Nederlânske tiidwurden begjinnend mei G

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

gaangean u
gadeslaanachtslaan u (sjoch slaan)
galmengalmje
galopperenfjouwerje, galoppearje
galvaniserengalvanisearje
gapengapje
garanderengarandearje
garen op een kluwen windenjernkleaunje, jernopkleaunje, jernopwine, jernopwuolje, jernwine
garen twijnenjerntwine
garnerengarnearje
gasten ontvangengastje, yngastje
gaten stoppengatstopje
gebarenmaneuvelje
gebeurenbarre, heve, oanweigean u (sjoch gean), omweigean u (sjoch gean)
gebieden (bevelen)hjitte u
gebieden (opdragen)gebiede u (sjoch biede)
geborenberne, hikke
gebruikenbrûke, ympelearje, ymplegearje
gedijendije
gedogengedoge, talitte u (sjoch litte)
geeuwengaffelje, gapje, geauwe
geheimhoudengeheimhâlde u (sjoch hâlde)
gekscherengekjeie u (sjoch jeie)
geld afnemenluterje
geld beleggenjildbelizze u (sjoch lizze)
geldenjilde u
gelerensjelearje
gelijk blijvenlykhâlde u (sjoch hâlde)
gelijk gaan (klok)lykgean u (sjoch gean)
gelijkenlykje
gelijkmakenlykmeitsje u (sjoch meitsje)
gelijkschakelenlykskeakelje
gelijkstellenlykslaan u (sjoch slaan), lykstelle
gelijktrekkenlyklûke u (sjoch lûke)
gelijkzettenlyksette
gelovenleauwe
geluk hebbenmazzelje
gelukwensenlokwinske
generaliserengeneralisearje
generengenearje, sjenearje
genererengenerearje
genezengenêze u, opbetterje
genietengenietsje
gereedmakenrisse, risselwearje
geruststellengerêststelle
geschiedenbarre
geschikt makenferhakstikje, ferhakstûkje
geselengiselje
gespengaspje
gesticulerengestikulearje
getuigentsjûgje
geurengeurje
gevenjaan u
gewaarwordengewaarwurde u (sjoch wurde)
gewennenwenne
gewoon zijnplichtsje, pliigje
giechelengychelje, nokkerje
gieren (gier uitrijden)bejarje, jarje
gieren (schreewen)geie
gietenjitte u
gillenmâlgûle, skreauwe
ginnegappenbiisbauje, giisgobje
girerengirearje
gistengeste, gêstje
gladscherenglêdskeare
gladwrijvenglêdwriuwe u (sjoch wriuwe)
glanzenglânzje, gloedzje
glanzen (van gezondheid)ankje, apelje
glasblazenglêsblaze
glaszettenglêssette
glazurenglazuerje
glijdenglide u, skuile
glimlachenglimkje
glimmenglimme u
glinsterenglinsterje
globaliserenglobalisearje
gloeiengloeie
glooiengloaie
glorengluorje
glorerenglorearje
gluipenglûpe
glunderenglunderje
glurengluorkje, gnuve, kypje, luorkje, yngapje, ynglûpe, yngnuve
gniffelenbiisbauje, giisgobje
goed verstand hebbenlykgean u (sjoch gean)
goeddoengoeddwaan u (sjoch dwaan)
goedenavond zeggenjûnsizze u (sjoch sizze)
goedhoudengoedhâlde u (sjoch hâlde)
goedkeurengoedkarre
goedmakengoedmeitsje u (sjoch meitsje)
gokkengokke
golvenbaarje, golvje
gonzengûnzje
goochelengûchelje
gooiengoaie
gorgelenguorrelje
graaienrame
grabbelengrabbelje
grappengrapjeie u (sjoch jeie)
grasmaaiengersmeane
gratinerengratinearje
gravengrave u
graverengravearje
grazengerskje, weidzje
grenzengrinzgje
grienengrine
griezelengrize, grizelje
griffengrifje
grijnzengnize, gnyskje
grijpengripe u, rame
grillengrilje
grimerengrimearje
grimlachenspytgnize
grinnikengniisgobje
groeiengroeie, oankomme u, waakse u
groeperengroepearje
groetengroetsje
grommengrânzgje, grolje, grôlje, gromje, grommelje
grondengrûndearje, grûnje
grondvestengrûnfêstje
grootbrengengrutbringe u (sjoch bringe)
gruwengrize, grouje
gummengomje
gunnengunne
gutsengutse

Home