Nederlânske tiidwurden begjinnend mei J

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

jagenjeie u
jagen op kattenkattejeie u (sjoch jeie)
jagen op wildwyldsjitte u (sjoch sjitte)
jakkerenjakkerje
jaknikkenjaknikke
jammerenjammerje, krite u
jankenjanke, jankje
janken (dier)bylje
jassen (aardappelen schillen)jaskje, jasse
jattenjatte
jenever drinkenjeneverje
jeremiërenjeremiearje
jeukenjokje
jij zeggendookje
jodelenjoadelje
joelenhuilje, joele, joelje
joggenjogge
jokerenjokerje
jokkenflouwe, lige
jonassenjonasse
jongenjongje
jonglerenjonglearje
journaliserenjournalisearje
jouwenhuie
joyridingjoyride
jubelenjubelje
jubilerenjubilearje
judassenjudasje
judoënjudoje
juichenjoecheie
jurerenjurearje, sjurearje
justeren (afstemmen van instrument)justearje
justificerenjustifisearje
juttenjutte

Home