Nederlânske tiidwurden begjinnend mei E

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

e-mailene-maile
ebbenebje
een kleppend geluid gevenklypklapje
één-wordenienwurde u (sjoch wurde)
éénendertigen (kaartspel)ienentritigje
éénentwintigen (spel)ienentweintigje
eerbiedingenearbiedigje
effectuereneffektuearje
effeneneffenje, egalisearje, lykmeitsje u (sjoch meitsje)
egaliserenegalisearje
eggeneidzje
eieren controlerenaaifarskje, aailotterje
eieren etenaai-ite
eieren klutsenaaiklopje
eieren kokenaaisiede, aaiskile
eieren pellenaaidopje
eieren rapenaaifandelje
eieren uitbroedenaaikebriede u (sjoch briede)
eieren zoekenaaisykje u (sjoch sykje)
eikels zoekenikelsykje
eikschillen (van bast ontdoen)iikskile, ikebasse, ikeboskje
eindigeneinigje
eiseneaskje, fergje, ôffoarderje, ûntfoarderje
ejaculerenejakulearje
elektrificerenelektrifisearje
elektrocuterenelektrokutearje
elektrolyserenelektrolysearje
eliminereneliminearje
emaillerenemaljearje
emanciperenemansipearje
emigrerenemigrearje, lânferfarre u (sjoch farre), lânferhúzje
emitterenemittearje
emulgerenemulgearje
endosserenendossearje
enerverenenervearje
engagerenengazjerje
enquêterenenketearje
enscenerenensenearje
ensilerenensilearje
entamerenentamearje
entenintsje
entereninterje
enthousiasmerenentûsjasmearje
epilerenepilearje
erachter komenefterkomme u (sjoch komme)
erbarmenerbarmje
erenearje
ergerenargewearje, ergerje
erin tuinenderyn rinne u (sjoch rinne), ferfoar rinne u (sjoch rinne)
erkennenerkenne
eroderenerodearje
ervenerve, ervje
escalereneskalearje
escortereneskortearje
etalerenetalearje
etenite u, ribskoarje
eten (gulzig)hachelje, rongje
etiketterenetikettearje
etsenetse
etterenotterje
etymologiserenetymologisearje
evacuerenevakuearje
evaluerenevaluearje
evangeliserenevangelisearje
evenarenbelykje, benei komme u (sjoch komme)
evoluerenevoluearje
examinereneksaminearje
excellereneksellearje
excerperenekserpearje
excommunicerenekskommunisearje
excuserenekskusearje
executereneksekutearje
exercereneksersearje
expediërenekspediearje
experimentereneksperimintearje
expirerenekspirearje
explicereneksplisaerje
explicitereneksplisitearje
explodereneksplodearje
exploitereneksploitearje
explorereneksplorearje
exportereneksportearje
exposereneksposearje
extraherenekstrahearje
extrapolerenekstrapolearje

Home