Nederlânske tiidwurden begjinnend mei N

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

na-apennei-aapje
naaienbenaaie, naaie
naar bed gaanbesidegean u (sjoch gean), besidekrûpe
naar binnen drijvenynjeie u (sjoch jeie)
naar de hoeren gaanhoerejeie u (sjoch jeie), huorrejeie u (sjoch jeie)
nabehandelenneibehannelje
nabestellenneibestelle
nabetalenneibetelje
nablijvenneibliuwe u (sjoch bliuwe), neisitte u (sjoch sitte)
nabloedenneibliede u (sjoch bliede)
nabloeienneibloeie
nablussenneidwêste
nabootsensabeareboartsje
nabouwenneibouwe
nabradenneibriede u (sjoch briede)
nachtbrakennachtbrake
nadenkenneitinke u (sjoch tinke)
naderennaderje
nadoenneidwaan u (sjoch dwaan)
nadruipenneidrippe
nafluitenneifluitsje
nagaanneigean u (sjoch gean)
nagalmenneigalmje
nagelbijtenneilbite u (sjoch bite)
nagelenneilje
nagenietenneigenietsje
nagevenneijaan u (sjoch jaan)
nagloeienneigloeie
naheffenneiheffe
nahoudenneihâlde u (sjoch hâlde)
najagenneijeie u (sjoch jeie)
nakaartenneikaarte
nakijkenneisjen u (sjoch sjen)
nakomenneikomme u (sjoch komme)
nalatenneilitte u (sjoch litte)
nalevenneilibje
naleverenneileverje
nalezenneilêze u (sjoch lêze)
nalopenneirinne u (sjoch rinne)
namakenneimeitsje u (sjoch meitsje)
nametenneimjitte u (sjoch mjitte)
napluizenneiplúzje
napratenneipetearje, neiprate
nareizenneireizgje
narekenenneirekkenje
naroepenneiroppe u (sjoch roppe)
narrennarje
nascheldenneirache, neiskelle u (sjoch skelle)
naschreeuwenneiraze
naspelenneispylje
naspeurenneispeure
nastarenneistoarje
nastrevenneistribje
nasturenneistjoere
nasynchroniserenneisyngronisearje
natafelenneitafelje
natekenenneitekenje
natellenneitelle
natgooienwietgoaie, wietsmite
nathoudenwiethâlde u (sjoch hâlde)
nationaliserennasjonalisearje
natmakenwietsje
natrappenneitraapje
natregenenwietreine
natrekkenneidûke
natrillenneitrilje
natscherenwietskeare
natspuitenwietspuitsje
naturaliserennaturalisearje
navertellenneifertelle
navigerennavigearje
navloeienneifloeie
navoelenneifiele
navolgenneifolgje
navorderenneifoarderje
navragenneifreegje
navullenneifolje
nawerkennei-arbeidzje, neiwurkje
nawijzenneiwize
nazeggenneisizze u (sjoch sizze)
nazettenefterkomme u (sjoch komme), efterneisette, neisette
nazingenneisjonge u (sjoch sjonge)
nazittenneipizelje, neisitte u (sjoch sitte)
nazoekenneisykje u (sjoch sykje)
neerbuigendelbûge
neerdalen (zwevend)delsaaie
neerdoendeldwaan u (sjoch dwaan)
neerdonderendeldonderje
neerdrukkendeldrukke
neerdwarrelendelrûgelje
neergooiendelgoaie, delkeile, delkeilje
neerhalendelhelje
neerkieperendelkiperje
neerkijkendelsjen u (sjoch sjen)
neerklappendelklappe
neerknielendelknibbelje
neerkwakkendelkwakke
neerlatendeldwaan u (sjoch dwaan), dellitte u (sjoch litte)
neerleggendellizze u (sjoch lizze), hinnelizze u (sjoch lizze)
neerplakkendelplakke
neerploffendelploffe
neerschietendelsjitte u (sjoch sjitte)
neerschrijvendelskriuwe u (sjoch skriuwe)
neerslaanbruie, delflappe, delkwakke, delslaan u (sjoch slaan), presipitearje
neersmakkendelklappe
neersmijtendeldonderje, delsmite u (sjoch smite)
neerstekendelstekke u (sjoch stekke)
neerstompendelstompe
neerstortendelstoarte
neerstotendelstjitte u (sjoch stjitte), delstompe
neerstrijkendelstrike u (sjoch strike)
neerstrooiendelstruie
neertellendeltelle
neertrappendeltraapje
neervallendelfalle u (sjoch falle), rûgelje
neervlijendelflije
neerzettendelsette
neerziendelkypje, delsjen u (sjoch sjen)
negerennegearje
neigenbûge
nekkennekje
nemennimme u
nestelennestelje
netelen (bijten, irriteren)nettelje
netwerkennetwurkje
neukenneuke
neuriëndoedelje, ljuentsje, neontsje, neuntsje, njuentsje, núnderje, rauntsje
neusbloedennoasbliede u (sjoch bliede)
neutraliserenneutralisearje
neuzensneupe
nietennytsje
nietsdoenniksdwaan u (sjoch dwaan)
niezenprúste
nijpennipe
niksenniksdwaan u (sjoch dwaan)
nippenlipkje, nippe
nivellerennivellearje
noemenneame
nominaliserennominalisearje
nominerennominearje
normaliserennormalisearje
normerennoarmearje, normearje
noterennotearje
notificerennotifisearje
notulerennotulearje
nuancerennuansearje
nummerennûmerje
nutteloos werk doensipelsichtsje
nuttigennuttigje

Home