Nederlânske tiidwurden begjinnend mei T

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

tafel afruimentafelôfhelje, tafelôfrêde (sjoch rêde), tafelôfromje, tafeloprêde (sjoch rêde)
tafeldekkentafelklearmeitsje (sjoch meitsje), tafeloansette
tafelentafelje
tafelschuimenwaarmmielbidde, waarmmielrinne u (sjoch rinne)
tafeltennissenpingponge
taillerentaillearje
takelentakelje
talentale
talmennúskje, omklieme, pôledraaie, talmje
tamponnerentamponnearje
tandenknarsentoskeknarse
tandenpoetsentoskbjinne, toskboarstelje, toskpoetse
tandenstokentoskplúzje
tanentaanje, tane
tankentanke
tappentaapje, tapje
tariferentarifearje
tarreren (tarragewicht vaststellen)tarrearje
tartentarte, útdaagje
tastentaaste
tatoeërentatoeëarje
taxerentaksearje
te berde brengenoerikkerje
te boven komen van een ziekte door groei of ouder wordenoergroeie
te gast gaangastje
te gronde gaanferlije, telider gean u (sjoch gean)
te hoog bieden (bij mijnen)fermynje
te voet gaanpoatelje
te voorschijn komenbleatkomme u (sjoch komme)
tegelzettentegelsette
tegengaantsjinkeare
tegengaan (bestrijden)tsjingean (sjoch gean)
tegenhangentsjinhingje (sjoch hingje)
tegenhebbentsjinhawwe (sjoch hawwe)
tegenhoudenopkeare, tebekkeare, tsjinhâlde (sjoch hâlde), ûnderskeppe
tegenkomentsjinkomme (sjoch komme)
tegenlopenmisfalle (sjoch falle), tsjinrinne (sjoch rinne), tsjintribelje
tegennaaien (bij het rietdekken)tsjinnaaie
tegenspartelentsjinspardelje, wjerstribje
tegensprekenabbelearje, aggewearje, argewearje, iggewearje, tsjinabbelearje, tsjiniggewearje, tsjinprate, tsjinsprekke (sjoch sprekke), ûntstride u (sjoch stride)
tegenspreken (krachtig)tsjinbekje
tegenspreken (voortdurend)tsjinhaffelje
tegenspreken (zeurend)tsjineamelje
tegenstaantagrize, tsjinstean (sjoch stean), wearzgje
tegenstemmentsjinstimme
tegenstreventsjinavensearje, tsjinstribje
tegenstribbelenakselje, tsjinakselje, tsjinavensearje, tsjinstribbelje, tsjinwrotte, wjerakselje
tegenstrijdentsjinstride (sjoch stride)
tegensturentsjinstjoere
tegenvallenmisfalle (sjoch falle), ôfdije, ôffalle (sjoch falle), tsjinfalle (sjoch falle)
tegenweer biedentsjinwarre
tegenwerkentsjinarbeidzje, tsjinwrotte, tsjinwurkje
tegenwerpenfoarsmite u (sjoch smite), tsjinhaspelje, tsjinsmite (sjoch smite)
tegenzittenmiswierje, tsjinsitte (sjoch sitte), tsjintribelje, tsjinwaarje, tsjinwierje
tekeergaanbeare, bestuere, tekeargean (sjoch gean), wyldkaterje
tekenentekenje
tekortschietentekoartsjitte (sjoch sjitte)
tekstverwerkentekstferwurkje
telefonerentelefonearje
telegraferentelegrafearje
telentele
teleurstellenteloarstelle
televisie kijkenkastkekike
televisiekijkenteeveesjen (sjoch sjen)
tellentelle
temenklieme, lêbje, teame
temmentamje
temperenmylderje, timperje
temporiserentemporisearje
ten laste leggenoanwriuwe u (sjoch wriuwe)
ten onder gaanferhûneloartsje
tenderentendearje, ynklinearje
tennissentennisje
tentaminerententaminearje
tentoonstellententoanstelle, útstalle
ter aarde bestellente ierde bringe (sjoch bringe)
ter wille zijngeriivje
terechtkomenbedarje
terechtstellenterjochtstelle
terechtwijzenrânselje, terjochtwize
teren (bestrijken met teer)bepikje, tarje
teren (voorzien in levensonderhoud)tarre
tergentarte, tergje
terhandstellenoerrikke
terminerenterminearje
terneerslaandelbûke, delbûkje, ferbûkje
terroriserenterrorisearje
terugbellenwerombelje, weromskilje
terugbetalenwerombetelje
terugbetalen van het teveel betaalderestornearje
terugbezorgenwerombesoargje
terugboekenweromboeke
terugbrengenwerbringe (sjoch bringe), werombringe (sjoch bringe)
terugdeinzentebekeangje, tebekskrilje
terugdenkentebektinke (sjoch tinke), weromtinke (sjoch tinke)
terugdoenweromdwaan (sjoch dwaan)
terugdraaienoerdraaie, tebekdraaie, weromdraaie
terugdrijventebekdriuwe (sjoch driuwe), weromdriuwe (sjoch driuwe)
terugdringentebekkringe (sjoch kringe)
terugduwenweromtriuwe (sjoch triuwe)
terugeisenweromeaskje
terugfluitenweromfluitsje
teruggaantebekgean (sjoch gean), weromgean (sjoch gean)
teruggevenweromjaan (sjoch jaan)
teruggooienweromsmite (sjoch smite)
teruggrijpentebekgripe (sjoch gripe), tebektaaste, weromgripe (sjoch gripe)
teruggroetenweromgroetsje
terughalenwerhelje, weromhelje
terughangenweromhingje (sjoch hingje)
terughebbenweromhawwe (sjoch hawwe)
terughoudenweromhâlde (sjoch hâlde)
terugkaatsentebekkeatse
terugkaatsen (van bal)weromkeatse
terugkaatsen (van geluid)wjerkeatse
terugkerenwerkeare, weromkeare, weromkomme (sjoch komme)
terugkijkentebeksjen (sjoch sjen), weromsjen (sjoch sjen)
terugkomenwerkomme (sjoch komme), weromkomme (sjoch komme)
terugkopenweromkeapje (sjoch keapje)
terugkoppelenweromkeppelje
terugkrabbelentebekklauwe
terugkrijgenwerkrije (sjoch krije), werombarre, weromkrije (sjoch krije)
terugleggenweromlizze (sjoch lizze)
terugleidenweromliede (sjoch liede)
teruglezentebeklêze (sjoch lêze)
teruglopentebekrinne (sjoch rinne), weromrinne (sjoch rinne)
terugmailenwerommaile
terugnemenweromnimme (sjoch nimme)
terugreizenweromreizgje
terugrijdenweromride (sjoch ride)
terugroepenrappelearje, rappellearje, weromroppe (sjoch roppe)
terugscheldenweromskelle (sjoch skelle)
terugschietenweromsjitte (sjoch sjitte)
terugschrijvenweromskriuwe (sjoch skriuwe)
terugschrikkentebekskrute
terugslaantebekslaan (sjoch slaan), terugslaan (sjoch slaan)
terugsnauwenweromsnauwe, weromsnoarje, weromsnuorje
terugspelenweromspylje
terugstortenweromstoarte
terugstuitenweromstuitsje
terugsturenweromstjoere
terugtastentebektaaste
terugtredentebekstappe
terugtrekkenretirearje, ruterearje, tebeklûke (sjoch lûke), weromlûke (sjoch lûke), weromtsjen (sjoch tsjen)
terugvallentebekfalle (sjoch falle), weromfalle (sjoch falle)
terugvarenweromfarre (sjoch farre)
terugvechtenweromfjochtsje (sjoch fjochtsje)
terugverdienenweromfertsjinje
terugverwijzenweromferwize
terugvindenwerfine (sjoch fine), weromfine (sjoch fine)
terugvliegenweromfleane (sjoch fleane)
terugvloeienweromfloeie
terugvoegentebekfoegje
terugvoerentebekfiere, weromfiere
terugvorderenrevindisearje, weromfoarderje
terugvragenweromfreegje
terugwensenweromwinskje
terugwerpentebeksmite (sjoch smite), weromsmite (sjoch smite)
terugwijkentebekwike (sjoch wike)
terugwijzenweromwize
terugwinnenweromwinne (sjoch winne)
terugzeggenweromsizze (sjoch sizze)
terugzendenweromstjoere
terugzettentebeksette, weromsette
terugzientebeksjen (sjoch sjen)
testenlotterje, teste
tetterentetterje
tevreden stellenbenoegje, troaie, troaikje
teweegbrengenteweechbringe (sjoch bringe), teweibringe (sjoch bringe)
theezettenteesette
theologiserenteologisearje
theoretiserenteoretisearje
thuis treffenthústreffe (sjoch treffe)
thuis vindenthúsfine (sjoch fine)
thuisblijventhúsbliuwe (sjoch bliuwe)
thuisbrengen (herkennen)weibringe (sjoch bringe)
thuisbrengen (ook herkennen)thúsbringe (sjoch bringe)
thuishorenthúshearre
thuishoudenthúshâlde (sjoch hâlde)
thuiskomenthúskomme (sjoch komme)
thuiskrijgenthúskrije (sjoch krije)
thuisliggenthúslizze (sjoch lizze)
thuiswerkenthúswurkje
tierelierentiereliere, tierelierje, tsjuereljuerkje, tsjuereljurkje, tsjuereluerje
tierenduvelje, tjirgje, tjirje, tsjirgje
tieren (tekeergaan)ketterje, kettermintsje, skelle
tieren (welvaren)hale
tijdbevrachtentiidbefrachtsje
tijddodend werk doenpûdsjeplakke
tijgentsjen
tikkentikje
tikken (met regelmaat; op ruiten)rikketikje
tikken op ruitenglesketikje, rútsjetikje
tikkertje met verlos-spelenferlosboartsje, tik- en honkboartsje, tikje-de-pealboartsje
tikkertje spelenbocheljeie u (sjoch jeie), keutelstemme, lêstlingboartsje, lêstslachboartsje, oertikboartsje, oertikje, prouskje, tikboartsje, tikkeboartsje, trochfleane u (sjoch fleane)
tikkertje spelen waarbij een rij wordt gevormdkaperboartsje, kaperjeie u (sjoch jeie), kat-en-katerje, katerjachtsje, katerjeie u (sjoch jeie), keppelje
tillenhifkje, tille
timmerentimmerje
tingelentsjingelje
tinkelenomdiggelje
tintelenpimperje, prykje, tûkerje, tûkje
tintelen van kouôfprykje
tippelen (lopen; prostitueren)tippelje
tiranniserentirannisearje
titelentitelje
tjilpentsjitte, tsjitterje
toastentoaste
tobbentobje
tobben (voortdurend)ompakke
tochtengiberje, gybje, sige, wynderje
toe-eigeneneigenje, ympelearje
toebedelentabediele
toebedingentabetingje
toebehorentabehearre, tahearre
toebetalentabetelje
toebijtentabite (sjoch bite)
toebindentabine (sjoch bine)
toebrengentabringe (sjoch bringe)
toebrengen van nadeelneppe
toedekkenbestopje, tadekke (sjoch dekke)
toedelentadiele, tapartsje
toedenkentatinke (sjoch tinke)
toedienenjaan
toedienen van pillenpilje
toedienen van veel dranktaboarne, tapoaie
toedienen van vitaminesfitaminearje
toedoentadwaan (sjoch dwaan)
toedragentadrage (sjoch drage)
toedrinken (toast uitbrengen)tadrinke (sjoch drinke)
toeduwentatropje
toeëigenenoaneigenje
toefluisterentalústerje, tareauntsje
toegaantagean (sjoch gean)
toegevenbyklauwe, tajaan (sjoch jaan), ynflije
toegeven aan iemands luimenljune, ljúnje
toegooientagoaie
toehappentahappe
toehorentaharkje, tahearre
toejuichentajubelje, tajûchje
toekaatsentakeatse
toekennentakenne
toekerentakeare
toekijkentasjen (sjoch sjen)
toeklappentaklappe
toeknijpentaknipe (sjoch knipe)
toeknikkenoanknikke, taknikke
toekomentakomme (sjoch komme)
toelachenoanblierje, oanblierke, oanlaitsje u (sjoch laitsje), talaitsje (sjoch laitsje)
toelatentalitte (sjoch litte)
toeleggentalizze (sjoch lizze)
toeleverentaleverje
toelichtentaljochtsje
toelopentarinne (sjoch rinne)
toeluidentaliede (sjoch liede)
toemetentamjitte (sjoch mjitte)
toemoffelentamoffelje
toenaderentaneierje
toenemenoanwinne (sjoch winne), tanimme (sjoch nimme)
toepassentapasse
toereikentarikke
toerekenentarekkenje
toeroepentaroppe (sjoch roppe)
toerustentarisse
toeschietentasjitte (sjoch sjitte)
toeschijnentalykje
toeschoppentaskoppe
toeschouwentaskôgje
toeschreeuwen (dreigend)tatongerje
toeschrijventaskriuwe (sjoch skriuwe)
toeschuiventaskowe
toeslaantaslaan (sjoch slaan)
toesmijtentasmite (sjoch smite)
toesnauwentagnauwe, tasnauwe
toespelentaspylje
toesprekenfoarprate, tasprekke (sjoch sprekke)
toespringentaspringe (sjoch springe)
toestaantastean (sjoch stean)
toestekentastekke (sjoch stekke)
toestemmenbewilligje, tastimme
toestoppentastopje, tatriuwe (sjoch triuwe), tatropje
toestormenoanstoarmje
toestrijken (geld geven)tastrike (sjoch strike)
toestromentastreame
toesturentastjoere
toetakelentaboeie, tatakelje, tekerve
toetastentapakke, tataaste
toeterentoeterje
toetredenoanslute (sjoch slute)
toetsen (controleren)hifkje
toevenpoazje, toevje, tôvje
toevertrouwenoanbetrouwe, oanfertrouwe, tabetrouwe, tafertrouwe
toevloeientafloeie
toevoegentafoegje, taheakje
toevoerentafiere
toevragentafreegje
toewaaienoanwynderje
toewegen (iets meer wegen)taweage
toewensentawinske, tawinskje
toewerkentawurkje
toewijdentawije
toewijzentawize
toewuiventawiuwe
toezeggenfersizze u (sjoch sizze), promittearje, tasizze (sjoch sizze)
toezichthoudentafersjochhâlde (sjoch hâlde)
toezientasjen (sjoch sjen)
toezingentasjonge (sjoch sjonge)
toiletterentoilettearje
tokkelentokkelje
tokkelen (op snaren)poanne, poene, puonne
tolererentolerearje
tollengiseltopje, swypketopje, swyptopje, topje, topjeie (sjoch jeie), topsette
tollen (spel)potdigelje, potdikelje, potsjedigelje, potsjedikelje, potsjeklove, potsjetopje
tomenteamje
toneelspelentoanielspylje
tonensjen litte (sjoch litte)
tong uitsteken achter iemands rug omefterneiblaaie
tongzoenenbekje
tooienfergnisje, fergnisse, toaie
toppen van bomenbeamkopje
tornentoarne
torpederentorpedearje
tortelentoartelje
tossentosse
tot stand brengenbereare, beriere, tastânbringe (sjoch bringe)
totaliserentotalisearje
toucherentûsjearje
touperentûpearje
touwtjespringentoudûnsje, touspringe (sjoch springe), toutsjedûnsje, toutsjespringe (sjoch springe)
toverentoverje, tsjoene
traag werkenmostermealle
traanogentrieneagje, trienwetterje
tracerenneiprintsje, trasearje
trainentraine
trainerentrênearje
trakterentraktearje
trammentramme
tranentrienje, trienwetterje
transcenderentransendearje
transfererentransferearje
transformerentransformearje
transpirerentranspirearje
transplanterentransplantearje
transporterentransportearje
traplopentreprinne u (sjoch rinne)
trappentraapje
trappen op een orgelpûsterje, pûstertraapje
traumatiserentraumatisearje
tredentrede, trêdzje
treffenoantroevje, thúsfine (sjoch fine), treffe
treiterenpjerre, tergje
trekkebenenhompelje, lompe
trekkenlûke , trekke , tsjen
trekken laten door koken (koffie; thee)útpolderje
trekken van een kieskieslûke u (sjoch lûke), kiesútlûke u (sjoch lûke)
treurentreurje
treurig kijkenneareagje
treuzelenhûnemelke (sjoch melke), mostermealle, omdrammelje, omdrealje, omdreule, omdreutelje, omdrome, ommale, ommalkje, omneule, omneulje, omsammelje, omsealje, omseamelje, treuzelje
treuzelen (aanhoudend)oanseamelje
trillenlilje, ridelje, trilje
trillen (bij graveren)tremblearje
trillen (van een apparaat)tremolearje, tremulearje
triomferentriomfearje
trippelenhipkje, trippelje
trippentripje
troeventroevje
trommelentromje
trompet spelentrompetspylje
trompettentrompetblaze, trompetsje
troostentreastgje
trots zijnferheffe
trotserentrotsearje, wjerstean (sjoch stean)
trouwenhoulikje, trouwe
tsjilpentsjilpe
tuchtigenkastije, ôfrjochtsje
tuieren (aan de ketting leggen)tsjoarje, tsjurje
tuigentuge
tuimelentrûzelje
tuinharkentúnklauwe
tuinierentúnkje, túntsje
turendigerje, dikerje, fierkje, kuere, kuereagje, mikerje, mikje, mykje
turnenturnje
turvenoanturvje, turvje
tutoyerendookje, dowe
twijfelentwifelje, twivelje
twinkelentwinkelje
twistendeilje
typenmasineskriuwe (sjoch skriuwe), type
typerentypearje

Thús