Nederlânske tiidwurden begjinnend mei Q

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

tiidwurden

quadruplerenkwadruplearje
quite spelenlykhâlde u (sjoch hâlde)
quoterenkwotearje

Home