Nederlânske tiidwurden begjinnend mei J

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

jagenjeie
jagen op bunzingenmurdejeie u (sjoch jeie), murdzje
jagen op hazenhazzejeie u (sjoch jeie)
jagen op kattenkattejeie (sjoch jeie)
jagen op madenmaitsejeie u (sjoch jeie)
jagen op muizen (door valken vanuit de lucht)mûzewikelje
jagen op wildwyldsjitte (sjoch sjitte)
jakkerenjakkerje
jaknikkenjaknikke
jalonneren (afbakenen)sjalonnearje
jammerenjammerje, krite
jankenjanke, jankje
janken (dier)bylje, útbylje
jassen (aardappelen schillen)jaskje, jasse
jattenjatte
jenever drinkenjeneverje
jeremiërenjeremiearje
jeukenjokje, krevelje
jij zeggendookje, dowe
jijen en jouwendo-en-stowe, dookje-en-stookje
jodelenjoadelje
joelenhuilje, joele, joelje
joggenjogge
jokerenjokerje
jokkenflouwe, lige
jonassenjonasse
jongenjongje
jonglerenjonglearje
journaliserenjournalisearje
jouwenhuie
joyridingjoyride (sjoch ride)
jubelenjubelje
jubilerenjubilearje
judassenjudasje
judoënjudoje
juichenjoecheie
jurerenjurearje, karmasterje, sjurearje
justeren (afstemmen van instrument)justearje
justificerenjustifisearje
juttenjutte

Thús