Nederlânske tiidwurden begjinnend mei R

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

raadgevenriejaan u (sjoch jaan)
raadplegenrie hâlde u (sjoch hâlde), ried hâlde u (sjoch hâlde), rieplachtsje
raai (grashalm) maaienraaimeane
racenjeze, race, ryskje
radbrakenrabrake, rêdbrake
radenriede u
radicaliserenradikalisearje
rafelenraffelje, rifelje
raffinerenraffinearje
ragenreagje
rakenreitsje u
raken (hard, gevoelig)oanknoffelje
ramenroaie
ramen wassenglêswaskje, glêzewaskje, rúthimmelje, rútwaskje
rammelenrammelje, rykkrakje, rykrakje
rammen rame, ramme
rangerenranzjearje
rangschikkenoarderje
ranken (groeien van stengels aan planten)rankje
ranselenrânselje
rantsoenerenrantsoenearje
rapen oogstenraapje
rapen uit de grond trekkenraapteppe
rappen (zingen)rappe
rapporterenrapportearje
raspenraspe, raspje
ratelenrattelje
ratificerenratifisearje
rationaliserenrasjonalisearje
ratten verdelgenrotteferdylgje
rauzenrauze
ravitaillerenravitaillearje
ravottenskermutselje, wyldjeie u (sjoch jeie)
razenraze
reactiverenreaktivearje
reagerenreagearje
realiserenrealisearje
reallocerenreallokearje
reanimerenreanimearje
rebellerenrebellearje
recapitulerenrekapitulearje
recenserenresinsearje
rechercherenresjersearje, resjersjearje
rechtbreienrjochtbreidzje
rechtsprekenrjochtsprekke u (sjoch sprekke)
rechtvaardigenrjochtfeardigje
rechtzettenrjochtsette
reciterenresitearje
reclamerenreklamearje
reclasserenreklassearje
recombinerenrekombinearje
reconstruerenrekonstruearje
recreërenrekreëarje
rectificerenrektifisearje
recupererenrekuperearje
recuserenrekusearje
recyclenrecyclje
reddenrêde u
redenerenredenearje
redetwistenhaffelje
redevoerenredefiere
redigerenredigearje
reducerenredusearje
refererenreferearje
reflecterenreflektearje
reformerenreformearje
regelenberuorje, regelje, richelje
regenenreine
regenererenregenerearje
regerenregearje
regionaliserenregionalisearje
regisserenregissearje
registrerenregistrearje
reglementerenreglemintearje
regulariserenregularisearje
regulerenregulearje
rehabiliterenrehabilitearje
reien (bewerken met een reischaaf)rije
reien (rondedans uitvoeren)raaie
reikenrikke
reikhalzenhalseagje, langhalzje, rekhalzje
reïncarnerenreynkarnearje
reinigenheuvelje, rakke, reinigje, skjinje
reïntegrerenreyntegrearje
reisbevrachtenreisbefrachtsje
reizenreizgje
rekenenrekkenje
rekeningrijdenrekkenride u (sjoch ride)
rekestrerenrekwestrearje
rekkenrekke u, útstûkje
rekruterenrekrutearje
rekwestrerenrekwestrearje
rekwirerenrekwirearje
relaterenrelatearje
relativerenrelativearje
relaxenrelaxe
relayerenrelayearje
releverenrelevearje
remigrerenremigrearje
remitterenremittearje
remmenremje
renderenrendearje
rennendrave
renoverenrenovearje
rentenrintsje
rentenierenfan 'e rinten libje, rintenierje, rintenierkje
renvoierenrenvoaiearje
reorganiserenreorganisearje
reparerenbymeitsje u (sjoch meitsje), reparearje
repatriërenrepatriearje
repenrepe
repeterenrepetearje
replicerenreplisearje
reppenreppe
representerenrepresintearje
reproducerenreprodusearje
reserverenreservearje
residerenresidearje
residiverenresidivearje
resignerenresignearje
resocialiserenresosjalisearje
resolverenresolvearje
resonerenresonearje
resorberenresorbearje
respecterenrespektearje
responderenrespondearje
ressorterenressortearje
restaurerenrestaurearje
resterenrestearje
restituerenrestituearje
restornerenrestornearje
resulterenresultearje
resumerenresumearje
retirerenretirearje, ruterearje
retoucherenretûsjearje
retournerenretoernearje
retrocederenretrosedearje
reutelenrute, rutelje
revaliderenrefalidearje
revaluerenrevaluearje
revancherenrevansearje
reven (zeil minderen)reevje, reve
revindicerenrevindisearje
reviserenrevisearje
revolterenrevoltearje
revolverenrevolvearje
ribbelen (ribbels aanbrengen)ribbelje
richtenrjochtsje
ridderenridderje
riet snijdenreidskarje, reidskarre, reidskeare, reidsnije
riet vlechtenreidflechtsje
rietdekken van een dakreiddekke, reidtekje
rijdenride u
rijen (in een rij zetten)rigelje
rijgenriigje, riuwe u
rijmelen (slechte verzen maken)rimelje, rymkje
rijmenrime, rymje
rijpenripe, rou-izelje, rûchfrieze, rypje
rijpen (licht vriezen)wytfrieze
rijtenrite u
rijzenrize
rillenrilje
rimpelenrimpelje, romfelje, ronfelje
ringelorenringje
ringstekenringstekke u (sjoch stekke)
ringsteken (rijdend)ringride u (sjoch ride)
ringwerpenringsmite u (sjoch smite), rinkjesmite u (sjoch smite)
rinkelenrinkelje
rinkinkelenrinkinkelje, rinkinkje
riposterenripostearje
riskerenriskearje
ritselen (geluid)risselje
ritsenritse
rittenridzje
ritualiserenritualisearje
rivaliserenrivalisearje
robotiserenrobotisearje
rochelenrachelje, rochelje, rutelje, rútsje
rock-'n-rollenrock-'n-rolje
roddelenbebekje, rabje
rodelenrodelje
roeienroeie
roeien (langzaam)roeikje, ruoikje
roemenbeare, priizgje
roepenroppe u
roerenriere, roere, ruorje
roestenroastje, roastkje, rustje, rustkje
roet vormenroetsje
roetsjenroetse
roffelenroffelje
rogge binnenhalenroggeride u (sjoch ride), roggeynje
rogge malenroggemealle
roken (tabak)roke, smoke
roken (vis, vlees, schoorsteen)rikje
rokeren (schaakterm)rokearje
rollebollenrollebolje
rollenrolje, rôlje
rolschaatsenroltsjeride u (sjoch ride)
romaniserenromanisearje
romantiserenromantisearje
rommelenomskaaie, rommelje
rompbevrachtenrompbefrachtsje
rond makenrûnje
rondbazuinenrûnkrantsje
rondbrengenombringe u (sjoch bringe), rûnbringe u (sjoch bringe)
ronddobberenomdobberje
ronddraaienhaaiemaaie, omwâlje, raaiemaaie, rûndraaie, rûntsjedraaie, rûntsjemealle
ronddwalenomdwale
rondenrûnje
rondgaanrûngean u (sjoch gean)
rondhangenhingelje, krinkjespuie
rondkijkenrûnsjen u (sjoch sjen)
rondkomenlânskomme u (sjoch komme), rûnkomme u (sjoch komme)
rondkrijgenrûnkrije u (sjoch krije)
rondleidenrûnliede u (sjoch liede)
rondscharrelenomtoffelje
rondschrijvenrûnskriuwe u (sjoch skriuwe)
rondslaan (wild, met geweld)ramaaie
rondslingerenombongelje
rondstrooienrûnkrantsje, rûnstruie
rondvertellenrûnfertelle
rondvragenrûnfreegje
rondwarenomwaarje, waarje
rondzeggenrousizze u (sjoch sizze)
rondzeulenomtôgje
rondzwervenomdoarmje, omswerve u (sjoch swerve)
ronkenronkje
ronken (brommen)gûnzje
ronken (snurken)snoarkje
ronselenronselje
rood makenreadzje
rood wordenreadzje
rooiendolle, roaie, rûgje
roosterenroasterje
roskammenhynsterosse, roskamme, roskjimme
rossenrosse
roteren rotearje
rottenrotsje
roulerenrûlearje
routerenrûtearje
rouwenrouje
rouwklagenroukleie u (sjoch kleie)
rovenrave, roovje, rove, rôve, rôvje
royerenroyearje
rubricerenrubrisearje
rug rechtenrêchrjochtsje
ruggenrêgje
ruggensteunenstypje
rugzwemmenrêchswimme u (sjoch swimme)
ruienrúdzje
ruikenrûke
ruilenbûtse, ruilje, wannelje
ruilverkavelenruilferkavelje
ruimenromje
ruinenrúnje
ruïnerenrinnewearje, ruïnearje
ruisenreauntsje, rûze, rûzelje, rûzje
rukkenhoarte, ropje, skuorre
runnenrunne
rustenrêste
ruwenwreedzje
ruzie zoekenrûzjesykje, wrokje
ruziemakenrûzjemeitsje u (sjoch meitsje)
ruziënfimeltiizje, rûzjemeitsje u (sjoch meitsje)

Home