Nederlânske tiidwurden begjinnend mei P

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

paaienpaaie, ridzje
paalzittenpealsitte u (sjoch sitte)
paardrijdenhynsteride u (sjoch ride)
pachtenpachtsje
pacificerenpasifisearje
pad effenenreedsljochtsje
paffenpaffe
paginerenpaginearje
pak slaag gevenribbesekje, ribsekje
pakkenpakke, rinkefylje
paling ontvellenielstrûpe
paling rokenielrikje
paling vissenielfiskje
panerenpanearje
pannen leggenpanlizze u (sjoch lizze)
panserenpânserje
parachuterenparasjutearje
paraderenparadearje
paraferenparafearje
parafraserenparafrasearje
parasiterenparasitearje
parenjoepe, pearje
parerenparearje
parfumerenparfumearje
parkerenparkearje
parodiërenparodiearje
parseren (ontleden)parsearje
participerenpartisipearje
passenpartoerje, passe
passerenpassearje
passionerenpasjonearje
pasteuriserenpasteurisearje
patinerenpatintearje
patrouillerenpatrûljearje
pauzerenskoftsje
peddelenpeddelje
peilenpeile
peilen met dieploodleadzje
peinzenpeinzgje, sinne
pekel strooienpikelstruie
pekelenpikelje, pikelstruie
pellenpelle
pendelenpindelje
penetrerenpenetrearje
pensionerenpensjonearje
peperenpiperje
percolerenperkolearje
perfectionerenperfeksjonearje
perforerenperforearje
periodiserenperiodisearje
permanenten (van haar)permanintsje
permitterenpermittearje
persenparsje, prangje
persiflerenpersiflearje
personificerenpersonifiearje
perverterenpervertearje
pestennjidzje, peste
petitionerenpetisjonearje
peurenpoere
peuterenomtyspelje, peuterje, poatterje, pûlkje
peuzelenpeuzelje
pezenpeze
picknicken picknicke
piekerenharsenskrabje, omtize, pikerje, prakkesearje
piemelenpimelje
piepenpiipje
pijnigenpinigje
pijprokenpypkje
pikerenpikearje
pikkenpikke, take
pimpelenpimpelje, seupelje
pingelenpingelje
pinnenpinne
pissenpisje
plaatsenpleatse
plaatshebbenplakhawwe u (sjoch hawwe), pleatshawwe u (sjoch hawwe)
plaatsvindenplakfine u (sjoch fine), pleatsfine u (sjoch fine)
plagenhjitfolgje, pleagje
plagiërenplagiearje
plakkenplakke
plamurenplamuerje
plankzeilenplankjesile
plannenplanne
plantenplantsje
plassenpisje
plastificerenplastifisearje, plestifisearje
platbrandenplatbrâne
platdrukkenplatdrukke
platgooienplatgoaie
platleggenplatlizze u (sjoch lizze)
platlopenplatrinne u (sjoch rinne)
platspuitenplatspuitsje
plaveienbefluorje
playbackenplaybackje
plegenplichtsje, pliigje
pleisterenplasterje
pleitenpleitsje
plettenpletsje
plezier makenmâldwaan u (sjoch dwaan)
plezierenplezierje
plisserenplissearje
ploegenploegje
ploeterenploeterje, wjirmje
ploffenploffe
plomberenplombearje
plompenplompe
plonzenplompe
plooienploaie
pluggenplugje
pluizenplúzje
plukkenplôkje
plukken (financieel)ropsekje
plunderenplonderje, rute
pochenpoche, poffe, swetse
poedelenpoedelje
poederenpoeierje
poependritse, kakke, poepe, skite u
poetsenpoetse
pokenpookje
pokerenpokerje
polariserenpolarisearje
polderenpolderje
polijstenpolyste
politiserenpolitisearje
politoerenpolitoerje
poloënpolospylje
polsenpolskje
polsstokhoogspringenpolsstôkheechspringe u (sjoch springe)
polsstokspringenpolsstôkspringe u (sjoch springe)
polsstokverspringenfierljeppe
pompenpompe
ponerenponearje
ponsenpûnzje
pootjebadenpoatsjebaaie
popelenpopelje
populariserenpopularisearje
porrendúste, poarje
portretterenportrettearje
poserenposearje
positionerenposisjonearje
postdaterenpostdatearje
postenposte
postulerenpostulearje
potenpoatsje
potloodventenpotleadsutelje
pottenpotsje, potte
pottenbakkenpottebakke
potverterenpotfertarre
pousserenpûssearje
praatjes verkopenlabeiskje
prakkenpeie, prakje, prûze
prakkiserenprakkesearje
praktiserenpraktisearje
pralenprealje
pratenpetearje, prate, redekavelje
precipiterenpresipitearje
preciserenpresisearje
predestinerenpredestinearje
prefabricerenprefabrisearje
prefererenpreferearje
prekenpreekje
preluderenpreludearje
preoccuperenpreökkupearje
preparenpreparearje
presenterenpresintearje
presiderenpresidearje
pressenpresse, pypsekje
presterenprestearje
pretenderenpretindearje
prevalerenprevalearje
prevelenpreuvelje, pûlemûlkje
priemenpriemkje
prijsgevenoerjaan u (sjoch jaan)
prijzenloovje, priizgje, priizje
prijzen (van een prijs voorzien)pryskje
prikkelenprikelje, prykje
prikkenpjukke, prippe, prykje
printenprintsje
prioriserenprioritearje
privatiserenprivatisearje
privilegiërenprivilezjearje
proberenbesykje u (sjoch sykje), probearje
problematiserenproblematisearje
procederenprosedearje
proclamerenproklamearje
procurerenprokurearje
producerenprodusearje
proefdraaienproefdraaie
proestenprúste
proevenpriuwe u
profanerenprofanearje
professionaliserenprofesjonalisearje
profeterenprofetearje, wytgje
profilerenprofilearje
profiterenprofitearje
prognoticerenprognostisearje
programmerenprogrammearje
projecterenprojektearje
prolongerenprolongearje
promoverenpromovearje
pronkenpronkje
prononcerenprononsearje
proostenproaste
propagerenpropagearje
proppenpropje
prostituerenprostituearje
protesterenprotestearje
protocollerenprotokollearje
provocerenprovosearje
pruilenlipe, prúlje
pruimenpromje, promkje, prúmkje
prutsenfabrykje, grieme, miere, nifelje, prutse
pruttelenprottelje, sjurrelje, soarrelje
psychologiserenpsychologisearje
publicerenpublisearje
puffenhymje, pûste
puinruimenpúnromje
punnikenkoarkbreidzje, koarkjebreidzje
punterenpunterje
purerenpurearje
purgerenpurgearje
puttenopdippe, putte
puzzelenpuzelje

Home