroestenfêstroastkje, fêstrustkje
vastschietenfêstsjitte (sjoch sjitte)
vastschroevenfêstskroeve, fêstskroevje
vastsnoerenbefiselje, befizelje
vastsnoeren (van veters)fêstfiterje
vastspeldenbespjeldzje, fêstspjeldzje
vastspijkerenfêstspikerje
vaststaanfêststean (sjoch stean)
vaststellenfêststelle
vasttrappenfêsttraapje, fêstwâdzje
vastvriezenfêstfrieze (sjoch frieze)
vastwortelenbewoartelje, fêstwoartelje
vastzettenfêstsette
vastzetten (zeil)oanhalzje, oanhise
vastzetten met deuvels (houten pinnen)deuvelje
vastzetten met een wigkylje, oankylje
vastzetten van de zeilhalshalzje
vastzetten van ijzerdraad over een klompklompkramje
vastzittenfêstsitte (sjoch sitte)
vat krijgen opoanslaan u (sjoch slaan)
vechtenfechte, fechtsje, fjochte, fjochtsje , fjuchte, fjuchtsje, hakkebite (sjoch bite), hare
vechten met messenbekkesnije (sjoch snije)
veel etenynproazje
veel tegelijk etenproazje, proezje
veesten (winden laten)ôffurte, ôfpoepe
vegenfege, feie
vegen (van boven naar beneden)delfeie (sjoch feie), delreagje
vegeterenfegetearje
veilenfeilje, ferboelguodzje
veiligstellenfeilichstelle
veinzenbeare
veinzen dat men iets niet kanspylbekje
veldopbrengst (bijv. hooi) op een wagen ladenweidloegje, weidloeie, weidzje
veldopbrengst (bijv. hooi) van een wagen ladenweidleegje
vellen (boom)kapje
vellen (oordeel; vonnis)útsprekke
ventensutelje
venten van broodbôlejeie (sjoch jeie), boljeie (sjoch jeie), stútjeie (sjoch jeie)
venten van vleesútkneukelje
ventilerenfentilearje
veraangenamenfernoflikje, ferswietsje
verachtenferachtsje, ferspije, ferspuie
verafgodenfergoadzje
veralgemenenferalgemienisearje, feralgemienje
veranderenferoarje
veranderen van (wind)richtingommalkje
veranderen van meningomswaaie
veranderen van spanningferspanne
veranderen van vrouwelijk uiterlijk tijdens het huwelijkbewiivje
veranderlijk zijn (van het weer)omlúmje
veranderlijk zijn van windrichtingflaagje
verankerenferankerje
verantwoordenferantwurdzje
verarmenferearmje, ferearmoedzje
verbabbelenferbabbelje
verbakkenferbakke
verbaliserenferbalisearje
verbannenferbanne, útbalje, weibalje, weibanne
verbasterenbasterje, ferbasterje, ferskaaie
verbazenferbaze, fernuverje
verbedden (van bed wisselen)ferbêdzje, oerbêdzje
verbeeldenferbeelde, ferbeeldzje, ferbylde, ferbyldzje
verbergenbeskûlhâlde u (sjoch hâlde), ferbergje (sjoch bergje), ferdekke (sjoch dekke), ferheelje
verbeterenferbetterje, foarútbringe (sjoch bringe)
verbeteren van het weeropwierje
verbeurenferbarre, ferspylje
verbiedenferbiede (sjoch biede), ynterdisearje
verbijsterenferbjusterje
verbijtenbebite (sjoch bite), ferbite (sjoch bite)
verbindenferbine (sjoch bine), ferwine, keppelje
verblekenferblikje, ferblikke, ferearmje
verblijdenferbliidzje
verblijf houdenhúsmanje
verblijfhoudenhusearje
verblijvenferbliuwe (sjoch bliuwe), tahâlde (sjoch hâlde)
verblindenferbline, ferblynje
verbloemenferblomje, ferblomkje, ferblomme, fermoaikje
verboemelenferboemelje, ferrinkelroaie, ferwyldjeie (sjoch jeie), rinkelroaie
verborgen houdenbesidehâlde (sjoch hâlde), fersidehâlde u (sjoch hâlde)
verbouwenbouwe, ferbouwe
verbouwen van een veredeld plantenrasneibouwe
verbouwen van groentekoalkje, koaltsje
verbouwen van koolkoalkje, koaltsje
verbrandenferbaarne, ferbrâne
verbranden van heideheidebaarne, heidebrâne
verbrassenferbrasje, fergrieme, ferklapbosse, ferklapbusse, ferpoepelje, opsûpearje
verbredenferbreedzje
verbreidenwreidzje
verbreienferbreidzje
verbrekenferbrekke (sjoch brekke)
verbrijzelenferbrizelje, tebrizelje, tebroazelje
verbroddelenferbroddelje, ferpûdelje
verbrokkelenferbroazelje, ferbrokkelje
verbruienferbruie
verbruikenferbrûke
verbuigenferbûge, ferbûgje, tebûge
verchromenfergroomje
verdagenferdaagje
verdampenferdampe, fersoarje
verdedigenferdedigje, ferdigenje, foarsprekke u (sjoch sprekke)
verdelenferdele, ferdiele, ferpartje, ferpartsje
verdelen van turf in blokkenblokje
verdelgenferdylgje, útroegje, útropje
verdenkenfertinke (sjoch tinke)
verdervenferdjerre
verderwerkenfuortarbeidzje
verdienenbespinne u (sjoch spinne), fertsjinje
verdienen (van geld)pongje
verdiepenferdjipje
verdierlijkenferdierlikje
verdikkenstjurje
verdisconterenferdiskontearje
verdobbelenferdobbelje
verdoemenferdomje, ferdomme
verdoenferdwaan (sjoch dwaan)
verdoezelen van de waarheidbeknopedraaie
verdokterenfermasterje
verdokteren (uitgeven aan dokters en medicijnen)ferdokterje
verdonkeremanenfertsjustermoanje
verdorrenbetoarje, fersoarje, fertoarje
verdorstenfertoarstgje, fertoarstje
verdovenferdôvje
verdraaienferdraaie
verdragenferdouwe, ferdrage (sjoch drage), ferneare
verdragen (uitstaan)daaie
verdriedubbelenfertrijedûbelje
verdrijvenferdrifkje, ferdriuwe (sjoch driuwe), fuortreagje, ôfbalje
verdrijven (van een kwaal)weimasterje
verdrijven van vliegenmiggetyskje, migje
verdringenferkringe (sjoch kringe)
verdrinkenferdrinke (sjoch drinke)
verdrinken latenferdrinze, ferdrinzgje, ferdrinzje
verdrogenferdroegje, ferdrûge, ferdrûgje, ferrêdzje, fersoarje
verdromenferdrôgje
verdrukkenferdrukke
verdubbelendûbelje, ferdûbelje, reduplisearje
verduidelijkenferdúdlikje, fertsjutskje
verduisterenbetsjusterje, fertsjusterje
verduisteren (bijv. van geld)ûnttsjusterje
verdunnenferlaskje, ferleskje, fertinje
verdurenferduorje
verduurzamenferduorsumje
verdwalenferdwale
verdwijnenferdwine , fersweve, ferswine (sjoch swine), weiswine (sjoch swine), weiwurde (sjoch wurde)
veredelenferealje
vereeltenferylje
vereenzamenferienlikje, feriensumje
vereenzelvingenlykslaan (sjoch slaan)
vereeuwigenferivigje
vereffenenfereffenje, lykstrike (sjoch strike)
vereisenfereaskje
verenfearje
verenigengearstappe
verenigen (ook verbroederen)ferienigje, ferienje
vererenferearje
verergerenferslimje, oanboazje, oanergerje
verervenfererve, ferervje
verfijnenferfynje
verfilmenferfilmje
verflauwenferflauje
verflensenfertoalje
verfoeienferfije
verfraaienbewurkje, moaimeitsje u (sjoch meitsje), opkreazje
verfriesen (tot het Fries overgaan)ferfryskje
verfrissenferfrisje, ferfriskje, ferfrisse
verfrommelenferfodzje, ferfrommelje, omfodzje, tefrommelje
vergaanferdowedrinke (sjoch drinke), fergean (sjoch gean)
vergaderenfergearje, gearkomme (sjoch komme)
vergallenfergalje
vergalopperenfergaloppearje
vergapenfergapje
vergarenfergarje, fergearje
vergassenfergasje, fergasse
vergeldenferjilde (sjoch jilde)
vergelenfergielje
vergelijkenfergelykje, ferlikenje, ferlykje
vergemakkelijkenbemaklikje
vergenfergje, ôfeaskje
vergenoegenbenoegje
vergetenferjitte
vergevenferjaan (sjoch jaan)
vergewissenbewisje, bewissigje
vergezellenbeselskipje, selskipje
vergezelschappenselskipje
vergiftigenfergiftigje
vergissenfersinne
vergistenfergestje, fergêstje
verglijdenferglide (sjoch glide), ferglydzje
vergoedenfergoedzje
vergoelijkenbeplasterje, bepleisterje, ferguodlikje
vergokkenfergokke
vergooienfergoaie
vergraventedolle
vergrendelenôfskoattelje, skoattelje, ynskoattelje
vergrijpenfergripe (sjoch gripe), fertaaste, misgripe u (sjoch gripe)
vergrijzenfergriizje
vergroeienfergroeie, ferwaakse (sjoch waakse)
vergroenenfergrienje
vergrotenfergrutsje
vergruizelenfergrúzje, tegruzelje, tegrúzje
verguizenferhune, ferhúnje
verguldenferguldzje, opguldzje
vergulden (opnieuw)opferguldzje
verhaastenferhaastigje, ferhaastje
verhandelenferhandelje, ferhannelje
verhangenferhingje (sjoch hingje)
verhardenbehurdzje, ferhurdzje
verharden met grindgrintsje
verharden met puinbepúnje
verharden van wegendykferhurdzje
verharenferhierje, hierje, rûgje
verhaspelenferhaspelje
verheerlijkenferhearlikje, grutmeitsje u (sjoch meitsje)
verheffenferheffe, oprize, úttille
verhelderenferhelderje, ferljochtsje
verhelenferheelje
verhelpenferhelpe (sjoch helpe)
verheugenferhúgje, ferhûgje
verhinderenbehinderje, ferhinderje, ferletsje, ferlette, foarkeare, tsjinkeare
verhoedenferhoedzje
verhoerenferhuorkje
verhogenferheegje, heegje
verhollandsen (veranderen; vertalen)ferhollânskje
verhongerenferhongerje
verhorenferheare, ferhearre, ûnderfreegje
verhoudenferhâlde (sjoch hâlde)
verhuizenferfarre (sjoch farre), ferhúzje, ferkroadzje
verhullenferbergje (sjoch bergje)
verhurenferhiere
verhypothekerenferhypoteekje, ferhypteekje
verifiërenferifiearje
verjagenferjeie (sjoch jeie), reagje, útkassebanne
verjagen van spreeuwenprotterroere
verjarenjierdeifiere
verjaren (ook verlopen)ferjierje
verjongenferjonge
verkaatsenferkeatse
verkalkenferkalkje
verkankerenferkankerje
verkassenferkasje
verkavelenferkavelje, kavelje
verkeerd bejegenenmisjegenje
verkeerd fietsenferfytse
verkeerd radenmisriede (sjoch riede)
verkeerd verstaanmishearre
verkeerd zienmissjen (sjoch sjen)
verkeerde raad gevenmisriede (sjoch riede)
verkennenferkenne, sneupe
verkerenferkeare
verketterenferketterje
verkiezenferkieze (sjoch kieze)
verkijkenfersjen (sjoch sjen)
verkijkenfiersjen (sjoch sjen)
verklappenferfyskje, ferklappe, ferteutelje, ferteutsje, klappe
verklarenferdútse, ferdútskje, ferklearje, fertale, fertsjutskje
verkledenferklaaie, ferstrûpe
verkleinenbelytsje, ferlytsje
verkletsenferkletse
verkleumenbeklomje, beklommerje, beklûmje, ferharje, ferhiperje, ferhippe, ferklomje, ferklûmje, ferpikelje
verkleurenferkleure, ferkleurje, ferskine
verkleuren door wassenbewaskje (sjoch waskje)
verklikkenferfyskje, ferklikke
verknallenfergrieme
verkniezenfergrine
verknippenferknippe, teknippe
verknoeienferdonderje, ferdonderjeie (sjoch jeie), ferhoasje, ferhoasselje, ferkattemolkje, ferklieme, ferknoeie
verkoelenferkâldzje, ferkuolje
verkokenferkoaitsje u (sjoch koaitsje), ferkôkje, fersiede u (sjoch siede), ferstove
verkolenferkoalje
verkommerenferkommerje
verkondigenferkundigje
verkopenferkeapje (sjoch keapje)
verkopen op de pofútboargje
verkopen wegens schuldenútridderje
verkoperenoerkoperje
verkortenbekoarte, bekoartsje, ferkoarte, ferkoartsje
verkouden wordenferkâldzje
verkrachtenferkrêftsje
verkreukelenferknûkelje, ferknûkerje, ferknûkje, teknûkelje, teknûkerje, teknûkje
verkrijgenferkrije (sjoch krije)
verkrijgen door erfenisoanstjerre u (sjoch stjerre)
verkrijgen door hard werkenbeskreppe
verkrijgen door te ruilenoanroalje, oanrosse, oanruilje
verkroppenbesmoare, ferdouwe, ferkropje
verkrottenferkrotsje
verkruimelenferkrommelje, tekrommelje
verkwanselenferhânselje, ferkwânselje, ferpangelje, ferpingelje, ferrosse, fersleiferje, ruilebûtse, rûlebûtse, weiskite (sjoch skite)
verkwikkenferkwikke
verkwistenbankettearje, ferdiggelje, ferdingelje, ferfiterje, ferfiterknotsje, fergrieme, ferknikke, ferkwistje, fermale, fermâlkje, fermaskje, fermjoksje, fermjuksje, ferneulje, ferpankoekbakke, ferpiele, ferpûstpelskje, fersilje, ferskite (sjoch skite), trochjeie (sjoch jeie)
verkwisten bij wedrennenferhurddrave
verladenferlade
verlagenferleegje
verlakkenferlakke
verlammenferlamje, paralysearje
verlanden (tot land maken)ferlânje
verlangenferlangje, langje
verlatenferlitte (sjoch litte)
verleggenferlizze (sjoch lizze)
verleidenbekoare, bekoarje, ferliede (sjoch liede), fertokje
verlenenferliene
verlenen van kraamhulppoppeheine
verlengenferlangje, ferlinge, ferlingje
verleppenfertoalje
verlerenferleare
verlichtenferljochtsje
verlichten (minder zwaar maken)ferlichte, ferlichtsje, ûntlichte
verliefd rakenferealje
verliezenferlieze , weibargje, weitôgje
verliezen (kwijtraken)weibringe (sjoch bringe)
verliezen van geld met procederenferabbekaatsje
verliezen van gewicht bij het slachtenbeslachtsje, ynslachtsje
verliezen van glansweitane
verliezen van glans (vergaan)ferglimje, ferglimme u (sjoch glimme)
verliggenferlizze (sjoch lizze)
verlijden (bijv. van een akte)passearje
verlokkenferlokje, oanpierkje
verlonenferleanje
verloochenenferleagenje, ferleugenje
verlopenferrinne (sjoch rinne)
verlossenferlosse
verlotenferlotsje
verlovenferlove
verluchtenluchtsje
verluchtigenferloftigje, ferluftigje
verluierenferloaikje, ferloaiterje, ferluiterje
verlullenferlulle
verlummelenferdidelje, ferslampampje, flinterknippe, omdoedelje, omflinterje, omflinterknippe
verlustigenferlustigje
vermagerenfermeagerje
vermaken (amuseren)ferdivedearje, fermeitsje (sjoch meitsje), fernoegje, fernoeie
vermaken (anders maken)fermeitsje (sjoch meitsje)
vermalenfermeale, fermealle
vermanenfermoanje, warskôgje
vermannenfermanje
vermeerderenfermearderje
vermeldenfermelde, neame
vermelkenfermelke u (sjoch melke)
vermengenferminge (sjoch minge), fermjoksje, oanminge (sjoch minge)
vermenigvuldigenfermannichfâldigje
vermijdenmije
vermijten (bederven door mijt)fermytsje
verminderenbelekje, belytsje, betarre, ferminderje, lúnje, minderesearje, saksearje
verminkentaboeie
vermoedenealgje, fermoedzje
vermoeienwurch meitsje (sjoch meitsje)
vermolmenfermôgelje, fermôgje
vermolmen (vergaan)útmôgje
vermommenbemaskerje, bemomkaapje, fermomje
vermoordenfermoardzje
vermoorden van mensenminskemoardzje
vermorsenferbargje, fermuozje
vermorzelenfermoarzelje, moarzelje, temoarzelje, temosterje
vermurwenbebidde, fermurvje
vernaaien (verkeerd naaien)fernaaie
vernachelenfernachelje
vernagelenferneilje
vernauwenfernauje
vernederendelhompe, delhompje, deltriuwe (sjoch triuwe), fernederje
vernemenfernimme (sjoch nimme)
verneukenferneuke
vernevelenfernevelje
vernield worden door stormferstoarmje
vernielenferdistruwearje, ferniele, ferrinnewearje, teknieze, telider slaan u (sjoch slaan)
vernielen (door te beuken)tebûkje, tebûtse
vernietigenferneatigje
vernieuwenferjonge, fernije
vernieuwen van vloer of straatferfluorje
vernikkelenfernikkelje
vernikkelen (voorzien van nikkel)nikkelje
vernissenglânzgje, glânzje
vernoemenferneame
veronachtzamenfersleaukje
veronderstellenferûnderstelle, ûnderstelle
verongelijkenferûngelykje
verongelukkenferhûneloartsje, ferûngelokje, ferûngemakje
verontreinigenferûnsuverje, ûntreinigje
verontrustenûntrêstigje, ûntstjoergje
verontschuldigenferûntskuldigje, goedprate, skjinprate, ûntskuldigje
veroordelenferoardiele, feroardielje
veroorzakenferoarsaakje, teweechbringe (sjoch bringe), teweibringe (sjoch bringe)
veroorzaken van zuiging (bij schepen)sokje
verootmoedigen (nederig gedragen)feroatmoedigje
verorberenbehimmelje
verouderenferâldere, ferâlderje, ferâldzje, ôfâldzje
veroverenferoverje
verpachtenferpachtsje
verpakkenferpakke
verpandenferpânje
verpatsenferpatse
verpekelenferpikelje
verpestenferpeste, ferpestje
verpimpelenferpimpelje
verplaatsenferbringe (sjoch bringe), ferplakke, ferpleatse
verplaatsen naar een andere stalferstâlje
verplaatsen van daklattenferlatsje
verplaatsen van een schip (verhalen)ferhelje, fuorthelje
verplaatsen van grond met een molbordmolbuordzje, moudbuordzje
verplantenferplantsje
verplegenferpleegje
verplettenferpletsje
verpletterenferpletterje, teknetterje
verplichtenferplichte, ferplichtsje
verpoppenferpopje, ferpopkje
verpottenferpotsje
verpozenferpoazje
verpratenferprate
verradenferriede (sjoch riede)
verrassenferraskje, ferrasse
verregenenferreine, ûntreine
verreizenferreizgje
verrekenenferrekkenje
verrekkenferrekke (sjoch rekke)
verrekken (van de kou)fermjirkje
verrichtenferrjochtsje, útheevje, úthoovje, úthove
verrichten van werk op het land met een paardhyndermanje, hynderwurkje
verrijdenferride u (sjoch ride)
verrijden (om een prijs schaatsen bij een wedstrijd)ferhurdride u (sjoch ride)
verrijkenferrykje
verrimpelenteronfelje
verroerenferreppe, ferroere, roere, ruorje
verroestenberoastje, beroastkje, berustje, berustkje, ferroastje, ferrustkje
verrokenfersmoke
verrottenferrotsje
verruilenferbûtsje, ferkwânselje, ferrosse, ferruilje, fersleiferje
verruimenferromje
verschaffenferskaffe
verschalkenfelje, ferrifelje
verscheidenferskiede u (sjoch skiede)
verscherpenferskerpje
verscheurenferskuorre
verschietenfiersjitte u (sjoch sjitte)
verschietenfersjitte (sjoch sjitte)
verschijnenopgrûnje
verschikkenferskeuke, ferskikke
verschillenferskele, ferskille
verschimmelenferskimmelje
verschonenferskjinje
verschonen (schoon hemd of ondergoed aantrekken)himdkje, skjinhimdkje
verschoppenferskoppe
verschralenferskraalje
verschrijvenferskriuwe (sjoch skriuwe)
verschrikkenferheuvelje, ferskrikke (sjoch skrikke)
verschroeienferskroeie
verschrompelenferskrompelje, ferskronfelje
verschuilenbesidegean (sjoch gean), besidekrûpe, beskûlje, beskûlkrûpe, ferskûlje
verschuivenferskaaie, ferskowe
versierenfergnisje, fergnisse, fersiere, fersierje
versjouwenfersjouwe
verslaanferslaan (sjoch slaan), telider slaan u (sjoch slaan)
verslampampenferslampampje
verslapenfersliepe (sjoch sliepe)
verslappenferslopje, slopje
verslavenferslaavje
verslepenferslepe, fertôgje
versleutelenkodearje
verslijtenferslite (sjoch slite)
verslikkenferslokke
verslindenfersline, opfrette (sjoch frette), weisline
verslinden (bijv. van eten)opsnasje, opsnaskje, opsnasselje
verslingerenferslingerje
versloffenfersloere, ferslofje
verslonzenfersuterje
versmachtenfersmachtsje
versmadenfersmaadzje
versmallenfersmelje, smelje
versmedenfersmeie
versmeltenfersmelte (sjoch smelte)
versmorenfersmoare
versnijdenfersnije u (sjoch snije)
versnipperenfersnipelje, tesnipelje
versnoepenfersnobje
versoberenfersoberje
verspelden (anders spelden)ferspeldzje
verspelenferspylje, fertribelje
verspijkerenferspikerje
verspillenferdideldeintsje, fergrieme, fermotsje, ferpankoekje
versplinterenfersplinterje, tesplinterje
verspreid wordenfertoarkje
verspreidenferspriede (sjoch spriede), wreidzje
versprekenfersnakke, fersnappe, fersprekke (sjoch sprekke)
verspringenfierspringe (sjoch springe)
verspringenferspringe (sjoch springe)
verstaanferstean (sjoch stean)
verstapelenferloegje, ferloeie
verstappenferstappe
verstedelijkenferstedskje
versteken (anders steken)ferstekke u (sjoch stekke)
verstellenferstelle
verstellen (van kleding)belaapje, belapje, benuddelje, benulje, ferstâle, ferstâlje
verstellen van poppenklerenpoppelaapje
verstenenferstienje
versterkenbesterkje, fersterkje
versterken met palenbepealje
versterven van geluidferklinke u (sjoch klinke)
verstevigenbestevigje, ferstevigje, opstevigje
verstierenferpeste, ferpestje
verstijvenbestiivje, ferstiivje
verstikkenferstikke
verstillenferstilje
verstokenferstoke
verstokkenferhurdzje
verstommenferstomje
verstompenferstompe
verstoppenbesidebergje (sjoch bergje), besidelizze (sjoch lizze), besidestopje, fersidebringe (sjoch bringe), ferstekke u (sjoch stekke), ferstopje
verstoppertje spelenbesideboartsje, besidehonkboartsje, besideplakboartsje, beskûlboartsje, beskûleboartsje, fersideboartsje, fersideplakboartsje, ferskûlboartsje, ferskûleboartsje, hoekjeboartsje, hoekjeferkrûpe, krûpweiboartsje, op 'e skûle boartsje, pipermûsfersydzje, plakjeboartsje, plakjekrûpe, pypboartsje, pypfersideboartsje, pypfersydzje, pypkebeskûlboartsje, pypkeskûlboartsje, pypskûlboartsje, pypûleboartsje, sidekrûpboartsje, sideplakboartsje, skûleboartsje, skûltsjeblinkboartsje, skûltsjeboartsje, tilbereeboartsje, tilbryboartsje, tilmereeboartsje, ûleboartsje, út 'e wei boartsje, út-'e-wei-krûp boartsje, weikrûpboartsje, weikrûperkeboartsje
verstorenferbalje, fersteure, fersteurje
verstotenferstjitte (sjoch stjitte), ferstompe, fertriuwe u (sjoch triuwe)
verstrekkenferstrekke, oerlizze (sjoch lizze)
verstrekken op kredietútboargje
verstrijkenferstrike (sjoch strike)
verstrikkenbetieze, betiezje, betiizje, ferstrikje
verstrooienfersilje, ferstruie
verstuikenferkloffe, ferklosse, ferknoffelje, ferstûkje
verstuivenferstowe
versturenferstjoere
versuffenferdodzje, ferstompje
versukkelenferliderje
vertakkenfersprantelje, fertakje, útsprantelje, útstrampelje
vertalenfertale, oersette
vertederenby 't hert krije (sjoch krije)
vertegenwoordigenfertsjinwurdigje
vertellenfertelle
verterenfertarre, optarre
vertikkenferdije, ferhippe
vertillenfertille, omtille
vertimmerenferklosse, fertimmerje
vertinnenfertinje
vertoevenbankje, fertoevje, toevje, tôvje
vertolkenfertolkje
vertragenfertraagje, opkeare
vertrappenfertraapje, ferwâdzje
vertredenfertrêdzje
vertrekkenferlûke (sjoch lûke), fertrekke (sjoch trekke), fertsjen (sjoch tsjen), fuortslagje, fuortstekke u (sjoch stekke), ôfjaan u (sjoch jaan), ôfsette, útkrosse, úttrekke (sjoch trekke), úttsjen (sjoch tsjen), weislagje
vertroebelenomgromje, omgrommelje, omgrûnje
vertroetelenferbakerje, popboartsje, popkeboartsje, poppeboartsje
vertroostenfertreastgje, fertreastje
vertrouwenbetrouwe, fertrouwe
vertwijfelenfertwifelje
vervaardigenfiguere
vervaardigen (zelf)eigenoanrêde (sjoch rêde)
vervagenferdizenje
vervalenferskierje
vervallenferfalle (sjoch falle)
vervangenferfange (sjoch fange)
vervangen van dakbedekkingferdekke (sjoch dekke)
vervangen van daklattenferlatsje
vervelenferfele, mostermealle
vervellenferfelje, ferhûdzje
vervenfervje, oerstrike u (sjoch strike)
verven met nabootsen van houtnervenhoutenje
vervenen (veen worden)feantsje, ferbaggelje, ferfeanje, ferfeantsje
ververen (ruien)ferfearje
verversenferfarskje
verviervoudigenkwadruplearje
vervlakkenferflakje
vervlechtenbefrisselje, ferfrisselje
vervliegenferfleane (sjoch fleane)
vervloeienferfloeie
vervloekenferflokke, ferkettermintsje, flokke
vervluchtigenferflechtigje
vervoederen (te veel voederen)ferfuorje
vervoegenferbûge, ferbûgje
vervoegen (tot iemand wenden)ferfoegje
vervoegen (van werkwoorden)bûge
vervoerenferfiere
vervoeren met een karferkarkje
vervoeren met een vlotopflotsje
vervoeren van aardeierdride (sjoch ride)
vervoeren van kleiaarde per karmodderkarkje
vervoeren van zandsanride u (sjoch ride)
vervolgeneftersitte (sjoch sitte), ferfolgje
vervormenferfoarmje
vervrachtenferbefrachtsje
vervreemdenferfrjemdzje
vervroegenferfoarlikje
vervuilenfermodderje, fersmoargje, fersmoarkje, fersnústerje, tabargje
vervuilen bij het binnenlopenynklâdzje
vervullenferfolje
vervuren (aantasten van hout)ferfjurje
verwaaienbewaaie, ferwaaie, ferwynderje
verwaarlozenferrinnewearje, fersloere, fersnústerje, fersuterje, ferwaarleazgje, ferwaarloazgje, útsloere
verwachtenferbiidzje
verward raken in elkaarynelkoartiizje
verwarmenferwaarmje
verwarrenbetieze, betiezje, betiizje, betipelje, betize, fertieze, fertiezje, fertiizje, fertize, ferwarre, tiizje, tize
verwassenferwaskje u (sjoch waskje)
verwaterenferwetterje
verweddenferwedzje
verweidenferweidzje
verweiden door het verplaatsen van schokdraadrantsoenweidzje, stekweidzje, triedweidzje
verweiden van koeienkijferweidzje
verwekkenoproppe (sjoch roppe), opwekje, opwekke
verwelkenbetoarje, ferwylgje, ferwylkje, wylgje, wylje
verwelkomenferwolkomje
verwennenbedjerre , ferpopje, ferpopkje, omhoaie
verwensenferwinske, ferwinskje
verwereldlijkenferwrâldskje
verwerenferwaarje, ferwierje
verwerkenferarbeidzje, ferwurkje
verwerken van hooi tot pakjespakje, pakjeslaan u (sjoch slaan)
verwerpenferwerpe (sjoch werpe), kitse, kjitse, ôfkitse, rekusearje
verwervenkrije , opdwaan (sjoch dwaan), winne
verwevenbeweve, ferweevje
verwezenlijkenferfolgje, ferwêzentlikje, wêzenje
verwijdenferwiidzje
verwijderenferwiderje, fuortsmite u (sjoch smite), wiskje
verwijderen door te wrijvenoprosse
verwijderen van rommelútrommelje
verwijtenferwite (sjoch wite), útroffelje, ymputearje
verwijzenferwize, hinnewize
verwilderenferwylderje
verwisselenferwikselje
verwisselen van plaatsomstâlje
verwittigenferwittigje
verwoestenferwoaste, ferwoastgje, ferwoestje
verwondenferwûnje
verwonderenbesauwe, ferwonderje, ferwûnderje
verwoordenferwurdzje
verwordenfertoarkje, fertutearzje, ferwurde (sjoch wurde)
verwringenferwringe u (sjoch wringe)
verzachtenfersêftsje, mylderje
verzadigenfersêdzje, oansêdzje, sêdzje
verzagenferseagje
verzakenfersaakje, fersake
verzakkenfersakje
verzamelenfersammelje, garje, gearfandelje, gearfannelje, gearje, gearswylje, opgarje, opsammelje, sammelje
verzandenfersânje
verzegelenfersegelje, fersigelje
verzeilenfersile
verzekerenferassurearje, fersekerje, fersikerje, meifersikerje
verzengenferskroeie
verzettenfersette, oankantsje, tsjinhaspelje
verziekenferpeste, ferpestje, yn 'e bulten jeie (sjoch jeie)
verzienfiersjen (sjoch sjen)
verzilverenfersulverje
verzingen (verkeerd zingen)fersjonge u (sjoch sjonge)
verzinkenfersinke u (sjoch sinke)
verzinnenbetinke (sjoch tinke), opdichtsje, optinke (sjoch tinke)
verzittenferhutselje, fersitte (sjoch sitte)
verzoekenfersykje (sjoch sykje), oansiikje, oansykje u (sjoch sykje)
verzoenenfermoedsoene, fermoedsoenje, fersoene, fersoenje, ôftútsje, útsoene, útsoenje, ynrantsoene
verzolenfersoalje
verzorgenfersoargje, hoaie, omwouterje
verzorgen van veefeeberêde (sjoch rêde)
verzoutenfersâltsje
verzuimenfersomje
verzuipenfersûpe
verzurenfersuorje
verzwakkenferlije, ferswakje, útswakje
verzwarenferswierje
verzwaren van dijkendykferswierje
verzwelgenferswolgje
verzwijgenbekûpje, efterúthâlde (sjoch hâlde), ferswije
verzwikkenferkloffe, ferklosse, ferknoffelje, ferswikke
vestigenbenestelje, festigje, fêstigje
vetmestenfetfuorje, fetmeste
vetmesten (extra voederen)oanfuorje
vetweiden (vetmesten)fetweidzje
vibrerenfibrearje
videobellenfideobelje, fideoskilje
vierenbefeestje, fiere
vieren van de voorbruiloftgearjeftsje
vieren van de zondagsneinhâlde u (sjoch hâlde)
vierendelenfearnje, kertiere
vignetterenfinjettearje
vijlenbefylje, fylje
vijven (spel)fiivje
vijzelenfizelje
villenfille, strûpe
vindenfine
vingerenfingerje
vioolspelenfidelje
vis uit een net scheppenlaafkje
visite ontvangenynbesytsje
visiterenfisitearje
vissenfiskje
vissen (met een koord)reepfiskje, reepjeie (sjoch jeie), reepstrope
vissen met een hoek (lijn met haakjes)hoekje
vissen met een netnetsje
vissen op haringhjerringfiskje
visualiserenfisualisearje
vittenfitse, fitte, lekskoaie
vlaggenflaagje, flagje
vlammenflamje, lôgje
vlasbraken (breken op een braak)houbraakje, houbrake
vlechtenflechtsje , frisselje
vlechten met biezenruskebreidzje
vlechten van de harenhierflechtsje (sjoch flechtsje), hierfrisselje
vlechten van mandenkoerflechtsje u (sjoch flechtsje)
vlechten van mattenmatflechtsje u (sjoch flechtsje), matfrisselje, matteflechtsje u (sjoch flechtsje), mattefrisselje
vleienbekflaaie, flaaie, flieme, fliemkje, kloatfege, noekerje, omtroaie, plomkestreakje, plomkestrike u (sjoch strike), plomstrike u (sjoch strike), sjerpstrike u (sjoch strike)
vleiend afhandig makenôfflaaie
vliegenfleane
vliegen (van vogels)wjukje
vliegen verjagenmiggejeie (sjoch jeie)
vliegerendraakfleane u (sjoch fleane), draakjefleane (sjoch fleane), draakjeie u (sjoch jeie), draakoplitte u (sjoch litte)
vlijenflije
vlijmenflymje, gale
vloeienfloeie
vloekenduvelje, efterútbidde, flokke
vloerenfluorje
vlooien vangenfliejeie (sjoch jeie)
vlottenflotsje
vluchtendrosse, flechtsje (regelmjittich), nigelje, útfykje, útkrale, útmiterje, útmjirkje, útnagelje, útnigelje, útpike, útpykje, útspikerje
vlug en springend voortbewegen (bijv. honden)mjirkje
vlugger etenoanite u (sjoch ite)
voedenfiede
voederen van kippenhinnefuorje
voegenfoegje
voegen van een muur (plat)platfoegje
voelenfiele
voeren (eten geven)fuorje
voeren (strijd)fiere
voeren van hooi aan veeheajaan u (sjoch jaan)
voetafdrukken makenleastje, leastkje
voetballenfuotbalje
voeten krom naar buiten zetten (maaivoeten)dauwestrike (sjoch strike), dwersfuotsje, dwerspoatsje, maaie
voeten vegenfuotfeie u (sjoch feie)
voetjevrijenfuotfrije, fuotsjefrije
vogelenfûgelje
vogels houden voor de eierenfûgelmelke (sjoch melke)
vogels vangenfûgelfange (sjoch fange)
vogels vangen met een netfûgelflappe
volbrengenfolbringe (sjoch bringe)
voldoenfoldwaan (sjoch dwaan)
voldoen (betalen)fernoegje, fernoeie
volgenfolgje
volgieten (met drank)folboarne, foljitte u (sjoch jitte)
volgieten met water zodat ongedierte verdrinktôfdrinze, ôfdrinzgje
volgieten van muizegaten met water om muizen te verjagen of verdrinkenmûzedrille, mûzedrinzgje, mûzedrinzje
volgooienfolsmite (sjoch smite)
volhardenhoekhâlde (sjoch hâlde), úthurdzje
volhoudenfiterje, folhâlde (sjoch hâlde), útknikke
volksdansenfolksdûnsje
volleyballenfollybalje
volproppenfolpropje, foltriuwe (sjoch triuwe)
volschenkenfolskinke (sjoch skinke)
volsjouwenfoltôgje
volstaanfolstean (sjoch stean)
volstoppenfoltriuwe (sjoch triuwe), foltropje
volstoppen met etenpampe
volstromenfolstreame
voltooienfoltôgje, ôfweevje
voltrekkenfoltrekke (sjoch trekke)
vonnissenfûnisje
voor de broek gevenbritse
voor het zeggen hebbenkediizje, kedize
vooraangaanfoaroangean (sjoch gean)
vooraf etenfoarite u (sjoch ite)
voorafgaanfoarôfgean (sjoch gean)
voorbakkenfoarbakke
voorbedingenfoarbetingje
voorbehoudenfoarbehâlde u (sjoch hâlde)
voorbereidentariede (sjoch riede), tarisse
voorbeschikkenfoarbeskiede u (sjoch skiede), foarbeskikke
voorbestemmenfoarornearje
voorbij laten gaanfersitte u (sjoch sitte)
voorbijfietsenfoarbyfytse
voorbijgaanfoarbygean (sjoch gean), hinnetsjen u (sjoch tsjen)
voorbijglijdenfoarbyglydzje
voorbijkomenfoarbykomme u (sjoch komme)
voorbijlopenfoarbyrinne u (sjoch rinne)
voorbijrennenfoarbydrave
voorbijrijdenfoarbyride u (sjoch ride)
voorbijschietenfoarbysjitte u (sjoch sjitte)
voorbijzeilentrochsile
voorbindenfoarbine (sjoch bine)
voorblijvenfoarbliuwe (sjoch bliuwe)
voorbradenfoarbriede (sjoch briede)
voorbrengen (bij de rechter)foarbringe (sjoch bringe)
voordansenfoardûnsje
voordoenfoardwaan (sjoch dwaan), oppenearje
voordragenfoarbringe (sjoch bringe), foardrage (sjoch drage)
voordragen (voor een functie)talmeitsje (sjoch meitsje)
voordringenfoarkringe (sjoch kringe)
voordrogenfoardroegje
voorgaanfoargean (sjoch gean)
voorhebbenfoarhawwe (sjoch hawwe)
voorhoudenfoarhâlde (sjoch hâlde)
voorjaarsschoonmaak houdenmaitiidshúshimmelje
voorjokkenfoarflouwe
voorkiemenfoarkime, foarkymje
voorkomenfoarkomme (sjoch komme)
voorkomenfoarkomme (sjoch komme)
voorkomen van ongemakstoarmhoedzje
voorleggenfoarlizze (sjoch lizze)
voorleidenfoarliede (sjoch liede)
voorlezenfoarlêze (sjoch lêze)
voorlichtenfoarljochtsje
voorliegenferlige, foarlige
voorliggenfoarlizze (sjoch lizze)
voorlopenfoarrinne (sjoch rinne)
voormaaienfoarmeane
voorman zijnfuormanje
voormelkenfoarmelke u (sjoch melke)
voornemenfoarnimme (sjoch nimme)
vooropstellenfoaropstelle
vooroverbuigenfoaroerbûge
voorproevenfoarpriuwe (sjoch priuwe)
voorprogrammerenfoarprogrammearje
voorrekenenfoarrekkenje
voorrijdenfoarride (sjoch ride)
voorschietenfoarsjitte (sjoch sjitte)
voorschrijvenfoarskriuwe (sjoch skriuwe)
voorslaanfoarslaan u (sjoch slaan)
voorsnijdenfoarsnije (sjoch snije)
voorsorterenfoarsortearje
voorspannenfoarspanne
voorspelenfoarspylje
voorspellenfoarsizze (sjoch sizze), foarspelle, wytgje
voorspiegelenfoarprate, foarpreekje, foarspegelje
voorspoelenfoarspiele
voorsprekenfoarsprekke u (sjoch sprekke)
voorsprong geven (bij een spel)foarútjaan u (sjoch jaan)
voorstaanfoarstean (sjoch stean)
voorstellenfoarsmite u (sjoch smite), foarstelle, útstelle
voorstemmenfoarstimme
voortbewegengiselje
voortbewegen (snel)biizje
voortboerenfuortbuorkje
voortbordurenfuortbreidzje, trochborduere, trochborduerje
voortdravenfuortdrave
voortdurenfuortduorje, trochduorje
voortdurend geneesmiddelen gebruikenpampelje
voortduwenfoar jin út triuwe (sjoch triuwe)
voortduwen van een praam (platbodem)preamkeskowe, preamskowe
voorteggentrocheidzje
voortgang makentrochavensearje
voorthelpenfuorthelpe u (sjoch helpe)
voortijlenstrûze
voortjagenbejeie (sjoch jeie)
voortlevenfuortlibje
voortlopen op krukkenfuortkrukke
voortmakenjeze, opavensearje
voortplantenfuortplantsje, prokreëarje
voortredenerentrochredenearje
voortrekkenfoarlûke (sjoch lûke), foartrekke (sjoch trekke)
voortschrijdenfierder trêdzje
voortspruitenûntsprute
voortstuwenoandriuwe (sjoch driuwe), opdriuwe (sjoch driuwe)
voortsukkelenfuortkroadzje, ombargje, sjampelje, sjamperje
voorttelenfuorttylje, fuortwreidzje
voorttrekken van een schip door een paardpearderje, peardzje, pearterje, peartsje
voortvarenfuortfarre u (sjoch farre)
voortvloeientrochrinne (sjoch rinne)
voortwoekerentrochkankerje
voortzetten van het werkfuortarbeidzje
voortzwepenfuortfiterje
vooruitbestellenfoarútbestelle
vooruitbetalenfoarútbetelje
vooruitboerenfoarútbuorkje
vooruitbrengenfoarútbringe (sjoch bringe)
vooruitdenkenfoarúttinke u (sjoch tinke)
vooruitduwenfoarúttriuwe (sjoch triuwe)
vooruitetenfoarútite u (sjoch ite)
vooruitgaanfoarútbuorkje, foarútgean (sjoch gean)
vooruithelpenfoarúthelpe u (sjoch helpe), fuorthelpe u (sjoch helpe), pûssearje
vooruitkijkenfoarútsjen (sjoch sjen)
vooruitkomenfoarútkomme (sjoch komme), opeine
vooruitlopenfoarútrinne (sjoch rinne)
vooruitploeterenfoarútwrotte
vooruitrennenfoarútdrave
vooruitrijdenfoarútride (sjoch ride)
vooruitschietenfoarútsjitte u (sjoch sjitte)
vooruitspringenfoarútspringe u (sjoch springe)
vooruitstekenfoarútstekke u (sjoch stekke), foarútstykje
vooruitstrevenfoarútstribje
vooruitsturenfoarútstjoere
vooruitwerkenfoarútarbeidzje, foarútskreppe, foarútwurkje
vooruitzettenfoarútsette
vooruitzienfoarútsjen (sjoch sjen)
voorvallenfoarfalle u (sjoch falle)
voorverwarmenfoarferwaarmje
voorvloeienfoarfloeie
voorvoelenfoarfiele
voorwarmenfoarwaarmje
voorweidenfoarweide, foarweidzje
voorwekenfoarweakje
voorwendenbeare, foarjaan (sjoch jaan)
voorzeggenfoarsizze (sjoch sizze)
voorzeilenfoarsile
voorzettenfoarsette
voorzienfoarsjen (sjoch sjen)
voorzien van aasoanieze, oaniezje
voorzien van een (scherpe) puntpuntsje
voorzien van een padbepaadzje
voorzien van een plafondplafonnearje
voorzien van een pleisterpleisterje
voorzien van een randrânje
voorzien van een voeringbefuorje
voorzien van een walbewâlje
voorzien van een zoldersouderje
voorzien van hekkenbestekje
voorzien van kuiltjesbedobkje
voorzien van nieuwe zolensoalje
voorzien van tanden (inkervingen)takkelje
voorzien van zolenbesoalje
voorzingenfoarsjonge (sjoch sjonge)
voorzittenfoarsitte (sjoch sitte), foarsitterje
vorderenfereaskje, opeine
vorderen (opeisen)eigenje
vorderen (opeisen; vooruitgaan)foarderje
vorderen (vooruitgaan)eine
vorken (met vork verplaatsen)ferfoarkje, foarkje
vormenfoarmje
vormen van ijskegelsongelje
vormgevenfoarmjaan (sjoch jaan)
vousvoyerenjookje
vouwenfâldzje, teare
vracht varenfrachtfarre (sjoch farre)
vrachtrijdenfrachtride (sjoch ride)
vragenfreegje
vragen om een toegifttafreegje
vragen om nachtverblijfnachtbidde, nachtbiddelje
vretenfrette
vrezenduchtsje, eangje, freezje, freze
vriezenfrieze
vriezen (licht)risselje, russelje
vriezen (streng)oankoekje
vriezen en dooien (afwisselend)omwinterje
vrijenfamje, frije, hossebosje, hossebosse
vrijhoudenfrijhâlde u (sjoch hâlde)
vrijlatenfrijlitte (sjoch litte)
vrijmakenliberearje
vrijpleitenfrijpleitsje, skjinprate
vrijsprekenfrijskatte, frijsprekke (sjoch sprekke), relevearje
vrijstellenfrijstelle
vrijvechtenfrijfjochtsje (sjoch fjochtsje)
vrijwarenfrijwarje, yndemnisearje
vroedvrouw zijnhazzefange u (sjoch fange)
vroeg rooienierdolle
vuil worden door rondslingerenomsuterje
vuilbekkenfiisbekje, fiisprate
vuilmakenbepeaskje, bepeazgje, bepoatsje
vullenfolje
vullen van een beddezak met strobêdstopje
vurenfjurje
vuur met as bedekkenberekke u (sjoch rekke)
vuurspuwenfjoerspuie
vuurtje stokenbrantsjebaarne, fjurkestoke
waaienwaaie
waaien (zacht)labberje
waaierenwaaierje
waarborgenwaarboargje
waarderenwurdearje
waarmakenwiermeitsje (sjoch meitsje)
waarnemenbeloaitsje (sjoch loaitsje), waarnimme (sjoch nimme)
waarnemen door scherp te turenbedigerje, bedikerje
waarschuwenfernije, warskôgje
waarzeggenkaartlizze (sjoch lizze), wiersizze (sjoch sizze)
wachtenwachtsje
wachten op de volgende treinoerwachtsje
wachthoudenwachthâlde (sjoch hâlde)
wachtlopenwachtrinne (sjoch rinne)
wadenmjukselje, peadzgje, peadzje, peaskje, peaterje, peatsje, peatskje, peatterje, peazgje, peazje, wâdzje
waden door een sloot (bijv. van koeien)sleatsjebaaie, sleatsjebruie, sleatsjeride u (sjoch ride), sleatsjerinne u (sjoch rinne), sleatsjesile
waden door modden en slijkmodderbaaie, modderbatse
wadlopenwaadrinne (sjoch rinne)
wafelbakkenwafelbakke
wagenaventoerje, weagje
wagens maken (produceren; repareren)weinmeitsje (sjoch meitsje)
waggelenpoddebûkje, waggelje, wraggelje
wakenweitsje , wekje
walgenwalgje
walmenreekje, walmje
walsenwalse
wandelengongelje, kuierje, wannelje
wanenwane
wanhopenwanhoopje
wankelenswinkelje, wankelje, webelje, weevje, wevelje, wriggelje
wantrouwenmistrouwe, wantrouwe
wapenenwapenje
wapperenwapperje, wynderje
warm aankledenynbakerje
warm kledenbebakerje
warmenwaarmje
warmlopenwaarmrinne (sjoch rinne)
wasemenwazemje
wassengrobbelje, waaksje, waskje
wassen van de harenhierwaskje (sjoch waskje)
wassen van koeienstaartensturtwaskje u (sjoch waskje)
waterenstrule, wetterje
watergolvenwettergolvje
waterskiënwetterskye
watertandenit wetter om 'e tosken rinne (sjoch rinne), wettertoskje
watertrappenwettertraapje
watterenwattearje
wauwelenbaffelje, tsjaffelje, wauwelje
weddenwedzje
wedervarenwjerfarre (sjoch farre)
wederverhurenwerferhiere
wederverkopenwerferkeapje (sjoch keapje)
weeklagenomtjirmje, weekleie (sjoch kleie)
weer leesbaar maken van lettersopletterje
weergalmenwjergalmje, wjerlûdzje
weergevenwerjaan (sjoch jaan)
weerhoudentebekhâlde (sjoch hâlde), weromhâlde (sjoch hâlde), wjerhâlde (sjoch hâlde)
weerkaatsentebekkeatse
weerklinkenwjerklinke (sjoch klinke)
weerleggenwjerlizze (sjoch lizze)
weerlichtenwjerljochtsje
weerspiegelenwjerspegelje
weersprekenwjersprekke (sjoch sprekke)
weerstaantsjinstean (sjoch stean), wjerstean (sjoch stean)
weerstrevenwjerstribje
weerzienwersjen (sjoch sjen)
wegbergenbesidebergje (sjoch bergje), ferstopje, weibergje (sjoch bergje), weistoaie
wegblazenfuortblaze, weiblaze
wegblijvenweibliuwe (sjoch bliuwe)
wegbrandenweibrâne
wegbrekenweibrekke (sjoch brekke)
wegbrengenweibringe (sjoch bringe)
wegcijferenweisiferje
wegdenken (buiten beschouwing laten)weitinke (sjoch tinke)
wegdoenfuortdwaan (sjoch dwaan), weidwaan (sjoch dwaan)
wegdooienweiteie
wegdraaienmisdraaie
wegdragenfuortdrage (sjoch drage)
wegdrijvenfuortdriuwe (sjoch driuwe), weidriuwe (sjoch driuwe)
wegduikenweidûke
wegduwenfertriuwe u (sjoch triuwe), fuorttriuwe (sjoch triuwe), weifiere, weitriuwe (sjoch triuwe)
wegdwarrelenfertwirje, fertwjirje
wegebbenwei-ebje
wegenwage
wegfietsenfuortfytse
weggaanfuortgean (sjoch gean), opskoenderje, weigean (sjoch gean)
weggaan met tegenzinfuortsoargje, weisoargje
weggevenfuortjaan (sjoch jaan), weijaan (sjoch jaan)
wegglijdenfuortglide (sjoch glide), fuortglydzje, weiglide (sjoch glide)
weggooienfuortsmite (sjoch smite), weigoaie
weggravenfuortgrave (sjoch grave)
weghalenferwiderje, weihelje
weghalen van waterplanten uit de slootrútride u (sjoch ride)
weghebben van (lijken op)weihawwe (sjoch hawwe)
weghelpenfuortrêde (sjoch rêde)
weghollenfuortdrave
wegjagenfuortbalje, fuortbanne, fuortreagje, kassebanne, weireagje
wegkapenweitake
wegkegelenfuortkegelje
wegkerenweikeare
wegkijkenfuortsjen (sjoch sjen)
wegkomenfuortkomme (sjoch komme), weikomme (sjoch komme)
wegkrijgenfuortkrije u (sjoch krije)
wegkruipenbeskûlkrûpe, ferkrûpe, fersidekrûpe, fuortkrûpe, weikrûpe
wegkwijnenfergrine, ferknieze, ferkwine, fertiigje, fertjirmje, weikwine
weglachenfuortlaitsje u (sjoch laitsje)
weglatenomittearje, weilitte (sjoch litte)
wegleggenbesidelizze (sjoch lizze), weilizze (sjoch lizze)
wegleidenfuortliede (sjoch liede)
weglokkenweitokje
weglopenfuortrinne (sjoch rinne), hinnerinne u (sjoch rinne), ôfskonkje, pykje, útmiterje, útmjirkje, útnigelje, útspikerje, weirinne (sjoch rinne)
weglopen (onbesuisd)hinnebruie
weglopen (smeren)fuortbruie
weglopen (vluchten)útnaaie, útnagelje
wegmaaienfuortmeane, weimeane
wegmakenweimeitsje (sjoch meitsje)
wegmoffelenbesidestopje, fermoffelje, fuortmuozje, weimoffelje, weimuozje
wegnemendelnimme (sjoch nimme), weinimme (sjoch nimme)
wegpakkensnaaie, weipakke
wegpikkenweipikke
wegpratenfuortprakkesearje, fuortprate
wegpromoverenweipromovearje
wegragenweireagje
wegrakenfuortreitsje (sjoch reitsje), weislagje
wegreizenweireizgje
wegrekenenweirekkenje
wegrijdenfuortride (sjoch ride)
wegroepenweiroppe (sjoch roppe)
wegroestenweirustkje
wegrottenweirotsje
wegschenkenweiskinke (sjoch skinke)
wegschietenfuortsjitte (sjoch sjitte), weisjitte (sjoch sjitte)
wegschoppenfuortskoppe
wegschrappentrochkrasse
wegschuilenweiskûlje
wegslaanfuortslaan (sjoch slaan), weislaan (sjoch slaan)
wegslepenfertôgje, fuortslepe, fuorttôgje, weislepe, weitôgje
wegslijpenweislypje
wegslingerenfuortskaaie, fuortswikke, snjitte
wegsluipenfuortglûpe, fuortslûpe (sjoch slûpe), útwine, weislûpe (sjoch slûpe)
wegsmijtenfersmite u (sjoch smite), fuortdonderje, fuortsmite (sjoch smite), weibruie, weismite (sjoch smite)
wegsnijdenfuortsnije (sjoch snije), weisnije (sjoch snije)
wegspattensnjitte
wegspelenweispylje
wegspoedenfuortstrike u (sjoch strike)
wegspoelenferspiele, weispiele
wegspringenfuortspringe (sjoch springe)
wegstemmenfuortstimme
wegstervenweistjerre (sjoch stjerre)
wegsterven (van geluid)weiswine (sjoch swine)
wegstoppenbesidebringe (sjoch bringe), weistopje
wegstouwenweistoaie
wegstrepenweistreekje
wegstromenweistreame
wegsturenbonsjoere, fuortbonsjoere, fuortkassebanne, fuortstjoere, kossebanne, ôfbanderje, weistjoere
wegtanenweitane
wegterenweitarre
wegtrappenfuorttraapje, weitraapje
wegtrekkenfuortgean (sjoch gean), fuortlûke (sjoch lûke), fuorttsjen (sjoch tsjen), hinnetsjen u (sjoch tsjen), weilûke (sjoch lûke), weitsjen (sjoch tsjen)
wegvallenweifalle (sjoch falle)
wegvarenfuortfarre u (sjoch farre)
wegvegenweifeie (sjoch feie)
wegvegen van zweetswitfeie (sjoch feie)
wegvliegenfuortfleane (sjoch fleane)
wegvloeienfuortfloeie
wegvluchtenfuortflechtsje
wegvoerenfuortfiere, weifiere
wegwaaienfuortwaaie, weiwaaie
wegwerkenweiwurkje
wegwerken van rafels door textiel om te naaienomslinge
wegwerpenfuortbruie, fuortwerpe (sjoch werpe), weisoale, weisoalje
wegwroetenweiwrotte
wegzagenweiseagje
wegzakkenweisakje
wegzeilenútsile
wegzendenfuortskikke
wegzettenfuortsette, weisette
wegzinkenweisinke (sjoch sinke)
weidenweidzje
weifelendriigje, wifkje
weigerenferdije, ferhippe, ferknikke, ferpoffe, wegerje
weigeren (niet afgaan)ketse, kitse, kjitse
wekenweakje
wekken (groente inmaken)wekke
wekken (wakker maken)wekje, wekker meitsje (sjoch meitsje)
weldoengoeddwaan (sjoch dwaan), woldwaan (sjoch dwaan)
wellenwâlje, welje, welle
welslagenmeislagje
welvenwulvje
wemelenwimelje, wimmelje
wendenkrieme, omswaaie, weindzje, weine, weinje, wine
wenenskrieme, weindzje, weine, weinje
wenkenwinke
wennenwenne
wensenwinskje
wentelenwintelje
wentelen (herhaald)revolvearje
wentelen (van een paard)wâlterje
wentelen in zand (vogels)molje, moudzje
werenwaarje, warre, wierje
werkenarbeidzje, wurkje
werken (haastig; slordig)heibeie
werken (ijverig)skreppe, warberje
werken (ploeteren)bealgje, hûdzje
werken (ruw; slordig)rûgje
werken (ruw; slordig; verkwistend)rûchbûtse, rûchhouwe
werken met de plonsstokrilkje
werken met een steekijzer bij het turfmakenizerje
werken op het landlânarbeidzje
werken terwijl collega's stakenûnderkrûpe
werpensaaie, werpe
werpen van centen of knikkers (spel)beule, streekjesmite u (sjoch smite)
wervelentwirje
wervenwerve, winne
wetenwitte
wettenhotsje
wettigenwettigje
wevenweevje, weve
wiebelenomweevje, omweve, omwimelje, wibelje, wilewaalje, wilewarlje, wippelje
wiedenhoukje, widzje, wjudde, wjûde, wjûdzje
wieden met de handhantsjewjudde, hantsjewjûde, hantsjewjudzje, hantsjewjûdzje, hânwjudde, hânwjûde, hânwjudzje, hânwjûdzje
wiegelenwavelje
wiegenroeikje, ruoikje, soeikje, wigelje, wiggelje, wiigje
wieken (vliegen van vogels)wjukje
wielrennenhurdfytse
wijdenwije
wijder makenwiidzje
wijkenwike
wijsmakenfoarprate, wiismeitsje (sjoch meitsje)
wijtenwite
wijzenwize
wijzigenwizigje
wikkelenberôlje, wuolje
wikkenwikke
wild heen en weer bewegenbauje
wildplassenwyldpisje
willenwolle
windenwine
windsurfenwynsurfe, wynsurve
winkelenwinkelje
winkelen op internetynternetwinkelje
winnenwinne
winnen van een prijspriiswinne u (sjoch winne)
winterenwinterje
wippenweefopje, wipgatsje, wippe
wispelenwispelje
wispelturig zijntribelje
wisselenwikselje
wisselen van tandenfertoskje
wissenwiskje
wit makenwytsje
witmaken van voegen met witkalkkrytwytsje
wittenwytsje
witten van murenmuorrewytsje
witwassenwytwaskje (sjoch waskje)
woedenwoedzje
woekerenkankerje, woekerje
woelenomridelje, omskeuke, omwine, omwrame, omwrantelje, woele, woelje, wrantelje, wrotte
wolkammenwolkjimme
wolken vormenwolkje
wondenwûnje
wonenhúskje, húsmanje, húzje, hûzje, wenje
woord houdenwurdhâlde u (sjoch hâlde)
wordenwurde
wormen gravenwjirmdolle
worstelenwrakselje
worstelen (aanhoudend)omwrakselje
wortelenwoartelje
wortelschietenwoartelsjitte (sjoch sjitte)
worteltrekkenwoartellûke (sjoch lûke)
wrakenrekusearje
wrekenwreke
wriemelenwimerje, wrimelje
wrijvenwriuwe
wrikkenwrigje, wrikke
wringenwringe
wroegenwroegje
wroetenwrotte
wrokkenopwrokje, wrokje
wuivenwiuwe
wurgenwjirgje, wurgje
wurmenwjirmje
zaaiensiedzje
zacht wordenmeuke, mokerje
zadelensealje
zagensaagje, seagje
zagen in ijs (openingen maken)iisseagje
zagen op de viool (raspen)fioeleseagje
zagen van stenenstienseagje
zakdoekje leggendoekjebelizze (sjoch lizze)
zakelijk optredenkoartkrieme
zakjes plakkenpûdsjeplakke
zakkensakje, saksearje
zakken (voor een examen)kelderje
zaklopensekjerinne (sjoch rinne)
zalvensalvje
zand afgravensânje
zand uitgravenútsânje
zandstralensânstrielje
zandstrooiensanstruie
zanikenbeëamelje, eamelje, jeuzelje, omtjirmje, sanikje
zedeprekensedepreekje
zeezeilenseesile
zegelensegelje
zegelplakkensegelplakke, segeltsjeplakke
zegenensegenje, seingje, seinigje, seinje
zegevierenboppekomme (sjoch komme)
zeggensizze
zeikenmige
zeilensile
zemelenseamelje
zemenhimmelje
zepensjipje
zetelensetelje
zettensette
zeulentôgje
zeurenblaaie, eamelje, jeuzelje, krimmenearje, neulje, neutelje, sangerje, seure, singerje, tsjousterje, tsjouwe
zeuren (aanhoudend)oansangerje
zeuren (voortdurend)omtsjouwe
zevensilje, souje
zeven van erwteneartsouje
ziek worden van kouferkjeldzje
ziekelijk zijnheukelje, heukerje, miezelje, mizelje, omheukerje
ziekmelden op maandag na vertier op zondagmoandeihâlde u (sjoch hâlde)
zieltogengybje, syltôgje
zienloaitsje , sjen
zigzaggensigesaagje
zijnwêze
zingensjonge
zinkensinke
zinloos werk doenwetterterskje
zinnensinne, sinnigje
zinspelensinspylje
zitplaatsen verhurenplakferhiere
zittensitte
zitten op een stoel (voortdurend)popeldrukke
zittend glijdenpoepertsjeglide u (sjoch glide), poepertsjeride u (sjoch ride), poepertsjesljurkje
zoekenôfeidzje, sykje
zoeken naar een plaats of baanplaksykje u (sjoch sykje)
zoekmakenweigrieme, weimale, weimjoksje
zoekrakenweireitsje (sjoch reitsje), weiwurde (sjoch wurde)
zomenseamje
zomerensimmerje
zondigensûndigje
zonnebadensinnebaaie
zonnebakkensinnebakke
zonnensintsje
zorgensoargje
zorgen makenbekommerje
zoutensâltsje
zuchtenstinne
zuigenkloarkje, slokke, sûgje
zuipenpoaie, poeie, seupelje, sûpe
zuipen van wijnwynbealgje, wynsûpe
zuiverenskjinje, suverje
zuiveren van een drenkput (bijv. weghalen van waterplanten)dobbeflagje
zuiveren van een sloot (bijv. weghalen van waterplanten)sleatflagje
zullensille
zuur wordenbesoerje, besuorje
zwaaienswaaie
zwaar zijnpûnje
zwaarder wordenoanswierje
zwabberenswabberje
zwachtelenferbine (sjoch bine), swangelje
zwakker wordenswakje
zwaneneieren op één na uit een nest halenswannemelke u (sjoch melke)
zwart afgevenôfswartsje
zwart makenswartsje
zwart maken van iemandôflekje
zwart wordenswartsje
zwartkijkenswartsjen u (sjoch sjen)
zweefvliegensweeffleane u (sjoch fleane)
zwelenswylje
zwelgenslokke
zwellentine, útsette
zwemmenswimme
zwemmen op z'n hondjesgrûntsjeklauwe, hûneklauwe, hûntsjeklauwe
zwenkenswinke
zwepenpytskje, swypkje
zweren (eed afleggen)swarre
zweren (etteren)swolle
zwermenswaarmje
zwervenomstrike u (sjoch strike), swabberje, swalkje, swerve
zwetenswitte
zwetsenswetse
zwettenswette
zwevensweve
zwichtenswichte, swichtsje, swifte
zwiepenswypkje
zwierendideldeintsje, didelje
zwijgenswije
zwinden (verdwijnen)swine
zwoegenadamje, bodzje, ezelje, moardzje, pochelje, poddebûkje, swoegje, wrame

Thús