Nederlânske tiidwurden begjinnend mei N

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

na-apennei-aapje
naaienbenaaie, naaie, nuddelje, nulje
naar bed gaanbesidegean (sjoch gean), besidekrûpe, fersidekrûpe
naar beneden roependelroppe (sjoch roppe)
naar beneden rukkendelrûtse
naar binnen drijvenynjeie (sjoch jeie)
naar buiten persenprotsje
naar de hoeren gaanhoerejeie (sjoch jeie), huorrejeie (sjoch jeie)
naar het toilet gaanhúskje
naar huis halenthúshelje
naar voren halenfoarhelje
nabauwen (spottend nadoen)neibauwe
nabehandelenneibehannelje
nabestellenneibestelle
nabetalenneibetelje
nablijvenneibliuwe (sjoch bliuwe), neisitte (sjoch sitte)
nabloedenneibliede (sjoch bliede)
nabloeienneibloeie
nablussenneidwêste
nabootsenneimalkje, sabeareboartsje
nabradenneibriede (sjoch briede)
nachtbrakenmurdzje, nachtbidde, nachtbiddelje, nachtbrake, nachtdrave, nachtraavje, nachtrave, nachtravenje
nadenkenneiprakkesearje, neitinke (sjoch tinke)
naderennaderje, oansljurkje
nadienen (in het leger)neitsjinje
nadieselen (doordraaien van een motor na uitzetten)neidiselje
nadoenneibeare, neidwaan (sjoch dwaan)
nadragenneidrage u (sjoch drage)
nadravenneidrave
nadreunen (van geluid)neidreune
nadruipenneidrippe
nadrukkenneiprintsje
naduikenneidûke
naëggennei-eidzje
naëtennei-ite (sjoch ite)
nafluitenneifluitsje
nagaanneigean (sjoch gean)
nagalmenneigalmje
nagapenneigapje
nagelbijtenneilbite (sjoch bite), neiltsjebite (sjoch bite)
nagelenneilje
nagels knippenneilknippe
nagels lakkenneillakke
nagenietenneigenietsje
nagevenneijaan (sjoch jaan)
nagloeienneigloeie
naharkenstealswylje, sturtswylje
naheffenneiheffe
nahoudenneihâlde (sjoch hâlde)
najaarsschoonmaak houdenhjersthimmelje
najagenneijeie (sjoch jeie)
nakaartenneikaarte
nakarnenoptsjernje
nakauwenneikôgje
nakijkenneisjen (sjoch sjen)
naklinkenneiklinke u (sjoch klinke)
nakomenneikomme (sjoch komme)
nalatenneilitte (sjoch litte)
nalevenneilibje
naleverenneileverje
nalezenneilêze (sjoch lêze)
nalopenneirinne (sjoch rinne)
namakenneimeitsje (sjoch meitsje)
namelkenneimelke (sjoch melke)
nametenneimjitte (sjoch mjitte)
naoogstenneiwinne (sjoch winne)
napeinzenneimimerje
naploegen van landhalsfuorchjeie u (sjoch jeie), halsfuorgejeie u (sjoch jeie)
napluizenneiplúzje, neisneupe
napratenneipetearje, neiprate
narcotiserennarkotisearje
nareizenneireizgje
narekenenneirekkenje, neisiferje
narijdenneiride (sjoch ride)
naroepenneipiuwe, neiroppe (sjoch roppe)
narokenneirikje
narooienneipjukke
narrennarje
nasaleren (uitspreken door de neus)nasalearje
nascheldenneirache, neiskelle (sjoch skelle)
naschreeuwenneiraze
naschrijvenneiskriuwe (sjoch skriuwe)
naslaanneislaan (sjoch slaan)
nasluipenneiglûpe
nasnuffelennei-eidzje, neinoaske, neinoaskje, neisneupe
naspelenneispylje
naspeurenneifiskje, neispeure
nasporenneilúzje, neispoare
nastarennei-eagje, neidigerje, neidikerje, neistoarje
nastrevenneistribje
nasturenneistjoere
nasynchroniserenneisyngronisearje
natafelenneitafelje
natekenenneitekenje
natellenneitelle
natgooienbeëaze, beëazje, wietgoaie, wietsmite (sjoch smite)
natgooien met waterbedrinzgje
nathoudenwiethâlde (sjoch hâlde)
nationaliserennasjonalisearje
natmakenbewietsje, wietsje
natrappenneitraapje
natredenneitrêdzje
natregenenwietreine
natrekkenneilûke (sjoch lûke)
natrillenneitrilje
natscherenwietskeare
natspuitenwietspuitsje
naturaliserennaturalisearje
nauwer makenofstûkje, ynstûkje
nauwer wordentanauje
nauwsluitennauwslute u (sjoch slute)
naverbrandenneiferbrâne
navertellenneifertelle, weromfertelle
navigerennavigearje
navloeienneifloeie
navoederenneifuorje
navoelenneifiele
navolgenneifolgje
navorderenneifoarderje
navraag doen naar iemandopfreegje
navragenneifreegje
navullenneifolje
nawegenneiwage u (sjoch wage), neiweage
naweiden (na de oogst)neiweidzje
nawerkennei-arbeidzje, neiwurkje
nawijzenneiwize
nawijzen (spottend)neipjukje, útpiuwe
nawrijvenneiwriuwe u (sjoch wriuwe)
nawuivenneiwiuwe
nazeggenneisizze (sjoch sizze)
nazettenefterkomme (sjoch komme), efterneisette, neisette
nazingenneisjonge (sjoch sjonge)
nazittenneipizelje, neisitte (sjoch sitte)
nazoekenneisykje (sjoch sykje)
Nederlands sprekenhollannerje
neerbuigendelbûge, delbûke, delbûkje
neerdalendelfarre (sjoch farre), deltsjen (sjoch tsjen)
neerdalen (zwevend)delsaaie
neerdoendeldwaan (sjoch dwaan)
neerdonderendeldonderje
neerdraaiendeldraaie
neerdrukkendeldrukke, deltriuwe (sjoch triuwe)
neerduikendeldûke
neerduwendelskowe, deltropje
neerdwarrelendelrûgelje
neerfladderendelfladderje
neergietendeljitte (sjoch jitte)
neerglijdendelglide (sjoch glide)
neergooiendelgoaie, delkeile, delkeilje
neergooien (krachtig)delkûgelje, delmiterje, delsoale
neergooien (onverschillig)delmjirkje
neergutsendeleaze, deleazje
neerhalendelhelje
neerhangendelhingje (sjoch hingje)
neerkieperendelkiperje
neerkijkendelsjen (sjoch sjen)
neerklappendelklappe
neerkletsen (gooien of vallen)delkletse, delklitse
neerknielendelknibbelje
neerkwakkendelkwakke, delkwatse
neerlatendeldwaan (sjoch dwaan), dellitte (sjoch litte)
neerleggendellizze (sjoch lizze), hinnelizze (sjoch lizze)
neerplakkendelplakke
neerploffendelploffe, delsompe
neerplonzendelplûnzje
neerregenendelreine
neerschietendelsjitte (sjoch sjitte)
neerschijnendelskine
neerschrijvendelskriuwe (sjoch skriuwe)
neerschroevendelskroeve, delskroevje
neerschuivendelskowe
neersijpelendelsipelje, delsiperje
neerslaanbruie, delflappe, delkwakke, delslaan (sjoch slaan), presipitearje
neersmakkendelklappe
neersmijtendeldonderje, delkingelje, delsmite (sjoch smite)
neersmijten (krachtig)delbliksemje, delbruie
neerspuwendelflybje, delflybkje, delkwitse, delspuie
neerstekendelstekke (sjoch stekke)
neerstompendelstompe
neerstortendelstoarte
neerstotendelhompe, delhompje, delstjitte (sjoch stjitte), delstompe
neerstralendelstrielje
neerstrijkendelstrike (sjoch strike)
neerstromendelstreame
neerstrooiendelsiedzje, delstruie
neerstropen (bijv. mouwen)delstrûpe
neertellendeltelle
neertrappendeltraapje, delwâdzje
neertrekkendellûke (sjoch lûke)
neertuimelendeltommelje, deltruzelje, deltrûzelje
neervallendelfalle (sjoch falle), delkealje, rûgelje
neervlijendelflije
neerwaaiendelwaaie
neerzettendelsette
neerziendelkypje, delsjen (sjoch sjen)
neerzijgendelsige
neerzinkendelsinke (sjoch sinke)
neerzittendelsitte u (sjoch sitte)
negenhoeken (spel)moolderje, moolje, mûnderje, mûnje, njoggeneagje, njoggenstekke (sjoch stekke)
negerennegearje, negerje
neigenbûge, ynklinearje
neigen (voorkeur hebben)nige, niigje
nekkennekje
nemennimme
nemen van een bocht aan de buitenkantútbochtsje
neppenneppe
nestelenbenestelje, neskje, nêstdraaie, nestelje, nêstmeitsje u (sjoch meitsje)
netelen (bijten; irriteren)nettelje
netwerkennetwurkje
neukenjûpse, keze, neuke, nukke, platfiterje, wippe
neuriëndoedelje, ljuentsje, neontsje, neuntsje, njuentsje, núnderje, rauntsje, reauntsje
neusbloedennoasbliede (sjoch bliede)
neuspeuterennoaskeplúzje, noaspjukke, noasplúzje
neussnuitennoassnute u (sjoch snute)
neutraliserenneutralisearje
neuzensneupe
niet veel uitvoerenomwouterje
nietennytsje
niets uitvoerenpopeldrukke
nietsdoenneatdwaan u (sjoch dwaan), niksdwaan (sjoch dwaan)
nietsenneatdwaan u (sjoch dwaan)
nieuwjaar vierennijjierje
nieuwjaar wensennijjierje, nijjierwinne (sjoch winne), nijjierwinskje
niezenprúste
nijgen (licht buigen)nige, niigje
nijpennipe
niksenniksdwaan (sjoch dwaan)
nippenlipkje, nippe
nivellerennivellearje
noemenneame
nominaliserennominalisearje
nominerennominearje
noodzaken (dwingen)needsaakje
normaliserennormalisearje
normerennoarmearje, normearje
nors kijkenswartsjen u (sjoch sjen)
notenschieten (spel)nutebosse, nutedosje, nutedosse, nutepuonne, nutesjitte u (sjoch sjitte), nútsjebosse, nútsjedosje, nútsjedosse, nútsjepoanne, nútsjepuonne, nútsjesjitte u (sjoch sjitte)
noterennotearje
notificerennotifisearje
notulerennotulearje
nuancerennuansearje
nummerennûmerje
nutteloos werk doenheaterskje, omfyskje, sipelsichtsje, stienseagje
nuttigennuttigje

Thús