Nederlânske tiidwurden begjinnend mei I

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

idealiserenidealisearje
identificerenidentifisearje
iemand te logeren vragenoernoadigje, oernoadzje, oernoegje
ijdeltuiterijidelteutsje
ijkenikerje, itigje, ykje, ytsje
ijlendwylje
ijs brekeniisbrekke u (sjoch brekke)
ijsberenop en del trêdzje
ijsdanseniisdûnsje
ijsregeneniisreine
ijsvisseniisfiskje
ijszeileniissile
ijvereniverje, krewearje
ijzelenizelje
ijzervlechtenizerflechtsje
illegaal vestigenynnestelje
illuminerenylluminearje
illustrerenyllustrearje
imiterenimitearje, neibeare
imkerenymkerje, ymkje
immigrerenymmigrearje
immuniserenymmunisearje
implanterenymplantearje
implementerenymplemintearje
implicerenymplisearje
imploderenimplodearje
imponerenymponearje
importerenymportearje
impregnerenympregnearje
improviserenymprovisearje
imputerenymputearje
in andere zakken doenfersekje
in het nauw drijvenpypsekje
in opstand komenrevoltearje
in orde brengenferhakstikje, ferhakstûkje
in z'n werk gaantagean u (sjoch gean)
in zakken doenynsekje
inactiverenynaktivearje
inademenynazemje
inaugererenynaugurearje
inbakerenbebakerje
inbeeldenynbyldzje
inbijtenynbite u (sjoch bite)
inbindenynbine u (sjoch bine)
inblazenynblaze
inblikkenynblikje
inboekenynboeke
inboetenynbetterje
inboezemenynprintsje
inbouwenynbouwe
inbrandenynbaarne, ynbrâne
inbrekenynbrekke u (sjoch brekke)
inbrengenynbringe u (sjoch bringe)
inbuigenynbûge
inburgerenynboargerje
incalculerenynkalkulearje
incarnerenynkarnearje
incasserenynkassearje
incheckenynchecke
incorporerenynkorporearje
incriminerenynkriminearje
incuberenynkubearje
indalenyndale
indammenyndamje
indekkenyndekke u (sjoch dekke)
indelenyndiele
indemniserenyndemnisearje
indenkenyntinke u (sjoch tinke)
indeukenyndûkje
indexerenyndeksearje
indicerenyndisearje
indienenyntsjinje
indienen van ontslagresignearje
indienen van verzoekschriftrekwestrearje
indijkenyndykje
indikkenynsiede u (sjoch siede)
individualiserenyndividualisearje
indoctrinerenyndoktrinearje
indoenyndwaan u (sjoch dwaan)
indommelenyndodzje
indopenyndippe, ynstippe
indraaienyndraaie
indragenyndrage u (sjoch drage)
indrijvenyndriuwe u (sjoch driuwe)
indringenynkringe u (sjoch kringe)
indrinkenyndrinke u (sjoch drinke)
indrogenyndrûge, yndrûgje
indrukkenyndrukke
inducerenyndusearje
industrialiserenyndustrialisearje
induttenyndodzje
induwenyntriuwe u (sjoch triuwe)
ineenduwengeartropje
ineenschrompelenyninoarskrompelje
ineenstortenyninoarstoarte
ineenvlechtenyninoarfrisselje
ineenvouwenyninoarteare
ineenzakkendelsakje
inentenynintsje
infaserenynfasearje
infecterenynfektearje
infiltrerenynfiltrearje
influisterenynblaze, ynflústerje
informerenynformearje
ingaanyngean u (sjoch gean)
ingevenynjaan u (sjoch jaan)
ingooienyngoaie, ynkeilje, ynsmite u (sjoch smite)
ingravenyngrave u (sjoch grave)
ingrijpenyngripe u (sjoch gripe)
ingroeienyngroeie
inhakenynheakje
inhalenefterynkomme u (sjoch komme), ynhelje
inhalerenynhalearje
inheienynheie
inhoudenynhâlde u (sjoch hâlde)
inhuldigenynhuldigje
inhurenynhiere
initialisereninisjalisearje
initiëreninisjearje
injecterenynjektearje
inkankerenynkankerje
inkapselenynkapselje
inkepenynkeepje
inkerenynkeare
inkijkenynkypje, ynsjen u (sjoch sjen)
inklarenynklearje
inkledenynklaaie
inkleurenynkleurje
inklimmenynklimme u (sjoch klimme)
inklinkenynklinke
inkloppenynklopje
inknippenynknippe
inkokenynsiede u (sjoch siede)
inkomenynbekomme u (sjoch komme)
inkopenynkeapje u (sjoch keapje)
inkoppenynkoppe
inkortenynkoartsje
inkrassenynskrasse
inkrimpenynkrimpe u (sjoch krimpe)
inkruienynkroadzje
inkuilenynkûlje
inkwartierenynkertiere, ynkertierje
inladenynlade
inlassenynlaskje
inlassen (invoegen)ynserearje
inlatenynjaan u (sjoch jaan), ynlitte u (sjoch litte)
inleggenynlizze u (sjoch lizze)
inleidenynliede u (sjoch liede)
inlekkenynlekke
inlenenynliene
inlevenynlibje
inleverenynleverje
inlichtenynljochtsje
inlijstenynlistje
inlijvenanneksearje, ynliivje
inloggenynlogge
inlopenynrinne u (sjoch rinne)
inlossenynlosse
inluidenynliede u (sjoch liede)
inmakenynmeitsje u (sjoch meitsje)
inmalen (water de polder inmalen)ynmealle
inmetenynmjitte u (sjoch mjitte)
inmetselenynmitselje
inmijnen (kopen)ynmynje
innaaienynnaaie
innemenynnimme u (sjoch nimme)
innenynbarre
innestelenynnestelje
innoverenynnovearje
inpakkenynpakke
inpalmenynfiemje, ynpalmje, ynwine
inparkerenynparkearje
inpassenynpasse
inpeperenyndruie, ynpiperje
inperkenbeheine
inpikkenynpikke
inplakkenynplakke
inplannenynplanne
inplantenynplantsje
inpluggenynplugge
inpolderenlânoanwinne u (sjoch winne), ynpolderje
inpompenynpompe
inpratenynprate
inprentenyndruie, ynheie
inproppenyntropje
inregenenynreine
inrekenenynrekkenje
inrichtenynrjochtsje
inrijdenynride u (sjoch ride)
inrijgenynriuwe u (sjoch riuwe)
inroepenynroppe u (sjoch roppe)
inroestenynrustkje
inrollenynrôlje, ynwine
inroosterenynroasterje
inrottenynrotsje
inruilenynruilje
inruimenynromje
inschakelenynskeakelje
inscharenynskarre
inschattenynskatte
inschenkenynjitte u (sjoch jitte), ynskinke u (sjoch skinke)
inschepenynskipje
inscheppenynskeppe
inscherpenynskerpje
inscheurenynskuorre
inschietenynsjitte u (sjoch sjitte)
inschikkenskewiele, ynskewiele, ynskikke
inschoppenynskoppe
inschrijvenynskriuwe u (sjoch skriuwe)
inschuivenynskowe
inseminerenynseminearje
insererenynserearje
insinuerenynsinuearje
inslaanynslaan u (sjoch slaan)
inslaan (goederen)ynriede u (sjoch riede)
inslapenynsliepe u (sjoch sliepe)
inslempenynslimpe
inslikkentrochslokke, ynslokke
insluimerenynslomje, ynslommerje
insluipenynslûpe u (sjoch slûpe)
insluitenynslute u (sjoch slute)
insmerenynsmarre
insmeren (krachtig)ynrosse
insnijdenynsnije u (sjoch snije)
insnoerenynsnuorje
inspannenynspanne
inspecterenynspektearje
inspelenynspylje
inspirerenynjaan u (sjoch jaan), ynspirearje
inspoelenynspiele
insprekenynsprekke u (sjoch sprekke)
inspringenynspringe u (sjoch springe)
inspuitenynspuitsje
instaanynstean u (sjoch stean)
installerenynstallearje
instampenynstampe
instappenynstappe
instekenynstekke u (sjoch stekke)
instellenynstelle
instemmenynstimme
instigerenynstigearje
instinkenynstjonke u (sjoch stjonke)
institutionaliserenynstitúsjonalisearje
instoppenynstopje
instortenyndonderje, ynkealje, ynklúnje, ynstoarte
instotenynrame
instrooienynstruie
instruerenynstruearje
instrumenterenynstrumintearje
instuderenynstudearje
instuderen van een rolrolleare
insturenynstjoere
intapenyntape
intappenyntaapje
integrerenienwurde u (sjoch wurde), yntegrearje
intekenenyntekenje
intelenynfokke, yntrouwe, yntylje
intensiverenyntinsivearje
interdicerenynterdisearje
interenyntarre
interesserenynteressearje
interfererenynterferearje
internationaliserenynternasjonalisearje
internerenynternearje
internettenynternetsje, ynternette
interpellerenynterpellearje
interpolerenynterpolearje
interpreterenynterpretearje
interrumperenynterrumpearje
interveniërenynterveniearje
interviewenynterviewe
intimiderenyntimidearje
intoetsenyntoetse
intomenbedimje
intonerenyntonearje
intrapolerenyntrapolearje
intrappenyntraapje, ynwâdzje
intrekkenynlûke u (sjoch lûke), yntrekke u (sjoch trekke)
intrigerenyntrigearje
introducerenyntrodusearje
introevenyntroevje
intypenyntype
inunderen (gebied onder water zetten)ynundearje
invallenynfalle u (sjoch falle)
invarenynfarre u (sjoch farre)
invegenynfeie u (sjoch feie)
inventariserenynventarisearje
investerenynvestearje
invettenynfetsje
inviterenynvitearje
invlechtenynflechtsje u (sjoch flechtsje)
invliegenynfleane u (sjoch fleane)
invoegenynfoegje
invoelenynfiele, yntaaste
invoerenynfiere
invorderenynfoarderje, ynmoanje
invouwenynteare
invreteninfrette u (sjoch frette)
invriezenynfrieze u (sjoch frieze)
invullenynfolje, ynfolle
inwaaienynwaaie
inwassenynwaskje
inwassen met een dweilyndweilje
inwaterenynwetterje
inwekenynweakje
inwerkenynarbeidzje, ynwurkje
inwijdenynwije
inwilligenynwilligje
inwinnenynwinne u (sjoch winne)
inwisselenynwikselje
inwonenynwenje
inwrijvenynwriuwe u (sjoch wriuwe)
inzaaienynsiedzje
inzakkengearsakje, ynpoalje, ynsakje
inzamelenynsammelje
inzegenenynsegenje, ynseingje, ynseinigje, ynseinje
inzepenynsjipje
inzettenynsette
inzienynsjen u (sjoch sjen)
inzingenynsjonge u (sjoch sjonge)
inzinkenynsinke u (sjoch sinke)
inzittensitte u (sjoch ynsitte)
inzoomenynzoome
inzoutenynsâltsje
inzuigenynsûgje
inzwachtelenynswachtelje
inzwelgenynswolgje
irrideren (uitlachen)yrridearje
irrigerenyrrigearje
irriterenyrritearje
islamiserenislamisearje
isolerenisolearje

Home