Nederlânske tiidwurden begjinnend mei B

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

babbelenalkje, babbelje, labeiskje
babysittenbabysitte u (sjoch sitte)
badenbaaie
badinerenbadinearje
badmintonnenfearkebalje, plombalje
bagatelliserenbagatellisearje
baggerenbaggelje, baggerje, leikje, slatte
bakkeleienbakkeleie
bakkenbakke, opbakke
balancerenbalansearje
balenbale
ballenbalje
balloterenballotearje
balsemenbalsemje
band plakkenbânlaapje, bânplakke
banjerenbanjerje
bankierenbankierje
bankwerkenbankwurkje
bannenbanne
barbecueënbarbecueë
barenbernje, pophelje
barricaderenbarrikadearje
barstenbarste
baserenbasearje
basketballenbasketbalje
batenbate
bazuinenbazúnje
beademenbeäzemje
beantwoordenbeänderje, beäntwurdzje
beargumenterenbeärgumintearje
bebakenenbebeakenje
bebloedenbebliede u (sjoch bliede)
beboetenbeboete, beboetsje
bebouwenbebouwe
becijferenbesiferje
becommentariërenbekommentariearje
beconcurrerenbekonkurrearje
bedarenbedarje, belúnje, besakje, betommelje, útwaarje
bedekkenbedekke u (sjoch dekke)
bedelenbiddelje
bedelenbediele
bedelentroggelje
bedelvenbedobbe, bedobje
bedervenbedjerre u, ferdommenearje, ferheisterje
bedienenbetsjinje
bedijenbedije
bedijkenbedykje
bedillenlekskoaie
bedisselenbenjeskje, beskeuke
bedonderenbedonderje
bedottenbesjachelje
bedragenbedrage u (sjoch drage)
bedreigenbedriigje
bedriegenbedraaie, bedrage u, bemiterje, felje, ferrifelje, loere, rifelje
bedrijvenbedriuwe u (sjoch driuwe)
bedrinkenbedrinke u (sjoch drinke)
bedroevenbedroeve
bedrogenbedrûge
bedruipenbedrippe
beduidenbetsjutte
beduvelenbeduvelje
bedwelmenbedwelmje, berûze
bedwingenbedimje, betwinge u (sjoch twinge), yntwinge
beëdigenbeëdigje
beëindigenbeëinigje
beeldbellenbyldbelje, skermskilje
beeldhouwenbyldhouwe
beethebbenbeethawwe u (sjoch hawwe)
beetnemenbeetnimme u (sjoch nimme), ferlakke
beetpakkenbeetpakke
begaanbegean u (sjoch gean)
begapenbegapje
begeleidenbegeliede u (sjoch liede)
begerenbegeare
begevenbejaan u (sjoch jaan)
begietenbejitte u (sjoch jitte)
begiftigenbejeftigje
beginnenbegjinne u, úteinsette
beglurenbegluorkje, bekypje, beluorkje
begoochelenbegûchelje
begravenbedobbe, bedobje, begrave u (sjoch grave), beïerdigje, beïerdzje, fuortbringe u (sjoch bringe)
begrazenbegerskje
begrenzenbegrinz(g)je
begrijpenbegripe u (sjoch gripe), fiemje
begroetenbegroetsje
begroten (budgetteren, medelijden hebben)begrutsje
begunstigenbegeunstigje
behagenbehaagje, haagje
behalenbehelje
behandelenbehannelje
behangenbehangplakke, behingje u (sjoch hingje)
behappenbehappe
behartigenbehertigje
beheersenbedimje, behearskje
beheksenbetsjoene
behelpenbehelpe u (sjoch helpe), heukerje
behelzenbefetsje
beherenbeheare
behoedenbehoedzje, hoedzje
behorenbehearre
behoudenbehâlde u (sjoch hâlde)
beïnvloedenbeynfloedzje
beitelenbeitelje, úthouwe
beitsenbeitse
bejegenenbejegenje
bejubelenbejubelje
bekendmakenomkrantsje
bekennenbekenne
bekerenbekeare, bekearje
bekeurenbekeure
bekijkenbesjen u (sjoch sjen)
bekijvenbekibje
bekistenbekistje
bekladdenbekladzje
beklagenbekleie u (sjoch kleie)
bekledenbeklaaie
beklemmenbenearje
beklemtonenbeklamje
beklijvenbeklibje
beklimmenbekladderje, beklimme u (sjoch klimme), bekliuwe u (sjoch kliuwe)
beklinkenbeklinke u (sjoch klinke)
bekoelenbekuolje
bekogelenbekûgelje
bekokstovenbepankoekbakke
bekomenbekomme u (sjoch komme)
bekommerenbekroadzje
bekopenbekeapje u (sjoch keapje)
bekorenbekoare
bekortenbekoartsje
bekostigenbekostigje
bekrachtigenbekrêftigje
bekrassenbekrasse
bekreunenbekreune
bekritiserenbekritisearje
bekronenbekroane
bekruipenbekrûpe
bekvechtenbekfjochtsje u (sjoch fjochtsje)
beladenbelade
belagenbedriigje
belandenbelânje
belangrijk doengrutdwaan u (sjoch dwaan)
belangstellenbelangstelle
belastenbelêste
belazerenbelazerje
beledigenaffrontearje, beledigje, misledigje
belegerenbelegerje
beleggenbelizze u (sjoch lizze)
belemmerenbehinderje
belenenbeliene
belettenbelette, tsjingean u (sjoch gean)
beletterenbeletterje
belevenbelibje
belichtenbeljochtsje
belijdenbelide u
bellenbelje, skilje
bellenblazenbrobbelblaze, bûleblaze, bûltsjeblaze
beloerenbegnuve
belonenbeleanje
belopenbebokselje, berinne u (sjoch rinne)
belovenbelove, ûnthjitte
beluisterenbeharkje, belústerje
bemachtigenbefjochtsje u (sjoch fjochtsje), bemachtigje
bemalenbemealle
bemannenbemanje
bemerkenbemerke u (sjoch merke), ealgje
bemestenbedongje
bemetenbemjitte u (sjoch mjitte)
bemiddelenbemiddelje, middelje
beminnenbeminne, leavje
bemoederenbememkje
bemoedigenbemoedigje
bemoeienbemuoie
benadelenbeneidiele, beneidielje
benaderenbenaderje
benadrukkenklam lizze u (sjoch lizze), ynskerpje
benauwenbenearje
benemenbenimme u (sjoch nimme)
benenskonkje
benevelenbenevelje
bengelenbongelje
benieuwenbenije, luste
benoemenbeneame
benuttenbenutsje, benutte
beoefenenbeoefenje
beogenbeëagje
beoordelenbeoardiele, beoardielje
bepalenbepale
beperkenbeheine
beplakkenbeplakke
beplantenbeplantsje
bepleisterenbepleisterje
bepleitenbepleitsje
bepratenbeprate
beproevenprebearje
beraadslagenrieplachtsje
beradenberiede u (sjoch riede)
beredderenbeheisterje, berêde, beskaaie
beredenerenberedenearje
bereidenreemeitsje u (sjoch meitsje), tameitsje u (sjoch meitsje)
bereikenberikke
berekenenberekkenje
bergenbergje u
berichtenberjochtsje
berijdenberide u (sjoch ride)
berispenbegrauwe, bekibje, beskrobje
beroepenberoppe u (sjoch roppe)
beroerenberoere
berouwenberouwe
berovenberôvje
berustenberêste, resignearje
beschadigenbeskeadigje, ferteisterje, rampenearje, rampoaie, skansearje, teheisterje
beschermenbeskermje, warje
bescheurenbeskuorre
beschietenbesjitte u (sjoch sjitte)
beschijnenbeskine
beschikkenbeskikke
beschilderenbeskilderje
beschimmelenbeskimmelje
beschimpenbeskimpe
beschoeienbeskoeie
beschouwenbeskôgje
beschreeuwenbebalte
beschrijvenbeskriuwe u (sjoch skriuwe)
beschuldigenbeskuldigje, ynkriminearje
beschuttenbeskutte
beseffenbeseffe
beslaanbeslaan u (sjoch slaan)
beslapenbesliepe u (sjoch sliepe)
beslechtenbesljochtsje
beslissenbeslisse
besluipenbeslûpe u (sjoch slûpe)
besluitenbeslute u (sjoch slute), resolvearje
besmerenbesmarre
besmettenbesmette, oanjeie u (sjoch jeie)
besmeurenbeklieme, besmodzgje, klieme
besnijdenbefykje, besnije u (sjoch snije)
besodemieterenbesoademiterje
bespannenbespanne
besparenbesparje
bespattenoansnjitte
bespeurenbespeure
bespiedenbegluorkje, strúnjeie u (sjoch jeie)
bespionnerenbespionearje
bespoedigenferhastigje
bespottenbespotte
bespraakt zijnbebekke
besprekenbesprekke u (sjoch sprekke), ferhakstikje, ferhakstûkje, oerlizze u (sjoch lizze)
besprenkelenbedippe, besnjitte, besprinkelje
bespringenbespringe u (sjoch springe)
besproeienbesproeie
bespugenbekoarje
bespuitenbespuitsje
bestaanbestean u (sjoch stean)
bestedenbesteegje
bestelenbestelle u (sjoch stelle)
bestellenbestelle
bestemmenbestimme
bestempelenbestimpelje
bestendigenbestindigje
bestervenbestjerre u (sjoch stjerre)
besterven latenjonkerje
bestokenbestoke
bestormenbestoarmje
bestraffenbestraffe, heuvelje
bestralenbestrielje
bestratenbefluorje, bestrjitte, fluorje
bestrijden (tegengaan)bestride u (sjoch stride), tsjingean u (sjoch gean)
bestrijkenbestrike u (sjoch strike)
bestrijken met witkalkwytkalkje
bestrooienberûgelje, bestruie
bestuderenbestudearje
bestuivenbestowe
besturenbestjoere
betalenbetelje
betastenbetaaste
betegelenbetegelje
betekenenbetsjutte, ynhawwe u (sjoch hawwe)
beterenbebetterje, betterje
beteugelenbedimje, berongje, teamje
betitelenbetitelje
betoverenbetoverje, betsjoene
betrappenattrapearje, betraapje, trappearje
betredenbetrêdzje, opstappe, ynstappe
betreffenbelangje, betreffe u (sjoch treffe), oanbelangje
betrekkenbehelje, belûke u (sjoch lûke), betrekke u (sjoch trekke)
betreurenbetreurje, muoie
betuigenbetsjûgje
beukenbatse, beuke, bûkje, bûtse
beurenynbarre
beuzelenfiterknotsje, koal ferkeapje u (sjoch keapje)
bevallenbefalle u (sjoch falle)
bevallen (aanstaan)noaskje
bevangenbefange u (sjoch fange)
bevarenbefarre u (sjoch farre)
bevattenbefetsje, befiemje
bevechtenbefjochtsje u (sjoch fjochtsje)
beveiligenbefeiligje
bevelenbefelje, befelle, hjitte u
bevenbeve, ridelje
bevestigen (bekrachtigen)befêstigje, ferwisje
bevestigen (vastmaken)fêstmeitsje u (sjoch meitsje)
bevindenbefine u (sjoch fine)
bevliegenbefleane u (sjoch fleane)
bevloeienbefloeie
bevochtigenbefochtigje, befochtsje, wietsje, yndampe, ynfochtsje
bevoelenbefiele
bevolkenbefolkje
bevoordelenbefoardiele, befoardielje
bevoorradenbefoarriedzje, ravitaillearje
bevoorrechtenbefoarrjochtsje
bevorderenbefoarderje, foarútbringe u (sjoch bringe)
bevrachtenbefrachtsje
bevredigenbefredigje, onanearje
bevriezenbefrieze u (sjoch frieze)
bevrijdenbefrije
bevruchtenbefruchtsje, ynseminearje
bevuilenbebargje, bedwaan u (sjoch dwaan), begrieme, bemotsje, besmoargje
bewakenbeweitsje u (sjoch weitsje)
bewapenenbewapenje
bewarenbewarje, huordzje
bewaterenbewetterje
bewegenbewege, feravesearje, reppe, roere, ruorje
bewegwijzerenbebuordzje
bewerkenbeärbeidzje, bewurkje
bewerkstelligenbewurkje
bewierokenbewijreekje
bewijzenbewize
bewonderenbewûnderje
bezegelenbesegelje
bezerenbesearje
bezettenbesette
bezielenbesielje
bezig zijnpiele
bezigenbrûke
bezingenbesjonge u (sjoch sjonge)
bezinkenbesakje
bezinnenbesinne, neitinke u (sjoch tinke)
bezittenbesitte u (sjoch sitte), ynhawwe u (sjoch hawwe)
bezoedelenbesmodzgje
bezoekenbesykje u (sjoch sykje), delkomme u (sjoch komme)
bezoeken in de avondjûnpizelje, jûnprate
bezondigenbekweadigje, besûndigje
bezorgenbesoargje, rûnbringe u (sjoch bringe)
bezuinigenbekloekje, besunigje, soberearje
bezwangerenswier meitsje u (sjoch meitsje)
bezwerenbeswarre
bezwijkenbeswike u
bibberenbibberje
bibberen (van angst)rydboskje
bibberen (van kou)trilje
biddenbidde, wikelje
biechtenbychtsje
biedenbiede u
bijbestellenbybestelle
bijbetalenbybetelje
bijbindenbybine u (sjoch bine)
bijblijvenbybliuwe u (sjoch bliuwe)
bijboekenbyboeke
bijbrengenbybringe u (sjoch bringe), laapje
bijbrengen (bij bewustzijn)bymeitsje u (sjoch meitsje)
bijdraaienbydraaie, ynrantsoene
bijdragenbydrage u (sjoch drage)
bijeenbrengengearbringe u (sjoch bringe)
bijeengooiengearsmite u (sjoch smite)
bijeenkomengearkomme u (sjoch komme)
bijeenrapengearfannelje, ynfandelje
bijeenschrapenbyinoarskrabje
bijeentrommelenbyinoartromje
bijeenzoekenbyinoar sykje u (sjoch sykje)
bijen houdenymkerje, ymkje
bijkleurenbykleurje
bijklussenbyfertsjinje
bijknippenbyknippe
bijkomenbykomme u (sjoch komme)
bijleggenbylizze u (sjoch lizze)
bijlerenbyleare
bijleverenbyleverje
bijlichtenbyljochtsje
bijmengenbyminge u (sjoch minge)
bijplakkenbyplakke
bijplussenbyplusse
bijpratenbyprate
bijschenkenbyskinke u (sjoch skinke)
bijschrijvenbyskriuwe u (sjoch skriuwe)
bijslapenbysliepe u (sjoch sliepe)
bijslijpenbyslypje
bijsnijdenbyfykje, bysnije u (sjoch snije)
bijspringenbyspringe u (sjoch springe)
bijstaanassistearje, bystean u (sjoch stean), geriivje
bijstellenbystelle
bijstortenbystoarte
bijsturenbystjoere
bijtekenenbytekenje
bijtellenbytelle
bijtenbite u
bijverdienenbyfertsjinje, bymeitsje u (sjoch meitsje)
bijvoegentaheakje, yndwaan u (sjoch dwaan)
bijvoerenbyfuorje
bijvullenbyfolje
bijwerkenbywurkje
bijzettenbysette
bijzittenbysitte u (sjoch sitte)
bikkenbikje, bikke
bindenbine u
binden van rietreidbine u (sjoch bine)
binnendrijvenbinnendriuwe u (sjoch driuwe)
binnendringenynkringe u (sjoch kringe)
binnenhalen van hooiynhaaie
binnenhalen van tarweweetmenne
binnenkrijgenynkrije u (sjoch krije)
binnenlatenbinnenlitte u (sjoch litte)
binnenloodsenloadsje
binnensluipenbinnenslûpe u (sjoch slûpe), ynglûpe
binnensmokkelenynslûkje
binnenstuivenynstowe
binnenvallenynfalle u (sjoch falle)
binnenwippenynwippe
binnenzeilenynsile
biologerenbiologearje
bivakkerenbivakkearje
bladerenbledderje, blêdzje
blaffenblaffe, bylje
blaffen (zacht)blafkje
blakenapelje
blakerenbleakerje
blamerenblamearje
blancherenblansearje
blauw makenblauje
blauw wordenblauje
blauwbekkenblaubekje
blazenblaze, pûste
blèrenblère
blesserenblessearje
blijkenblike u
blijvenbliuwe u
bliksemenbliksemje, wjerljochtsje
blinderenblindearje, blyndearje
blinkenblinke u, byldzje
bloedenbliede u
bloeienbloeie, blomkje
bloemschikkenblomskikke
blokkerenblokkearje, tichtsette
blonderenblondearje
blootleggenbleatlizze u (sjoch lizze)
blootliggenbleatlizze u (sjoch lizze)
blootstellenbleatstelle, iepenlizze u (sjoch lizze)
blowenblowe
blozenin kaam krije u (sjoch krije)
bluffenbluffe
blussenblusse, dwêste, dwestgje, dwestje, útdrinzgje
boeienboeie
boekbindenboekbine u (sjoch bine)
boekenboeke
boeken verslinden (veel lezen)letterfrette u (sjoch frette)
boekhoudenboekhâlde u (sjoch hâlde)
boeren (bedrijf)buorkje
boeren (oprispen)krôkje
boetenboetsje
boetserenboetsearje
boksenbokse
bol staanbolje
bombarderenbombardearje
bonen potenbeanlizze u (sjoch lizze)
boodschappen doenboadskipje
boontjes doppenbeantjeskopje
boos kijkenmâlsjen u (sjoch sjen)
boos zijnmâlkopje
bordurenbenaaie, borduere
borenboarje
borgenboargje
borstelenboarstelje, omrosse
boter vormen in een kopopkopje, opkopkje
bottelenbottelje
botvierenútwierje
bouwenbouwe
bovendrijvenboppedriuwe u (sjoch driuwe)
bovenliggenboppelizze u (sjoch lizze)
bovenslaanboppeslaan u (sjoch slaan)
bowlenbowle
bradenbriede u
brainstormenbrainstoarmje, breinstoarmje
brakenbrake, spuie
brandenbrâne
brandmerkenbrânmerkje
breienbreidzje
brekenbrekke u
brengenbringe u
briesenbrinzgje, wrinzgje
broddelenbroddelje
broedenbriede u
broek ophalen en vastmakenbroekbine u (sjoch bine)
brommenbrimje
brouillerenbrûillearje
brouwenbrouwe
browsen (bladeren op computer)brouse, browse, sneupe
bruikbaar makenbebrûke
bruisenbrûze
brullenâlje, balte, brinzgje
brutaliseren (met geweld bejegenen)brutalisearje
bubbelenbrobbelje
budgetterenbegrutsje, budzjettearje
bufferenbufferje
buigenbûge
buikdansenbûkdûnsje
buiksprekenbûksprekke u (sjoch sprekke)
buitelendûkelje, tommelje
buitensluitenbûtenslute u (sjoch slute)
bulderenbolderje
bumperklevenbumperkleve
bungelenbongelje

Home