Nederlânske tiidwurden begjinnend mei H

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

haarklovensplintersjen u (sjoch sjen), splintersykje u (sjoch sykje)
haastenavensearje, haastje, hastigje, jachtsje
hagelenhagelje, heilje
haken (achter iets vastraken)heakje, stykje
haken (met een naald)hake
hakkelenhakkelje, hakstûkje
hakkenhakje
hakselenhakselje
halenhelje
hallucinerenhallusinearje
halverenhalvearje
hamerenhammerje
hamsterenhamsterje
handballenhânbalje
handelenhannelje
handen warmen (door de armen kruislings over de borst te slaan)hânbûkje, hânbûtse, hânbûtsje
handenschuddenfûstkje
handenvouwen (bij bidden)hângearje
handhavenhânhâlde u (sjoch hâlde), hanthavenje
handwerkenhantwurkje
hangenhingje u, ynhingje
hanterenhantearje, hantsje
haperenhaperje, stûkje
happenhappe
hardenhurde, hurdzje
hardlopenhurdrinne u (sjoch rinne), ryskje
harkenriuwje
harmoniërenharmoniearje
harmoniserenharmonisearje
harrewarrenkiezzebite u (sjoch bite)
harsenharse
hartelijk danken (ook spottend)roaze
haspelenhaspelje
hatenhaatsje, hate
havenenhavenje
hebbenhawwe u
hechtenhechtsje
heen- en weergaanhinne-en-werje
heengaanhinnegean u (sjoch gean)
heersenhearskje, wâldzje
heffenheffe, heve
heibelenheibelje
heienheie, oanheie
heiligenhilligje
hekelenhikkelje, hoffenje, stikelstekke
hekkelen (sloten ontdoen van waterplanten)heakkelje, hekkelje
heksenhekse
helder wordenhelderje
helen (gestolen goed kopen)hele
helen (heel worden)heelje, hielje
helpenhelpe u
hengelenangelfiskje, angelje
herbeleggenwerbelizze u (sjoch lizze)
herbenoemenwerbeneame
herbergenherbergje
herbinden van rietreidferbine u (sjoch bine)
herbouwenwer opbouwe
herdopenwerdope
herdrukkenwerprintsje
herenigenwer byninoar bringe u (sjoch bringe)
herfinancierenwerfinansierje
hergroeperenrekombinearje
herhalenwerhelje
herhuisvestenwerhûsfestje
herindelenweryndiele
herinnerenrappelearje, rappellearje, tebinnebringe u (sjoch bringe)
herinrichtenwerynrjochtsje
herinvoerenwerynfiere
herkauwenwjerkôgje
herkennenwerkenne, weromkenne
herkiezenherkieze u (sjoch kieze), op 'e nij kieze u (sjoch kieze), werkieze u (sjoch kieze)
herladenwerlade
herleidenweromliede u (sjoch liede)
heropvoedenweropfiede
heroverwegenweroerwage u (sjoch wage)
herrie makenheibelje
herroepenwerroppe u (sjoch roppe), ynlûke u (sjoch lûke)
herscheppenherskeppe u (sjoch skeppe)
herscholenbyleare
herschrijvenwerskriuwe u (sjoch skriuwe)
herstartenwerstarte
herstellenherstelle
herstemmenwerstimme
hertellenoertelle
hertrouwenwertrouwe
heruitzenden (versterkt)relayearje
hervaccinerenherfaksinearje
hervattenferfetsje
herverkavelenwerferkavelje
hervormenherfoarmje
herwaarderenop 'e nij wurdearje
herzienwersjen u (sjoch sjen)
het hoofd schuddenskodholje, skodkopje
het kappersvak uitoefenenbarbierje
hetenhjitte u
heugenheuge
heulenheule
heupwiegenkontsjedraaie
hevelenhevelje
hijgenhymje
hijsenhise
hikkenhikje, hikkebikje
hinderenhinderje, lette, ynkommodearje
hinkelenhinkelje
hinkenhinkje
hinnikenbrinzgje, wrinzgje
hobbelenholsterje
hobo spelenhamboaiblaze, hamboaikje
hockeyenhockeye
hoedennoedzje, warje
hoeden (van schapen)skeperje
hoepelenhoepjeie u (sjoch jeie)
hoererenhoerearje, huorkje, omhuorkje
hoestenhoastje
hoevenhoege
hokkenhokje
hollendrave, nagelje
honenhúnje
hongerenhongerje, hongerlapje
hongerlijdenhongerlije
honkballenhonkbalje
honorerenhonorearje
hoofdrekenenhollerekkenje
hoogachtenheechachtsje
hooghoudenheechhâlde u (sjoch hâlde)
hoogspringenheechspringe u (sjoch springe)
hooi dorsenwetterterskje
hooi meten op broeihearoedzje, roedzje
hooien (hooi binnenhalen)haaie
hopenhoopje
horenhearre
hortenhoarte
hospitaliserenhospitalisearje
hospiterenhospitearje
hossenhosse, jotse, jotsje, jotskje
houdenhâlde u
houwenhouwe
hozeneazje
huichelenhúchelje
huilengûle
huishoudenhúshâlde u (sjoch hâlde)
huishouden (slordig)rûzebroekje
huisvestenhûsfestje
huiverengrize, huterje, huverje, jizzelje, skrouje, skrouskje, skrouwe
huldigenhuldigje
hunkerengobberje, hunkerje, longerje
huppelenhippelje, huppelje
hurenhiere
hurkenhûkearzje
hyperventilerenhyperfentilearje
hypnotiserenhypnotisearje
hypostaseren (verheffen tot zelfstandigheid)hypostasearje

Home