Nederlânske tiidwurden begjinnend mei U

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal u.
Tik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-pagina.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.

tiidwurden

u zeggenjookje
uien oogstensipelje
uit de hand lopenút 'e rigel sjitte u (sjoch sjitte)
uitademenútazemje
uitbaggerenútflagje
uitbalancerenútbalansearje
uitbannenútbanne
uitbeeldenbyldzje, útbyldzje
uitbetalenútbetelje
uitbijtenútbite u (sjoch bite)
uitblazenútblaze, útpûste
uitblijvenútbliuwe u (sjoch bliuwe)
uitblinkenútblinke u (sjoch blinke)
uitbloedenútbliede u (sjoch bliede)
uitbloeienútbloeie
uitblussenútdwêste
uitboekenútboeke
uitbouwenútbouwe
uitbrandenútbrâne
uitbreidenútwreidzje
uitbrekenútbrekke u (sjoch brekke)
uitbrengenútbringe u (sjoch bringe)
uitbroedenútbriede u (sjoch briede)
uitbuikenbekomme u (sjoch komme)
uitcheckenútchecke
uitdagenútdaagje
uitdelenrûmpartsje, útdiele
uitdeppenútdippe
uitdienenúttsjinje
uitdiepenútdjipje
uitdijenoanwinne u (sjoch winne), útdije
uitdoenútdwaan u (sjoch dwaan)
uitdossenoptoaie
uitdraaienútdraaie
uitdragenútdrage u (sjoch drage)
uitdrijvenútdriuwe u (sjoch driuwe)
uitdrinkenleechdrinke u (sjoch drinke), útdrinke u (sjoch drinke)
uitdrogenútdrûge
uitdruipenútdrippe
uitdrukkenútdrukke
uitdunnenienje, úttinje
uitdunnen (van planten)ientsjelûke
uiteengaanútinoargean u (sjoch gean)
uiteenrafelenútinoarraffelje
uiteenzettenútiensette
uitelkaardrijvenútinoardriuwe u (sjoch driuwe)
uitenuterje
uitfaserenútfasearje
uitfilterenútfilterje
uitflappenútflappe
uitfloepenútflippe, útfloepe
uitfluitenútfluitsje
uitgaanútgean u (sjoch gean)
uitgalmenútgalmje
uitgelaten zijn (dollen)mâltjirgje, mâltjirje
uitgevenútjaan u (sjoch jaan)
uitgietenútjitte u (sjoch jitte)
uitglijdenglysterje, útglide u (sjoch glide)
uitgloeienútgloeie
uitgooienútgoaie
uitgravenútgrave u (sjoch grave)
uitgroeienútwaakse u (sjoch waakse)
uitgummenútgomje
uithakenútheakje
uithakkenúthakje
uithalenúthelje
uithangenúthingje u (sjoch hingje)
uithollenútholje
uithongerenúthongerje
uithorenúthearre
uithoudenbankje, úthâlde u (sjoch hâlde)
uithouwenúthouwe
uithuilenútgûle
uitjubelenútgeie
uitkafferenútblaffe, útfeugelje, útheuvelje
uitkammenútkjimme
uitkerenútkeare
uitketterenútkettermintsje
uitkiezenútkarre, útkieze u (sjoch kieze)
uitkijkenútsjen u (sjoch sjen)
uitklappenútklappe
uitklarenútklearje
uitkledenútklaaie
uitknijpenútknipe u (sjoch knipe)
uitknippenútknippe
uitkokenútsiede u (sjoch siede)
uitkomenútkomme u (sjoch komme)
uitkopenútkeapje u (sjoch keapje)
uitkraaienútkraaie
uitkrijgenútkrije u (sjoch krije)
uitkristalliserenútkristallisearje
uitlachenútlaitsje u (sjoch laitsje)
uitladenútlade
uitlatenútlitte u (sjoch litte)
uitleggenútlizze u (sjoch lizze)
uitleidenútliede u (sjoch liede)
uitlenenútliene
uitlevenútlibje
uitleverenútleverje
uitlezenútlêze u (sjoch lêze)
uitlichtenútljochtsje
uitlijnenútlynje
uitloggenútlogge
uitlokkenútlokje
uitloodsenútloadse
uitlopenútrinne u (sjoch rinne)
uitlovenútlove
uitluidenútliede u (sjoch liede)
uitmakenútmeitsje u (sjoch meitsje)
uitmelkenútmelke u (sjoch melke)
uitmergelenútmergelje
uitmestenmjoksje, mjuksje
uitmetenútmjitte u (sjoch mjitte)
uitmondenútmûnje
uitnodigenútnoadigje, útnoadzje, útnûgje
uitnodigen binnen te komenynfreegje, ynnoadzje, ynnoegje, ynnûgje
uitoefenenútoefenje
uitpakkenútpakke
uitparkerenútparkearje
uitpluizenútplúzje
uitplukkenútplôkje
uitpoetsenútpoetse
uitpratenútprate
uitproberenútprobearje
uitpuffenútpûste
uitpuilenpûdzje, útpûlje, útpûlkje
uitputtenútbrûke, útputte
uitrakenútreitsje u (sjoch reitsje)
uitreikenútrikke
uitrekkenútrekke u (sjoch rekke)
uitrichtenútrjochtsje
uitrijdenútride u (sjoch ride)
uitroepenútroppe u (sjoch roppe)
uitrollenútrolje
uitruimenútromje
uitrustenútrisse
uitschakelenútskeakelje
uitscheidenútskiede u (sjoch skiede)
uitscheldenútflokke, útketelje, útkettermintsje, útrache, útrachele, útsegenje, útskelle u (sjoch skelle)
uitschenkenútskinke u (sjoch skinke)
uitscheppenútskeppe
uitscheurenútskuorre
uitschietenútsjitte u (sjoch sjitte)
uitschrapenútskrabje
uitschreeuwenútgeie, útskreauwe
uitschrijvenútskriuwe u (sjoch skriuwe)
uitschrobbenútskrobje
uitschuddenleechskodzje, útskodzje
uitschuivenútskowe
uitselecterenútselektearje
uitserverenútservearje
uitslaanbûtenslaan u (sjoch slaan), útslaan u (sjoch slaan)
uitslapenútsliepe u (sjoch sliepe)
uitslijpenútslypje
uitslovenútsloovje, útslove
uitsluitenútslute u (sjoch slute)
uitsmerenútsmarre
uitsmijtenútsmite u (sjoch smite)
uitsnijdenútsnije u (sjoch snije)
uitspannenútspanne
uitspinnenútspinne u (sjoch spinne)
uitspoelenútspiele
uitspokenútspûkje
uitsprekenútsprekke
uitspringenútspringe u (sjoch springe)
uitspuitenútspuitsje
uitspuwenútspuie
uitstaanútstean u (sjoch stean)
uitstallenútstalle
uitstappenútstappe
uitstekenstykje, útstekke u (sjoch stekke)
uitstellenútstelle
uitstervenútstjerre u (sjoch stjerre)
uitstijgenútstige
uitstortenútstoarte
uitstotenútstjitte u (sjoch stjitte)
uitstralenútstrielje
uitstrooienútstruie
uitsturenútstjoere
uittekenenúttekenje
uittellenúttelle
uitterenútswakje
uittrappenúttraapje
uittredenútstappe
uittrekkenútlûke u (sjoch lûke)
uitvaardigenútfeardigje, útfurdigje
uitvallenútfalle u (sjoch falle)
uitvarenútfarre u (sjoch farre)
uitvegenútfege, útfeie u (sjoch feie)
uitvergrotenútfergrutsje
uitverkiezenútferkarre, útferkieze u (sjoch kieze), útkarre
uitvindenútfine u (sjoch fine)
uitvlakkenoersljochtsje
uitvliegenútfleane u (sjoch fleane)
uitvloeienútfloeie
uitvloekenútflokke, útsegenje
uitvoegenútfoegje
uitvoerenútfiere
uitvouwenútteare
uitvretenútfrette u (sjoch frette)
uitvullenútfolje
uitwaaienútwaaie
uitwasemenútwazemje
uitwassenútwaskje u (sjoch waskje)
uitweidenútweidzje
uitwerkenútwurkje
uitwerpenútsmite u (sjoch smite)
uitwijkenôfboeie, útwike u (sjoch wike)
uitwijzenútwize
uitwisselenútwikselje
uitwissenferwiskje, útwiskje
uitwrijvenútrosse, útwriuwe u (sjoch wriuwe)
uitwringenútwringe u (sjoch wringe)
uitzakkenútsakje
uitzendenútstjoere
uitzettenútritse, útsette
uitzingenútsjonge u (sjoch sjonge)
uitzittenútsitte u (sjoch sitte)
uitzoekeneartskifte, útsykje u (sjoch sykje)
uitzonderenútsûnderje
uitzoomenútzoome
uitzuigenútsûgje
uitzwenkenútswinke
uitzwermenútswaarmje
unificerenunifisearje
uniformerenuniformearje
uploadenoplade
urinerenurinearje

Home