Nederlânske tiidwurden begjinnend mei L

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

laaienlôgje
labelenlabelje
lachengobje, laitsje u
ladenlade
lakenlekje
lakkenlakke
lambriserenlambrisearje
lamenterenlamentearje
laminerenlaminearje
lammereneandzje, lamje
lammeren tellenlammetelle
lammeren verhandelenlammetyskje
lancerenlansearje
land gereedmakenlânberêde
landenlânje
landje veroverenlantsjeferdiele, lantsjeferoverje, lantsjepikke, lantsjerôvje
landmetenlânmjitte u (sjoch mjitte)
landverhuizenlânferfarre u (sjoch farre), lânferhúzje
lange baan rijden (schaatsen)langebaanride
langlaufenlanglaufe
langsdrijvendeldriuwe u (sjoch driuwe)
langsgaandelgean u (sjoch gean)
langskomendelkomme u (sjoch komme), lânskomme u (sjoch komme)
lanterfantenlanterfantsje, lummelje
lappenlappe
larderenlardearje
lassenlaskje
lasterenlasterje, lompe
latenlitte u
laten overgaan (school)ferklasje, ferklasse
latiniserenlatinisearje
lavenlaavje
laverenlavearje
laxerenlaksearje
lazerenlazerje
leasenlease
lebberenlepkje
leden winnenledewinne u (sjoch winne)
leegdrinkenleechdrinke u (sjoch drinke), leechnimme u (sjoch nimme), leechstekke, leechwippe
leeggooienleechgoaie
leeghalenleechhelje
leeglopenleechrinne u (sjoch rinne)
leegmakenleechmeitsje u (sjoch meitsje)
leegmaken met een vorkleechfoarkje, ôffoarkje
leegpompenleechpompe
leegrovenleechrôvje
leegschenkenleechskinke u (sjoch skinke)
leegscheppenleechskeppe
leegstaanleechstean u (sjoch stean)
leegstromenleechstreame
leegzuigenleechsûgje
leerlooienlearloaie, leartouwe
legaliserenlegalisearje
legaterenlegatearje
legenleegje
legerenlegearje, legerje
leggenlizze u
legitimerenlegitimearje
leidenliede (1) u
lekkenlekke
lellenlelle
lenenliene
lengenlingje
lepelenleppelje
lerenleare
lesgevenlesjaan u (sjoch jaan)
lettenlette
letten opachtslaan u (sjoch slaan)
letterenletterje
lettergietenletterjitte u (sjoch jitte)
letterzettenlettersette
leunenleune, lynje
levenlibje
leverenleverje
lezenlêze u
liberaliserenliberalisearje
lichten (helder worden)ljochtsje
lichten (optillen)lichte, lichtsje
lief kijkenkippe, kypje
liefhebbenleafhawwe u (sjoch hawwe), leavje
liefkozenkoezje, leafkje, trolje
liegenleagenje, lige
liërenliearje
liftenliftsje
liggenlizze u
lijdenlije
lijden aanlaberearje
lijkenlykje
lijmenlymje
likkebaardenjin om 'e mûle slikje
likkenslikje
limiterenlimitearje
liniërenliniearje
liplezenliplêze u (sjoch lêze)
liquiderenlikwidearje
lispelenlispelje, lispje
lobbyenlobbye
lodenleadzje
loeienâlje
loerenloere
loevenloeve
lofprijzenlofpriizgje
lofzingenlofsjonge u (sjoch sjonge)
logen (in de loog zetten)leagje
logenstraffen van iemandimmen eat ligen hjitte
logerenútfanhûzje
lokaliserenlokalisearje
lokkenlokje
lonenleanje
lonkenblierkje, gljurkje, lonkje
loochenenleagenje
loodsenloadse
loof verbrandenlofbaarne
looienleartouwe, loaie
lopenrinne u
lopen op pantoffelstoffelje
lopend met ellebogen zwaaienearmtakje
losbarstenlosbarste, útbarste
losbrandenlosbrâne
losbrekenlosbrekke u (sjoch brekke)
losdoenlosdwaan u (sjoch dwaan)
losdraaienlosdraaie
losgaanlosgean u (sjoch gean)
losgespenlosgaspje
loshakenlosheakje
loshangenloshingje u (sjoch hingje)
loskloppenlosklopje
losknippenlosknippe
losknopenlosknoopje
loskomenloskomme u (sjoch komme)
loskopenloskeapje u (sjoch keapje)
loskoppelenlosmeitsje u (sjoch meitsje)
loskrijgenloskrije u (sjoch krije)
loslatenloslitte u (sjoch litte)
loslopenlosrinne u (sjoch rinne)
losmakenlosmeitsje u (sjoch meitsje)
losmaken van veterslosfiterje
losrakenlosreitsje u (sjoch reitsje)
losscheurenlosskuorre
losschietenlossjitte u (sjoch sjitte)
losschoffelenlosskoffelje
losschroevenlosskroeve
losschuddenlosskodzje
lossenlosse
losslaanlosslaan u (sjoch slaan)
lossmijtenlossmite u (sjoch smite)
losstaanlosstean u (sjoch stean)
lostornenlostoarne
lostrekkenloslûke u (sjoch lûke), lostsjen u (sjoch tsjen)
losvechtenloswrakselje
losvliegenlosfleane u (sjoch fleane)
loswekenlosweakje
loswerkenloswurkje
loswrikken loswrikke
loswroetenloswrotte
loszittenlossitte u (sjoch sitte)
lotenlotsje
louterenlotterje
lovenloovje, love
loven en bieden (handjeklap)hantsjebakke, hantsjeplakke
lozenloaze
luchtenluchtsje, wierje
luidenliede (2) u, lûdzje
luierenloaikje, loaiterje
luiers wassenruftwaskje
luisterenharkje, lústerje
luizen krijgenlúzje
lukkenlokke, slagje
lullenlulle
lummelenlummelje
lunchenlunsje
lurkenloarkje
lustenlêste
lynchenlynche

Home