Nederlânske tiidwurden begjinnend mei F

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

fabricerenfabrisearje, fabrykje
facetteren (slijpen van facetten)fasettearje
faciliterenfasilitearje
facturerenfakturearje
failliet gaanbankerotslaan u (sjoch slaan), bankerotspylje, bankerottearje
falenfale, feilje
fantaserenfantasearje, loftfytse
fascinerenfassinearje
faserenfasearje
fatsoenerenfatsoenearje
faxenfaksimilearje
feestenfeestje
feestvierenbefeestje, feestfiere, feesthâlde u (sjoch hâlde)
feestvieren tot je erbij neervaltferfeestje
feliciterenfelisitearje, lokwinskje
feminiserenfeminisearje
fermenterenfermintearje
fiatterenfiattearje
fietsenfytse
fietsen (ergens heen of langs)delfytse
fietsen (gebrekkig)preamkeskowe, preamskowe
figurerenfigurearje
figuurzagenfiguerseagje
fijnhakkenfynhakje, fynhakselje, tehakje, tehakselje
fijnknijpenfynknipe (sjoch knipe)
fijnmakenfynmeitsje u (sjoch meitsje)
fijnmaken van klei met een hek of raam getrokken door paardenmodderjeie (sjoch jeie)
fijnmalenfynmealle
fijnstampenfynstampe
fijnwrijvenfynwriuwe (sjoch wriuwe), tewriuwe u (sjoch wriuwe)
filerenfilearje
filmenfilmje
filosoferenfilosofearje
filterenfilterje, filtrearje
filtrerenfiltrearje
financierenfinansierje
fingerenfingearje, optinke (sjoch tinke)
fixerenfiksearje
fladderenfladderje
fladderen (gebrekkig bewegen)wjokkelje, wjukkelje
flagelleren (geselen; tuchtigen)flagellearje
flakkerenflakkerje
flamberenflambearje
flanerenflanearje
flankerenflankearje
flansenflânzje
flappenflappe
flatterenflattearje
flemenflieme, fliemkje, noekerje
flessenôfsette
flexibiliserenfleksibilisearje
flikflooienflikflaaie, flikfloaie
flikflooien (voortdurend)omflaaie
flikkerenflikkerje, pinkelje
flippenflippe
flirtenfeintsjejeie (sjoch jeie), flirte
flitsenpylje, pylkje
floepenflippe, floepe
flonkerenpinkelje
floppenfloppe
florerenflorearje
fluctuerenfluktuearje
fluisterenfaazje, flústerje
fluisteren (heimelijk praten)gnútsje, grútsje
fluit spelenfluitspylje
fluitenfloitsje, fluitsje, piipje
fluoresceren (licht uitstralen)fluoresearje
fluorideren (fluor toevoegen)fluoridearje
foeragerenfoerazjearje
foeterenfoeterje, prottelje
fonduenfonduë
fonkelenflamkje
foppenfelje, fermale, ferrifelje, kulle, piere, pjerre
forcerenfaksearje, forsearje
forenzenforinzje
formaliserenformalisearje
formatterenformattearje
formerenformearje
formulerenformulearje
fosforescerenfosforessearje
fotograferenfotografearje, útportrettearje
fouillerenfûillearje
fouten makenflaterje
fragmenterenfragmintearje
frankerenfrankearje
frapperenfrappearje
frauderenfraudearje
fretten (met een fret op konijnen jagen)fretsje, fretterje
friemelenfimelje, omfimelje
frommelenfodzje, frommelje, trânselje
frustrerenfrustrearje
frutselenfimelje
fulminerenfulminearje
functionerenfunksjonearje
funderenfundearje
fungerenfungearje
fuserenfusearje, fuzearje

Thús