Nederlânske tiidwurden begjinnend mei E

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

e-mailene-maile
ebbenebje
ecarteren (verwijderen)ekartearje
echtscheidenomtrouwe
een keel opzettenkielsette
een klein veehoudersbedrijf hebbenkomelke u (sjoch melke)
een kleppend geluid gevenklypklapje
een luchtje scheppenferloftigje, ferluftigje
één-wordenienwurde (sjoch wurde)
éénendertigen (kaartspel)ienentritigje
éénentwintigen (spel)ienentweintigje
eerbiedingenearbiedigje
effectuereneffektuearje
effen maken van een wegweisljochtsje
effeneneffenje, egalisearje, lykmeitsje (sjoch meitsje), útsljochtsje
effenen van een padpaadsljochtsje
egaliserenegalisearje, ferlykje
eggeneidzje
eggen voor het zaaienfoareidzje
eieren controlerenaaifarskje, aailotterje
eieren etenaai-ite (sjoch ite)
eieren klutsenaaiklopje
eieren kokenaaisiede (sjoch siede), aaiskile
eieren pellenaaidopje
eieren rapenaaifandelje
eieren uitbroedenaaikebriede (sjoch briede)
eieren zoekenaaisykje (sjoch sykje)
eigen makenbeetkrije (sjoch krije)
eikels zoekenikelsykje (sjoch sykje)
eikschillen (van bast ontdoen)iikskile, ikebasse, ikeboskje
eindigeneinigje
eiseneaskje, fergje, ôfeaskje, ôffoarderje, ûntfoarderje
ejaculerenejakulearje
elektrificerenelektrifisearje
elektrocuterenelektrokutearje
elektrolyserenelektrolysearje
elideren (weglaten)elidearje
eliminereneliminearje
elkaar omsingelen (spel)hollânboartsje, hollânzje
emaillerenemaljearje
emanciperenemansipearje
emigrerenemigrearje, lânferfarre (sjoch farre), lânferhúzje
emitterenemittearje
emulgerenemulgearje
endosserenendossearje
enerverenenervearje
engagerenengazjerje
enlumineren (toevoegen van kleuren)enluminearje
enquêterenenketearje
enscenerenensenearje
ensilerenensilearje
entamerenentamearje
entenintsje
entereninterje
enthousiasmerenentûsjasmearje
epilerenepilearje
er vandoor gaanútpylkje, útrepe
erachter komenefterkomme (sjoch komme)
erbarmenerbarmje
erenearje
ergerenargewearje, ergerje
erin tuinenderyn rinne (sjoch rinne), ferfoar rinne (sjoch rinne)
erkennenerkenne
eroderenerodearje
ervenerve, ervje, taliede (sjoch liede), tastjerre (sjoch stjerre)
escalereneskalearje
escortereneskortearje
etalerenetalearje
etenite , ribskoarje
eten (gulzig)hachelje, rongje
eten met tegenzinhúlje
eten van iemands voedselûnderfrette u (sjoch frette), ûnderite u (sjoch ite)
etiketterenetikettearje
etsenetse
etterenotterje
etymologiserenetymologisearje
evacuerenevakuearje
evaluerenevaluearje, oereidzje
evangeliserenevangelisearje
evenarenbelykje, benei komme (sjoch komme)
evenaren (bij kaatsen)bekeatse
evoluerenevoluearje
examinereneksaminearje
excellereneksellearje
excerperenekserpearje
excommunicerenekskommunisearje
excuserenekskusearje
executereneksekutearje
exercereneksersearje
expediërenekspediearje
experimentereneksperimintearje
expirerenekspirearje
explicereneksplisaerje
explicitereneksplisitearje
explodereneksplodearje
exploitereneksploitearje
explorereneksplorearje
exportereneksportearje
exposereneksposearje
extermineren (uitroeien; verdelgen)eksterminearje
extraherenekstrahearje
extrapolerenekstrapolearje

Thús