Nederlânske tiidwurden begjinnend mei T

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

tafelentafelje
taillerentaillearje
takelentakelje
talmennúskje, pôledraaie, talmje
tandenknarsentoskeknarse
tandenpoetsentoskpoetse
tandenstokentoskplúzje
tankentanke
tappentaapje
tariferentarifearje
tartenútdaagje
tatoeërentatoeëarje
taxerentaksearje
te gast gaangastje
tegelzettentegelsette
tegengaan (bestrijden)tsjingean u (sjoch gean)
tegenhebbentsjinhawwe u (sjoch hawwe)
tegenhoudentsjinhâlde u (sjoch hâlde)
tegenkomentsjinkomme u (sjoch komme)
tegenlopentsjinrinne u (sjoch rinne), tsjintribelje
tegenspartelenwjerstribje
tegensprekenabbelearje, aggewearje, argewearje, iggewearje, tsjinsprekke u (sjoch sprekke)
tegenspreken (zeurend)tsjineamelje
tegenstaantsjinstean u (sjoch stean), wearzgje
tegenstemmentsjinstimme
tegenstreventsjinstribje
tegenstribbelenakselje, tsjinakselje, tsjinstribbelje, wjerakselje
tegensturentsjinstjoere
tegenvallenôfdije, ôffalle u (sjoch falle)
tegenwerkentsjinarbeidzje, tsjinwurkje
tegenwerpentsjinsmite u (sjoch smite)
tegenzittentsjinsitte u (sjoch sitte), tsjintribelje, tsjinwaarje, tsjinwierje
tekeergaanbeare, tekeargean u (sjoch gean), wyldkaterje
tekenentekenje
tekortschietentekoartsjitte u (sjoch sjitte)
tekstverwerkentekstferwurkje
telefonerentelefonearje
telegraferentelegrafearje
telentele
teleurstellenteloarstelle
televisiekijkenteeveesjen u (sjoch sjen)
tellentelle
temenklieme, lêbje, teame
temperentimperje
temporiserentemporisearje
tenderentendearje
tennissentennisje
tentaminerententaminearje
tentoonstellententoanstelle, útstalle
ter aarde bestellente ierde bringe u (sjoch bringe)
ter wille zijngeriivje
terechtstellenterjochtstelle
terechtwijzenrânselje, terjochtwize
terentarje, tarre
terroriserenterrorisearje
terugbellenwerombelje, weromskilje
terugbetalenwerombetelje
terugbetalen van het teveel betaalderestornearje
terugbezorgenwerombesoargje
terugboekenweromboeke
terugbrengenwerbringe u (sjoch bringe), werombringe u (sjoch bringe)
terugdeinzentebekskrilje
terugdenkenweromtinke u (sjoch tinke)
terugdoenweromdwaan u (sjoch dwaan)
terugdraaientebekdraaie, weromdraaie
terugdrijventebekdriuwe u (sjoch driuwe), weromdriuwe u (sjoch driuwe)
terugdringentebekkringe u (sjoch kringe)
terugduwenweromtriuwe u (sjoch triuwe)
terugeisenweromeaskje
terugfluitenweromfluitsje
teruggaantebekgean u (sjoch gean), weromgean u (sjoch gean)
teruggevenweromjaan u (sjoch jaan)
teruggooienweromsmite u (sjoch smite)
teruggrijpentebekgripe u (sjoch gripe), weromgripe u (sjoch gripe)
teruggroetenweromgroetsje
terughalenwerhelje, weromhelje
terughangenweromhingje u (sjoch hingje)
terugkaatsen (van bal)weromkeatse
terugkaatsen (van geluid)wjerkeatse
terugkerenweromkeare, weromkomme u (sjoch komme)
terugkijkentebeksjen u (sjoch sjen), weromsjen u (sjoch sjen)
terugkomenwerkomme u (sjoch komme), weromkomme u (sjoch komme)
terugkopenweromkeapje u (sjoch keapje)
terugkoppelenweromkeppelje
terugkrabbelentebekklauwe
terugkrijgenwerombarre, weromkrije u (sjoch krije)
terugleggenweromlizze u (sjoch lizze)
terugleidenweromliede u (sjoch liede)
teruglezentebeklêze u (sjoch lêze)
teruglopentebekrinne u (sjoch rinne), weromrinne u (sjoch rinne)
terugmailenwerommaile
terugnemenweromnimme u (sjoch nimme)
terugreizenweromreizgje
terugrijdenweromride u (sjoch ride)
terugroepenrappelearje, rappellearje, weromroppe u (sjoch roppe)
terugscheldenweromskelle u (sjoch skelle)
terugschietenweromsjitte u (sjoch sjitte)
terugschrijvenweromskriuwe u (sjoch skriuwe)
terugslaanterugslaan u (sjoch slaan)
terugstortenweromstoarte
terugstuitenweromstuitsje
terugsturenweromstjoere
terugtredentebekstappe
terugtrekkenretirearje, ruterearje, tebeklûke u (sjoch lûke), weromlûke u (sjoch lûke)
terugvallenweromfalle u (sjoch falle)
terugvarenweromfarre u (sjoch farre)
terugvechtenweromfjochtsje u (sjoch fjochtsje)
terugverdienenweromfertsjinje
terugverwijzenweromferwize
terugvindenwerfine u (sjoch fine), weromfine u (sjoch fine)
terugvliegenweromfleane u (sjoch fleane)
terugvloeienweromfloeie
terugvoerentebekfiere, weromfiere
terugvorderenrevindisearje, weromfoarderje
terugvragenweromfreegje
terugwerpentebeksmite u (sjoch smite), weromsmite u (sjoch smite)
terugwijkentebekwike u (sjoch wike)
terugwijzenweromwize
terugwinnenweromwinne u (sjoch winne)
terugzeggenweromsizze u (sjoch sizze)
terugzendenweromstjoere
terugzettentebeksette, weromsette
terugzientebeksjen u (sjoch sjen)
testenlotterje, teste
tetterentetterje
tevreden stellentroaie, troaikje
teweegbrengenteweechbringe u (sjoch bringe), teweibringe u (sjoch bringe)
theezettenteesette
theologiserenteologisearje
theoretiserenteoretisearje
thuisblijventhúsbliuwe u (sjoch bliuwe)
thuisbrengen (herkennen)weibringe u (sjoch bringe)
thuisbrengen (ook herkennen)thúsbringe u (sjoch bringe)
thuishorenthúshearre
thuisliggenthúslizze u (sjoch lizze)
thuiswerkenthúswurkje
tieren (tekeergaan) skelle
tieren (welvaren)hale
tijgentsjen u
tikkentikje
tikken (met regelmaat, op ruiten)rikketikje
tikken op ruitenrútsjetikje
tillentille
timmerentimmerje
tintelenpimperje, prykje, tûkerje, tûkje
tippelen (lopen, prostitueren)tippelje
tiranniserentirannisearje
titelentitelje
toastentoaste
tobbentobje
tochtensige
toe-eigeneneigenje, ympelearje
toebijtentabite u (sjoch bite)
toebindentabine u (sjoch bine)
toebrengentabringe u (sjoch bringe)
toedekkenbestopje, tadekke u (sjoch dekke)
toedelentadiele
toedienenjaan u
toedoentadwaan u (sjoch dwaan)
toedragentadrage u (sjoch drage)
toeduwentatropje
toegaantagean u (sjoch gean)
toegeventajaan u (sjoch jaan)
toegooientagoaie
toehappentahappe
toehorentahearre
toekennentakenne
toekijkentasjen u (sjoch sjen)
toekomentakomme u (sjoch komme)
toelachentalaitsje u (sjoch laitsje)
toelatentalitte u (sjoch litte)
toeleggentalizze u (sjoch lizze)
toeleverentaleverje
toelichtentaljochtsje
toelopentarinne u (sjoch rinne)
toemetentamjitte u (sjoch mjitte)
toenemenoanwinne u (sjoch winne), tanimme u (sjoch nimme)
toepassentapasse
toeroepentaroppe u (sjoch roppe)
toeschietentasjitte u (sjoch sjitte)
toeschouwentaskôgje
toeschrijventaskriuwe u (sjoch skriuwe)
toeslaantaslaan u (sjoch slaan)
toesnauwentasnauwe
toesprekentasprekke u (sjoch sprekke)
toespringentaspringe u (sjoch springe)
toestaantastean u (sjoch stean)
toestoppentastopje, tatropje
toestormenoanstoarmje
toesturentastjoere
toetakelentatakelje
toeterentoeterje
toetredenoanslute u (sjoch slute)
toetsen (controleren)hifkje
toeventoevje, tôvje
toevloeientafloeie
toevoegentafoegje, taheakje
toewensentawinske
toewerkentawurkje
toewijdentawije
toewijzentawize
toewuiventawiuwe
toezeggentasizze u (sjoch sizze)
toezichthoudentafersjochhâlde u (sjoch hâlde)
toezientasjen u (sjoch sjen)
toezingentasjonge u (sjoch sjonge)
toiletterentoilettearje
tokkelentokkelje
tolererentolerearje
tollengiseltopje, swypketopje, swyptopje, topje, topjeie u (sjoch jeie), topsette
tomenteamje
toneelspelentoanielspylje
tonensjen litte u (sjoch litte)
tongzoenenbekje
tooientoaie
toppen van bomenbeamkopje
tornentoarne
torpederentorpedearje
tossentosse
tot stand brengentastânbringe u (sjoch bringe)
totaliserentotalisearje
toucherentûsjearje
touperentûpearje
touwtjespringentoudûnsje, touspringe u (sjoch springe), toutsjedûnsje, toutsjespringe u (sjoch springe)
toverentoverje, tsjoene
tracerentrasearje
trainentraine
trainerentrênearje
trakterentraktearje
transcenderentransendearje
transfererentransferearje
transformerentransformearje
transpirerentranspirearje
transplanterentransplantearje
transporterentransportearje
trappentraapje
traumatiserentraumatisearje
tredentrede
treffentreffe u
trekkenlûke u, trekke u, tsjen u
treurentreurje
treuzelenhûnemelke, treuzelje
trillenlilje, ridelje, trilje
triomferentriomfearje
trippelenhipkje, trippelje
trippentripje
troeventroevje
trommelentromje
trompet spelentrompetspylje
trompettentrompetblaze, trompetsje
troostentreastgje
trotserentrotsearje, wjerstean u (sjoch stean)
trouwentrouwe
tsjilpentsjilpe
tuimelentrûzelje
tuinierentúnkje, túntsje
turendigerje, dikerje, fierkje, kuere, kuereagje, mikerje
turnenturnje
tutoyerendookje
twijfelentwifelje
twistendeilje
typenmasineskriuwe u (sjoch skriuwe), type
typerentypearje

Home