Nederlânske tiidwurden begjinnend mei H

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

haarklovensplintersjen (sjoch sjen), splintersykje (sjoch sykje)
haastenavenseare, avensearje, haastje, hastigje, jachtsje
hagelenhagelje, heilje
haken (achter iets vastraken)heakje, stykje
haken (met een naald)hake
hakkelenhakkelje, hakkenje, hakstûkje
hakkenhakje
hakselenhakselje
halenhelje
hallucinerenhallusinearje
halma-spelenhalmje
halverenhalvearje
hamerenhammerje
hamsterenhamsterje
handballenhânbalje
handeldrijvenkeapmanje
handelenhannelje
handen warmenhanwaarmje, hânwaarmje
handen warmen (door de armen kruislings over de borst te slaan)hânbûkje, hânbûtse, hânbûtsje
handen wassenhanwaskje (sjoch waskje), hânwaskje (sjoch waskje)
handenschuddenfûstkje
handenvouwen (bij bidden)hângearje, hannengearje
handhavenhânhâlde (sjoch hâlde), hanthavenje
handmelkenhânmelke (sjoch melke)
handreikenhânlangje, hantlange, hantlangje
handwerkenhantwurkje
hangenhingje , ynhingje (sjoch hingje)
hanterenhantearje, hantsje
haperenhaperje, miskearje, stûkje
happenhappe
harddravenhurddrave
hardenhurde, hurdzje
hardlopenhurdrinne (sjoch rinne), ryskje
hardrijden (o.a. schaatsen)hurdride u (sjoch ride)
harkenriuwje, túnklauwe
harmoniërenharmoniearje
harmonika spelenharmoanikaspylje
harmoniserenharmonisearje
harpoenerenharpoenearje, harpoenje
harpuizen (hout beschermen)harpuizje
harrewarrenkiezzebite (sjoch bite)
harsenharse
hartelijk danken (ook spottend)roaze
hartenjagen (kaartspel)hertejeie u (sjoch jeie)
haspelenhaspelje
hatenhaatsje, hate
havenenhavenje
havenen (beschadigen)ferhavenje
hebbenhawwe
hechtenhechtsje
heen en weer bewegenskeuke
heen en weer lopen of reizen (voortdurend)omjokselje
heen- en weergaanhinne-en-werje
heengaanhinnegean (sjoch gean)
heenlopenhinnerinne u (sjoch rinne)
heenwijzenhinnewize
heersenbewâlde, bewâldzje, hearskje, wâldzje
heet makenhjitsje
heffenheffe, heve
heibelenheibelje
heienheie, oanheie
heiligenhilligje
hekelenhikkelje, hikkerje, hoffenje, stikelstekke
hekkelen (sloten ontdoen van waterplanten)heakkelje, hekkelje
heksenhekse
helder wordenhelderje
helen (gestolen goed kopen)hele
helen (heel worden)heelje, hielje
helpenhelpe
helpen bij een bevallinghazzejeie u (sjoch jeie), swaarmhoedzje
helpen bij werkhânlangje, hantlange, hantlangje
helpen vooruit te komenophelpe u (sjoch helpe)
hengelenangelfiskje, angelje
herbeleggenwerbelizze (sjoch lizze)
herbenoemenwerbeneame
herbergenherbergje (sjoch bergje)
herbewapenenwerbewapenje
herbinden van rietreidferbine (sjoch bine)
herbouwenwer opbouwe
herdopenoerdope, omdope, werdope
herdrukkenwerprintsje
herenigenwer byinoar bringe (sjoch bringe)
herfinancierenwerfinansierje
hergroeperenrekombinearje
herhalenherhelje, oersizze u (sjoch sizze), werhelje
herhuisvestenwerhûsfestje
herindelenweryndiele
herinnerenheuge, rappelearje, rappellearje, te binnen helje, tebinnebringe (sjoch bringe), yn it sin bringe u (sjoch bringe)
herinrichtenwerynrjochtsje
herinvoerenwerynfiere
herkauwenwjerkôgje
herkauwen (telkens herhalen)oerkôgje
herkennenwerkenne, weromkenne
herkiezenherkieze (sjoch kieze), op 'e nij kieze (sjoch kieze), werkieze (sjoch kieze)
herladenwerlade
herleidenweromliede (sjoch liede)
heropvoedenweropfiede
heroverwegenweroerwage (sjoch wage)
herrie makenheibelje
herroepenwerroppe (sjoch roppe), ynlûke (sjoch lûke)
herscheppen (opnieuw maken)herskeppe (sjoch skeppe), werskeppe (sjoch skeppe)
herscholenbyleare
herschrijvenwerskriuwe (sjoch skriuwe)
herstartenwerstarte
herstellenbyspikerje, herstelle, opkalfaterje
herstellen (bijv. van netten)boetkje
herstellen door het zachte weeropsimmerje
herstellen op een scheepshellinghellingje
herstellen van dijkendykopmeitsje u (sjoch meitsje)
herstemmenwerstimme
hertellenoertelle
hertrouwenwertrouwe
heruitzenden (versterkt)relayearje
hervaccinerenherfaksinearje
hervattenferfetsje
herverkavelenwerferkavelje
herverkiezenwerferkieze (sjoch kieze)
herverzekerentrochfersekerje
hervormenherfoarmje
herwaarderenop 'e nij wurdearje
herzienwersjen (sjoch sjen)
het glas heffenhippe
het hazenpad kiezenútpylkje, útrepe
het kappersvak uitoefenenbarbierje
hetenhjitte
heugenheuge
heulenheule
heupwiegenkontsjedraaie, poepertsjedraaie, poepertsjewippe
hevelenhevelje
hijgenhymje
hijgen met tong uit de mondblaaie
hijgend (met open mond) tegen de wind inlopenopbekje
hijsenhise
hikkenhikje, hikkebikje
hinderenhinderje, lette, ynkommandearje, ynkommodearje
hinkelenhinkelje
hinkelen (spel)perkhinkelje, perkhinkje
hinkenhinkje, minke
hinkepinken (mank lopen)hinkelepinkje
hinnikenbrinzgje, wrinzgje
hitsenhysje
hitte gevenhjitsje
hm zeggenhimme
hobbelenhobbelje, holsterje
hobo spelenhamboaiblaze, hamboaikje
hockeyenhockeye
hoedennoedzje, wâldzje, warje
hoeden van schapenskeperje, skieppehoedzje
hoedjeballen (spel)huodsjebalje
hoelahoepenhoelahoepje
hoepelenhoepje, hoepjeie (sjoch jeie)
hoererenhoerearje, huorkje, omhuorkje
hoestenhoastje
hoevenhoege
hoger hangen van een kookpot boven het vuurynkeatsje
hokkenhokje
hollendrave, nagelje
homologeren (bekrachtigen bijv. door een rechtbank)homologearje
honenferhune, húnje
hongerenhongerje, hongerlapje
hongerlijdenhongerlije
honkballenhonkbalje
honorerenhonorearje
hoofdknikkenholleknikke
hoofdrekenenhollerekkenje
hoofdschuddenkopskodzje, skodholje, skodkopje
hoogachtenheechachtsje, heechhawwe u (sjoch hawwe), heechsette
hooghoudenheechhâlde (sjoch hâlde)
hoogschattenheechskatte
hoogspringenheechspringe (sjoch springe)
hooi binnenhalenheamenne
hooi blazenheablaze
hooi dorsenheaterskje, wetterterskje
hooi dragenheadrage (sjoch drage)
hooi drogenheadroegje, headrûgje
hooi effenen in een hooivakgollesljochtsje, golsljochtsje
hooi kerenheakeare
hooi lossenhealeegje
hooi losstekenheasplitte
hooi meten op broeihearoedzje, roedzje
hooi naar beneden gooienheadelsmite (sjoch smite)
hooi op een wagen ladenhealoegje
hooi opeenhopen in een hooivakgolleloegje, golloegje
hooi persenheaparse, heaparsje
hooi plukkenheaplôkje
hooi schuddenheaskodzje, heatiezje, heatiizje
hooi van een gat voorzien bij broeiheadolle
hooi voerenheafuorje
hooien (binnenhalen van hooi)haaie, heawinne (sjoch winne), ûngetiidzje
hooien met de praam (platbodem)preamhaaie
hopenhoopje
horenheare, hearre
hortenhoarte
hospitaliserenhospitalisearje
hospiterenhospitearje
hossenhosse, jotse, jotsje, jotskje
houdenhâlde
houden van duivendowemelke u (sjoch melke)
houden van eendeneinemelke u (sjoch melke)
houden van ganzenguozzemelke u (sjoch melke)
houden van kippenhinnebuorkje, hinnemelke u (sjoch melke)
hout graverenhoutgravearje
hout stokenhoutstoke
houthakkenhouthakje
houthakken (voor brandhout)houtmeitsje u (sjoch meitsje), houtsje, houtsjekappe
houtsnijdenhoutfykje, houtsnije u (sjoch snije)
houwenhouwe
hovenierenhofkje
hozeneazje, úteaze, úteazgje, úteazje
huichelenhúchelje
huilengûle
huishoudenhúshâlde (sjoch hâlde), omhúsmanje
huishouden (slordig)rûzebroekje
huishoudster zijnhúshâldsterje
huisvestenhúsfestje, hûsfestje
huiverengrize, huterje, huverje, jizzelje, skrouje, skrouskje, skrouwe
huizen kijken (voor koop of huur)húsbesjen u (sjoch sjen)
huldigenhuldigje
humaniserenhumanisearje
hunkerengobberje, goje, gowe, gowerje, hunkerje, longerje
huppelenhippe, hippelje, huppelje
hurenhiere
hurkenhûkearzje
huwenhoulikje, trouwe
hyperventilerenhyperfentilearje
hypnotiserenhypnotisearje
hypostaseren (verheffen tot zelfstandigheid)hypostasearje
hypothekerenhypotekearje

Thús