Nederlânske tiidwurden begjinnend mei O

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

objectiverenobjektivearje
obsederenobsedearje
observerenobservearje, obsterwearje, obstrewearje, opstrewearje
obstruerenobstruearje
occuperenokkupearje
octrooierenoktroaiearje
oefenenoefenje
offerenofferje
offrerenoffrearje
ogeneagelje, eagje
ogen bederveneachferniele
omarmenomearmje, omearmkje
ombindenombine (sjoch bine)
ombladerenomblêdzje
omblazenomblaze
omboekenomboeke
omboenenombjinne
omboordenomboardzje, ombuordzje
ombouwenombouwe
ombrengen (doden)ombringe (sjoch bringe)
ombuigenombûge
omdijkenomdykje
omdoenomdwaan (sjoch dwaan)
omdonderenomdonderje, omsoale, omsoalje
omdopenomdoopje, omdope
omdraaienomdraaie, omkrieme
omdribbelenomdribbelje, omfottelje, omfuttelje
omdrogenomdroegje
omduwenomfiere, omtriuwe (sjoch triuwe)
omdwalenomdwale
omeggenomeidzje
omfietsenomfytse
omgaanomgean (sjoch gean)
omgespenomgaspje
omgietenomjitte u (sjoch jitte)
omgooienomgoaie, omkeile, omkeilje, omsabelje
omgravenomdolle
omhakkenomhakje, omroaie, omroegje
omhalenomhelje
omhangenomhingelje, omhingje (sjoch hingje), omhonkelje, omhonkje
omheinenôffredigje, ôffreedzje, omfreedzje, omstekje
omhelzenomearmje, omearmkje
omhoogbrengen met een vorkopfoarkje
omhoogbuigenopbûge
omhooggaanomheechgean (sjoch gean)
omhoogklimmen (met moeite)opklauwe
omhoogkomenoereinjaan u (sjoch jaan)
omhoogkruipenopkrûpe, opprotsje
omhoogsluipenopslûpe u (sjoch slûpe)
omhoogtillenomheechtille
omhoogzettenopstuolje, opstuolkje, opstuoltsje
omhullenomklaaie
omkantelenomkantelje, omkantsje
omkappenomhouwe, omkapje
omkattenomkatsje
omkegelenomkegelje
omkerenomkeare, omkrieme, omstean u (sjoch stean)
omkieperenomkiperje, omkippe
omkijkenomsjen (sjoch sjen)
omklappenomflappe, omklappe
omkledenomklaaie
omklemmenomklamje, omklamme
omklemmen (het handen of armen)omklampe, omklampje
omkletsenomkletse
omklungelenomklongelje
omknutselenomkluorkje, ompantsjerove, omroaie
omkomendeakomme u (sjoch komme), ferkomme u (sjoch komme), fertoarkje, fertutearzje, omkomme (sjoch komme)
omkomen van dorstfertoarstgje, fertoarstje
omkopenomkeapje (sjoch keapje)
omkrabbenomklauwe
omkransenomkrânzgje
omkronkelen (bijv. van pijn)omkrôlje
omkruisenomkruse
omkrullenomkrolje
omlaag rollendelrôlje
omlaaggaanomleechgean (sjoch gean)
omlaaghoudendelhâlde (sjoch hâlde)
omleggenomlizze (sjoch lizze)
omleidenomliede (sjoch liede)
omlijstenomliste, omlistje
omlopenomrinne (sjoch rinne)
omluisterenomlústerje
ommantelenommantelje
ommurenbemuorje
omnaaienomnaaie, omstekke u (sjoch stekke)
ompakkenompakke
ompassenompasse
omploegenombrekke u (sjoch brekke), omploegje, omskuorre, ûnderploegje, ûnderploeie
omploegen (gemakzuchtig)joddelje
omploegen (licht en slordig)omjoddelje
omploegen (licht)omfelgje
omploegen (slordig)roddelje
ompratenomprate
omprutsenomknoeie, ommuozje
omrammenomrammeie
omrandenomrânje
omreikenomrikke
omrekenenomrekkenje
omrijdenomride (sjoch ride)
omroepenombelje, omklinke u (sjoch klinke), omroppe (sjoch roppe), omskelje, omskilje
omroerenomriere
omrollenomrôlje
omruilenombûtse, ombûtsje, omruilje
omschakelenomskeakelje
omscheppenomskeppe
omschermenomskermesearje, omskermje
omschikkenomskikke
omscholenomleare, omskoalje
omschoppenomskoppe, omwâdzje
omschrijvenomskriuwe (sjoch skriuwe)
omschuddenomskodzje
omschurenomskuorje
omschuttenomsketsje, omskette, omskutte
omsingelenbesingelje, omsingelje
omsjouwenomsjouwe
omslaanomslaan (sjoch slaan)
omsluitenomslute (sjoch slute), ynlistje
omsmedenomsmeie
omsmeltenferrane, omsmelte (sjoch smelte)
omsmijtenomrame
omspannenbefetsje
omspelenomboartsje, omtouterje
omspinnenbespinne u (sjoch spinne)
omspittenomspitte
omspoelenomspiele
omspokenomspoekje
omspringenomspringe (sjoch springe)
omstikkenomstikje
omstoeienomdjoeie
omstotenomfiere, omstjitte (sjoch stjitte), omstompe
omstrelenomstreakje
omstrengelenomstringelje
omstrijkenomstrike u (sjoch strike)
omstrikken (van een das)omstrikje, omstrykje
omsturenomstjoere
omsukkelenomkroaskje, omkwine, omsjamperje
omtobbenoanhoaie, omtopje, omtoppe
omtoverenomtsjoene
omtrappenomtraapje
omtrekkenomlûke (sjoch lûke), omtsjen (sjoch tsjen)
omtuimelenomtommelje, omtruzelje, omtrûzelje
omvallenomfalle u (sjoch falle), omkealje, omkipe, omreitsje u (sjoch reitsje), omrûgelje, omsabelje
omvarenomfarre u (sjoch farre)
omvattenomfetsje, omfieme, omfiemje
omverrijdenûnderride u (sjoch ride)
omverrijden met hoge snelheidomjeie (sjoch jeie)
omvlechtenomflechtsje (sjoch flechtsje), omfrisselje
omvliegenomfleane (sjoch fleane)
omvormenomfoarmje
omvouwenomteare
omwaaienomwaaie
omwassenomwaskje u (sjoch waskje)
omwentelenomrôlje
omwerkenomarbeidzje, omwurkje
omwerpenomsmite (sjoch smite)
omwiedenomwjudzje
omwikkelenbetrolje, bewuolje, omwuolje
omwindenbefiselje, befizelje, bewine, bewuolje, omwine
omwippenomwippe
omwisselenomwikselje
omwisselen van de toilettonhúskeleegje
omwisselen van een stjerne (stapel turf)omtonje, omtsjernje
omwoelenommale, ommealle, omwoele, omwoelje, omwrotte
omwrikkenomwrikke
omwurmenomwjirmje
omzagenomseagje
omzeilenomsile
omzettenomsette
omzienomsjen (sjoch sjen)
omzomenomseamje
omzwabberenomswabberje
omzwachtelenomswachtelje
omzwervenomkruse, omswerve (sjoch swerve)
omzwevenomsweve
omzwierenomswiere, omswierje
onanerenonanearje
onbekend rakenûntmerke u (sjoch merke)
onbestendig zijnomtribelje
onder behandeling van een dokter zijnmasterje
onder handen nemenrinkefylje
onder water lopenûnderstrûpe
onderbelichtenûnderbeljochtsje
onderbetalenûnderbetelje
onderbiedenûnderbiede (sjoch biede)
onderbindenûnderbine (sjoch bine)
onderbouwenûnderbouwe
onderbrekenûnderbrekke (sjoch brekke)
onderbrengenbeflappe, ûnderbringe (sjoch bringe)
onderdoenbenefterstean (sjoch stean), ûnderdwaan (sjoch dwaan)
onderdompelenûnderdompelje
onderdrukkendeltwinge (sjoch twinge), ferhûddûkje, fertoffelje, oerhearje, ûnderdrukke
onderduikenûnderdûke
ondergaanûndergean (sjoch gean)
ondergaan van weersveranderingenbewaarje
ondergravenûndergrave (sjoch grave), ûnderwrotte
onderhandelenûnderhannelje
onderhoudenmintenearje, ûnderhâlde (sjoch hâlde)
onderhurenûnderhiere
onderkennenûnderkenne
onderkoelenûnderkuolje
onderkomenûnderkomme (sjoch komme)
onderkruipenûnderkrûpe
onderleggenûnderlizze (sjoch lizze)
onderliggenûnderlizze (sjoch lizze)
onderling bijten van beestengnobje
onderlopenûnderrinne (sjoch rinne)
ondermaats zijnûndermjitte u (sjoch mjitte)
ondermijnenûndermynje, ûnderstek dwaan (sjoch dwaan), ûnderwrotte
ondernemenûndernimme (sjoch nimme)
onderplompenûnderplompe
onderpompenûnderpompe
onderrichtenbeleare, ûnderrjochtsje
onderschattenûnderskatte
onderscheidenûnderskiede (sjoch skiede)
onderscheppenûnderskeppe
onderschijtenûnderskite (sjoch skite)
onderschrijvenûnderskriuwe (sjoch skriuwe)
onderschuivenûnderskowe
onderspit delvenûnderdamje
onderstaanûnderstean u (sjoch stean)
ondersteunenstypje, ûnderstypje
ondersteunen met heipalenûnderheie
onderstippelenûnderstipkje
onderstoppenûnderstopje
onderstrepenûnderstreekje
onderstuivenûnderstowe
onderstuttenûnderstypje
ondertekenenûndertekenje
ondertitelenûndertitelje
ondertroevenûndertroevje
ondertrouwenûndertrouwe
onderuitgaanûnderútgean (sjoch gean)
ondervangenûnderfange (sjoch fange)
onderverdelenûnderferdiele, ûnderoarderje
onderverhurenûnderferhiere
onderverzekerenûnderfersekerje
ondervindenûnderfine (sjoch fine)
onderwaarderenûnderwurdearje
onderwerpenûnderwerpe (sjoch werpe)
onderwijzenûnderwize
onderzettenûndersette
onderzoekenlotterje, pinfiskje, ûnderkypje, ûndersjitte u (sjoch sjitte), ûndersykje (sjoch sykje)
onduleren (watergolven)ondulearje
ongedaan makenweromdraaie
ongelegen komenmiskomme (sjoch komme)
ongelijk liggengaalje
ongemak op de hals halenbemale
online shoppenynternetwinkelje
onnozel lachenkâldlaitsje u (sjoch laitsje)
onopgemerkt blijvenûntmerke u (sjoch merke)
ontberenmisse, ûntbearje
ontbiedenontbiede (sjoch biede), opûntbiede u (sjoch biede)
ontbijtenbôle-ite (sjoch ite), brea-ite (sjoch ite), brochje-ite (sjoch ite), brogge-ite (sjoch ite)
ontbindenresolvearje, ûntbine (sjoch bine)
ontbladerenûntblêdzje
ontblotenûntbleatsje, ûntwaaie
ontboezemenûntboezemje
ontbrandenoanfinge, yn 'e brân fleane u (sjoch fleane)
ontbrekenmiskearje, ûntbrekke (sjoch brekke)
ontcijferenûntsiferje
ontdekkenûntdekke (sjoch dekke)
ontdoenûntdwaan (sjoch dwaan)
ontdoen vankwytmeitsje (sjoch meitsje)
ontdoen van de galgalje
ontdoen van zaadschilúthúlje
ontdooienteie litte u (sjoch litte), ûntteie, útteie, ynteie
ontduikenûntdûke
onteigenenûnteigenje
onterenontearje, ûntearje
ontervenûntervje, ûntmeitsje u (sjoch meitsje)
ontfermenûntfermje
ontfriesen (het Friese karakter verliezen)ûntfryskje
ontfutselenlúzje, ôfgnobje, ôftokje, ûntbokse, ûntbokselje, ûntboksje, ûntfotselje, ûntfytmanje, ûntmoffelje, ûnttake, ûnttroggelje, ûntwrame, útlúzje
ontgaanûntgean (sjoch gean)
ontgeldenbegoarje, belije, misjilde (sjoch jilde), ûntjilde (sjoch jilde), ûntlije
ontginnenginne, lânoanmeitsje (sjoch meitsje), ûntginne
ontglijdenûntglide u (sjoch glide), ûntglydzje
ontglippenûntglûpe, ûntslûpe (sjoch slûpe)
ontgoochelentelider slaan u (sjoch slaan), ûntgûchelje
ontgrendelenûntskoattelje
ontgroeienûntgroeie, ûntwaakse (sjoch waakse)
ontgroenengrienje, ûntgrienje
onthalenûnthelje
onthardenûnthurdzje
ontharenhierje, ûnthierje
ontheffenûntheffe
ontheiligenûnthilligje
onthoofdenûnthaadzje, ûnthalzje, ûntholje
onthoudenunthâlde (sjoch hâlde)
onthouden (niet verstrekken)ûntkeare
onthullenûntbleatsje, ûntdekke (sjoch dekke)
ontijdig kalverenfertije, kealferbringe u (sjoch bringe), kealferlizze u (sjoch lizze), kealfersmite u (sjoch smite), kealfertije
ontkalkenûntkalkje
ontkennenûntkenne
ontketenenlosmeitsje (sjoch meitsje)
ontkiemenûntkymje, útsprute
ontkledenûntklaaie
ontknopenûntknoopje
ontkomennigelje, ûntkomme (sjoch komme), ûntkrûpe, ûntsile
ontkoppelenloskeppelje
ontkrachtenûntkrêftigje, ûntkrêftsje
ontkruipenûntkrûpe
ontladenûntlade
ontlastendritse, ûntlêste, ûntlêstgje, ûntlêstje, ûntlinzgje
ontlatenûntlitte u (sjoch litte)
ontledenûntlede, ûntleedzje, ûntliddigje, ûntlidzje
ontlenenûntliene
ontlijmenûntlymje
ontlokkenûntlokje
ontlopenûntrinne (sjoch rinne), ûntwine
ontluchtenûntluchtsje
ontluizenlúskjimme, ûntlúzje
ontmaagdenûntfamje
ontmannenûntmanje
ontmantelenûntmantelje
ontmaskerenûntmaskerje
ontmoedigendelbûke, delbûkje, ûntmoedigje
ontmoetenmoete, moetsje
ontmommenûntmomje
ontnemenûntmeitsje u (sjoch meitsje), ûntnaderje, ûntnimme u (sjoch nimme)
ontnuchterenûntnochterje
ontploffenûntploffe
ontplooienûntploaie
ontrafelenûntraffelje, útinoarraffelje
ontrechtenûntrjochtsje
ontredderenûntheisterje
ontregelenûntregelje
ontrievenûntriivje, ûntrive
ontroerenbewege, ûntroere, yn it moed taaste
ontroestenûntrustkje
ontromenûntrjemje
ontrovenûntrôve
ontruimenûntromje
ontschietenûntsjitte (sjoch sjitte)
ontschuilenôfskûlje, ûntskûlje
ontsierenmismeitsje (sjoch meitsje), ûntsiere, ûntsierje
ontslaanûntslaan (sjoch slaan)
ontslaan en het laatste loon betalenôfleanje
ontslag nemenbetankje
ontsleutelendekodearje
ontsluitenûntslute (sjoch slute)
ontsmettenûntsmette
ontsnappendrosse, frijkomme (sjoch komme), ûntkomme (sjoch komme), ûntsnappe
ontspannenûntjaan u (sjoch jaan), ûntspanne
ontsporenûntspoare
ontspringenûntspringe (sjoch springe)
ontspruitenûntsprute
ontstaanûntstean (sjoch stean)
ontstekenûntstekke (sjoch stekke)
ontstellenbesauwe, ûntstelle
ontstervenûntstjerre (sjoch stjerre)
ontstichtenûntstichtsje
ontstoppenûntstopje
onttakelenûnttakelje
onttoverenûnttsjoene
onttrekkenûntlûke (sjoch lûke), ûntskuorre, ûnttrekke u (sjoch trekke), ûnttsjen u (sjoch tsjen)
onttronenûnttroanje
ontvallenûntfalle (sjoch falle), ûntrûgelje, ûntsinke (sjoch sinke)
ontvangenûntfange (sjoch fange)
ontvlammenûntflamje
ontvlechtenûntfrisselje
ontvluchtenûntflechtsje
ontvoerenûntfiere
ontvolkenûntfolkje
ontvouwenútteare
ontvreemdenbeneierje, ûntfromje, ûntgnobje, ûnthinderje
ontwakenûntweitsje (sjoch weitsje), ûntwekje
ontwapenenûntwapenje
ontwarrentiizje, tize, ûnttize, úttize
ontwaterenuntwetterje
ontwennenûntwenne
ontwerpenûntwerpe (sjoch werpe)
ontwijdenûntwije
ontwijkenûntwike (sjoch wike)
ontwikkelenûntjaan u (sjoch jaan), ûntploaie, ûntwikkelje
ontworstelenûntwrakselje
ontwortelenûntwoartelje
ontwringenûntwringe u (sjoch wringe)
ontzandenûntsânje
ontzedelijkenûntseedlikje
ontzegelenûntsegelje
ontzeggenûntsizze (sjoch sizze)
ontzenuwenûntkrêftigje
ontzettenûntsette
ontzienûntsjen (sjoch sjen)
ontzondigenûntsûndigje
onvast lopenswinkelje
onwerenûnwaarje
onzeker zijn (over de afloop)kiivje, kive
oogstenrispje
oogsten van aardappelenierappeldolle, jirpeldolle
oogsten van bietenbietsje, bytsje
oogsten van graanljippenje, nôtsje
oordelenoardeelje, oardiele, oardielje
oormerkenearmerkje
op de achtergrond houdentebekstalje, tebekstalle
op de armen wiegen (van een baby)kakkestuollemaaie
op de schouders nemenskouderje
op elkaar rijden van tochtige koeiendúnje, dúnjeie u (sjoch jeie)
op en neer bewegenhotse, hutselje
op en neer gaanop-en-delje
op kraamvisite gaanpopbesjen, popkebesjen (sjoch sjen), popkesjen u (sjoch sjen), poppebesjen u (sjoch sjen)
op kraamvisite gaan met een drankje erbijpoppeslokje
op ruiters zetten van o.a. hooiruterje
op tenen lopenteantsje
op visite gaanútbesytsje
opbaggerenopbaggelje, opbaggerje, opleikje
opbakkenopbakke, opbriede u (sjoch briede)
opbarenopbiere
opbellenopbelje, opskilje
opbergenhuordzje, opbergje (sjoch bergje)
opbeurenopfleurje, opmonterje
opbiechtenopbychte, opbychtsje
opbiedenopbiede (sjoch biede)
opbikkenbebikje, opbikje
opbindenopbine (sjoch bine), opboeie
opblazenopblaze
opblijvenopbliuwe (sjoch bliuwe)
opbloeienopbloeie
opboksenopbokse
opborenopboarje, optopje
opborrelenopbûlgje, opbûlje
opbouwenopbouwe
opbradenopbriede u (sjoch briede)
opbrandenopbaarne, opbrâne
opbrekenneihelje, omdúnje, opbrekke (sjoch brekke)
opbrengenopbringe (sjoch bringe)
opbrengen van veel geldoanlaapje
opbroeienopbroeie
opbruisenopbrûze, opbrûzje
opbuffelenopbuffelje
opbuigenopbûge
opcommanderenopkommandearje
opdagenopdaagje, opgrûnje
opdampenopdampe
opdelenopdiele
opdelvenopdolle
opdienenoptsjinje
opdiepenopdjipje
opdirkenopdiggelje, opdiggerje, opdosse, optoffelje, taboeie
opdissenopdisse
opdoekenopdoeke, opdoekje
opdoenopdwaan (sjoch dwaan)
opdoffenoptutsje, optutte
opdonderenopbliksemje, opdonderje, opdrosse, opsokkebalje
opdooienopteie
opdraaienopdraaie
opdragenopdrage (sjoch drage)
opdravenopdrave
opdreggenopdregje, opdrêgje
opdreunenopdreune, oprabbelje, oprattelje, optsjanterje
opdrijvenopdriuwe (sjoch driuwe)
opdringenoanprange, oanprangje, opkringe (sjoch kringe), optwinge u (sjoch twinge), tapije, tatwinge (sjoch twinge)
opdringen (van een mening)opstride u (sjoch stride)
opdringen van eten of drinkentapije, tapresje, tapresse
opdrinkendeldrinke (sjoch drinke), opdrinke (sjoch drinke), oppriuwe u (sjoch priuwe)
opdrogenbedroegje, bedrûge, bedrûgje, ôfdroegje, opdrûge, opsige
opdrogen (van land)ôfsige
opdrukkenopdrukke
opduikenopdûke
opduvelenopduvelje
opduwenoptriuwe u (sjoch triuwe)
opdweilenopdweile, opdweilje
opdwingenoptwinge u (sjoch twinge)
opeenvolgenopienfolgje
opeisenfoarderje, opeaskje, opfoarderje, opfreegje, revindisearje
openbareniepenbierje
openbarsteniepenbarste, opbarste, opboarste
openbeukeniepenbatse
openblijveniepenbliuwe (sjoch bliuwe)
openbrekeniepenbrekke (sjoch brekke)
opendoeniependwaan (sjoch dwaan)
opendraaieniependraaie
opendrukkeniependrukke
openduweniepenfiere, iepentriuwe (sjoch triuwe), optriuwe u (sjoch triuwe)
openeniepenje
opengaaniepengean (sjoch gean)
opengooieniepengoaie, iepensmite (sjoch smite)
openhakkeniepenhakje
openhoudenfrijhâlde u (sjoch hâlde), iepenhâlde (sjoch hâlde), iepenhelje
openhouden van vaarten bij vorstiizje
openkappeniepenkapje
openklappeniepenflappe, iepenklappe, opflappe
openknippeniepenknippe
openlateniepenlitte (sjoch litte)
openliggeniepenlizze (sjoch lizze)
openmakeniepenmeitsje (sjoch meitsje)
openrijteniepenrippe, iepenroppe, opritte
openrolleniepenrôlje, ûntrôlje
openrukkeniepenhoarte
openscheureniepenhoarte, iepenroppe, iepenskuorre
openschuiveniepenskowe, opstrike u (sjoch strike)
openslaaniepenslaan (sjoch slaan)
opensnijdeniepensnije (sjoch snije)
opensnijden (ruw)repe, rippe
openspatteniepenspatte
opensplijteniepenspjalte, iepensplite (sjoch splite), opsplite u (sjoch splite)
openspringeniepenspringe (sjoch springe)
openstaaniepenstean (sjoch stean)
openstelleniepenstelle
openstoteniepenrame, iepenstjitte (sjoch stjitte), ophoarte, oprame
opentornenoptoarne
opentrappeniepentraapje, iepenwâdzje
opentrekkeniepenlûke (sjoch lûke)
openvalleniepenfalle (sjoch falle)
openvouweniepenteare
openwaaieniepenwaaie
openwrijveniepenrosse
openwrikkeniepenwrikke
openzetteniepensette
opererenoperearje
opetenbebikje, ferite (sjoch ite), ophuffe, opite (sjoch ite)
opflakkerenopflakkerje
opfleurenopfleurje, opheurgje, oplabeurje, opsimmerje
opflikkerenopflikkerje
opfokkenopfokje, opfokke
opfrissenopfrisje, opfriskje, opfrisse
opfrommelenopfrommelje
opgaanopgean (sjoch gean)
opgebruikenopbrûke
opgeven (aanmelden; stoppen)opjaan u (sjoch jaan)
opgietenoerjitte u (sjoch jitte)
opglanzenopglânzgje
opglimmenopglimkje, opglimme u (sjoch glimme)
opgloeienopgloeie, opgluorje, opgluorkje
opgooienopgoaie
opgravenopgrave (sjoch grave)
opgroeienopdije, opgroeie, opwaakse (sjoch waakse)
opgroenen (weer groen worden)opgrienje
ophakkenophakje, opkapje
ophalenophelje, opikkerje
ophalen van koeien voor het melkenkijophelje
ophangenophingje (sjoch hingje)
ophappenophappe
opharkenopklauwe
ophebbenophawwe (sjoch hawwe)
ophef makenbegeie, skermesearje
opheffenopheve, ûnderhelje
opheffen (beëindigen)opheffe
opheffen (optillen)optille
ophelderenopdúdlikje, ophelderje, opklearje, opwaarje
ophemelenopheve, ophimmelje, opstrike u (sjoch strike)
ophevelenopheuvelje
ophijsenjine, ophise, ophysje
ophitsenhuse, húsje, opfiterje, ophise, ophuse, ophúsje, ophysje, opstokelje
ophoepelenopduvelje, ophoepelje, opkneppelje, opkreammerje, opkroadzje, opkroaskje, opkrosje, opkroskje, opkrosse, opmarskje, opmiterje, opskoenderje, opsoademiterje, opsoalje
ophoestenophoastje
ophogenoanheegje, opheegje, ophichtsje
ophogen van een dijkopdykje
ophokkenophokje
ophopengearheapje, heapje, opheapje
ophopen (sneeuw; zand)gearjeie (sjoch jeie), opdúnje
ophorenopharkje, ophearre
ophoudenophâlde (sjoch hâlde)
opiniërenopiniearje
opjagenopjeie (sjoch jeie)
opjuinenoanstoke, oanstokelje
opjuttenopjutte
opkalanderen (gladmaken)opklanderje
opkalefaterenopkalfaterje
opkammenopkjimme
opkatten (optakelen van een anker)opkatsje
opkauwenopkôgje
opkijkenopsjen (sjoch sjen)
opkikkerenopkikkerje
opklampen (verstevigen met klampen)opklampe, opklampje
opklappenopklappe
opklarenhelderje, ôfskjinje, opklearje, opskeare
opklaren (van de lucht)opglierje, opgluorje, opgluorkje
opkleden (deftig kleden)opklaaie
opkleurenopkleurje
opklimmenopklimme (sjoch klimme), opkliuwe (sjoch kliuwe)
opklinken (galmen)opklinke u (sjoch klinke)
opkloppenopklopje
opkluwen (opwinden van draad tot een kluwen)opkleaunje
opknappenoanbetterje, opgnisse, opknapje, opknappe, opkreazje, opkwikje, opkwikke, opkwikkerje, opsjogje, opskroarje, optsjepje
opknappen (van een schip)opskiemanje, opskimanje
opknappen door rust en verzorgingopweidzje
opknijpenopknipe u (sjoch knipe)
opknijpen (krapper gaan zeilen)omheechknipe u (sjoch knipe)
opknippenopknippe
opknopenopknoopje
opkoken (opnieuw koken)opkoaitsje u (sjoch koaitsje), opkôkje, opsiede u (sjoch siede)
opkomenopkomme (sjoch komme)
opkomen (van weersverandering)opwalgje
opkopenopkeapje (sjoch keapje)
opkrassenopkroaskje, opkrosje, opkroskje, opkrosse, opsokkebalje
opkrijgenopkrije (sjoch krije)
opkrimpen (korter maken)opkrimpe u (sjoch krimpe)
opkroppenopkropje
opkruienopkroadzje
opkruipenopkrûpe, opprotsje
opkrullenopkrolje, opkrolle
opkunnenopkinne u (sjoch kinne)
opkwekenopkweekje, opkweke
opkwikkenopkwikje, opkwikke, opkwikkerje
oplaaienoplôgje
opladen (batterij; vracht)oplade
opladen (van vracht)oploegje, oploeie
oplakkenoplakke
oplappenlaapje, oplaapje, oplapje
oplatenoplitte (sjoch litte)
oplazerenoplazerje
opleggenoplizze (sjoch lizze)
opleidenopliede (sjoch liede)
oplepelenopleppelje
oplettenútkypje
oplevenoplibje
opleverenopleverje, opsmite (sjoch smite)
opleveren van winstoersmite u (sjoch smite)
oplezenoplêze (sjoch lêze)
oplichten (bedriegen)oplichtsje
oplichten (helder worden)opljochtsje
oplichten (optillen)optille
oplikkenopslikje
oploevenopkitse, oploeve
oplopenoprinne (sjoch rinne)
oplossenoplosse, úttize
opluchtenferromje, opluchtsje
opmakenopmeitsje (sjoch meitsje)
opmaken (aanbrengen van make-up)oppoeierje
opmaken (van eten)oanhimmelje
opmarcherenopmarsjearje
opmerkenergerje, ergje, opmerke (sjoch merke)
opmetenopmjitte (sjoch mjitte)
opmetselenopmitselje
opmonsteren (uitdossen)opmeunsterje
opmonterenopfleurje, opmonterje
opnaaienopnaaie
opnemenopnimme (sjoch nimme)
opnoemenopneame
opofferenopofferje
oppakkenoppakke
oppassenbabysitte (sjoch sitte), húswarje, oppasse
oppeppenoppeppe
opperenikkerje, operje, opermeitsje u (sjoch meitsje), opersette, opperje
oppersenopparse, opparsje
oppeuzelenbegrúzje, begrûzje, beplúzje, opfnaskje, opknappe, opmûzje, oppeuzelje
oppeuzelen (met smaak opeten)opplúzje
oppikkenoppikke
opplakkenopplakke
oppoetsenoppoetse
oppokenoppeuterje, oppoarje, oppoarkje, oppoke
oppompenoppompe
opponerenopponearje
opporrenoppeuterje, oppoarje, oppoarkje
oppottenoppotsje, oppotte
opprikkenfêstprippe
opproppenfolpropje, opproppe
opputtenopputte, putskje
oprakelenopreakelje
oprakenopreitsje (sjoch reitsje)
oprapenopfandelje, opgrape, opkrije (sjoch krije)
oprekkenoprekke (sjoch rekke)
oprichtenoprjochtsje
oprijdenopride u (sjoch ride)
oprispenopkropje
oproepenfoarroppe u (sjoch roppe), opkommandearje, oproppe (sjoch roppe)
oprokenoproke, opsmoke
oproken met een pijpferpypkje
oprollenopkrolje, opkrolle, oprôlje
oproosterenoproasterje
oprottenopdonderje
opruienoprokkelje, oprokkenje, opstokelje, stokelje
opruimenhúsoprêde (sjoch rêde), leechmeitsje (sjoch meitsje), opkreammerje, oprakke, oprêde (sjoch rêde), opromje, oprommelje, weirêde (sjoch rêde)
opruimen van touw door het op te vademenopfiemje
oprukkenoprukke
opsabbelenopsobje
opscharrelenopskarrelje, opskeuke, opskobbelje, opskobberje, opskobje, opskommelje, opskopje
opschavenopskave
opschenkenopskinke (sjoch skinke)
opschepen (ergens mee belast zijn)opskypje
opscheppenophakje, opskeppe, speksjitte u (sjoch sjitte)
opscheppen (pochen)grutsprekke u (sjoch sprekke)
opscherenopskeare
opscheurenopskuorre
opschietenavenseare, avensearje, oandonderje, opavensearje, opsjitte (sjoch sjitte)
opschieten met het werkoanlaapje
opschikken (plaats vrijmaken)opskikke
opschilderenopskilderje
opschonenopskjinje
opschooienbeskoaie, opskoaie
opschortenopskoarte
opschransenopbuffelje
opschrijvenopskriuwe (sjoch skriuwe)
opschrijven (slordig)opkrabbelje
opschrikkenopskrilje
opschroevenopskroeve, opskroevje
opschrokkenophaffelje
opschuddenferhutselje, ferskodzje, opbolsterje, ophutselje, opskodzje
opschudden van een bedbêdskodzje
opschuivenopskowe, útskikke
opschurenopskjirje, opskuorje
opschutten (van een schip)opskutte
opsierenopgnisje, opsiere, opsierje, opsnolkje, opstoaie, opstreakje
opsjouwenopsjouwe
opslaanopslaan (sjoch slaan)
opslepenopslepe
opslobberenopslabberje, opslabje, opslobberje, opslobje
opslokkenopslokke
opsluipenopslûpe u (sjoch slûpe)
opsluitenbeskoattelje, opskoattelje, opslute (sjoch slute)
opslurpenoploarkje, opsloarpe, opsloarpje, opslurpe, opslurpje
opsmikkelenopsneuvelje, opsnuffe
opsmukkenopsnolkje
opsnijdenopsnije u (sjoch snije)
opsnoeienopsnoeie
opsnoepenopsnobje
opsnuffelenopsneupe, opsneuvelje
opsnuivenopsnuve
opsodemieterenopsoademiterje, opsoalje
opsommenopsomje
opsouperenopsûpearje
opspannenopspanne
opsparenfergarje, fergearje, opsparje
opspattenopspatte
opspeldenopspjeldzje
opspelenopmasterje
opspelen (tekeergaan)opspylje
opsplijtenopspjalte, opsplite u (sjoch splite)
opsporenopsneupe, opspoare
opspringenoereinspatte, opljeppe, opspringe (sjoch springe)
opspuitenopspuitsje
opstaanopstean u (sjoch stean)
opstaan met moeiteoereinklauwe
opstapelenloegje, loeie, oploegje, oploeie, opsteapelje, optuorje, optuorkje
opstappenopstappe
opstartenopstarte
opstekenopstekke (sjoch stekke)
opstellenopstelle
opstellen (klaarzetten)opstâle, opstalje, opstalle
opstemmen (van een muziekinstrument)opstimme
opstijgenopstige
opstijvenopstiivje
opstokenopstoke
opstomenopstome
opstoppenopstopje
opstotenopstjitte (sjoch stjitte)
opstovenopsnoarkje, opstove
opstrijkenopstrike u (sjoch strike)
opstropen (bijv. mouwen)opstrûpe
opstuivenopstowe, útspatte
opsturenopstjoere
opstuwenopstowe
optakelenjine, optakelje
optekenenoptekenje
optellenbesomje, oprekkenje, optelle
opterenoptearje
opteren (bestrijken met teer)optarje
optimaliserenoptimalisearje
optimmerenoptimmerje
optooienoptoaie, optoatelje, optoaterje
optornenoptoarne
optreden (bijv. toneel)optrede
optreden (van gezag)fanwegenkomme (sjoch komme)
optrekkenoplûke (sjoch lûke), optsjen (sjoch tsjen)
optrommelenoptromje
optuigenoptakelje, optuge
optuigen (van een schip)oantakelje
optuttenoptutsje, optutte
opvallenopfalle u (sjoch falle), útkippe
opvangenopfange (sjoch fange), opheine, ynheine
opvarenopfarre u (sjoch farre)
opvattenopfetsje
opvegenopfeie (sjoch feie)
opverenopfearje
opvervenopfervje
opvijzelenopfizelje
opvissenopfiskje
opvlammenopflamje, oplôgje
opvlechtenopfrisselje
opvliegenopfleane (sjoch fleane)
opvliegen (driftig worden)oereinjaan u (sjoch jaan)
opvoedengrutbringe (sjoch bringe), opfiede
opvoederenopfuorje
opvoegen (opvullen van voegen)opfoegje
opvoerenopfiere
opvolgenopfolgje
opvouwenopteare
opvouwen (slordig)opfodzje
opvretenopfrette (sjoch frette)
opvriezenopfrieze (sjoch frieze)
opvrolijkenopblierje, opfleurje, opmonterje
opvullenoanstopje, opfolje, opfolle
opwaaienopwaaie
opwaarderenopwurdearje
opwachtenopwachtsje, ynwachtsje
opwandelenopkuierje
opwarmenopbaaksterje, opbakerje, opwaarmje
opwegenopweage
opwekkenopwekje, opwekke
opwekken van medelijdenoangrize
opwellenopwâlje
opwerkenopwurkje
opwerken (verbeteren)oparbeidzje
opwerpenopsmite (sjoch smite)
opwindenopwine, opwuolje
opwinteren (opnieuw gaan vriezen)opwinterje
opwippenopwippe
opwitten (opnieuw witten)opwytsje
opwrijvenopwriuwe (sjoch wriuwe)
opwroetenopwrotte
opzadelenopsealje
opzakken (in zakken doen)opsekje
opzeggenbetankje, opsizze (sjoch sizze)
opzettenopsette
opzetten van een hooivakgollesette, golsette
opzichter zijnopsichterje
opzienopsjen (sjoch sjen)
opzij duwen (krachtig)oertwinge u (sjoch twinge)
opzoekenopsykje (sjoch sykje)
opzolderen (opbergen op zolder)opsouderje
opzomerenopsimmerje
opzoutenopsâltsje
opzuigenopsûgje, resorbearje
opzuipenopbealgje
opzuiverenopsuverje
opzwelgenopputskje, opswolgje
opzwellendine, opsette, opswolle, optine
opzwellen na het kokenneitine
opzwepenopswypkje
orakelenorakelje
orberenoarberje
ordenenbeoarderje, oarderje, opstâle, opstalje, opstalle
ordineren (bepalen)ornearje
ordineren (geven van de priesterwijding)ordinearje
ordonnerenordonnearje
orerenorearje, wiisbauwe, wiisprate
organiserenorganisearje
oriënterenoriïntearje
orkestrerenorkestrearje
ouwehoerenâldehoere
over het hoofd zienfoarbysjen (sjoch sjen)
overbabbelenferblaaie, oerbekje, oerblaaie, oerblebkje, oerbletterje, oerblibkje, oerkrantsje
overbelastenoerbelêstigje
overbelichtenoerbeljochtsje
overbeweidenoerbeweidzje
overbiedenoerbiede (sjoch biede), tabiede (sjoch biede)
overbinden (opnieuw)oerbine u (sjoch bine)
overblijvenoerbliuwe (sjoch bliuwe)
overbluffenferkasse, ferkatse, ferswarre, ferswetse, oerbluffe
overboekenoerboeke, oerboekje
overboeren (veel verdienen met boeren)oerbuorkje
overbrengenoerbringe (sjoch bringe), transmittearje
overbrievenoerbriefkje, oerbrievje
overbruggenoerbrêgje
overdekkenoerdekke (sjoch dekke)
overdenkenneitinke (sjoch tinke), oertinke (sjoch tinke)
overdoenoerdwaan (sjoch dwaan)
overdonderenoerdonderje
overdraaienoerdraaie
overdragenoerdrage (sjoch drage), oerkrije u (sjoch krije)
overdrijvenmâlbeare
overdrijven (aanstellen; voorbijdrijven)oerdriuwe (sjoch driuwe), ôfbeare
overdrukkenoerdrukke, oerprintsje
overduwenoertriuwe u (sjoch triuwe)
overeenbrengen (schikken)oerienbringe (sjoch bringe)
overeenkomenoerienkomme (sjoch komme)
overeenkomen (eens worden)akkoartsje
overeenkomen (stroken)stroke
overeenstemmenoerienstimme
overeind gaan staanoereingean (sjoch gean), oereinrize, oereinstykje
overeind helpenoereinhelpe u (sjoch helpe)
overeind komenoereinkomme u (sjoch komme)
overeind staanoereinstean u (sjoch stean)
overeind verenoereinfearje
overeindschietenoereinsjitte u (sjoch sjitte)
overeindspringenoereinspringe (sjoch springe)
overeindzettenoereinsette
overeindzittenoereinsitte (sjoch sitte)
overervennei-aardzje, neiskaaie, oererve, oerervje
overetenferieze, feriezje, ferite u (sjoch ite), oerieze, oeriezje, oerite u (sjoch ite)
overgaanoergean (sjoch gean)
overgaan (niet doorgaan)oerbetterje
overgaan in een tweeklankdiftongearje, ferdûbellûdzje
overgeven (braken)spuie
overgeven (braken; verstrekken)opjaan u (sjoch jaan)
overgeven (overhandigen)oerlange, oerlangje
overgeven (verstrekken)oerjaan (sjoch jaan)
overgietenoerjitte u (sjoch jitte)
overglanzenoerglânzje
overgooienoergoaie, oersmite u (sjoch smite)
overgroeien (bijv. onkruid)oergroedzje, oergroeie
overhaastenoerhaastgje, oerhaastigje, oerhastigje
overhalenbebidde, bejeuzelje, belêze (sjoch lêze), bewege, fermurvje, oerhelje, ûntprate
overhalen (bepraten)fermale
overhalen door te bidden of smekenferbidde
overhandigenoerhandigje
overhangenoerbûge, oerbûgje, oerhingje (sjoch hingje)
overhebbenoerhawwe (sjoch hawwe)
overheersenoerhearje, oerwâldzje
overhellenoerbûge, oerbûgje, oerhingje (sjoch hingje), oersakje
overhevelenoerhevelje
overhoophalenoeralhelje, omheisterje
overhorenoerhearre, ôfhearre
overhoudenoerhâlde (sjoch hâlde)
overkalkenoerkalkje
overkledenoerklaaie
overkokenoerkoaitsje u (sjoch koaitsje), oerkôkje, oersiede (sjoch siede)
overkomenoerkomme (sjoch komme)
overkopenoerkeapje u (sjoch keapje)
overladenferlade, oerlade
overlappenoerlaapje
overlatenoerlitte (sjoch litte)
overleggen (bespreken; verstrekken)oerlizze (sjoch lizze)
overlevenferduorje, ferlibje, oerlibje
overleverenoerleverje
overlijdenferstjerre (sjoch stjerre), fertiigje
overlopenoerrinne (sjoch rinne)
overmakenoermeitsje (sjoch meitsje)
overmaken van geldremittearje
overmeesterenoermachtigje, oermanje, oermeunsterje
overmetenoermjitte u (sjoch mjitte)
overnaaienoernaaie
overnachtenfernachtsje, oernachtsje
overnemenoerkrije u (sjoch krije), oernimme (sjoch nimme)
overnemen van gewoonten door de partneroersliepe u (sjoch sliepe)
overpeizen van de toekomstfoarútprakkesearje
overplakkenoerplakke
overplantenoerplantsje
overpleisteren (bestrijken met specie)oerplasterje, oerpleisterje
overpottenoerpotsje, oerpotte
overredenfoarbyprate, oerreedzje
overreden (bepraten)belulle
overreikenlangje, oerrikke
overrekenenoerrekkenje
overrijdenoerride (sjoch ride), ûnderride u (sjoch ride)
overroepenoerroppe u (sjoch roppe)
overrompelenberinne (sjoch rinne), oer 't mad komme (sjoch komme), oerfalle u (sjoch falle), oerrompelje
overschaduwenoerskaadzje
overschakelenoerskeakelje
overschattenoerskatte
overscheppenoerskeppe
overschietenoersjitte (sjoch sjitte)
overschilderenoerskilderje
overschrijvenoerskriuwe (sjoch skriuwe)
overschuivenoerskowe
overslaanoerflappe, oerslaan (sjoch slaan)
overslaan (bij verdelen)foarbyparte, foarbypartsje
oversluitenoerslute (sjoch slute)
oversmerenoersmarre
overspannenoerspanne
overspannen (te veel werken)ferarbeidzje
oversparenoergarje, oersparje
oversparen (door zuinigheid)oerskrabje
overspelen (opnieuw spelen)oerspylje
overspringenoerspringe (sjoch springe)
overstaan (blijven staan)oerstean u (sjoch stean)
overstappenoerstappe
overstekenoerstekke (sjoch stekke), oerstykje
overstelpenoergjalpe, oergjalpje, oerstjalpje, oerstjelpje
overstemmenoerstimme
overstortenoerstjitte (sjoch stjitte), oerstoarte, omstoarte
overstrijkenoerstrike u (sjoch strike)
overstromenoerstreame
oversturenoerstjoere
overtaxerenoertaksearje
overtekenen (nog eens tekenen)oertekenje
overtekenen (te veel intekenen)oertekenje
overtellenoertelle
overtrappenoertraapje
overtredenoertrêdzje
overtreden van de wetmisbreuke
overtreffenoertreffe (sjoch treffe)
overtreffen in het lerenfoarbyleare
overtrekkenoerklaaie, oerlûke (sjoch lûke), oertrekke u (sjoch trekke), oertsjen u (sjoch tsjen)
overtroevenoertroevje
overtuigenferwissigje, oertsjûgje
overtypenoertikje, oertikke, oertype
overvallenoerfalle (sjoch falle)
overvallen worden door de nachtbenachtsje
overvarenoerfarre u (sjoch farre)
oververdienen (meer dan nodig)oerfertsjinje
oververnissenoerglânzje, opglânzgje
oververtellenferbekje, oerfertelle
oververvenoerfervje
oververzekerenoerfersekerje
overvliegenoerfleane (sjoch fleane)
overvloeienoerfloeie
overvoeren (te veel voederen)oerfuorje
overvouwen (opnieuw)oerteare
overvragenoereaskje, oerfreegje
overwaaienoerwaaie
overwaarderenoerwurdearje
overwegenbekôgje, oerwage (sjoch wage)
overwegen (opnieuw)oerweage
overweldigenoerweldigje
overwelvenoerbôgje
overwerkenoerarbeidzje, oerwurkje
overwerken (lichamelijk)ferbealgje, ferbeule, ferbeune, ferbodzje, ferskreppe, oerskreppe
overwerkt raken door de schoonmaakferhúshimmelje
overwinnenoerwinne (sjoch winne)
overwinterenbewinterje, oerwinterje
overwippenoerwippe
overwittenoerwytsje
overwoekerenoerwoekerje, oerwreidzje
overzaaienoersiedzje
overzakkenoersakje
overzeggenoersizze u (sjoch sizze)
overzeilenoersile
overzettenoersette
overzienoereagje, oersjen (sjoch sjen), oerskôgje
overzwemmenoerswimme u (sjoch swimme)
ovulerenovulearje
oxiderenoksidearje

Thús