Nederlânske tiidwurden begjinnend mei F

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

fabricerenfabrisearje, fabrykje
faciliterenfasilitearje
facturerenfakturearje
failliet gaanbankerottearje
falenfale
fantaserenfantasearje, loftfytse
fascinerenfassinearje
faserenfasearje
fatsoenerenfatsoenearje
feestvierenfeestfiere
feliciterenfelisitearje, lokwinskje
feminiserenfeminisearje
fiatterenfiattearje
fietsenfytse
figurerenfigurearje
figuurzagenfiguerseagje
fijnknijpenfynknipe u (sjoch knipe)
fijnmalenfynmealle
fijnstampenfynstampe
fijnwrijvenfynwriuwe u (sjoch wriuwe)
filerenfilearje
filmenfilmje
filosoferenfilosofearje
filterenfilterje, filtrearje
filtrerenfiltrearje
financierenfinansierje
fingerenfingearje, optinke u (sjoch tinke)
fixerenfiksearje
fladderenfladderje
fladderen (gebrekkig bewegen)wjokkelje, wjukkelje
flakkerenflakkerje
flamberenflambearje
flanerenflanearje
flankerenflankearje
flansenflânzje
flappenflappe
flatterenflattearje
flessenôfsette
flexibiliserenfleksibilisearje
flikkerenflikkerje
flippenflippe
flirtenfeintsjejeie u (sjoch jeie), flirte
floepenflippe, floepe
floppenfloppe
florerenflorearje
fluctuerenfluktuearje
fluisterenfaazje, flústerje, grútsje
fluit spelenfluitspylje
fluitenfloitsje, fluitsje
fluoresceren (licht uitstralen)fluoresearje
fluoridearjefluorideren (fluor toevoegen)
foerageren foerazjearje
foeterenfoeterje
fonduenfonduë
fonkelenflamkje
foppenfelje, ferrifelje
forcerenfaksearje, forsearje
formaliserenformalisearje
formatterenformattearje
formerenformearje
formulerenformulearje
fosforescerenfosforessearje
fotograferenfotografearje
fouillerenfûillearje
fouten makenflaterje
fragmenterenfragmintearje
frankerenfrankearje
frapperenfrappearje
frauderenfraudearje
frezenfreezje
friemelenfimelje, omfimelje
frommelenfrommelje, trânselje
frustrerenfrustrearje
frutselenfimelje
fulminerenfulminearje
functionerenfunksjonearje
funderenfundearje
fungerenfungearje
fuserenfusearje

Home