Nederlânske tiidwurden begjinnend mei B

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

babbelenalkje, babbelje, labeiskje, taterje
babysittenbabysitte (sjoch sitte), húswarje
badenbaaie
badinerenbadinearje
badmintonnenfearkebalje, plombalje
bagatelliserenbagatellisearje
baggerenbaggelje, baggerje, leikje, slatte
bakenenbeakenje
bakkeleienbakkeleie
bakkenbakke, opbakke
bakken van broodbôlebakke
bakken van dakpannenpanbakke
bakken van geglazuurd aardewerkgleibakke
bakker zijnbakerje
bakzeil halenbakseilhelje, bakseillûke u (sjoch lûke)
balancerenbalansearje
balenbale
ballenbalje
ballonvarenballonfarre u (sjoch farre)
balloterenballotearje
balsemenbalsemje
band plakkenbânlaapje, bânplakke
banjerenbanjerje
bankierenbankierje
bankroet gaanbankerottearje
bankwerkenbankwurkje
bannenbanne
barbecueënbarbecueë
barenbernje, pophelje
baren van kinderenbernhelje
barricaderenbarrikadearje
barstenbarste
baserenbasearje
basketballenbasketbalje
batenbate
bazenbaasspylje
bazuinenbazúnje
beademenbeäzemje
beangstigenbeëangje
beantwoordenbeänderje, beäntwurdzje
beargumenterenbeärgumintearje
bebakenenbebeakenje
bebloedenbebliede (sjoch bliede)
beboeren (als boer aanwenden)bebuorkje
beboetenbeboete, beboetsje
bebossenbeboskje
bebouwenbebouwe
bebroedenbebriede (sjoch briede)
becijferenbesiferje
becommentariërenbekommentariearje
beconcurrerenbekonkurrearje
bedammen (voorzien van dammen)bedamje
bedankenbetankje
bedarenbedaarje, bedarje, behelterje, belúnje, besakje, bestilje, betommelje, deljaan (sjoch jaan), útwaarje
bedekkenbedekke (sjoch dekke), bemantelje, oertrekke u (sjoch trekke)
bedekken met grindbegrintsje
bedekt worden met een dun laagje ijsoerrisselje, oerrusselje
bedelenbiddelje
bedelenbediele
bedelen bij nachtjûnskoaie, nachtbidde, nachtbiddelje
bedelvenbedobbe, bedobje
bedenkenbekoarje, opdichtsje
bedervenbedjerre , ferdommenearje, ferdowedrinke (sjoch drinke), ferheistere, ferheisterje, ferhoasje, ferhoasselje, ferkattemolkje, ferkomme u (sjoch komme)
bederven (van de sfeer)ferknoffelje
bederven door overmatig bradenferbriede (sjoch briede)
bederven door rookferrikje, ferrykje
bederven door vriezenferfrieze (sjoch frieze)
bederven van land door te veel beweidingferhynstje
bedienenbetsjinje
bedijkenbedykje, dykje
bedillenlekskoaie, omgnoarje
bedingenbetingje
bedisselenbedigenje, beknoffelje, bekonkelje, bekûpje, benjeskje, beskeuke, besteuterje, beteisterje, opskipperje
bedoelenbedoele, doele
bedonderenbedonderje
bedopmakenbêdmeitsje (sjoch meitsje), bêdopmeitsje (sjoch meitsje), bêdzje
bedottenbesjachelje
bedragenbedrage (sjoch drage)
bedreigenbedrige, bedriigje
bedriegenbedraaie, bedrage , bekaaie, bemiterje, berûgelje, beseiferje, besiferje, besjaggelje, beskite (sjoch skite), beslanterje, besleiferje, felje, ferneuke, ferrifelje, loere, lompe, rifelje, smousjasse, smouzje
bedrijvenbedriuwe (sjoch driuwe)
bedrinkenbedrinke (sjoch drinke), besûpe
bedroevenbedroeve, bedrôvje
bedruipenbedrippe
beduchtenbeduchte, beduchtsje
beduidenbetsjutte
beduimelenbegrúzje, begrûzje, betomkje
beduvelenbeduvelje
bedwaterenbêdmige, bêdpisje
bedwelmenbedwelmje, berûze
bedwingenbedimje, bedimme, betwinge (sjoch twinge), yntwinge (sjoch twinge)
beëdigenbeëdigje
beëindigenbeëinigje, ôfbreidelje, terminearje
beëindigen van een feestútfeestje
beeldbellenbyldbelje, skermskilje
beeldhouwenbyldhouwe
beentje lichtenpoatsjedraaie
beërvenbeërve, beërvje
beethebbenbeethawwe (sjoch hawwe)
beetkrijgenbeetkrije (sjoch krije)
beetnemenbeetnimme (sjoch nimme), bekaaie, betrekke (sjoch trekke), ferlakke, lompe
beetpakkenbeetpakke
befietsenbefytse
befrommelenbefodzje, befrommelje
begaanbegean (sjoch gean)
begapenbegapje
begeleidenbegeliede (sjoch liede)
begenadigenbegenedigje
begerenbegeare, ferlangje
begevenbejaan (sjoch jaan)
begietenbejitte (sjoch jitte)
begiftigenbejeftigje
beginnenbegjinne , úteinsette
beginnen met eten voordat iedereen er isoanite u (sjoch ite)
beglazenbeglêze, beglêzje
beglurenbegluorkje, begûkje, bekypje, beluorkje
begoochelenbegûchelje
begravenbedobbe, bedobje, begrave (sjoch grave), beïerdigje, beïerdzje, fuortbringe (sjoch bringe)
begrazenbegerskje
begrenzenbegrinzgje, begrinzje, beswette
begrijpenbefroedzje, begripe (sjoch gripe), fiemje
begroeienbegroeie, bewaakse (sjoch waakse)
begroetenbegroetsje
begroten (budgetteren; medelijden hebben)begrutsje
begunstigenbegeunstigje
behagenbehaagje, haagje
behalenbehelje
behalen van winst door te voederenbefuorje
behandelenbehannelje
behangenbehangplakke, behingje (sjoch hingje)
behappenbehappe
behartigenbehertigje
beheersenbedimje, bedimme, behearskje
beheksenbetsjoene
behelpenbehelpe (sjoch helpe), heukelje, heukerje
behelzenbefetsje
beherenbeheare
beheren als zetboer of pachterbemeierje
behoedenbehoedzje, hoede, hoedzje
behoeven (nodig hebben)ferlet hawwe (fan) (sjoch hawwe)
behorenbehearre
behoudenbehâlde (sjoch hâlde)
beiden (afwachten)biidzje
beieren (klokken luiden)beierje
beijverenbeïverje
beijzelenbeïzelje
beïnvloedenbeynfloedzje, ynfloedzje
beitelenbeitelje, úthouwe
beitsenbeitse
bejagenbejachtsje
bejegenenbejegenje
bejubelenbejubelje
bekalkenbekalkje
bekampenbekampje
bekappenbekapje, bekappe
bekendmakenomkrantsje
bekennenbekenne
bekerenbekeare, bekearje
bekeurenbekeure
bekijkenbesjen (sjoch sjen)
bekijken (kritisch)benoaskje, benoazje
bekijvenbekibje
bekistenbekistje
bekkentrekkenbeklûke (sjoch lûke)
bekladdenbekladzje
beklagenbekleie (sjoch kleie), dolearje
bekledenbeklaaie
bekleden met rouwfloersbefloerzje
beklemmenbeneare, benearje
beklemtonenbeklamje, beklamme
beklijvenbeklibje, besimmerje
beklimmenbekladderje, beklimme (sjoch klimme), bekliuwe (sjoch kliuwe)
beklinkenbeklinke (sjoch klinke)
bekloppenbeklopje
beknabbelenbegnibbelje, begnibje, behaffelje, beknibbelje
beknagenbegnobje, bekluie
beknellenbeknipe (sjoch knipe)
beknibbelenbegnibbelje, begnibje, beknibbelje
beknippen (fatsoeneren door te knippen)beknippe
beknottenbegnodzje, beknotsje, benuttigje
bekoelenbekuolje, betommelje
bekogelenbekûgelje
bekokstovenbepankoekbakke
bekomenbekomme (sjoch komme)
bekommerenbekommerje, bekreune, bekreunje, bekroadzje
bekonkelenbekonkelje, bestekke u (sjoch stekke)
bekopenbekeapje (sjoch keapje)
bekorenbekoare, bekoarje
bekortenbekoarte, bekoartsje
bekostigenbekostigje, bekostje
bekrabbelenbeklauwe
bekrachtigenbekrêftigje
bekrammen (met ijzerdraad vastmaken)bekramje, bekramme
bekransenbekrânze, bekrânzgje, bekrânzje
bekrassenbekrasse
bekreunenbekreune, bekreunje
bekritiseerd wordenneikrije (sjoch krije)
bekritiserenbekritisearje, berabje
bekronenbekroane, bekroanje
bekruipenbekrûpe
bekvechtenbekfjochtsje (sjoch fjochtsje)
bekwijlenbeflybje, beflybkje
beladenbelade, bepakke
belagenbedrige, bedriigje
belandenbelânje, oanlânje
belanden (terechtkomen)heare
belangrijk doengrutdwaan (sjoch dwaan)
belangstellenbelangstelle
belastenbelêste, belêstgje, belêstigje, belêstje, beswierje
belasterenbelaabje, belabje, belasterje, belekje, berabje, oankladzje
belazerenbelazerje
beledigenaffrontearje, beledigje, feraffrontearje, misledigje
belegerenbelegerje
beleggenbelizze (sjoch lizze)
belemmerenbehinderje
belendenbeswette
belenenbeliene
belettenbelette, ferhinderje, tsjingean (sjoch gean)
beletterenbeletterje
belevenbelibje
belezenbelêze (sjoch lêze)
belichtenbeljochtsje
beliegenbelige
believenbeleavje
belijdenbelide
belikkenbeslikje
bellenbelderje, belje, skilje
bellenblazenbrobbelblaze, bûleblaze, bûltsjeblaze
belletje trekkenbeldrukke, beltsjedrukke, beltsjelûke u (sjoch lûke), doarkebelje
beloerenbegnuve, beloeren, oangnuve
belonenbeleanje
belopenbebokselje, berinne (sjoch rinne), beskonkje
belovenbeloovje, belove, promittearje, ûnthjitte (sjoch hjitte)
beluchtenbeluchtsje
beluisterenbeharkje, belústerje
beluisteren van een predikant (als lid van een hoorcommissie)dominyharkje, dominyhearre
belullenbelulle
bemachtigenbefjochtsje (sjoch fjochtsje), bemachtigje, bemasterje
bemalenbemale, bemealle
bemannenbemanje
bemerkenbemerke (sjoch merke), ealgje
bemestenbedongje
bemesten van land met slootmodderslatmodderje
bemetenbemjitte (sjoch mjitte)
bemetselenbemitselje
bemiddelenbemiddelje, middelje
beminnenbeminne, leavje
bemoederenbememkje
bemoedigenbemoedigje, opmoedigje
bemoeienbemoeie, bemuoie
bemonsterenbemeunsterje
bemorsenbeslabberje
bemorsen (met de voeten)bewâdzje
benadelenbeneidiele, beneidielje
benaderenbenaderje, beneierje
benadrukkenklam lizze (sjoch lizze), tamboere, ynskerpje
benagelen (met nagels vastmaken)beneilje
benauwenbeneare, benearje
benemenbenimme (sjoch nimme)
benenskonkje
benevelenbenevelje
bengelenbelderje, bingelje, bongelje
benieuwenbeluste, benije, luste
benijdenfergunne
benoemenbeneame, betitelesearje
benuttenbenutsje, benutte
beoefenenbeoefenje
beogenbeëagje
beoordelenbeoardiele, beoardielje
bepalenbepale, bepealje
beperkenbeheine, bepealje
bepissenbepisje
beplakkenbeplakke
beplantenbeplantsje
bepleisterenbepleisterje (bestrijken met specie)
bepleisteren (bestrijken met specie)beplasterje
bepleitenbepleitsje
beploegen (bewerken van land)beploegje, beploeie
bepratenbejeuzelje, bekrantsje, beprate, ûntprate
beprekenbepreekje
beproevenprebearje
beraadslagenrieplachtsje
beradenberiede (sjoch riede)
beredderenbedigenje, beheisterje, berêde (sjoch rêde), beskaaie, beskipperje, besteuterje, beteisterje, opskipperje, skiemanje, skimanje, skymanje
beredenerenberedenearje
beregenenbereine
bereidenberêde (sjoch rêde), reemeitsje (sjoch meitsje), tameitsje (sjoch meitsje)
bereikenbedije, berikke
bereiken door hard werkenbewrakselje, bewrame, bewrantelje, bewrotte
bereiken van een goed resultaathinnekomme u (sjoch komme)
bereizenbereizgje
berekenenberekkenje
bergenbergje , ynbergje (sjoch bergje)
berichtenberjochtsje
berijdenberide (sjoch ride)
berijmenberime, berymje, berymkje
berijpenberipe
berispenbegrauwe, begrobje, bekibje, beskrobje, kapittelje, ôfrjochtsje, útfiterje, útheuvelje, útmantelje, útskrobbearje
beroemenberomje
beroepenberoppe (sjoch roppe)
beroerenberoere
berokkenenbereare, beriere
berouwenberouwe
berovenberove, berôvje
berustenberêste, resignearje
beschadigenbeskeadigje, ferteisterje, rampenearje, rampoaie, skansearje, tamtearje, tantearje, teheisterje, tramtearje
beschaduwenbeskaadzje
beschamenbeskamje
beschavenbeskave
beschermenbeskermje, bewâlde, bewâldzje, stoarmhoedzje, wâldzje, warje
bescheurenbeskuorre
beschietenbesjitte (sjoch sjitte)
beschijnenbeskine
beschikkenbeskiede u (sjoch skiede), beskikke
beschilderenbemiele, beskilderje
beschimmelenbeskimmelje
beschimpenbelaabje, belabje, beskimpe
beschoeienbeskoaie, beskoeie
beschouwenbeächtsje, beskôgje
beschreeuwenbebalte
beschreienbeskrieme
beschrijvenbeskriuwe (sjoch skriuwe)
beschuldigenbeskuldigje, ynkriminearje
beschuttenbeskutte
beseffenbeseffe
beslaanbeslaan (sjoch slaan)
beslaan met (pan)lattenlatsje
beslaan van paardenhoevenhynstebeslaan u (sjoch slaan)
beslapenbesliepe (sjoch sliepe)
beslechtenbesljochtsje
beslingerenbeslingerje
beslissenbeslisse, kediizje, kedize
besluipenbeglûpe, beslûpe (sjoch slûpe)
besluitenbeslute (sjoch slute), resolvearje
besmerenbesmarre, oerstrike u (sjoch strike)
besmettenbesmette, oanjeie (sjoch jeie)
besmeurenbeklieme, besmodzgje, klieme
besmijtenbesmite u (sjoch smite)
besmoezenbesmûze
besnijdenbefykje, besnije (sjoch snije)
besnijden van hoevenhoefbekapje, poatbekapje
besnoeienbesnoeie
besnuffelenberûke, besnuve
besodemieterenbesoademiterje
besommenbesomje
bespannenbespanne
besparenbegoarje, besparje
bespattenbespatte, oansnjitte
bespelenbespylje
bespeurenbespeure
bespiedenbegluorkje, beglûpe, besnuve, bespiede, bestrune, strúnjeie (sjoch jeie)
bespiegelenbespegelje
bespikkelenbespikkelje, besprikkelje
bespionnerenbespionearje
bespoedigenferhastigje, ferhastje
bespottenbegekje, belaitsje (sjoch laitsje), bespotte, fergeie, ferhúnje, neiblaaie
bespraakt zijnbebekke
besprekenbekeakelje, besprekke (sjoch sprekke), ferhakstikje, ferhakstûkje, ferhandelje, ferhannelje, oerlizze (sjoch lizze)
bespreken (babbelend)behaffelje
besprenkelenbedipje, bedippe, besnjitte, besprinkelje, besprinzgje
bespringenbespringe (sjoch springe)
besproeienbesproeie
besproeien met een gieterbegieterje, gieterje
bespugenbekoarje
bespuitenbespuitsje
bespuwenbeflybje, beflybkje
bestaanbestean (sjoch stean)
bestedenbesteegje
besteden aan reizen per treinferspoare
bestelenbestelle (sjoch stelle)
bestellenbestelle
bestemmenbestimme
bestempelenbestimpelje
bestendigenbestindigje
bestervenbestjerre (sjoch stjerre)
besterven latenjonkerje
bestierenberêde (sjoch rêde)
bestikken (stikwerk aanbrengen)bestikke
bestippelenbestipje, bestipkje, bestippelje
bestokenbestoke
bestormenbestoarmje
bestraffenbestraffe, heuvelje
bestralenbestrale, bestriele, bestrielje
bestratenbefluorje, bestrjitte, fluorje
bestrijdenbekampje
bestrijden (tegengaan)bestride (sjoch stride), tsjingean (sjoch gean)
bestrijkenbestrike (sjoch strike)
bestrijken met gele okergielokerje
bestrijken met okerokerje
bestrijken met speciebesmite u (sjoch smite)
bestrijken met witkalkwytkalkje
bestrooienberûgelje, bestruie
bestrooien met schelpen (bijv. paden)benúnderje
bestuderenbestudearje
bestuivenbestowe
besturenbeädministrearje, bestjoere
betalenbestuiverje, betelje, ôfdokke, opdokje, opdokke
betalen van belasting om stemrecht te krijgenskotsjitte u (sjoch sjitte)
betalen van huurhierbetelje
betastenbetaaste, betomkje, ûndertaaste
betasten met de vingersbefingerje
betegelenbetegelje, tegelje
betekenenbetsjutte, ynhawwe (sjoch hawwe)
beterenbebetterje, betterje
beteugelenbandigje, bannigje, bedimje, bedimme, berongje, teamje
betichten (beschuldigen)betichtsje, betiigje
betijen (laten gaan)betsjen (sjoch tsjen)
betimmerenbetimmerje
betitelenbetitelesearje, betitelje
betoverd rakenbetipelje
betoverenbetoverje, betsjoene
betrachtenbetrachtsje
betrappenattrapearje, betraapje, ferraskje, ferrasse, trappearje
betredenbetrêdzje, opstappe, ynstappe
betreffenbelangje, betreffe (sjoch treffe), oanbelangje
betrekkenbehelje, belûke (sjoch lûke), betrekke (sjoch trekke)
betrekken (van de lucht)belommerje
betrekken van de luchtgrymje
betreurenbeskrieme, betreurje, muoie
betten (natmaken)bette
betten (van een wond)bedipje, bedippe
betuigenbetsjûgje
betwijfelenbeduchte, beduchtsje, betwivelje
betwistenbekreauwe, ûntkreauwe, ûntlizze u (sjoch lizze)
beukenbatse, beuke, bûkje, bûtse, dûkje, takje
beurenynbarre, ynje
beuren van geldbarre
beurzen (buurten; nieuwtjes uitwisselen)beurzje
beurzen (op de beurs staan)beurzje
beuzelenfiterknotsje, fnittelje, koal ferkeapje (sjoch keapje), omfiterje, omnestelje, omnjuskje, omnúskje, omnusselje
bevallenbefalle (sjoch falle), kreamje
bevallen (aanstaan)holje, noaskje, noazje
bevangenbefange (sjoch fange), befinge
bevarenbefarre (sjoch farre)
bevattenbefetsje, befieme, befiemje
bevechtenbefjochtsje (sjoch fjochtsje)
beveiligenbefeiligje
bevelenbefelje, befelle, hjitte
bevenbeevje, beve, ridelje
bevestigen (bekrachtigen)befêstigje, ferwisje
bevestigen (vastmaken)fêstmeitsje (sjoch meitsje)
bevindenbefine (sjoch fine)
bevingerenbefingerje
bevissenbefiskje
bevittenbeskoalmasterje
bevliegenbefleane (sjoch fleane)
bevloeienbefloeie
bevochtigenbefochtigje, befochtsje, beslingerje, bewietsje, wietsje, yndampe, ynfochtsje
bevoelenbefiele
bevolkenbefolkje
bevoordelenbefoardiele, befoardielje
bevoorradenbefoarriedzje, ravitaillearje
bevoorrechtenbefoarrjochtsje
bevorderenbefoarderje, foarútbringe (sjoch bringe)
bevrachtenbefrachtsje
bevragenbefreegje
bevredigenbefredigje, onanearje
bevriezenbefrieze (sjoch frieze)
bevrijdenbefrije, liberearje
bevroedenbefroedzje
bevruchtenbefruchtsje, ynseminearje
bevuilenbebargje, bedwaan (sjoch dwaan), begrieme, bemodderje, bemotsje, bemuozje, besmoargje, besnústerje
bewakenbeweitsje (sjoch weitsje), bewekje
bewandelen (figuurlijk)bewannelje
bewapenenbewapenje
bewarenbewarje, huordzje
bewaren (zonder te bederven)útgoede
bewasemenbewazemje
bewassenbewaskje (sjoch waskje)
bewaterenbewetterje
bewegenbewege, feravensearje, feravesearje, ferwege, reppe, roere, ruorje
bewegen met wind of tocht tot gevolgomwynderje
bewegwijzerenbebuordzje
beweidenbeweidzje
bewerenbeweare
bewerkenbeärbeidzje, bewurkje
bewerken van houtkwytselje, kwytsje
bewerkstelligenbeävensearje, beävesearje, bewurkje, bewurkmasterje
bewerkstellingenbyflutse
bewierokenbewiereekje, bewijreekje
bewijzenbewiizgje, bewiizje, bewize
bewonderenbewûnderje
bewonenbewenje
bezaaienbesiedzje
bezakkenbesakje
bezegelenbesegelje
bezembindenbiezembine (sjoch bine)
bezemenbiezemje
bezems makenbiezemje
bezerenbeseare, besearje
bezettenbesette
bezichtigen van een (stand)plaatsplakbesjen (sjoch sjen)
bezichtigen van te koop of te huur staande boerderijpleatsbesjen u (sjoch sjen)
bezielenbesielje
bezig blijventrochpiele
bezig zijnpiele
bezig zijn met kleinighedenbepiele
bezig zijn met paardenhynderje
bezigenbrûke
bezingenbesjonge (sjoch sjonge)
bezinkenbesakje, besinke u (sjoch sinke)
bezinnenbesinne, neitinke (sjoch tinke)
bezittenbesitte (sjoch sitte), ynhawwe (sjoch hawwe)
bezodenbeseadzje
bezoedelenbesmodzgje, besnústerje
bezoekenbesykje (sjoch sykje), besytsje, delkomme (sjoch komme), útsje
bezoeken in de avondjûnpizelje, jûnprate
bezondigenbekweadigje, bekweadzje, besûndigje
bezorgenbesoargje, rûnbringe (sjoch bringe)
bezuinigenbekloekje, besunigje, soberearje
bezuipenbesûpe
bezurenbesoerje, besuorje
bezwangerenberêde (sjoch rêde), bernmeitsje (sjoch meitsje), bestipje, swier meitsje (sjoch meitsje)
bezwarenbeswierje
bezwerenbelêze (sjoch lêze), beswarre
bezwijkenbeswike
bezwijken door chagrijnfersaggerynje
bezwijmen (in zwijm vallen)beswymje
bibberenbibberje
bibberen (van angst)rydboskje
bibberen (van kou)trilje
biddenbidde, wikelje
biechtenbychtsje
biedenbiede
biggelen van tranenbiggelje
biggen werpenbiggelje, bigje
bij elkaar smijtengearbruie
bij het opslaan van een kaatsbal de arm of heup rakenheupbûtse
bij zich houdenthúshâlde (sjoch hâlde)
bijbenenbyfytse, byskonkje
bijbestellenbybestelle
bijbetalenbybetelje
bijbindenbybine (sjoch bine)
bijblijvenbybliuwe (sjoch bliuwe)
bijboekenbyboeke
bijbrengenbybringe (sjoch bringe), laapje
bijbrengen (bij bewustzijn)bymeitsje (sjoch meitsje)
bijbrengen van vaardighedenopwouterje
bijdraaienbydraaie, ynrantsoene
bijdragenbydrage (sjoch drage)
bijeen komenbyienkomme u (sjoch komme)
bijeenbrengengearbringe (sjoch bringe), gearfandelje, neiswylje, opsammelje
bijeengooiengearsmite (sjoch smite)
bijeenharkenôfswylje, opswylje, skjinswylje, ynswylje
bijeenharken (herhaaldelijk)oerswylje
bijeenharken van arenierswylje
bijeenharken van graanhalmenstûkstealswylje, stûkswylje
bijeenharken van hooiswylje
bijeenharken van hooi op een walwâlopswylje
bijeenhoudengearhâlde (sjoch hâlde)
bijeenkomengearkomme (sjoch komme)
bijeennemengearnimme (sjoch nimme)
bijeenrapengearfannelje, ynfandelje
bijeenscharrelenbeskarrelje
bijeenschrapenbyinoarskrabje, oanskrabje
bijeensparen van kleine sommenbegrúskje
bijeentrommelenbyinoartromje
bijeenzoekenbyinoar sykje (sjoch sykje)
bijen houdenbijkje, ymkerje, ymkje
bijgietenbyjitte (sjoch jitte)
bijgroeienbygroeie
bijhalenbyhelje
bijharkenbyklauwe, byswylje
bijhelpenbyhelpe (sjoch helpe)
bijhoudenbeetbliuwe (sjoch bliuwe), byhâlde u (sjoch hâlde)
bijhurenbyhiere
bijkleurenbykleurje
bijklussenbyfertsjinje
bijknippenbyknippe
bijkomenbykomme (sjoch komme)
bijkomen door te wassenbywaskje u (sjoch waskje)
bijleggenbylizze (sjoch lizze), byskuorre
bijlerenbyleare
bijleverenbyleverje
bijlichtenbyljochtsje
bijmengenbyminge (sjoch minge)
bijpassenbypasse
bijplakkenbyplakke
bijplantenbyplantsje
bijplussenbyplusse
bijpratenbyprate
bijpuntenbypuntsje
bijschavenbyskave
bijschenkenbyjitte (sjoch jitte), byskinke (sjoch skinke)
bijschikkenbyskikke
bijschilderenbyfervje
bijschrijvenbyskriuwe (sjoch skriuwe)
bijschuivenbyskowe
bijslapenbysliepe (sjoch sliepe)
bijslijpenbyslypje
bijsloffenbysloffe
bijsluitenbyslute u (sjoch slute)
bijsnijdenbyfykje, bysnije (sjoch snije)
bijspijkerenbyspikerje
bijspringenbyspringe (sjoch springe)
bijstaanassistearje, bystean (sjoch stean), geriivje, partstean u (sjoch stean), skewiele
bijstekenbystekke u (sjoch stekke)
bijstellenbystelle
bijstortenbystoarte
bijstrijkenopkwispelje, opkwitse
bijsturenbystjoere
bijtankenbytanke
bijtekenenbytekenje
bijtellenbytelle
bijtenbite
bijtrekken (van kleuren)bylûke u (sjoch lûke)
bijvallenbyfalle (sjoch falle)
bijverdienenbyfertsjinje, bymeitsje (sjoch meitsje)
bijvervenbyfervje
bijverzekerenbyfersekerje
bijvijlenbyfylje
bijvoegenbyfoegje, taheakje, yndwaan (sjoch dwaan)
bijvoerenbyfuorje
bijvullenbyfolje
bijwerkenbehoffenje, bywurkje
bijwerpenbysmite u (sjoch smite)
bijzettenbysette
bijzetten van zeilenbyskuorre
bijzittenbysitte (sjoch sitte)
bikkenbikje, bikke
bimbammen (luiden van een klok)bimbamje
bindenbine
binden van bonengewasbeanbine (sjoch bine)
binden van rietreidbine (sjoch bine)
binnendrijvenbinnendriuwe (sjoch driuwe)
binnendringenynkringe (sjoch kringe)
binnenhalenynhelje
binnenhalen van graannôtride u (sjoch ride)
binnenhalen van haverhjouwermenne, hjouwerynje
binnenhalen van hooibehaaie, hearide u (sjoch ride), ophaaie, ynhaaie
binnenhalen van roggeroggeride (sjoch ride), roggeynje
binnenhalen van tarweweetmenne
binnenkrijgenynkrije (sjoch krije)
binnenlatenbinnenlitte (sjoch litte)
binnenloodsenloadsje
binnennodigen (uitnodigen binnen te komen)ynbiede (sjoch biede)
binnensluipenbinnenslûpe (sjoch slûpe), ynglûpe
binnensmokkelenynslûkje
binnenstuivenynstowe
binnentrekkenyntsjen (sjoch tsjen)
binnenvallenynfalle (sjoch falle)
binnenwippenynwippe
binnenzeilenynsile
biologerenbiologearje
bivakkerenbivakkearje
bladerenbledderje, blêdzje
blaffenblaffe, bylje, útbylje
blaffen (zacht)blafkje
blakenapelje
blakerenbleakerje
blamerenblamearje
blancherenblansearje
blatenmjekje
blaten (van schapen)blaaie
blauw makenblauje
blauw wordenblauje
blauwbekkenblaubekje
blazenblaze, blieze, pûste
blazen in een pijpje (bij alcoholcontrole)pypkeblaze
blazen op een hoornhoarnblaze
blèrenblère
blesserenblessearje
blijk geven vanbetoane
blijkenblike , bliken dwaan (sjoch dwaan)
blijvenbliuwe
bliksemenbliksemje, wjerljochtsje
blindemannetje spelenblyndoekjeboartsje, kaapmommeboartsje
blinderenblindearje, blyndearje
blinkenblinke , byldzje, flimerje
bloedenbliede
bloeienbloeie, blomkje
bloemschikkenblomskikke
blokken (flink studeren)blokke
blokkerenblokkearje, tichtsette
blonderenblondearje
blootleggenbleatlizze (sjoch lizze)
blootliggenbleatlizze (sjoch lizze)
blootstellenbleatstelle, iepenlizze (sjoch lizze)
blootstellen aan rookberikje, berykje
blootstellen aan te veel warmteferbroeie
blowenblowe
blozenin kaam krije (sjoch krije)
bluffenbluffe
blussenblusse, dwêste, dwestgje, dwestje, útdrinzgje
blussen (doven)demje, demme
blut makenútlúzje
boegseren (slepen van een schip)boechsearje
boeienboeie
boekbindenboekbine (sjoch bine)
boekenboeke
boeken verslinden (veel lezen)letterfrette (sjoch frette)
boekhoudenboekhâlde (sjoch hâlde)
boekstavenstoaie
boemelenboemelje, bommelje
boenenbjinne
boeren (bedrijf)buorkje
boeren (oprispen)krôkje, kropje, opkrôkje, oprispje
boete doenboete
boetenbesoerje, besuorje, betelje, boete, boetsje
boeten (herstellen) van nettennetteboetsje
boetserenboetsearje
boksenbokse
bol staanbolje
bombarderenbombardearje
boodschappen doenboadskipje, boadskiprinne (sjoch rinne)
boos kijkenmâlsjen (sjoch sjen)
boos zijnmâlkopje
bootje varenboatsjefarre u (sjoch farre)
bordurenbenaaie, borduere
borenboarje
boren naar gasgasboarje
borg staangoedsizze u (sjoch sizze), kausjonearje
borgenboargje
borrelenslokjedrinke (sjoch drinke)
borrelen (borrel drinken; opkomen van luchtbellen)boarrelje, buorrelje, burrelje
borrelen (opkomen van luchtbellen)bûlje
borrelend kokenmokselje
borstelenboarstelje, omrosse
borstelen van de harenhierboarstelje
botaniserenbotanisearje
boter vormen in een kopopkopje, opkopkje
botsenhossebosje, hossebosse
bottelenbottelje
botvierenútwierje
bouwenbouwe
bouwen van een huishúzje, hûzje
boven water komenboppekomme (sjoch komme)
bovendrijvenboppedriuwe (sjoch driuwe)
bovenliggenboppelizze (sjoch lizze)
bovenslaanboppeslaan (sjoch slaan)
bowlenbowle
bradenbriede
brainstormenbrainstoarmje, breinstoarmje
brakenbrake, koarje, spuie
bramen zoekentoarnbeisykje u (sjoch sykje)
brandenbaarne, ferbaarne
branden (grootschalig)brâne
brandmerkenbrânmerkje
brandschattenbrânskatte
brandschilderenbrânskilderje
brandstichtenbrânstichtsje
breeuwen (kalefateren)brouwe
breienbreidzje
breien (van boven naar beneden)delbreidzje
breien van nettennetbreidzje, nettebreidzje
brekenbrekke
breken van iets door onhandigheidknoffelje
brengenbringe
briefwisselenbriefkje, brievje
briesenbrinzgje, wrinzgje
broddelenbroddelje
broedenbriede
broek ophalen en vastmakenbroekbine (sjoch bine)
brommenbrimje
brommen (geluid maken; op brommer rijden)bromje, bromme
brouillerenbrûillearje
brouwenbrouwe
brouwen (praten met de r achter in de keel)brijkje
browsen (bladeren op computer)brouse, browse, sneupe
bruikbaar makenbebrûke
bruin makenbrúnje
bruin wordenbrúnje
bruisenbrûze
brullenâlje, balte, brinzgje, moartsje
brutaal zijngrutbekje
brutaliseren (met geweld bejegenen)brutalisearje
bubbelenbrobbelje
budgetterenbegrutsje, budzjettearje
buffelenbuffelje
bufferenbufferje
buigenbûge, bûgje
buigen over (bestuderen)gearbûge
buikdansenbûkdûnsje
buiksprekenbûksprekke (sjoch sprekke)
buitelendûkelje, tommelje
buiten Fryslân wonenútwenje
buiten melken in de herfsthjerstmelke u (sjoch melke)
buitensluitenbûtenskoattelje, bûtenslute (sjoch slute)
bukkenbokje, bûge, bûke
bulderenbolderje
bumperklevenbumperkleve
bungelenbongelje
bunkerenproviandearje

Thús