Nederlânske tiidwurden begjinnend mei D

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

dagdromendeidreame
dagen (dag worden)daagje
dagtekenendeitekenje
dagvaardendaagje, foarroppe u (sjoch roppe)
dalendale, omleechgean (sjoch gean), sakje
dammen (spel)damje, damme
dampendampe, stymje
dankentanke, tankje
dansendûnsje
dansen in een kringringdûnsje
dartelendjoeie, hoallefoalje, joeie
dartendarte
daterendatearje
dauwen (vochtig worden van dauw)dauje
dauwtrappendautraapje
daverendaverje
de baas spelenbeädministrearje
de baas zijnboppelizze (sjoch lizze)
de hort op zijnomjaskje
de-activerende-aktivearje
de-escalerende-eskalearje
dealendeale
debatterendebattearje, redendiele
debiterendebitearje
deblokkerendeblokkearje
debuterendebutearje
decentraliserendesintralisearje
decimerendesimearje
declamerendeklamearje
declarerendeklarearje
declineren (achteruitgaan; afwijzen)deklinearje
decoderendekodearje
decorerendekorearje
decreterendekretearje
decriminaliserendekriminalisearje
deducerendedusearje
deelnemendielnimme (sjoch nimme)
deelnemen aan een reciteerwedstrijdpriissprekke u (sjoch sprekke)
defereren (opdragen; overlaten aan)deferearje
defilerendefilearje
definiërendefiniearje
deformerendeformearje
degenererendegenerearje
degraderendegradearje
deinendine, dúnje, dynje
dekkendekke
dekken (van dieren)djoeie, joetse
dekken van een koebollejeie u (sjoch jeie)
deklasserendeklassearje
dekoloniserendekolonisearje
delateren (verklikken)delatearje
delegerendelegearje
delendiele, partsje
delgendylgje
delibererendeliberearje
delvendolle
demarkerendemarkearje
dementerendemintearje
demilitariserendemilitarisearje
demobiliserebdemobilisearje
democratiserendemokratisearje
demonstererendemonstrearje
demonterendemontearje
demoraliserendemoralisearje
dempendimpe, oandamje
dempen (van licht en geluid)doovje, dôvje
dempen (van water)demje, demme, tichtsmite (sjoch smite)
denationaliserendenasjonalisearje
denaturaliserendenaturalisearje
denatureren (ongeschikt maken voor consumptie)denaturearje
denderendinderje
denkentinke
deponerendeponearje
deporterendeportearje
deprimerendeprimearje
deputerendeputearje
deregulerenderegulearje
derendeare
desavoueren (wraken; niet erkennen)desavûearje
deserterendesertearje
desillusionerendesyllusjonearje
desinfecterendesynfektearje
desintegrerendesyntegrearje
desinvesterendesynvestearje
detacherendetasjearje
detaillerendetaillearje
detecterendetektearje
determinerendeterminearje
detinerendetinearje
deugendoge
deurtje bellenbeldrukke
devaluerendevaluearje
dicht makenbetichtsje
dichtbindentabine (sjoch bine), tichtbine (sjoch bine)
dichtdoentaslute (sjoch slute), tichtdwaan (sjoch dwaan)
dichtdraaientichtdraaie
dichtduwentichttriuwe (sjoch triuwe)
dichten (dichtmaken)tichtsje
dichten (poëzie)dichtsje
dichtgaantichtgean (sjoch gean)
dichtgroeienbegroeie, tichtwaakse (sjoch waakse)
dichtklappentaflappe, tichtflappe, tichtklappe
dichtknijpentaknipe (sjoch knipe), tichtknipe (sjoch knipe)
dichtknopentichtknoopje
dichtplakkentichtplakke
dichtrijgen met een veterfiterje
dichtschroeientaskroeie, tichtskroeie
dichtschroeventaskroeve, tichtskroeve
dichtschuiventichtskowe
dichtslibbenferslykje, taslimje, taslykje, taslymje, tichtslykje
dichtslibben (met slijk)slykje
dichtsmijtentichtsmite (sjoch smite)
dichtspijkerentichtspikerje
dichtstoppentichtsje
dichtstrijken van naden tussen dakpannenpanstrike (sjoch strike)
dichttrappentichttraapje
dichtvriezentichtfrieze (sjoch frieze)
dichtzettentichtsette
dicterendiktearje
dienentsjinje
diepborendjipboarje
diepploegendjipploegje, djipploeie, ûndergrûnje
diepspittendjiphakje
diepvriezendjipfrieze (sjoch frieze)
dieselen (doordraaien van een motor na uitzetten)diselje
dieven (uitlopers van een plant verwijderen)dievje
differentiërendifferinsjearje
digitaliserendigitalisearje
dijkschouwendykskouje
dik schillenbeplaskje, plaskje
dik wordentsjokje
dikker wordenfertsjokje
dimmendimje, dimme
dinerendinearje
dingentingje
diplomerendiplomearje
dirigerendirigearje
disciplinerendissiplinearje
disconterendiskontearje
discriminerendiskriminearje
discusiërendiskusjearje
diskwalificerendiskwalifisearje
dispenserendispensearje
disponerendisponearje
disputerendisputearje
distantiërendistansjearje
distels stekenstikelstekke (sjoch stekke)
distilerendistillearje
distribuerendistribuearje
divergerendivergearje
dobbelendobbelje
dobberendobberje, driuwkje
docerendosearje
documenterendokumintearje
dodendeadwaan (sjoch dwaan), deadzje, deameitsje u (sjoch meitsje)
doedelzak spelenlillepypkje
doelen (richten op)muntsje
doemendoemje, ferwije
doendwaan
doen van onthullingenopdokje, opdokke
doen verdrinkendrinkelje
doen voorkomenpostuere, postuerje
doezelendoezelje
dogmatiserendogmatisearje
dokkenôfskowe
dokken (betalen)dokke
dokter zijndokterje
dokterenomdokterje
dokteren (onder behandeling zijn)dokterje
dokterje spelendokterboartsje, dokterkeboartsje
dolendoarmje
dolen (dwalen)doele
dollenbiizje, healwiizje, hontheie, hûntheie, mâlfarje, mâlfarkje
dom pratendomprate
dom werk doenplankedrage u (sjoch drage), plankesjouwe
domiciliëren (kiezen als woonplaats)domisiliearje
dominerendominearje
domino spelendominje, dominyspylje, dommenearje
dommelendodzje, slûgje
dompelendompe, dompelje
donderendonderje, tongerje
donderjagendonderjeie (sjoch jeie), duveljeie u (sjoch jeie)
donerendonearje
donker wordendonkerje, dûnkerje, oantsjusterje
donkerder makenopdonkerje
doodaaien (figuurlijk)dea-aaie
doodbijtendeabite (sjoch bite)
doodbloedendeabliede (sjoch bliede), ferbliede (sjoch bliede)
doodbrandendeabrâne
doodbroedendeabriede u (sjoch briede)
dooddrukkendeadrukke
doodergerendea-ergerje, kertiere
doodetendea-ite u (sjoch ite)
doodgaandeagean (sjoch gean)
doodhongerendeahongerje
doodjagendeajeie (sjoch jeie)
doodkijkendeasjen (sjoch sjen)
doodknijpendeaknipe (sjoch knipe)
doodknuppelendeakneppelje
doodlachendealaitsje u (sjoch laitsje), kertiere
doodliggendealizze (sjoch lizze)
doodlopendearinne (sjoch rinne)
doodmakendeameitsje u (sjoch meitsje)
doodmartelendeamartelje, deamoardzje
doodranselendearânselje
doodrijdendearide u (sjoch ride)
doodschamendeaskamje
doodschietendeasjitte (sjoch sjitte)
doodschoppendeaskoppe, deawâdzje
doodschrikkendeaskrikke (sjoch skrikke)
doodslaandeabruie, deahouwe, deahuffe, deaknoffelje, deaslaan (sjoch slaan)
doodspuitendeaspuitsje
doodstekendeastekke u (sjoch stekke)
doodtrappendeatraapje
doodvallendeafalle (sjoch falle)
doodvechtendeafjochtsje (sjoch fjochtsje)
doodverklarendeasizze u (sjoch sizze)
doodvliegendeafleane u (sjoch fleane)
doodvriezendeafrieze (sjoch frieze), útfrieze (sjoch frieze)
doodvriezen van gewassenútwinterje
doodwerkendeaskreppe
doodzwijgendeaswije
dooienteie
door blijven lopentrochrûgelje
door de handen laten gaan van touwferhantsje
door muizen vernield wordenfermûzje
doorbakkentrochbakke
doorbellentrochbelje, trochskilje
doorbetalentrochbetelje
doorbijtentrochbite (sjoch bite)
doorbladerentrochblêdzje
doorblaffentrochblaffe, trochbylje
doorblazentrochblaze
doorbloedentrochbliede (sjoch bliede)
doorbloeientrochbloeie
doorbordurentrochborduere
doorborentrochboarje
doorbrandentrochbaarne, trochbrâne
doorbrekentrochbrekke (sjoch brekke)
doorbrengenoaneinbringe (sjoch bringe), tebringe (sjoch bringe), trochbringe (sjoch bringe), yneinbringe (sjoch bringe)
doorbroedentrochbriede (sjoch briede)
doorbuigentrochbûge
doordelentrochdiele
doordenkentrochtinke (sjoch tinke)
doordooientrochteie
doordraaientrochdraaie
doordragentrochdrage (sjoch drage)
doordraventrochdrave
doordrijventrochdriuwe (sjoch driuwe)
doordringentrochkringe (sjoch kringe)
doordrukkentrochdrukke
dooreenmengenbeminge (sjoch minge), bemjoksje, gearmjoksje, gearmjuksje
dooreenmengen tot een mengelmoesgrodzemodzje, grûzemoezje
dooreten (gulzig)trochbuffelje
doorgaantrochgean (sjoch gean)
doorgeeuwentrochgapje
doorgeventrochjaan (sjoch jaan)
doorgraventrochdolle, trochgrave (sjoch grave)
doorgroeientrochgroeie, trochwaakse (sjoch waakse)
doorgrondenfiemje, trochgrûnje
doorhakkentrochhakje
doorhalentrochdwaan (sjoch dwaan), trochhelje
doorhangentrochhingje (sjoch hingje)
doorhebbentrochhawwe (sjoch hawwe)
doorjagentrochjeie (sjoch jeie)
doorjakkerentrochjakkerje
doorkijkentrochkypje
doorklinkentrochklinke (sjoch klinke)
doorknijpentrochknipe (sjoch knipe)
doorknikkentrochknikke
doorknippentrochknippe
doorkokentrochsiede (sjoch siede)
doorkoken (zacht)trochprottelje
doorkomentrochkomme (sjoch komme)
doorkrassentrochskrasse
doorkrijgentrochkrije (sjoch krije)
doorkruipentrochkrûpe
doorkruisentrochkruse
doorlatentrochlitte (sjoch litte)
doorlaten van watertrochplakke
doorlekkentrochlekke
doorlerentrochleare
doorleventrochlibje
doorlezenfuortlêze u (sjoch lêze), trochlêze (sjoch lêze)
doorlichtentrochljochtsje
doorliggentrochlizze (sjoch lizze)
doorlopenoantrêdzje, trochrinne (sjoch rinne)
doorlopen (haastig)trochbokselje
doorlopen (stevig)oanbokselje
doorluchtentrochluchtsje, trochwierje
doormakentrochmeitsje (sjoch meitsje)
doormelkentrochmelke u (sjoch melke)
doormetentrochmjitte (sjoch mjitte)
doormodderenfuorthoaie
doormopperentrochprottelje
doornaaientrochnaaie
doornementrocheidzje, trochnimme (sjoch nimme)
doorneuzentrochgnúfkje, trochgnúve, trochnoaskje, trochnoazje
doornummerentrochnûmerje
doorpakkentrochpakke
doorpikkentrochpikke
doorpratentrochprate
doorpriementrochdolgje, trochpriemje, trochpriemkje
doorprikkenbeprippe, trochprippe
doorregenentrochplakke, trochreine
doorreizentrochreizgje, trochtsjen (sjoch tsjen)
doorrijdentrochride (sjoch ride)
doorroerenbereare, beriere, trochriere
doorrokentrochroke, trochsmoke
doorroken (met rook doortrekken)trochrikje
doorrottentrochrotsje
doorschakelentrochskeakelje
doorscharrelentrochskarrelje
doorschemerentrochskimerje
doorscheurentrochskuorre
doorschietentrochsjitte (sjoch sjitte)
doorschijnentrochskine
doorschoffelentrochskoffelje
doorschouwentrochskôgje
doorschrijventrochskriuwe (sjoch skriuwe)
doorschuddentrochskodzje
doorschuiventrochskowe
doorschutten (door een schutsluis brengen)trochskutte
doorsijpelentrochsiperje, trochsypje
doorslaantrochslaan (sjoch slaan)
doorslapentrochsliepe (sjoch sliepe)
doorslijtentrochslite (sjoch slite)
doorslikkentrochslokke
doorslingerentrochslingerje
doorsmerentrochsmarre
doorsmeulentrochsmeule
doorsnijdentrochfege, trochfykje, trochsnije (sjoch snije)
doorsnuffelenbenoaskje, benoazje, trochgnúfkje, trochgnúve, trochsneupe
doorspelentrochboartsje, trochspylje
doorspittentrochspitte
doorspoelentrochspiele
doorsprekentrochsprekke (sjoch sprekke)
doorstaantrochstean (sjoch stean)
doorstappentrochstappe
doorstartentrochstarte
doorstekentrochdolgje, trochstekke (sjoch stekke)
doorstomentrochstome
doorstotentrochstjitte (sjoch stjitte)
doorstrepentrochstreekje
doorstrijkentrochstrike (sjoch strike)
doorstromentrochstreame
doorstuderentrochstudearje
doorsturentrochstjoere
doortastentrochtaaste
doortrappentrochtraapje
doortrekkentrochlûke (sjoch lûke)
doorvarentrochfarre (sjoch farre)
doorvechtentrochfjochtsje (sjoch fjochtsje)
doorverbindentrochferbine (sjoch bine)
doorverkopentrochferkeapje (sjoch keapje)
doorvertellenfuortsizze u (sjoch sizze), trochfertelle, útblêre, útblêrje, útbletterje
doorverwijzentrochferwize
doorvlechtentrochfrisselje
doorvliegentrochfleane (sjoch fleane)
doorvoederentrochfuorje
doorvoerentrochfiere
doorvretenfuortfrette u (sjoch frette), trochfrette (sjoch frette)
doorvriezentabakke, trochfrieze (sjoch frieze)
doorwaaientrochsige, trochwaaie
doorwaden met laarzenbelearzje
doorwarmentrochwaarmje
doorwateren (verzadigd raken)trochwetterje
doorwekenbegrobje, trochweakje
doorwerkenfuortpiele, oanarbeidzje, trocharbeidzje, trochavensearje, trochwurkje
doorwroetentrochwrotte
doorzagentrochseagje
doorzakkentrochsakje
doorzanikentrochsanikje
doorzeilentrochsile
doorzettentrochsette
doorzeurenomsangerje, omsanikje, trocheamelje, trochjeuzelje, trochsangerje
doorziekentrochsiikje
doorzientrochsjen (sjoch sjen), trochskôgje
doorzoekentrochsykje (sjoch sykje)
doorzuipenomseupelje
doorzwelgentrochswolgje
doorzwerentrochswolle
doorzwetentrochswitte
doorzwiepentrochswypkje
dopen (bijv. koekje in thee)dipje, dippe, stipje, stippe
dopen (in kerk)doopje, dope
doppendopje, pûlje
doppen van bonenbeanpûlje, ôfpuolje, puolje
doppen van boontjesbeantjeskopje
dorsenterskje
dorsen van bonenbeanterskje
doserendosearje
doterendotearje
dotterendotterje
douchendûse
dovendompe, dôvje
downloadendelliede (sjoch liede), downloade, ynlade
draaiendraaie
draaien (onrustig zijn)draaikje
draaien van een glas om geesten op te roepengleskedraaie
dragendrage
dragen met de andere handomhantsje, omnimme u (sjoch nimme)
dragen van een kind op de rugsoutekoopje, soutemoute, soutemouterje
drainerendrainearje, pypkelizze u (sjoch lizze)
dralendrale, drammelje, dreutelje, drôgje, omseure, pôledraaie, sleaukje
dramatiserendramatisearje
draperendrapearje
dravendrafkje, drave, dúnje, ridzje
draven (druk)katerje
draven als een paardhynderje
dreggendrêgje
dreigendrige, drigemintsje, driigje, wanke
dreinensangerje, tsjanterje
drenkendrinze, drinzgje, drinzje
drentelenbeëarskje, fnittelje, keutelje, pesjantelje, syksokje
drenzenpiizgje, piizje, pizelje
dresserenbeleare, dressearje
dreunendreune
drevelen (dieper slaan; ponsen)drevelje, driuwelje
dribbelenbokselje, dribbelje, poatelje
driftig zijnmâlkopje
drijvendriuwe , driuwkelje, driuwkje, omdriuwelje
drillendrille
dringenkringe
drinkendrinke , drinze, drinzgje, drinzje
drogendroegje, drûge, drûgje, druie, útsige
drogen van grasgersdroegje, gersdrûgje
dromendreame, drôgje
droog worden door uitdruipenfersige, fersiigje
droogkokendrûchsiede (sjoch siede)
droogleggendroechlizze (sjoch lizze), drûchlizze u (sjoch lizze), drûchmeitsje u (sjoch meitsje)
drooglopendrûchrinne u (sjoch rinne)
droogmalendreechmealle, drûchmealle
droogmelkendroechmelke u (sjoch melke), drûchmelke u (sjoch melke)
droogscherendrûchskeare
droogstokendroechstoke
droogvallendrûchfalle u (sjoch falle), drûchreitsje u (sjoch reitsje)
droogvriezendrûchfrieze u (sjoch frieze)
droogwrijvendrûchwriuwe u (sjoch wriuwe)
droogzettendrûchsette
droogzwemmendroechswimme u (sjoch swimme), drûchswimme (sjoch swimme)
droppen (spel om de weg terug te vinden; neerlaten uit een vliegtuig)droppe
druipendripkje, drippe
druipen van roetroetdrippe
druk bezig zijn (heisteren)heisterje
druk heen en weer lopenflitterje, omjachtsje
druk zijn (wild; baldadig)ûntiigje
drukkendrukke, prangje
drukken (printen)printsje
drukte makenrombomme
drummendrumme
druppelendripkje, drippe
dubbelvouwendûbeldteare, dûbelteare
duchtenduchtsje
duellerenduellearje
duikelendûkelje, trûzelje
duikendûke
duimentomkje
duimzuigentomkesobje, tomkesûgje
duinen vormendúnje
duivenmelkendowemelke
duizelendûzelje
duldenduldzje, ferduorje
dumpendumpe, sloaie
duperendupearje
duplicerenduplisearje
durenduorje
durvendoare (ek doarre)
duttendodzje, knipperje, mudzje, slûgje
duur zijnoanslingerje, oantingelje, takneppelje
duwendompe, dowe, triuwe
duwen (krachtig)tatriuwe (sjoch triuwe)
dwalendoarmje, dwale
dwarrelendwarrelje, twirje, tyspelje, warrelje
dwarsbomendwersbongelje, dwerseidzje, dwersikkerje, dwerskopje
dwarsdrijven (koppig zijn)dwersdriuwe (sjoch driuwe), dwerseidzje
dwarsliggendwerslizze (sjoch lizze)
dweilendweile, dweilje, omdweile, omdweilje
dwelmen (bedwelmd raken)dwelmje
dwependwepe
dwingentwinge
dwingen mee te gaanmeitwinge (sjoch twinge)

Thús