Nederlânske tiidwurden begjinnend mei S

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

sabbelensabje, sobje, sobkje
saboterensabotearje
sacrerensakrearje
salariërensalariearje
salderensaldearje
saluerensaluearje
samenbakkengearbakke
samenballengearbalje
samenbindenbebine (sjoch bine), gearbine (sjoch bine)
samenbrengengearbringe (sjoch bringe)
samenbrouwengearbrouwe
samenbuigengearbûge
samendrijvendriftkje
samendringengearkringe (sjoch kringe)
samendrommengeartropje
samenflansengearflânzje, gearpongje, gearrippe
samenhangengearhingje (sjoch hingje)
samenhokkengearhokje, omhokje
samenklappen (dichtklappen)gearflappe
samenklevenbeklibje
samenkomengearkomme (sjoch komme)
samenkomen van ziektengearboazje
samenkoppelengearkeppelje
samenlevengearlibje, húzje, hûzje
samenlopengearrinne (sjoch rinne)
samenpersengearparsje
samenrijgengearriuwe u (sjoch riuwe)
samenroepengearroppe (sjoch roppe)
samenscholengearboskje, gearkloftsje, gearrútsje, geartropje, kloftsje
samensmedengearsmeie
samensmeltengearrane, gearsmelte (sjoch smelte)
samenspannengearspanne, paktearje
samenstappengearstappe
samenstellengearstalle
samenstromengearstreame
samentrekkengearlûke (sjoch lûke)
samenvallengearfalle (sjoch falle)
samenvattengearfetsje
samenvlechtengearflechtsje (sjoch flechtsje), gearfrisselje
samenvloeiengearfloeie, gearrinne (sjoch rinne)
samenvoegengearfoegje, gearsette
samenvouwengeardwaan (sjoch dwaan), gearteare, ynteare
samenwerkengearwurkje, oparbeidzje
samenwevengearweevje
samenwonenbyinoar wenje, gearwenje
samenzwerengearstokelje
sanctionerensanksjonearje
sanerensanearje
sappelenbodzje
sarrenfaksearje, judasje, nitelje, nitigje
sauzensauzje
scalperenskalpearje
scanderenskandearje
scannenscanne, skenne
schaatsenreedride (sjoch ride)
schaatsen makenreedmeitsje (sjoch meitsje)
schaatsen met ongelijke slagpreamkeskowe, preamskowe
schaatsen van een rondje of baantje op de ijsbaanbaantsjeride u (sjoch ride)
schaatsenslijpenreedslypje
schadeloosstellenyndemnisearje
schaduwenskaadzje
schaftenskoftsje
schakelenskeakelje
schakenskake
schakerenskakearje
schallenskâlje
schamenskamje
schampenskampe, útskampe
schamperenskamperje
schapen drijvenskieppedrifkje, skieppedriftkje, skieppedriuwe u (sjoch driuwe)
schapen melkenskiepmelke (sjoch melke)
schapen melken (figuurlijk)skieppedritse, skieppegatsje, skieppesturtsje
schapen tellenskieppetelle
scharenskare
scharniereniepenslaan (sjoch slaan), knierje
scharrelenomtoffelje, omwrotte, omwrotte, skeuvelje
schaterenskatterje
schaterlachenskatterlaitsje (sjoch laitsje)
schatgravenskatgrave (sjoch grave)
schattenrûze, skatte
schavenskave
scheidenskiede
scheidsrechter zijnskiedsrjochterje
scheldenopmasterje, rache, skelle
schelenmiterje, sjakke, skele
schematiserenskematisearje
schemerenskimerje, skimerjûnje
schendenskeine
schenkenskinke
scheppen (iets opscheppen)skeppe
scheppen (maken)skeppe, wêzenje
scherenskarje, skeare
schermenskermje
schermutselenskermutselje
scherp maken van nagelsneilskerpje
scherpen van een zeisharje, seineharje
scherpslijpen (tegen andermans mening ingaan)skerpslypje
scherpstellenskerpstelle
schertsenkoartswylje, merakelje
scheten latenmuffe, ôfskite (sjoch skite)
schetsensketse
schetterensketterje
scheurenropje, skuorre
scheuren door droogteferrêdzje
schietensjitte
schieten met een proppenschieterbossjitte u (sjoch sjitte)
schiftenskiftsje
schiften (uitzoeken)ôfearte, ôfeartsje
schijfschietenskiifsjitte u (sjoch sjitte)
schijnenskine
schijtenskite
schikkenarranzjearje, muierje, skikke
schilderenfervje, miele, mielje, skilderje
schilferenskibje, skulferje
schillenskile
schimmelenskimmelje
schimpenskimpe
schipperenbeskipperje, skipperje
schitterenblinkerje, bylkje, gleonje, skitterje
schminkensminke
schoeienskoeie
schoenlappenskuonlaapje, skuonmeitsje (sjoch meitsje)
schoffelenopskoffelje, skoffelje
schokkenskokke
schokken (van het lichaam)oantrilje
scholenopliede (sjoch liede), skoalje
schommelenomtouterje, skommelje, soeie, touterje
schommelen (zachtjes)soeikje
schonenskjinje
schooienskoaie
schoolblijven (nablijven)skoalbliuwe (sjoch bliuwe), ynbliuwe (sjoch bliuwe)
schoolhoudenskoalhâlde u (sjoch hâlde)
schooltje spelenskoaltsjeboartsje
schoonbrandenskjinbrâne
schoonhoudenskjinhâlde (sjoch hâlde)
schoonlikkenomslikje
schoonmakenskiemanje, skimanje, skjinmeitsje (sjoch meitsje), skymanje
schoonmaken (binnenkant)omhimmelje, úthimmelje
schoonmaken (buitenkant)ôfhimmelje
schoonmaken (hardhandig)reuvelje
schoonmaken van een kachelkachelje
schoonmaken van gotengoatehimmelje
schoonmaken van nagelsneilhimmelje
schoonmaken van pannenpanskrobje
schoonmaken van potten en pannenpot-en-panhimmelje
schoonmaken van slotensleatheakkelje, sleathekkelje, sleathoukje, útheakkelje, úthekkelje, úthoukje
schoonrijdenpronkride u (sjoch ride)
schoonschrijvenmoaiskriuwe (sjoch skriuwe)
schoonspoelenskjinspiele
schoonspuitenskjinspuitsje
schoonvegenôfrosse, skjinfeie (sjoch feie)
schoonwassenskjinwaskje u (sjoch waskje)
schoonwrijvenskjinwriuwe (sjoch wriuwe)
schoorvoetenskytskoarje
schoppenskoppe, wâdzje
schotsje lopen (ijs breken)mokjesette, sjoukerje, sjouskje, skoskedope, skoskefarre u (sjoch farre), skoskeflikke, skoskejeie u (sjoch jeie), skoskerinne u (sjoch rinne), skoskesette, skosketraapje, skoskewippe, soukje, souskje, souwe, souwelje, souzje, tei-iizje, teiluere, teilutsje, teilutterje, teiyskje
schouwenskôgje, skouwe
schouwen (inspecteren)skouje
schouwen van wegenweiskouwe
schragenopskoarje, skoarje
schrammenskramme
schransenbuffelje
schranzenskrânzgje, skrânzje
schrap zettentsjinskoarje
schrapen (geldzucht)hapskeare
schrapen (krabben)skrabje, ynklauwe, ynskrabje
schrapen van pekpikskraabje, pikskrabje
schrappenskrasse, útkrasse
schreeuwenbalte, gjalpe, gjalpje, omtsjetterje, raze, skreauwe
schreienskrieme
schrijdentrêdzje
schrijnenriffelje, skrine, write
schrijvenskriuwe
schrikkenskrikke , skrilje
schrobbenskrobje
schrobben (van boven naar beneden)delskrobje
schrobben van murenmuorreskrobje
schroeienskroeie
schroevenskroeve
schrokkengaffelje, skobje, skrokke
schromenskromje
schrompelenskrompelje, skronfelje
schuddebollenrydholje
schuddenhotse, hutselje, skodzje
schuifelenomskeuvelje, skufelje, sleepsoalje, stoatskave
schuilenskûlje
schuilen voor regenôfskûlje
schuilgaanbeskûlgean u (sjoch gean)
schuilhoudenbeskûlhâlde u (sjoch hâlde)
schuimbekkenskombekje
schuimenskomje
schuin toelopengearje
schurenskjirje, skûdskje, skuorje
schuren van metalen pottenpotskjirje
schurkenskûdskje
schurken (tegen jeuk)skeuke
schuttenskutjasse, skutte
schutterenombargje, omgrieme, omknoffelje
schuwen (mijden)skouwe
scorenskoare
seconderensekondearje
seculariserensekularisearje
seinenseine
seksensekse
selecterenselektearje
separerenseparearje
seponerenseponearje
serverenservearje
shockerenshockearje, sjokkearje
showenshowe
sidderensidderje
sierensiere, sierje
signalerensinjalearje
signerensinjearje
sijpelensipelje, siperje, sypje
simplificerensimplifisearje
simulerensimulearje
sissensiizje, sisterje, size, systerje
situerensituearje
sjablonerensjablonearje
sjacherenjoadzje, sjachelje, sjacherje, skachelje, skacherje
sjansensjanse
sjezen (hard rijden)jeze
sjezen (voor examen)sjeze
sjoelensjoele
sjokkenôfpongelje, pongelje, sjaggelje, sjokke, sjokselje
sjorrensjorje
sjouwensjouwe, tôgje
skeelerenskeelerje
skiënskye
skûtsjesilen (zeilen)skûtsjesile
slaanbûtse, huffe, slaan , takje
slaan met zweep of stokomtyskje
slaan van een ijzeren band om een vathoepomlizze u (sjoch lizze), hoepslaan u (sjoch slaan)
slaan van een klokpyngpangje
slaapwandelensliepwannelje
slachtenkielje, slachtsje
slachten van kippenhinneslachtsje
slachtofferenslachtofferje
slachtrijp mestenrypmeste
slagballenslachbalje
slagenslagje
slalommenslalomje
slampampenslampampje
slap hangen van zeilenynkylje
slapensliepe
slecht bekomenmiskomme (sjoch komme)
slechtensljochtsje
sleeënslydjeie (sjoch jeie), slydskje, slydzje
sleetjerijden (met prikstokken)prikslydjeie u (sjoch jeie)
slempenslimpe
slenterenbelderje, dangelje, dweile, dwelmje, kroaskje, sjokselje, slinterje
slepenslepe, slykslakje
slepen en neerzetten (drag and drop)slepe-en-delsette
sleurenomsloere, slepe, sljurkje, sloere
slieren (aansloffen)sliere, slierkje, sluorkje
slijmen (aardig doen)flaaibekje, flaaie, flaaikje
slijmen (slijm afgeven)slimerje, slymje
slijpenhotsje, slypje
slijpen (scherp maken)opslypje
slijtenôfbiizgje, slite
slikkenslokke
slingerengiere, skammelje, skuielje, skuilje, slingerje, sokkebalje, toarkje
slinkenbegeare, begearje, betarre, slinke
slippenslippe
slissenslisse
slobberenslabberje, slabje, slobberje
sloffenpúnskoppe, sjoele, sleepsoalje, sloffe, slofferje, slofkje, slykje, slykslakje
slootjespringenpykjedrille, pykjesette, pykjespringe u (sjoch springe), pyksette, rintsjejeie (sjoch jeie), rintsjespringe (sjoch springe), sleatsjeljeppe, sleatsjespringe u (sjoch springe)
slootjespringen (met een been om de polsstok)hakebrake, hakkebrake, rakebrake
slopenferdistruwearje, slope, teslope
slopen (binnenkant)útslope
slovensloovje, slove
sluierensluierje
sluimerenslomje, slommerje
sluipenslûpe
sluitenslute
slurpensloarpje, slurpje
smachtensmachtsje
smadensmaadzje
smakenmûlkje, muolkje, smeitsje
smakkensmakke, smyksmakke
smalensmeule
smaller wordenútsmelje
smartensmerte
smedensmeie, smidzje, welle
smekensmeekje, smeke
smeltensmeltsje
smelten (boter)rane
smelten (metaal)smelte
smerenklieme, smarre, smikselje
smeren (uit de voeten maken)pykje
smeren van boterhammenitensmarre
smeren van broodbôlesmarre
smettensmette
smeulensmeule
smijtenkeile, keilje, kingelje, kinke, kinkelje, kinkje, smite
smijten (ruw; hard)soale, soalje
smikkelensmikkelje
smoezenbemûskopje, mûskopje, smûze, smûzje
smokkelenslûkje
smorensmoare
smousjassen (kaartspel)smousjasse
sms'ensms'e
smullenbankettearje, knuffe, meure, smulle, smûze
snakkensnakke
snakken naar ademgybje, wynhappe
snappensnappe, snippe
snaterengaggelje, gakje, gakkelje, gakkerje
snauwengrauje, grauwe, snauwe, snuorje
sneeuwduinen vormendúnjeie (sjoch jeie)
sneeuwensnije (regelmjittig)
sneeuwen (licht)krôkje
sneeuwruimensnieskowe
sneeuwschuivensnieskowe
snibbensnibje
snijdenfykje, snije
snijden tot schijfjesdaalderje
snijden van broodbôlesnije (sjoch snije), itensnije (sjoch snije)
snijden van spekspeksnije (sjoch snije)
snikkensnikkerje, snokkerje
snoeiensnoeie
snoepensline, snobje
snoerensnuorje
snoevenopswetse
snuffelengnúfkje, sneupe
snuitensnute
snuivensnuve
snurkensnoarkje
socialiserensosjalisearje
soebattensoebatte
soezensûze, sûzje
softballensoftbalje
solderensoldearje
solerensolearje
sollenomtrolje, omtrôlje
solliciterensollisitearje
sommerensommearje
sonderensondearje
soppensopje
sorterensortearje
soufflerensûflearje, ynskune
souperensûpearje
soutenerensûtenearje
souteneur zijnpoaie
spaak lopenspeakje, stomprinne (sjoch rinne)
spannenspanne, útstaaie
sparengarje, gearje, sparje
spatiërenspasjearje
spattenspatte
specialiserenspesjalisearje
specificerenspesifisearje
speculerenspekulearje
speechenspeeche
speerwerpenspearsmite (sjoch smite), spearwerpe (sjoch werpe)
spek aanzetten (voordeel halen)speksette
spekkenspekje, spekke
speldenspjeldzje
spelen (bijv. piano)spylje
spelen (bijv. van kinderen)boartsje
spelen met pepernotenpiperdobbelje, pipernútsje
spelen met pijpesteelpipenakdosse, pypsje, pypstaltsjegoaie
spelen met poppenpopboartsje, popkeboartsje, popkje, poppeboartsje
spelen met twee tegen tweemaatspylje
spelen van een soort trefbalpoepslaan u (sjoch slaan)
spellenstaverje
spenderenspandearje, spansearje
speurengnúfkje, omspúskje, speure, spúskje
spiedenspiede
spiegelenspegelje
spiekenôfsjen (sjoch sjen)
spijbelenskoalskûlje, skoaltsjeferkrûpe, skoaltsjeskûlje
spijkerenspikerje
spijtenmuoie, spite
spikkelenspikkelje
spinnenspinne
spinraggen (met de bezem)spinreagje
spionerenspionearje
spittenhakje, spitte
spitten van de tuintúnhakje
splijtenspâlte, spjalte, splite
spoelenspiele
spokenspûkje
sponsorensponsorje
spookrijdenspûkride u (sjoch ride)
sporenspoare
sportensporte
sportvissenplezierfiskje, sportfiskje
spotlachengnize, monkelje
spottengekoanstekke (sjoch stekke), spotte
spreidenspriede
sprekenprate, sprekke
springenjoepse, jompe, springe
springen (met polsstok)ljeppe
springen met aaneengesloten benendrompelje
sprintensprinte
sproeiensproeie
sprokkelenpriksykje (sjoch sykje)
spruitensprute, sprútsje
spugenflybkje, spuie
spuwenflybkje, kwatse, kwatte, kwitskje
staanstean
staartvlecht makensturtfrisselje
stabiliserenstabilisearje
stagnerenstagnearje
stakenbolje, hinnebruie, stake
staken van werk door regendrinkelje
stalkenhjitfolgje, stalkje
stallenstalle
stamelenbestammerje, healprate, stammerje
stammenstamje, stamme
stampenstampe
standaardiserenstanderdisearje
standhoudenhoekhâlde (sjoch hâlde), stânhâlde u (sjoch hâlde)
stapelenloegje, steapelje, steupelje
stappenstappe
stareneagje, stoareagje, stoarje
startenstarte
stationerenstasjonearje
stavenstaavje, stoaie
steeds ongesteld zijngammelje
steeds praten over hetzelfdeomkôgje
stekenstekke
stelengrape, kape, ôfstelle, potse, stelle , take, ûntstelle
stelen bij nachtnachtbidde, nachtbiddelje
stelen van kleinighedengnobje
stelen van vruchten uit een boomgaardhofkesjonge u (sjoch sjonge), hofkje, hofsjonge u (sjoch sjonge), hôfsjonge u (sjoch sjonge)
stellenstelle
steltlopensteltrinne (sjoch rinne)
stemmen (instrumenten; verkiezingen)stimme
stempelenstimpelje
stenigenstiennigje
stenograferenstenografearje
steppenautopetsje
steriliserensterilisearje
sterkenfuortsterkje, sterkje
stervenferskiede u (sjoch skiede), stjerre , weireizgje
steunenskewiele, stypje
stevig makenstevigje
stichtenstichtsje
stiekem regelenbemûskopje
stigmatiserenstigmatisearje
stijgenomheechgean (sjoch gean), stige
stijldansenstyldûnsje
stikkenstikke
stikken (met naald en draad)opbeste, opbestje
stilerenstilearje
stilhoudenstilhâlde u (sjoch hâlde)
stilliggenstillizze (sjoch lizze)
stilstaanstilstean (sjoch stean)
stilzwijgenstilswije
stimulerenstimulearje
stinkenstjonke
stippelenstipkje, stippelje
stippenstipje, stippe
stipulerenstipulearje
stoeienbolje, gekjeie (sjoch jeie), mâlfarje, mâlfarkje, mâltjirgje, mâltjirje, omhynderje, rosbeie, stoeie, wrakselje, wyldjeie (sjoch jeie), wyldzje
stoelenstuolje
stoffenstofje
stofferenstoffearje
stofzuigenôfsûgerje, stofsûgerje, stofsûgje, sûgerje, túchslobberje, túchsûgje
stokenstokelje
stoken van de ovenûntstoke
stokkenstûkje
stollenbestjurje, ferstjurje, ongelje, stjurje
stomenstome
stomp makenferstompje, stompje
stompenhompe, hûmpe, pompe, stompe, stompje
stoppenhohâlde u (sjoch hâlde), stopje, tropje
stoppen van een pijppiipstopje
stoppen van kousenhoasstopje
stopzettenstopsette
storensteure
stormenstoarmje
stormlopenstoarmrinne (sjoch rinne)
stortenstoarte
stortregeneneazje, poepearzje
stotenbikje, hoarnje, rame, stjitte , stompe
stotterenstammerje
stouwenstoaie
stovenbesoarje, prule, stove
straffenstraffe
stralenblierkje, gloarje, striele, strielje
strandenstrânje
strandjuttenbûtsykje (sjoch sykje), strânjutte
strekkenrikke
strekken van de knieënknibbelrjochtsje
strelenaaie, aaikje
stremmengearsjitte (sjoch sjitte)
strengelenstringelje
strepenstreekje
stressenstresse
strevenstribje
strijdenkampe, krewearje, stride
strijden voor ietsfoarstride u (sjoch stride)
strijkenstrike
strijken van wasgoed door erop te zittenpoepmangelje
strikkenstrikke
strikken (vangen in een strik)bestrûpe
stripdansenstripdûnsje
strippenstrippe
strokenstroke
stromenstreame
strompelenbokkelje, bûkelje, strompelje
strooienrûgelje, struie
stroomlijnenstreamlynje
strooplikkenomtrolje, omtrôlje, sjerpslikje
strootjes aanbrengen (vogels in een nest)strieketôgje
strootjes omhoogwerpen (vogels in een nest)rûchjesmite (sjoch smite), rûchsmite (sjoch smite), striekewippe
strootjes trekken (loten)prikjelûke u (sjoch lûke), striekelûke (sjoch lûke)
strootjes zoeken (vogels voor een nest)striekesykje (sjoch sykje)
stropenstreupe, strûpe
strucurerenstrukturearje
struikelenknoffelje, stroffelje
struinenstrune
studerenstudearje
stuitenstuitsje
stuiterenbosserje, bosterje, dosse
stuivenstowe, wiskje
stuivertje-wisselenbeamkeferjeie (sjoch jeie), beamkeferlieze (sjoch ferlieze), beamkeferlizze (sjoch lizze), beamkeferlosse, beamkeferruilje, beamkefersjitte (sjoch sjitte), beamkeferwikselje, hoekjerinne u (sjoch rinne)
stukadorenstukadoare
stukbarstentebarste
stukbijtentebite (sjoch bite), tehaffelje
stukborenteboarje
stukbrekenstikkenbrekke (sjoch brekke)
stukgaanstikkengean (sjoch gean)
stukjagen (vernielen)tejeie (sjoch jeie)
stukknabbelentegnibbelje
stukknijpenferknipe (sjoch knipe), ferknûze, teknipe (sjoch knipe)
stuklopenstikkenrinne (sjoch rinne)
stukmakenfynmeitsje u (sjoch meitsje), stikkenmeitsje (sjoch meitsje)
stukpikkentepikke
stukscheurenstikkenskuorre
stukslaanstikkenslaan (sjoch slaan), ynbûkje
stuntelenhakkenkrukje, knoffelje
sturenstjoere
sturen van een schip naar de lijkantdelstjoere
stuttenskoarje
sublimerensublimearje
subordinerensubordinearje
subsidiërensubsidiearje
substituerensubstituearje
sudderensjurrelje, soarje, tsjurrelje
suggererensuggerearje
sukkelengammelje, goarje, honkelje, miezelje, mizelje, omgammelje, omgoarje, omlije, omsukkelje, omtoarkje, sjuttelje
sukkelen (met gezondheid)kwakkelje, omkwakkelje
superviserensupervisearje
supplerensupplearje
surfenplanksile, surfe
surveillerensurveillearje, tafersjochhâlde (sjoch hâlde)
sussendelbêdzje
swingenswinge, swingje
symboliserensymbolisearje
sympathiserensympatisearje
synchroniserensyngronisearje
systematiserensystematisearje

Thús