Nederlânske tiidwurden begjinnend mei U

By ûnregelmjittige tiidwurden stiet it symboal .
Klik dêr op 'e hyperlink fan it tiidwurd foar 'e bûging.
Foar regelmjittige tiidwurden fynst útlis oer 'e bûging op 'e Ynfo-side.

Sykje
Tip foar it sykjen:
it is net nedich om aksinttekens foar lûden te typen.
B.g. "halde" jout ek hâlde.
Klik hjir foar mear tips.

tiidwurden

u zeggenjookje
uien oogstensipelje
uit de hand lopenút 'e rigel sjitte (sjoch sjitte)
uit de voeten makenfuortstrûpe, ôfbrasse
uit het hoofd pratenûntlizze u (sjoch lizze)
uitademenútazemje
uitbaggerenopslatte, útbaggelje, útflaagje, útflagje, útleikje
uitbaggeren van keerdammendamleikje
uitbakkenútbakke
uitbalancerenútbalansearje
uitbannenútbanne
uitbeeldenbyldzje, útbyldzje
uitbeitelenútbeitelje
uitbenenútbonkje
uitbestedenútbesteegje, útbestelle
uitbetalenútbetelje
uitbetalen aan loonferleanje
uitbijtenútbite (sjoch bite)
uitbikkenútbikje
uitblazenútblaze, útpûste
uitblekenútblikke
uitblijvenútbliuwe (sjoch bliuwe)
uitblinkenútblinke (sjoch blinke)
uitbloedenútbliede (sjoch bliede)
uitbloeienútbloeie
uitblussenútdwêste, útdwestgje, útdwestje
uitboekenútboeke, útboekje
uitboenenútbjinne
uitborenútboarje
uitborstelenútboarstelje
uitbottenknopje, knopkje, knopsette, útbotsje, útbotte
uitbouwenútbouwe
uitbouwen (vergroten)útlegerje
uitbrakenútkoarje
uitbrandenútbaarne, útbrâne
uitbreidenoanrigelje, útbreidzje, útwreidzje
uitbreienútbreidzje
uitbrekenútbrekke (sjoch brekke)
uitbrengenútbringe (sjoch bringe)
uitbroedenútbriede (sjoch briede)
uitbroeienútbroeie
uitbrokkelenútbroazelje, útbrokkelje
uitbuigenútbûge
uitbuikenbekomme (sjoch komme)
uitbulderenútbolderje
uitcheckenútchecke
uitcijferenútsiferje
uitdagentarte, útdaagje, úttrotsje
uitdampenútdampe
uitdelenrûmpartsje, útdiele, útpartsje
uitdelgenútdylgje
uitdenkenútornearje, útprakkesearje, úttinke (sjoch tinke)
uitdeppenútdippe
uitdeukenútbûtsje, útdûkje, útkûpje
uitdienenúttsjinje
uitdiepenútdjipje
uitdiepen met een ploegútploegje, útploeie
uitdiepen van greppelsgreppelje, gropje, útgreppelje
uitdiepen van slotensleatsje, útslatte
uitdiepen van vorenpaadsjoele
uitdijenoanwinne (sjoch winne), optine, útdije
uitdoenútdwaan (sjoch dwaan)
uitdokterenútdokterje
uitdonderenúttongerje
uitdoppenútdopje
uitdorsenútterskje
uitdossenopdosse, optoaie
uitdovenútdompe, útdôvje
uitdraaienútdraaie
uitdragenútdrage (sjoch drage)
uitdrijvenútdriuwe (sjoch driuwe)
uitdrinkenleechdrinke (sjoch drinke), útdrinke (sjoch drinke)
uitdrogenferskrokje, útdroegje, útdrûge, útdrûgje
uitdruipenbesige, útddripkje, útdrippe
uitdrukkenútdrukke
uitduidenúttsjutte
uitdunnenienje, úttinje
uitdunnen (van planten)ientsjelûke (sjoch lûke)
uitdweilenútdweile, útdweilje
uiteengaanútinoargean (sjoch gean), útslûpe (sjoch slûpe)
uiteenlopenûntrinne u (sjoch rinne)
uiteenrafelenútinoarraffelje
uiteenslaan van greppelzodenpôlebûkje, pôlebûtse
uiteenspattenútspatte
uiteenvallenûntrûgelje
uiteenzettenútiensette
uitelkaardrijvenútinoardriuwe (sjoch driuwe)
uitenuterje, útsizze (sjoch sizze)
uiten van leed (schreien)útkrite (sjoch krite)
uiteten (afeten)útite (sjoch ite)
uitfaserenútfasearje
uitfilterenútfilterje
uitflappenútflappe
uitfloepenútflippe, útfloepe
uitfluitenútfluitsje
uitfoeterenútfûterje, útprottelje
uitgaanútgean (sjoch gean), útsje
uitgalmenútgalmje
uitgelaten zijn (dollen)mâltjirgje, mâltjirje
uitgeleide doenôfkonfoaie, útkonfoaie
uitgevenútjaan (sjoch jaan)
uitgeven aan etenferite u (sjoch ite)
uitgieren (van pret)útgiere
uitgietenútjitte (sjoch jitte)
uitgistenútgestje, útgêstje
uitglijdenglysterje, útglide (sjoch glide), útglydzje
uitgloeienútgloeie
uitgooienútgoaie
uitgravenútdolle, útgrave (sjoch grave), úttichelje
uitgroeienútgroeie, útwaakse (sjoch waakse)
uitgummenútgomje
uithakenútheakje
uithakkenúthakje
uithalenúthelje, útheve, útkloarkje
uithangenúthingje (sjoch hingje)
uithelpenúthelpe (sjoch helpe)
uithollenholje, útboarje, úthoalje, útholje, útkloarkje, útpjukje, útpjukke
uithongerenophongerje, úthongerje
uithorenkloarkje, tantsje, ûnderstean u (sjoch stean), útdokke, útharkje, úthearre, útkloarkje, útlobberje, útlonterje, útpinfiskje, úttantsje
uithoudenbankje, úthâlde (sjoch hâlde)
uithouwenúthouwe
uithuilenútgûle
uithuwelijkenúthylkje, úttrouwe
uitjammerenútjammerje
uitjouwenfergeie, úthuilje
uitjubelenútgeie, útjubelje
uitkafferenútblaffe, útfeugelje, útheuvelje
uitkammenútkjimme
uitkankerenútkankerje
uitkappenútkapje
uitkauwenútkôgje
uitkepenútkepe
uitkerenútkeare
uitketterenútkettermintsje
uitkienenútkine, útkynje
uitkiezenútkarre, útkieze (sjoch kieze), útpikke
uitkijkenútkypje, útsjen (sjoch sjen)
uitklappenútklappe
uitklarenútklearje
uitkledenútklaaie, útskile
uitklinkenútklinke (sjoch klinke)
uitkloppenútklopje
uitknijpenútknipe (sjoch knipe)
uitknippenútknippe
uitkokenútkôkje, útsiede (sjoch siede)
uitkomenútkomme (sjoch komme)
uitkopenútkeapje (sjoch keapje)
uitkraaienútkraaie
uitkrabbenútklauwe
uitkragenútkrage
uitkramenútkreamje, útkreammerje
uitkrassenútkrasse, útskrasse
uitkrijgenútkrije (sjoch krije)
uitkristalliserenútkristallisearje
uitkruienútkroadzje
uitkwijnenútkwine
uitlachenbelaitsje (sjoch laitsje), útlaitsje (sjoch laitsje)
uitlachen (spottend)útgnize, útgnyskje
uitladenlosje, losse, útlade, útlosse
uitlatenútlitte (sjoch litte)
uitleggenútlizze (sjoch lizze)
uitleidenútliede (sjoch liede)
uitlekken (zowel vocht als geheim)útlekke
uitlenenútliene
uitlepelenútleppelje
uitleventjirgje, tjirje, tsjirgje, útlibje
uitleverenútleverje
uitlezenútlêze (sjoch lêze)
uitlichtenútljochtsje
uitlijnenútlynje
uitlikkenútblaaie, útslikje
uitlogenútleagje
uitloggenútlogge
uitlokkenútlokje
uitloodsenútloadse
uitlopenútrinne (sjoch rinne)
uitlotenútlotsje
uitlovenútlove
uitloven van een zangprijsfersjonge u (sjoch sjonge)
uitluchtenútluchtsje
uitluidenútliede (sjoch liede)
uitmakenútmeitsje (sjoch meitsje)
uitmalenútmealle
uitmelkenútmelke (sjoch melke)
uitmergelenútbuorkje, útmergelje, úttichelje
uitmestenmjoksje, mjuksje, útmjoksje
uitmetenútmjitte (sjoch mjitte)
uitmondenútmûnje
uitmonsterenútmeunsterje
uitmoordenútmoardzje
uitmuntenútmuntsje
uitnemenútnimme (sjoch nimme)
uitniezenútprúste, útprûste
uitnodigennoadigje, noadzje, nûgje, útfersykje (sjoch sykje), útnoadigje, útnoadzje, útnoegje, útnûgje
uitnodigen binnen te komenynfreegje, ynnoadzje, ynnoegje, ynnûgje
uitoefenenútoefenje
uitoefenen van land- of tuinbouwgernierkje
uitpakkenútpakke
uitparkerenútparkearje
uitpersenútkweazgje, útparse, útparsje
uitpersen van vochtkweazgje, kweazje, kwiizje
uitpikkenútpikke
uitplantenplantsette, útplantsje
uitpluizenútploaitsje, útplústerje, útplúzje
uitplukkenútplôkje
uitplunderenbrânskatte, útplonderje, útplunderje
uitpoetsenútpoetse
uitprakkiserenútprakkesearje
uitpratenútprate
uitproberenútprobearje
uitproestenútprúste, útprûste
uitpuffenútpûste
uitpuilenpûdeagje, pûdzje, pûleagje, útprotsje, útpûlje, útpûlkje
uitputtenôfmêdzje, útbrûke, útputte
uitrafelenútflarderje, útflardkje, útflardzje, útraffelje
uitragenútreagje
uitrakenútreitsje (sjoch reitsje)
uitrazenútbeare, útraze, úttjirgje, úttjirje
uitreddenútrêde (sjoch rêde)
uitreikenútrikke
uitreiken van een prijspriisútdiele
uitrekenenútrekkenje
uitrekkenútrekke (sjoch rekke), útspeakje
uitrichtenútrjochtsje
uitrijdenútride (sjoch ride)
uitrijpenútrypje
uitroeienútroegje, útropje, útrûgje
uitroepenútroppe (sjoch roppe)
uitrokenútrikje
uitrollenútrolje
uitruimenútrêde (sjoch rêde), útromje
uitrustenútrêste, útrisse
uitsabbelenútsabje
uitschakelenútskeakelje
uitschaterenútskatterje
uitschavenútskave
uitscheidenútskiede (sjoch skiede)
uitscheldenferskelle u (sjoch skelle), útbeare, útflokke, útketelje, útkettermintsje, útkrite (sjoch krite), útrache, útrachele, útrachelje, útroffelje, útsegenje, útskelle (sjoch skelle)
uitschenkenútskinke (sjoch skinke)
uitscheppenútskeppe
uitscherenútskeare
uitscheurenútskuorre
uitschietenútsjitte (sjoch sjitte)
uitschiftenhútsje, útskiftsje
uitschijtenútskite (sjoch skite)
uitschilderenútskilderje
uitschoffelenútskoffelje
uitschoppenútskoppe
uitschrapenútskrabje
uitschrappenútskrabje
uitschreeuwenútâlje, útbalte, útgeie, útmoartsje, útskreauwe
uitschreienútskrieme
uitschrijvenútskriuwe (sjoch skriuwe)
uitschrobbenútskrobje
uitschroevenútskroeve, útskroevje
uitschuddenleechskodzje, útskodzje
uitschudden van stroútskekke
uitschuivenútskowe
uitschulpenútskulpe
uitschurenútskjirje, útskuorje
uitselecterenútselektearje
uitserverenútservearje
uitsijpelenútsipelje, útsiperje, útsypje
uitslaanbûtenslaan (sjoch slaan), útslaan (sjoch slaan)
uitslaan (ontdoen van vocht)útkletse, útswinge
uitslachtenútslachtsje
uitslapenútsliepe (sjoch sliepe)
uitslijpenútslipe, útslypje
uitslijtenútslite (sjoch slite)
uitslingerenútslingerje
uitslobberenútslabberje, útslabje, útslobberje
uitslovenútsloovje, útslove
uitsluitenútslute (sjoch slute)
uitslurpenútsloarpe, útsloarpje
uitsmedenútsmeie
uitsmeltenútrane
uitsmelten (metaal)útsmelte (sjoch smelte), útsmeltsje
uitsmerenútsmarre
uitsmijtenútsmite (sjoch smite)
uitsnijdenútfykje, útsnije (sjoch snije)
uitsnikkenútsnokje, útsnokke, útsnokkerje
uitsnoeienútsnoeie
uitsnuitenútsnute u (sjoch snute)
uitspannenútspanne
uitsparenútlangje, útskroarje, útskroate, útsunigje, úttingje, útwinne (sjoch winne)
uitspattenútspatte
uitspelenútspylje
uitspinnenútspinne (sjoch spinne)
uitspoelenopspiele, útklinzgje, útspiele
uitspokenútspoekje, útspûkje
uitspreidenútspriede (sjoch spriede)
uitsprekenútsprekke
uitspringenútljeppe, útspringe (sjoch springe)
uitspuitenútsnjitte, útsnypje, útspuitsje
uitspuwenútspije, útspuie
uitstaanútstean (sjoch stean)
uitstallenútstalle
uitstappenútstappe
uitstekenoerstykje, stykje, útpjukje, útpjukke, útstekke (sjoch stekke)
uitsteken van een vlagbeflaagje, beflagje
uitstellenferdaagje, útstelle
uitstervenútstjerre (sjoch stjerre)
uitstijgenútstige
uitstippelenútstipkje, útstippelje
uitstoffenútstofje
uitstomenútstome
uitstortenútstoarte
uitstotenútstjitte (sjoch stjitte)
uitstralenútstrielje
uitstrekkenútrikke, útspeakje, útstrekke
uitstrijkenútstrike (sjoch strike)
uitstrooienútstruie
uitsturenútstjoere
uittappenúttaapje
uittartenúttrotsje
uittekenenúttekenje
uittellentatelle, úttelle
uitterenútlije, útsukkelje, útswakje, úttarre
uittierenúttjirgje, úttjirje
uittillenúttille
uittorenenúttuorje
uittrappenúttraapje
uittrappen (bijv. van vuur)útwâdzje
uittredenútstappe, úttrêdzje
uittrekkenútlûke (sjoch lûke), útropje, úttrekke (sjoch trekke), úttsjen (sjoch tsjen)
uittrekken (van kleding)útstrûpe
uitvaardigenútfeardigje, útfurdigje
uitvademen (meten)útfieme, útfiemje
uitvallenútfalle (sjoch falle)
uitvallen (de waarheid zeggen)opkramje
uitvallen (scherp reageren)opfege
uitvarenútfarre (sjoch farre)
uitvaren (heftig reageren)opspatte
uitvaren (tekeergaan)opswarre
uitvechtenútfjochtsje (sjoch fjochtsje)
uitvegenútfege, útfeie (sjoch feie), útflakke
uitveilen (te koop aanbieden)útfeile, útfeilje
uitvenen (veen afgraven)útfeanje, útfeantsje
uitventenútsutelje
uitvergrotenútfergrutsje
uitverkiezenútferkarre, útferkieze (sjoch kieze), útkarre
uitverkopenútferkeapje (sjoch keapje)
uitvertellenútfertelle
uitvindenútfine (sjoch fine)
uitvissenneifiskje, útfiskje
uitvlakkenoersljochtsje, útflakke
uitvliegenútfleane (sjoch fleane)
uitvliegen (het ouderlijk huis verlaten; vaak uitgaan)útflechtsje
uitvloeienútfloeie
uitvloekenútflokke, útsegenje
uitvoegenútfoegje
uitvoerenberuorje, beruorkje, útfiere, útheevje, úthoovje, úthove, útkuere
uitvoeren van een rondedansgoverje, govertsje
uitvogelen (uitdenken)útfigelearje
uitvorsenútpinfiskje
uitvouwenútteare
uitvragenútfreegje
uitvretenútfrette (sjoch frette)
uitvriezenútfrieze (sjoch frieze)
uitvullenútfolje
uitwaaienútwaaie, útwynderje
uitwasemenútwazemje
uitwassenútwaskje (sjoch waskje)
uitwateren (lozen)útwetterje
uitwegenútwage u (sjoch wage)
uitweidenútweidzje
uitwekenútweakje
uitwerkenútarbeidzje, útwurkje
uitwerpenútsmite (sjoch smite)
uitwiedenútwjudzje
uitwijkenôfboeie, útwike (sjoch wike)
uitwijzenútwize
uitwinnenútwinne (sjoch winne)
uitwisselenútwikselje
uitwissenferwiskje, útstrike (sjoch strike), útwiskje
uitwoedenútwoedzje
uitwonenútwenje
uitwrijvenútrosse, útwriuwe (sjoch wriuwe)
uitwringenútwringe (sjoch wringe)
uitzaaienfersiedzje, útsiedzje
uitzagenútseagje
uitzakkenútbûkje, útsakje
uitzeggenútsizze (sjoch sizze)
uitzeilenútsile
uitzendenútstjoere
uitzettenútritse, útsette
uitzetten op een rijútrigelje
uitzevenútsilje
uitziekenútsiikje
uitzien naar ietsútfierkje
uitziftenútsouje
uitzingenútsjonge (sjoch sjonge)
uitzittenútsitte (sjoch sitte)
uitzoekeneartskifte, útfiskje, útkippe, útsykje (sjoch sykje)
uitzoeken van bonenbeanlêze (sjoch lêze)
uitzonderenútsûnderje
uitzoomenútzoome
uitzuigenútstrûpe, útsûge, útsûgje
uitzuipenútsûpe
uitzuiverenútsuverje
uitzwenkenútswinke
uitzwerenútswolle
uitzwermenútswaarmje
uitzwetenútswitte
unificerenunifisearje
uniformerenuniformearje
uploadenoplade
urinerenstrule, urinearje, wetterje
utiliserenútilisearje

Thús