Nederlânske tiidwurden begjinnend mei A

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

aaienaaie
aan de hand zijnoanweigean u (sjoch gean), omweigean u (sjoch gean)
aanbakkenoanbakke
aanbellenoanbelje, oanskilje
aanbetalenoanbetelje
aanbevelenoanbefelje, oanrekommandearje, rekommandearje, rikkemedearje
aanbiddenoanbidde
aanbiedenoanbiede u (sjoch biede), taskikke
aanbindenoanbine u (sjoch bine)
aanblazenoanblaze, oanpûste
aanblijvenoanbliuwe u (sjoch bliuwe)
aanborenoanboarje
aanbradenoanbriede u (sjoch briede)
aanbrandenoanbrâne
aanbreienoanbreidzje
aanbrekenoanbrekke u (sjoch brekke)
aanbrengenoanbringe u (sjoch bringe)
aanbrengen van een afwerklaagpolitoerje
aandienenoantsjinje
aandoenoandwaan u (sjoch dwaan)
aandraaienoandraaie
aandragenoandrage u (sjoch drage), oantôgje, tatôgje
aandrijvenoandriuwe u (sjoch driuwe)
aandringenoankringe u (sjoch kringe), oanpoene, oantrune
aandurvenoandoare u (sjoch doare)
aanduwenoantriuwe u (sjoch triuwe)
aaneenknopenoaninoarknoopje
aanfloepenoanflippe, oanfloepe
aangaanoangean u (sjoch gean)
aangapengouwe, oangapje
aangevenoanjaan u (sjoch jaan)
aangooienoangoaie
aangrijpenoangripe u (sjoch gripe)
aangroeienoangroeie, oanwaakse u (sjoch waakse)
aanhakenoanheakje
aanhalenoanhelje
aanhangenoanhingje u (sjoch hingje)
aanharkenoanklauwe
aanheffenoanheffe
aanhorenoanhearre
aanhoudenoanhâlde u (sjoch hâlde)
aankalkenoankalkje
aankijkenoankypje
aanklagenoankleie u (sjoch kleie)
aanklampenoanklampe, oanrânselje
aankledenoanklaaie
aanklevenoankleve, oanklibje
aanknijpenoanknipe u (sjoch knipe)
aanknopenoanknoopje
aankoekenoanbrâne
aankomenoankomme u (sjoch komme)
aankomen (raken)oankneppelje
aankopenoankeapje u (sjoch keapje)
aankrijgenoankrije u (sjoch krije)
aankruipenknûkfoarskje
aankruisenoankruse
aankunneninterje
aanlatenoanlitte u (sjoch litte)
aanleggenoanlizze u (sjoch lizze)
aanlengenoanlingje
aanlerenoanleare
aanleunenoanleune
aanlopenoanrinne u (sjoch rinne)
aanmakenoanmeitsje u (sjoch meitsje)
aanmanenoanmoanje, oantoarne, ribbeklopje, robbeklopje
aanmeldenoanmelde
aanmerkenoanmerke u (sjoch merke)
aanmetenoanmjitte u (sjoch mjitte)
aanmodderenmodderje
aanmoedigenoanfiterje
aanmonsterenoanmeunsterje
aanpakkenoanpakke
aanpassenoanpasse
aanplakkenoanplakke
aanpratenoanprate
aanradenoanriede u (sjoch riede)
aanrakenoanreitsje u (sjoch reitsje)
aanrandenoantaaste
aanrichtenoanrjochtsje
aanrijdenoanride u (sjoch ride)
aanrijpenoanrypje
aanroepenoanroppe u (sjoch roppe)
aanroerenoanreitsje u (sjoch reitsje)
aanschaffenoanrisse, oanskaffe
aanschietenoansjitte u (sjoch sjitte)
aanschouwenoankôgje
aanschouwen (met plezier)eachweidzje
aanschrijvenoanskriuwe u (sjoch skriuwe)
aanschroevenoanskroeve
aanschuivenoanskowe
aansjouwenoansjouwe
aanslaanoanslaan u (sjoch slaan)
aanslepenoanslepe
aanslibbenoanslykje
aansluitenoanslute u (sjoch slute)
aansmerenoansmarre
aansnijdenoansnije u (sjoch snije)
aanspannenoanspanne
aansporenkikkertjeie u (sjoch jeie), oanpoene, oantrúnje
aansprekenoansprekke u (sjoch sprekke), praaie
aanspringenoanspringe u (sjoch springe)
aanstaanoanstean u (sjoch stean)
aanstalten makenrisselwearje
aanstampenoanstampe
aanstekenoanstekke u (sjoch stekke)
aansteken (van vuur)oanjeldzje
aanstellenmâljeie u (sjoch jeie), oanstelle
aansterkenoansterkje, opsterkje
aanstokenoanstoke, oanstokelje
aanstormenoanstoarmje
aanstotendúste, oanstjitte u (sjoch stjitte), oanstompe
aanstrepenoanstreekje
aanstrijkenoanstrike u (sjoch strike)
aanstuivenoanstowe
aansturenoanstjoere
aantastenoantaaste
aantekenenoantekenje
aantijgenoantiigje
aantonensjen litte u (sjoch litte)
aantrappenoantraapje
aantredenoantrede
aantreffenoantreffe u (sjoch treffe)
aantrekkenoanlûke u (sjoch lûke)
aantrekken (van kleding)oandwaan u (sjoch dwaan), oanstrûpe, oantsjen u (sjoch tsjen)
aanvangenbegjinne u, oanfange u (sjoch fange)
aanvarenoanfarre u (sjoch farre)
aanvattenoanfetsje
aanvechtenoanfjochtsje u (sjoch fjochtsje)
aanvegenoanfeie u (sjoch feie)
aanvinkenoanfinkje
aanvliegenoanfleane u (sjoch fleane)
aanvoerenoanfiere
aanvriezenoanfrieze u (sjoch frieze), taknappe
aanvullenoanfolje
aanvurenoanfjurje
aanwaaienoanwaaie
aanwakkerenoanwakkerje
aanwendenbrûke
aanwennenoanwenne
aanwervenoanwerve, winne u
aanwijzenoanwize
aanzeggenoansizze u (sjoch sizze)
aanzeggen (na overlijden)leedoansizze u (sjoch sizze), leedomsizze u (sjoch sizze), leedsizze u (sjoch sizze), rousizze u (sjoch sizze)
aanzettenoansette
aanzittenoansitte u (sjoch sitte)
aanzuigenoansûgerje, oansûgje
aardappelen oogstenierappelje
aarde vervoerenierdride
aardenaardzje, ierdzje
aarzelenwifelje, wifkje
aas aanslaanaazje, ieze, iezje
abonnerenabonnearje
aborterenabortearje, fruchtnimme u (sjoch nimme), fruchtôfnimme u (sjoch nimme)
absolverenabsolvearje
absorberenabsorbearje
abstraherenabstrahearje
accentuerenaksintuearje
accepterenakseptearje
acclimatiserenakklimatisearje
accomoderenakkommodearje
accordeon spelenakkordeonspylje
accorderenakkordearje
accrediterenakkreditearje
accumulerenakkumulearje
achtenachtenearje, achtsje
achteraan rijdenefterride u (sjoch ride)
achteraankomenefteroankomme u (sjoch komme)
achteraanlopenefteroanrinne u (sjoch rinne)
achterblijvenefterbliuwe u (sjoch bliuwe)
achterblijven (geestelijk)efteroankomme u (sjoch komme)
achterhalenefterhelje
achterhoudenefterhâlde u (sjoch hâlde), efterúthâlde u (sjoch hâlde)
achterlatenefterlitte u (sjoch litte)
achterleggenefterlizze u (sjoch lizze)
achterlopenefterrinne u (sjoch rinne)
achternagaanefterneigean u (sjoch gean), efteroangean u (sjoch gean)
achternakijkenefterneisjen u (sjoch sjen)
achternakomenefterneikomme u (sjoch komme)
achternalopenefterneirinne u (sjoch rinne)
achternaroepenefterneiroppe u (sjoch roppe)
achternaspringenefterneispringe u (sjoch springe)
achternasturenefterneistjoere
achternazittenefterneisitte u (sjoch sitte), eftersitte u (sjoch sitte)
achteromkijkenefteromsjen u (sjoch sjen)
achteropkomenefteropkomme u (sjoch komme), efterynkomme u (sjoch komme)
achteroplopenefterynrinne u (sjoch rinne)
achteroprakenefteropreitsje u (sjoch reitsje)
achteroverdrukkenefteroerdrukke
achteroverslaanefteroerslaan u (sjoch slaan)
achterovertuimelenefteroertommelje
achterovervallenefteroerfalle u (sjoch falle)
achterrakenefterreitsje u (sjoch reitsje)
achterstaanefterstean u (sjoch stean), efterútstean u (sjoch stean)
achterstellenefterstelle, efterútstelle
achteruitboerenefterútbuorkje
achteruitgaandelgean u (sjoch gean), efterútbuorkje, efterútgean u (sjoch gean), ynbuorkje
achteruitkijkenefterútsjen u (sjoch sjen)
achteruitlopenefterútrinne u (sjoch rinne), tebekrinne u (sjoch rinne)
achteruitrijdenefterútride u (sjoch ride)
achteruitzettenefterútsette
achtervolgenefterfolgje
acterenaktearje
activerenaktivearje
actualiserenaktualisearje
adelenadelje
ademenazemje, sykhelje
ademhalenwynhappe
aderlatenierlitte u (sjoch litte)
administrerenadministrearje
adopterenadoptearje, oanhelje
adorerenadorearje
adresserenadressearje
adstruerenadstruearje
adverterenadvertearje
adviserenadvisearje
afbakenenôfbeakenje, ôfroaie, útritse
afbakkenôfbakke
afbeeldenôfbyldzje
afbetalenôfbetelje
afbeulendeawrame, ôfbeule, ôfpochelje
afbijtenôfbite u (sjoch bite)
afbindenôfbine u (sjoch bine)
afbladderenôfblierje
afblaffenôfblaffe
afblazenôfblaze
afblijvenôfbliuwe u (sjoch bliuwe)
afboekenôfboeke
afbouwenôfbouwe
afbrandenôfbrâne
afbrekenôfbrekke u (sjoch brekke)
afbrengenôfbringe u (sjoch bringe)
afbrokkelenôfbroazelje. ôfbrokkelje
afbuigenôfbûge
afdalendelgean u (sjoch gean)
afdankenôftankje, wersje
afdekkenôfdekke u (sjoch dekke)
afdeppenôfdippe
afdichtenôftichtsje
afdingenknibbelje, ôftinge, tingje
afdoenôfdwaan u (sjoch dwaan)
afdoen van kledingfoarweidwaan u (sjoch dwaan)
afdonderenôfdonderje
afdragenôfdrage u (sjoch drage)
afdrijvenôfdriuwe u (sjoch driuwe)
afdrogenôfdrûge, ôfdrûgje
afdruipenôfdrippe
afdruipen (met de staart tussen de benen)slûksturtsje
afdrukkenôfdrukke, ôfprintsje
afduwenôftriuwe u (sjoch triuwe)
afdwalenôfdoarmje, ôfdwale
afdwingenôftwinge u (sjoch twinge)
afetenôfite u (sjoch ite)
affecterenaffektearje
affiliërenaffiliearje
affirmerenaffirmearje
afgaanôfgean u (sjoch gean)
afgebruikenôfbrûke
afgelastenôfsizze u (sjoch sizze)
afgevenôfjaan u (sjoch jaan)
afgietendreagje, ôfdreagje, ôfjitte u (sjoch jitte)
afglijdenôfglide u (sjoch glide)
afgravenôfgrave u (sjoch grave)
afgrazeneartsje
afhakenôfheakje
afhakkenôfhakje
afhalenôfhelje
afhandelenôfhannelje
afhandig makenôfrûpelje
afhangenôfhingje u (sjoch hingje)
afhebbenôfhawwe u (sjoch hawwe)
afhelpenôfbringe u (sjoch bringe)
afhoudenôfhâlde u (sjoch hâlde)
afhouwendelhakje, delhouwe
afjakkerenoerjeie u (sjoch jeie), ôfjeie u (sjoch jeie)
afkalvenôfkealje
afkammen (negatief doen)ôfmeunsterje
afkappenôfhouwe
afkerenôfkeare
afkeurenôfkarre, ôfkeure, ôfmeunsterje
afkijkenôfsjen u (sjoch sjen)
afkledenôfklaaie
afkleurenôfkleurje
afkluivenbeplúzje
afknijpenôfknipe u (sjoch knipe)
afknippenôfknippe
afkoelenôfkuolje
afkokenôfkoaitsje, ôfsiede u (sjoch siede)
afkomenôfkomme u (sjoch komme)
afkopenôfkeapje u (sjoch keapje)
afkrakenôfkreakje
afkrijgenôfkrije u (sjoch krije)
afkruimelenôfkrommelje
afladenôflade
afleggenbeklaaie, ôflizze u (sjoch lizze)
afleggen van grote afstandenôfjeie u (sjoch jeie)
afleidenôfliede u (sjoch liede)
aflerenôfleare, ûntleare
afleverenôfleverje
aflopenbeteare, ôfrinne u (sjoch rinne)
aflossenôflosse
afluisterenôfheine
afmakenôfmeitsje u (sjoch meitsje)
afmarcherenôfmarskje
afmeldenôfmelde
afmetenôfmjitte u (sjoch mjitte), ôfroedzje
afmijnenôfmynje
afnemenbelúnje, ôfnimme u (sjoch nimme), ôftakje, ûntwrame
afpakkenôfpakke
afpeigerenferjetterje, ferjitterje
afplakkenôfplakke
afplukkenôfplôkje
afradenôfriede u (sjoch riede)
afranselenmotse, mutse, ôfbrouwe, ôfrânselje, ôftichelje, ôftoffelje, omseamje
afreagerenôfreagearje, útwierje
afregelenôfregelje
africhtenôfrjochtsje
africhten van een paardhynderbedrave, hynderbeleare, hynsteberide
afrijdenôfride u (sjoch ride)
afristenôfriskje, ôfruskje
afroepenôfroppe u (sjoch roppe)
afrollenôfrôlje
afromendreagje, ôfdreagje, ôflobje
afrondenôfrûnje
afrossenôfhuffe, ôfrinkelje, ôfritse, rinkefylje
afruimenôfrêde, ôfromje, ôfrommelje
afsabbelenôfsobje
afschaffenôfskaffe
afscheidenôfskiede u (sjoch skiede)
afscheppenôfskeppe
afscherenôfskeare
afschermenôfskermje
afscheurenrepe, rippe
afschietenôfsjitte u (sjoch sjitte)
afschrapenôfskrabje
afschrijvenôfskriuwe u (sjoch skriuwe)
afschrikkenôfskrikke u (sjoch skrikke)
afschrobbenôfskrobje
afschuddenôfskodzje
afschuttenôfskette, ôfskutte, skette
afslaanôfslaan u (sjoch slaan)
afslachtenferslachtsje
afslankenslankje
afslijpenôfslypje
afslijtenôfslite u (sjoch slite)
afsluitenôfskoattelje, ôfslute u (sjoch slute)
afsmekenôfsmeke
afsnauwenôfgrauwe, ôfsnauwe, ôfsnute, ôfsnuterje
afsnijdenôfsnije u (sjoch snije)
afspeldenôfspjeldzje
afspiegelenôfspegelje
afsplitsenôfspjalte
afsprekenôfprate, ôfsprekke u (sjoch sprekke)
afspringenôfspringe u (sjoch springe)
afstaanôfstean u (sjoch stean)
afstaan (herhaald)retrosedearje
afstammenôfkomme u (sjoch komme), ôfskaaie, ôfstamje, ôfstamme, skaaie, útskaaie
afstappenôfstappe
afstekenôfstekke u (sjoch stekke)
afstellenôfstelle
afstervenôfstjerre u (sjoch stjerre)
afstoffenôfstofje
afstompenôfstompe
afstotenôfstjitte u (sjoch stjitte), ôfstompe, wersje
afstraffenôfstraffe
afstropenôfstreupe
afstuderenôfstudearje
afstuitenôfstuitsje
afsturenôfstjoere
aftakelenôftakelje
aftakkenôftakje
aftappenôftaapje
aftastenôftaaste
aftellenôftelle
aftimmerenôftimmerje
aftoppenôftopje
aftredenôftrede
aftrekkenôflûke u (sjoch lûke)
aftroevenôftroevje
aftroggelenôftoppe, ôftroaie, ôftroggelje, topje, troggelje, ûntrôlje, ûnttokje
aftuigenôftuge
afturvenôfturvje
afvaardigenôffeardigje, ôffurdigje
afvallenôffalle u (sjoch falle)
afvangenôffange u (sjoch fange)
afvarenôffarre u (sjoch farre)
afvegenôffeie u (sjoch feie)
afvinkenôffinkje
afvlakkenôfflakje
afvloeienôffloeie
afvoerenôffiere
afvriezenôffrieze u (sjoch frieze)
afvurenôffjurje
afwaarderenôfwurdearje
afwassenôfwaskje u (sjoch waskje)
afwaterenôfwetterje
afwegenôfwage u (sjoch wage)
afwendenôfweine
afwentelenôfrôlje
afwerenôfwarre
afwerkenôfwurkje
afwerpenôfsmite u (sjoch smite), ôfwerpe u (sjoch werpe)
afwetenôfwitte u (sjoch witte)
afwijkenôfwike u (sjoch wike)
afwijzenôfwize, warsje, wersje
afwikkelenôfhannelje, ôfwuolje
afwisselenfariearje
afwrijvenôfwriuwe u (sjoch wriuwe)
afzadelenôfsealje
afzakkendelsakje, ôfsakje
afzeggenôfsizze u (sjoch sizze)
afzettenôfsette, rûpelje
afzienôfsjen u (sjoch sjen)
afzingenôfsjonge u (sjoch sjonge)
afzoekenôfsykje u (sjoch sykje)
afzonderenbesidehâlde u (sjoch hâlde), ôfsûnderje
afzwaaienôfswaaie
afzwakkenôfswakje
afzwerenôfswarre
agenderenagindearje
agerenagearje
agiterenagitearje
alarmerenalarmearje
alfabetiserenalfabetisearje
allitererenalliterearje
allocerenallokearje
almanak raadplegenalmenakje
ambiërenambiearje
amenderenamendearje
amortiserenamortisearje
amoveren (slopen, ontslaan)amovearje
amputerenamputearje
amuserenamusearje
analyserenanalysearje
animerenanimearje
ankerenankerje
annexerenanneksearje
annoncerenannonsearje
annoterenannotearje
annulerenannulearje
anonimiserenanonimisearje
antedaterenantedatearje
anticiperenantisipearje
antwoordenanderje, antwurdzje, replisearje, respondearje, weromsizze u (sjoch sizze)
appellerenappellearje
appenappe
applaudiserenapplaudissearje, hânklappe, hantsjeklappe
apporterenapportearje
appreciërenappresjearje
aprilgrap uithalenaprilje
arbitrerenarbitrearje
arcerenarsearje
archiverenargivearje
argumenterenargumintearje
aromatiserenaromatisearje
arrangerenarranzjearje
arresterenarrestearje, oanhâlde u (sjoch hâlde), oantaaste
arriverenarrivearje
articulerenartikulearje
asfalterenasfaltearje
assemblerenassemblearje
assimilerenassimilearje
assisterenassistearje
associërenassosjearje
assurerenassurearje
attenderenattindearje
authenticerenautentisearje
autodelenautodiele
automatiserenautomatisearje
autorijdenautoride u (sjoch ride)
autoriserenautorisearje
avancerenabbesearje, avesearje
avond wordenjûnje
azenaazje, ieze, iezje

Home