Nederlânske tiidwurden begjinnend mei M

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

maaienmeane
machineschrijvenmasineskriuwe u (sjoch skriuwe)
machtigenmachtigje
machtsverheffenmachtsferheffe
maffenmaffe
magnetiserenmagnetisearje
makenmeitsje u
maken van greppelsfuorgje
malenmale, mealle
mallenhealwiizje
mandaterenmandatearje
manenmoanje
mangelenmangelje
manifesterenmanifestearje
manipulerenmanipulearje
mankerenmankearje
manoeuvrerenmanoeuvrearje
marchanderenmarsjandearje
marcherenmarsearje, marsjearje, marskje
marginaliserenmarginalisearje
marinerenmarinearje
markerenmarkearje
martelenmartelje
maskerenmaskearje
masserenmassearje
masturberenmasturbearje
materialiserenmaterialisearje
matsenmatse
maximaliserenmaksimalisearje
mazzelenmazzelje
meanderenmeänderje
mechaniserenmeganisearje
mededelenmeidiele
medegebruikenmeibrûke
mediterenmeditearje
mee-etenmei-ite u (sjoch ite)
meebesluitenmeislute u (sjoch slute)
meebetalenmeibetelje
meebiddenmeibidde
meebiedenmeibiede u (sjoch biede)
meeblazenmeiblaze
meebrengenmeibringe u (sjoch bringe)
meedelenmeidiele
meedenkenmeitinke u (sjoch tinke)
meedoenmeidwaan u (sjoch dwaan)
meedraaienmeidraaie
meedrijvenmeidriuwe u (sjoch driuwe)
meedrinkenmeidrinke u (sjoch drinke)
meegaanmeigean u (sjoch gean)
meegenietenmeigenietsje
meegevenmeijaan u (sjoch jaan)
meegroeienmeigroeie
meehelpenmeihelpe u (sjoch helpe)
meekijkenmeisjen u (sjoch sjen)
meekokenmeisiede u (sjoch siede)
meekomenmeikomme u (sjoch komme)
meekrijgenmeikrije u (sjoch krije)
meelachenmeilaitsje u (sjoch laitsje)
meelevenmeilibje
meelokkenmeiloadse, meilokje
meeloodsenmeiloadse
meelopenmeirinne u (sjoch rinne)
meemakenmeimeitsje u (sjoch meitsje)
meenemenmeinimme u (sjoch nimme)
meerijdenmeiride u (sjoch ride)
meeschrijvenmeiskriuwe u (sjoch skriuwe)
meesjouwenmeitôgje
meeslepenmeislepe
meesleurenmeiskuorre
meesprekenmeisprekke u (sjoch sprekke)
meesturenmeistjoere
meetellenmeitelle
meetrappenmeitraapje
meetrekkenmeilûke u (sjoch lûke)
meevallenmeidije, meifalle u (sjoch falle), tadije, tafalle u (sjoch falle)
meevarenmeifarre u (sjoch farre)
meevechtenmeifjochtsje u (sjoch fjochtsje)
meevliegenmeifleane u (sjoch fleane)
meevoelenmeifiele
meevoerenmeifiere
meevragenmeifreegje
meewerkenmeiarbeidzje, meiwurkje
meezeulenmeitôgje
meezingenmeisjonge u (sjoch sjonge)
meezittenmeisitte u (sjoch sitte), tawierje
mekkerenmêkje, mekkerje
meldenmelde
melkenmelke u
memorerenmemorearje
memoriserenmemorisearje, út 'e holle leare
menenmiene
mengenbemjuksje, griemmankje, minge u, mingelje, mjoksje, mjuksje, rûzemuozje
mennenmenne
menstruerenmenstruearje
meppenmeppe
merkenletterje, merkbite u (sjoch bite), merke u
mestendongje, meste
met de muis een computer bedienenmûzje
met de ogen trekkenlûkeagje
met zand bedekkensânje
metenmjitte u
meten met een roederoedzje
metselenmitselje
meubilerenmeubilearje
miauwenmiaukje, miauwe
middelenmiddelje
miezeren (zacht regenen)miggelje
migrerenmigrearje
mijdenmije
mikkenmikke, roaie
mimeren (nabootsen met gebaren)mimearje
minachtenleechachtsje, leechlizze u (sjoch lizze), leechsette, minachtsje, wanachtsje
minderenminderje, nearje
minimaliserenminimalisearje
minnenminne
misbruikenmisbrûke
misdoenmisdwaan u (sjoch dwaan)
misdrijvenmisdriuwe u (sjoch driuwe)
misgaanmisgean u (sjoch gean)
misgrijpenmisgripe u (sjoch gripe)
misgunnenmisgunne
mishagenmishaagje
mishandelenmishannelje
misleidenlompe, misliede u (sjoch liede)
mislukkenmisbeteare, mislearje, mislokke, mistribelje
misprijzenlekje
missenmisroaie, misse
misslaanmisroaie, misslaan u (sjoch slaan)
misslaan (bij sport)poedelje
misstappenmisstappe
mistasten fertaaste
miszienmissjen u (sjoch sjen)
mitigerenmitigearje
mixenmikse
mobiliserenmobilisearje
modellerenmodellearje
moderniserenmodernisearje
modificerenmodifisearje
modulerenmodulearje
moedermelk drinkentatedrinke u (sjoch drinke)
moetenmoatte u
mogenmeie u
mokkenmokke, stume, stúmkopje, stune, stúnje, stúnkopje, stymje
molesterenmolestearje
mollen verjagenmollejeie u (sjoch jeie)
mompelengruzelje, mompelje, pûlemûlkje, rantsje, rútsje
monopoliserenmonopolisearje
monterenmontearje
mooi weer wordenmoaiwaarje
moordenmoardzje
mopperengnoarje, mopperje
moraliserenmoralisearje
morrenlymstankje
morsenbargje, motsje, puozje, slanterje, smjirkje
motiverenmotivearje
motoriserenmotorisearje
motregenenmjitskje, motsje
muggenzifteneartetelle, miggesifte, splintersjen u (sjoch sjen), splintersykje u (sjoch sykje), stikelstekke, strontsykje u (sjoch sykje)
muitenrevoltearje
muizen vangenmûzje
mummelenkevelje
mummificerenmummifisearje
musicerenmusisearje

Home