Nederlânske tiidwurden begjinnend mei L

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

laaghangenleechhingje (sjoch hingje)
laaienlôgje
labelenlabelje
lachengobje, laitsje
ladderen (van kousen)teljedderje
ladenlade
lager hakendelheakje
laïciseren (het beheer door geestelijken vervangen door leken)laisisearje
lakenlekje
lakkenlakke
lambriserenlambrisearje
lamenterenlamentearje
laminerenlaminearje
lammereneandzje, lamje
lammeren tellenlammetelle
lammeren verhandelenlammetyskje
lammeren werpenôflamje
lancerenlansearje
landenlânje
landmetenlânmjitte (sjoch mjitte)
landverhuizenlânferfarre (sjoch farre), lânferhúzje
landverovertje spelenkeizerje, lantsjeferdiele, lantsjeferoverje, lantsjepikke, lantsjerôvje, meskepikke, meskestekke u (sjoch stekke)
lange baan rijden (schaatsen)langebaanride (sjoch ride)
langlaufenlanglaufe
langsdrijvendeldriuwe (sjoch driuwe)
langsgaandelgean (sjoch gean)
langskomendelkomme (sjoch komme), lânskomme (sjoch komme)
langzaam en weinig etenplúskje
lanterfantenlanterfantsje, lummelje, omloaikje, omloaiterje, omlummelje, omtiigje
lappenlaapje, lappe
larderenlardearje
lassenlaskje
lasterenlasterje, lompe
latenlitte
laten overgaan (school)ferklasje, ferklasse
laten van een windôffurte
latiniserenlatinisearje
lavenlaavje
laverenlavearje
laxerenlaksearje
lazerenlazerje
leasenlease
lebberenlepkje
leden winnenledewinne (sjoch winne)
leegdrinkenleechdrinke (sjoch drinke), leechnimme (sjoch nimme), leechstekke (sjoch stekke), leechwippe, útsûpe
leeggooienleechgoaie
leeghalenleechhelje
leeglopenleechrinne (sjoch rinne)
leegmakenleechmeitsje (sjoch meitsje)
leegmaken met een vorkleechfoarkje, ôffoarkje
leegpompenleechpompe
leegrovenleechrôvje
leegschenkenleechskinke (sjoch skinke)
leegscheppenleechskeppe
leegstaanleechstean (sjoch stean)
leegstromenleechstreame
leegzuigenleechsûgje
leerlooienlearloaie, leartouwe
legaliserenlegalisearje
legaterenlegatearje
legateren (toewijzen bij testament)tatestamintsje
legenleegje
legerenlegearje, legerje
leggenlizze
legitimerenlegitimearje
leidenliede (1)
lekkenlekke
lekker vindenmûlkje, muolkje
lellenlelle
lenenliene
lengenlingje
lepelenleppelje
lerenleare
lesgevenlesjaan (sjoch jaan), skoalhâlde u (sjoch hâlde)
lettenlette
letten opachtslaan (sjoch slaan)
letterenletterje
lettergietenletterjitte (sjoch jitte)
letterzettenlettersette
leunenleune, lynje
levenlibje
leven als een kluizenaarklúzje, klûzje, omklúzje, omklûzje
leven op iemands kostenûnderite u (sjoch ite)
leverenleverje
lezenlêze
liberaliserenliberalisearje
lichten (helder worden)ljochtsje
lichten (optillen)lichte, lichtsje
liciteren (veilen)lisitearje
lief kijkenkippe, kypje
liefhebbenleafhawwe (sjoch hawwe), leavje
liefkozenkoezje, leafkje, trolje
liefkozen (strelen) van een boze koekaardzje
liegenkoalraapje, leagenje, lige
liërenliearje
liftenliftsje
liggenlizze
lijdenlije
lijden aanlaberearje
lijkenlykje, postuere, postuerje, talykje
lijmenlymje
likkebaardenjin om 'e mûle slikje
likkenblaaie, slikje
limiterenlimitearje
liniërenliniearje
liplezenliplêze (sjoch lêze)
liquiderenlikwidearje
lispelenlispelje, lispje
lobbyenlobbye
lodenleadzje
loeienâlje
loensenmikje, mykje
loerengnuve, loere
loevenloeve
lofprijzenlofpriizgje
lofzingenlofsjonge (sjoch sjonge)
logen (in de loog zetten)leagje
logenstraffen van iemandimmen eat ligen hjitte (sjoch hjitte), immen te skande sette
logerenútfanhûzje
lokaliserenlokalisearje
lokkenlokje
lonenleanje
lonkenblierkje, gljurkje, lonkje
loochenenleagenje
loodsenloadse
loof verbrandenlofbaarne
looienleartouwe, loaie
lootjes trekkenprikjelûke u (sjoch lûke)
lopenrinne
lopen met platvoetenplatfuotsje
lopen met tegenzinkloatskave
lopen op een sukkeldraffokselje, fotteldrafkje
lopen op een sukkeldrafjehûnedrafkje
lopen op klompen (hoorbaar)klompje, klompkje
lopen op kousevoetenhoassokje
lopen op pantoffelstoffelje
lopen op sokken of blootvoetsplatfuotsje
lopend met ellebogen zwaaienearmtakje
losbandig levenkeatsje
losbarstenlosbarste, útbarste, útboarste
losbrandenlosbaarne, losbrâne
losbrekenlosbrekke (sjoch brekke)
losdoenlosdwaan (sjoch dwaan)
losdraaienlosdraaie
losgaanlosgean (sjoch gean)
losgespenlosgaspje
losglipenútsnappe
losglippenlossnappe
loshakenlosheakje
loshangenloshingje (sjoch hingje)
loshoestenloshoastje
loskloppenlosklopje
losknippenlosknippe
losknopenlosknoopje
loskomenloskomme (sjoch komme)
loskopenloskeapje (sjoch keapje)
loskoppelenlosmeitsje (sjoch meitsje)
loskrijgenloskrije (sjoch krije)
loslatenloslitte (sjoch litte)
loslopenlosrinne (sjoch rinne)
losmakenlosmeitsje (sjoch meitsje)
losmaken van veterslosfiterje
lospeuterenlostoarne, toarne
losrakenlosreitsje (sjoch reitsje)
losscheurenlosskuorre
losschietenlossjitte (sjoch sjitte), lossnappe, útsnappe
losschoffelenlosskoffelje
losschroevenlosskroeve
losschuddenlosskodzje
lossenlosje, losse
losslaanlosslaan (sjoch slaan)
lossmijtenlossmite (sjoch smite)
losspeldenlosspjeldzje
losstaanlosstean (sjoch stean)
lossteken van hooi of kuilvoer met een splitlodde (hooispade)splitte
lostornenlostoarne
lostrekkenloslûke (sjoch lûke), lostsjen (sjoch tsjen)
losvechtenloswrakselje
losvliegenlosfleane (sjoch fleane)
loswekenlosweakje
loswerkenloswurkje
loswrikkenloswrikke
loswroetenloswrotte
loszittenlossitte (sjoch sitte)
lotenlotsje
louterenlotterje
lovenloovje, love
loven en bieden (handjeklap)hantsjebakke, hantsjeplakke
lozenloaze, losje, losse
luchtenferluchtsje, guodwierje, luchtsje, wierje
luchten van een bedbêdwierje, bêdzje
luidenliede (2) , lûdzje
luierenkloatdroegje, kloatdrûgje, loaikje, loaiterje, luiterje, neidroegje, neilbriede (sjoch briede), neildrûgje
luiers wassenruftwaskje (sjoch waskje)
luilakkenloailakje
luisterenharkje, lústerje
luizen krijgenlúzje
lukkenlokke, slagje
lullenlulle
lummelenlummelje, omstippe
lunchenlunsje
lurkenkloarkje, loarkje
lustenlêste
luwen (luwte geven)smoutsje
lynchenlynche

Thús