Nederlânske tiidwurden begjinnend mei D

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

dagdromendeidreame
dagtekenendeitekenje
dalendale, omleechgean u (sjoch gean), sakje
dammendamje
dampendampe, stymje
dankentankje
dansendûnsje
dansen in een kringringdûnsje
dartelendjoeie, hoallefoalje
dartendarte
daterendatearje
dauwtrappendautraapje
daverendaverje
de baas zijnboppelizze u (sjoch lizze)
de-activerende-aktivearje
de-escalerende-eskalearje
dealendeale
debatterendebattearje, redendiele
debiterendebitearje
deblokkerendeblokkearje
debuterendebutearje
decentraliserendesintralisearje
decimerendesimearje
declamerendeklamearje
declarerendeklarearje
decoderendekodearje
decorerendekorearje
decriminaliserendekriminalisearje
deducerendedusearje
deelnemendielnimme u (sjoch nimme)
definiërendefiniearje
deformerendeformearje
degenererendegenerearje
degraderendegradearje
deinendúnje
dekkendekke u
deklasserendeklassearje
dekoloniserendekolonisearje
delegerendelegearje
delendiele, partsje
delibererendeliberearje
delvendolle
demarkerendemarkearje
dementerendemintearje
demilitariserendemilitarisearje
demobiliserebdemobilisearje
democratiserendemokratisearje
demonstererendemonstrearje
demonterendemontearje
demoraliserendemoralisearje
dempen (van licht, geluid)doovje, dôvje
dempen (van water)demje, tichtsmite u (sjoch smite)
denationaliserendenasjonalisearje
denaturaliserendenaturalisearje
denderendinderje
denkentinke u
deponerendeponearje
deporterendeportearje
deprimerendeprimearje
deregulerenderegulearje
derendeare
deserterendesertearje
desillusionerendesyllusjonearje
desinfecterendesynfektearje
desintegrerendesyntegrearje
desinvesterendesynvestearje
detacherendetasjearje
detaillerendetaillearje
detecterendetektearje
determinerendeterminearje
detinerendetinearje
deugendoge
devaluerendevaluearje
dichtbindentabine u (sjoch bine), tichtbine u (sjoch bine)
dichtdoentichtdwaan u (sjoch dwaan)
dichtdraaientichtdraaie
dichtduwentichttriuwe u (sjoch triuwe)
dichten (dichtmaken)tichtsje
dichten (poëzie)dichtsje
dichtgaantichtgean u (sjoch gean)
dichtgroeientichtwaakse u (sjoch waakse)
dichtklappentaflappe, tichtflappe, tichtklappe
dichtknijpentichtknipe u (sjoch knipe)
dichtknopentichtknoopje
dichtplakkentichtplakke
dichtschroeientichtskroeie
dichtschuiventichtskowe
dichtslibbenferslykje, tichtslykje
dichtsmijtentichtsmite u (sjoch smite)
dichtstoppentichtsje
dichttrappentichttraapje
dichtvriezentichtfrieze u (sjoch frieze)
dichtzettentichtsette
dicterendiktearje
dienentsjinje
diepvriezendjipfrieze u (sjoch frieze)
dievendievje
differentiërendifferinsjearje
digitaliserendigitalisearje
dimmendimje, dimme
dinerendinearje
dingentingje
dirigerendirigearje
discriminerendiskriminearje
discusiërendiskusjearje
diskwalificerendiskwalifisearje
dispenserendispensearje
disponerendisponearje
disputerendisputearje
distantiërendistansjearje
distels stekenstikelstekke
distilerendistillearje
distribuerendistribuearje
divergerendivergearje
dobbelendobbelje
dobberendobberje
docerendosearje
documenterendokumintearje
dodendeadwaan u (sjoch dwaan), deadzje
doedelzak spelenlillepypkje
doemendoemje, ferwije
doendwaan u
dolendoarmje
dollenhealwiizje, hontheie, hûntheie, mâlfarje, mâlfarkje
dominerendominearje
dommelendodzje, slûgje
dompelendompelje
donderendonderje
donderjagendonderjeie u (sjoch jeie)
donerendonearje
doodbijtendeabite u (sjoch bite)
doodbloedendeabliede u (sjoch bliede)
doodgaandeagean u (sjoch gean)
doodjagendeajeie u (sjoch jeie)
doodkijkendeasjen u (sjoch sjen)
doodknuppelendeakneppelje
doodliggendealizze u (sjoch lizze)
doodlopendearinne u (sjoch rinne)
doodranselendearânselje
doodschietendeasjitte u (sjoch sjitte)
doodschoppendeaskoppe
doodschrikkendeaskrikke u (sjoch skrikke)
doodslaandeabruie, deahuffe, deaslaan u (sjoch slaan)
doodvallendeafalle u (sjoch falle)
doodvriezendeafrieze u (sjoch frieze)
doodzwijgendeaswije
dooienteie
door muizen vernield wordenfermûzje
doorbakkentrochbakke
doorbetalentrochbetelje
doorbijtentrochbite u (sjoch bite)
doorbladerentrochblêdzje
doorblaffentrochblaffe
doorblazentrochblaze
doorbloedentrochbliede u (sjoch bliede)
doorbloeientrochbloeie
doorbordurentrochborduere
doorborentrochboarje
doorbrandentrochbrâne
doorbrekentrochbrekke u (sjoch brekke)
doorbrengenoaneinbringe u (sjoch bringe), tebringe u (sjoch bringe), trochbringe u (sjoch bringe), yneinbringe u (sjoch bringe)
doorbroedentrochbriede u (sjoch briede)
doorbuigentrochbûge
doordenkentrochtinke u (sjoch tinke)
doordraaientrochdraaie
doordrijventrochdriuwe u (sjoch driuwe)
doordringentrochkringe u (sjoch kringe)
doordrukkentrochdrukke
doorgaantrochgean u (sjoch gean)
doorgeventrochjaan u (sjoch jaan)
doorgroeientrochgroeie, trochwaakse u (sjoch waakse)
doorgrondenfiemje, trochgrûnje
doorhalentrochdwaan u (sjoch dwaan), trochhelje
doorhebbentrochhawwe u (sjoch hawwe)
doorjagentrochjeie u (sjoch jeie)
doorkijkentrochkypje
doorklinkentrochklinke u (sjoch klinke)
doorknijpentrochknipe u (sjoch knipe)
doorknikkentrochknikke
doorknippentrochknippe
doorkokentrochsiede u (sjoch siede)
doorkomentrochkomme u (sjoch komme)
doorkruisentrochkruse
doorlatentrochlitte u (sjoch litte)
doorlerentrochleare
doorlezentrochlêze u (sjoch lêze)
doorlichtentrochljochtsje
doorliggentrochlizze u (sjoch lizze)
doorlopentrochrinne u (sjoch rinne)
doorluchtentrochluchtsje
doormakentrochmeitsje u (sjoch meitsje)
doormetentrochmjitte u (sjoch mjitte)
doornementrochnimme u (sjoch nimme)
doorpakkentrochpakke
doorprikkenbeprippe, trochprippe
doorrijdentrochride u (sjoch ride)
doorroerentrochriere
doorrokentrochroke, trochsmoke
doorrottentrochrotsje
doorschakelentrochskeakelje
doorscheurentrochskuorre
doorschietentrochsjitte u (sjoch sjitte)
doorschuiventrochskowe
doorslaantrochslaan u (sjoch slaan)
doorslapentrochsliepe u (sjoch sliepe)
doorslikkentrochslokke
doorsmerentrochsmarre
doorsmeulentrochsmeule
doorsnijdentrochfykje, trochsnije u (sjoch snije)
doorspittentrochspitte
doorspoelentrochspiele
doorsprekentrochsprekke u (sjoch sprekke)
doorstaantrochstean u (sjoch stean)
doorstappentrochstappe
doorstartentrochstarte
doorstekentrochstekke u (sjoch stekke)
doorstomentrochstome
doorstotentrochstjitte u (sjoch stjitte)
doorstrepentrochstreekje
doorstromentrochstreame
doorstuderentrochstudearje
doorsturentrochstjoere
doortrappentrochtraapje
doortrekkentrochlûke u (sjoch lûke)
doorvechtentrochfjochtsje u (sjoch fjochtsje)
doorverbindentrochferbine u (sjoch bine)
doorverwijzentrochferwize
doorvlechtentrochfrisselje
doorvoerentrochfiere
doorwaaientrochwaaie
doorwerkentrocharbeidzje, trochwurkje
doorzagentrochseagje
doorzakkentrochsakje
doorzanikentrochsanikje
doorzettentrochsette
doorzeurenomsangerje, omsanikje, trocheamelje, trochjeuzelje, trochsangerje
doorzientrochsjen u (sjoch sjen)
doorzoekentrochsykje u (sjoch sykje)
dopen (in kerk)dope
dopen (koekje in thee)dippe
doppendopje, pûlje
dorsenterskje
doserendosearje
doterendotearje
dotterendotterje
douchendûse
dovendôvje
downloadendelliede, downloade, ynlade
draaiendraaie
dragendrage u
drainerendrainearje
dralendrammelje, omseure, pôledraaie, sleaukje
dramatiserendramatisearje
draperendrapearje
dravendrave, dúnje, ridzje
dreggendrêgje
dreigendriigje, wanke
dreinensangerje
drentelenbeëarskje, syksokje
drenzenpiizgje, pizelje
dresserenbeleare, dressearje
dreunendreune
dribbelenbokselje
driftig zijnmâlkopje
drijvendriuwe u
drillendrille
dringenkringe u
drinkendrinke u
drogendrûge, drûgje
dromendreame
droogkokendrûchsiede u (sjoch siede)
droogleggendroechlizze u (sjoch lizze)
droogmalendreechmealle
droogscherendrûchskeare
droogzwemmendrûchswimme u (sjoch swimme)
druipendrippe
druipen van roetroetdrippe
drukkendrukke, prangje
drukken (printen)printsje
drukte makenrombomme
drummendrumme
druppelendrippe
dubbelvouwendûbeldteare, dûbelteare
duellerenduellearje
duikelendûkelje, trûzelje
duikendûke
duimentomkje
duimzuigentomkesobje, tomkesûgje
duinen vormendúnje
duizelendûzelje
duldenduldzje
dumpendumpe, sloaie
duperendupearje
duplicerenduplisearje
durenduorje
durvendoare (ek doarre) u
duttendodzje, slûgje
duur zijntakneppelje
duwentriuwe u
dwalendoarmje, dwale
dwarrelendwarrelje, twirje, tyspelje, warrelje
dwarsbomendwerskopje
dwarsdrijven (koppig zijn)dwersdriuwe u (sjoch driuwe)
dwarsliggendwerslizze u (sjoch lizze)
dweilendweilje
dwingentwinge u

Home