Nederlânske tiidwurden begjinnend mei O

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

objectiverenobjektivearje
obsederenobsedearje
observerenobservearje
obstruerenobstruearje
occuperenokkupearje
octrooierenoktroaiearje
oefenenoefenje
offerenofferje
offrerenoffrearje
ogeneagelje, eagje
ogen bederveneachferniele
omarmenomearmje
ombindenombine u (sjoch bine)
omboekenomboeke
ombouwenombouwe
ombrengen (doden)ombringe u (sjoch bringe)
omdoenomdwaan u (sjoch dwaan)
omdonderenomdonderje
omdraaienomdraaie
omduwenomtriuwe u (sjoch triuwe)
omdwalenomdwale
omgaanomgean u (sjoch gean)
omgooienomgoaie, omkeile, omkeilje
omhakkenomhakje, omroaie
omhangenomhingje u (sjoch hingje)
omhelzenomearmje
omhooggaanomheechgean u (sjoch gean)
omhullenomklaaie
omkappenomhouwe, omkapje
omkegelenomkegelje
omkerenomkeare
omkieperenomkiperje, omkippe
omkijkenomsjen u (sjoch sjen)
omklappenomflappe, omklappe
omkledenomklaaie
omklemmenomklamje, omklamme
omknutselenomroaie
omkomenfertutearzje, omkomme u (sjoch komme)
omkopenomkeapje u (sjoch keapje)
omlaag rollendelrôlje
omlaaggaanomleechgean u (sjoch gean)
omleggenomlizze u (sjoch lizze)
omleidenomliede u (sjoch liede)
omlopenomrinne u (sjoch rinne)
omploegenomploegje
omploegen (gemakzuchtig)joddelje
omploegen (slordig)roddelje
ompratenomprate
omrandenomrânje
omrijdenomride u (sjoch ride)
omroepenomroppe u (sjoch roppe)
omroerenomriere
omrollenomrôlje
omruilenomruilje
omscheppenomskeppe
omschermenomskermje
omscholenomleare, omskoalje
omschrijvenomskriuwe u (sjoch skriuwe)
omsingelenbesingelje
omslaanomslaan u (sjoch slaan)
omsluitenomslute u (sjoch slute), ynlistje
omsmeltenferrane, omsmelte u (sjoch smelte)
omspannenbefetsje
omspittenomspitte
omspringenomspringe u (sjoch springe)
omstotenomstjitte u (sjoch stjitte), omstompe
omtrekkenomlûke u (sjoch lûke), omtsjen u (sjoch tsjen)
omvallenomkipe, omrûgelje
omvattenomfetsje
omverrijden met hoge snelheidomjeie u (sjoch jeie)
omvlechtenomflechtsje u (sjoch flechtsje)
omvliegenomfleane u (sjoch fleane)
omvouwenomteare
omwaaienomwaaie
omwentelenomrôlje
omwerkenomarbeidzje
omwerpenomsmite u (sjoch smite)
omwikkelenbetrolje, omwuolje
omwindenbewine
omwisselenomwikselje
omwoelenomwoele, omwoelje, omwrotte
omzettenomsette
omzienomsjen u (sjoch sjen)
omzomenomseamje
omzwabberen omswabberje
omzwervenomswerve u (sjoch swerve)
onanerenonanearje
onbestendig zijnomtribelje
onderbelichtenûnderbeljochtsje
onderbetalenûnderbetelje
onderbiedenûnderbiede u (sjoch biede)
onderbindenûnderbine u (sjoch bine)
onderbouwenûnderbouwe
onderbrekenûnderbrekke u (sjoch brekke)
onderbrengenbeflappe, ûnderbringe u (sjoch bringe)
onderdoenûnderdwaan u (sjoch dwaan)
onderdompelenûnderdompelje
onderdrukkendeltwinge u (sjoch twinge), fertoffelje, ûnderdrukke
onderduikenûnderdûke
ondergaanûndergean u (sjoch gean)
ondergravenûndergrave u (sjoch grave)
onderhandelenûnderhannelje
onderhoudenmintenearje, ûnderhâlde u (sjoch hâlde)
onderkennenûnderkenne
onderkomenûnderkomme u (sjoch komme)
onderleggenûnderlizze u (sjoch lizze)
onderliggenûnderlizze u (sjoch lizze)
onderlopenûnderrinne u (sjoch rinne)
ondermijnenûndermynje, ûnderstek dwaan u (sjoch dwaan)
ondernemenûndernimme u (sjoch nimme)
onderrichtenbeleare, ûnderrjochtsje
onderschattenûnderskatte
onderscheidenûnderskiede u (sjoch skiede)
onderschijtenûnderskite u (sjoch skite)
onderschrijvenûnderskriuwe u (sjoch skriuwe)
onderschuivenûnderskowe
ondersteunenstypje
onderstrepenûnderstreekje
onderstuivenûnderstowe
ondertekenenûndertekenje
ondertitelenûndertitelje
ondertroevenûndertroevje
onderuitgaanûnderútgean u (sjoch gean)
ondervangenûnderfange u (sjoch fange)
onderverdelenûnderferdiele
onderverhurenûnderferhiere
ondervindenûnderfine u (sjoch fine)
onderwaarderenûnderwurdearje
onderwerpenûnderwerpe u (sjoch werpe)
onderwijzenûnderwize
onderzettenûndersette
onderzoekenlotterje, pinfiskje, ûndersykje u (sjoch sykje)
ongedaan makenweromdraaie
online shoppenynternetwinkelje
ontberenmisse, ûntbearje
ontbiedenontbiede u (sjoch biede)
ontbijtenbrea-ite u (sjoch ite)
ontbindenresolvearje, ûntbine u (sjoch bine)
ontbladerenûntblêdzje
ontblotenûntbleatsje
ontboezemenûntboezemje
ontbrekenûntbrekke u (sjoch brekke)
ontdekkenûntdekke u (sjoch dekke)
ontdoenûntdwaan u (sjoch dwaan)
ontdooienûntteie, ynteie
ontduikenûntdûke
onterenontearje, ûntearje
ontfermenûntfermje
ontfutselenlúzje, ôfgnobje, ôftokje, ûntbokse, ûntbokselje, ûntboksje, ûntfytmanje, ûnttroggelje, ûntwrame
ontgaanûntgean u (sjoch gean)
ontgeldenbelije, ûntjilde u (sjoch jilde)
ontginnenlânoanmeitsje u (sjoch meitsje), ûntginne
ontgroenengrienje
onthalenûnthelje
onthardenûnthurdzje
ontharenûnthierje
ontheffenûntheffe
ontheiligenûnthilligje
onthoofdenûnthalzje
onthoudenunthâlde u (sjoch hâlde)
onthullenûntbleatsje
ontkalkenûntkalkje
ontkennenûntkenne
ontketenenlosmeitsje u (sjoch meitsje)
ontkiemenûntkymje, útsprute
ontkledenûntklaaie
ontknopenûntknoopje
ontkomennigelje, ûntkomme u (sjoch komme)
ontkoppelenloskeppelje
ontkrachtenûntkrêftigje, ûntkrêftsje
ontladenûntlade
ontlastendritse, ûntlêstgje
ontledenûntlede, ûntleedzje, ûntlidzje
ontlenenûntliene
ontlopenûntrinne u (sjoch rinne)
ontluchtenûntluchtsje
ontluizenlúskjimme, ûntlúzje
ontmaagdenûntfamje
ontmantelenûntmantelje
ontmaskerenûntmaskerje
ontmoedigenûntmoedigje
ontmoetenmoete, moetsje
ontmommenûntmomje
ontploffenûntploffe
ontrafelenútinoarraffelje
ontredderenûntheisterje
ontregelenûntregelje
ontroerenyn it moed taaste
ontroestenûntrustkje
ontruimenûntromje
ontschietenûntsjitte u (sjoch sjitte)
ontschuilenôfskûlje, ûntskûlje
ontslaanûntslaan u (sjoch slaan)
ontsleutelendekodearje
ontsluitenûntslute u (sjoch slute)
ontsmettenûntsmette
ontsnappenfrijkomme u (sjoch komme), ûntkomme u (sjoch komme), ûntsnappe
ontspannenûntspanne
ontsporenûntspoare
ontspringenûntspringe u (sjoch springe)
ontspruitenûntsprute
ontstaanûntstean u (sjoch stean)
ontstekenûntstekke u (sjoch stekke)
ontstellenûntstelle
ontstervenûntstjerre u (sjoch stjerre)
ontstoppenûntstopje
onttrekkenûntlûke u (sjoch lûke), ûntskuorre
onttronenûnttroanje
ontvallenûntfalle u (sjoch falle)
ontvangenûntfange u (sjoch fange)
ontvlammenûntflamje
ontvluchtenûntflechtsje u (sjoch flechtsje)
ontvoerenûntfiere
ontvouwenútteare
ontwakenûntweitsje u (sjoch weitsje)
ontwarrentiizje, tize, ûnttize, úttize
ontwerpenûntwerpe u (sjoch werpe)
ontwijdenûntwije
ontwijkenûntwike u (sjoch wike)
ontwikkelenûntwikkelje
ontworstelenûntwrakselje
ontwortelenûntwoartelje
ontzandenûntsânje
ontzeggenûntsizze u (sjoch sizze)
ontzenuwenûntkrêftigje
ontzettenûntsette
ontzienûntsjen u (sjoch sjen)
onwerenûnwaarje
oogstenrispje
oordelenoardiele
oormerkenearmerkje
op kraamvisite gaanpopbesjen, popkebesjen u (sjoch sjen)
op ruiters zetten van o.a. hooiruterje
opbaggerenopbaggelje
opbakkenopbakke
opbarenopbiere
opbergenhuordzje, opbergje u (sjoch bergje)
opbeurenopfleurje, opmonterje
opbiedenopbiede u (sjoch biede)
opbikkenbebikje
opbindenopbine u (sjoch bine)
opblazenopblaze
opblijvenopbliuwe u (sjoch bliuwe)
opbloeienopbloeie
opborenopboarje, optopje
opbouwenopbouwe
opbrandenopbrâne
opbrekenopbrekke u (sjoch brekke)
opbrengenopbringe u (sjoch bringe)
opdelenopdiele
opdienenoptsjinje
opdirkenopdiggelje, optoffelje
opdoenopdwaan u (sjoch dwaan)
opdoffenoptutsje, optutte
opdonderenopdonderje, opsokkebalje
opdraaienopdraaie
opdragenopdrage u (sjoch drage)
opdravenopdrave
opdreggenopdrêgje
opdreunenopdreune
opdrijvenopdriuwe u (sjoch driuwe)
opdringenopkringe u (sjoch kringe)
opdrinkendeldrinke u (sjoch drinke), opdrinke u (sjoch drinke)
opdrogenopdrûge
opdrukkenopdrukke
opduikenopdûke
opeisenfoarderje, opeaskje, opfoarderje, revindisearje
openbareniepenbierje
openbarsteniepenbarste
openbeukeniepenbatse
openblijveniepenbliuwe u (sjoch bliuwe)
openbrekeniepenbrekke u (sjoch brekke)
opendoeniependwaan u (sjoch dwaan)
opendraaieniependraaie
opendrukkeniependrukke
openduweniepenfiere, iepentriuwe u (sjoch triuwe)
openeniepenje
opengaaniepengean u (sjoch gean)
opengooieniepengoaie, iepensmite u (sjoch smite)
openhoudeniepenhâlde u (sjoch hâlde), iepenhelje
openhouden van vaarten bij vorstiizje
openkappeniepenkapje
openklappeniepenflappe, iepenklappe, opflappe
openknippeniepenknippe
openlateniepenlitte u (sjoch litte)
openliggeniepenlizze u (sjoch lizze)
openmakeniepenmeitsje u (sjoch meitsje)
openrijteniepenrippe, iepenroppe
openrolleniepenrôlje, ûntrôlje
openrukkeniepenhoarte
openscheureniepenhoarte, iepenroppe, iepenskuorre
openschuiveniepenskowe
openslaaniepenslaan u (sjoch slaan)
opensnijdeniepensnije u (sjoch snije)
opensnijden (ruw)repe, rippe
openspatteniepenspatte
opensplijteniepenspjalte, iepensplite u (sjoch splite)
openspringeniepenspringe u (sjoch springe)
openstaaniepenstean u (sjoch stean)
openstelleniepenstelle
openstoteniepenrame, iepenstjitte u (sjoch stjitte), oprame
opentrappeniepentraapje, iepenwâdzje
opentrekkeniepenlûke u (sjoch lûke)
openvalleniepenfalle u (sjoch falle)
openvouweniepenteare
openwaaieniepenwaaie
openwrijveniepenrosse
openwrikkeniepenwrikke
openzetteniepensette
opererenoperearje
opetenbebikje, ophuffe, opite u (sjoch ite)
opfleurenopfleurje
opflikkerenopflikkerje
opfrissenopfriskje, opfrisse
opgaanopgean u (sjoch gean)
opgebruikenopbrûke
opgloeienopgloeie
opgooienopgoaie
opgravenopgrave u (sjoch grave)
opgroeienopdije, opwaakse u (sjoch waakse)
ophalenophelje
ophangenophingje u (sjoch hingje)
ophebbenophawwe u (sjoch hawwe)
ophef makenskermesearje
opheffen (beëindigen)opheffe
opheffen (optillen)optille
ophelderenopklearje, opwaarje
ophitsenophysje, opstokelje
ophoepelenopkneppelje, opmarskje
ophogenopheegje, ophichtsje
ophokkenophokje
ophopenopheapje
ophopen (sneeuw, zand)gearjeie u (sjoch jeie), opdúnje
ophoudenophâlde u (sjoch hâlde)
opiniërenopiniearje
opjagenopjeie u (sjoch jeie)
opjuinenoanstoke, oanstokelje
opjuttenopjutte
opkalefaterenopkalfaterje
opkammenopkjimme
opkijkenopsjen u (sjoch sjen)
opklappenopklappe
opklarenhelderje, opklearje
opkleurenopkleurje
opklimmenopklimme u (sjoch klimme), opkliuwe u (sjoch kliuwe)
opkloppenopklopje
opknappenopsjogje
opknippenopknippe
opknopenopknoopje
opkomenopkomme u (sjoch komme)
opkopenopkeapje u (sjoch keapje)
opkrassenopsokkebalje
opkrijgenopkrije u (sjoch krije)
opladenoplade, oploegje
oplappenlaapje, oplaapje
oplatenoplitte u (sjoch litte)
oplazerenoplazerje
opleggenoplizze u (sjoch lizze)
opleidenopliede u (sjoch liede)
oplevenoplibje
opleverenopleverje, opsmite u (sjoch smite)
oplezenoplêze u (sjoch lêze)
oplichten (bedriegen)oplichtsje
oplichten (helder worden)opljochtsje
oplichten (optillen)optille
oplopenoprinne u (sjoch rinne)
oplossenoplosse, úttize
opluchtenferromje
opmakenopmeitsje u (sjoch meitsje)
opmarcherenopmarsjearje
opmerkenergerje, ergje, opmerke u (sjoch merke)
opmetenopmjitte u (sjoch mjitte)
opnemenopnimme u (sjoch nimme)
opnoemenopneame
oppakkenoppakke
oppassenbabysitte u (sjoch sitte), oppasse
opperenikkerje, opperje
oppeuzelenbeplúzje, opmûzje
opplakkenopplakke
oppompenoppompe
opponerenopponearje
oppottenoppotsje, oppotte
opprikkenfêstprippe
opproppenfolpropje
opputtenopputte, putskje
oprakenopreitsje u (sjoch reitsje)
oprapenopfandelje, opkrije u (sjoch krije)
oprekkenoprekke u (sjoch rekke)
oprichtenoprjochtsje
oproepenoproppe u (sjoch roppe)
oprokenoproke, opsmoke
oprollenoprôlje
oprottenopdonderje
opruienopstokelje
opruimenleechmeitsje u (sjoch meitsje), opromje
oprukkenoprukke
opscharrelenopskarrelje, opskeuke, opskobbelje, opskobberje
opschavenopskave
opschenkenopskinke u (sjoch skinke)
opscheppenopskeppe
opscherenopskeare
opschietenavensearje, opsjitte u (sjoch sjitte)
opschonenopskjinje
opschrijvenopskriuwe u (sjoch skriuwe)
opschrijven (slordig)opkrabbelje
opschrikkenopskrilje
opschuddenferskodzje
opschuivenopskowe
opslaanopslaan u (sjoch slaan)
opslobberenopslabje
opslokkenopslokke
opsluitenopslute u (sjoch slute)
opsnoepenopsnobje
opsouperenopsûpearje
opspannenopspanne
opspeldenopspjeldzje
opsplijtenopspjalte
opspringenopspringe u (sjoch springe)
opspuitenopspuitsje
opstapelenloegje, loeie, opsteapelje
opstappenopstappe
opstartenopstarte
opstekenopstekke u (sjoch stekke)
opstellenopstelle
opstijgenopstige
opstijvenopstiivje
opstokenopstoke
opstomenopstome
opstoppenopstopje
opstotenopstjitte u (sjoch stjitte)
opstropenopstrûpe
optekenenoptekenje
optellenoptelle
opterenoptearje
optimaliserenoptimalisearje
optreden (bijv. toneel)optrede
optreden (van gezag)fanwegenkomme u (sjoch komme)
optrekkenoplûke u (sjoch lûke), optsjen u (sjoch tsjen)
optrommelenoptromje
optuigenoptuge
optuttenoptutte
opvangenopfange u (sjoch fange), opheine
opvegenopfeie u (sjoch feie)
opverenopfearje
opvliegenopfleane u (sjoch fleane)
opvoedenopfiede
opvoerenopfiere
opvolgenopfolgje
opvouwenopteare
opvretenopfrette u (sjoch frette)
opvriezenopfrieze u (sjoch frieze)
opvrolijkenopfleurje
opvullenopfolje
opwaaienopwaaie
opwaarderenopwurdearje
opwarmenopwaarmje
opwekkenopwekje
opwellenopwâlje
opwerkenopwurkje
opwerpenopsmite u (sjoch smite)
opwindenopwine, opwuolje
opwrijvenopwriuwe u (sjoch wriuwe)
opzadelenopsealje
opzeggenopsizze u (sjoch sizze)
opzettenopsette
opzienopsjen u (sjoch sjen)
opzoekenopsykje u (sjoch sykje)
opzoutenopsâltsje
opzuigenopsûgje, resorbearje
opzwellenopsette, opswolle
opzwepenopswypkje
orberenoarberje
ordenenoarderje
ordineren (bepalen)ornearje
ordonnerenordonnearje
orerenorearje, wiisbauwe, wiisprate
organiserenorganisearje
oriënterenoriïntearje
orkestrerenorkestrearje
ouwehoerenâldehoere
over het hoofd zienfoarbysjen u (sjoch sjen)
overbelichtenoerbeljochtsje
overbiedenoerbiede u (sjoch biede)
overblijvenoerbliuwe u (sjoch bliuwe)
overbluffenferswarre, ferswetse
overboekenoerboeke
overbrengenoerbringe u (sjoch bringe)
overbruggenoerbrêgje
overdekkenoerdekke u (sjoch dekke)
overdenkenneitinke oer u (sjoch tinke)
overdoenoerdwaan u (sjoch dwaan)
overdonderenoerdonderje
overdragenoerdrage u (sjoch drage)
overdrijvenoerdriuwe u (sjoch driuwe), ôfbeare
overeenbrengen (schikken)oerienbringe u (sjoch bringe)
overeenkomenoerienkomme u (sjoch komme)
overeenkomen (eens worden)akkoartsje
overeenkomen (stroken)stroke
overeenstemmenoerienstimme
overeind gaan staanoereingean u (sjoch gean)
overeindspringenoereinspringe u (sjoch springe)
overeindzettenoereinsette
overeindzittenoereinsitte u (sjoch sitte)
overgaanoergean u (sjoch gean)
overgeven (braken)spuie
overgeven (overhandigen)oerlangje
overgeven (verstrekken)oerjaan u (sjoch jaan)
overgooienoergoaie
overhalenbebidde, oerhelje
overhandigenoerhandigje
overhebbenoerhawwe u (sjoch hawwe)
overhevelenoerhevelje
overhoophalenomheisterje
overhorenoerhearre
overhoudenoerhâlde u (sjoch hâlde)
overkalkenoerkalkje
overkokenoersiede u (sjoch siede)
overkomenoerkomme u (sjoch komme)
overladenoerlade
overlappenoerlaapje
overlatenoerlitte u (sjoch litte)
overleggen (bespreken, verstrekken)oerlizze u (sjoch lizze)
overlevenoerlibje
overleverenoerleverje
overlijdenferstjerre u (sjoch stjerre)
overlopenoerrinne u (sjoch rinne)
overmakenoermeitsje u (sjoch meitsje)
overmaken van geldremittearje
overnachtenoernachtsje
overnemenoernimme u (sjoch nimme)
overplakkenoerplakke
overpottenoerpotsje
overreikenlangje
overrijdenoerride u (sjoch ride)
overrompelenoer 't mad komme
overschattenoerskatte
overscheppenoerskeppe
overschietenoersjitte u (sjoch sjitte)
overschrijvenoerskriuwe u (sjoch skriuwe)
overslaanoerflappe, oerslaan u (sjoch slaan)
oversluitenoerslute u (sjoch slute)
overspannen (teveel werken)ferarbeidzje
overspringenoerspringe u (sjoch springe)
overstappenoerstappe
overstekenoerstekke u (sjoch stekke)
overstortenoerstjitte u (sjoch stjitte), oerstoarte
overstromenoerstreame
oversturenoerstjoere
overtaxerenoertaksearje
overtellenoertelle
overtrappenoertraapje
overtredenoertrêdzje
overtreffenoertreffe u (sjoch treffe)
overtrekkenoerlûke u (sjoch lûke)
overtroevenoertroevje
overtuigenferwissigje
overvallenoerfalle u (sjoch falle)
overvliegenoerfleane u (sjoch fleane)
overvragenoereaskje, oerfreegje
overwaaienoerwaaie
overwaarderenoerwurdearje
overwegenoerwage u (sjoch wage)
overwerkenoerarbeidzje, oerwurkje
overwinnenoerwinne u (sjoch winne)
overwinterenoerwinterje
overzettenoersette
overzienoersjen u (sjoch sjen)
ovulerenovulearje
oxiderenoksidearje

Home