Nederlânske tiidwurden begjinnend mei C

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

calculerenkalkulearje
calqueren (overtrekken van een tekening)kalkearje
camouflerenkamûflearje
canoniseren (heilig verklaren)kanonisearje
capituleren (overgeven)kapitulearje
carbidschietenkarbidsjitte u (sjoch sjitte)
carpoolencarpoolje
casseren (vernietingen van een arrest)kassearje
castrerenkastrearje, lobje
catalogiserenkatalogisearje
catechiserenfraachleare, frageleare, kategisearje
categoriserenkategorisearje
cautionerenkausjonearje
celebrerenselebrearje
censurerensensurearje, sinsurearje
centen schieten (spel)kokermynje, pikjedroaie, pikjesjitte u (sjoch sjitte), piksjitte u (sjoch sjitte), piksmite u (sjoch smite), skoatsjitte u (sjoch sjitte)
centraliserensintralisearje
centrerensintrearje
centrifugerensintrifugearje
chanterensjantearje
chargerensjarzjearje
charmerensjarmearje
charterencharterje, sjarterje
chattenchatte, tsjette
chaufferensjauffeurje
checkenchecke
chokenchoke
cijferensiferje
circulerensirkulearje
cirkelensirkelje
citerensitearje
civiliserensivilisearje
claimenclaime, klaime, kleme
classificerenklassifisearje
clausulerenklausulearje
claxonnerenklaksonnearje
clicheren (cliché maken)klisjearje
coachencoache
coderenkodearje
codificerenkodifisearje
collaborerenkollaborearje
collecterenkollektearje, ponkjerinne (sjoch rinne)
colporterenkolportearje, sutelje
combinerenkombinearje
commanderenkommandearje
committerenkommittearje
communicerenkommunisearje
compenserenkompensearje
compilerenkompilearje
completerenkompletearje
complicerenkomplisearje
complimenterenkomplimintearje
componerenkomponearje
composterenkompostearje
comprimerenkomprimearje
compromitterenkompromittearje
concentrerenkonsintrearje
concipiërenkonsipiearje
concluderenkonkludearje
concretiserenkonkretisearje
concurrerenkonkurrearje
condenserenkondinsearje
conditionerenkondisjonearje
condolerenkondolearje
confererenkonferearje
configurerenkonfigurearje
confirmerenkonfirmearje
confisquerenkonfiskearje
conformerenkonformearje
confronterenkonfrontearje
connoterenkonnotearje
consacrerenkonsakrearje
conserverenkonservearje
consignerenkonsinjearje
consoliderenkonsolidearje
constaterenkonstatearje
construerenkonstruearje
consulterenkonsultearje
consumerenkonsumearje
contaminerenkontaminearje
contemplerenkontemplearje
continuërenkontinuearje
contracterenkontraktearje
contrasterenkontrastearje
contribuërenkontribuearje
controlerenkontrolearje, neisiferje
controleren van de kasrekkenopnimme (sjoch nimme)
convergerenkonvergearje
converserenkonversearje
converterenkonvertearje
coöpererenkoöperearje
coördinerenkoördinearje
copulerenkopulearje
correlerenkorrelearje
corresponderenkorrespondearje
corrigerenkorrizjearje
corroderenkorrodearje
couperenkûpearje
crediterenkreditearje
creërenkreëarje
cremerenkremearje
cricketencricketsje
criminaliserenkriminalisearje
criticerenkritisearje
crossencrosse
culminerenkulminearje
cultiverenkultivearje
cumulerenkumulearje
cursief afdrukkenskeanprintsje
cursiverenkursivearje

Thús