Nederlânske tiidwurden begjinnend mei P

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

paaienpaaie, ridzje
paalzittenpealsitte (sjoch sitte)
paardje rijden (met kind op een knie)jotse
paardje spelenhoppeboartsje, hynderboartsje, hynderjeie u (sjoch jeie), hynderkeboartsje, hynsteboartsje, hynstejeie u (sjoch jeie), hynstemenne
paardrijdenhynsteride (sjoch ride)
paardspringen (bij turnen)hynderspringe u (sjoch springe)
pachtenpachtsje
pacificerenpasifisearje
pad effenenreedsljochtsje
paffenpaffe
paginerenpaginearje
pak slaag gevenribbesekje, ribsekje
pakkenpakke, rinkefylje
palenpealje
paling ontvellenielstrûpe
paling rokenielrikje
paling vissenielfiskje
palmen (omvatten met de hand)palmje
panden roven (spel)pantsjerove, pantsjerôvje
pandoeren (kaartspel)pandoere
pandverbeurenpânferbarre
panerenpanearje
pannekoek bakken en etenpankoekje
pannen leggenpanlizze (sjoch lizze)
panserenpânserje
pap kokenbrijsiede (sjoch siede)
pap-etenbrij-ite (sjoch ite)
papieren pijltjes door een pijp schieten (spel)pylkjesjitte u (sjoch sjitte)
pappenpapje, papkje
parachuterenparasjutearje
parachutespringenparasjutespringe u (sjoch springe)
paraderenparadearje
paraferenkoarttekenje, parafearje
parafraserenparafrasearje
parasailenparasaile
parasiterenparasitearje
parelenpearelje
parenfeilje, joepe, joepse, joetse, jotse, jûtse, pearje
parerenparearje
parfumerenparfumearje
parkerenparkearje
parlevinkenparlefinkje
parlevinken (venten op het water)parlefinkje, poerlefinkje
parodiërenparodiearje
parseren (ontleden)parsearje
participerenpartisipearje
passagierenpassazjierje
passenpartoerje, pasje, passe
passerenfoarbykomme u (sjoch komme), passearje
passionerenpasjonearje
pasteuriserenpasteurisearje
pasticheren (nabootsen)pastisjearje
patinerenpatintearje
patrouillerenpatrûillearje, patrûlearje, patrûljearje, patrûllearje
pauzerenpoazje, skoftsje
pauzeren tijdens werkpypskoftsje
peddelenpeddelje
peeuwen (zeuren; klagen)piuwe, piuwkje
pegelen (peilen)pegelje
peilenbedjipje, begrûnje, djipje, peile
peilen met dieploodleadzje
peinzenmoezje, neiprakkesaasje, peinzgje, sinne
pekel strooienpikelstruie
pekelenpikelje, pikelstruie
pekkenpikje
pelen (ontharen)pele
pelgrimeren (pelgrimsreis maken)pylgerje
pellendopje, pelle
pendelenpindelje
penetrerenpenetrearje
penningmeester zijnponghâlde (sjoch hâlde)
penselenpinsielje
pensionerenpensjonearje
peperenpiperje
pepernoten strooien (sinterklaas)pipernútstruie
percolerenperkolearje
perfectionerenperfeksjonearje
perforerenperforearje
periodiserenperiodisearje
permanenten (van haar)permanintsje
permitterenpermittearje
persenparsje, prangje
persiflerenpersiflearje
personificerenpersonifiearje
perverterenpervertearje
pestenjudasje, njidzje, peste
petitionerenpetisjonearje
petjeballen (spel)petsjebalje, petsjegoaie, petsjekarbalje, petsjeroaie
peurenpoere
peuterenmoarmerje, omtipelje, omtyspelje, peuterje, piuwe, poatterje, pûlkje
peuzelenpeuzelje
pezenpeze
pianospelenpianospylje
picknickenpicknicke, piknikke
piekenpylkje
piekerenharsenskrabje, omtieze, omtiezje, omtiizje, omtille, omtize, pikerje, prakkesearje
piemelenpimelje
piepenpiipje
pierewaaienpierewaaie
pijl-en-boog schietenpylk-en-bôgesjitte u (sjoch sjitte)
pijlen zoeken (spel)pylkjesykje u (sjoch sykje)
pijlsnel schietenpylje
pijltjes met een zweep wegslingeren (spel)pileboutsjitte u (sjoch sjitte), pylksjitte u (sjoch sjitte)
pijnigenpinigje, tamtearje, tantearje, tramtearje
pijnigen (maximaal)útpinigje
pijprokenpypkje
pikerenpikearje
pikkenpikje, pikke, take
pillen draaienpilledraaie
pimpelenpimpelje, seupelje
pingelen (afdingen; bij voetbal)pingelje
pingpongenpingponge
pinkelen (spel)pinkelje, pinkertsje, pinkje, raskertsje, rasketsje, raskje, rebinkertsje, rebinketsje, rebinkje, tipelje
pinkeren (spel)pinkelje, pinkertsje, pinkje, raskertsje, rasketsje, raskje, rebinkertsje, rebinketsje, rebinkje, tipelje
pinnenpinne
pissenpisje
plaatjes kijkenprintsjebesjen u (sjoch sjen), printsjekypje
plaats besprekenplakbesprekke (sjoch sprekke)
plaats reserverenplakhâlde u (sjoch hâlde)
plaatsenpleatse
plaatsen van een kachelkachelsette
plaatshebbenplakhawwe (sjoch hawwe), pleatshawwe (sjoch hawwe)
plaatsvervangen (waarnemen)plakferfange (sjoch fange)
plaatsvindenplakfine (sjoch fine), pleatsfine (sjoch fine)
plagenhjitfolgje, pleagje
plaggen steken (bodem afschrapen)plaggestekke (sjoch stekke), plagje
plagiërenplagiearje
plakkenplakke
plamurenplamuerje
planeren (varen op eigen boeggolf)planearje
planken dakpansgewijs bevestigenpotdekselje
planken dragenplankedrage u (sjoch drage), plankesjouwe
plankzeilenplankjesile
plannenplanne
plantendelplantsje, plantsje
planten van bomenbeamsette
plassenpisje, plaskje, platserje
plassen in de potpotsjepisje
plastificerenplastifisearje, plestifisearje
platbrandendelbaarne, platbrâne
platdrukkenplatdrukke, platsje
platgooienplatgoaie, platsmite u (sjoch smite)
platleggenplatlizze (sjoch lizze)
platlopenplatrinne (sjoch rinne)
platmakenútplatsje
platschietenplatsjitte u (sjoch sjitte)
platslaanplatslaan u (sjoch slaan)
platspuitenplatspuitsje
platstrijkenplatstrike u (sjoch strike)
plattrappenplattraapje, platwâdzje
platwalsendelride (sjoch ride)
plaveienbefluorje
playbackenplaybackje
plegenpleegje, plichtsje, pliigje
pleisterenplasterje (bestrijken met specie)
pleisteren (bestrijken met specie)pleisterje
pleitenpleitsje
plempenoandamje
plettenpletsje, útplatsje
plezier makenmâldwaan (sjoch dwaan)
plezierenplezierje
plisserenplissearje
ploegenfelgje, ploegje, ploeie
ploegen in het voorjaarmaitiidsploegje
ploegen van bouwgrondhúdzje, hútsje
ploegen van de eerste vorehealrêgje
ploeterenplatserje, ploeterje, wjirmje
ploffenploffe
plomberenplombearje
plompenplompe
plonzenplompe
plooienploaie
pluggenplugje
pluimstrijkenkloatfege, plomkestreakje, plomkestrike u (sjoch strike), plomstrike u (sjoch strike)
pluizenplúskje, plústerje, plúzje
plukkenplôkje, plomje, plomkje, plûmje
plukken (financieel)ropsekje
plukken van bessenbeiploaitsje, beiplôkje, beisykje (sjoch sykje), beiteppe
plunderenplonderje, rute, útrutelje, útstrûpe
pochenopspinne u (sjoch spinne), opsprekke u (sjoch sprekke), opswetse, poche, poffe, swetse
poedelenpoedelje
poederenpoeierje
poependritse, kakke, poepe, skite
poetsenpoetse
pokenpookje
pokerenpokerje
polariserenpolarisearje
polderenpolderje
polijstenpolyste
politiserenpolitisearje
politoerenpolitoerje
poloënpoloje, polospylje
polsenpolskje, tantsje
polsstok hoog vastpakkentopkesweve
polsstokhoogspringenpolsstôkheechspringe (sjoch springe)
polsstokspringenpolsspringe (sjoch springe), polsstôkspringe (sjoch springe)
polsstokspringen met de stok tussen de benenkattemelke u (sjoch melke), kultsjebrekke u (sjoch brekke), skonkjebrekke u (sjoch brekke), sturtsjebrekke u (sjoch brekke)
polsstokverspringenfierljeppe
polychromerenpolygromearje
pommelen (zwoegen; klungelen)pûmelje
pompenpompe
ponerenponearje
ponsenpûnzje
ponyrijdenponnyride (sjoch ride)
poolbiljartenpoolbiljerte
pootjebadenpoatsjebaaie
popelenpopelje, poperje
populariserenpopularisearje
porrendúste, poarje
portretschilderenportretskilderje
portretterenportrettearje
poserenposearje
positionerenposisjonearje
postdaterenpostdatearje
postenposte
postulerenpostulearje
potenpoatsje
poten (van aardappels)poatelje
poten van bonenbeanlizze (sjoch lizze)
potlood slijpenpotleadslypje
potloodventenpotleadsutelje
pottekijkenpotsjegnuve
pottenpotsje, potte
pottenbakkenpottebakke
potverterenpotfertarre
pousserenpûssearje
praatjes verkopenlabeiskje
prakkenpeie, platsje, prakje, prûze
prakkiserenprakkesearje
prakkiseren (prakkezeren)prakketinke (sjoch tinke)
praktiserenpraktisearje
pralenprealje
pratenpetearje, prate, redekavelje
praten door de neusnoasklankje
precipiterenpresipitearje
preciserenpresisearje
predestinerenpredestinearje
predetermineren (vooraf bepalen)predeterminearje
prefabricerenprefabrisearje
prefererenpreferearje
prefigeren (voorzien van een prefix)prefigearje
prejudiciëren (vooruitlopen)prejudisjearje
prekenpreekje
preluderenpreludearje
preoccuperenpreökkupearje
preordineren (vooraf instellen of vaststellen)preordinearje
preparenpreparearje
presenterenpresintearje
presiderenfoarsitterje, presidearje
pressenoanpresje, oanpresse, presse, pypsekje
presterenprestearje
pretenderenpretindearje
prevalerenprevalearje
prevelenbemûlkje, preuvelemintsje, preuvelje, pûlemûlkje
priemenpriemkje
prijsgevenoerjaan (sjoch jaan), priisjaan u (sjoch jaan)
prijsschietenpriissjitte u (sjoch sjitte)
prijszingen (deelnemen aan een zangconcours)priissjonge u (sjoch sjonge)
prijzenloovje, priizgje, priizje, pryskje
prijzen (voorzien van een prijs)pryskje
prikkelenpiipje, prikelje, prykje
prikkelen in de keelheare, hearje, heaze, heazje
prikkenpjukje, pjukke, prippe, prykje
printenprintsje
prioriserenprioritearje
privatiserenprivatisearje
privilegiërenprivilezjearje, privilezjiearje
proberenbesykje (sjoch sykje), probearje
problematiserenproblematisearje
procederenabbekaatsje, plachtsje, prosedearje
proclamerenproklamearje
procurerenprokurearje
producerenprodusearje
proefdraaienproefdraaie
proefvarenproeffarre u (sjoch farre)
proestenprúste
proevenpriuwe
proeven van kleine beetjespriuwkje
profanerenprofanearje
professionaliserenprofesjonalisearje
profeterenprofetearje, wytgje
profilerenprofilearje
profiterenprofitearje
prognoticerenprognostisearje
programmerenprogrammearje
projecterenprojektearje
projectietekenenprojeksjetekenje
prolongerenprolongearje
promoverendoktorearje, promovearje
pronkenomspegelje, pronkje
pronken als een pauwpauje
prononcerenprononsearje
proostenproaste
propagerenpropagearje
proponeren (voorstellen)proponearje
proppenpropje
prospereren (bloeien)prosperearje
prostituerenprostituearje
protesterenprotestearje
protocollerenprotokollearje
provianderen (bevoorraden)proviandearje
provocerenprovosearje
pruilenblibje, blibkje, kolpje, lipe, protsje, protte, prule, prúlje, sjankerje, útprule, útprúlje
pruimenpromje, promkje, prúmkje, prûmkje
pruimen van tabaktabakprúmkje
prutsenbetipelje, fabrykje, grieme, miere, nifelje, omdokterje, omknoffelje, pankoekje, prutse
pruttelenprottelje, sjurrelje, snuorje, soarrelje
psalmzingenpsalmje, psalmsjonge u (sjoch sjonge)
psychologiserenpsychologisearje
publicerenpublisearje
puffenhymje, pûste
puinruimenpúnromje
pulkenpûlkje
punnikenkloskebreidzje, koarkbreidzje, koarkjebreidzje
punten van bonenbeanpuntsje, beantsjekopje, beantsjepuntsje
punten van peulenpûltsjepuntsje
puntenslijpenpunteslypje, puntsjeslypje
punterenpunterje
puntlassenpuntlaskje
purerenpurearje
purgerenpurgearje
puttenopdippe, putte
puzzelenpuzelje

Thús