Nederlânske tiidwurden begjinnend mei Q

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

tiidwurden

quadruplerenkwadruplearje
quite spelenlykhâlde (sjoch hâlde), lykspylje
quoterenkwotearje

Thús