Nederlânske tiidwurden begjinnend mei S

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

sabbelensabje, sobje
saboterensabotearje
sacrerensakrearje
salariërensalariearje
salderensaldearje
saluerensaluearje
samenballengearbalje
samenbindenbebine u (sjoch bine), gearbine u (sjoch bine)
samenbrengengearbringe u (sjoch bringe)
samendrommengeartropje
samenhangengearhingje u (sjoch hingje)
samenhokkengearhokje
samenkomengearkomme u (sjoch komme)
samenkoppelengearkeppelje
samenlevengearlibje
samenlopengearrinne u (sjoch rinne)
samenpersengearparsje
samenroepengearroppe u (sjoch roppe)
samenscholengearboskje, gearkloftsje, geartropje
samensmeltengearsmelte u (sjoch smelte)
samenspannengearspanne
samenstellengearstalle
samentrekkengearlûke u (sjoch lûke)
samenvattengearfetsje
samenvlechtengearfrisselje
samenvloeiengearrinne u (sjoch rinne)
samenvoegengearfoegje
samenvouwengeardwaan u (sjoch dwaan), gearteare, ynteare
samenwerkengearwurkje, oparbeidzje
samenwonenbyinoar wenje, gearwenje
sanctionerensanksjonearje
sanerensanearje
sappelenbodzje
sarrenfaksearje, nitelje, nitigje
sauzensauzje
scalperenskalpearje
scanderenskandearje
scannenscanne, skenne
schaatsenreedride u (sjoch ride)
schaatsen makenreedmeitsje u (sjoch meitsje)
schaatsenslijpenreedslypje
schadeloosstellenyndemnisearje
schaduwenskaadzje
schaftenskoftsje
schakelenskeakelje
schakenskake
schakerenskakearje
schallenskâlje
schamenskamje
schampenskampe
schamperenskamperje
schapen melkenskiepmelke
scharenskare
scharniereniepenslaan u (sjoch slaan), knierje
scharrelenomtoffelje, omwrotte, omwrotte, skeuvelje
schaterenskatterje
schaterlachenskatterlaitsje u (sjoch laitsje)
schatgravenskatgrave u (sjoch grave)
schattenrûze, skatte
schavenskave
scheidenskiede u
scheldenrache, skelle u
schelensjakke, skele
schematiserenskematisearje
schemerenskimerje, skimerjûnje
schendenskeine
schenkenskinke u
scheppen (iets opscheppen)skeppe
scheppen (maken)skeppe, wêzenje u
scherenskarje, skeare
schermenskermje
schermutselenskermutselje
scherpstellenskerpstelle
schertsenmerakelje
schetsensketse
schetterensketterje
scheurenropje, skuorre
schietensjitte u
schiftenskiftsje
schijnenskine
schijtenskite u
schikkenarranzjearje, muierje, skikke
schilderenskilderje
schilferenskibje, skulferje
schillenskile
schimmelenskimmelje
schimpenskimpe
schipperenskipperje
schitterenblinkerje, bylkje, skitterje
schminkensminke
schoeienskoeie
schoenlappenskuonlaapje, skuonmeitsje u (sjoch meitsje)
schoffelenskoffelje
schokkenskokke
scholenopliede u (sjoch liede), skoalje
schommelenskommelje
schonenskjinje
schooienskoaie
schoolblijven (nablijven)skoalbliuwe u (sjoch bliuwe), ynbliuwe u (sjoch bliuwe)
schoonhoudenskjinhâlde u (sjoch hâlde)
schoonmakenskjinmeitsje u (sjoch meitsje)
schoonmaken (hardhandig)reuvelje
schoonschrijvenmoaiskriuwe u (sjoch skriuwe)
schoonspoelenskjinspiele
schoonspuitenskjinspuitsje
schoonvegenskjinfeie u (sjoch feie)
schoonwrijvenskjinwriuwe u (sjoch wriuwe)
schoorvoetenskytskoarje
schoppenskoppe, wâdzje
schouwenskôgje, skouwe
schragenskoarje
schranzenskrânzgje, skrânzje
schrapen (geldzucht)hapskeare
schrapen (krabben)skrabje, ynklauwe, ynskrabje
schrappenskrasse
schreeuwenbalte, omtsjetterje, raze, skreauwe
schreienskrieme
schrijdentrêdzje
schrijnenriffelje, skrine, write
schrijvenskriuwe u
schrikkenskrikke u, skrilje
schrobbenskrobje
schroeienskroeie
schroevenskroeve
schrokkengaffelje, skrokke
schromenskromje
schrompelenskrompelje, skronfelje
schuddebollenrydholje
schuddenskodzje
schuifelenskufelje, stoatskave
schuilenskûlje
schuimbekkenskombekje
schuimenskomje
schurenskjirje, skûdskje, skuorje
schurkenskûdskje
schutterenomgrieme
scorenskoare
seconderensekondearje
seculariserensekularisearje
seinenseine
seksensekse
selecterenselektearje
separerenseparearje
seponerenseponearje
serverenservearje
shockerenshockearje, sjokkearje
showenshowe
sidderensidderje
sierensiere
signalerensinjalearje
signerensinjearje
sijpelensipelje, siperje, sypje
simplificerensimplifisearje
simulerensimulearje
sissensiizje, size, systerje
situerensituearje
sjablonerensjablonearje
sjacherenjoadzje, sjacherje
sjansensjanse
sjezen (hard rijden)jeze
sjezen (voor examen)sjeze
sjoelensjoele
sjokkensjaggelje, sjokke, sjokselje
sjorrensjorje
sjouwensjouwe, tôgje
skeelerenskeelerje
skiënskye
skûtsjesilen (zeilen)skûtsjesile
slaanbûtse, huffe, slaan u
slaapwandelensliepwannelje
slachtenslachtsje
slachtrijp mestenrypmeste
slagballenslachbalje
slagenslagje
slalommenslalomje
slampampenslampampje
slap hangen van zeilenynkylje
slapensliepe u
slechtensljochtsje
sleeënslydjeie u (sjoch jeie), slydskje, slydzje
slempenslimpe
slenterendangelje, kroaskje, sjokselje, slinterje
slepenslepe
slepen en neerzetten (drag and drop)slepe-en-delsette
sleurenslepe, sljurkje, sloere
slieren (aansloffen)sliere, slierkje, sluorkje
slijmen (aardig doen)flaaibekje, flaaie, flaaikje
slijmen (slijm afgeven)slimerje, slymje
slijpenslypje
slijtenslite u
slikkenslokke
slingerenskammelje, slingerje, sokkebalje, toarkje
slinkenslinke u
slippenslippe
slissenslisse
slobberenslabberje, slabje, slobberje
sloffensloffe, slofkje
slootjespringenrintsjejeie u (sjoch jeie), rintsjespringe u (sjoch springe)
slootjespringen (met een been om de polsstok)hakebrake, hakkebrake, rakebrake
slopenslope
slovensloovje, slove
sluierensluierje
sluimerenslomje, slommerje
sluipenslûpe u
sluitenslute u
slurpensloarpje, slurpje
smachtensmachtsje
smadensmaadzje
smakensmeitsje u
smakkensmakke, smyksmakke
smalensmeule
smaller wordenútsmelje
smartensmerte
smedensmeie, smidzje, welle
smekensmeekje, smeke
smelten (boter)rane
smelten (metaal)smelte u
smerenklieme, smarre, smikselje
smeren van boterhammenitensmarre
smettensmette
smeulensmeule
smijtensmite u
smijten (ruw, hard)soale, soalje
smikkelensmikkelje
smoezenbemûskopje, mûskopje, smûze, smûzje
smokkelenslûkje
sms'ensms'e
smullenbankettearje, meure, smulle, smûze
snakken naar ademwynhappe
snappensnappe
snauwengrauje, grauwe, snauwe
sneeuwduinen vormendúnjeie u (sjoch jeie)
sneeuwensnije (regelmjittig)
sneeuwen (licht)krôkje
sneeuwruimensnieskowe
sneeuwschuivensnieskowe
snibbensnibje
snijdenfykje, snije u
snijden van brooditensnije
snikkensnikkerje, snokkerje
snoeiensnoeie
snoepensline, snobje
snuffelensneupe
snuitensnute u
snuivensnuve
snurkensnoarkje
socialiserensosjalisearje
soezensûze, sûzje
softballensoftbalje
solderensoldearje
solerensolearje
solliciterensollisitearje
sommerensommearje
sonderensondearje
sorterensortearje
soufflerensûflearje, ynskune
souperensûpearje
soutenerensûtenearje
spaaklopenstomprinne u (sjoch rinne)
spannenspanne
sparengarje, sparje
spatiërenspasjearje
spattenspatte
specialiserenspesjalisearje
specificerenspesifisearje
speculerenspekulearje
speechenspeeche
speerwerpenspearsmite u (sjoch smite), spearwerpe u (sjoch werpe)
speldenspjeldzje
spelen (bijv. piano)spylje
spelen (bijv. van kinderen)boartsje
spellenstaverje
spenderenspandearje, spansearje
speurenspeure
spiegelenspegelje
spiekenôfsjen u (sjoch sjen)
spijbelenskoalskûlje, skoaltsjeferkrûpe
spijkerenspikerje
spijtenmuoie, spite u
spinnenspinne u
spionerenspionearje
spittenhakje, spitte
splijtenspâlte, spjalte, splite u
spoelenspiele
spokenspûkje
sponsorensponsorje
sporenspoare
sportensporte
spotlachengnize
spottenspotte
spreidenspriede u
sprekenprate, sprekke u
springenjompe, springe u
springen (met polsstok)ljeppe
sprintensprinte
sproeiensproeie
sprokkelenpriksykje
spruitensprute
spugenflybkje, spuie
spuwenflybkje
staanstean u
stabiliserenstabilisearje
stagnerenstagnearje
stakenstake
stalkenhjitfolgje, stalkje
stallenstalle
stamelenhealprate
stammenstamje, stamme
stampenstampe
standaardiserenstanderdisearje
standhoudenhoekhâlde u (sjoch hâlde)
stapelenloegje, steapelje, steupelje
stappenstappe
stareneagje, stoareagje, stoarje
startenstarte
stationerenstasjonearje
stavenstaavje
stekenstekke u
stelenkape, ôfstelle, potse, stelle u, take, ûntstelle
stellenstelle
steltlopensteltrinne u (sjoch rinne)
stemmen (instrumenten, verkiezingen)stimme
stempelenstimpelje
stenigenstiennigje
stenograferenstenografearje
steppenautopetsje
steriliserensterilisearje
sterkenfuortsterkje, sterkje
stervenstjerre u, weireizgje
steunenstypje
stevig makenstevigje
stiekem regelenbemûskopje
stigmatiserenstigmatisearje
stijgenomheechgean u (sjoch gean), stige
stijldansenstyldûnsje
stikkenstikke
stilerenstilearje
stilliggenstillizze u (sjoch lizze)
stilstaanstilstean u (sjoch stean)
stilzwijgenstilswije
stimulerenstimulearje
stinkenstjonke u
stipulerenstipulearje
stoeiengekjeie u (sjoch jeie), mâlfarje, mâlfarkje, mâltjirgje, mâltjirje, rosbeie, stoeie, wyldjeie u (sjoch jeie), wyldzje
stoffenstofje
stofferenstoffearje
stofzuigenstofsûgerje, stofsûgje, túchsûgje
stokkenstûkje
stollenferstjurje, stjurje
stomenstome
stomp makenferstompje, stompje
stompenhompe, hûmpe, pompe, stompe, stompje
stoppenstopje, tropje
stopzettenstopsette
stormenstoarmje
stormlopenstoarmrinne u (sjoch rinne)
stortenstoarte
stortregeneneazje
stotenrame, stjitte u, stompe
stovenbesoarje, prule
straffenstraffe
stralenblierkje
strandjuttenbûtsykje u (sjoch sykje), strânjutte
strelenaaikje
strengelenstringelje
strepenstreekje
stressenstresse
strevenstribje
strijdenkrewearje, stride u
strijkenstrike u
strikkenstrikke
stripdansenstripdûnsje
strippenstrippe
strokenstroke
stromenstreame
strompelenstrompelje
strooienrûgelje, struie
stroomlijnenstreamlynje
strootjes aanbrengen (vogels in een nest)strieketôgje
strootjes omhoogwerpen (vogels in een nest)rûchjesmite u (sjoch smite), rûchsmite u (sjoch smite), striekewippe
strootjes trekken (loten)striekelûke u (sjoch lûke)
strootjes zoeken (vogels voor een nest)striekesykje u (sjoch sykje)
stropenstreupe, strûpe
strucurerenstrukturearje
struikelenknoffelje, stroffelje
struinenstrune
studerenstudearje
stuitenstuitsje
stuivenstowe, wiskje
stuivertje-wisselenbeamkeferjeie u (sjoch jeie), beamkeferwikselje
stukadorenstukadoare
stukbijtentebite u (sjoch bite)
stukjagen (vernielen)tejeie u (sjoch jeie)
stuntelenhakkenkrukje
sturenstjoere
stuttenskoarje
sublimerensublimearje
subordinerensubordinearje
subsidiërensubsidiearje
substituerensubstituearje
sudderensjurrelje, soarje, tsjurrelje
suggererensuggerearje
sukkelenomgammelje, sjuttelje
superviserensupervisearje
supplerensupplearje
surfenplanksile, surfe
surveillerensurveillearje, tafersjochhâlde u (sjoch hâlde)
sussendelbêdzje
swingenswinge
symboliserensymbolisearje
sympathiserensympatisearje
synchroniserensyngronisearje
systematiserensystematisearje

Home