Nederlânske tiidwurden begjinnend mei K

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

kaartenkaarte
kaartleggenkaartlizze u (sjoch lizze)
kaatseballenheinderbalje, heinebalje, keatsebalje
kaatsenkeatse
kabbelenskolperje
kaftenkaftsje
kakkendritse, kakke
kalibrerenkalibrearje
kalkenkalkje
kalligraferenkalligrafearje, moaiskriuwe u (sjoch skriuwe)
kalmerendelbêdzje, kalmearje, troaie, troaikje
kalvenkealje
kammenkamme, kjimme
kamperenkampearje
kanaliserenkanalisearje
kandiderenkandidearje
kankerenkankerje
kanoënkanofarre u (sjoch farre), kanoje
kantelenkibelje
kantklossenkantklosse
kapenkape
kapitaliserenkapitalisearje
kapot werkenferwrotte
kappen (boom)kapje
kappen (haar)kappe
karakteriserenkarakterisearje
karambolerenkarambolearje
karikaturiserenkarikaturisearje
karnentsjernje
kastijdenkastije
katalyserenkatalysearje
katheteriserenkateterisearje
kauwenhaffelje, kôgje
keel schrapenkielskrabje
kegelenkegelje
keilenskûlebûlje, skûtelbûtse, sweltsjetippe
kenmerkenkenmerkje, skaaimerkje
kennenkenne u
kerenkeare, wine
kermenkjirmje
kervenkervje
keurenkarren, keure, meunsterje
keuvelenbebekje, keuvelje, kevelje, petearje
kibbelenhakketakje, hakketearje, harrewarje, hikhakje, hottefylje, kibje, kiezzebite u (sjoch bite), kjibje
kiemenkymje, sprute
kieperenkiperje
kietelenjokje, kidelje
kievitseieren op één na uit een nest halenljipmelke
kiezenkieze u
kijkenloaitsje u, sjen u
kijvenketelje
kikken (geluid maken)kikke
kistenkistje
klaarkomenklearkomme u (sjoch komme)
klaarleggenklearlizze u (sjoch lizze)
klaarliggenklearlizze u (sjoch lizze)
klaarmakenklearmeitsje u (sjoch meitsje)
klaarspelenklearspylje
klaarstomenklearstome
klaarzettenklearsette
kladdenkladderje, kladzje, kwattelje
klagenearmoedzje, kleie u, krimmenearje, simperje, stinne
klaplopenderop libje, skobberje
klappen (barsten)knappe
klappen (in de handen slaan)klappe
klappertandenbibbertoskje, klappertoskje
klapwiekenklapperwjukje, klapwjukje, wjukwapperje
klarenklearje, ruggelje
klasserenklassearje
klauterenklauwe
klaverjassenklaverjasse
kledenklaaie
kleinachtenlytsachtsje
kleinerenklienearje, leechlizze u (sjoch lizze)
klepperenklaphalzje, klapperje, klepperje
kletsenbekje, haffelje, rantsje
kletterenkletterje
kleumenklomje, klommerje, klûmerje
kleurenkleurje
klevenkleve, klibje, slimje
klievenkleauwe
klikkenklikke
klimmenklimme u, kliuwe u
klinken (van geluid, ook proosten)klinke u, lûdzje
klokkenklokke
klonenklone
klonterenklonterje, klútsje
kloothannesenkloatsekje
klootschietenkloatrôlje, kloatsjitte u (sjoch sjitte)
kloppenklopje
klotenkloatsekje
klunenklúnje
klungelenklongelje
klutsenklopje
knabbelengnibbelje, gnibje, knabbelje
knagenknabje
knakkenknakke
knarsenknarse
knarsetandentoskeknarse
knauwengnauwe
knedenknetsje
knerpenkriezje, kriizje, skrieze
knerpen van sneeuwknisterje
kneuzenknieze
knibbelenknibbelje
knielenknibbelje
knijpenknipe u
knikkebenenknikkebilje
knikkebollenknikkebolle
knikkenknikke
knikkerenknikkerje
knipogenknypeagje, pinkeagje, pinkje
knippenknippe
knoeienbargje, grieme, slanterje
knopenknoopje, knotsje
knorrengnoarje
knuffelenknuffelje, knûkfoarskje, nodzje, oankrûpe
knuppelenkneppelje
knutselenfimelje, nifelje
koeionerenkoeienearje
koekhappenkoekehappe
koelenkuolje
koesterenkoesterje, skoarskje
koffiedikkijkenkopkekike, kopkekypje
koffiezettenkofjesette
kogelstotenkûgelstjitte u (sjoch stjitte)
kokenitensiede u, koaitsje u, siede u
koketterenkokettearje
kokhalzenkokhalzje, kokje, kokke
kolkenkolkje, wielje
koloniserenkolonisearje
komenkomme u
konkelfoezenkonkelfoezje
koorddansenkoarddûnsje
kopenkeapje u
kopiërenkopiearje
koppelenkeppelje
koppenkopje, kopkje
koppen van bietenbitekopje, bitekrûdzje
koppensnellenkopje
korfballenkuorbalje
kortwiekenkerte
kost en inwoning genietenthúslizze u (sjoch lizze)
kostenkostje
kostumerenkostumearje
koukleumenkâldklomje, kâldklommerje, kjeldlije
koutenpizelje
kouvattenkjeld skypje
kraaienkraaie
krabbelenkrabbelje
krabbenjokje, klauwe, robbelje, robje, skrabje
krakelenkreauwe, tsiere
kraken (geluid)kreakje, rykkrakje, rykrakje
kraken (geluid, kluis, woning)kreakje
kraken van gewrichtenknechtsje
krassenskrasse
krenkenkrinke u
kreperenkrepearje
kreunenkreune
kreupelenhompe, hûmpe
kriebelenjokje
krijgenkrije u
krijsenkriezje
krijtenkrite u
krimpenkrimpe u
kring vormenrûntsje
kringelenkringelje
krioelengrimelgrammelje
kroegen aflopenomswabberje
kronenkroane
kronkelenkrôle, krôlje
kruidenkrûdzje
kruimelenkrommelje
kruipenkrûpe
kruisenkruse, krúskje
kruisigenkrusigje
krullenkrôle
kuchenkochelje
kuierenpanderje
kuitschietenkûtlizze u (sjoch lizze)
kunnenkinne u
kussenpatsje, tútsje
kwaad doenkweadwaan u (sjoch dwaan)
kwaadsprekenkweasprekke u (sjoch sprekke), omrosse, rabbelje, rabje
kwadraterenkwadratearje
kwadrerenkwadrearje
kwakzalvenkwaksalverje, lapsalvje
kwalificerenkwalifisearje
kwanselentyskje
kwantificerenkwantifisearje
kwartettenkwartetsje
kwebbelenbekje, rabbelje, tsjottelje
kwekenkweekje, kweke
kwekkenkweakje, kwekke, kwekkerje
kwetsenkwetse
kwetterentsjetterje, tsjotterje
kwijlenflybje
kwijnenkwine, pogje
kwijtrakenkwytreitsje u (sjoch reitsje), weitôgje
kwijtscheldenfrijskatte, remittearje
kwispelengiselsturtsje, sturtgiselje
kwispelstaartengiselsturtsje, kwispelje, sturtskodzje, wifelsturtsje, wipsturtsje, wispelsturtsje
kwiterenkwitearje

Home