Nederlânske tiidwurden begjinnend mei M

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

maaienmeane
maaien (nogmaals)neimeane
maaien van pollen grasboskje, boskmeane, oermeane, pôlje, pôlmeane
maatslaan (dirigeren)maatslaan u (sjoch slaan)
macereren (afmatten; intrekken in vloeistof)maserearje
machinaal breienmasinebreidzje
machinaal broedenmasinebriede u (sjoch briede)
machinaal maaienmasinemeane
machinaal melkenmasinemelke u (sjoch melke)
machinaal naaienmasinenaaie
machinaal zaaienmasinesiedzje
machinaal zettenmasinesette
machinaal zwelen (bijeenharken van hooi)masineswylje
machinerenmasinearje
machineschrijvenmasineskriuwe (sjoch skriuwe)
machtigenberjochtigje, machtigje
machtsverheffenmachtsferheffe
maffenmaffe
magnetiserenmagnetisearje
mailenmaile
makelenmakelje
makenmeitsje
maken van bloedworstmargje
maken van een dof geluiddompe
maken van greppelsbegreppelje, fuorgje, goatsje
malenmale, malkje, mealle, miele, mielje
mallenhealwiizje
managenmennidzje, oanstjoere
mandaterenmandatearje
manenmoanje
manen (eisen)mane
mangelenmangelje
manicurenmanikuerje
manifesterenmanifestearje
manipulerenmanipulearje
mank gaanmanke, mankje, minke, minkje
mank lopenmanke, mankje
mank of kreupel lopenhompelje
mankerenmankearje, miskearje
manoeuvrerenmanoeuvrearje
marchanderenmarsjandearje
marcherenmarsearje, marsjearje, marskje
marginaliserenmarginalisearje
marinerenmarinearje
markerenmarkearje
marktenmerkje
marmeren (beschilderen als marmer)moarmerje
martelenmartelje
maskerenmaskearje, maskerje
masserenmassearje
mastklimmenmêstklimme u (sjoch klimme), mêstkliuwe u (sjoch kliuwe)
masturberenmasturbearje
materialiserenmaterialisearje
mathematiserenmatematisearje
matsenmatse
matten makenmattemeitsje u (sjoch meitsje)
mattenkloppenmatteklopje
maximaliserenmaksimalisearje
maximerenmaksimearje
mazen (herstellen van een gat in textiel)maze
mazzelenmazzelje
meanderenmeänderje
mechaniserenmeganisearje
medebeherenmeibeheare
mededelenmeidiele
medegebruikenmeibrûke
medezeggenschap uitoefenenmeikedize
medicineren (geneesmiddelen gebruiken)medisinearje
mediterenmeditearje
mee-ervenmei-erve, mei-ervje
mee-etenmei-ite (sjoch ite)
meebelevenmeibelibje
meeberekenenmeiberekkenje
meebesluitenmeibeslute (sjoch slute)
meebetalenmeibetelje
meebiddenmeibidde
meebiedenmeibiede (sjoch biede)
meeblazenmeiblaze
meebrengenmeibringe (sjoch bringe)
meedelenfertsjutskje, meidiele
meedelen (een deel krijgen)meipartsje
meedenkenmeitinke (sjoch tinke)
meedingenmeitingje
meedoenbyspylje, meidwaan (sjoch dwaan)
meedraaienmeidraaie
meedragenmeidrage (sjoch drage)
meedrijvenmeidriuwe (sjoch driuwe)
meedrinkenmeidrinke (sjoch drinke)
meefinancierenmeifinansierje
meegaanmeigean (sjoch gean)
meegenietenmeigenietsje
meegevenmeijaan (sjoch jaan)
meegroeienmeigroeie
meehebben (bij zich hebben)meihawwe (sjoch hawwe)
meehebben (voordeel hebben)meiwaarje, meiwierje
meehelpenmeihelpe (sjoch helpe)
meehurenmeihiere
meekijkenmeisjen (sjoch sjen)
meekokenbesiede u (sjoch siede), meisiede (sjoch siede)
meekomenmeikomme (sjoch komme)
meekrijgenmeikrije (sjoch krije)
meekunnenmeikinne u (sjoch kinne)
meelachenmeilaitsje (sjoch laitsje)
meelevenmeilibje
meelokkenmeiloadse, meilokje, meitokje, meitroaie, meitroane
meeloodsenmeiloadse
meelopenmeirinne (sjoch rinne), meislagje
meemakenmeibelibje, meimeitsje (sjoch meitsje)
meenemenmeinimme (sjoch nimme)
meeondertekenenmeiûndertekenje
meeplegenmeipleegje
meepratenmeikedize, meiprate
meerderen (bij het breien)bywiidzje, mearderje, mearje, wiidzje
meereizenmeireizgje
meerekenenmeirekkenje
meerijdenmeiride (sjoch ride)
meeschrijvenmeiskriuwe (sjoch skriuwe)
meesjouwenmeisjouwe, meitôgje
meeslepenmeislepe
meesleurenmeiskuorre
meesmuilenmonkelje
meespelenmeiboartsje, meispylje
meesprekenmeisprekke (sjoch sprekke)
meestemmenmeistimme
meestrijdenmeistride (sjoch stride)
meesturenmeistjoere
meetellenmeitelle
meetrappenmeitraapje
meetrekkenmeilûke (sjoch lûke)
meevallenmeidije, meifalle (sjoch falle), tadije, tafalle (sjoch falle)
meevarenmeifarre (sjoch farre)
meevechtenmeifjochtsje (sjoch fjochtsje)
meeverzekerenmeifersekerje
meevliegenmeifleane (sjoch fleane)
meevoelenmeifiele
meevoerenmeifiere
meevragenmeifreegje
meevrijenmeifrije
meewerkenmei-arbeidzje, meiwurkje
meezeulenmeitôgje
meezingenmeisjonge (sjoch sjonge)
meezittenmeisitte (sjoch sitte), tawierje
meezitten (voordeel hebben)meiwaarje, meiwierje
meezitten van het weer om hooi te oogstenheawierje
mekkerenmêkje, mekkerje, mjekje
meldenmelde
melioreren (verbeteren)meliorearje
melkenmelke
melken van een koe verminderenfermielje
mem (mam) zeggenmemkje
memorerenmemorearje
memoriserenmemorisearje, út 'e holle leare
menageren (versmallen van materiaal om een verbinding te maken)minnesearje
menenmiene
mengenbemjuksje, griemmankje, grûzemoezje, minge , mingelje, mjoksje, mjuksje, rûzemuozje
mennenmenne
mennen van een wagenfuormanje
mennen van paardenhynstemenne
mennen van paarden bij het ploegenploechdriuwe (sjoch driuwe)
menstruerenmenstruearje
meppenmeppe
merceriseren (veredelen van textiel)merserisearje
merkenletterje, merkbite (sjoch bite), merke
messlijpenmesslypje
mest in de groep vegenstrontfeie u (sjoch feie)
mest over het land brengendongmenne
mest uitrijdendongjeie u (sjoch jeie), dongride u (sjoch ride)
mest verspreiden met een greepskernbûtse, skytbûtse, strontbûtse
mestendongje, meste
mestslependongslypje
met de klompen afpassen wie een wedstrijd mag beginnentriedzje
met de muis een computer bedienenmûzje
met de nek aanzienskouderje
met de ogen trekkenlûkeagje
met een bel bekend makenomklinke u (sjoch klinke)
met netten vastlopen op een obstakelheftdriuwe u (sjoch driuwe), heftrinne u (sjoch rinne)
met z'n tweeën op ineengeslagen handen een kind dragenkakkestuollemaaie, kakkestuollemeie
met zand bedekkensânje
metenmjitte
meten met een roederoedzje
meten van de omtrek in stappenomtrêdzje
meten van kleine hoeveelhedenferpegelje
meters maken (voortgang boeken)meterje
metselenmitselje
meubilerenmeubelje, meubilearje
meurenôfmuffe
miauwenmaukje, mauwe, miauje, miaukje, miauwe
middelenmiddelje
mieterenmiterje
miezeren (zacht regenen)miggelje
migrerenmigrearje
mijdenmije
mijmerendrôgje, mimerje
mijnen (bij openbare verkoop)mynje
mikkendoele, mikke, roaie
millimeteren (erg kort afknippen)milimeterje
mimen (spraakloos uitbeelden)mime
mimeren (nabootsen met gebaren)mimearje
minachtenleechachtsje, leechlizze (sjoch lizze), leechsette, lytsachtsje, minachtsje, wanachtsje
minder bevatten dan berekend of verwachtûndertelle
minder diep makenûntdjipje
minderenminderje, nearje, opkoarte, opkoartsje
minderen van gladheidôfglêdzje
mineraliserenmineralisearje
mineren (ondermijnen)minearje
minimaliserenminimalisearje
minnekozentuteboartsje, tútsjeboartsje
minnenminne
misbruikenmisbrûke
misdoenmisdwaan (sjoch dwaan)
misdragenmisbreuke, misdrage (sjoch drage), mishâlde (sjoch hâlde)
misdrijvenmisdriuwe (sjoch driuwe)
misgaanmisgean (sjoch gean)
misgrijpenmisgripe (sjoch gripe), mistaaste
misgunnenfergunne, misgunne
mishagenmishaagje
mishandelenmishannelje, tantearje
miskennenmiskenne
misleidenbesoalje, ferbjusterje, fergûchelje, ferliede (sjoch liede), lompe, misliede (sjoch liede)
mislopenmisrinne (sjoch rinne)
mislukkenmisbeslaan (sjoch slaan), misbeteare, mislearje, mislokke, mistribelje, speakje, tsjinslagje
misprijzenlekje, mispriizgje, mispriizje
misrekenenmisrekkenje
missenmisreitsje (sjoch reitsje), misroaie, misse
misslaanmisroaie, misslaan (sjoch slaan)
misslaan (bij sport)poedelje
misstaanmisstean (sjoch stean)
misstappenmisstappe
mistastenfertaaste
misverstaanmisferstean (sjoch stean)
misvormenmisfoarmje
miszeggenmissizze (sjoch sizze)
miszienmissjen (sjoch sjen)
mitigerenmitigearje
mitrailleren (schieten met een machinegeweer)mitraillearje
mitteren (ontslaan; wegzenden)mittearje
mixenmikse
mobiliserenmobilisearje
modderworstelenmodderwrakselje
modelbouwenmodelbouwe
modellerenmodellearje
modeltekenenmodeltekenje
moderniserenmodernisearje
modificerenmodifisearje
modulerenmodulearje
moed vattenfermanje
moedermelk drinkentatedrinke (sjoch drinke)
moeilijk lopenheukelje, heukerje
moetenmoatte
moffelen (ongemerkt iets doen)moffelje
mogenmeie
mokkenmokke, stume, stúmje, stúmkopje, stune, stúnje, stúnkopje, stymje, útprule, útprúlje
molesterenmolestearje
mollen vangenmollefange u (sjoch fange)
mollen verjagenmollejeie (sjoch jeie)
molmen (vergaan; verteren)môgje
mompelenbemûlkje, bommelje, gruzelje, mompelje, mûlkje, muolkje, popelje, poperje, prommelje, pûlemûlje, pûlemûlkje, puollemûlje, puollemûlkje, rantsje, rútsje
monopoliserenmonopolisearje
monster nemen (voor onderzoek)meunsternimme u (sjoch nimme)
monsterenmeunsterje
monterenmontearje
mooi weer spelenmoaiwaarspylje
mooi weer wordenmoaiwaarje
mooier makenfermoaikje
mooimakenmoaimeitsje u (sjoch meitsje)
mooipratennoekerje
mooipraten (vleien)moaiprate
moordenmoardzje
mopperengnoarje, mopperje, protte
moraliserenmoralisearje, sedemasterje
morrelenmoarmerje, poanne, poene, puonne
morrenlymstankje, murmurearje
morsenbargje, heibeie, motsje, muozje, puozje, slanterje, smjirkje
mosterd malenmostermealle
motiverenmotivearje
motoriserenmotorisearje
motorrijdenmotorride u (sjoch ride)
motregenenmjitskje, motreine, motsje, muozje
mousseren (van wijn)mûsearje
muf wordenfermoasje
muggenzifteneartetelle, miggesifte, splintersjen (sjoch sjen), splintersykje (sjoch sykje), stikelstekke, strontsykje (sjoch sykje)
muitenrevoltearje
muizen vangenmûzje
multiplicerenmultiplisearje
mummelenbeprottelje, kevelje, knoaskje, mommelje, mûmelje, mummelje
mummificerenmummifisearje
munten (geld slaan)muntsje
murw wordenmorvje, murvje
musicerenmusisearje
muziek makenmuzykje
mystificerenmystifisearje
mythologiserenmytologisearje

Thús