Nederlânske tiidwurden begjinnend mei R

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

raadgevenriejaan (sjoch jaan)
raadplegenrie hâlde (sjoch hâlde), ried hâlde (sjoch hâlde), rieplachtsje
raai (grashalm) maaienraaimeane
raaskalleneamelje, jeuzelje
racenjeze, race, ryskje
radbrakenrabrake, rêdbrake
radenriede
raden van voornamen (spel)man-en-wiivje
radicaliserenradikalisearje
rafelenraffelje, rifelje
raffinerenraffinearje
ragenreagje
rakenreitsje , tatroevje
raken (hard)oanmeppe
raken (hard; gevoelig)oanknoffelje
ramenroaie
ramen wassenglêswaskje (sjoch waskje), glêzewaskje (sjoch waskje), rúthimmelje, rútwaskje (sjoch waskje)
rammelenrammelje, rykkrakje, rykrakje
rammenrame, ramme
rangerenranzjearje
rangschikkenoarderje
ranken (groeien van stengels aan planten)rankje
ranselenrânselje
rantsoenerenrantsoenearje
rapen oogstenraapje
rapen uit de grond trekkenraapteppe
rappen (zingen)rappe
rapporterenrapportearje
raspenraspe, raspje
ratelenrattelje
ratificerenratifisearje
rationaliserenrasjonalisearje
ratten verdelgenrotteferdylgje
rauzenrauze
ravitaillerenravitaillearje
ravottenboartjeie u (sjoch jeie), skermutselje, wyldjeie (sjoch jeie)
razenduvelje, raze
reactiverenreaktivearje
reagerenreagearje
realiserenrealisearje
reallocerenreallokearje
reanimerenreanimearje
rebellerenrebellearje
recapitulerenrekapitulearje
recenserenresinsearje
rechercherenresjersearje, resjersjearje
rechtbreien (goedmaken)rjochtbreidzje, rjuchtbreidzje
rechtpraten (goedpraten)rjochtprate
rechtsprekenrjochtsprekke (sjoch sprekke)
rechttrekkenrjochtlûke u (sjoch lûke)
rechtvaardigenrjochtfeardigje
rechtzettenrjochtsette
reciterenresitearje
reclamerenreklamearje
reclasserenreklassearje
recombinerenrekombinearje
reconstruerenrekonstruearje
recreërenrekreëarje
rectificerenrektifisearje
recupererenrekuperearje
recuserenrekusearje
recyclenrecyclje
reddenrêde
redenerenredenearje
redetwistenhaffelje
redevoerenredefiere
redigerenredigearje
reducerenredusearje
refererenreferearje
reflecterenreflektearje
reformerenreformearje
regelenbereagje, beruorje, beruorkje, regelje, richelje
regenenmaaiemje, reine
regenen (hard)oanslingerje
regenererenregenerearje
regerenregearje
regionaliserenregionalisearje
regisserenregissearje
registrerenregistrearje
reglementerenreglemintearje
regulariserenregularisearje
regulerenregulearje
rehabiliterenrehabilitearje
reien (bewerken met een reischaaf)rije
reien (rondedans uitvoeren)raaie
reikenrikke
reikhalzenhalseagje, langhalzje, rekhalzje
reïncarnerenreynkarnearje
reinigenbehavenje, behoffenje, heuvelje, ôfhoffenje, rakke, reinigje, skjinje, útklinzgje
reinigen (schoonmaken; luchten)útfiizje
reinigen met waterplaskje
reïntegrerenreyntegrearje
reisbevrachtenreisbefrachtsje
reizenreizgje
reizen met de tramtramme, tramreizgje
rekenenrekkenje
rekening houdenrekken hâlde u (sjoch hâlde)
rekening houden metachtenearje
rekeningrijdenrekkenride (sjoch ride)
rekestrerenrekwestrearje
rekkenrekke , útstûkje
rekruterenrekrutearje
rekwestrerenrekwestrearje
rekwirerenrekwirearje
relaterenrelatearje
relativerenrelativearje
relaxenrelaxe
relayerenrelayearje
releverenrelevearje
remigrerenremigrearje
remitterenremittearje
remmenremje
renderenrendearje
rennendrave
renoverenrenovearje
rentenrintsje
rentenierendea-ite u (sjoch ite), fan 'e rinten libje, popeldrukke, rintenierje, rintenierkje, stillibje
renvoierenrenvoaiearje
reorganiserenreorganisearje
reparerenbymeitsje (sjoch meitsje), reparearje
repatriërenrepatriearje
repelen van vlasflaaksrûpelje, ripelje, rûpelje
repenrepe
repeterenrepetearje
replicerenreplisearje
reppenreppe
representerenrepresintearje
reproducerenreprodusearje
reserverenreservearje
residerenresidearje
residiverenresidivearje
resignerenresignearje
resocialiserenresosjalisearje
resolverenresolvearje
resonerenresonearje
resorberenresorbearje
respecterenrespektearje
responderenrespondearje
ressorterenressortearje
restaurerenrestaurearje
resterenrestearje
restituerenrestituearje
restornerenrestornearje
resulterenresultearje
resumerenresumearje
retirerenretirearje, ruterearje
retoucherenretûsjearje
retournerenretoernearje
retrocederenretrosedearje
reutelenrute, rutelje
revaliderenrefalidearje
revaluerenrevaluearje
revancherenrevansearje
reven (zeil minderen)reevje, reve
revindicerenrevindisearje
reviserenrevisearje
revolterenrevoltearje
revolverenrevolvearje
ribbelen (ribbels aanbrengen)ribbelje
richtenrjochtsje
ridderenridderje
riekenrûke
riet snijdenreidskarje, reidskarre, reidskeare, reidsnije (sjoch snije)
riet vlechtenreidflechtsje (sjoch flechtsje)
rietdekken van een dakreiddekke (sjoch dekke), reidtekje
rijdenride
rijen (in een rij zetten)rigelje
rijgenbesselje, bestelje, riigje, riuwe
rijgen van een peur (vislijn)poereriuwe u (sjoch riuwe)
rijmelen (slechte verzen maken)rimelje, rymkje
rijmenrime, rymje
rijpenripe, rou-izelje, rûchfrieze (sjoch frieze), rypje
rijpen (licht vriezen)wytfrieze (sjoch frieze)
rijtenrite
rijzenrize
rillenrilje
rimpelenrimpelje, romfelje, ronfelje
ringelorenringje
ringstekenringstekke (sjoch stekke)
ringsteken (rijdend)ringride (sjoch ride)
ringwerpenringsmite (sjoch smite), rinkjesmite (sjoch smite)
rinkelenrinkelje
rinkinkelenrinkinkelje, rinkinkje
riposterenripostearje
riskerennoedzje, riskearje
ritselen (geluid)risselje
ritsenritse
rittenridzje
ritualiserenritualisearje
rivaliserenrivalisearje
robotiserenrobotisearje
rochelenrachelje, rochelje, rutelje, rútsje
rock-'n-rollenrock-'n-rolje
roddelenbebekje, neilasterje, rabje
rodelenrodelje
roeienroeie
roeien (langzaam)roeikje, ruoikje
roemenbeare, priizgje
roepenroppe
roerenriere, roere, ruorje
roestenroastje, roastkje, rustje, rustkje
roet vormenroetsje
roetsjenroetse
roffelenroffelje
rogge malenroggemealle
rokenreekje
roken (tabak)roke, smoke
roken (vis; vlees; schoorsteen)rikje, rykje
roken van een pijppiipsmoke
roken van spekspekrikje
rokeren (schaakterm)rokearje
rollebollenrollebolje
rollenrolje, rôlje
rolschaatsenroltsjeride (sjoch ride)
romaniserenromanisearje
romantiserenromantisearje
rommelenomrommelje, omskaaie, rommelje
rompbevrachtenrompbefrachtsje
rond makenrûnje
rondbazuinenoertromje, ombazúnje, omtongerje, omtromje, rûnkrantsje, úttoetsje, úttromje, úttrompetsje
rondbrengenombringe (sjoch bringe), rûnbringe (sjoch bringe)
ronddelenomdiele, ompartsje
ronddelen (bijv. bij kaartspel)omjaan u (sjoch jaan)
ronddobberenomdiggelje, omdobberje
ronddolenomdwelmje
ronddraaienhaaiemaaie, omwâlje, raaiemaaie, rûndraaie, rûntsjedraaie, rûntsjemealle
ronddragenomdrage (sjoch drage)
ronddravenomdrave, rûndrave
ronddrentelenomfiisbilkje, omflitterje, ompankoekje, omskilderje, omsnittelje, omspegelje
ronddrijvenomdriuwe u (sjoch driuwe), omdriuwkelje
ronddwalenomdwale
ronddwarrelenomdwarrelje
rondenrûnje
rondfladderenomflodderje, omwjukkelje
rondgaanomhâlde u (sjoch hâlde), rûngean (sjoch gean)
rondhangenhingelje, krinkjespuie
rondhangen (niets doen)omwilewaalje, omwilewalje, omwilewarje
rondhangen bij huisomlongerje
rondkijkenrûnsjen (sjoch sjen)
rondkomenlânskomme (sjoch komme), rûnkomme (sjoch komme)
rondkomen (financieel)lykspylje
rondkrijgenrûnkrije (sjoch krije)
rondkruipenomkrûpe
rondleidenrûnliede (sjoch liede)
rondlopenomspane, omspoare
rondlopen (druk)omjaskje
rondlopen (jammerend)omkrite
rondlopen (kleumend)omklommerje
rondlopen (wild)omkaterje
rondlopen op tenenomteantsje
rondlopen zonder doelomjonkerje
rondneuzenomgnúfkje, omgnuve, omnoaskje
rondpresenterenrûnhâlde u (sjoch hâlde)
rondreizenomreizgje
rondscharrelenomavensearje, omskarrelje, omsteuterje, omstoaterje, omstuiterje, omtoffelje, omwimelje, steuterje, stoaterje
rondschrijvenrûnskriuwe (sjoch skriuwe)
rondslaan (wild; met geweld)omramaaie, ramaaie
rondslenterenombingelje, omdangelje, omdideldeine, omdideldeintsje, omdrintelje, omdweile, omdweilje, omflanterje, ompangelje, omsliere, omslierkje, omsuiskje, omsutelje, parlefinkje, poerlefinkje, pûlfinkje
rondslepenomsleepje, omslepe
rondslingerenombongelje, omdingelje, omslinge, omslingerje, omtoarkje
rondsnuffelenomsnaaie, omsneupe, omsnoeie, omsnúve
rondspartelenomsparrelje
rondspeurenomstrune
rondspokenomspane, omspoare, omspoekje
rondstappenomstappe
rondstrooienrûnkrantsje, rûnstruie
rondtastenomtaaste
rondventenomsutelje
rondvertellenferkrantsje, rûnfertelle, útkrantsje
rondvliegenomgiselje
rondvliegen (druk; wild)omheidenje
rondvliegen (figuurlijk)omteisterje
rondvragenomfreegje, rûnfreegje
rondwaggelenomkuorrelje
rondwandelenomkuierje, ompanderje
rondwandelen (bijv. om een buurt)ombuorje
rondwarenomwaarje, waarje
rondwoelen (druk; wild)omheidenje
rondzeggenomsizze u (sjoch sizze), rousizze (sjoch sizze)
rondzeulenomtôgje
rondzwermenomswaarmje
rondzwervenomdoarmje, omswalkje, omswerve (sjoch swerve), omswindelje, omswine (sjoch swine), omwaarûlje
ronkenronkje
ronken (brommen)gûnzje
ronken (snurken)snoarkje
ronselenronselje
rood makenreadzje
rood wordenreadzje
rooiendolle, omrûgje, roaie, rûgje
rooien van aardappelen terwijl het lof nog groen isgriendolle
rooien van bomenbeamroegje, beamroeie
rook naar iemand blazenoanrikje
roosterenroasterje
roskammenhynsterosse, roskamme, roskjimme
rossenrosse
roterenrotearje
rottenrotsje
roulerenrûlearje
routerenrûtearje
rouwenrouje
rouwklagenroukleie (sjoch kleie)
rovenrave, roovje, rove, rôve, rôvje
royerenroyearje
rubricerenrubrisearje
rug rechtenrêchrjochtsje
ruggenrêgje
ruggensteunenstypje
rugzwemmenrêchswimme (sjoch swimme)
ruienrúdzje
ruikenrûke
ruilenbûtse, ruilebûtse, ruilje, rûlebûtse, wannelje
ruilverkavelenruilferkavelje
ruimenromje
ruinenrúnje
ruïnerenrinnewearje, ruïnearje
ruisenreauntsje, rûze, rûzelje, rûzje
ruiten inzettengleskje
rukkenhoarte, ropje, skuorre
rumineren (herkauwen)ruminearje
runnenrunne
rustenrêste
ruwenwreedzje
ruzie zoekenrûzjesykje (sjoch sykje), wrokje
ruziemakenbargebite u (sjoch bite), rûzjemeitsje (sjoch meitsje)
ruziënfimeltiizje, kreauwe, rûzjemeitsje (sjoch meitsje), tsjanterje

Thús