Nederlânske tiidwurden begjinnend mei K

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

kaalknippenkealknippe
kaalplukkenkealplôkje
kaarden (ontwarren van vezels)kaardzje, kardzje, karje, karzje
kaartenkaarte, kaartsje, kaartspylje
kaarten geven (spel)kaartjaan u (sjoch jaan)
kaartleggenkaartlizze (sjoch lizze)
kaartlezenkaartlêze u (sjoch lêze)
kaatseballenheinderbalje, heinebalje, keatsebalje
kaatsenkeatse
kaatsen om de prijzenpriiskeatse
kabbelenskolperje
kachel stokenkachelstoke
kadastrerenkadastrearje
kaftenkaftsje
kakelenkeakelje
kaken (van haring)kake
kakkendrite, dritse, kakke
kalanderen (gladmaken)klanderje
kalefaterenkalfaterje, kallefaterje
kalibrerenkalibrearje
kalkbrandenkalkbaarne, kalkbrâne
kalkenkalkje
kalligraferenkalligrafearje, moaiskriuwe (sjoch skriuwe)
kalmerenbesakje, bestilje, besusje, besuskje, delbêdzje, delprate, kalmearje, troaie, troaikje
kalvenkealje
kammenkamje, kamme, kjimme
kammen (naar beneden)delkjimme
kammen van de harenhierkjimme
kampenkampe
kamperenkampearje
kanaliserenkanalisearje
kandiderenkandidearje
kankerenkankerje
kannibaliserenkannibalisearje
kanoënkanofarre (sjoch farre), kanoje
kanonnerenkanonnearje
kantelenkantelje, kibelje
kantklossenkantklosse
kantrechten (recht afzagen)kantrjochtsje
kapenkape, snaaie
kapitaliserenkapitalisearje
kapittelenkapittelje
kapot werkenferwrotte
kapotmakenkapotmeitsje (sjoch meitsje)
kappen (boom)kapje
kappen (haar)kappe
karakteriserenkarakterisearje
karambolerenkarambolearje
karikaturiserenkarikaturisearje
karnentsjernje
kartelenkartelje
karteren (in kaart brengen)kartearje
kartonneren (verpakken in karton)kartonnearje
karweitjes doengnúskje, karweikje, knúskje, knuzelje, omknúskje, omknuzelje, omnifelje
kastelein zijnkastleinje
kastijdenkastije
katalyserenkatalysearje
katheteriserenkateterisearje
katknuppelenkattekneppelje, kattemeppe
kauwenhaffelje, kôgje
keel schrapenkielskrabje
keepen (doelverdedigen)keepe, kipe
keffenkeffe, kefje, kiffe, kifje, kiivje
kegelenkegelje
keilenflitterje, keile, keilje, platsaaie, platsjesaaie, skûdelje, skûlderje, skûlebûlebaaie, skûlebûlje, skûlebûtse, skûlebûtsje, skûlje, skûtelbûtse, skûtelbûtsje, snjirkje, sweltsjetippe
kelderenkelderje
kelenkielje
kenmerkenkenmerkje, skaaimerkje
kennenkenne
kenterenkenterje, kinterje
kerenkeare, wine
kermenkjirmje
kermis houdenmerkehâlde u (sjoch hâlde), merkje
kermis vierenmerkefiere
kerstenenkerstenje, kristenje
kervenkernje, kerntsje, kerve, kervje, takkelje
ketsenketse, kitse, kjitse
keurenkarren, keure, meunsterje
keutelenkeutelje
keuvelenbebekje, keuvelje, kevelje, petearje, taterje
kibbelenhakketakje, hakketearje, harrewarje, hikhakje, hottefylje, kibje, kiezzebite (sjoch bite), kjibje, tsiere, tsjitte, tsjitterje, tsjouwe
kibbelen (voortdurend)omhottefylje
kidnappenkidnappe, kidneppe
kiekeboe spelenpibaboartsje, piipbaboartsje
kiemenkymje, sprute
kieperenkiperje
kieskauwenpiuwe
kieskauwen (met tegenzin eten)kieskauje
kietelenjokje, kidelje, kiizje, kitelje
kietelen in de knieholtehoksekidelje
kievitseieren op één na uit een nest halenljipmelke (sjoch melke)
kiezenkieze
kiftenkifte
kijkenloaitsje , sjen
kijvenhossebosje, hossebosse, ketelje, ketterje, kettermintsje, kifte
kikken (geluid maken)kikke
kistenkistje
klaarkomenklearkomme (sjoch komme)
klaarleggenklearlizze (sjoch lizze)
klaarliggenklearlizze (sjoch lizze)
klaarmakenklearmeitsje (sjoch meitsje)
klaarspelenklearspylje, oprêde (sjoch rêde)
klaarstomenklearstome
klaarzettenklearsette
kladdenkladderje, kladzje, kwattelje, malkje, mealkje, moalkje
klagenearmoedzje, kleie , krimmenearje, simperje, sjimperje, stinne
klakkenketskje, kikkertjeie (sjoch jeie), kikkertsjejeie (sjoch jeie), kitskje, klakke, oanketskje, tsjitskje
klaplopenderop libje, skobberje, waarmmielbidde, waarmmielrinne u (sjoch rinne)
klappen (barsten)knappe
klappen (in de handen slaan)klappe
klappertandenbibbertoskje, klappertoskje, klaptoskje
klapwiekenklapperwjukje, klapwjukje, wjukwapperje
klarenklearje, ôfklearje, ruggelje
klasserenklassearje
klauterenklauwe
klauteren in een boombeamkekladderje, beamkekladzje, beamkeklanterje, beamkeklatterje
klaverjassenklaverjasse
kledenklaaie
kleermakenkleanmeitsje u (sjoch meitsje), sniderje
kleiaarde varenmodderfarre u (sjoch farre)
kleinachtenlytsachtsje
kleinerenklienearje, leechlizze (sjoch lizze)
klepperenklaphalzje, klapperje, klepperje
kletsenbekje, haffelje, rantsje
kletterenkletterje
kleumenheukelje, heukerje, klomje, klommerje, klûmerje
kleurenkleurje
klevenkleve, klibje, slimje
klievenkleauwe
klikkenblaaie, klikke, klikkebikje, klikkerje
klimmenklimme , kliuwe
klinkenbelderje, kinke, kinkje
klinken (van geluid; ook proosten)klinke , lûdzje
kloeten (voortduwen van een schip met een vaarboom)bome, boomkje, kloeterje, kloetsje, kluotterje
klokkenklokke
klompen makenklompmeitsje u (sjoch meitsje)
klonenklone
klonterenklonterje, klûnterje, klútsje
kloothannesenkloatsekje
klootschietenkloatrôlje, kloatsjitte (sjoch sjitte)
kloppenklopje
klotenkloatsekje
kluivenkluie
klunenklúnje
klungelengrudzje, grúzje, grûzje, klongelje
klussenkarweikje, kerweikje, kreweikje
klutsenklopje
kluwenen (opwinden van draad tot een kluwen)kleaunje
knabbelengnauwelje, gnibbelje, gnibje, gnippe, gnodzje, knabbelje
knagengnodzje, kiffe, kifje, kjiffe, kjifje, kjifte, knabje
knakkenknakke
knappenknappe
knappen (aanhoudend)knapperje
knarsengnirdzje, gnjirdzje, gnjirje, knarse
knarsetandentoskeknarse
knauwengnauwe
knedenknetsje
knerpenkriezje, kriizje, skrieze
knerpen van sneeuwknisterje
kneuzenknieze
kneuzen door beknellingbeknieze
knevelenfiterje, knevelje
knibbelenknibbelje
knielenknibbelje
knijpengnirdzje, gnjirdzje, knipe
knikkebenenknikkebilje
knikkebollenknikkebolle
knikkenknikke, nikke
knikkerenkeutelje, knikkerje, kûltsjeknikkerje
knikkeren (spel)potsjejudelje, potsjeklitse, potsjeknikke, potsjesjitte u (sjoch sjitte), potsjitte u (sjoch sjitte)
knipogenknypeagje, pinkeagje, pinkje
knippenknippe
knippen van de harenhierkjimme
knippen van de heghaachknippe
knippen van nagelsknobje
knipperenkniperje, knipperje
knoeienbargje, grieme, grudzje, grúzje, grûzje, slanterje
knopenknoopje, knotsje
knopen rollen (spel)knoopkerôlje
knopen van een fuikfûkebreidzje, fûkenaaie
knopen werpen (spel)knoopkepotte
knoppenknopje, knopkje, knopsette
knorrengnoarje, omgnoarje
knuffelenknobje, knuffelje, knûkfoarskje, nodzje, oankrûpe
knuppelenkneppelje
knutselenfimelje, nifelje
knutselend (rustig) tot stand brengenbeknúskje, beknuzelje
koeien melkenkomelke u (sjoch melke)
koeionerenkoeienearje
koekhappenkoekehappe, pinkhappe
koelenkuolje
koesterenbakerje, bleakerje, ferbakerje, hoaie, koesterje, opbaaksterje, opbakerje, skoarskje
koffiedikkijkenkopkekike, kopkekypje
koffiedrinkenkofjedrinke (sjoch drinke)
koffiedrinken met visitepotsjedrinke (sjoch drinke)
koffiemalenkofjemealle
koffiezettenkofjesette
kogelstotenkûgelstjitte (sjoch stjitte)
kokenitensiede , koaitsje , siede
koken van veevoerpotstoke
koketterenkokettearje
kokhalzenkokhalzje, kokje, kokke
kolkenkolkje, wielje
koloniserenkolonisearje
komenkomme
komen en gaan (doorlopend)oanrûgelje
konijntje spelenknyntsjeboartsje
konkelenkonkelje
konkelfoezenkonkelfoezje
kool oogstenkoalje
kool plantenkoalplantsje
koolrapen oogstenkoalraapje
koorddansenkoarddûnsje
kopenkeapje
kopiërenkopiearje, neiskriuwe (sjoch skriuwe)
koppelenkeppelje
koppenkopje, kopkje, koppe
koppen van bietenbitekopje, bitekrûdzje
koppensnellenkopje
korfballenkuorbalje
korrelenkerrelje
kortenbekrimpe (sjoch krimpe), koarte, koartsje
korter wordenopkoarte, opkoartsje
kortwiekenkerte, kertsje, knobje, koartwjokje
kost en inwoning genietenthúslizze (sjoch lizze)
kostenjilde , kostje
kostumerenkostumearje
koten (werpspel)keatsje, keatsjitte u (sjoch sjitte)
koukleumenkâldklomje, kâldklommerje, kjeldlije
koutenpizelje
kouten (babbelen)kâltsje
kouvattenbefange (sjoch fange), befinge, kjeld skypje
kouvatten (door tocht)besige
kraaienkraaie
krabbelenkrabbelje
krabbenjokje, kaardzje, kardzje, karje, karzje, klauwe, robbelje, robje, skobje, skrabje
krakelenkreauwe, tsiere
kraken (geluid)kreakje, rykkrakje, rykrakje
kraken (geluid; kluis; woning)kreakje
kraken van gewrichtenknechtsje
kramenkreamje
krammenkramje, kramme
kramp krijgenferklamje
krant lezenkrantelêze u (sjoch lêze), krantlêze u (sjoch lêze)
krassenkraskje, skrasse
krauwen (krabben)krauwe
krenkenbeseare, besearje, krinke
kreperenkrepearje
kreukelenknûkelje, knûkerje
kreukenknûke, knûkje
kreunenkreune
kreupelenhinkelepinkje, hompe, hûmpe
kriebelenjokje, krevelje, kribelje, kriuwelje
krijgenkrije
krijgertje spelenhazze-en-hûnboartsje, hazzeboartsje, hazzebûtse, hazzejeie u (sjoch jeie), hokstikblokboartsje, krijboartsje, krijeboartsje, krijoanboartsje, prikjestelle
krijsengnirdzje, gnjirdzje, gnjirje, kriezje
krijtenkrite
krimpenkrimpe , ôfklinke (sjoch klinke)
kring vormenrûntsje
kringelenkringelje
krioelengrimelgrammelje, grimelje, grimmelje, kribelekrabbelje, kriele, krielje, krimelje, krioele, krioelje
kroegen aflopenomsuiskje, omswabberje
krom buigenkrombûge
krommentebûge
krompratenbrykbekje
kronenkroane
kronkelenkrôle, krôlje
kruidenkrûdzje
kruien van mest over het landdongkroadzje
kruimelenkrommelje
kruipenkrûpe
kruis dragenkrúsdrage (sjoch drage)
kruisenkruse, krúskje
kruisigenkrusigje
kruisjassen (kaartspel)krúsjasse
krullenkrôle
kuchenhimme, kiche, koche, kuche
kuchen (aanhoudend)kichelje, kochelje, kuchelje
kuierenpanderje
kuitschietenkûtlizze (sjoch lizze), kûtsjitte u (sjoch sjitte), lebeure
kunnenkinne
kunstschaatsenkeunstride u (sjoch ride)
kussenmûlkje, muolkje, patsje, tútsje
kwaad denkenkweatinke (sjoch tinke)
kwaad doenkweadwaan (sjoch dwaan)
kwaadsprekenkweasprekke (sjoch sprekke), omrosse, rabbelje, rabje
kwadraterenkwadratearje
kwadrerenkwadrearje
kwakenkikkerje, kweakje
kwakkelenomgoarje
kwakkelen (van het weer)kwakkelje, omkwakkelje
kwakzalvenkwaksalverje, kwaksalvje, lapsalvje
kwalificerenkwalifisearje
kwalijk nemenkweanimme (sjoch nimme)
kwanselenkwânselje, pangelje, tyskje
kwantificerenkwantifisearje
kwartettenkwartetsje
kwebbelenbekje, keakelje, rabbelje, tsjottelje
kwekenkweekje, kweke
kweken van bomenbeamkje
kwekkenkweakje, kwekke, kwekkerje
kwellentamtearje, tantearje, tramtearje
kwetsenkwetse
kwetterentsjetterje, tsjotterje
kwijlenflybje
kwijnenkwine, omtjirmje, pogje
kwijtrakenkwytreitsje (sjoch reitsje), weislepe, weitôgje
kwijtraken (figuurlijk)ûntsakje
kwijtscheldenfrijskatte, remittearje
kwispelengiselsturtsje, hippelewipje, sturtgiselje, tsjispelje
kwispelstaartengiselsturtsje, kwispelje, sturtskodzje, wifelsturtsje, wipsturtsje, wispelsturtsje
kwiterenkwitearje

Thús